Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 13. juni 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 13. juni 2017

Mødedato
13-06-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Fælles Akutmodtagelse, Kløvervænget 25, B 1. sal

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • William Jensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Lægevagten i Odense
  2. Status, lægedækning
  3. Sikring af lægedækning - lægedækningskonference
  4. Status vedrørende arbejdet med Fredericia Sundhedshus
  5. Status vedrørende Sundhedscenter Haderslev
  6. Orientering om Sundhedsprofilen
  7. Mødeplan og temaer 2017
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 17/72
  1. Lægevagten i Odense
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Sundhedssamordningsudvalget indledes med en kort orientering om lægevagtens drift af lægevagtchef Ole Holm Thomsen. Der vil efterfølgende være en rundvisning i lægevagten.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-06-2017

  Lægevagtchef Ole Holm Thomsen orienterede om lægevagtens drift, herunder organisering. Oplæg vedhæftet.

  Thies Mathiasen, Marianne Mørk Mathiesen og Willilam Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/14073
  2. Status, lægedækning
  fold dette punkt ind Resume

  Status på lægedækning pr. maj 2017 med særlig fokus på de regionsdrevne tilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nedenfor gives en aktuel status på lægedækningstruede områder samt de områder, hvor praksisafdelingen har igangværende aktiviteter til sikring af lægedækningen.

  Lægedækningstruede områder

  På seneste møde i lægedækningsgruppen under praksisplanudvalget blev følgende områder udpeget som lægedækningstruede:

  • Billund Kommune
  • Esbjerg Kommune
  • Fredericia Kommune
  • Varde kommune
  • Ærø Kommune
  • Aabenraa kommune

  Endvidere skal der være opmærksomhed på udviklingen i følgende kommuner, der dog ikke er decideret lægedækningstruede:

  • Langeland Kommune
  • Vejle Kommune

  Status på regionsdrevne tilbud

  Udbudsklinikker

  Ølgod:

  I Ølgod driver Falck Lægehuse A/S klinik for regionen. Falck Lægehuse overtog driften pr. 1. november 2016, og kontrakten gælder for fire år. Der er aktuelt tilmeldt ca. 3.300 patienter. Falck skal i henhold til udbuddet kunne servicere op til 5.600 patienter.

  Ærøskøbing, Ærø:

  I Ærøskøbing driver Falck Lægehuse A/S klinik for regionen. Falck Lægehuse overtog driften pr. 1. december 2016, og kontrakten gælder for fire år. Der er aktuelt tilmeldt ca. 400 patienter. Falck skal i henhold til udbuddet kunne servicere op til 1.600 patienter. Udbuddet omfatter desuden deltagelse i vagtring mv. på lige fod med de øvrige læger på øen.

  Esbjerg

  I Esbjerg driver Falck Lægehuse A/S klinik for regionen. Falck Lægehuse overtog driften pr. 1. januar 2017, og kontrakten gælder for fire år. Der er aktuelt tilmeldt ca. 5.500 patienter. Falck skal i henhold til udbuddet kunne servicere op til 7.200 patienter.

  Idet disse tre klinikker drives af Falck Lægehuse A/S, er personalet på klinikkerne ikke ansatte af regionen, men af Falck.

  Midlertidige lægetilbud

  Ribe:

  I Ribe ophørte læge Jens Grarup ultimo 2016. De tilbageværende læger i lægehuset i Tvedgade overtog hans, dvs. nu regionens, cirka 1.400 patienter og passer dem mod betaling, indtil ydernummeret inklusive disse patienter kan afhændes – formentlig til efteråret 2017.

  Grindsted:

  I foråret ophørte læge Peder Frandsen pludseligt og uden varsel, hvorefter patienterne stod uden læge. Pr. 1. maj 2017 åbnede regionen derfor en regionsklinik, der passer de cirka 900 patienter. Klinikken er pt. bemandet med vikarer, og der arbejdes på at sælge klinikken til en almindelig PLO-læge. Flere har vist interesse herfor.

  Regionsklinikker

  Rudkøbing, Langeland:

  Her ophørte læge Lars Johansen i efteråret 2016, og de tilbageværende læger i Havnegade passede hans, dvs. nu regionens, cirka 2.000 patienter mod betaling af et månedligt beløb. Fra 1. maj 2017 overgik klinikken til at være en egentlig regionsklinik efter afholdt udbud, hvor regionen vurderede at kunne drive klinikken billigere, end de indkomne bud på driften.

  Regionsklinikken bemandes dels af en regionsansat læge og dels af vikarer. Efter overtagelsen har flere læger vist interesse for at overtage klinikken, og mulighederne for et salg undersøges i øjeblikket.

  Øvrige initiativer til sikring af lægedækning

  Justering af praksisplanen

  Som forelagt på møde i Sundhedssamordningsudvalget i maj 2017 behandler Praksisplanudvalget på møde den 1. juni forslag til justering af praksisplanen i forhold til antal og fordeling af kapaciteter. Justeringen skal medvirke til at sikre lægedækningen fremadrettet.

  Dialog med lægerne i Fredericia Kommune

  Administrationen er i dialog med lægerne i Fredericia Kommune med henblik på tiltag til sikring af den fremtidige lægedækning i kommunen.

   

  Status på Ærø

  Der er indgået aftale med læge om overtagelse af praksis efter Hans Bertelsen pr. 1. december 2017. Endvidere er der indtrådt en nyuddannet læge i praksis i Marstal, således at alle seks kapaciteter på Ærø i øjeblikket er besat.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-06-2017

  Til orientering.

   

  Thies Mathiasen, Marianne Mørk Mathiesen og Willilam Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/16235
  3. Sikring af lægedækning - lægedækningskonference
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har siden 2013 arbejdet systematisk med rekruttering af læger til lægedækningstruede områder i Syddanmark. Der planlægges afholdt en konference i foråret 2018 med det formål at samle op på og vurdere de rekrutteringserfaringer, der er indsamlet siden 2013 samt genere nye ideer. Regionen vil herefter udforme en ny strategi for den fremtidige sikring af lægedækning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har med iværksættelse af rekrutteringsindsatsen i januar 2013 intensiveret arbejdet med rekruttering af læger til lægedækningstruede områder. Rekrutteringsprojektet er tidsbegrænset, men blev i april 2015 forlænget med 3 år til udgangen af 2018.

  I sammenhæng med forlængelsen af projektet blev ”Initiativkatalog 2015-2018” godkendt af styregruppen/lægedækningsgruppen i juni 2015. Heri beskrives 18 tiltag, der har til formål at promovere almen praksis, hjælpe praksis i knibe, rekruttere yngre læger fra ikketruede områder til de truede samt iværksætte initiativer, der udfylder vakante stillinger såsom rekruttering af udenlandske læger.  Dertil kommer regionens lægedækningsstrategi, som skitserer en række redskaber til sikring af lægedækning.

  Erfaringen viser, at der ikke eksisterer nemme løsninger. Det er lykkedes at sikre, at ingen patienter i Region Syddanmark er lægeløse, men udfordringerne med rekruttering er ikke løst. Der er tale om en række geografiske og demografiske udfordringer, som også opleves inden for andre brancher med højtuddannede, men som opleves særligt tydeligt på grund af almen praksis’ rolle som indgang til sundhedsvæsenet for de fleste borgere.

  I 2017 udkom regeringens lægedækningsudvalg med en rapport om lægedækningssituation over hele landet. Heri kan det læses, at der aldrig er blevet uddannet flere speciallæger, og at der ikke er generel lægemangel. De udfordringer, der eksisterer med hensyn til lægemangel, er ikke entydigt by- eller udkantsspecifikke, men har derimod karakter af lokale udfordringer.

  Som opfølgning på rapporter og initiativer til sikring af lægedækning har praksisplanudvalget nedsat en planlægningsgruppe med henblik på at forberede en lægedækningskonference i foråret 2018. Planlægningsgruppen består af medlemmer fra regionen, Praktiserende Lægers Organisation (PLO-Syd), udvalgte kommuner, det fælleskommunale sundhedssekretariat, en forsker fra Syddansk Universitet (SDU) samt Forum for Yngre Almenmedicinere (FYAM). Planlægningsgruppen har allerede afholdt første møde, hvor parterne indgik i arbejdet med stor positiv energi og idérigdom. Gruppen mødes igen efter sommerferien, hvorefter Sundhedssamordningsudvalget vil blive forelagt et udkast til konferencens program.

  Konferencen har til formål at formidle de hidtidige rekrutteringserfaringer, idéudvikle i forhold til den kommende indsats samt skabe fælles fodslag i indsatsen mellem regionen, kommunerne og PLO. Herefter vil der blive formuleret et nyt initiativkatalog samt en lægedækningsstrategi for den fremtidige indsats til sikring af lægedækning. Konferencen er tiltænkt regions- og kommunalpolitikere, PLO, sundhedsforskere samt repræsentanter for almen praksis. På grund af det kommende valg blev det vurderet som mere hensigtsmæssig at afholde konferencen i foråret 2018.

  Der lægges op til en foreløbig drøftelse af rammer og indhold samt opfølgning på konferencen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-06-2017

  Drøftedes, herunder muligheder for konsensus og udarbejdelse af materiale. Tidspunkt for konferencen forår 2018 blev anbefalet.

   

  Thies Mathiasen, Marianne Mørk Mathiesen og Willilam Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/37688
  4. Status vedrørende arbejdet med Fredericia Sundhedshus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget og regionsrådet godkendte i december 2016 en aftale om etablering af et sundhedshus i samarbejde med Fredericia Kommune og i januar 2017 et kommissorium for en politisk styregruppe.

  Den politiske styregruppe har holdt sit første møde efter kommunens køb af sygehuset, som er den fysiske ramme om Fredericia Sundhedshus. Det fandt sted i starten af maj måned 2017, hvor der gensidigt blev kvitteret for den positive tilgang til samarbejdet. Der var desuden et ønske om at se samarbejdet om sundhedshuset i den bredere ramme med udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Vedrørende regionale funktioner, der flytter i sundhedshuset, er status, at vagtlæge, jordemoderkonsultation, blodprøvetagning, bloddonorbus og mammografiscreeningsbus forbliver på matriklen, mens lokalpsykiatrien, der aktuelt har adresse andetsteds i Fredericia, forventes at flytte ind. Kommunale funktioner, der flytter ind, er bl.a. socialpsykiatri, hjælpemidler, sygeplejeklinik og funktioner fra arbejdsmarkedsområdet.

  Derudover er der pt. sonderinger i gang i forhold til andre aktører, herunder praktiserende læger. De foreløbige interessetilkendegivelser er positive.

  Hen over sommeren påbegyndes arbejdet med at udvikle en fælles profil for sundhedshuset. Profilen skal beskrive de målgrupper og/eller sundhedsudfordringer, som udadtil kan være med til at markedsføre huset og indadtil kan være med til at samle aktørerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-06-2017

  Til orientering.

  Thies Mathiasen, Marianne Mørk Mathiesen og Willilam Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/3215
  5. Status vedrørende Sundhedscenter Haderslev
  fold dette punkt ind Resume

  Aktuelt arbejder Haderslev Kommune og Region Syddanmark i fællesskab på at kvalificere et politisk oplæg til et udvidet samarbejde med udgangspunkt i Sundhedscenter Haderslev. Efter sommerferien forventes oplægget fremlagt for udvalget til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget blev senest præsenteret for en status vedrørende Sundhedscenter Haderslev på møde den 15. november 2016.

  Siden har der været afholdt henholdsvis et administrativt og et politisk møde om et udvidet samarbejde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark.

  Det administrative møde fandt sted den 20. februar 2017, og her blev det aftalt, at Haderslev Kommune og Region Syddanmark i fællesskab skulle udarbejde et oplæg til et udvidet samarbejde om sundhedscentret.

  Den 16. maj 2017 blev der på baggrund af et fælles oplæg til et udvidet samarbejde afholdt et politisk møde mellem Haderslev Kommune og Region Syddanmark. På mødet blev de beskrevne forslag til samarbejder drøftet.

  Især blev samarbejdet i forhold til patienter med kroniske sygdomme som for eksempel KOL og diabetes samt genoptræning af patienter diskuteret. 

  Haderslev Kommune og Region Syddanmark arbejder nu i fællesskab videre på at kvalificere det politiske oplæg til et udvidet samarbejde. Efter sommerferien forventes oplægget fremlagt for udvalget til godkendelse.

  Styregruppen for byggeprojektet vedrørende Sundhedscenter Haderslev, som består af repræsentanter fra kommune og region, holdt møde den 29. maj 2017. Det blev konkluderet på mødet, at byggeriet af sundhedshuset forløber planmæssigt med forventet indvielse i august 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-06-2017

  Til orientering.

  Thies Mathiasen, Marianne Mørk Mathiesen og Willilam Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/51301
  6. Orientering om Sundhedsprofilen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Indsamlingsperioden til ”Hvordan har du det?” spørgeskemaundersøgelsen, som begyndte i februar 2017, er nu afsluttet. I alt blev 58.800 borgere i Region Syddanmark tilfældigt udtrukket til at deltage, og heraf valgte cirka 40.000 at besvare spørgeskemaet enten digitalt eller i papirform. Den samlede svarprocent er på 68,1, hvilket er højere end i 2010 og 2013, hvor svarprocenten begge gange var på 65, og samtidig også landets højeste.

  Nu forestår arbejdet med databearbejdning og rapportskrivning, og resultaterne af undersøgelsen forventes klar i marts 2018. Der er planlagt national offentliggørelse af resultater den 6. marts 2018. Der vil i perioden herefter blive afholdt en regional konference med fokus på rapporten for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-06-2017

  Til orientering.

  Thies Mathiasen, Marianne Mørk Mathiesen og Willilam Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/72
  7. Mødeplan og temaer 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan og temaer 2017

  Dato og klokkeslæt

  Mødested

  13. juni 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Mødelokale NordCAP, Fælles Akutmodtagelse, Odense Universitetshospital, Kløvervænget 25 B, 1. sal, Indgang 64, 5000 Odense

  8. august 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Ærø Kommune

  5. september 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Øjenlæge Jesper Skov, Jyllandsgade 20, 3. sal, 7000 Fredericia

  10. oktober 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Tønder Kommune, Jomfrustien 2, 6270 Tønder

  7. november 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Headspace Billund, Østergade 27 B, 7200 Grindsted

  5. december 2017 kl. 13.30 – 15.30

  Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-06-2017

  Til orientering. Udkast til program for 8. august 2017 blev godkendt. Administrationen arbejder videre jf. drøftelserne. Preben Friis-Hauge melder afbud til mødet 8. august 2017.

  Thies Mathiasen, Marianne Mørk Mathiesen og Willilam Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/72
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 13-06-2017

  Intet.

  Thies Mathiasen, Marianne Mørk Mathiesen og Willilam Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 21-06-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap