Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 06. juni 2017

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 06. juni 2017

Mødedato
06-06-2017 kl. 15:00 - 16:25

Mødested
Rønhave

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
 • Poul Andersen, A
 • Hans Winther, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg vedr. Spejdernes Lejr i Sønderborg
  2. Status på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  3. Ansøgninger til Uddannelsespuljen marts 2017
  4. Høringssvar til FVU-planer i 2017
  5. Orientering om fordelingsudvalg 2017
  6. Fælles syddansk indsats vedrørende kvalificeret arbejdskraft
  7. Nyt fra trafikselskaberne
  8. Eventuelt
  9. Næste møde
  10. Lukket sag: Kontrakt


  Sagsnr. 16/20282
  1. Besøg vedr. Spejdernes Lejr i Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume

  Spejdernes Lejr afholdes hvert 5. år. I 2017 er Sønderborg Kommune vært for lejren. Der forventes 40.000 deltagende spejdere og 100.000 gæster i tilknytning til afholdelsen af lejren. Det bliver dermed den største event nogensinde afholdt i Sønderborg, som vil gavne lokal turisme og erhverv og promovere hele Sønderjylland. Udvalget for Regional Udvikling besøger Sønderborg og får en kort introduktion om planlægningsarbejdet og betydningen af værtsskabet for Sønderborg Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Spejdernes Lejr 2017 bliver med 40.000 deltagere fra ind- og udland Danmarks største spejderlejr. Der forventes at deltage 6000 internationale spejdere fra over 40 lande. Lejren arrangeres af de fem danske spejderkorps: Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Den bliver afholdt den 22. juli til den 30. juli 2017 på Kær Vestermark i udkanten af Sønderborg i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune.

  Lejrens vision er “Vi sætter spor”. Under hele lejren bliver der tilbudt aktiviteter for deltagere i alle aldre. Hovedmålgruppen for Spejdernes Lejr er 10 - 17-årige.

  Region Syddanmark har med 1 mio. kr. fra kulturpuljen givet støtte til aktiviteter, hvor deltagerne kan besøge de særlige kulturelle ”fyrtårne”, så som historiecenter Dybbøl Banke, Sønderborg Slot, Gendarmstien, samt til introduktion af særlige sønderjyske traditioner, f.eks. snysk-projektet. Der ydes endvidere støtte til formidling og kommunikationsmaterialer om disse attraktioner med henblik på at understøtte genbesøg i området.

  Udvalget for Regional Udvikling vil på mødet få en introduktion om den lokale betydning af værtskabet. Borgmester for Sønderborg Kommune, Erik Lauritzen, vil give et oplæg om forventede effekter og betydning af afholdelsen af lejren for Sønderborg Kommune og det sønderjyske område, om samarbejdet med andre lokale aktører mv.

  Projektleder Mikkel Harritslev giver et oplæg om planlægningsarbejdet, herunder organisering, finansiering, markedsføring, hvervning af frivillige, forberedelsen af de fysiske anlægsarbejder med videre. Endvidere fortælles om de mange forskellige aktiviteter for lejrdeltagerne, herunder de aktiviteter, som har fået støtte af kulturpuljen. 

  Det kan endvidere oplyses, at regionsrådsformand Stephanie Lose er repræsenteret i Præsidiet for Spejdernes Lejr 2017 og har derfor været løbende orienteret om planlægningsarbejdet. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-06-2017

  Til orientering.

  Hans Winther og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/14946
  2. Status på Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. På mødet orienteres om aktuelle opfølgningsaktiviteter under aktionsplanens aktivitetsspor om ’Syddanskernes liv’ og ’kvalificeret arbejdskraft’.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det gode liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. På samme møde besluttede regionsrådet at iværksætte strategiopfølgningen gennem en fælles regional-kommunal aktionsplan med tre arbejdsspor: Byregionalt samarbejde, syddanskernes liv i de enkelte kommuner og kvalificeret arbejdskraft. Der orienteres om aktuelle opfølgningsaktiviteter.

  Syddanskernes liv i de enkelte kommuner

  Regionen indgik som en del af indsatssporet i et samarbejde med Danmarks Statistik og Trygfonden om at måle danskernes livskvalitet. Regionen og de syddanske kommuner har som partner med Danmarks Statistik i projektet fået en udvidet adgang til svarpersonernes socioøkonomiske data. Regionen og de 22 kommuner har aftalt et strategisk samarbejde om at udnytte disse særlige muligheder til at komme bag om kommunale gennemsnit, og analysere, hvordan det ser ud for forskellige befolkningsgrupper. Samarbejdet skal bl.a. resultere i kommunale publikationer, der dykker ned i resultaterne for hver enkelt kommune. Afdelingschef Rune Stig Mortensen vil på mødet præsentere et udkast til den nye kommunepublikation.

   

   

  Kvalificeret arbejdskraft

  Formandskaberne for de regionale arbejdsmarkedsråd, styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Kommunekontaktrådet (KKR), Syddansk Vækstforum, Udvalget for Regional Udvikling og regionsrådet samt repræsentanter for VEU-centrene og erhvervsskolerne afholder den 28. juni 2017 det andet møde i regi af aktionsplanens arbejdsspor om kvalificeret arbejdskraft, jf. orientering på udvalgsmødet den 3. april 2017 samt punkt på dagsordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-06-2017

  Til orientering.

  Hans Winther, Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/16612
  3. Ansøgninger til Uddannelsespuljen marts 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2017. Der er indkommet syv ansøgninger til ansøgningsfristen i marts 2017, og der indstilles fem projekter til støtte på i alt 12.240.345 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Uddannelsespuljen anvendes til realisering af mål og indsatser i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2016-17.

  Regionsrådet har tidligere besluttet, at i handlingsplanperioden 2016-17 skal de to årlige ansøgningsrunder være åbne for alle gode projektidéer, der kan bidrage til at realisere handlingsplanen for 2016-17. Dertil skal der være øget fokus på anvendelsen af eksisterende viden og best practice samt på implementering og forankring af indsatserne i uddannelsespuljeprojekterne.

  Der er årligt afsat 20 mio. kr. til uddannelsespuljen, hvortil kommer evt. tilbageløb. I denne første af to ansøgningsrunder er der indkommet syv ansøgninger til ansøgningsfristen den 15. marts 2017. Samlet set søges der om 19.627.992 kr.

  Ansøgningerne er:

  • Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige.
  • E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse.
  • E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark.
  • Flere praktikpladser i frisørbranchen.
  • Geo & Bio Science Center Syd.
  • Klar til Studier.
  • Unge med kant.

  Ansøgeren bag ”Flere praktikpladser i frisørbranchen” har efterfølgende valgt at trække ansøgningen tilbage.

  Projekterne er først vurderet ud fra, om de lever op til kravene for regionens uddannelsespulje.

  Dernæst vurderes det, i hvor høj grad projekterne lever op til kriterierne for regionens uddannelsespulje:

  • Projektets forventede effekter på en eller flere af regionens målsætninger:
     95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
     60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.
     25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse i 2020.
     Andelen, der vælger en science uddannelse, skal stige 20%.
  • I hvilken grad projektet bidrager til at realisere handlingsplanen 2016-17.
  • I hvilken grad der sker en implementering og forankring af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne.
  • I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og best practice.
  • I hvilken grad projektet fremmer samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • I hvilken grad projektets leverancer/viden/koncepter formidles og stilles til rådighed for alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.

  På baggrund af ovenstående og administrationens sagsbehandling vurderes, at nedenstående fem projekter alle lever op til uddannelsespuljens krav og kriterier i tilstrækkelig grad, og at de bidrager til at opfylde regionens og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan:

  • Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige.
  • E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse.
  • E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark.
  • Geo & Bio Science Center Syd.
  • Klar til Studier.

  Administrationen vurderer, at projektet ”Unge med kant” ikke i tilstrækkelig grad lever op til uddannelsespuljens krav og kriterier.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.   

  Såfremt indstillingerne på projekterne følges, og alle fem ansøgninger får tilsagn om støtte, vil der være bevilget støtte for 12.240.345 kr. fra uddannelsespuljen i marts 2017, og der vil på nuværende tidspunkt være 14.039.011 kr. tilbage i uddannelsespuljen for 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler over for regionsrådet:

  At ansøgningen ”Anvendt naturvidenskab for de 14-24 årige” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.143.329 kr.

  At ansøgningen ”E2E – fra efterskole til erhvervsuddannelse” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.111.023 kr.

  At ansøgningen ”E-sport og Uddannelse i Region Syddanmark” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.412.460 kr.

  At ansøgningen ”Geo & Bio Science Center Syd” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.160.540 kr.

  At ansøgningen ”Klar til Studier” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.412.993 kr.

  At ansøgningen ”Unge med kant” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  Administrationen vil tage kontakt til den ansøger, der modtager afslag, med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-06-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther, Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43472
  4. Høringssvar til FVU-planer i 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal årligt høres om VUC’ernes FVU-planer (forberedende voksenundervisning). Regionsrådet skal sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). På baggrund af de indkomne FVU-planer vurderes det, at der er et tilstrækkeligt udbud, og at regionen samlet set opfylder den regionale målsætning på 7% af estimatet af regionens læsesvage.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbydelsen af forberedende voksenundervisning (FVU) til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 1776 af 27/12/2016, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om VUC’ernes FVU-planer.

  Udvalget for Regional Udvikling har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, dvs. afgive høringssvar til VUC’ernes indsendte FVU-planer. FVU-planerne bruges til at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af forberedende voksenundervisning. FVU-planerne bruges ligeledes til at følge op på den regionale målsætning om, at 7% af regionens borgere uden tilstrækkelige læsefærdigheder skal modtage FVU.

   

  Vurdering af om der er et tilstrækkeligt og varieret udbud af FVU-undervisning

  Region Syddanmark arbejder ud fra en målsætning om, at 7% af antallet af regionens læsesvage skal deltage i FVU-forløbene. Det svarer ud fra estimatet på 144.147 (jf.bilag) svage læsere til 10.090 FVU-kursister årligt.

  Samlet set indfrier VUC’erne det regionale mål med 16.594 FVU-kursister i alt i 2016, hvilket svarer til 11% af antallet af læsesvage (jf. bilag). Der er dog store forskelle i udviklingen af antallet af FVU-kursister mellem de forskellige VUC’er. HF og VUC Fyn oplever en markant stigning i antallet af kursister således, at HF og VUC Fyn når 16% af estimatet af læsesvage i deres dækningsområde. VUC Syd, VUC Fredericia og Kolding HF og VUC oplever alle moderate stigninger i antallet af kursister sammenlignet med sidste år. Samtidig over-opfylder disse VUC’er, ligesom HF og VUC Fyn, målsætningen.

  VUC Vest oplever en markant stigning i antallet af kursister, men når kun op på 6% i antallet af læsesvage. Det noteres, at VUC Vest også sidste år oplevede en stor fremgang, dog uden at nå den regionale målsætning. Campus Vejle HF og VUC når heller ikke målsætningen på de 7% i og med, at dette VUC når 6% af det lokale estimat af læsesvage.

  Det oplyses dog, at Campus Vejle HF og VUC har ændret opgørelsesmetoden for FVU således, at deltagelse på et kursus opgøres pr. cpr-nummer og ikke pr. holdkursist (hvor en kursist kan tælle flere gange, fordi vedkommende deltager på flere kurser). Sammenligningen med sidste års mål for Campus Vejle HF og VUC er således behæftet med usikkerhed.

  På baggrund af de indsendte FVU-planer vurderer administrationen, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud hos alle seks VUC’er i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At høringssvarene godkendes og sendes til de seks VUC’er.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-06-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Hans Winther, Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37347
  5. Orientering om fordelingsudvalg 2017
  fold dette punkt ind Resume

  De fire fordelingsudvalg i Syddanmark er ved at afslutte deres fordelingsopgave for 2017. Pr. 20. marts 2017 havde 6.553 unge søgt ind på STX-uddannelsen (den almene studentereksamen). Ansøgertallet til hf-uddannelsen lå på 1.821. 9 gymnasier og HF-udbydere har i år modtaget flere ansøgninger, end de havde indmeldt kapacitet til at kunne optage. Det har resulteret i fordeling af i alt 245 ansøgere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Fordelingsudvalgenes opgave er at fordele de ansøgere til den treårige stx-uddannelse (den almene studentereksamen) og den toårige hf-uddannelse, som ikke kan få opfyldt deres 1. prioritet. Det lovbestemte primære fordelingskriterium er afstand via vejnettet mellem ansøgers bopæl og uddannelsesinstitutionen.

  I Syddanmark var der pr. 20. marts 2016 i alt 6.553 ansøgere til den treårige stx-uddannelse og 1.821 ansøgere til den toårige hf-uddannelse. For stx svarer dette til et samlet fald i Syddanmark på 6% sammenlignet med 2016. Det samlede elevgrundlag, opgjort som antallet af 16-årige i Syddanmark, er derimod steget med ca. 2% i samme periode. For hf er der tale om en stigning på 2% i samme periode, og her er elevgrundlaget faldet med ca. 1% fra 2016 til 2017 (opgjort som antallet af 17-20-årige i Syddanmark). Søgetallene dækker over store forskelle i søgningen både på institutionsniveau og i fordelingsområderne.

  9 gymnasier og hf-udbydere har i år modtaget flere ansøgninger, end de havde indmeldt kapacitet til at kunne optage. I 5 tilfælde har man kunnet håndtere overansøgningen ved at oprette ekstra klasser, mens der i de resterende 4 tilfælde har været behov for fordeling. Der er i alt blevet fordelt 245 ansøgere, hvoraf 243 er på stx-uddannelsen, mens 2 ansøgere er fordelt fra hf.

  Fyn har haft de største kapacitetsudfordringer, og her er der foretaget 230 fordelinger, mens der i Trekantområdet er foretaget 13 fordelinger. I Sydvestjylland og Sønderjylland har det ikke været nødvendigt at foretage fordeling af stx-ansøgere. På baggrund af de i alt 243 fordelinger, er der modtaget samlet set 83 klager. Til sammenligning var der i 2016 i alt 337 fordelinger og 117 klager.

  I bilaget findes en mere detaljeret oversigt over fordelingsarbejdet i de fire fordelingsudvalg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-06-2017

  Til orientering.

  Hans Winther, Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/5316
  6. Fælles syddansk indsats vedrørende kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume

  Formandskaberne for de regionale arbejdsmarkedsråd, styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Kommunekontaktrådet (KKR), Syddansk Vækstforum, Udvalget for Regional Udvikling og regionsrådet samt repræsentanter for VEU-centrene og erhvervsskolerne afholder den 28. juni 2017 det andet møde i regi af aktionsplanens arbejdsspor om kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark og KKR Syddanmark har som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en særskilt indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det første møde i regi af aktionsplanen for kvalificeret arbejdskraft, blev afholdt den 14. oktober 2016 med deltagelse fra formandskaberne for henholdsvis regionsrådet, Udvalget for Regional Udvikling, Syddansk Vækstforum, KKR Syd, de to regionale arbejdsmarkedsråd, Syddansk Uddannelsesaftale samt repræsentanter fra VEU-centre og erhvervsskoler. På mødet var der opbakning til en række konkrete initiativer og løsninger, som var foreslået inden for de to temaer ”Flere unge til erhvervsuddannelserne” og ”Øget voksen- og efteruddannelse”.

  Som udvalget tidligere er orienteret om, afholdes den 28. juni 2017 det andet møde i regi af aktionsplanens arbejdsspor om kvalificeret arbejdskraft. På mødet vil der blive fulgt op på de initiativer, som blev igangsat på det første møde i regi af aktionsplanens arbejdsspor om kvalificeret arbejdskraft. Som en del af opfølgningen på mødet den 14. oktober 2016 vil der også være en status på indsatser vedrørende bedre transportmuligheder til erhvervsuddannelserne og bedre vejledning i grundskolen.

  På mødet vil der desuden blive lagt op til en tema-drøftelse af, hvordan man imødegår manglen på kvalificeret arbejdskraft ved at understøtte udbredelsen af kompetencer indenfor teknologi, digitalisering og naturvidenskab. Der vil lige som ved det første møde blive udarbejdet et katalog med konkrete initiativer. Initiativerne adresserer både den kommende arbejdsstyrke og den eksisterende arbejdsstyrke på flere forskellige uddannelsesniveauer, lige fra grundskole til de videregående uddannelser samt indenfor videre- og efteruddannelsesområdet.

  Det endelige program for mødet er under udarbejdelse og vil blive udsendt medio juni. Initiativkataloget vil ligeledes blive sendt til deltagerne på forhånd. På mødet, vil administrationen kort orientere om initiativudkastene, som de foreligger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-06-2017

  Til orientering.

  Hans Winther, Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  7. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-06-2017

  Preben Friis-Hauge og Kristian Grønbæk Andersen orienterede om arbejdet i Sydtrafiks og Fynbus’ bestyrelser.

  Hans Winther, Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-06-2017

  Formanden meddelte, at der inden sommerferien forventes en ansøgning fra Handelsgymnasiet Ribe og Ribe Katedralskole vedr. oprettelse af htx. Sagen vil blive behandlet på næste udvalgsmøde den 21. august 2017, sammen med fornyet behandling af htx-ansøgningen fra Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Det skyldes, at de ansøgte udbud om htx er beliggende i samme geografiske område. 

  Hans Winther, Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  9. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 21. august 2017 kl. 15.00. Forud for udvalgsmødet er der FVU-møde. Besøg uden for huset i forbindelse med FVU-mødet overvejes p.t.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 06-06-2017

  Næste møde er mandag den 21. august 2017 kl. 15.00. Forud for udvalgsmødet er der FVU-møde. Besøg uden for huset i forbindelse med FVU-mødet overvejes p.t.

  Hans Winther, Poul Andersen og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  10. Lukket sag: Kontrakt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 08-06-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap