Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilLigestillingsudvalgetpilLigestillingsudvalget - Referat - 08. juni 2017

Ligestillingsudvalget - Referat - 08. juni 2017

Mødedato
08-06-2017 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Søren Rasmussen, O
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Winther, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Henning Ravn, V
 • Hans Winther, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på indsatser vedrørende Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark
  2. Forskning i ulighed i sundhed
  3. Ulighed i sundhed - Kommunikationsplan
  4. Mødekalender 2017
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 17/14982
  1. Status på indsatser vedrørende Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget bad på mødet den 12. december 2016 om en status vedrørende indsatser afledt af Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark. Strategien har til formål at sikre, at mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark har samme adgang til forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme som regionens øvrige befolkning.  Strategien er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i december 2012 og har siden været under implementering i de syddanske kommuner, den regionale psykiatri og på socialområdet.   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Strategiens implementering har siden 2013 været monitoreret på forskellig vis i forhold til kommunale og regionale indsatser afledt af Strategien. Monitoreringen har blandt andet været rettet mod følgende:

  ·                     Forebyggende tilbud i de syddanske kommuner

  ·                     Screening for KRAM-faktorer i den regionale psykiatri (KRAM = kost, rygning, alkohol, motion)

  ·                     Ledsagelse af mennesker med en sindslidelse til forebyggelses- og behandlingsindsatser

  ·                     Sundhedstjek i de rammer hvor mennesker med en sindslidende færdes i dagligdagen

  ·                     Frontmedarbejderes kompetencer til at håndtere sundhedsfremme i forhold til mennesker med en sindslidelse

  ·                     Gentagne udeblivelser i kommunalt og regionalt regi

  Uddybende information vedrørende ovenstående monitoreringspunkter findes i bilag: Status på indsatser vedrørende Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidende i Region Syddanmark.

  Overordnet viser monitoreringen, at der både i kommunalt og regionalt regi er iværksat sundhedsfremmende tiltag, der søger at inkludere mennesker med en sindslidelse, og som tager højde for de særlige behov, som mennesker med en sindslidelse kan have. Arbejdet med at skabe lighed i adgangen til forebyggelse og behandling for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark bevæger sig således i en positiv retning, men der er fortsat udviklingspotentiale, som til stadighed søges udfoldet i såvel de syddanske kommuner som i regionalt regi.  

  Der pågår i skrivende stund en planlægningsproces i forhold til den fremadrettede monitorering af strategien. Opdaterede monitoreringsresultater forventes at foreligge primo 2018.

  Det har endnu ikke været muligt at monitorere strategiens implementering i forhold til almen praksis, og det er tvivlsomt, om den fremadrettede monitorering kommer til at inkludere almen praksis. Dette skyldes dels lovgivningsmæssige begrænsninger vedrørende data og dels, at der endnu ikke er udarbejdet en § 2 aftale i forhold til strategien. Det er usikkert, om der kommer en § 2 aftale, hvilket vanskeliggør involvering af almen praksis i forhold til implementering og monitorering af strategien.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2017

  Til orientering. Der var forslag om at udarbejde et idékatalog med vellykkede lokale indsatser angående ulighed i sundhed. Oplæg vedhæftet.

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/21635
  2. Forskning i ulighed i sundhed
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget blev på mødet den 2. maj 2017 orienteret om et forskningsprojekt om ulighed i hjertekarsygdom. Udvalget ønskede på den baggrund forslag til at styrke forskning i ulighed i sundhed i Region Syddanmark, og udvalget orienteres her om den kommende proces.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 2. maj 2017 i Ligestillingsudvalget holdt professor Jes S. Lindholdt oplæg om forskningsprojektet Fighting Social Inequality in Cardiovascular Health (FISICH), der har som formål at medvirke til at reducere uligheden i hjertekarsygdom. Som opfølgning på oplægget og den efterfølgende drøftelse ønskede udvalget forslag til, hvorledes forskningen i ulighed i sundhed kan styrkes i Region Syddanmark.

  Regionsrådet skal i 2018 tage beslutning om en ny forskningsstrategi for Region Syddanmark, og ønsket om at styrke forskningen i ulighed i sundhed vil indgå i arbejdet med den nye forskningsstrategi. Det regionale strategiske forskningsråd vil således på det næstkommende møde den 8. juni 2017 indlede drøftelserne af, hvorledes forskningen i ulighed i sundhed kan styrkes i Region Syddanmark.

  Leder af Center for Kvalitet, Christian von Plessen deltager under punktet med henblik på sparring af udvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2017

  Christian von Plessen, leder af Center for Kvalitet og Rikke Leth-Larsen, institutleder Sundhedstjenesteforskning deltog under punktet.

  Orienteredes og drøftedes, herunder forskelle som grundlag for kvalitetsudvikling, finansiering og forankring af forskning, fremtidige forskningsbehov, individuelle faktorer og systemfaktorer samt spredning og implementering som forskningsfelt.

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/10726
  3. Ulighed i sundhed - Kommunikationsplan
  fold dette punkt ind Resume

  Konference vedrørende lighed i øjenhøjde måtte aflyses grundet for få tilmeldinger, og derfor lægges der nu i stedet op til en kommunikationsplan med det sigte at sætte ulighed i sundhed på dagsordenen i det daglige arbejde med borgere og patienter i Region Syddanmark. Der lægges op til, at kommunikationsplanen afvikles i 2. halvår 2017. På møde i Ligestillingsudvalget den 2. maj 2017 blev et foreløbigt forslag til kommunikationsplan drøftet, og denne var der opbakning til.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som der tidligere er blevet orienteret om, blev konferencen ”Lighed i øjenhøjde” aflyst, da der var for få tilmeldte. Konferencen skulle have været afholdt den 28. marts 2017.

  På konferencen var der planlagt fremvisning af fem videoer, som viser gode eksempler på arbejdet med ulighed i sundhed på det sociale område og på sygehusene. Videoproduktionen var på tidspunktet for aflysningen af konferencen allerede igangsat.

  Da konferencen måtte aflyses, blev der på møde i Ligestillingsudvalget den 2. maj 2017 lagt op til, at der nu i stedet udarbejdes en kommunikationsplan med det sigte at sætte ulighed i sundhed på dagsordenen i det daglige arbejde med borgere og patienter i Region Syddanmark. Denne plan var der opbakning til i udvalget.

  Omdrejningspunktet i kommunikationsplanen er et inspirationsmateriale, som skal danne afsæt for lokale processer. Der blev lagt op til på mødet i Ligestillingsudvalget den 2. maj 2017, at videoproduktionen til den nu aflyste konference kan anvendes som en del af inspirationsmaterialet.

  For fremadrettet at sikre, at inspirationsmaterialet giver det største udbytte lokalt, blev der den 8. maj 2017 afholdt et fokusgruppemøde med deltagelse af 9 overlæger, ledere og sygeplejersker fra sygehusene og 2 nøglemedarbejdere fra socialområdet. Her blev det drøftet, hvad der udgør det gode inspirations-/læringsmateriale, og hvad et inspirations-/læringsmateriale vedrørende ulighed i sundhed bør indeholde.

  Helt overordnet var fokusgruppens input til inspirationsmaterialet som følger:

  1.    Et inspirationsmateriale bør lægge op til lokale processer, således tilgangen bliver praksisnær

  2.    Inspirationsmaterialet bør adresseres til afdelingsniveau på sygehusene og institutionerne på socialområdet

  3.    Et inspirationsmateriale bør indlede med - på baggrund af fakta - at introducere ulighed i sundhed som problemstilling

  4.    Et inspirationsmateriale bør tage afsæt i patient-/borgerberetninger

  5.    Det er afgørende, at der er ledelsesmæssig opbakning bag indsatsen

  Indsatsen vil sætte fokus på bredden i ulighedsproblematikken gående fra socialt udsatte patienter til patienter, som blot er sårbare i den situation, de indgår i.

  Kommunikationsplanen som helhed forventes at komme til at indeholde følgende elementer:

  ·         Indlæg på internet/intranet i forbindelse med lancering af inspirationsmaterialet

  ·         Et inspirationsmateriale, som kan anvendes til at skabe refleksion på sygehusene og på socialområdet, hvor målet er at gå fra viden til praksis, så fagpersonalet får inspiration til at arbejde målrettet med ulighed i sundhed i hverdagen:

  o    1 introduktionsvideo - med fakta om ulighed

  o    2 værktøjsvideoer – med eksempler på hvordan der arbejdes med ulighed

  o    3 case-videoer – med patienter/borgers oplevelse af sundhedsvæsenet

  o    En værktøjskasse til afdelingen/institutionen, som indeholder:

  ·         Spørgsmål til refleksion til afdelinger og institutioner (foreløbige forslag):

  ·         Er ulighed i sundhed et problem vi oplever i vores hverdag?

  ·         Hvilken målgruppe har vi at gøre med?

  ·         Er der noget, som vi kan forandre ved en ændret indsats?

  ·         Kan vi iværksætte en indsats? Hvordan?

  ·         Evt. interviewguide til samtaler med en patient/borgere/pårørende – hvordan kan vi give patienterne/borgerne en bedre oplevelse på vores afdeling/institution?

  ·         Evt. ”Gå i patientens fodspor”-opgave – ”hvad har jeg oplevet i dag, og hvad kan jeg gøre anderledes næste gang, jeg møder patienten/borgeren?”

  Der lægges op til, at kommunikationsplanen og inspirationsmaterialet kvalificeres yderligere hen over sommeren med afsæt i input fra fokusgruppemødet og præsenteres for Ligestillingsudvalget den 11. september 2017, hvorefter det vil blive sendt ud til afdelinger og institutioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2017

  Drøftedes, herunder mulige platforme for videoerne. Oplæg vedhæftet.

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/276
  4. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017:

  Mandag den 11. september 2017, kl. 14-17

  Kommende punkter

  • Status på strategi om ansatte på særlige vilkår
  • Opfølgning på indkaldelser for børn under 15 år
  • Kommunikationsplan vedr. ulighed i sundhed
  • Orientering om Danske Regioners oplæg ”Sundhed for alle” og ”Sundhed for livet”

   

  Torsdag den 2. november 2017, kl. 14-17

  Kommende punkter

  • Evaluering af ”Livsstilsguide i praksis” – indsats under livsstilsstrategien
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2017

  Til orientering. Udvalget vurderede, at de kommende møder i 2017 kan holdes inden for to timer.

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/276
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 08-06-2017

  Intet.

  Henning Ravn og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 12-06-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |