Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 22. maj 2017

Mødedato
22-05-2017 kl. 15:00 - 18:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Å (midlertidigt medlem)
 •  


  Afbud
   
 • Poul Sækmose, C
 • Holger Gorm Petersen, D - René Lundegaard stedfortræder
 • Preben Jensen, V - Susanne Linnet stedfortræder
 • Thyge Nielsen, V - Peter Jørgensen stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Optagelse af lån til kvalitetsfondsprojektet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  2. Udmøntning af prioriteringspuljen på anlægsbudget 2017
  3. Ideoplæg for ombygning vedr. flow og ambulatorier, Vejle Sygehus
  4. Ideoplæg vedr. konsolidering af ventilations- og køleanlæg, Kolding Sygehus
  5. Ombygninger på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  6. Transport af analysemateriale og hjemtagning fra Statens Seruminstitut
  7. Ny fælles navngivning af tilbud til sårbare gravide
  8. Evaluering af ambulanceudbud
  9. Indstilling af vagtapoteker i Region Syddanmark
  10. Renovering af psykiatrisk afdeling i Esbjerg
  11. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: Udviklingsaftale for Fyn
  12. Forslag til høringsbrev til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  13. Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Byg til Vækst
  14. Model for afrapportering af målbilleder for Region Syddanmark
  15. Afrapportering vedr. China Denmark Regions and Cities Forum i Beijing
  16. Orientering om ansættelse
  17. Forslag fra Alternativet
  18. Forslag til regionsrådets mødedatoer 2018 - til orientering
  19. Anmodning fra Mikkel Andersen om at udtræde af regionsrådet
  20. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for AMU-Syd
  21. LUKKET - opfølgning på afgørelse


  Sagsnr. 12/15408
  1. Optagelse af lån til kvalitetsfondsprojektet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark er i gang med at gennemføre kvalitetsfondsbyggeriet på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Projektet finansieres via støtte fra den statslige Kvalitetsfond samt regional egenfinansiering i form af dels hensatte midler, dels optagelse af lån. Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lån i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Det kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggeri på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa startede ultimo 2009 og forventes afsluttet senest medio 2021. Projektet gennemføres i to faser, hvoraf Fase 1 blev afsluttet i 2014. Fase 2 skal bygges i 2017-2021. Byggeriet finansieres via dels kvalitetsfondsmidler fra staten, dels af regionen selv i form af årlige hensættelser af bloktilskudsmidler samt optagelse af lån. Projektet er indtil nu finansieret af hensatte midler og støtte fra Kvalitetsfonden.

  Der skal optages to lån i 2017, jf. den aktuelle finansieringsprofil for projektet i Aabenraa, herunder lån til energiinvesteringer, jf. vedlagte lånebeviser.

  Det daværende Ministerie for Sundhed og Forebyggelse godkendte i efteråret 2012 Region Syddanmarks udbetalingsanmodning vedr. kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa. Samtidig udmeldte ministeriet finansieringsprofilen for projektet, fordelt på år og på de tre finansieringskilder. Låneadgangen udgjorde i alt 156 mio. kr. (indeks 100), fordelt på 2017 og 2018. På den baggrund godkendte regionsrådet i december 2012, at der budgetteres med låntagning på 163,613 mio. kr. (indeks 104,88), fordelt på 2017 og 2018, og at der senere ville blive forelagt konkret sag vedr. hjemtagning af lånet.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu fremsendt lånedispensation vedr. lånet i 2017, lydende på 89,046 mio. kr. (indeks 113,98). Da provenu ved salg af sygehuse skal anvendes til at nedbringe belåningen, er 30,0 mio. kr. fra salget af Haderslev Sygehus deponeret til medfinansiering af kvalitetsfondsbyggeriet i Aabenraa. Der optages derfor lån på 59,046 mio. kr. i 2017.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendte i efteråret 2013 Region Syddanmarks ansøgning om lånedispensation til energiinvestering med henblik på at løfte projektets Fase 2 fra Bygningsklasse 2015 til Bygningsklasse 2020. Låneadgangen var på 14,198 mio. kr. (indeks 100). I den opdaterede finansieringsprofil for projektet indgik optagelse af energilånet i 2017. På den baggrund godkendte regionsrådet i marts 2014, at der budgetteres med lån til energiinvesteringer i 2017, og at der senere ville blive forelagt konkret sag vedr. hjemtagning af lånet. Der kan, jf. lånedispensationen, optages lån på 15,098 mio. kr. i 2017.         

  På den baggrund foreslås, at der hjemtages lån i 2017 på i alt 74,144 mio. kr. som obligationsbaserede lån hos KommuneKredit med en løbetid på 25 år. Økonomidirektøren foreslås bemyndiget til at hjemtage lånene, samt aftale nærmere vilkår herfor, herunder dato for hjemtagelse.

  Finansieringsprofilen for kvalitetsfondsbyggeriet i Aabenraa også optagelse af lån i 2018. Regionsrådet vil til den tid blive forelagt konkret sag herom.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der hjemtages lån i 2017 på hhv. 59,046 mio. kr. og 15,098 mio. kr., i alt 74,144 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsbyggeriet i Aabenraa.

  At låneprovenuet deponeres med henblik på medfinansiering af byggeriet.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale nærmere, konkrete lånevilkår med långiver. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/41741
  2. Udmøntning af prioriteringspuljen på anlægsbudget 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  På investeringsbudgettet for 2017 er der afsat en prioriteringspulje på 12,7 mio. kr., som foreslås udmøntet. Det anbefales, at fem projekter gennemføres: To på OUH/Svendborg Sygehus, et på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg og to på Sygehus Lillebælt, Kolding og Vejle. Projekterne løser prioriterede behov på de somatiske sygehuse. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På investeringsbudgettet for 2017 er der afsat en prioriteringspulje til nye presserende mindre anlægsopgaver inden for somatikken. Der er i 2017 et budget på 12,687 mio. kr. til rådighed til udmøntning. Administrationen har gennemført en prioriteringsrunde blandt sygehusenes ønsker, og på den baggrund indstilles fem projekter finansieret/delvist finansieret af prioriteringspuljen, som vist i skemaet. De prioriterede projekter omhandler væsentlige løft i patientoplevelsen og sikring af væsentlige tekniske installationer.

  Beløb i 1.000 kr.

  Projekt

  Sygehus

  Anlægsbudget 2017

  OUH/Svendborg

     

  Brobygning FAM/Lægevagt

  Svendborg

  2.600

  Overdækning ved Vestfløjen

  Odense

  1.200

  Prioriteringspuljen

   

  -3.800

  Sygehus Lillebælt, Vejle

     

  Flow og ambulatorier

  Vejle

  9.000

  Frigjorte rådighedsbeløb generalplan

  Vejle

  -6.367

  Prioriteringspuljen, reservation

   

  -2.633

  Sygehus Lillebælt, Kolding

     

  Ventilation og køleanlæg

  Kolding

  10.000

  Frigjorte rådighedsbeløb Masterplan

  Kolding

  -6.850

  Prioriteringspuljen, reservation

   

  -3.150

  Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

     

  Nødstrømsforsyning

  Sønderborg

  2.895

  Prioriteringspuljen

   

  -2.895

  Prioriteringspuljen i alt

   

  -12.478

  De fem projekter fordeler sig på tre af regionens sygehuse, OUH/Svendborg Sygehus, Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding samt Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Sydvestjysk Sygehus’ ønsker indgik også i prioriteringsrunden. Sygehusets prioriterede projekter havde dog mere driftskarakter og løses derfor via driftsbudgettet i 2017.

  Der er vedlagt ideoplæg til godkendelse for tre projekter fordelt på OUH/Svendborg Sygehus og Sygehus Sønderjylland, Sønderborg til et samlet buget på 6,695 mio. kr. med henblik på igangsætning af projekterne.

  Projektet ”Brobygning FAM/lægevagt på Svendborg Sygehus” grunder i en samarbejdsaftale mellem Praktiserende lægers Organisation (PLO) og Praksisafdelingen om at øge trygheden for patienter ved, at patienterne oplever at blive mødt af et samlet sundhedssystem og ikke som nu oplever, at de to systemer (FAM og Lægevagt) fungerer alt for adskilt. Der er nogle udfordringer i de fysiske rammer, som skal ændres for at opnå målet. Modtage- og venteområdet skal derfor ændres.

  På OUH foreslås etableret en overdækning foran karusseldøren til Hovedindgang Vest på OUH med henblik på at forbedre brugeroplevelsen ved ankomst, specielt for de liggende patienttransporter.

  I Sønderborg er der behov for opdatering af nødstrømsforsyningen, idet anlægget er fra midten af 1970’erne og ikke længere lever op til de krav, som stilles i dag.

  Projekterne på Sygehus Lillebælt er en fortsættelse af sygehusets generalplaner i Kolding og Vejle. En del af udgifterne til de delprojekter, som allerede er gennemført, er med henvisning til deres karakter afholdt over driften. Som følge heraf er der frigjort rådighedsbeløb inden for de allerede meddelte anlægsbevillinger, som kan finansiere langt størstedelen af de foreslåede næste etaper således, at alene den resterende finansiering dækkes af prioriteringspuljen. Ideoplæg for disse projekter blev behandlet af innovationsudvalget på møde den 20. april 2017, idet projekterne vedrører generalplaner. I nærværende sag er der således tale om en reservation på i alt 5,783 mio. kr. til projekterne. Bevillingerne til disse to projekter forudsætter således Innovationsudvalgets godkendelse. Innovationsudvalget tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplæg vedr. Brobygning FAM/Lægevagt på Svendborg Sygehus, overdækning ved Vestfløjen på OUH og nødstrømsforsyning på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på i alt 6,695 mio. kr. (indeks 140,4) til de nævnte formål.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på i alt 6,695 mio. kr. til de tre projekter, finansieret af prioriteringspuljen, anlæg i 2017.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for de tre projekter inden for de meddelte anlægsbevillinger.

  At der reserveres i alt 5,783 mio. kr. på prioriteringspuljen, anlæg i 2017 til medfinansiering af to projekter på Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding, jf. skema.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-04-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Thyge Nielsen, Lasse Krull og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/10701
  3. Ideoplæg for ombygning vedr. flow og ambulatorier, Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Vejle Sygehus er der behov for en række mindre ombygninger, der kan skabe bedre sammenhæng, flow og fysiske rammer for patienter, pårørende og de kliniske funktioner. Samtidig foreslås kapaciteten øget på de mest tiltrængte områder på Vejle Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i maj 2013 masterplanen for Sygehus Lillebælt. Masterplanen samlede op på de rokader og strukturændringer, der var planlagt for Sygehus Lillebælt.

  4 år senere er den nye sengebygning på Kolding Sygehus taget i brug, Fredericia Sygehus er lukket, og psykiatrien har taget det ny OPP-byggeri i Vejle i brug.

  For Vejle Sygehus betyder det, at neurologisk afdeling er flyttet til Kolding, og at psykiatrien er fraflyttet E-bygningerne beliggende langs Horsensvej. E-bygningerne er efterfølgende taget i brug til kontorfaciliteter og administrative funktioner.

  Ovenstående flytninger muliggør, at der i hovedkomplekset kan igangsættes 4 mindre byggeprojekter, der kan skabe bedre flow og fysiske rammer for patienter, pårørende og kliniske funktioner. I første omgang prioriterer Sygehus Lillebælt at løse pladsmæssige udfordringer på nogle af de mest tiltrængte og for specialsygehusets patientgrupper særligt vigtige områder.

  Udvidelse af Onkologisk Ambulatorium
  Behandlingen af kræftpatienter er en vigtig del af Vejle Sygehus’ opgave som specialsygehus. Onkologisk afdeling og særligt afdelingens ambulante del har igennem længere tid levet under uhensigtsmæssige fysiske forhold til gene for patienter, pårørende og personale. Flytningen af neurologisk afdeling til Kolding Sygehus har efterladt et ledigt areal i bygning A1 etage 7, som foreslås indrettet til ambulatorier. Samtidig foreslås ombygninger i bygning A2 etage 8 for at skabe bedre flow i behandlingen og generelt skabe bedre og mere tidssvarende forhold.

  Udvidelse af Øjenafdelingen (OP og ambulatorium)
  Øjenafdelingen er en af de afdelinger på Vejle Sygehus, som gennem længere tid har eksisteret under trange fysiske forhold på både operationsområdet og det ambulante område. Der foreslås derfor, at der etableres en ekstra OP-stue i bygning A5 etage 3 for at lette presset på kapaciteten samt skabe et bedre flow af patienter og udnyttelse af ressourcerne.

  Øjenambulatoriet er lokaliseret i Bygning A6 etage 1 og deler området med Blodprøvetagningen. De fysiske rammer er præget af trange forhold, hvilket forringer det kliniske arbejde. Det foreslås derfor, at Øjenambulatoriet i Bygning A6 etage 1 udvides.

  Flytning af blodprøvetagning
  En forudsætning for udvidelse af Øjenambulatoriet er en flytning af Blodprøvetagningen. Blodprøvetagningen har i flere år manglet plads til både de kliniske funktioner og de ventende patienter. Den manglende plads er årsag til flaskehalsproblemer. Det foreslås derfor, at bygning A2 etage 1 indrettes til Blodprøvetagningen. Dette er muligt, da Onkologisk afdelings kontorer, konferencerum og forskningsafsnit flytter til E-bygningerne i foråret 2017. Med en placering i bygning A2 etage 1 vil Blodprøvetagningen få en central placering tæt på hovedindgangen, hvilket vil skabe et bedre flow igennem sygehusets hovedbygning for de mange patienter, der dagligt ses i Blodprøvetagningen.

  Anlægsbudget (indeks 140,4)
  Udvidelse af Onkologisk Ambulatorium                2,0 mio. kr.

  Etablering af ekstra OP-stue i Øjenafdelingen       1,1 mio. kr.

  Udvidelse af Øjenambulatoriet                           1,9 mio. kr.

  Flytning af Blodprøvetagningen                          4,0 mio. kr.

  I alt                                                              9,0 mio. kr.

  De beskrevne projekter kan igangsættes og realiseres i år.

  Projekterne foreslås finansieret af allerede afsatte, men uforbrugte rådighedsbeløb vedr. generalplanen for Vejle Sygehus på 6,367 mio. kr.  Desuden foreslås der anvendt 2,633 mio. kr. fra prioriteringspuljen på anlægsbudgettet 2017. Den samlede anvendelse af prioriteringspuljen blev behandlet af sundhedsudvalget den 18. april 2017. Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplæg for flow og ambulatorier på Vejle Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. (indeks 140,4) til flow og ambulatorier på Vejle Sygehus, idet den allerede meddelte bevilling vedr. generalplan for Vejle Sygehus nedskrives med 8,464 mio. kr., svarende til det konstaterede mindre forbrug.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2017 på 9,0 mio. kr. (indeks 140,4) til formålet, finansieret af afsatte, men uforbrugte rådighedsbeløb i 2017 vedr. generalplanen for Vejle Sygehus på 6,367 mio. kr. og af afsatte rådighedsbeløb fra prioriteringspuljen 2017 på 2,633 mio. kr.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den godkendte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/11255
  4. Ideoplæg vedr. konsolidering af ventilations- og køleanlæg, Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Kolding Sygehus er det i forbindelse med byggeriet af kvalitetsfondsprojektet og generalplanen konstateret, at særligt de tekniske anlæg på ventilations- og køleområdet er nedslidte og utidssvarende. Denne sag indeholder ideoplæg for udbedring af akutte problemer på ventilations- og køleområdet på Kolding Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Kolding Sygehus har igennem de seneste år været præget af store om- og tilbygninger. Kvalitetsfondsprojektet for udbygningen af Kolding Sygehus nærmer sig sin afslutning. Samtidig er der foretaget om- og tilbygninger i forbindelse med generalplanen for Kolding Sygehus.

  I forbindelse med kvalitetsfondsprojektet og generalplanen er det konstateret, at nogle af de eksisterende tekniske anlæg er nedslidte og utidssvarende. Særligt på ventilations- og køleområdet er der brug for en udskiftning og for, at der tænkes i nye løsninger som sammentænker de ny og gamle arealer og installationer. Der er således behov for en opgradering af eksisterende anlæg henimod den kvalitet, der er etableret i de nybyggede områder, samtidig er det nødvendigt at imødekomme øgede krav på ventilations- og køleområdet.

  Udbygninger, ombygninger og brugen af eksisterende anlæg har gjort, at der p.t. er stor forskel på anlægstyper, installationsprincipper og teknologier. Når man kigger på bygningskompleksets forsyningsstruktur er der mange anlæg som nu, på trods af løbende vedligehold, trænger til en udskiftning eller optimering. Mange anlæg på Kolding Sygehus stammer fra sygehusets opførelsestidspunkt og er ved at være nedslidte.

  Sygehus Lillebælt har identificeret følgende akutte projekter på området:

  a.    Ventilations- og køleanlæg på Røntgenområdet, blok 6.

  b.    Køleanlæg på Intensiv afdeling, blok 7.

  c.    Ventilations- og køleanlæg på Dagkirurgisk afdeling, blok 2.

  d.    Sammenkobling samt styring af nye og eksisterende anlæg i blok 4, 6, 8 og 9.

  Projekterne vedrører således områder af Kolding Sygehus, som ikke var omfattet af kvalitetsfondsprojektet. Disse projekter foreslås igangsat i 2017. Projekterne budgetteres til 10,0 mio. kr. (indeks 140,4).

  Samtidig forberedes Fase 2 indeholdende en generel forbedring af ventilations- og køleanlæg, idet der igangsættes en analyse af alle eksisterende ventilations- og køleanlæg på Kolding Sygehus. Udførelsesdelen af Fase 2 i konsolideringen er ikke omfattet af denne sag.

  Projekterne foreslås finansieret af allerede afsatte, men uforbrugte rådighedsbeløb vedr. generalplanen for Kolding Sygehus på 6,850 mio. kr. Desuden foreslås der anvendt 3,150 mio. kr. fra prioriteringspuljen på anlægsbudgettet 2017. Den samlede anvendelse af prioriteringspuljen blev behandlet af sundhedsudvalget den 18. april 2017. Sundhedsudvalget tiltrådte indstillingen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ideoplæg for konsolidering af ventilations- og køleanlæg på Kolding Sygehus godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. (indeks 140,4) til konsolidering af ventilations- og køleanlæg på Kolding Sygehus, idet den allerede meddelte bevilling vedr. Generalplan for Kolding Sygehus nedskrives med 6,850 mio. kr., svarende til det konstaterede mindre forbrug.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb i 2017 på 10,0 mio. kr. (indeks 140,4) til formålet, finansieret af afsatte men uforbrugte rådighedsbeløb i 2017 vedr. generalplanen for Kolding Sygehus på 6,850 mio. kr. og af prioriteringspuljen 2017 på 3,150 mio. kr.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultat inden for den godkendte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.


  Lasse Krull, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/32837
  5. Ombygninger på Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i december 2012 en helhedsplan for Specialsygehus Sønderborg.

  Helhedsplanen planlægges gennemført i tre etaper, hvoraf etape 1 er afsluttet. Etape 2 indeholder ambulatorietorvet, som gennemføres i perioden 2017-2020. Tre anlægsopgaver, som var planlagt til etape 3, vurderes imidlertid som presserende og ønskes fremrykket til etape 2. Det drejer sig om Intensiv Klinikken, Cytostatika Laboratoriet og Onkologiens modtagelse og venteområde.

  Projekterne omhandler primært løsning af udfordringer med arbejdsmiljø og fremtidige myndighedskrav, og er i alt budgetteret til 18,352 mio. kr. i perioden 2017-2019.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Profilen for fremtidens specialsygehus i Sønderborg tager udgangspunkt i regionsrådets beslutninger om, at Specialsygehus Sønderborg blandt andet skal varetage dagkirurgi, medicinsk funktion med modtagelse af visiterede akutte medicinske patienter, ortopædkirurgisk funktion til behandling af stationære elektive patienter og medicinsk ambulant behandling. Regionsrådet godkendte den 17. december 2012 en helhedsplan for den bygningsmæssige disponering af Specialsygehus Sønderborg. Af helhedsplanen fremgik, at specialsygehusets funktioner skal samles og huses på ca. 31.000 m² ud af det ca. 100.000 m² store sygehuskompleks i Sønderborg.

  Helhedsplanen planlægges gennemført i tre etaper, hvoraf etape 1 (sammedagskirurgi, restaurant, udflytning af tårn 10, som er overleveret til Gigthospitalet) er afsluttet. Etape 2 indeholder ambulatorietorvet, og der er afsat i alt 70,250 mio. kr. i perioden 2017 - 2019 til gennemførelsen af det. Regionsrådet satte projekteringen af ambulatorietorvet i gang i december 2016 ved at meddele en rådgiverbevilling.

  Tre anlægsopgaver, som var planlagt til etape 3, vurderes imidlertid som presserende og ønskes fremrykket til etape 2. Det drejer sig om Intensiv Klinikken, Cytostatika Laboratoriet og Onkologiens modtagelse og venteområde. Projekterne omhandler løsning af udfordringer med arbejdsmiljø og myndighedskrav.  

  Forslaget om fremrykning af ombygning og renovering af Intensiv Klinikken er begrundet i en række arbejdsmiljøudfordringer konstateret de seneste år, som ikke har kunnet løses hensigtsmæssigt inden for de nuværende rammer. Det omfatter blandt andet trange og besværlige arbejdsforhold og dårlige lysforhold. Ved en gennemgribende renovering og ombygning af behandlingsarealerne i klinikken vil det være muligt at løse de fleste af de mest betydningsfulde arbejdsmiljøudfordringer. De resterende udfordringer vedrører kontorarealerne, og vil blive løst løbende via driftsbudgettet, idet der er tale om mindre udbedringer, indtil arealerne overgår og ombygges til andre funktioner i specialsygehuset. Intensiv Klinikken (behandlingsarealerne) skal beholde sin nuværende placering og skal fungere med 8 pladser indtil fraflytningen af funktioner fra Sønderborg til Aabenraa, når kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa står færdigt. Derefter skal der være 4 intensivpladser i Specialsygehus Sønderborg, jf. helhedsplanen. Ombygning- og renoveringsprojektet er budgetteret til 7,532 mio. kr.

  Forslaget om fremrykning af flytning af Cytostatika Laboratoriet skyldes, at de nuværende lokaler er snævert indrettet og udfordrer arbejdsmiljø og myndighedskrav. Laboratoriet har lige nu en midlertidig myndighedsgodkendelse. Den nuværende placering uden for hovedkomplekset medfører lang transportvej til Onkologisk Afsnit og lang vej til apoteket, hvor personalet også arbejder foruden på Cytostatika Laboratoriet. Det vurderes derfor hensigtsmæssigt allerede nu at løse udfordringerne ved at flytte Cytostatika Laboratoriet til sin permanente placering i specialsygehuset i underetagen ved apoteket, hvor lokaler kan ombygges til formålet, og hvor der også kan opnås nærhed til Onkologisk Afsnit. Projektet er budgetteret til 10,120 mio. kr. 

  Det tredje forslag til fremrykning er ombygning og renovering af Onkologisk modtagelse og venteområde. I helhedsplanen foretrækkes Onkologisk Afsnit at blive på sin nuværende placering i afsnit 34, hvor klinikken kan have nært samarbejde med ambulatorietorvet i stueetagen. Venteområdet er mørkt og trangt og samtidig kan indretningen ikke imødekomme det store antal patienter. Ved ombygning og renovering af ankomst- og venteområdet kan der allerede nu skabes mere plads og direkte lysindfald og udsyn for patienterne gennem vinduer. Samtidig etableres en skranke til patienterne med samme indretning, som er udført i afsnit 31 og afsnit 21 i 2016. Projektet er budgetteret til 0,7 mio. kr.

  De tre projekter, som foreslås fremrykket til etape 2, koster i alt 18,352 mio. kr. i perioden 2017-2019. De foreslås igangsat nu sideløbende med ambulatorietorvet og inden for det afsatte rådighedsbeløb til ambulatorietorvet, idet byggeprocessen af ambulatorietorvet er blevet tidsmæssigt forskudt. Et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på projektet ”Renovering til specialsygehus” (etape 1) foreslås flyttet til medfinansiering i 2017, og de resterende 15,352 mio. kr. foreslås afsat i 2019 og 2020.            

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At følgende tre idéoplæg godkendes: Ombygning og renovering af Intensiv Klinikken i Sønderborg, ombygning og renovering af Onkologisk modtagelse og venteområde i Sønderborg og flytning og renovering af Cytostatika laboratoriet i Sønderborg.

  At der meddeles tillæg til anlægsbevilling til etape 2 på i alt 18,352 mio. kr. (indeks 140,4) til de nævnte formål.

  At der afsættes og frigives tillæg til rådighedsbeløb til etape 2 på 3,0 mio. kr. i 2017, finansieret af omflytning fra etape 1 og 5,0 mio. kr. i 2019 og 10,352 mio. kr. i 2020.

  At anlægsbevillingen til etape 1 reduceres med 3,0 mio. kr. (indeks 140,4).

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne for de tre delprojekter inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/17494
  6. Transport af analysemateriale og hjemtagning fra Statens Seruminstitut
  fold dette punkt ind Resume
   

  I 2017 og 2018 er regionens bloktilskud forlods reduceret med 32 mio. kr. til finansiering af analyser fra Statens Serum Institut (SSI).

  Det foreslås, at sygehusenes budgetter reduceres svarende til finansiering af bloktilskudsreduktion på 32 mio. kr., den reducerede regionale spareramme for budget 2016 på 3 mio. kr. årligt og etablering af en central ramme til enkelte hjemtagninger.

  Herudover foreslås det, at der etableres en fælles regional transportordning af analyser, bl.a. som konsekvens af postforligets forringede muligheder for fremsendelse af analyser, men også som forberedelse af fremtidig hjemtagning af analyser fra Statens Seruminstitut.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2015 og frem har Region Syddanmark haft igangsat et arbejde med at forberede en større hjemtagelse af analyser fra Statens Seruminstitut (SSI). Senere blev dette arbejde en del af regionens spareplan for budget 2016.

  Analysen af mulighederne for hjemtagning af analyser fra SSI til egne sygehuslaboratorier viste blandt andet:
   

  • At det er muligt at hjemtage analyser for ca. 16 mio. kr. fra SSI, hvis man hjemtager analyser, som i dag udføres på et eller flere af laboratorierne i Region Syddanmark.
  • At udgifterne til produktion af analyserne på egne laboratorier vil være omkring 8,7 mio. kr.
  • At det vil være nødvendigt at etablere en fællesregional logistik for at gennemføre denne hjemtagning, idet nogle analyser skal transporteres mellem laboratorierne i regionen.
  • At udgifterne til drift af et nyt logistiksystem og ekstra håndtering af analysematerialet vil kunne håndteres inden for en ramme på 2 mio. kr. årligt.

  Imidlertid har økonomiaftalen for 2017 ændret væsentligt på vilkårene for denne hjemtagning. I 2017 og 2018 vil Region Syddanmark blive reduceret 32 mio. kr. i bloktilskud til finansiering af SSI. I foråret 2017 forventes den fremtidige model for SSI forhandlet mellem Danske Regioner og Sundhedsministeriet.

  Hjemtagningen af analyser fra SSI til regionens sygehuse er derfor delvist blevet sat i bero og har reduceret forventningerne til regionale besparelser i 2017 og 2018 fra 10 mio. kr. årligt til 3 mio. kr. årligt.

  Sygehusenes udgifter i 2015 til analyser udført på SSI var 38,7 mio. kr. I forhold til besparelse ved hjemtagning tages der udgangspunkt i dette beløb. Det foreslås, at besparelsen på 38,7 mio. kr. årligt anvendes til finansiering af bloktilskudsreduktionen og til finansiering af den reducerede regionale spareramme på 3 mio. kr. årligt.

  Herefter vil der restere 3,7 mio. kr. som foreslås anvendt som beskrevet nedenfor til:

  Fælles transportordning af analysemateriale

  Pulje til senere hjemtagning fra SSI. 

  Fælles transportordning af analysemateriale til SSI
  Som beskrevet ovenfor, vil der ved fremtidige hjemtagninger fra SSI være behov for, at der etableres en fællesregional logistik/transportordning med henblik på at koordinere og sikre, at alene de analyser, som regionen ikke selv foretager, sendes til SSI.

  Endvidere påvirker postforliget vilkårene for transport af analysemateriale, idet forsendelsestiden og udbringningsmulighederne forringer brevpostforsendelser både kvalitetsmæssigt og servicemæssigt.

  En fællesregional transportordning vurderes derfor at kunne opretholde kvaliteten af analyserne i forbindelse med forsendelserne og sikre, at de rigtige analyser videresendes til SSI eller andre laboratorier, og at regionen dermed forbereder sig på en bedre fordeling af analyser mellem Region Syddanmarks egne laboratorier og SSI.

  Det anbefales derfor, at Sygehus Sønderjylland fremover varetager driften af den fremtidige transportordning for analysemateriale mellem sygehusene. Det er vurderet, at udgiften til dette vil være 1,1 mio. kr. årligt, og at der skal investeres 0,3 mio. kr. i 2017 til indkøb af den første transportbil. Der har været forespørgsler hos private leverandører, som indikerer, at priserne ved et evt. udbud vil være betydeligt højere. 

  Dertil vil personalet på sygehusenes laboratorier skulle løse en væsentlig ekstraopgave ved at sortere analysemateriale indleveret fra praksis og videresende analysemateriale. Dette arbejde vurderes at tage i gennemsnit 2 timer ekstra dagligt i hver af de fire sygehusorganisationer. I alt svarer det til 0,6 mio. kr., som sygehusene foreslås kompenseret for. 

  Endvidere har sygehusene i dag udgifter til forsendelser til SSI, som samlet set vil blive reduceret. På den anden side får man flere udgifter til øvrige transporter til private speciallaboratorier på grund af, at der ikke længere udbringes om lørdagen. Det foreslås, at der ikke reguleres herfor.

  Fremtidige hjemtagninger fra SSI
  Med etablering af en fælles transportordning vil der være skabt et godt grundlag for at kunne hjemtage yderligere analyser fra SSI i fremtiden. Restpuljen på 2 mio. kr. foreslås afsat på centrale rammer til evt. finansiering af og senere udmøntning af hjemtagninger fra SSI.

  Opsamling
  Det anbefales således samlet set, at de 38,7 mio. kr., som var udgifterne til analyser ved SSI i 2015, anvendes til finansiering af:

  • Det reducerede bloktilskud (32 mio. kr. årligt).
  • Sparerammen fra budget 2016 (3 mio. kr. årligt).
  • Transportordning af analysemateriale mellem sygehusene (1,1 mio. kr. årligt).
  • Ekstra håndtering af analysemateriale på sygehusene (0,6 mio. kr. årligt. Da sygehusene kompenseres herfor, indgår beløbet ikke i nedenstående skema).
  • Finansiering af evt. fremtidige hjemtagninger til sygehusene 2,015 mio. kr.

  Den samlede budgetregulering vil herefter se ud som følger:

  Bestiller

  Udgift 2015 (1.000 kr.)

  Budgetregulering

  (1.000 kr.)

  Praksis

                                      9.628

                         -9.628

  OUH

                                    15.950

                       -15.800

  Sygehus Lillebælt

                                      6.789

                         -6.639

  Sygehus Sønderjylland

                                      2.530

                         -2.380

  Sydvestjysk Sygehus

                                      3.773

                         -3.623

  Friklinikken

                                            40

                             - 40

  Psykiatrien

                                               5

                                -5

  Central ramme

                                             -

                           2.015

  SHS transport

                                            -

     1.100

  Spareramme

                                             -

                           3.000

  Bloktilskudsreduktion

                                             -

                         32.000

  I alt

  inkl. 0,150 mio. kr. til hver af de fire sygehusenheder

                              38.715

                                    0

   

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At sygehusenes budgetter reduceres med i alt 38,1 mio. kr., jf. skemaet i sagsfremstillingen.

  At sparerammen for budget 2016 tilføres 3 mio. kr.

  At Sygehus Sønderjylland pr. 1. juni etablerer en fælles transportordning og tilføres 1,0 mio. kr. i 2017 og herefter årligt 1,1 mio. kr.

  At restmidler svarende til 2,015 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018 reserveres på en central ramme til finansiering af hjemtagninger frem mod 2019.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-04-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Thyge Nielsen, Lasse Krull og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/5801
  7. Ny fælles navngivning af tilbud til sårbare gravide
  fold dette punkt ind Resume
   

  Familieambulatoriet, der er forankret ved Odense Universitetshospital med afdelinger i henholdsvis Esbjerg, Kolding og Aabenraa, er et supplement til den kommunale indsats over for særligt sårbare gravide inden for alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin.

  Der lægges i sagen op til, at Familieambulatoriet anvendes som betegnelse for tilbuddet til alle sårbare gravide. Der lægges ikke op til ændringer i indholdet eller organiseringen af tilbuddene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med baggrund i Sundhedsaftalen 2015-2018 bliver der under Følgegruppen for behandling og pleje nedsat en arbejdsgruppe, der i andet halvår af 2017 skal revidere ”Samarbejdsaftale mellem kommuner, almen praksis og Familieambulatoriet i Region Syddanmark omkring gravide med risikoforbrug af alkohol, rusmidler og/eller vanedannende medicin”. Samarbejdsaftalen skal udover de gravide, også inkludere børn op til skolealderen, der i fostertilstanden har været eksponeret for afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler.

  Familieambulatoriet er en regional enhed, som fagligt er forankret ved Odense Universitetshospital med ligeværdige afdelinger i henholdsvis Esbjerg, Kolding og Aabenraa. Familieambulatoriet ved de enkelte fødesteder samarbejder med de bopælskommuner, som de gravide og børnene kommer fra. Familieambulatoriet er et supplement til den kommunale indsats over for særligt sårbare gravide og deres børn.

  Sideløbende med udarbejdelse af kommissoriet til arbejdsgruppen har Styregruppen for Familieambulatoriet i Region Syddanmark foreslået en navneændring af Familieambulatoriet. Baggrunden for navneændringen er et ønske om - patientrettet - at bruge betegnelsen Familieambulatoriet til alle tilbud rettet mod sårbare gravide, som ofte varetages af det samme personale.

  Forslag til navneændring
  I bilag 1 ses konsekvensen af navneændringen for hvert sygehus samt en illustration af navneændringen i forhold til målgruppen af sårbare gravide. Navneændringen vil betyde, at Familieambulatoriet som betegnelse anvendes bredere end tidligere. Der lægges således op til, at Familieambulatoriet som betegnelse anvendes for tilbuddet til alle sårbare gravide herunder:

  • Gravide med alvorlig social belastning, også for eksempel kompliceret psykiatrisk sygdom og svære psykiske problemstillinger og/eller rusmiddel-/alkoholforbrug (eller behandling herfor) hos partner/ barnefaderen til det ventede barn.
  • Gravide med nedsatte mentale ressourcer.
  • Gravide med svære psykiatriske sygdomme eller svære psykiske problemstillinger - f.eks. følger efter omsorgssvigt eller seksuelle overgreb.
  • Gravide under 18 år.
  • Øvrige gravide, hvor der er bekymring, f.eks. gravide med tidligere skadeligt forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler samt gravide, hvor der afsendes underretning, og hvor der kan forventes samarbejde med socialforvaltningen.

  En delmængde af ovenstående gruppe vil modtage et tilbud i Familieambulatoriet Plus (som i dag hedder Familieambulatoriet) herunder:

  • Gravide med et risikoforbrug (der opfylder inklusionskriterierne) af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler eller som er i behandling herfor, og hvor det kommende barn skal tilbydes opfølgende børneundersøgelse.

  Der gøres opmærksom på, at ændringen udelukkende handler om navngivningen af de tilbud de sårbare gravide modtager og ikke om indholdet i eller organiseringen af tilbuddene.

  Der lægges op til, at navneændringen træder i kraft senest den 1. januar 2018.

  Der lægges op til, at hver sygehusenhed har ansvaret for at implementere navneændringen, og at der lokalt tages højde for afledte konsekvenser ved navneændringen herunder tilretning af skilte, materiale samt it-mæssige tilretninger. Ligeledes lægges der op til, at udgifter i forbindelse med navneændringen afholdes af de respektive sygehusenheder.

  Sygehusene varetager implementeringsopgaven og afholder eventuelle omkostninger forbundet hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At navneændringen godkendes og træder i kraft senest pr. 1. januar 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 18-04-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Thyge Nielsen, Lasse Krull og Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Lasse Krull, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/39075
  8. Evaluering af ambulanceudbud
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der foreligger nu en evaluering af det ambulanceudbud, som Region Syddanmark gennemførte i perioden 2011-2015. Evalueringen er gennemført af KORA, Det Nationale Institut For Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark gennemførte i perioden 2011-2015 et udbud af ambulancedriften i regionen. Resultatet af udbuddet betød, at ambulancedriften i regionen fra 1. september 2015 skulle varetages af to nye leverandører, hvoraf den ene (BIOS) var helt nyetableret i Danmark. Dermed gennemførtes også en af de største driftsmæssige ændringer på det præhospitale område i det danske sundhedsvæsens historie. Fasen fra indgåelse af kontrakt til egentlig driftsstart var efterfølgende præget af en række begivenheder, der samlet set skabte en uhensigtsmæssig overgangsproces for alle involverede parter.

  På den baggrund var der et ønske om at evaluere den samlede udbudsproces. Regionsrådets præhospitale udvalg drøftede i januar 2016, at der skulle udarbejdes et oplæg til gennemførsel af evaluering af ambulanceudbuddet. Regionsrådet tiltrådte et kommissorium for evalueringen i juni 2016.

  I sommeren 2016 gik BIOS konkurs og regionen hjemtog ambulancedriften i de områder, hvor BIOS havde haft kontrakt. Kommissoriet blev justeret i august 2016, på baggrund af BIOS´ konkurs.

  Evalueringen kan være nyttig i forbindelse med kommende udbud på det præhospitale område (både i Region Syddanmark og i andre regioner), såvel som på andre af regionens driftsområder. Evalueringen vil tillige kunne komme til gavn for andre myndigheder, der står overfor store strategiske udbud.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At evalueringens konklusioner indgår i arbejdet med fremtidige udbud.

  At evalueringen tages som udtryk for et godt og grundigt arbejde i regionen omkring udbud, gennemførelse m.v.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 03-04-2017
   

  Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At evaluering af ambulanceudbuddet drøftes.

  At evalueringens konklusioner indgår i arbejdet med fremtidige udbud.

  At evalueringen tages som udtryk for et godt og grundigt arbejde i regionen omkring udbud, gennemførelse m.v.  

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti stemte imod indstillingens 2. del: ”At evalueringen tages som udtryk for et godt og grundigt arbejde i regionen omkring udbud, gennemførelse m.v.”

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  36 stemte for, mens 2 (Socialistisk Folkeparti) stemte imod indstillingens 2. del: ”At evalueringen tages som udtryk for et godt og grundigt arbejde i regionen omkring udbud, gennemførelse m.v.” 

  1 (Enhedslisten) undlod at stemme.

  Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/11061
  9. Indstilling af vagtapoteker i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Lægemiddelstyrelsen har anmodet om regionsrådets indstilling af vagtapoteker i Region Syddanmark. Det sker på baggrund af en lovændring om apotekers vagttjeneste, som træder i kraft den 1. januar 2018.

  Nærværende indstilling til fordelingen af vagtapotekerne i Region Syddanmark er udarbejdet på baggrund af de indkomne ansøgninger under hensyntagen til kriterierne geografi (størst mulig spredning for at sikre borgernes adgang til lægemidler) og placering i forhold til regionale sundhedstilbud (lægevagt, skadestue, skadeklinik).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Med den nye apotekerlov (lov nr. 508 af 4. maj 2015 om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning) fik apotekerne friere adgang til at oprette, flytte eller nedlægge apoteksfilialer. Dette samt en række andre ændringer i loven har ifølge Danmarks Apotekerforening givet 35 procent flere apoteker, markant øget konkurrence, længere åbningstider og kortere ventetider.

  Med den nye apotekerlov følger også en ændring af apotekernes vagttjeneste. Lovændringen for vagttjenesten træder i kraft den 1. januar 2018, og et af formålene med denne er at skabe større sammenhæng mellem apotekernes vagtjeneste og de regionale akut- og vagtlægefunktioner.

  Det er hensigten, at vagttjenesten skal varetages inden for en regional fordeling af omkring 50 vagtapoteker efter indstilling fra regionsrådene i de fem regioner.

  Vagtapotekerne vil fremover være opdelt i fire kategorier med følgende åbningstider:
   

  Type vagtapotek

  Åbningstider

  Forventet antal på landsplan

  Nationalt døgnapotek

  Døgnåbent alle årets dage

  1 (Københavnsområdet)

  A

  Alle årets dage 06-24

  5-9

  B

  Hverdage 8-21

  Lørdage 8-9 og 18-21, foruden de regler der gælder for den ugentlige åbningstid

  Søn- og helligdage 10-15

  Op til 11

  C

  Hverdage 8-19

  Lørdage 8-9 og 16-18, foruden de regler der gælder for den ugentlige åbningstid

  Søn- og helligdage 10-13

  20-32

  Med denne ændring bortfalder apotekernes nuværende tilkaldevagt. Uden for vagtapotekernes åbningstid vil borgerne i et vist omfang kunnet få udleveret lægemidler fra Lægevagten i forbindelse med kontakt med denne.
   

  Apotekerne i Region Syddanmark har haft lejlighed til at ansøge Lægemiddelstyrelsen om varetagelse af vagttjeneste inden for de forskellige kategorier under hensyntagen til de af Lægemiddelstyrelsen opstillede kriterier, f.eks. byens indbyggertal. Bilag 1 viser en oversigt over den nye vagtmodel, og bilag 2 viser ansøgerne fra Region Syddanmark.

  Den endelige indstilling til fordelingen af vagtapotekerne i Region Syddanmark er udarbejdet på baggrund af de indkomne ansøgninger under hensyntagen til kriterierne geografi (størst mulig spredning for at sikre borgernes adgang til lægemidler) og placering i forhold til regionale sundhedstilbud (lægevagt, skadestue, skadeklinik).
   

  Finansieringen af apotekernes vagttjeneste sker via bruttoavanceaftalen, som normalt aftales for to år ad gangen ved forhandling mellem Danmarks apotekerforening og Sundheds- og Ældreministeriet. Det foreslåede årlige tilskud er 1,2 mio. kr. til liste A-apoteker, 0,72 mio. kr. til liste B-apoteker (+0,2 mio. kr. ved fuld farmaceutbemanding) og 0,37 mio. kr. til liste C-apoteker.
   

  På baggrund af ovenstående indstiller administrationen, at regionsrådet indstiller følgende apoteker til at varetage vagttjeneste i Region Syddanmark i den kommende femårs periode, 1. januar 2018 til 31. december 2022:
   

  Type vagtapotek

  Antal ansøgere til den pågældende kategori i Region Syddanmark

  Apotek der indstilles

  Apotek der har ansøgt men ikke indstilles

  Nationalt døgnvagtapotek

  0

  ingen

  ingen

  A

  1

  Apoteket Ørnen, Odense

  ingen

  B

  5 søger ren B og

  3 søger B, subsidiært C

  Esbjerg Krone Apotek

  Vejle Løve Apotek

  Kolding Sønderbro Apotek

  Sønderborg Jernbane Apotek (i Borgen Storcenter)

  Kolding Løve Apotek (Kolding Storcenter)

  Axeltorvs Apotek, Fredericia

  Fredericia Løve Apotek (indstilles til C)

  Svendborg Løve Apotek (indstilles til C)

  C

  11 søger ren C og

  3 søger B, subsidiært C

  Fredericia Løve Apotek

  Grindsted Apotek

  Vejen Trolde Apotek

  Aabenraa Løve Apotek

  Tønder Løve Apotek

  Svendborg Løve Apotek

  Rudkøbing Apotek

  Jomfrustiens Apotek, Haderslev

  Sønderborg Jernbane Apotek (indstilles til B)

  Sønderborg Løve Apotek

  Gråsten Apotek

  Nyborg Apotek

  Sct. Nicolai Apotek Vest, Svendborg

  Marstal

  Bilag 3 viser et kort over regionen med angivelse af placeringen af de indstillede apoteker.

  Forretningsudvalget har behandlet sagen på møde den 10. maj 2017. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At de i sagsfremstillingen angivne apoteker indstilles til vagttjeneste med følgende ændringer:

  • At Esbjerg Krone Apotek pålægges A-vagt.
  • At Svendborg Løve Apotek indstilles til B-vagt (i stedet for C-vagt).
  • At Marstal Apotek tilføjes til apoteker der indstilles til C-vagt.
  • At Fredericia Axeltorvs Apotek indstilles til C-vagt (i stedet for Fredericia Løve Apotek).
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 18-04-2017
   

  Indstillingen tiltrådt med den tilføjelse, at Esbjerg Krone Apotek flyttes fra kategori B til kategori A.

  Thies Mathiasen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet, at indstillingen om vagtapoteker i Region Syddanmark tiltrædes med følgende ændringer:

  -      At Esbjerg Krone Apotek pålægges A-vagt.

  -      At Svendborg Løve Apotek indstilles til B-vagt (i stedet for C-vagt).

  -      At Marstal Apotek tilføjes til apoteker der indstilles til C-vagt.

  -      At Fredericia Axeltorvs Apotek indstilles til C-vagt (i stedet for Fredericia Løve Apotek).

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/2269
  10. Renovering af psykiatrisk afdeling i Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume
   

  I foråret 2016 blev der i Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) ved Psykiatrisk Afdeling Esbjerg konstateret opfugtning af vægge i kontorer og personalerum med mistanke om skimmelvækst. For at området fortsat skal kunne bruges af patienter og personale, står det klart, at det vil være nødvendigt med en omfattende sanering af området.

  Der fremlægges et saneringsprojekt, der skal afhjælpe fugt og skimmelvækstproblematikken.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I foråret 2016 blev der i Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) ved Psykiatrisk Afdeling Esbjerg konstateret opfugtning af vægge i kontorer og personalerum med mistanke om skimmelvækst. For at området fortsat skal kunne bruges af patienter og personale, står det klart, at det vil være nødvendigt med en omfattende sanering af området.

  PAM ligger sammen med ECT-funktionen i stueetagen i den store gamle hovedbygning i Esbjerg. Denne etage var kun i meget begrænset og overfladisk omfang omfattet af det netop afsluttede store om- og tilbygningsbyggeprojekt på matriklen. Dette skyldtes, at der ikke skulle ske en ændring i anvendelsen af området i forbindelse med det store byggeprojekt, dvs. både PAM og ECT-funktionerne skulle forblive på etagen.

  Siden opfugtning og skimmelvækst blev konstateret, har Psykiatrisygehuset i samarbejde med Projektorganisation for byggeri fået undersøgt omfang af og årsag til opfugtningen og efterfølgende med ekspertbistand fået udarbejdet et forslag til sanering og forebyggelse af fugt.

  Der er gennemført en prøvesanering i et udtaget ”prøverum” ud fra det foreslåede koncept for sanering og forebyggelse af fugt for at kunne vurdere resultat og omkostninger ved tiltagene.

  Der er med baggrund i prøvesaneringen udarbejdet et økonomisk overslag på saneringen. Hertil skal lægges udgifter til genhusningen af PAM, mens saneringen pågår. I alt vil saneringsprojekt og genhusning beløbe sig til 8,627 mio. kr.

  Resume af saneringsprojektet er vedlagt som bilag.

  Funktionerne i stueetagen er under genhusning og vil forblive genhuset på matriklen under den forestående renovering. Saneringen forventes at blive gennemført i perioden fra maj til december 2017.

  Saneringsprojektet handler om indvendig vedligeholdelse og foreslås derfor finansieret over driften af et midlertidigt råderum i 2017 på psykiatriområdets centrale driftsrammer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At oplæg til saneringsprojektet på Psykiatrisk afdeling Esbjerg godkendes.

  At der gives en driftsbevilling på 8,827 mio. kr. til psykiatrisygehuset til gennemførsel af saneringsprojektet.

  At bevillingen finansieres af psykiatriens centrale driftsrammer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 25-04-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Bente Gertz, Hans Philip Tietje og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14946
  11. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: Udviklingsaftale for Fyn
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i opfølgningen på Det Gode Liv-strategien, er der sammen med de syddanske kommuner udarbejdet en aktionsplan, der kan suppleres med en specifik udviklingsaftale for de fire byregionale områder i Syddanmark.

  Der forelægges udkast til udviklingsaftale for Fyn til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som en del af den fælles opfølgning på ”Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19”, har de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark aftalt en aktionsplan med tre fælles aktivitetsspor: Syddanskernes liv i de enkelte kommuner, byregionalt samarbejde samt uddannelse og arbejdsmarked. Som en del af aktionsplanen blev det samtidig besluttet, at der kan laves selvstændige udviklingsaftaler for de byregionale områder, der kan adressere særlige styrker, udfordringer og muligheder, som ikke fanges af aktionsplanens aktivitetsspor, der skal dække alle 22 kommuner.

  Der er udarbejdet et forslag til udviklingsaftale for Fyn, der er en fortsættelse af den nuværende og skal bidrage til at opfylde målene i den kommende ”Strategi Fyn 2018-21” og i ”Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19”.

  Den kommende strategi Fyn har tre strategiske spor: 1) Arbejdsmarked & Uddannelse, 2) Bosætning & Attraktivitet og 3) Infrastruktur & Mobilitet. Disse strategiske spor er sammenfaldende med flere af de seks indsatsspor i Det Gode Liv-strategien. Samarbejdstemaerne i forslag til udviklingsaftale er derfor fundet inden for de fælles interessefelter, og adresserer nogle af de særlige styrker, udfordringer og muligheder, der findes på Fyn.

  Udviklingsaftale for Fyn har 3 samarbejdstemaer:

  1.    Bosætning og attraktivitet (herunder byernes rolle, og potentialer uden for de store byer).

  2.    Infrastruktur og mobilitet (herunder E20, bredbåndforsyning og mobildækning).

  3.    Ad hoc-projekter.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til udviklingsaftale mellem Region Syddanmark og Byregion Fyn godkendes.

  At udvalgsformand Bo Libergren og regionsrådsformand Stephanie Lose bemyndiges til at underskrive udviklingsaftalen sammen med Byregion Fyns formandskab.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  36 stemte for, mens 1 (Enhedslisten) stemte imod.


  Poul-Erik Svendsen, Peter Christensen, Simon Hempel-Jørgensen, Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 12/13465
  12. Forslag til høringsbrev til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030)
  fold dette punkt ind Resume
   

  Delstaten Slesvig-Holsten er ved at udarbejde en ny udviklingsstrategi (Landesentwicklungsstrategie 2030 (LES)). Udvalget for dansk-tysk samarbejde og Udvalget for Regional Udvikling har på deres møder henholdsvis den 31. maj 2016 og den 10. juni 2016 fået præsenteret Slesvig-Holstens arbejde med strategien, herunder en grønbog, der dannede udgangspunkt for dialogen. Delstaten har nu offentliggjort et udkast til LES 2030, og der orienteres om indholdet heraf.

  Udkast til høringsbrev forelægges med anbefaling om godkendelse af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er i de seneste år sket en styrkelse af samarbejdet på tværs af den dansk-tyske grænse, hvor bl.a. et stadigt mere strategisk orienteret Interreg A-program med fokus på effekt har muliggjort finansiering af en række vigtige fælles tiltag.

  På udvalgsmøder henholdsvis den 31. maj 2016 i Udvalget for dansk-tysk samarbejde og den 10. juni i Udvalget for Regional Udvikling gav repræsentant for Statskancelliet Stephan Kleinschmidt en præsentation af Slesvig-Holstens arbejde med Landesentwicklungsstrategie 2030 (LES), herunder en grønbog, der dannede afsæt for en dialog om fælles strategiske prioriteringer og samarbejdsmuligheder.

  Udkast til LES 2030 indeholder - udover strategiske indsatsspor - også konkrete handlingsovervejelser og fremhæver strategiens indholdsmæssige fokuspunkter. Udkastet er fra ultimo januar til ultimo maj 2017 i en offentlig hørings- og inddragelsesproces. Udkastet forventes vedtaget i endelig form i den nye parlamentsperiode i Slesvig-Holsten, hvor der afholdes valg den 7. maj 2017.

  Af grønbogen fremgik 9 indsatsspor, og i forbindelse med den igangværende proces er de 9 blevet til 11. Indsatssporene er som følger:

  • Digitalisering – at være målrettet med hensyn til at fremme den digitale transition i Slesvig-Holsten.
  • Livskvalitet – at sikre Slesvig-Holstens vigtigste beliggenhedsfaktor.
  • Uddannelse – at styrke kvaliteten, sikre retfærdighed i uddannelsessystemet og forbedre adgangsmulighederne.
  • Innovation og forskning – at identificere ideer og kreativitet som drivere for udvikling.
  • Regioner under forandring – at gøre en differentieret egnsbetragtning til grundlag for en målrettet udvikling af by- og landområder.
  • Erhverv/økonomi – at styrke regionens erhvervsgrundlag og give fremtidsorienterede områder profil.
  • Fremtidens mobilitet – at tænke morgendagens transportpolitik ind allerede i dag.
  • Livets naturlige grundlag – som der skal værnes om, og som skal være til gavn.
  • Netsammenkobling og samarbejde – at udbygge det tværregionale og internationale samarbejde.
  • Tilflytning – at gøre Slesvig-Holsten til et attraktivt sted at flytte til.
  • Moderne stat og samfund – at sikre socialt og samfundsmæssigt ansvar i tider med forandring.

  Det vurderes, at de 11 indsatsspor i udkast til LES 2030 i vid udstrækning korresponderer med Region Syddanmarks Vækst- og Udviklingsstrategi 2016-19.

  Udkast til Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (LES 2030) kan tilgås her (resumé på dansk: fra s. 250): http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Landesentwicklungsstrategie/Downloads/
  downloads/landesentwicklungsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=4

   

  Administrationen har udarbejdet et forslag til høringsbrev til Slesvig-Holsten.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til høringsbrev til Slesvig-Holsten vedr. Landesentwicklungsstrategie 2030 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-03-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Dansk Folkeparti stemte imod indstillingen.

  Dansk Folkeparti anmodede om at få følgende mindretalsudtalelse ført til protokols:

  Dansk Folkeparti stemmer imod med henvisning til punkt 3.10 (Zuvanderung – Scheswig-Holstein als attraktives Zuvanderungsland gestalten) side 194 – 2008 i Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (LES 2030) – om at gøre Slesvig-Holsten til et attraktivt indvandringsland.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  35 stemte for, mens 3 (Dansk Folkeparti) stemte imod.

  Dansk Folkeparti anmodede om at få følgende mindretalsudtalelse ført til protokols:

  Dansk Folkeparti stemmer imod med henvisning til punkt 3.10 (Zuvanderung – Scheswig-Holstein als attraktives Zuvanderungsland gestalten) side 194 – 208 i Slesvig-Holstens udviklingsstrategi (LES 2030) – om at gøre Slesvig-Holsten til et attraktivt indvandringsland.

  Simon Hempel-Jørgensen, Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14578
  13. Samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Byg til Vækst
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark og Byg til Vækst ønsker at indgå en aftale om et forpligtende samarbejde omkring rekruttering og uddannelse til byggeriet Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Byg til Vækst er en sammenslutning af de fynske kommuner og private aktører, der gennem konkrete projekter på de enkelte byggeprojekter søger at flytte ledige fra arbejdsløshed til uddannelse og beskæftigelse. Derudover søger de at åbne for praktikpladser og lærlingeforløb inden for byggefagene samt at tilbyde løbende opkvalificering og uddannelse på byggepladsen.

  Andre store fynske byggeprojekter har lignende aftaler med Byg til Vækst, som f.eks. Thomas B. Thrige-projektet og Odense Letbane. Det er de positive erfaringer herfra, der nu søges overført til det kommende byggeri af Nyt OUH.

  • I aftalen forpligtiges Region Syddanmark, jf. de vedtagne krav om sociale klausuler, at mindst 6 % af de beskæftigede, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere lærlinge/praktikanter.
  • Byg til Vækst-aftalen kan hjælpe virksomheder med at honorere kravet (jf. de sociale klausuler) om, at mindst 6 % af de beskæftigede, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere under elevuddannelse.

  De anvendte procentkrav til elev/lærlingeuddannelse svarer til de krav, der er fastlagt for det nye psykiatriske hospital i Vejle, Lokalpsykiatrien i Odense og opførelsen af sengebygningen i Esbjerg.

  Byg til Vækst stiller sit netværk af interessenter inden for bygge- og anlægsbranchen, jobcentre og uddannelsessteder til rådighed for sparring, udvikling og gennemførelse af de konkrete aktiviteter, der sættes i gang på byggepladsen i henhold til Byg til Vækst aftalen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Byg til Vækst godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 20-04-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/37199
  14. Model for afrapportering af målbilleder for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges et forslag til afrapportering af udvalgte målbilleder og indikatorer til regionsrådet. Baggrunden er, at det i budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Forslaget er baseret på et oplæg, som blev præsenteret på regionsrådets budgetseminar i marts 2017.

  Forslaget til afrapportering tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drift- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der forelægges et forslag til koncept for afrapportering af udvalgte målbilleder og indikatorer. Konceptet for afrapportering til regionsrådet tager udgangspunkt i mål og målsætninger, der allerede monitoreres. Formålet med afrapporteringen er at danne et

  et billede af regionens status i forhold til målopfyldelsen på udvalgte indikatorer med afsæt i de vedtagne pejlemærker.

  De nationale mål, der måtte være retningsgivende på Region Syddanmarks respektive opgaveområder, vil som udgangspunkt indgå i konceptet, der er udarbejdet med sigte på at give overblik og vise sammenhæng i forhold til de pejlemærker, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

  Afrapportering vil ske til regionsrådet sideløbende med henholdsvis aflæggelse af årsrapport og afrapportering af økonomi og aktivitet. De enkelte udvalg vil som hidtil løbende få den afrapportering, på deres respektive områder, som er fastlagt og vedtaget i udvalgene.

  Regionsrådet blev i forbindelse med budgetseminaret i marts 2017 orienteret om det foreløbige arbejde samt hvilke indikatorer (nationale og regionale) og temaer, der ville indgå i afrapporteringskonceptet.

  Konceptet er baseret på to typer af afrapportering. Der vil være a) faste kvartalsvise kvantitative afrapporteringer, der baseres på data. Disse indikatorer er fordelt på områderne sundhed, socialområdet og regional udvikling. Dertil vil der være b) temaafrapporteringer, på områder hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering. Der er tale om temaerne, sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud. Afrapporteringen af disse temaer vil ikke være så hyppig som de databaserede indikatorer.

   

  a)Kvartalsvise opgørelser – fokus på data

  Den grundlæggende platform for afrapporteringen er det iPad-baserede system Nemlis, hvori de udvalgte målbilleder og indikatorer bliver afrapporteret. Disse indikatorer vil være databaserede, og der vil være både indikatorer for opnåelse af nationale mål og indikatorer, der er udvalgt for Region Syddanmark. Indikatorerne vil kunne justeres løbende, hvis der eksempelvis er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer, eller hvis der er indikatorer, der stabiliseres over lang tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis. Der vil være en kort opsummering af status på indikatorerne parallelt med økonomi- og aktivitetsafrapportering, men som udgangspunkt vil der være løbende adgang til de indikatorer, der indgår i Nemlis afrapporteringen.

  Regionsrådet vil få tilbudt vejledning i installering og anvendelse af Nemlis-programmet.

   

  b)Temaafrapporteringer

  Som en del af konceptet vil der være temaer, der ikke afrapporteres kvartalsvis, men som afrapporteres sjældnere, i form af mere kvalitative orienteringer, om status og fremdrift på udvalgte områder. Det kan være 1-2 gange årligt, eller måske 1-2 gange i løbet af en valgperiode.

  Dette er begrundet i, at der kan være temaer og særlige emner, som det med passende intervaller giver god mening at give uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, der kan afrapporteres meningsfuldt med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne kan kvantificeres meningsfuldt med løbende data, men forudsætter en kvalitativ afrapportering. 

  Der er vedlagt notat, der beskriver, hvilke indikatorer der indgår i afrapporteringen, samt et forslag til frekvens for de foreslåede temaafrapporteringer.

  Sammenhæng til budgetproces og sundhedsplan

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen, så den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

  Sammenhængen mellem de to processer kan bidrage til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres.

  Samtidig kan budgetdrøftelserne pege på områder, der er særligt politisk prioriterede, og som vil kunne indgå i fremtidige afrapporteringer af målbilleder og udmøntningen af pejlemærkerne.

  Efter indgåelse af budgetaftalen kan det vurderes, om sammensætningen af målbillederne og de temaer der afrapporteres skal justeres eller suppleres med henblik på at kunne følge fremdriften på de områder, der prioriteres i forbindelse med budgetforliget.

  Samlet set understøtter processen, at de temaer, der arbejdes med,

  • har sammenhæng til pejlemærkerne,
  • tager bestik af den løbende udvikling på økonomi og aktivitetsområdet,
  • sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel, og
  • integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.

  Ligeledes vil der være en sammenhæng mellem den løbende afrapportering af målbilleder og indikatorer og den årlige proces for udvælgelse af særlige temaer på sundhedsområdet, som det foreslås at integrere i den kommende sundhedsplan for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At modellen for afrapportering af udvalgte målbilleder og indikatorer til regionsrådet tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/28947
  15. Afrapportering vedr. China Denmark Regions and Cities Forum i Beijing
  fold dette punkt ind Resume
   

  En delegation fra Region Syddanmark deltog i december 2016 i ”China-Denmark Regions and Cities Forum” i Beijing. Hensigten med arrangementet var etablering af en platform til bedre udnyttelse af lokale og regionale samarbejdsaftaler mellem Danmark og Kina. Der gives en afrapportering fra besøget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  En delegation fra Region Syddanmark deltog den 4. - 6. december 2016 i arrangementet ”China Denmark Regions and Cities Forum” (CDRCF) i Beijing, som blev organiseret i et samarbejde mellem det danske Udenrigsministerium og Chinese People’s Association of Friendship with Foreign Countries, som er tilknyttet det kinesiske udenrigsministerium. Forummet samlede repræsentanter fra lokal-, regional- og provinsregeringer i Danmark og Kina, som har bilaterale samarbejdsaftaler på tværs af de to lande. Region Syddanmark var inviteret i kraft af sin samarbejdsaftale med Guangdong-provinsen. Herudover deltog en række danske virksomheder. Formålet var at sætte fokus på de lokale og regionale samarbejdsaftaler mellem Danmark og Kina og skabe en platform for at styrke udnyttelsen af dem. Arrangementet i Beijing er tænkt som det første i en række.

  Regionsrådet besluttede den 26. september 2016, at Region Syddanmark skulle deltage i arrangementet med regionsrådets 1. næstformand, Poul-Erik Svendsen, formanden for Udvalget for Regional Udvikling, Bo Libergren, samt en embedsmand. En delegation med statsministeren og flere ministre i spidsen skulle have deltaget i forummet, men måtte aflyse kort før konferencen. Ministeren for ligestilling og nordisk samarbejde deltog.

  Den 24. oktober 2016 besluttede regionsrådet, at der skulle aflægges et besøg til Guangdong-provinsen i forlængelse af forummet i Beijing. Forudsætningerne for denne beslutning ændrede sig imidlertid, og på den baggrund besluttede regionsrådet den 28. november 2016 at aflyse denne del af besøget.

  Det overordnede tema for CDRCF var ”Fokus på bæredygtig udvikling mod fælles økonomisk vækst”. Programmet fokuserede mere konkret på grøn energi og bæredygtighed, sundhed og sundhedsinnovation, fødevarer og landbrug samt mellemfolkeligt samarbejde, herunder turisme og uddannelse. Den syddanske delegation bidrog med forskellige indlæg i tråd med Region Syddanmarks indsatsområder i forhold til Guangdong-samarbejdet. Poul-Erik Svendsen holdt således en af hovedtalerne under åbningen af konferencen samt et oplæg om sundhedssystemet i Region Syddanmark under en workshop om sundhedsinnovation. Bo Libergren holdt to oplæg om henholdsvis bæredygtig energi og offshoreindustrien i Syddanmark under forskellige workshops og deltog ligeledes i en paneldebat om emnet offshore.

  Region Syddanmark understøttede med sin deltagelse etableringen af et forum, som kan give værdi i forhold til det fremtidige lokale og regionale samarbejde med Kina, og var samtidig med til at løfte den nationale dagsorden om at promovere Danmark og danske løsninger i Kina i fællesskab med kommuner, regioner og staten. Dertil kommer, at forummet gav den syddanske delegation mulighed for at drøfte med de danske virksomheder, hvordan Region Syddanmark bedst muligt kan understøtte deres arbejde i forhold til Kina. Den opnåede viden og kontakter inddrages i forbindelse med det videre samarbejde med Guangdong.

  CDRCF forventes at finde sted næste gang i Aarhus.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At afrapporteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 03-04-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Hans Winther og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/43336
  16. Orientering om ansættelse
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i maj 2017, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I maj 2017 er der sket følgende ansættelse:

  • Lene Borregaard er ansat som HR-direktør pr. 1. maj 2017.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 10-05-2017
   

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen, John Lohff, Bo Libergren, Preben Jensen og Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Til orientering.

  Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/15241
  17. Forslag fra Alternativet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Alternativet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Alternativet har anmodet om at få følgende sag på regiosnrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11:

  Alternativet ønsker at få oplyst, hvor stor en procentdel på Region Syddanmarks køkkener på sygehusene samt i køkkener for det sociale område (eller madleverance udefra) i Region Syddanmark, som er økologisk.

  Alternativet har erfaret at Regionshospitalet i Randers i Region Midt anvender næsten 100 % økologisk mad, uden at dette koster ekstra. Som det første hospital i Danmark tildeles Regionshospitalet Randers nu Det økologiske Spisemærke i guld.

  Alternativet ønsker en drøftelse af, hvorvidt Region Syddanmarks køkkener på alle vores sygehuse såvel som køkkener, der laver eller leverer mad til de sociale centre, ser på muligheden for at indføre 100 % økologisk mad til vores patienter og borgere i Syddanmark. Således kan vi i fremtiden sikre vores borgere en bedre ernæringsmæssig korrekt mad uden tilsætningsstoffer, som i øvrigt også er bedre for miljøet. Samtidig skal der også arbejdes på at få fokus på at undgå madspild.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Regionsrådsformanden foreslog, at administrationen belyser sagen yderligere med henblik på en senere politisk behandling.
   

  37 stemte for, mens 1 (Nye Borgerlige) stemte imod.


  Poul Andersen, Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/14532
  18. Forslag til regionsrådets mødedatoer 2018 - til orientering
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til regionsrådets mødedatoer for 2018 forelægges hermed til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I indeværende valgperiode har regionsrådet, som udgangspunkt, afholdt møder den fjerde mandag i hver måned, dog under hensyntagen til ferieperioder og helligdage.

  Med dette som udgangspunkt er der udarbejdet følgende forslag til mødedatoer for regionsrådet i 2018 (dog med undtagelse af mødet i oktober, der foreslås afholdt den femte mandag). Alle dage med mødestart kl. 15.00.

  Dette forslag vil blive forelagt det kommende regionsråd til beslutning:

  • Mandag den 22. januar
  • Mandag den 26. februar
  • Mandag den 19. marts
  • Mandag den 30. april
  • Mandag den 28. maj
  • Mandag den 25. juni
  • Mandag den 27. august
  • Mandag den 24. september
  • Mandag den 29. oktober
  • Mandag den 26. november
  • Mandag den 17. december.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Til orientering.

  Poul Andersen, Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 17/15626
  19. Anmodning fra Mikkel Andersen om at udtræde af regionsrådet
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Mikkel Andersen anmoder om at udtræde af regionsrådet, da han ikke længere er bosiddende i regionen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Mikkel Andersen er ultimo april 2017 fraflyttet regionen.

  For at være valgbar til regionsrådet, skal man have fast bopæl i regionen. Mister et medlem sin valgbarhed, udtræder vedkommende af regionsrådet. Det er regionsrådet, der afgør, hvorvidt et medlem har mistet sin valgbarhed, jf. § 100, stk. 2, i Kommunal- og regionalvalgloven.

  Når et medlem udtræder af regionsrådet, indtræder første stedfortræder på den pågældende kandidatliste i det pågældende medlems sted. Første stedfortræder på Enhedslistens kandidatliste er Andreas Lund Andersen.

  Når regionsrådet har imødekommet anmodningen fra Mikkel Andersen, skal der herefter ske genudpegning til de udvalg og hverv, som Mikkel Andersen er udpeget til.

  Udtræder et medlem i valgperioden af udvalg, en bestyrelse eller lignende, besættes den ledigblevne plads af den gruppe, der har indvalgt det pågældende medlem, jf. reglerne i den kommunale styrelseslov § 28, stk. 1.

  Mikkel Andersen er udpeget til følgende:

  ·       Psykiatri- og socialudvalget

  ·       Psykiatrisk dialogforum

  ·       Kontaktforum for handicap

  ·       LAG-Småøerne som suppleant.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet imødekommer anmodningen fra Mikkel Andersen om at udtræde af regionsrådet.

  At Andreas Lund Andersen indtræder som nyt medlem af regionsrådet.

  At gruppen meddeler, hvordan de ledige hverv fordeles.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt. På grund af inhabilitet deltog Andreas Lund Andersen ikke i behandlingen af, hvorvidt regionsrådet kunne imødekomme anmodningen fra Mikkel Andersen.

  Poul Andersen, Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr. 14/9617
  20. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for AMU-Syd
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådsmedlem Søren Rasmussen ønsker sig fritaget for hvervet som medlem af bestyrelsen for AMU-Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådsmedlem Søren Rasmussen blev på regionsrådet den 25. marts 2014 udpeget som medlem til bestyrelsen for AMU-Syd.

  Søren Rasmussen har imidlertid meddelt, at han ønsker sig fritaget for hvervet på grund af varetagelse af en række øvrige hverv.

  Valg til et hverv gælder som udgangspunkt for hele valgperioden. Dog kan regionsrådet, efter anmodning fra et medlem, fritage dette for et hverv for resten af perioden. Herefter kan gruppen besætte den ledige plads.

  Såfremt anmodningen fra Søren Rasmussen imødekommes, har gruppen meddelt, at Niels-Jørgen Grabe indtræder som nyt medlem af bestyrelsen for AMU-Syd, gældende for resten af indeværende valgperiode.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådsmedlem Søren Rasmussen fritages for hvervet som medlem af bestyrelsen for AMU-Syd.

  At Niels-Jørgen Grabe udpeges som nyt medlem, gældende for resten af indeværende valgperiode.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 22-05-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Poul Andersen, Thies Mathiasen, Holger Gorm Petersen, Preben Jensen, Thyge Nielsen og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling. René Lundegaard, Susanne Linnet og Peter Jørgensen deltog som stedfortrædere.


  Sagsnr.  
  21. LUKKET - opfølgning på afgørelse
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 12-06-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |