Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Sundhedsudvalget - Referat - 20. juni 2017

Mødedato
20-06-2017 kl. 15:00 - 17:15

Mødested
FAM på OUH, Odense

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Herdis Hanghøi, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Jens Møller, V
 • Pierre Topaz, A
 • Peter Christensen, A
 • Pia Tørving, A

 • Afbud
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Peter Christensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Fælles Akut Modtagelse, OUH Odense Universitetshospital
  2. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene i Region Syddanmark forår 2017
  3. Udmøntning af del-initiativer i Kræftplan IV
  4. Screening for tyk- og endetarmskræft fra 2018
  5. Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense
  6. Evaluering af Region Sjællands forsøgsordning med private fødeklinikker
  7. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer
  8. Mødeplan
  9. Meddelelser
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 17/8232
  1. Besøg på Fælles Akut Modtagelse, OUH Odense Universitetshospital
  fold dette punkt ind Resume

  Program for Sundhedsudvalgets besøg på Fælles Akut Modtagelse, OUH Odense Universitetshospital den 20. juni 2017 kl. 15-18

  Tema for mødet: Lægers videreuddannelse, særligt i FAM.

  Ca. 15.00 – 15.05     Velkomst til OUH Odense Universitetshospital ved Michael Dall, lægefaglig direktør og formand for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Syd.

  Lægers videreuddannelse

   

  Ca. 15.05 – 15.15     Fra studerende til speciallæge. Oplægved specialkonsulent Mikael Bruun, Den lægelige Videreuddannelse.

  Ca. 15.15 – 15.25     En Klinisk Basis Uddannelses (KBU)læges erfaringer. Oplæg ved Claes Hørlyck Karstensen, KBU-læge, medicin/FAM, Sygehus Sønderjylland.

  Ca. 15.25 – 15.35     Den gode uddannelsesafdeling. Oplæg ved Michael Due Nielsen, Uddannelsesansvarlig overlæge, Anæstesiologisk Afdeling, OUH.

  Rundvisning i FAM

  Ca. 15.35 – 16.00     Ved afdelingsledelsen i FAM.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Syddanmark opslås hvert år ca. 850 uddannelsesstillinger til læger som led i uddannelsen til speciallæge:

  Ca. 250 KBU-stillinger (Klinisk Basis Uddannelse) (varighed 2x6 måneders)

  Ca. 400 introduktionsstillinger, hvoraf ca. 75 % er besat på et givent tidspunkt (varighed 1 år).

  Ca. 200 hoveduddannelsesstillinger inden for de 38 lægelige specialer, hvoraf ca. 80 % besættes (varighed 4-5 år afhængigt af speciale).

  Uddannelsesstillingerne er strukturerede uddannelser i klinikken og dækker tilsammen det samlede postgraduate uddannelsesforløb, fra lægen er færdig på universitetet og påbegynder det kliniske arbejde, til lægen er færdig som speciallæge. Lægerne ansættes på sygehusafdelinger eller i almen praksis.

  FAM, OUH, som eksempel på uddannelsesafdeling for yngre læger:

  Fælles Akut Modtagelse (FAM) indgår som led i en række uddannelsesforløb, enten som selvstændig ansættelse eller som en del af uddannelsen på en specialafdeling med henblik på at erhverve de akutte kompetencer.

  Alle læger i uddannelsesstillinger skal evaluere deres uddannelsesforløb. FAM, OUH Odense Universitetshospital, evalueres generelt meget fint af de uddannelsessøgende KBU-læger på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er bedst:

  KBU-lægers vurdering af FAM, OUH, som uddannelsessted, 2016 samt 2017 til dato.

  Kilde: evaluer.dk.

  Spørgeskema med 26 spørgsmål, som grupperes i 7 kategorier: 1. Introduktion, 2. Uddannelsesvejledning, 3. daglig vejledning, 4. arbejdstilrettelæggelse, 5. konferencer/undervisning, 6. Arbejdsklima, 7. samlet tilfredshed med uddannelsesstedets indsats og med uddannelsesudbyttet af opholdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017

  Præsentation og introduktion til Fælles Akut Modtagelse i Odense, herunder orientering om lægers videreuddannelse, bl.a. erfaringer som KBU-læge, den gode uddannelsesafdeling og uddannelse fra studerende til speciallæge.

  Oplæg vedlægges.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/1560
  2. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene i Region Syddanmark forår 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget resultaterne af den eksterne rengøringskontrol foretaget på Region Syddanmarks fem sygehuse forår 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at sikre og udvikle høj rengøringskvalitet på regionens sygehuse har Region Syddanmark siden 2013 besluttet, at gennemføre eksterne uafhængige kontroller af rengøringen to gange årligt. Region Syddanmark har modtaget resultaterne for 1. halvår 2017.

  Kontrollerne gennemføres som stikprøvekontroller ud fra to fagligt anerkendte kvalitetsstandarder (DS/INSTA 800 og DS 2451-10). Kvalitetsstandarderne beskriver henholdsvis krav til rengøringskvaliteten og krav til rengøring med henblik på forebyggelse af infektioner. Kravene i standarderne er baseret på videnskabelig dokumentation eller bred enighed blandt specialister på områderne.

  Resultaterne omfatter denne gang ikke alene de somatiske sygehuse i Region Syddanmark, men også Psykiatrisygehuset. Kontrollen er dertil udvidet, således at rengøring udført af rengøringspersonale, men også af andet fagligt personale betragtes.

  Samlet set blev rengørings- og hygiejnestandarden for udført rengøring godkendt i 7 ud af 10 tilfælde i Region Syddanmark, heraf er standarden for rengøringskvalitet godkendt på samtlige sygehuse.

  Hovedresultaterne fremgår af tabellen: 

  DS/INSTA 800

  DS 2451-10

  2016

  2. halvår

  2017

  1. halvår

  2016

  2. halvår

  2017

  1. halvår

  %

  %

  %

  %

  Sygehus Lillebælt

  98,50

  95,50

  96,00

  90,00*

  OUH

  97,46

  96,83

  94,92

  89,52*

  Sygehus Sønderjylland

  94,50

  97,50

  93,50

  93,00

  Sydvestjysk Sygehus

  99,00

  96,00

  97,00

  89,00*

  Psykiatrisygehuset

  -

  93,50

  -

  94,50

  * Ikke godkendt

  Af bilag 1 ses en oversigt over udviklingen siden 2013. Flere oplysninger kan findes i den vedlagte rapport, bilag 2.

  Sygehusledelserne har på baggrund af disse resultater tilkendegivet, at gennemgang af områderne har været en god og lærerig proces, og der er afdækket små områder, hvor rengøringsarbejdet har været organiseret uhensigtsmæssigt, og hvor kvaliteten skal løftes. Sygehusene er i gang med at finde løsninger.

  Region Syddanmark har den 14. juni 2017 udsendt en pressemeddelelse om resultaterne af den eksterne rengøringskontrol for foråret 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017

  Til orientering. Sygehusene arbejder videre med at forbedre rengøringen, så den lever op til standarderne.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/53224
  3. Udmøntning af del-initiativer i Kræftplan IV
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges forslag til udmøntning af midler fra Kræftplan IV for de delelementer, der omhandler øget behandling i hjemmet, målrettede tilbud på hospitalerne til unge med kræft samt kompetenceløft i kræftkirurgien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget blev senest på møde den 21. marts 2017 orienteret om Kræftplan IV og den indgåede udmøntningsaftale for planen. Kræftplan IV indeholder 16 initiativer, som spænder over aktiviteter både inden for det regionale, kommunale og statslige område.  Der forelægges forslag til udmøntning for følgende initiativer:

  ·         Behandling i hjemmet

  ·         Målrettede tilbud på hospitalerne til unge med kræft

  ·         Kompetenceløft i kræftkirurgien


  Behandling i hjemmet
  På kræftområdet har man på nogle områder gjort sig gode erfaringer med mulighed for behandling i hjemmet, som kan være en mere fleksibel behandlingsform, der kan imødekomme patienters ønsker og behov.  Med Kræftplan IV er der afsat midler til at udbrede/understøtte sådanne initiativer yderligere. Region Syddanmarks andel udgør 2,15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

  I den nationale Task Force på Kræft- og Hjerteområdet har man anbefalet, at midlerne anvendes til projekter, der kan styrke/afprøve mulighed for øget intravenøs hjemmebehandling af patienter med hæmatologiske kræftlidelser samt etablering af ”hjemmeenheder” på sygehusene, som bl.a. skal facilitere patientens aftaler og kommunikation med primærsektoren. Den lokale enhed på nærsygehuset vil - når det er muligt - også skulle stå for aftaler, når patienten udskrives til hjemmebehandling fra andet sygehus. Med etablering/udbygning af lokale hjemmeenheder, samles der en relevant og sammenhængende ekspertise til gavn for patienterne, der også kan benyttes inden for de øvrige kræftspecialer, eksempelvis hos kirurgi, onkologi og urologi.

  For hæmatologiske patienter vil der være tale om at bygge videre på eksisterende erfaringer/tilbud, eksempelvis ved at flere præparattyper inden for kemoterapi og antibiotika, kan aftales givet i eget hjem, eventuelt også kombineret med øget mulighed for blodprøvetagning/-monitorering i eget hjem.  De enkelte projekter vil i relevant omfang skulle konkretiseres og koordineres nærmere mellem de hæmatologiske afdelinger på sygehusene, og i det omfang at disse involverer den kommunale hjemmepleje, også aftales nærmere med kommunerne.

  Det foreslås at midlerne udmøntes til de 4 sygehusenheder efter befolkningsandele til igangsætning af ovenstående tiltag, jf. nedenstående tabel.

  Tabel 1.

  Mio kr.

  OUH

  SLB

  SHS

  SVS

  Andel, 2017 og frem

  0,80

  0,57

  0,40

  0,38

  Målrettede tilbud på hospitalerne til unge med kræft
  Der er afsat midler til at styrke rammerne for unge kræftpatienter mellem 15-29 år på sygehusene. Region Syddanmarks andel af midlerne udgør ca. 1,5 mio. kr. i 2017 og årligt 1,29 mio. kr. i 2018-2020.


  Det foreslås, at der anvendes midler til at etablere en række tosengsstuer specielt indrettet efter unges behov, f. eks. farvevalg, belysning, plads til venner og evt. familie/børn, hurtig internet eller andet, der giver rum til at være ung, selvom man er kræftpatient og indlagt. Det anslås, at der er behov for yderligere fire tosengsstuer og et opholdsrum på OUH samt én tosengsstue eller opholdsrum på henholdsvis Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus efter lokal prioritering. Samlet anslåede udgift på 1,44 mio. kr., som foreslås udmøntet i 2017 efter nedenstående fordeling.

  Tabel 2.

  Mio kr.

  OUH

  SLB

  SHS

  SVS

  Andel, 2017

  0,9

  0,18

  0,18

  0,18

  Unge med kræft har særlige behov og kræver særlige kompetencer hos plejepersonalet. Derfor foreslås, at der anvendes midler til uddannelse. Rigshospitalet har i samarbejdet med Metropol udviklet ”Ungeambassadøruddannelsen”, som er målrettet sygeplejersker, og har fokus på problemstillinger i forhold til kronisk eller alvorligt syge unge og deres familier. Udgiften pr. uddannelsesforløb anslås til ca. 48.900 kr. inkl. frikøb af personale.

  Det vurderes, at det vil være relevant at ca. 14 sygeplejersker fra OUH og ca. 2 sygeplejersker fra hvert af de øvrige sygehuse deltager i denne eller tilsvarende uddannelse det første år, og der herefter vil være behov for 2-4 sygeplejersker på uddannelse.  Der foreslås afsat en ramme på 0,978 mio. kr. i 2018 og herefter 0,196 mio. kr. i 2019 og 2020. Udmøntning af rammen sker i forbindelse med de årlige budgettilpasninger.

  Herudover foreslås der i 2018 afsat en ramme på 0,3 mio. kr. til udvikling af en App særligt målrettet unges behov, f.eks. med chatfunktion.  Det kan f.eks. være en videreudvikling af App’en ”Mit forløb”, men det er vigtigt, at de unge selv er med til at afdække behovet.

  Samlet set foreslås der udmøntet 1,44 mio. kr. i 2017, 1,29 mio. kr. i 2018 og 0,196 mio. kr. i 2019 og 2020. De resterende midler i 2019 og 2020 foreslås reserveret til senere stillingtagen til evt. yderligere udmøntning på baggrund af erfaringerne med indsatsen eller til prioritering af andre kræftrelaterede aktiviteter. 

   

  Kompetenceløft i kræftkirurgien
  I Kræftplan IV er der afsat midler til løbende kompetenceudvikling inden for kræftkirurgien. Region Syddanmarks andel udgør ca. 2,57 mio. kr. i 2017, 2,36 mio. kr. i 2018 og 2,79 mio. kr. fra 2019 og frem.

  Der er aktuelt nedsat en arbejdsgruppe i regi af Sundhedsstyrelsen med deltagelse fra bl.a. regionerne, som har til opgave at udarbejde et fælles fagligt oplæg af rammerne for systematisk og struktureret kompetenceudvikling i kræftkirurgien.  Dette oplæg forventes at foreligge ultimo 2017 og skal danne baggrund for implementering og anvendelse af midlerne fra 2018 og frem.

  For så vidt angår midlerne for 2017 foreslås disse udmøntet til sygehusene efter DRG-fordelingsnøgle med henblik på at de i 2017 kan målrettes særlige lokale behov inden for kompetenceudvikling/uddannelse af kirurger. Det forventes her, at man bl.a. vil fokusere på uddannelse inden for robotassisteret kirurgi og/eller minimal invasiv kirurgi inden for bl.a. hoved-/halskræft, tyk- og endetarmskræft og gynækologiske patienter.

   

  Tabel 3.

  Mio kr. 

  OUH

  SLB

  SHS

  SVS

  Andel, 2017

  1,24

  0,63

  0,34

  0,36

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der fra 2017 og frem udmøntes 2,15 mio. kr. til sygehusene til styrkelse/afprøvning af projekter vedr. hjemmebehandling af hæmatologiske kræftpatienter samt til etablering af hjemmeenheder. Midlerne fordeles som anført i tabel 1.

  At der i 2017 udmøntes 1,44 mio. kr. til indretning af ungevenlige stuer og opholdsrum. Midlerne fordeles som anført i tabel 2.

  At der afsættes en ramme på 0,978 mio. kr. i 2018 og 0,196 mio. kr. i 2019 og 2020 til kompetenceudvikling af sygeplejersker til at håndtere problemstillinger vedr. alvorligt syge unge og deres familier.

  At der i 2018 afsættes en ramme på 0,3 mio. kr. til udvikling af en App målrettet unge kræftpatienters behov.

  At der i 2017 udmøntes 2,57 mio. kr. til sygehusene til kompetenceudvikling i kræftkirurgien fordelt som anført i tabel 3.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/6297
  4. Screening for tyk- og endetarmskræft fra 2018
  fold dette punkt ind Resume

  I 2014 blev der indført screening for tyk- og endetarmskræft til borgere i aldersgruppen 50-74 år. Tilbuddet indfases over en 4 årig periode fra 2014-2017. Fra 2018 og frem skal alle borgere i målgruppen have tilbud om screening inden for en 2-årig periode. Dette medfører en forventet øget årlig aktivitet i screeningsprogrammet. Der forelægges på den baggrund forslag til udmøntning af økonomi til udvidelse af screeningssekretariat og laboratoriefunktionen på Sygehus Lillebælt i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2014 blev der indført screening for tyk- og endetarmskræft til borgere i aldersgruppen 50-74 år. Tilbuddet indfases over en 4 årig periode fra 2014-2017. Fra 2018 og frem skal alle borgere i målgruppen have tilbud om screening inden for en 2-årig periode. Dette medfører en forventet øget årlig aktivitet i screeningsprogrammet.

  I størrelsesordenen godt 400.000 borgere skal fra anden runde inviteres over en ca. 2 årig periode i stedet for en 4 årig. I indeværende screeningsrunde har ca. 66 pct. erfaringsmæssigt taget imod tilbuddet og 7 pct. har haft en positiv prøve, som har krævet yderligere undersøgelse i form af en kikkertundersøgelse (koloskopi).

  Aktivitetsstigningen er forbundet med nogen usikkerhed, men det skønnes at der fra 2018 årligt vil skulle udføres ca. 70.000 ekstra analyser og knap 4.000 ekstra koloskopier på regionens sygehuse. Hertil kommer behandling af fundne kræfttilfælde. Jf. seneste årsrapport fra databasen for screeningsprogrammet, er der fundet kræft hos 5,5 pct. af de patienter, som har fået en koloskopi.


  I Region Syddanmark er programmet organiseret med et screeningssekretariat og laboratorium på Sygehus Lillebælt i Vejle. Sekretariatet varetager styring af programmet med udsendelse af invitationer/påmindelser, kontakt til borgere og booking af tilbud om koloskopi ved en positiv afføringsprøve. Laboratoriet forestår analyserne af de indsendte prøver for hele regionen.

  I 2013 blev der i forbindelse med opstart af programmet udmøntet en årlig driftsbevilling på 7,78 mio. kr. til Sygehus Lillebælt til varetagelse af de regionale funktioner vedr. sekretariat og laboratorium. Ved overgang til en 2 årig screeningskadence vurderes der behov for en udvidelse af disse funktioner i form af en øget bemanding til at kunne håndtere den stigende årlige volumen og til finansiering af en stigende årlig udgift til udsendelse af invitationer m.v. 

  For sekretariatet skønnes der behov for 3 lægesekretærnormeringer, hvilket betyder en udvidelse med 2 stillinger, svarende til en årlig udgift på 0,836 mio. kr. inkl. overhead til øvrig drift. Desuden er det påkrævet med en årlig udvidelse af rammen til finansiering af udsendelse af invitationer på 2,52 mio. kr. Denne udgift er skønnet på baggrund af de gennemsnitlige årlige udgifter til udsendelse i 2015 og 2016.

  For laboratoriet vurderes der behov for udvidelse med 0,580 mio. kr. til udvidelse fra 1,4 til 2,8 bioanalytikere til varetagelse af de ekstra analyser, 0,425 mio. kr. til reagenser, kalibratorer m.v. samt 0,135 mio. kr. til service på udstyr, kvalitetssikring og løbende overvågning af funktionen.

  Samlet set er der behov for en årlig rammeudvidelse til Sygehus Lillebælt på 4,497 mio. kr.fra 2018 og frem. Disse foreslås finansieret fra meraktivitetspuljen, idet de driftsmidler som regionen har fået tilført til implementering af screeningsprogrammet i 2013 er besluttet overført til meraktivitetspuljen – fraset den årlige driftsbevilling som i 2013 blev udmøntet til Sygehus Lillebælt.  

  De supplerende undersøgelser i form af koloskopi eller CT-scanning, patologiske undersøgelser samt den evt. afledte behandling, varetages på regionens 4 sygehuse. Denne aktivitet er aktivitetsfinansieret efter principperne i Region Syddanmarks takststyringsmodel. Det er således også udgangspunktet for finansiering af den udvidede aktivitet på disse områder i anden screeningsrunde.

  Som en del af forberedelsen til anden runde i screeningsprogrammet, ses der også på behovet for anskaffelse af ekstra udstyr på sygehusene (kikkertudstyr, laboratorieudstyr mv.). Det nødvendige udstyr forudsættes finansieret af de medicotekniske investeringsrammer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der fra 2018 og frem udmøntes yderligere 4,497 mio. kr. årligt til Sygehus Lillebælt med henblik på udsendelse af invitationer, drift af screeningssekretariat og laboratorium, som finansieres fra meraktivitetspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/52399
  5. Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er nu udarbejdet. Drejebogen danner rammen for SDCOs etablering og aktiviteter, og foreslås at udgøre grundlaget for det videre arbejde med at udforme de juridisk forpligtende aftaler for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i august 2016 visionen for en styrket diabetesindsats i Region Syddanmark i form af et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om etablering af et Steno Diabetes Center Odense (SDCO).

  Der er nu udarbejdet forslag til en drejebog for implementering af Steno Diabetes Center Odense.  Drejebogen danner rammen for SDCO etablering og virke og udgør dermed grundlaget for Novo Nordisk Fondens bevilling til centeret.

  Vision og målsætninger
  Visionen er at bremse væksten i antallet af personer med nyopstået diabetes, og at personer med diabetes opnår normallivslængde og livskvalitet.

  Målsætningerne for SDCO og diabetesindsatsen i regionen er:

  • At opnå en vedvarende og betydelig forbedring i forebyggelse af diabetes og tidlig opsporing.
  • At personer med diabetes modtager patientcentreret og evidensbaseret behandling på højeste internationale niveau.
  • At personer med diabetes er optimalt rustet til at håndtere egen sygdom og leve et liv med diabetes.

  De overordnede indsatser
  De overordnede indsatser, der er beskrevet i drejebogen er:

  • et nybygget center ved Nyt OUH, som skal rumme al ambulant diabetesbehandling fra OUH’s geografiske ansvarsområde (Odense og Svendborg),
  • en række klinikker som samler ekspertise på SDCO i behandlingen af patienter med diabetes, herunder komplikationsbehandling, patientundervisning, træning og screening for komplikationer,
  • faciliteter til forskning og udviklingsinitiativer indenfor behandling, kompetenceudvikling og tværsektorielt samarbejde,
  • en styrket koordinering og diabetesindsatsen på regionens sygehuse ved inddragelse af øvrige sygehusenheder som Steno Partners,
  • et styrket samarbejde mellem sektorer og andre aktører,
  • et styrket samarbejde om og opfølgning på kvalitet og resultater af diabetesindsatsen.

  Steno Diabetes Center Odense forventes at have et særligt fokus på personer med type 2-diabetes og mange af de konkrete udviklingstiltag og forskningsområder vil have særligt fokus på personer med type 2-diabetes. Personer med type 2-diabetes udgør ca. 80 pct. af det samlede antal personer med diabetes, hvilket i Region Syddanmark svarer til ca. 60.000 patienter i 2015.

  Kerneaktiviteterne i Steno Diabetes Center Odense kan opdeles i fire hovedgrupper:

  1.       Behandling og forebyggelse af senkomplikationer.

  2.       Klinisk forskning.

  3.       Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle.

  4.       Tværsektorielt samarbejde.

  Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse af de fire kerneaktiviteter, for nærmere information om indhold i kerneaktiviteterne se vedlagte drejebog.

  Behandling og forebyggelse af senkomplikationer (drejebog afsnit 2.4)
  I samarbejdet med Novo Nordisk Fonden skelnes der mellem standardaktiviteter og supplerende aktiviteter. Standardaktiviteter svarer her til regionens eksisterende opgaver og sundhedsydelser inden for diabetesområdet. Supplerende aktiviteter er tillæg til standardaktiviteterne, som skal forbedre indsatsen.

  Supplerende aktiviteter vil typisk være udviklingsprojekter i regi af SDCO. Visse udviklingsprojekter etableres endvidere i et samarbejde mellem SDCO og et eller flere af regionens øvrige sygehusenheder, mens enkelte udviklingsprojekter etableres ved alle regionens somatiske sygehusenheder.

  Udviklingsprojekterne vil efter en periode evalueres, hvorefter der kan tages stilling til om de skal stoppe, om de skal udvikles yderligere, eller indføres som en ny standardbehandling i Region Syddanmark. Indførelsen af nye standarder er en regional beslutning og forudsætter at den fornødne finansiering foreligger.

  Med etableringen af SDCO bliver der tilrettelagt en række tiltag, som skal forbedre såvel opsporing og behandling af diabetes og de senkomplikationer, der opstår som følge af diabetes.

  Klinisk forskning
  Der vil på SDCO blive opbygget et stærkt forskningssamarbejde mellem alle sygehusene i regionen og på Syddansk Universitet, så der kan samarbejdes om projekter og udvikles fælles strategier for forskningen.

  Kompetenceudvikling
  En af kerneaktiviteterne for SDCO er at udvikle og gennemføre kompetenceudvikling for alle sundhedsprofessionelle i regionen.

  Tværsektorielle indsatser
  SDCOs rolle i det tværsektorielle samarbejde er at udvikle ny viden i samarbejde med regionens sygehusenheder, kommuner og almen praksis og medvirke til, at denne viden forankres i hver af sektorerne. Det skal især ske gennem udviklingsprojekter, forskningsbaseret evaluering af disse samt bistand til at implementere ny viden.

  Struktur
  SDCO etableres som et selvstændigt center ved Nyt OUH med en bestyrelse, der har det strategiske ansvar og overordnede budgetansvar for centret. SDCOs bestyrelse refererer til Region Syddanmarks koncerndirektion og i sidste ende til Regionsrådet.

  Formanden for bestyrelsen er en koncerndirektør fra Region Syddanmark. I bestyrelsen er alle regionens somatiske sygehusdirektioner, SDU og regionens kommuner repræsenteret, og Novo Nordisk Fonden kan udpege et medlem.

  Der opbygges et Steno Partner samarbejde i Region Syddanmark for at sikre et fællesskab om SDCO og de tiltag, der udvikles. Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus får status af Steno Partner. SDCO tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsstrukturer i regionen i forhold til kommunerne, praksis, SDU og de øvrige uddannelsesinstitutioner.

  De fysiske rammer
  Som en del af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden etableres en ny bygning ved Nyt OUH. Bygningen vil rumme alle centerets aktiviteter, og dermed blive et samlingssted for udvikling og forskning i diabetesbehandling. Bygningen skal være klar til ibrugtagning samtidig med Nyt OUH, hvilket forventes at være ultimo 2022. 

  Tidsplan og økonomi
  Centeret etableres i eksisterende fysiske rammer på OUH 1. januar 2018.

  Nogle aktiviteter opstartes fra 1. januar 2018 og andre senere. Derfor forventes en optrapning af den årlige bevilling frem mod 2023, hvor man forventer at kunne flytte ind i nye rammer på Nyt OUH.

  Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden finansierer i fællesskab SDCO.

  De overordnede principper for fordelingen af finansieringsansvaret er, at Region Syddanmark som hidtil finansierer standardaktiviteten for diabetespatienter samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger af bygningen i forbindelse med SDCO.  Endelig bidrager Region Syddanmark med en del af bygningen, grundareal til bygningen og klargøring af grunden ved Nyt OUH. Novo Nordisk Fonden finansierer de supplerende og udviklingsorienterede aktivitetsområder samt opførelsen af en centerbygning. Nærmere vedr. de økonomiske aftaler vil fremgå af bevillingsaftale og bygningsaftale.

  En bevillingsaftale (drift) og en bygningsaftalen (anlæg inkl. sikkerhedsstillelse) vil være de juridisk forpligtende aftaler, der efterfølgende vil blive foreslået indgået mellem Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden i forbindelse med Novo Nordisk Fondens bevilling til etablering af SDCO bygningen og supplerende aktiviteter.

  Den videre proces

  • 16. august 2017: Det samlede aftalegrundlag (drejebog, bevillingsaftale og bygningsaftale) forelægges Forretningsudvalget.

  Faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen til indholdet i drejebogen samt eventuelle       udtalelser fra regionens specialeråd og Fælles-MED for OUH vil foreligge til dette        møde.

  • 22. august 2017: Det samlede aftalegrundlag m.v. forelægges Sundhedsudvalg og Innovationsudvalg på fællesmøde.
  • 28. august 2017: Det samlede aftalegrundlag m.v. forelægges Regionsrådet.
  • 5. september 2017 forelægges det samlede aftalegrundlag Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

  Ved drejebogens behandling i Sundhedsudvalget og Innovationsudvalget deltager Kim Brixen, Lægefaglig direktør, OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

   

  At drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense (SDCO) udgør grundlaget for en bevillingsaftale og en bygningsaftale mellem Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/17735
  6. Evaluering af Region Sjællands forsøgsordning med private fødeklinikker
  fold dette punkt ind Resume

  Region Sjælland har offentliggjort deres evaluering af deres 3 årige forsøgsordning med etablering af private fødeklinikker. Evalueringen forelægges hermed Sundhedsudvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som det fremgår af Region Syddanmarks budgetaftale for 2017, er aftaleparterne enige om, at fremtidige drøftelser om evt. etablering af private fødeklinikker i Region Syddanmark skal baseres på Region Sjællands evaluering af deres forsøgsordning med private fødeklinikker. Herunder, at Sundhedsudvalget forelægges evalueringen.

  Region Sjælland har i maj 2017 offentliggjort deres evaluering af deres 3 årige forsøgsordning med etablering af private fødeklinikker. Evalueringen og rådgivningsbeskrivelsen fra Sundhedsstyrelsen er vedlagt som bilag.

  I forhold til den økonomiske del viser evalueringen, at den private fødeklinik Storkereden i 2016 varetog 2,4 % af alle fødsler i Region Sjælland, svarende til 171 reelle fødsler.

  Forsøgsordningen med de private fødeklinikker har i alt kostet ca. 8 mio. kr. I 2016 alene kostede forsøgsordningen ca. 4.4 mio. kr. Dette beløb dækker over 171 reelle fødsler foretaget på Storkereden samt 59 forløb, hvor den gravide blev omvisiteret eller overflyttet til fødeafdelingen i forbindelse med fødslen.

  I kontrakten mellem Region Sjælland og Storkereden er aftalt,  

  -          At en ukompliceret fødsel på Storkereden koster 19.000 kr.

  -          At Storkereden får fuldt honorar på 19.000 kr. fra og med gestationsalder 36+0 og der ydes halvt honorar, hvis kvinder omvisiteres eller udgår fra klinikken mellem gestationsalder 25+0 og 35+6. 

  I 2016 har Region Sjælland i alt betalt Storkereden 11 halve honorarer og 219 fulde honorarer.

  I Region Syddanmark er der udregnet en marginaltakst på 5.600 kr. for en ukompliceret fødsel på regionens sygehuse. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017

  Til orientering.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/8946
  7. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer
  fold dette punkt ind Resume

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd anbefaler støtte af ansøgninger til Region Syddanmarks forskningspuljer, ph.d.-pulje, forskerkarrierepulje samt anbefaler overførsler af restmidler til anvendelse i 2. opslag af forskningspulje i 2017.

  Der anbefales endvidere opslag af Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark næste gang i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har siden 2008 etableret en række forskningspuljer, der støtter forskningen på regionens sygehuse og i almen praksis.

  Region Syddanmarks forskningspulje har eksisteret siden 2008, og støtter tværgående forskningsmiljøer og – projekter på tværs af sygehuse og almen praksis i regionen. Puljen er i 2014 omlagt til at omfatte tre delpuljer samt en pulje til støtte af centre for klinisk excellence. Der er årligt i alt 20 mio. kr. i puljen, hvor der er 5 mio. kr. i hver af de tre delpuljer samt i puljen til støtte af centre for klinisk excellence årligt. Puljen har siden etableringen støttet 212 forskningsprojekter, to større tværgående forskningsmiljøer samt fire centre for klinisk excellence.

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje er etableret i 2009 og permanentgjort fra 2011, og har siden støttet mere 324 ph.d.-projekter. Puljen lever således til fulde op til formålet om at skabe et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere til sygehusene i Region Syddanmark. Der er årligt 20 mio. kr. i puljen.

  Region Syddanmarks forskerkarrierepulje erstatter fra 2017 Region Syddanmarks post

  doc.-pulje, som er etableret i 2011, og skal medvirke til oprettelse af flere kliniske stillinger med dedikeret og væsentlig tid til forskning inden for somatik og psykiatri i Region Syddanmark. Puljen har siden etableringen støttet 51 projekter. Der er årligt 5 mio. kr. i puljen.

  Vedlagt i bilag er en oversigt over puljerne samt de aktuelle indstillinger om støtte og overførsler af restmidler.

  Pulje 1: Støtte til store tværgående forskningsmiljøer indenfor de strategiske indsatsområder
  Region Syddanmarks forskningspulje støtter etableringen af særligt store og ambitiøse tværgående forskningsmiljøer inden for de strategiske forskningsindsatsområder; evidensbaseret (rationel) diagnostik, sundhedsvæsenets organisering og minimal intervention for i alt 5 mio. kr. om året. Der indsendes i første omgang interessetilkendegivelser om støtte.

  Puljen har været i opslag, og det kan til Regionsrådets orientering meddeles, at Det Regionale Strategiske Forskningsråd fandt to perspektivrige interessetilkendegivelser for etablering af et nyt stort tværgående forskningsmiljø i Region Syddanmark, som går videre til en 2. ansøgningsrunde med eksterne fagvurderinger, og senere sendes til politisk beslutning.       

  Bilag: Oversigt over store tværgående 2017 indstilling til 2. runde.

   

  Pulje 2: Støtte til tværgående forskningsprojekter inden for de strategiske

  indsatsområder

  Samt

  Pulje 3: Fri forskning - Støtte af tværgående forskningsprojekter uden strategisk binding

   

  Puljerne støtter store tværgående forskningsprojekter, dels inden for de strategiske indsatsområder og dels uden strategisk binding. Puljerne har været i opslag, og der var i alt 11,1 mio. kr. til rådighed fordelt på følgende måde:

  • 5 mio. kr. inden for de strategiske indsatsområder (pulje 2),

  • 5 mio. kr. uden strategisk binding (pulje 3),

  • 1,1 mio. kr. dedikeret til forskning på akutområdet.

  Der indkom i alt 31 ansøgninger med ønske om støtte for 10,2 mio. kr. inden for de strategiske indsatsområder og 11,7 mio. kr. uden strategisk binding (inklusiv akutområdet). Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd, hvor der bl.a. er lagt vægt på forskningsmæssig kvalitet, relevans og klinisk perspektiv for sundhedsvæsenet og patienter i Region Syddanmark.

  Bedømmelsesudvalget fandt i alt 11 støtteegnede projekter til i alt 4,2 mio. kr.:

  • 6 projekter til i alt 2,45 mio. kr. indenfor de strategiske indsatsområder,

  • 3 projekter til i alt 0,66 mio. kr. uden strategisk binding,

  • 2 projekter til i alt 1,1 mio. kr. til forskning på akutområdet.

  Der resterer således 2,55 mio. kr. inden for de strategiske indsatsområder og 4,34 mio.

  kr. uden strategisk binding i puljen for 2017.

   

  De resterende midler, i alt 6,9 mio. kr. i pulje 2 og 3, søges anvendt i 2. opslag 2017.

  Bilag: Indstilling støtte i pulje 2 og 3 Region Syddanmarks Forskningspulje

  Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark
  Region Syddanmark oprettede i 2014 en pulje for klinisk excellence, der støtter centre, som er på vej til eller har opnået et højt internationalt niveau inden for klinik og forskning.

  Centrene skal medvirke til udvikling af forbedrede og helt nye behandlingsformer, være i front både hvad angår forskning og klinik samt være attraktive for topforskere og -klinikere fra ind- og udland. Puljen støtter 1-2 centre årligt. Der er indtil videre udpeget fire centre, to i 2015 og to i 2016.

  Af hensyn til ønsket om at fastholde det høje faglige niveau for ansøgninger, bør puljen ikke opslås for hyppigt. Derfor anbefaler Det Regionale Strategiske Forskningsråd, at puljen opslås igen med ansøgningsfrist primo 2018 og med uddeling af midler efter 2018.

  Der forventes således ved udgangen af 2017 et overskud på 3,5 mio. kr. i puljen. Disse overskydende midler søges overført til Region Syddanmarks forskningspulje 3 (tværgående forskningsprojekter uden strategisk binding).

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje
  I 1. opslag for 2017 har 33 ansøgt Region Syddanmarks ph.d.-pulje om lønmidler for i alt 17,5 mio. kr. til ph.d.-studier. Der er til dette opslag 10 mio. kr. til rådighed (2011-pris- og lønniveau). 

  Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd. Det Regionale Strategiske Forskningsråd har på den baggrund prioriteret de bedste og mest relevante ansøgninger for Region Syddanmark, hvilket er 20 ph.d.-studier for i alt 10 mio. kr. Disse ansøgninger indstilles derfor til støtte. Der er 10 mio.kr. til uddeling i 2. opslag i efteråret 2017.

  Bilag: Indstilling ph.d. ansøgninger til Region Syddanmarks 1. opslag 2017.

  Region Syddanmarks forskerkarrierepulje
  Puljen har været i opslag, og der indkom 15 ansøgninger, som alle er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd. 

  Bedømmelsesudvalget har fundet 9 støtteværdige projekter til i alt 4,83 mio. kr. Der er i alt i 2017 5,2 mio. kr. i puljen.

  Der er således en rest på 0,37 mio. kr., som søges overført til ph.d.-puljens 2. opslag

  2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At indstilling om støtte af i alt 11 forskningsprojekter med 4,2 mio. kr. i Region Syddanmarks forskningspulje 2 og 3 anbefales.

  At restmidlerne i Region Syddanmarks forskningspulje 2 og 3 2017 på 6,9 mio. kr. søges anvendt ved 2. opslag af puljen i efteråret 2017.

  At pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark opslås næste gang primo 2018 med uddeling af midler fra 2019.

  At overskud i pulje til støtte af centre for klinisk excellence i 2017 på 3,5 mio. kr. overføres til Region Syddanmarks forskningspulje 3 (forskningsprojekter uden strategisk binding).

  At indstilling om støtte af 20 ph.d.-projekter til i alt 10. mio. kr. i Region Syddanmarks ph.d.-pulje godkendes.

  At indstilling om støtte af 9 projekter til i alt 4,83 mio. kr. i Region Syddanmarks forskerkarrierepulje anbefales.

  At restmidler på 0,37 mio. kr. fra Region Syddanmarks forskerkarrierepulje overføres til ph.d.-puljens 2. opslag 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/577
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2017 - tirsdage kl. 15.00-18.00:

   

  • Tirsdag den 22. august 2017, kl. 15.00-18.00.
  • Tirsdag den 19. september 2017, kl. 15.00-18.00 – Kolding Sygehus, Fødeafdelingen.
  • Tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 16.00-19.00. Fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget kl. 15.00-16.00.
  • Tirsdag den 14. november 2017, kl. 15.00-18.00 – Tønder Sygehus.
  • Tirsdag den 12. december 2017, kl. 15.00-18.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017

  Godkendt.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/577
  9. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017

  Finansiering af lægers efter- og videreuddannelse:

  Regionsdirektør Jane Kraglund orienterede om overvejelser vedr. skærpede habilitetskrav i forbindelse med lægers efter- og videreuddannelse.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/577
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017

  Akut speciale:

  Direktør Michael Dall, OUH, orienterede om status for nyt speciale i akutmedicin, inden for lægelig videreuddannelse.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 22-06-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap