Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 01. juni 2017

Innovationsudvalget - Referat - 01. juni 2017

Mødedato
01-06-2017 kl. 15:00 - 15:35

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • John Lohff, C
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • John Lohff, C
 • Peter Christensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Medfinansiering af WHINN 2018-2020
  2. Projektstatus på sygehusbyggerier 1. kvartal 2017
  3. 21. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2017
  4. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  5. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  6. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  7. Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  8. Mødeplan
  9. Siden sidst
  10. Eventuelt
  11. LUKKET PUNKT - Rapportering Kolding Sygehus


  Sagsnr. 15/3904
  1. Medfinansiering af WHINN 2018-2020
  fold dette punkt ind Resume

  WHINN (Week of Health and INNovation) danner ramme om en lang række konferencer og events med henblik på inspiration og dialog om fremtidens sundhedsvæsen, herunder hvordan innovation og velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte nuværende og fremtidige udfordringer.

  WHINN arbejder langsigtet med at tiltrække større, internationale konferencer. Dette fordrer blandt andet, at der er en sikkerhed for, at WHINN afholdes udover 2017, idet planlægningshorisonten for de større internationale konferencer er langsigtet.

  Det foreslås, at Region Syddanmark fortsat medfinansierer WHINN i perioden 2018-2020 med henblik på at understøtte tiltrækning af større internationale konferencer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN (Week of Health and INNovation) er et fælles initiativ på tværs af syddanske aktører med fokus på velfærdsteknologi og innovation. WHINN danner ramme om en lang række konferencer og events og samler parter fra ind- og udland med henblik på inspiration og dialog om fremtidens sundhedsvæsen, herunder hvordan innovation og velfærdsteknologiske løsninger kan understøtte nuværende og fremtidige udfordringer.

  Ambitionerne med WHINN er blandt andet at:

  • Brande de velfærds- og sundhedsteknologiske kompetencer og muligheder, der er til stede i Odense, Syddanmark og nationalt.
  • Skabe vækst og arbejdspladser samt styrke sundhedsinnovation som vidensområde.
  • Tiltrække eksisterende og nye nationale og internationale konferencer.
  • Give merværdi til de konferencer, der er en del af WHINN.
  • Give merværdi til konferencedeltagerne, der får adgang til tværgående events.

  WHINN har været afholdt i 2015 og 2016 med deltagelse af i alt ca. 2.800 deltagere fordelt på de to år, hvoraf en væsentlig andel er udenlandske gæster. Innovationsudvalget er blevet præsenteret for en evaluering, der bl.a. viser at WHINN 2016 har genereret ca. 1 mio. kr. i erhvervsturisme. Med hensyn til virksomhedskontakter er det lykkedes at indfri målsætningen om, at ca. 20 virksomheder blev præsenteret for muligheden for at investere i Odense/Syddanmark. Den dialog er efterfølgende blevet konverteret til konkrete investeringer. Den finske virksomhed Evondos har primo 2017 åbnet et dansk kontor i Odense for at styrke den skandinaviske tilstedeværelse. Virksomheden sælger bl.a. medicindispensere målrettet langtidsmedicinerede. 

  WHINN gennemføres ligeledes i 2017 med et måltal på ca. 1.500 forventede deltagere.

  De økonomiske rammer for WHINN består af en årlig bevilling fra henholdsvis Odense Kommune på 1 mio. kr. samt Region Syddanmark (Regional Udvikling) på 450.000 kr. For Region Syddanmarks vedkommende er der bevilget medfinansiering til og med 2017.

  Odense Kommune har nu besluttet at finansiere WHINN foreløbigt frem til og med 2020 under forudsætning af, at Region Syddanmark ligeledes medfinansierer.

  WHINN arbejder langsigtet med at tiltrække større, internationale konferencer, der kan være med til at løfte de overordnede ambitioner for WHINN. Dette fordrer blandt andet, at der er en sikkerhed for, at WHINN afholdes udover 2017, idet planlægningshorisonten for de større internationale konferencer er langsigtet.

  På den baggrund foreslås, at Region Syddanmark medfinansierer WHINN i en periode på 3 år i 2018, 2019 og 2020. Kommunen nedtrapper deres medfinansiering fra 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til 750.000 kr. i 2020 ud fra en forventning om, at WHINN på sigt kan øge indtægtsgrundlaget gennem øget deltagerbetaling og andre finansieringskilder. Region Syddanmarks medfinansiering foreslås derfor at være 450.000 kr. årligt for 2018 og 2019 og herefter nedsættes medfinansieringen til 350.000 kr. i 2020. 

  Gevinsterne for Region Syddanmark forventes primært at være inden for områderne erhvervsturisme, tiltrækning af virksomhedsinvesteringer samt branding af syddanske kompetencer inden for sundhedsinnovation og offentlig-privat innovation. I bilag forefindes de opsatte mål, der gælder for WHINN 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At regional medfinansiering af WHINN i 2018 og 2019 på 450.000 kr. årligt samt 350.000 kr. i 2020 fra bevillingsområdet ”Øvrige omkostninger” inden for Regional Udviklings eksisterende ramme.

  At der forudsættes tilfredsstillende årlige evalueringer af WHINN.

  At der forudsættes medfinansiering fra Odense Kommune.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017

  Indstilling tiltrådt, dog med følgende præcisering, så 2. ”at” formuleres således: at der forudsættes evaluering i forhold til KPI’erne (Key Performance Indicator).

   

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  2. Projektstatus på sygehusbyggerier 1. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektstatus på sygehusbyggerier 1. kvartal 2017.

  4. kvartal 2016
  I forhold til 4. kvartal 2016 er det de samme projekter med opdateret status.

  1. kvartal 2017
  Beskrevne projekter:

  1. Generalplan Svendborg.
  2. Generalplan Vejle.
  3. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding.
  4. P-hus Kolding.
  5. Fase 2, Sønderborg.
  6. Ambulatorietorv, Sønderborg
  7. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i Regionsrådet.
  8. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Direktionen den 29-05-2017

  Taget til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017

  Til orientering.

  Administrationen tilretter bilag i forhold til tidligere beslutninger.

   

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/12015
  3. 21. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 1. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 1. kvartal 2017 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra Kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

  Fase 1
  Generalplanens Fase 1 er hovedsageligt gennemført, således blev den Fælles Akutmodtagelse (FAM) taget planmæssigt i brug i maj 2016. Der udestår projektet til etablering af ambulatorie og forskningsklynge, som forventes færdiggjort i 3. kvartal 2017.

  Fase 2 – ny sengebygning
  Fase 2 – ny sengebygning rapporteres som gul og forværret vedrørende tid. Økonomi og kvalitet rapporteres fortsat som grøn. Projektet har siden sommeren 2016 været i udførelsesfasen og totalentreprenøren har siden haft svært ved at leve op til tidsplanen vedrørende fundament- og råhusarbejder. En gennemgang af tidsplanen viser en forsinkelse på 16 uger. Totalentreprenøren oplyser dog, at den samlede tidsplan for projektet endnu ser ud til at holde. Bygherre har derfor en skærpet opmærksomhed omkring fastholdelse af tidsplanen. Projektledelsen vurderer at den ny sengebygning uden indhentning af tid vil blive afsluttet i 2. kvartal 2019, hvorefter idriftsætning og indflytning kan gennemføres. Dette er en forsinkelse i forhold til det rapporterede ved rapporten for 4. kvartal 2016.

  Totalentreprenøren har siden sidste rapportering etableret råhuset for kælder- og stueplan samt halvdelen af elementerne for 1. sal.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/10207
  4. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og en uvildig risikovurdering, indeholdende projektdirektørens bemærkninger til vurderingen.

  Status på Nyt OUH
  Udbuddet på DP03 vidensaksen og DP04 behandlings- og sengebygninger blev offentliggjort den 11. maj 2017, som totalentreprise med konkurrencepræget dialog.

  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn, med de tiltag som Regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016.

  Projektorganisationen er blevet tilpasset således at den kompetencemæssigt kan matche den bygherrerolle, som vil følge af et projekt udbudt i totalentrepriser.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er godt i gang. Vandelementerne mod øst er udført og de 3 tunneller er ved at få monteret udvendig isolering. Da vejret i 1. kvartal har været regnfuldt, har jorden været så fugtig at det ikke har været muligt at indbygge råjorden.

  Tidsmæssigt er DP01 og DP02 lagt sammen, så entreprenøren kan arbejde på det projekt som passer bedst med vejret og leverancer. Det har medført at DP01 forventes afsluttet i juli 2017, hvor det tidligere var sat til maj 2017.

  Byggemodningen (DP02) består af 3 udbud, byggemodning, belysning og rør. Licitationen på byggemodning og rørudbud blev vundet af M. J. Eriksson, som også er entreprenør på DP01. Arbejdet med ringvejen og de vestlige vandelementer er påbegyndt. Licitation på belysningsdelen forventes afholdt medio 2017.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2017 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/12014
  5. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering, samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet
  Der er foretaget officiel indvielse af Kolding Sygehus den 24. november 2016 for at markere, at de væsentligste dele af kvalitetsfondsprojektet, det vil sige den Fælles Akutmodtagelse (FAM) og den nye sengebygning er afleveret til sygehusdrift og taget i brug. Fredericia Sygehus er solgt og overdraget til Fredericia Kommune.

  Daghospitalet i sengebygningens plan 5 nord er planmæssigt afleveret og idriftsat i februar 2017.

  Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gul, projektet har et reduceret men stadig positivt resultat af slutstadevurderingen. Den primære økonomiske risiko består i, hvordan de uafklarede tvister falder ud.

  Projektet rapporterer en færdiggørelsesgrad for hele projektet på 95 %, der udestår nu færdiggørelse af Fase 4 projekter, samt mangeludbedring vedr. Fase 3.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

   

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9508
  6. Rapportering nr. 26 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 følger fortsat tidsplanen. På baggrund af Regionsrådets godkendelse af licitationsresultatet og kontrakttildelingen for Fase 2 den 27. marts 2017, er der indgået hovedentreprisekontrakt med den vindende hovedentreprenør. Kontraktsummen ligger inden for budgettet. Derfor er statusmarkeringen i kvartalsrapporten for tid, økonomi og kvalitet fortsat grøn.

  Med den foreliggende prissætning af projektet og reserver forventes det ikke, at der skal iværksættes besparelsestiltag fra change request kataloget. Det forventes også, at alle ombygningsarbejderne skal gennemføres. Det vil sige, at der ikke forventes reduktion i funktioner eller arealer.

  I 2. kvartal foretages en projektgennemgang, hvorefter byggeaktiviteten starter medio juni.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 1. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

   

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/32837
  7. Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  På Sygehus Sønderjylland, Sønderborg skal der etableres et Ambulatorietorv som et centralt element i gennemførelsen af specialsygehuset. Sideløbende hermed skal der gennemføres tre mindre fremrykkede delprojekter. Budgettet er i alt på 88,6 mio. kr.

  Udbud af totalrådgivningen til Ambulatorietorvet er gennemført, og resultatet er 1,158 mio. kr. højere end rådgiverbevillingen på 5,5 mio. kr., hvorfor der ansøges om et tilsvarende tillæg til rådgiverbevillingen.       

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Sygehus Sønderjylland, Sønderborg etableres et ambulatorietorv som et centralt element i realiseringen af generalplanen for specialsygehuset. Ambulatorietorvet udgør hele stueetagen, hvor der vil komme mange besøgende til ambulatorier, hjælpemiddeludlevering, blodprøvetagning, bloddonortapning, restaurant osv. Der er afsat 70,250 mio. kr. hertil i perioden 2017-2019. Herudover er der afsat 18,352 mio. kr. til tre mindre fremrykkede delprojekter, som gennemføres sideløbende med Ambulatorietorvet. Det samlede budget til denne anden etape af generalplanen er således på 88,6 mio. kr.

  Regionsrådet meddelte den 19. december 2016 en rådgiverbevilling på 5,5 mio. kr. til Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Der har i foråret været afholdt udbud af totalrådgivningen. Fem rådgivere var prækvalificeret, og der indkom fem tilbud, der alle lå prismæssigt noget højere end den budgetterede rådgiverbevilling. Nordic er udpeget som vinder med en kontraktsum på 6,658 mio. kr.

  Sygehus Sønderjylland forventer, at den samlede etape med Ambulatorietorv og tre fremrykkede delprojekter fortsat vil kunne gennemføres inden for det samlede budget på 88,6 mio. kr.

  Der ansøges derfor om et tillæg til anlægsbevillingen på 1,158 mio. kr., som frigives af det allerede afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  Totalrådgiveren skal i gang med at udarbejde et byggeprogram for Ambulatorietorvet, som planlægges forelagt til Regionsrådets godkendelse ultimo 2017. Herefter gennemføres udbuddet af entrepriserne til Ambulatorietorvet. De fremrykkede delprojekter udbydes hver for sig.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling på 1,158 mio. kr. (indeks 140,4) til Ambulatorietorvet på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg.

   

  At der frigives 1,158 mio. kr. i 2017 af det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2017, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Torsdag den 22. juni 2017, kl. 15.00-18.00 – Besøgscenteret for Nyt OUH, Odense.
  • Torsdag den 31. august 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 10. oktober 2017, kl. 15.00-18.00 – Odense Congress Center.
  • Torsdag den 26. oktober 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 23. november 2017, kl. 15.00-18.00 – OUH, Odense.
  • Torsdag den 14. december 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  Formøde for formandskabet er torsdage kl. 14.15-15.00.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  9. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017

  Steno Diabetes Center Odense:

  Med henblik på, at Innovationsudvalget forud for regionsrådsmøde i august behandler sag vedr. Steno Diabetes Center Odense afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde, formentlig den 22. eller 23. august 2017.

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017

  Orientering om status angående helikopterlandingsplads i Esbjerg.

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  11. LUKKET PUNKT - Rapportering Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 01-06-2017

  -

  Karsten Uno Petersen, Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 02-06-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |