Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilKontaktforum for handicappilKontaktforum for Handicap - Referat - 30. maj 2017

Kontaktforum for Handicap - Referat - 30. maj 2017

Mødedato
30-05-2017 kl. 16:00 - 18:00

Mødested
Regionshuset, Damhaven 12, Vejle - Regionsrådssal

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Ida Damborg, F
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ole Lennart Hansen
 • Anita Fjerbæk
 • Børge Larsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Ib Poulsen

 • Afbud
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Ib Poulsen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Præsentation af deltagerne
  2. Godkendelse af referat fra møde 2. marts 2017
  3. Brugerfora 2018
  4. Handicap og seksualitet
  5. Høring ny sundhedsplan for Region Syddanmark
  6. Årsrapport 2016 - Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere
  7. Tilgængelighed på Nyt OUH og adgangsforhold ved hovedindgang på Kolding Sygehus
  8. Gensidig orientering
  9. Drøftelse af emner til kommende møder
  10. Mødekalender 2017
  11. Eventuelt


  Sagsnr. 17/84
  1. Præsentation af deltagerne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Velkomst og præsentation ved Bente Gertz, formand for Kontaktforum for Handicap og medlem af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 30-05-2017

  Ud over medlemmerne i Kontaktforum for Handicap deltog pårørenderepræsentanterne Inger Bro Mogensen, repræsentant for AutismeCenter og Else T. Rasmussen, repræsentant for AutismeCenter Holmehøj.

  Vibeke Syppli Enrum og Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/84
  2. Godkendelse af referat fra møde 2. marts 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 30-05-2017

  Referat godkendt.

   

  Vibeke Syppli Enrum og Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/7897
  3. Brugerfora 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Med denne sag forberedes en stillingtagen til organisatorisk og overordnet inddragelse pr. 1. januar 2018 af patienter/brugere og pårørende i Region Syddanmarks sundheds-/socialområde i forhold til regionsrådet. Der lægges op til en drøftelse af organiseringen pr. 1. januar 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med denne sag forberedes en stillingtagen til organisatorisk og overordnet inddragelse pr. 1. januar 2018 af patienter/brugere og pårørende i Region Syddanmarks sundheds-/socialområde i forhold til regionsrådet.

  Brugerinddragelse inden for sundheds-/socialområdet i Region Syddanmark er i indeværende valgperiode organiseret i fire fora: Patientinddragelsesudvalget, Sundhedsbrugerrådet, Psykiatrisk Dialogforum og Kontaktforum for Handicap. Patientinddragelsesudvalget er nedsat via Sundhedsloven, mens de øvrige tre fora er nedsat af Regionsrådet.

  Patient/bruger- og pårørendeinddragelse spiller en stadig større rolle i regionens opgaveløsning og er et centralt indsatsområde i regionen såvel som på landsplan. Organisatorisk brugerinddragelse indebærer, at patienter/brugere og pårørendes viden anvendes i udviklingen af sundheds-/socialområdet, f.eks. i politikudformning, kvalitetsudvikling, uddannelse og forskning.

  I vedhæftede bilag er en kort status for området samt forslag om at drøfte den fremtidige overordnede inddragelse af patienter/brugere og pårørende med de fire nuværende brugerfora på disses ordinære møder i maj. Der lægges således op til en drøftelse af organiseringen pr. 1. januar 2018.

  Sagen vedrører pejlemærket ”Region Syddanmark er borgernes og patienternes region”, hvilket vi bl.a. viser ved at inddrage borgere, pårørende og patienter i udviklingen af regionens ydelser.

  Denne sag forelægges for Sundhedsudvalget den 18. april 2017 og for Psykiatri- og Socialudvalget den 25. april 2017. Efter forelæggelse i de fire brugerfora maj 2017 kommer sagen til behandling i Sundhedsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget efter sommerferien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 30-05-2017

  Kontaktforum for Handicap ser gerne, at den nuværende struktur for brugerfora fortsætter. Kontaktforum for Handicap foreslår et fælles møde med kommunernes handicapråd. Kontaktforum for Handicap foreslår endvidere et eventuelt årligt fælles møde mellem Region Syddanmarks fire brugerfora inden for sundheds-/socialområde samt et eventuelt årligt fælles møde med Psykiatrisk Dialogforum med tværgående tema.

  Vibeke Syppli Enrum og Ib Poulsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/84
  4. Handicap og seksualitet
  fold dette punkt ind Resume

  Nogle borgere med handicap kan have behov for rådgivning og støtte i relation til deres seksualitet, og de sociale centre arbejder også med at støtte borgerne i dette aspekt af livet. Der vil være oplæg om, hvordan de sociale centre arbejder med dette felt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Alle mennesker, unge som gamle, med eller uden en funktionsnedsættelse, har grundlæggende brug for kontakt, varme og intimitet. Hvordan behovene bedst kan opfyldes, varierer fra menneske til menneske og i forskellige livsfaser.

  Mange oplever undervejs i livet små eller store problemer i forhold til deres seksualitet.

  Det kan fx handle om manglende kendskab til egen eller en partners seksualitet og om usikkerhed eller problemer med at udleve seksualiteten. Også særlige livssituationer og kriser kan skabe ubalance i seksuallivet. Mennesker med funktionsnedsættelse kan derudover have specifikke fysiske eller kognitive problemstillinger i relation til deres seksualitet, som gør, at de har behov for rådgivning og støtte.

  Med ratificeringen af Handicapkonventionen forpligtede Danmark sig bl.a. til at efterleve artikel 19: ”Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet”, hvorved det anerkendes, at alle personer med handicap har lige ret til at leve i samfundet med samme valgmuligheder som andre.

  Det er dermed også en opgave for de sociale centre at understøtte personer med handicap i fuldt ud at nyde denne rettighed samt fuldt ud at blive inkluderet og deltage i samfundet. Alle borgere skal anskues som eksperter i eget liv, herunder i eget seksualliv og respekteres for dette. Samtidig er der i enkelte situationer behov for særlig opmærksomhed for at forebygge eller håndtere grænseoverskridende, herunder ulovlig seksuel adfærd. Det er en opgave, personalet på de sociale centre skal håndtere, når de arbejder med bl.a. borgernes seksualitet.

  Afdelingsleder John Nelander Kielstrup fra Specialcenter for Unge og Voksne, afdeling Østruplund Marken, vil fortælle om, hvordan man arbejder med at understøtte denne del af borgernes liv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 30-05-2017

  Afdelingsleder John Nelander Kielstrup holdt oplæg, herunder om seksualpolitik på bosteder, seksualvejlederens rolle, hjernens opbygning samt myter og realiteter. Drøftedes, herunder samtykke, seksualundervisning, udredningspapirer, værgemål samt efteruddannelse. Oplæg vedhæftet.

  Vibeke Syppli Enrum, Ib Poulsen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5164
  5. Høring ny sundhedsplan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks nye Sundhedsplan er sendt i høring og fremlægges for Kontaktforum for Handicap.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ifølge Sundhedsloven skal regionsrådet udarbejde en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Den nuværende sundhedsplan har været gældende i en årrække, og derfor er der udarbejdet et forslag til en ny sundhedsplan, som nu er i høring.

  Sundhedsplanen sætter den overordnede kurs for regionens sundhedsvæsen med udgangspunkt i Region Syddanmarks pejlemærker og de 8 nationale mål, der er formuleret på sundhedsområdet. Dertil indeholder sundhedsplanen en beskrivelse af regionens samlede opgavevaretagelse på sundhedsområdet.

  Sundhedsplanen lægger op til, at der årligt vil foregå en udvælgelse af indsatser og prioriteringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark.  Det vil ske på grundlag af data, der beskriver, hvor langt regionen er i forhold til igangværende indsatser, pejlemærker og øvrige mål. I disse processer vil der være samspil med regionens sygehuse, det præhospitale område samt regionens mange samarbejdspartnere – via de fora, der er etableret til dialog og samarbejde. Der vil være en særlig proces i 2017, idet der både arbejdes med fastlæggelse af koncept for afrapportering af udvalgte indikatorer og udarbejdelse af sundhedsplan. Heri vil indgå, at det nyvalgte regionsråd skal forholde sig til de udvalgte indsatsområder i begyndelsen af 2018.

  Sammenhæng i indsatserne og samarbejde mellem alle parter på sundhedsområdet indgår i regionenes pejlemærker. Derfor lægger Region Syddanmark også vægt på at få bidrag og synspunkter fra de mange samarbejdspartnere, herunder patient- og pårørendeorganisationer. Kontaktforummets medlemmer opfordres til enkeltvis eller i fællesskab at afgive høringssvar og/eller alternativt afgive bemærkninger på mødet, som kan inddrages som høringsbemærkninger. 

  Sundhedsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget og Sundhedssamordningsudvalget behandler på møderne i maj den nye sundhedsplan med henblik på at sende den i høring. Da Sundhedsudvalget som det sidste udvalg behandler sundhedsplanen den 23. maj 2017, tages der forbehold for eventuelle ændringer i vedlagte materiale, da nærværende dagsorden er udsendt, før mødet i Sundhedsudvalget er afholdt. Ud over Kontaktforum for Handicap sendes Sundhedsplanen også i høring hos parterne på vedlagte høringsliste.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Kontaktforum For Handicaps medlemmer enkeltvis eller i fællesskab afgiver høringssvar og/eller alternativt afgiver bemærkninger på mødet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 30-05-2017

  Kontaktforum for Handicaps medlemmer kan enkeltvis eller i fællesskab afgive høringssvar. Kontaktforum for Handicap gav på mødet udtryk for vigtigheden af, at der på sygehusenes afdelinger findes ”holdånd”, og at de nyeste behandlingsmetoder løbende implementeres.

  Høringssvar kan afgives på: https://www.rsyd.dk/wm501518

  Vibeke Syppli Enrum, Ib Poulsen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/11431
  6. Årsrapport 2016 - Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere
  fold dette punkt ind Resume

  Årsrapporten for Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere 2016 viser, at der igen er en lille stigning i antal sager, der forelægges Samrådet. Antal domfældte i tilsyn er status quo. Sekretariatet vurderer, at samarbejdet med kommuner, politi, statsadvokaturer og botilbud også i 2016 har været fuldt tilfredsstillende for Samrådets og de tilsynsførendes arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndighederne og statsadvokaturen om retsfølger for udviklingshæmmede lovovertrædere. Det kriminalpræventive tilsyn har til formål at sikre, at domfældte udviklingshæmmede overholder dommens vilkår og ikke begår ny kriminalitet samt til at sætte en positiv udvikling i gang for borgeren. Samrådssekretariatet og det kriminalpræventive tilsyn er, efter aftale med kommunerne i Syddanmark, placeret i Region Syddanmark, Det Sociale Område.

  Efter en opbremsning i 2015 ses der igen i 2016 en stigning på ca. 5 % i antal sager, der er forelagt Samrådet (236 sager i 2016 mod 224 sager i 2015). Sagsantallet er det højeste indtil videre, dog kun lidt højere end i 2014 (231 sager). Der er fortsat en stigning i antal nye sager, der forelægges Samrådet. Antal domfældte borgere i tilsyn må betragtes som status quo (192 sager i 2016 mod 191 personer i 2015).

  Fordelingen på kriminalitetstype efter hovedkriminaliteten svarer nogenlunde til tidligere år. Det er fortsat voldskriminalitet, herunder mod medarbejdere, der udgør den største andel. En forklaring kan være, at der synes at være en tendens til, at flere voldsepisoder anmeldes generelt, og at episoder med udadrettet adfærd i højere grad betragtes som vold.

  Samrådet finansieres af kommunerne i Syddanmark – i 2016 med 0,81 kr. pr. indbygger. I forhold til det kriminalpræventive tilsyn betaler kommunerne for den konkrete borger, der føres tilsyn med. Taksten var i 2016 på 8.906 kr. (mod 8.824 kr. i 2015) for tilsyn i kommunale og regionale tilbud og 17.665 kr. (mod 17.504 kr. i 2015) for tilsyn i private tilbud eller borgere i egen bolig. Vejle Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune har eget kriminalpræventivt tilsyn.

  Der vurderes at være høj tilfredshed med Samrådet for udviklingshæmmede lovovertrædere og det kriminalpræventive tilsyn fra kommunernes, anklagemyndighedens og statsadvokatens side.

  Samrådsmedlemmerne er udpeget på grund af deres faglige ekspertise og i kraft af, at der behandles et stort antal sager i Samrådet og føres tilsyn med mange borgere, er der opbygget en betydelig erfaring på området. Samrådets anbefalinger samt tilsynsførendes udtalelse indgår i væsentlig grad som grundlag for statsadvokatens og rettens afgørelse og citeres ofte i kendelser og domme. Samrådet medvirker dermed til, at borgeren kan idømmes den mest formålstjenlige foranstaltning og til, at denne tidsmæssigt ikke udstrækkes længere, end hensynet til retssikkerheden tilsiger. Det har således betydning for de domfældte borgeres retssikkerhed, at deres sag forelægges Samrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 30-05-2017

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum, Ib Poulsen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/84
  7. Tilgængelighed på Nyt OUH og adgangsforhold ved hovedindgang på Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet præsenteres to cases med fokus på tilgængelighed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er på et tidligere møde i Kontaktforum for Handicap orienteret om tilgængelighed på det regionale sociale område.

  Denne gang vil der blive belyst eksempler på, hvordan tilgængelighed håndteres på regionens sygehuse.

  Det vil ske ved hjælp af to konkrete cases:

  • Tilgængelighed ved Nyt OUH – hvad er der tænkt indtil nu om dette?
  • Adgangsforhold ved den nye hovedindgang på Kolding Sygehus

  Afdelingschef Torben Kyed Larsen, Projektorganisation for Byggeri, vil på mødet kort gennemgå de to cases.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 30-05-2017

  Orienteredes, herunder henvendelser om forpladsen på Kolding Sygehus og redskaber til at sikre god tilgængelighed ved Nyt OUH. Drøftedes, herunder venterum og oversigtstavler, kvalitet af tilkørselsrampe samt inddragelse af brugere med handicap. Oplæg vedhæftet.

  Vibeke Syppli Enrum, Ib Poulsen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/84
  8. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 30-05-2017

  Intet.

  Vibeke Syppli Enrum, Ib Poulsen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  9. Drøftelse af emner til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til, hvilke emner man ønsker at drøfte på de kommende møder.

  Tidligere er nævnt:

  ·         Udbygningsplaner og afviklingsplaner

  ·         Brugen af tvang i pædagogisk arbejde – holdninger og udvikling

  ·         Samarbejde med kommunernes Handicapråd

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 30-05-2017

  Kontaktforum for Handicap ønskede følgende til kommende møder:

  -      Rammeaftalerne (gerne fast punkt)

  -      Samarbejde med kommunernes Handicapråd kan gerne tænkes ind i fremtidig mødestruktur

  Vibeke Syppli Enrum, Ib Poulsen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  10. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017

  21. september kl. 14:00 – 16:00 ved Center for Døve i Fredericia – sted?

  Mødet den 14. december 2017 afholdes eventuelt på Æblehaven (afhængigt af ombygning).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse (sted den 21. september 2017).

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 30-05-2017

  Mødet 21. september 2017 kl. 14:00 – 16:00 afholdes ved Center for Døve i Fredericia.

  Mødet 14. december 2017 kl. 14:00 – 16:00 foreslås afholdt i Regionshuset.

  Vibeke Syppli Enrum, Ib Poulsen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 30-05-2017

  Orientering om udviklingen angående Bognæs.

  Vibeke Syppli Enrum, Ib Poulsen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 01-06-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |