Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 17. maj 2017

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 17. maj 2017

Mødedato
17-05-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Jørn Lehmann Petersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Samtykke til råstofgravning på matr. nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder
  2. Samtykke til råstofgravning på matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  3. Samtykke til råstofgravning på matr. nr. 14t Davinde By, Davinde i Odense Kommune
  4. VVM redegørelse for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Kudsk og Dahl A/S
  5. Status for regionens indsats over for jordforurening i 2016
  6. Orientering om aktuelle sager
  7. Eventuelt
  8. Næste møde


  Sagsnr. 16/39844
  1. Samtykke til råstofgravning på matr. nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder
  fold dette punkt ind Resume

  NIRAS har på vegne af Hans Hansen ApS den 15. november 2016 fremsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på 9,7 ha på matr. nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk i Tønder Kommune. Det fremgår af ansøgningen, at der på nuværende tidspunkt er en aktiv råstofgrav på det ansøgte areal, men at tilladelsen hertil udløber den 1. oktober 2017. Der er således tale om en forlængelse af tilladelsen.

  Det ansøgte areal ligger i sin helhed uden for graveområde i Råstofplan 2016. Administrationen vurderer ved denne sag, at man med en forlængelse af den eksisterende tilladelse kan udnytte hele forekomsten på arealet. Hertil kommer, at der med relevante vilkår i råstoftilladelsen kan sikres, at indvindingen kan foregå uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser i området.

  Det indstilles derfor, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer meddeler samtykke til, at der kan udarbejdes en tilladelse til råstofindvinding på det ansøgte areal.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fremsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på 9,7 ha i Tønder Kommune. Det ansøgte areal fremgår af bilag 1 (oversigtskort) samt bilag 2 (selve arealet). Der ansøges om tilladelse til indvinding af 20.000 m3 sand, grus og sten årligt frem til 2037. Der er ansøgt om at grave til maksimalt 5 m under nuværende terrænkote, hvorved der fortsat er 1 m ned til grundvandsspejlet. Arealet skal efterbehandles tilbage til landbrugsmæssig drift foruden den sø, der allerede er gravet i forbindelse med den eksisterende tilladelse.

  Det fremgår af råstoflovens § 9, at en tilladelse til indvinding af råstoffer som udgangspunkt kan gives for indtil 10 år. Der kan i særlige tilfælde gives en tilladelse for en længere periode. Administrationen vurderer imidlertid ikke, at der i denne ansøgning er tale om et særligt tilfælde. En eventuel tilladelse bør derfor blive meddelt for en 10 årig periode.

  Det ansøgte areal ligger i sin helhed uden for graveområderne i Råstofplan 2016. Det fremgår af retningslinje 6.4.1 i Råstofplan 2016, at der kan meddeles råstofindvindingstilladelser uden for de udlagte graveområder, ”hvis der søges om forlængelse eller udvidelse af en eksisterende gravetilladelse eller hvis der søges om udnyttelse af restforekomster”, såfremt tilladelsen kan gives uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser i området.

  Administrationen forventer på det nuværende grundlag at kunne meddele gravetilladelse til det ansøgte, da indvindingen med relevante vilkår kan foregå uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser i området.

  Ansøgningsmaterialet har været i høring fra den 3. marts til den 14. april 2017. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar fra naboer. Administrationen har bedt Tønder Kommune bekræfte, at de ikke har nogen bemærkninger til ansøgningen, hvilket der endnu ikke er kommet svar på.

  Museum Sønderjylland vurderer, at der er risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved jordarbejdet i det ansøgte indvindingsområde. Museet anbefaler derfor, som vanligt, en frivillig forundersøgelse inden jordbearbejdet går i gang.

  Administrationen har ved VVM-screeningen vurderet indvirkningen på naturområder, landskabskarakteren, grundvandsforhold, støj og rekreative forhold. Det ansøgte graveområde er beliggende i nitratfølsomt indvindingsopland og område med særlig drikkevandsinteresse. Ydermere er det beliggende i et vandindvindingsopland for Skærbæk Vandværk. Derfor vurderes det ansøgte område, at være et sårbart område hvad angår grundvandsbeskyttelse.

  Af retningslinje 6.5.1 samt tekstboks 4 i Råstofplan 2016 fremgår det, at der i råstofgrave inden for sårbare områder skal efterbehandles til enten naturformål, fritidsformål eller ekstensivt landbrug og skovbrug uden brug af pesticider eller gødningsstoffer. En tilladelse vil derfor skulle indeholde efterbehandlingsvilkår, som tinglyses på ejendommene.

  Sammenfattende er det ved VVM-screeningen vurderet, at råstofgravningen, med de vilkår som forventes fastsat for indvindingen og efterbehandlingen, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Sammenfattende er det administrationens vurdering, at man med en forlængelse af den eksisterende tilladelse kan udnytte hele forekomsten på arealet. Hertil kommer, at der med relevante vilkår i råstoftilladelsen kan sikres, at indvindingen kan foregå uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser i området. Administrationen vurderer derfor, at meddelelse af samtykke vil være i overensstemmelse med gældende Råstofplan 2016.

  Regionsrådet har delegeret kompetencen til at træffe afgørelser i samtykkesager i henhold til den vedtagne Råstofplan til Udvalget for miljø, råstoffer og jordforurening.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender, at der udarbejdes en tilladelse til indvinding på det ansøgte areal, uden for de udlagte graveområder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-05-2017

  Sagen blev udsat til et senere møde p.g.a. afklaring af VVM-forhold.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/33764
  2. Samtykke til råstofgravning på matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  SWECO har på vegne af Entreprenør Mads Vejrup A/S den 23. september 2016 fremsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på 9,9 ha på matr. nr. 681 Brøns Ejerlav, Brøns i Tønder Kommune.

  Det ansøgte areal er en udvidelse af den eksisterende råstofgrav og ligger i sin helhed uden for graveområderne i Råstofplan 2016. Administrationen vurderer, at den ansøgte indvinding kan foregå uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser i området.

  Det indstilles, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer godkender, at der udarbejdes en tilladelse til råstofindvinding på det ansøgte areal.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fremsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på 9,9 ha i Tønder Kommune. Det ansøgte areal fremgår af bilag 1 (oversigtskort) samt bilag 2 (selve arealet). Der ansøges om tilladelse til indvinding af 14.000 m3 sand, grus og sten årligt fra 2018 og frem til 2028. Der er ansøgt om at grave til maksimalt 12 m under nuværende terrænkote. Arealet skal efterbehandles til naturformål med offentlig adgang til søen.  

  Det ansøgte areal ligger i sin helhed uden for graveområderne i Råstofplan 2016. Det fremgår af retningslinje 6.4.1 i Råstofplan 2016, at der kan meddeles råstofindvindingstilladelser uden for de udlagte graveområder, ”hvis der søges om forlængelse eller udvidelse af en eksisterende gravetilladelse”, såfremt tilladelsen kan gives uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser i området. Det ansøgte areal ligger lige vest for et eksisterende graveområde med samme indvinder og lodsejer. Tilladelsen hertil blev meddelt af Sønderjyllands Amt i 2004. Her godkendte man en efterbehandlingsplan, der omfatter den eksisterende råstofgrav samt nærværende ansøgte areal. Efterbehandlingsplanen fra 2004 er vedlagt som bilag 3.

  Administrationen forventer på det nuværende grundlag, at kunne meddele gravetilladelse til det ansøgte, da indvindingen kan foregå uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser i området.

  Ansøgningsmaterialet har været i høring den 3. marts til den 14. april 2017. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar fra kommunen. Administrationen har bedt Tønder Kommune bekræfte, at de ikke har nogen bemærkninger til ansøgningen, hvilket der endnu ikke er kommet svar på.

  Der er indkommet enkelte henvendelser fra naboer i området, som er bekymrede for deres private vandboringer nord for det ansøgte areal. Den eksisterende gravesø lige øst for det ansøgte areal er på ca. 8 ha, og det oplyses i ansøgningen, at der skal indvindes 14.000 m3 råstoffer årligt. Regionen vurderer derfor, at der er tale om en ganske langsom udvidelse af søarealet, hvorfor vandstanden ikke forventes at blive påvirket.  

  Museum Sønderjylland vurderer, at der er meget høj risiko for at træffe på væsentlige jordfaste fortidsminder ved jordarbejdet i det ansøgte indvindingsområde. Museet anbefaler derfor, som vanligt, en frivillig forundersøgelse inden jordbearbejdet går i gang.

  Administrationen har ved VVM-screeningen vurderet indvirkningen på naturområder, landskabskarakteren, grundvandsforhold, støj og rekreative forhold. Sammenfattende er det ved VVM-screeningen vurderet, at råstofgravningen, med de vilkår som forventes fastsat for indvindingen og efterbehandlingen, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.

  Sammenfattende er det administrationens vurdering, at udvidelsen af den eksisterende tilladelse medvirker til at hele råstofforekomsten kan udnyttes. Med relevante vilkår i tilladelsen kan indvindingen foregå uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser i området. Administrationen vurderer derfor, at meddelelse af samtykke vil være i overensstemmelse med gældende Råstofplan 2016.

  Regionsrådet har delegeret kompetencen til at træffe afgørelser i samtykkesager i henhold til den vedtagne Råstofplan til Udvalget for miljø, råstoffer og jordforurening.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender, at der udarbejdes en tilladelse til indvinding på det ansøgte areal, uden for de udlagte graveområder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-05-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/19898
  3. Samtykke til råstofgravning på matr. nr. 14t Davinde By, Davinde i Odense Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Entreprenør Jørn Nielsen har den 25. maj 2016 søgt om tilladelse til udvidelse af eksisterende råstofgrav på 2,4 ha af matrikel 14t Davinde By, Davinde i Odense kommune. Råstofferne, der indvindes, forarbejdes til vasket sand, et materiale, som ifølge ansøger er en mangelvare og efterspørges på hele Fyn. Arealet ligger tæt på en vandforsyningsboring. Der er udarbejdet en grundvandsredegørelse, der konkluderer, at grundvandet er velbeskyttet.

  Det ansøgte areal ligger uden for graveområde i Råstofplan 2016. Administrationen vurderer, at det med relevante vilkår i råstoftilladelsen kan sikres, at indvindingen af sand, grus og sten kan foregå uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser i området.

  Det indstilles derfor, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer godkender, at der kan udarbejdes en indvindingstilladelse på det ansøgte areal, uden for de udlagte graveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Jørn Nielsen har søgt om tilladelse til at indvinde sand, sten og grus på 2,4 ha af ovenstående matrikel, som støder op til hans aktive grusgrav, der forventes færdiggravet i løbet af sommeren 2017. Det ansøgte ejes af Tarup Davinde I/S og har for år tilbage været gravet, men på en uhensigtsmæssig måde. Der resterer således en del råstoffer.

  Jørn Nielsen ansøger om en årlig indvinding på 100.000 m3 sand, grus og sten heraf 25.000 m3 under grundvandsspejl. Råstofferne findes i en dybde ned til 8-12 m under terræn og forventes færdiggravet på maksimalt 5 år. Råstofforekomsten er veldokumenteret med en pæn andel af sten, vurderet ud fra gravefronten i grusgraven på naboarealer samt råstofkortlægning, som Fyns Amt foretog i Tarup-Davinde.

  Råstofferne, der indvindes, forarbejdes til vasket sand og grus, et materiale, som ifølge ansøgerens oplysninger er en mangelvare og efterspørges på hele Fyn. Der vil i givet fald gå 2 år, inden tilsvarende materialer kan indvindes i området, hvor materialerne i mellemtiden må hentes i Jylland.

  Arealet er beliggende i OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og i indvindingsoplandet til Davinde vandværk, og ansøger har derfor udarbejdet en grundvandsredegørelse. Konklusionen i redegørelsen er, at råstofindvindingen ikke vil udgøre en risiko for grundvandet inden for det ansøgte areal. Dog anbefales det, at den lille del af det ansøgte, der ligger inden for BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) ikke graves. Til- og frakørsel planlægges ad etableret vej mod syd.

  Arealet har ligget udyrket hen siden 1992 og anvendes i dag som indhegnet græsningsareal. Der planlægges efterbehandling i samarbejde med Tarup-Davinde I/S til rekreativ natur, uden brug af gødning og pesticider.

  Ansøgningsmaterialet har været i høring fra 29. juni til 10. august 2016, og der er indkommet høringssvar fra lodsejer, Odense Kommune, naboer, Davinde Vandværk og Odense Bys Museer. Lodsejer og Odense Kommune ser gerne at råstofferne i området færdiggraves. Naboer udtrykker bekymring for støj og støv samt om stien, der går over arealet omlægges. Desuden er naboerne kede af, at tidsperspektivet for råstofindvinding i området forlænges yderligere. Vandværket udtrykker bekymring for grundvandet, samt vandforsyningsledningen der krydser arealet. Ansøger har aftalt omplacering af vandledningen med vandværket og er indstillet på en midlertidig omplacering af stien i samarbejde med naboer og Odense Kommune.

  På baggrund af de indkomne udtalelser, VVM-screeningen og administrationens sagsbehandling vurderes at:

   

  ·         efterbehandling til natur vil føre til forbedring af de rekreative kvaliteter i området.

   

  ·         indvinding af sand, grus og sten på arealet ikkeer i strid med andre væsentlige interesser.

    • Evt. gener fra støj og støv kan reguleres igennem vilkår i en gravetilladelse.
    • Grundvandsredegørelsen beskriver, at det grundvandsmagasin som vandværket indvinder fra er beskyttet af tykke lerlag. Vandværkets grundvandsdannende opland ligger ca. 1 km syd for det ansøgte areal.
    • Vandforsyningsledningen omlægges i samarbejde med vandværket for indvinders regning.
    • Stien omplaceres midlertidigt, øst om arealet og placeringen af stien efter endt råstofindvinding fastlægges i efterbehandlingsvilkårene.

   

  ·         der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse, da råstofindvindingen ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, med de vilkår der forventes fastsat.

  Sammenfattende er det administrationens vurdering, at udvidelsen muliggør en udnyttelse af hele ressourcen og indvindingen kan foregå uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser i området. Administrationen vurderer derfor, at det vil være i overensstemmelse med gældende råstofplans retningslinje 6.4.1 om udvidelse af graveområder at meddele samtykke til ansøgningen.

  Regionsrådet har delegeret kompetencen til at træffe afgørelser i samtykkesager i henhold til den vedtagne Råstofplan til Udvalget for miljø, råstoffer og jordforurening.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender, at der udarbejdes en tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på det ansøgte areal, uden for de udlagte graveområder i Råstofplan 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-05-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/34163
  4. VVM redegørelse for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Kudsk og Dahl A/S
  fold dette punkt ind Resume

  Kudsk og Dahl A/S har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Nr. Hostrup Grusgrav, som ligger vest for Rødekro i Aabenraa Kommune. Det ansøgte indvindingsareal er på 156 ha, hvoraf de 104 ha ønskes anvendt til råstofindvinding inden for en kortere tidshorisont. De resterende 52 ha indgår i de overordnede rammer for VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkning på Miljøet), men de vil ikke blive omfattet af den efterfølgende råstoftilladelse.

  Da indvindingsarealet overstiger 25 ha, er projektet omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 18 som siger, at råstofindvinding fra åbne brud, hvis areal er over 25 ha, er VVM pligtigt.

  De væsentligste miljøpåvirkninger er identificeret til at være grundvand, beskyttet natur, trafik og støj. Påvirkningerne er nærmere beskrevet og vurderet i VVM redegørelsen og vil efterfølgende blive reguleret via vilkår i råstoftilladelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kudsk og Dahl A/S har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Nr. Hostrup Grusgrav ved Hellevadvej, mellem Nr. Hostrup, Egvad, Hønkys og Mjøls 1,5 km vest for Rødekro i Aabenraa Kommune. Kudsk og Dahl A/S har via deres rådgiver NIRAS udarbejdet en VVM-redegørelse, som beskriver konsekvenser af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø.

  Der er gennemført en idéfase i perioden fra 31. oktober 2016 til 16. december 2016. Der er indkommet svar fra Aabenraa Kommune omhandlende fortidsminde- og sø-beskyttelseslinjer, arealgodkendelse til husdyrproduktion og trafikforhold.

  To naboer havde bemærkninger vedr. jordvoldsplaceringer, ønsker om at enkelte matrikler færdiggraves før andre, overholdelse af drift tider, placering af efterbehandlet sø og reetablering af gamle hegn. Det er alle bemærkninger og svar, som vil blive taget med i sagsbehandlingen til en endelig gravetilladelse. Der har ikke været behov for at afholde et borgermøde for områdets borgere.

  Den udarbejdede VVM-redegørelse omfatter et samlet areal på 156 ha, hvoraf der inden for en kortere årrække vil blive foretaget råstofindvinding på 104 ha. De resterende 52 ha er reserveret til senere råstofindvinding. Hele arealet, både det ansøgte og det reserverede, ligger inden for Råstofplan 2016.

  Der er ansøgt om en årlig indvindingsmængde på 300.000 m3 sand, grus og sten. Indvindingen vil primært foregå under grundvandsspejlet, fordelt på tre gravesøer. Råstofferne leveres til Syd- og Sønderjylland og det nordlige Tyskland. De færdigbearbejdede råstofprodukter anvendes primært til beton- og vejformål i det syd- og sønderjyske område. Der er ansøgt om en 15-årig indvindingstilladelse, da det anslås, at den resterende råstofforekomst inden for de ansøgte 104 ha kan indvindes inden for denne periode.

  Det er administrationens vurdering, at der kun i helt særlige tilfælde kan meddeles tilladelser for mere end 10 år ad gangen. Det kan f.eks. være, hvor der er tale om særlige råstoffer med tilhørende investeringer i industrianlæg til forarbejdning af råstofferne. I det konkrete tilfælde kan indvinding af sand, grus og sten ikke betegnes som et særligt råstof, og derfor forventes der højst at blive givet en tilladelse på 10 år.

  I VVM-redegørelsen forventes der gennemsnitlig 60-70 lastbiler om dagen til råstofgraven, hvilket bliver til 120–140 forbi-kørsler når både til- og frakørsler inkluderes. Der forventes herudover 25-50 overkørsler med dumper henover Hellevadvej, alt efter om der indvindes fra én eller to gravesøer syd for denne vej. Trafikken afvikles på de overordnede veje, som er indrettet til gennemkørende og tung trafik.

  I forbindelse med råstofindvindingen vil der ske en løbende efterbehandling af arealerne, hvor området vil fremstå med spredte søer, mens der er ansøgt om, at arealerne omkring søerne vil overgå til landbrugsjord igen. Da arealet er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), vil der blive stillet krav om efterbehandling til ekstensivt landbrug uden brug af gødning og pesticider ved den efterfølgende råstofsagsbehandling.

  På baggrund af VVM-redegørelsens vurderinger og konklusioner vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen. I de tilfælde, hvor der vil være en påvirkning af miljøet, er der foreslået afværgeforanstaltninger. Disse afværgeforanstaltninger vil blive indarbejdet som vilkår i den kommende råstoftilladelse. Samlet set vurderes det, at der vil kunne meddeles en råstoftilladelse inden for rammerne af råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

  Den udarbejdede VVM-redegørelse skal sendes i en høring på mindst 8 uger, jf. VVM-bekendtgørelsens § 6. Regionsrådet har den 20. januar 2014 delegeret til de stående udvalg, at udvalgene har kompetencen til at gennemføre høringer. Da høringsperioden vil strække sig ind i juli måned, anbefales der en forlænget periode på 11 uger.

  Bilag 1 er administrationens opsummerende notat om hovedpunkterne. Flere oplysninger kan findes i bilag 2s kapitel 2: ikke-teknisk resumé i ansøgers VVM rapport. Yderligere detaljer findes i VVM-rapportens afsnit og bilag om de enkelte miljøforhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

   

  At udvalget godkender, at VVM-redegørelsen for Nr. Hostrup gusgrav ved Rødekro sendes i 11 ugers høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-05-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9249
  5. Status for regionens indsats over for jordforurening i 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Miljø og Råstoffer forelægger en status for den indsats, der er gennemført over for jordforurening i 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med det formål at give et overblik over regionens arbejde samt for at leve op til det gældende cirkulære fra Miljøstyrelsen, udarbejdes der hvert år en skriftlig oversigt over den samlede indsats over for jordforurening. Indberetningen vedrører alene arbejdet med jordforurening, hvorfor indsatsen og ressourcer anvendt til råstofplanlægning ikke indgår i opgørelserne.

  Oversigten bliver uddelt til udvalget. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-05-2017

  Til orientering.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/163
  6. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-05-2017

  Næstformanden orienterede om ”Godt naboskab”.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-05-2017

  Intet.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  8. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er onsdag 21. juni 2017 kl. 14.00 – 16.00 i regionshuset.

  Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 17-05-2017

  Næste møde er onsdag 21. juni 2017 kl. 14.00 – 16.00 i Fredericia.


  Siden er sidst opdateret 24-05-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |