Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPatientinddragelsesudvalgetpilPatientinddragelsesudvalget - Referat - 29. maj 2017

Patientinddragelsesudvalget - Referat - 29. maj 2017

Mødedato
29-05-2017 kl. 16:00 - 16:30

Mødested
Psyk. Afd. Vejle - lokale 10.055/10.056

Deltagere
 • Peter Skov Jørgensen
 • Hanne Grønborg
 • Merete Helgens
 • Annelise Sattrup
 • Inga Bredgaard
 • Hans Biering
 • John Arne Sørensen
 • Jesper Runge

 • Afbud
 • Peter Skov Jørgensen
 • Jesper Runge

 • Luk alle punkter Referat


  1. Medlemmer i Patientinddragelsesudvalget
  2. Forberedelse af møde i Sundhedsbrugerrådet
  3. Handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-2019 - Kommunale akutfunktioner og udgående sygehusfunktioner og rådgivningsinitiativer
  4. Høring ny sundhedsplan for Region Syddanmark
  5. Brugerfora 2018
  6. Status på forhandlinger vedr. overenskomst for almen praksis 2017
  7. Refleksioner over Fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget den 9. maj 2017
  8. Opfølgning på almene sengepladser i Middelfart
  9. Ønsker til dagsorden på kommende møder
  10. Mødeplan
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 17/583
  1. Medlemmer i Patientinddragelsesudvalget
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Til orientering vedlægges en opdateret liste over medlemmer i Patientinddragelsesudvalget.

  Nyt medlem:

  -      Jesper Runge, Landsforeningen SIND.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 29-05-2017

  Til orientering.

  Peter Skov Jørgensen og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/581
  2. Forberedelse af møde i Sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 29-05-2017

  Drøftedes, herunder høring vedrørende ny sundhedsplan for Region Syddanmark og organisering af brugerfora 2018.

  Peter Skov Jørgensen og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/33142
  3. Handlingsplanen for den ældre medicinske patient 2016-2019 - Kommunale akutfunktioner og udgående sygehusfunktioner og rådgivningsinitiativer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den daværende regering og satspuljepartierne prioriterede i 2016 et løft af indsatsen for den ældre medicinske patient gennem en national handlingsplan, til hvilken der blev afsat i alt 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 og herefter varigt 300 mio. kr.

  Handlingsplanen består af otte indsatsområder og en række konkrete initiativer, som er nærmere præciseret i handlingsplanen for den ældre medicinske patient og i udmøntningsplanen herfor.

  Indsatsområde 1

  Tidligere opsporing og mere rettidig indsats

  Indsatsområde 2

  Styrkede kommunale akutfunktioner

  Indsatsområde 3

  Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje

  Indsatsområde 4

  Styrket indsats mod overbelægning

  Indsatsområde 5

  Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis

  Indsatsområde 6

  En indsats der hænger mere sammen

  Indsatsområde 7

  Bedre styr på medicinen

  Indsatsområde 8

  Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb

  I særligt to indsatsområder er der fokus på samarbejde på tværs af sektorer:

  • Styrkelse af kommunale akutfunktioner
  • Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis.

  Det er et krav i udmøntningsplanen, at kommunerne og regionen koordinerer arbejdet inden for de to indsatsområder.

  Styrkede kommunale akutfunktioner
  Landsdækkende har ni ud af 10 kommuner gennem de seneste år etableret kommunale akutfunktioner, typisk i form af enten specialiserede udgående akutte sygeplejefunktioner (teams) eller akutpladser på f.eks. plejehjem.

  De kommunale akutfunktioners tilbud er varierende i form, karakter og indhold. Derfor er der nationalt afsat 445 mio. kr. i perioden 2016-19 og herefter årligt 170 mio. kr. til at sikre en særlig sygeplejefaglig indsats af ensartet høj kvalitet.

  Til at understøtte kommunernes styrkelse og udvikling af de kommunale akutfunktioner har Sundhedsstyrelsen i april 2017 offentliggjort ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen krav og anbefalinger til varetagelse af særlige sygplejefaglige indsatser”. Kvalitetsstandarderne indeholder krav til kommunerne i forhold til tilrettelæggelse, målgruppe, indsatser, kompetencer til udstyr og kvalitetssikring. Derudover indeholder de anbefalinger til samarbejdet mellem sektorerne. Kommunerne skal på baggrund af lokale forhold træffe beslutning om, hvordan de vil organisere akutfunktionerne, men det er et krav, at indsatserne i akutfunktionerne skal kunne ydes 24 timer i døgnet.

  Kommunerne skal leve op til kvalitetsstandarderne fra januar 2018. Aktuelt drøfter de syddanske kommuner, hvordan de skal organisere deres akutfunktioner og undersøger muligheden for at samarbejde på tværs af kommuner.

  Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis
  Region Syddanmark modtager i perioden 2016-2019 37,7 mio. kr. og herefter varigt 14,0 mio. kr. årligt til en mere fleksibel anvendelse af sygehusenes specialiserede kompetencer og viden. Midlerne skal bruges til at udbrede gode erfaringer og resultater med udgående sygehusfunktioner og til at forbedre adgangen for den kommunale sygepleje og almen praksis til specialistrådgivning fra sygehusene.

  De lokale samordningsfora har drøftet og er kommet med forslag til den mest hensigtsmæssige anvendelse af midlerne. På den baggrund er der udarbejdet et udkast til en fælles ramme, som sygehusene skal anvende midlerne inden for.

  Rammen opstiller principper for anvendelsen af midlerne, fordeling af midlerne mellem sygehusene, beskriver forpligtelserne i forhold til samarbejde med kommuner og praksis samt krav til løbende monitorering.

  Regionsrådet behandler udkast til rammen og træffer endeligt beslutning om midlernes anvendelse den 26. juni 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 29-05-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder mulighederne for, at personale kan følge patienten ved udskrivning. Materiale angående kvalitetsstandarder vedlægges.


  Peter Skov Jørgensen og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5164
  4. Høring ny sundhedsplan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks nye Sundhedsplan er sendt i høring og fremlægges for Patientinddragelsesudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ifølge Sundhedsloven skal Regionsrådet udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Den nuværende sundhedsplan har været gældende i en årrække, og derfor er der udarbejdet et forslag til en ny sundhedsplan, som nu er i høring.

  Sundhedsplanen sætter den overordnede kurs for regionens sundhedsvæsen med udgangspunkt i Region Syddanmarks pejlemærker og de 8 nationale mål, der er formuleret på sundhedsområdet. Dertil indeholder sundhedsplanen en beskrivelse af regionens samlede opgavevaretagelse på sundhedsområdet.

  Sundhedsplanen lægger op til, at der årligt vil foregå en udvælgelse af indsatser og prioriteringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark.  Det vil ske på grundlag af data der beskriver, hvor langt regionen er i forhold til igangværende indsatser, pejlemærker og øvrige mål. I disse processer vil der være samspil med regionens sygehuse, det præ-hospitale område samt regionens mange samarbejdspartnere, via de fora, der er etableret til dialog og samarbejde. Der vil være en særlig proces i 2017, idet der både arbejdes med fastlæggelse af koncept for afrapportering af udvalgte indikatorer og udarbejdelse af sundhedsplan. Heri vil indgå, at det nyvalgte regionsråd skal forholde sig til de udvalgte indsatsområder i starten af 2018.

  Sammenhæng i indsatserne og samarbejde mellem alle parter på sundhedsområdet, indgår i regionenes pejlemærker. Derfor lægger Region Syddanmark også vægt på at få bidrag og synspunkter fra de mange samarbejdspartnere, herunder patient- og pårørendeorganisationer. Udvalgets medlemmer opfordres til enkeltvis eller i fællesskab at afgive høringssvar og/eller alternativt afgive bemærkninger på mødet, som kan inddrages som høringsbemærkninger. 

  Sundhedsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget og Sundhedssamordningsudvalget behandler på møderne i maj den nye sundhedsplan med henblik på at sende den i høring. Da Sundhedsudvalget, som det sidste udvalg behandler sundhedsplanen den 23. maj 2017 tages der forbehold for evt. ændringer i vedlagte materiale, da nærværende dagsorden er udsendt før mødet i Sundhedsudvalget er afholdt.

  Udover Patientinddragelsesudvalget sendes Sundhedsplanen også i høring hos parterne på vedlagte høringsliste.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Patientinddragelsesudvalgets medlemmer enkeltvis eller i fællesskab afgiver høringssvar og/eller alternativt afgiver bemærkninger på mødet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 29-05-2017

  Jf. tidligere beslutning på mødet 22. februar 2017 pkt. 6 aftalte Patientinddragelsesudvalget at afgive fælles høringssvar med følgende proces:

  Medlemmer fremsender input til høringssvar til formanden inden 19. juni 2017. Formanden udarbejder udkast til et samlet høringssvar og fremsender dette til medlemmerne inden 26. juni 2017 og angiver deadline for bemærkninger fra medlemmerne. Formanden tilretter og fremsender endeligt høringssvar inden 3. juli 2017. Høringssvar kan afgives på: https://www.rsyd.dk/wm501518

  Peter Skov Jørgensen og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/7897
  5. Brugerfora 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Med denne sag forberedes en stillingtagen til organisatorisk og overordnet inddragelse pr. 1. januar 2018 af patienter/brugere og pårørende i Region Syddanmarks sundheds-/socialområde i forhold til Regionsrådet. Der lægges op til en drøftelse af organiseringen pr. 1. januar 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med denne sag forberedes en stillingtagen til organisatorisk og overordnet inddragelse pr. 1. januar 2018 af patienter/brugere og pårørende i Region Syddanmarks sundheds-/socialområde i forhold til Regionsrådet.

  Brugerinddragelse inden for sundheds-/socialområdet i Region Syddanmark er i indeværende valgperiode organiseret i fire fora: Patientinddragelsesudvalget, Sundhedsbrugerrådet, Psykiatrisk Dialogforum og Kontaktforum for Handicap. Patientinddragelsesudvalget er nedsat via Sundhedsloven, mens de øvrige tre fora er nedsat af Regionsrådet.

  Patient/bruger- og pårørendeinddragelse spiller en stadig større rolle i regionens opgaveløsning og er et centralt indsatsområde i regionen såvel som på landsplan. Organisatorisk brugerinddragelse indebærer, at patienter/brugere og pårørendes viden anvendes i udviklingen af sundheds-/socialområdet, f.eks. i politikudformning, kvalitetsudvikling, uddannelse og forskning.

  I vedhæftede bilag er en kort status for området samt forslag om at drøfte den fremtidige overordnede inddragelse af patienter/brugere og pårørende med de fire nuværende brugerfora på disses ordinære møder i maj. Der lægges således op til en drøftelse af organiseringen pr. 1. januar 2018.

  Sagen vedrører pejlemærket ”Region Syddanmark er borgernes og patienternes region”, hvilket vi bl.a. viser ved at inddrage borgere, pårørende og patienter i udviklingen af regionens ydelser.

  Denne sag forelægges for Sundhedsudvalget den 18. april 2017 og for Psykiatri- og Socialudvalget den 25. april 2017. Efter forelæggelse i de fire brugerfora maj 2017 kommer sagen til behandling i Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget efter sommerferien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 29-05-2017

  Patientinddragelsesudvalget udtrykte ønske om at lægge Patientinddragelsesudvalgets og Sundhedsbrugerrådets møder sammen, da dialogen i Sundhedsbrugerrådet med politikerne er det centrale.

  Peter Skov Jørgensen og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/11771
  6. Status på forhandlinger vedr. overenskomst for almen praksis 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om status for forhandling af overenskomst for almen praksis 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Forhandlingerne om ny overenskomst for almen praksis blev skudt i gang i november 2016. Der har hen over vinteren og foråret været afholdt flere forhandlingsmøder mellem parterne. Forhandlingerne var berammet til at være afsluttede 1. marts 2017, men fortsatte frem til den 27. april 2017, hvor parterne måtte konstatere, at der ikke kunne opnås enighed om en aftale.

  Drøftelserne omhandlede blandt andet honorarstruktur, kronikeransvar og kvalitetsopfølgningen i almen praksis.

  På mødet gives en mundtlig orientering om forhandlingerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 29-05-2017

  Til orientering. Patientinddragelsesudvalget ønskede løbende orientering.

  Peter Skov Jørgensen og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.  Sagsnr. 17/16257
  7. Refleksioner over Fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget den 9. maj 2017
  fold dette punkt ind Resume

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som det første led i arbejdet med den næste Sundhedsaftale 2019-2022 deltog Patientinddragelsesudvalget i et fællesmøde med Sundhedskoordinationsudvalget den 9. maj 2017.

  Der blev her givet input til Sundhedskoordinationsudvalgets politiske møde med de øvrige kommunale og regionale politikere, der finder sted i juni 2017.

  På fællesmødet blev der givet udtryk for:

  At besluttede og formulerede indsatser ikke altid fuldt ud fungerer i praksis.

  At der bør være særlig opmærksomhed på sektorovergangene.

  At der bør være øget fokus på psykiatrien, herunder genindlæggelser.

  At der bør være fokus på den gode modtagelse i eget hjem efter udskrivelse, herunder kompetenceudvikling af medarbejderne.

  At det er vigtigt at inddrage brugere og pårørende.

  Er der emner/områder som Patientinddragelsesudvalget efterfølgende ønsker at videregive til Sundhedskoordinationsudvalget?

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 29-05-2017

  Drøftedes. Patientinddragelsesudvalget fandt fællesmødet positivt og ønskede mulighed for fælles forberedelse næste gang.

  Peter Skov Jørgensen og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/43366
  8. Opfølgning på almene sengepladser i Middelfart
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde den 6. december 2016 orienterede Kit Winther udvalget om sine bekymringer i forhold til konvertering af almenpsykiatriske senge i Middelfart til retspsykiatriske senge, som efterfølgende blev sendt til Psykiatrisygehuset i Region Syddanmark.

  Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov har i foråret afholdt møder med Kit Winther, hvor hendes henvendelse er blevet drøftet, og der er udarbejdet et notat, der følger op på de fremførte bekymringer. Sygehusets notat er udarbejdet med udgangspunkt i de politiske beslutninger, der er truffet i de seneste 10 år, som betyder, at udbygningen af den ambulante psykiatri er vægtet højt, og samtidig er der sket omfordeling inden for det samlede antal senge.

  Idet Kit Winther er udtrådt af udvalget, har hun fremsendt sine skriftlige bemærkninger til Psykiatrisygehusets notat. Notatet samt bemærkningerne er vedlagt til udvalgets orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 29-05-2017

  Til orientering.

  Peter Skov Jørgensen og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/583
  9. Ønsker til dagsorden på kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 29-05-2017

  Patientinddragelsesudvalget foreslog, at der gives en status på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa, herunder på demensudredning i gerontopsykiatrien i forbindelse med Sundhedsbrugerrådets næste møde.

  Peter Skov Jørgensen og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/583
  10. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientinddragelsesudvalget godkendte på møde den 6. september 2016 mødeplan for 2017.

  Møderne søges afviklet inden for følgende tidsramme:

  Kl. 13.00-14.00: Fokus på gennemgang af dagsorden til Sundhedsbrugerrådets møde.

  Kl. 16.00-17.00: Fokus på Patientinddragelsesudvalgets arbejde, jf. separat dagsorden.

  Møder 2017:

  • Tirsdag den 12. september 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.
  • Torsdag den 30. november 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 29-05-2017

  Til orientering.

  Peter Skov Jørgensen og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.  Sagsnr. 17/583
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 29-05-2017

  -

  Peter Skov Jørgensen og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 31-05-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap