Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 21. juni 2017

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 21. juni 2017

Mødedato
21-06-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Fredericia Kommune, Vendersgade 30 D, 7000 Frederi

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. VVM redegørelse vedr. Dybvad Grusgrav i Aabenraa Kommune for Kudsk & Dahl A/S
  2. Orientering om aktuelle sager
  3. Eventuelt
  4. Næste møde


  Sagsnr. 15/9627
  1. VVM redegørelse vedr. Dybvad Grusgrav i Aabenraa Kommune for Kudsk & Dahl A/S
  fold dette punkt ind Resume

  Kudsk & Dahl A/S har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Dybvad Grusgrav, som ligger nordøst for Rødekro i Aabenraa Kommune. Det ansøgte indvindingsareal er på 45,3 ha, som ønskes anvendt til råstofindvinding inden for 10-15 år. Hele arealet er inddelt i 4 grave- og efterbehandlingsetaper.

  Da indvindingsarealet overstiger 25 ha, er projektet omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 18 som siger, at råstofindvinding fra åbne brud, hvis areal er over 25 ha, er VVM pligtigt.

  De væsentligste miljøpåvirkninger er identificeret til at vedrøre trafik, støj, plante- og dyreliv samt grundvand. Påvirkningerne er nærmere beskrevet og vurderet i VVM redegørelsen og vil efterfølgende blive reguleret via vilkår i råstoftilladelsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kudsk & Dahl A/S har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Dybvad Grusgrav ved Ribevej, umiddelbart nordøst for Rødekro i Aabenraa Kommune. Kudsk & Dahl A/S har via deres rådgiver Enbicon APS udarbejdet en VVM-redegørelse, som beskriver konsekvenser af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø.

  Der er gennemført en idéfase i perioden fra 22. september 2016 til 4. januar 2017, og der er indkommet to høringssvar fra henholdsvis Aabenraa Kommune og Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev. I kommunens høringssvar er der fokus på naturforhold, rekreative forhold og landbrugsmæssig drift af nogle arealer. I januar 2017 er Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev kommet med deres vurdering af risikoen for at støde på fortidsminder i forbindelse med råstofindvindingen. Alle nævnte emner i høringssvarene er behandlet nærmere under de enkelte afsnit i VVM-redegørelsen.

  Der er ikke indkommet bemærkninger fra naboer omkring råstofindvindingen. Der har således ikke været behov for at afholde et borgermøde for områdets borgere.

  Den udarbejdede VVM-redegørelse omfatter et samlet areal på 45,3 ha. Der er ansøgt om en årlig indvindingsmængde på op til 200.000 m3 sand, grus og sten, hvilket er lidt højere end den nuværende indvinding på 180.000 m3. Indvindingen vil primært foregå under grundvandsspejlet. De færdigbearbejdede råstofprodukter anvendes primært til beton- og vejformål i det syd- og sønderjyske område.

  I VVM-redegørelsen er der estimeret en maksimal trafikbelastning på 100 lastbiltransporter pr. dag fra råstofgraven. I den nuværende driftssituation er der 50 lastbiltransporter som omfatter både kørsel med råstoffer samt afledt lastbiltrafik, som f.eks. levering af brændstof og varer m.m. Lastbiltrafikken med råstoffer vil primært foregå via Ribevej og videre ind til Rødekro.

  I forbindelse med råstofindvindingen vil der ske en løbende efterbehandling af arealerne. Der er ikke tilladelse til at fylde gravesøerne op med jord, så søerne efterbehandles med flade brinker uden brug af muld. Der er planer om at efterlade enkelte stejle partier, som får lov til at stå uberørte efter endt indvinding. Dermed skabes rammerne for en god biodiversitet i og omkring søerne.

  Det ansøgte areal ligger inden for Region Syddanmarks Råstofplan 2016, og der er ikke sket ændringer i forhold til udpegningen i råstofplan 2012.

  På baggrund af VVM-redegørelsens vurderinger og konklusioner vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen. I de tilfælde, hvor der vil være en påvirkning af miljøet, er der foreslået afværgeforanstaltninger. Disse afværgeforanstaltninger vil blive indarbejdet som vilkår i den kommende råstoftilladelse. Samlet set vurderes det, at der vil kunne meddeles en råstoftilladelse inden for rammerne af råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

  Den udarbejdede VVM-redegørelse skal sendes i en høring på mindst 8 uger, jf. VVM-bekendtgørelsens § 6. På grund af ferieperiode forlænges høringsperioden til 12 uger.

  Regionsrådet har den 20. januar 2014 delegeret til de stående udvalg, at udvalgene har kompetencen til at gennemføre høringer.  

  Bilagene til sagsfremstillingen giver mulighed for yderligere oplysninger, idet administrationen har udarbejdet et opsummerende notat med VVM-redegørelsens hovedpunkter. Flere oplysninger kan findes i VVM-redegørelsens afsnit 2: Ikke-teknisk resumé i ansøgers VVM-rapport. Yderligere detaljer findes i VVM-rapportens afsnit og bilag om de enkelte miljøforhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender, at VVM-redegørelsen for Dybvad Grusgrav i Aabenraa Kommune sendes i 12 ugers høring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 21-06-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Niels Erik Søndergaard og Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/163
  2. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 21-06-2017

  Der blev orienteret om planklagenævnets afgørelse vedr. klage om landzone i Middelfart Kommune.

  Niels Erik Søndergaard og Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  3. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 21-06-2017

  Intet.

  Niels Erik Søndergaard og Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  4. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 7. september 2017 kl. 14.00 – 16.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 21-06-2017

  Det blev taget til efterretning.

  Niels Erik Søndergaard og Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 22-06-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |