Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 20. juni 2017

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 20. juni 2017

Mødedato
20-06-2017 kl. 14:00 - 16:30

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Center for Selvmordsforebyggelse
  3. Orientering
  4. Nyt OUH - udbud af klynger
  5. Etablering af særlige pladser på psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark
  6. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene i Region Syddanmark forår 2017
  7. Evaluering af deltagelse i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.-11. maj 2017
  8. Satspuljeansøgning: Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning
  9. Status 2016 for Psykiatrisygehusets Patient- og Pårørendepolitik
  10. Orientering om Åbent Hus i Psykiatrisygehuset 2017
  11. Orientering om årsrapport 2016 fra RCT-Jylland
  12. Orientering om afslutningsbrev fra Folketingets Ombudsmand i forbindelse med tilsynsbesøg på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
  13. Polititelefon
  14. Mødekalender 2017
  15. Eventuelt
  16. LUKKET punkt: Nyt OUH


  Sagsnr. 17/267
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Dagsorden godkendt med den ændring, at Orientering om Åbent Hus i Psykiatrisygehuset 2017 (punkt 10) udsættes til næste møde og får overskriften ”Evaluering og opfølgning på Åbent Hus i psykiatrien og sociale institutioner 2017”.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/12069
  2. Center for Selvmordsforebyggelse
  fold dette punkt ind Resume

  På mødet vil Center for Selvmordsforebyggelse orientere om centrets rolle og indsatser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Siden 2013 har Center for Selvmordsforebyggelse understøttet alvorligt selvmordstruede patienters adgang til ensartede behandlingstilbud af høj, faglig kvalitet og understøttet udviklingen af selvmordsforebyggelse i Region Syddanmark.

  Center for Selvmordsforebyggelse er videnscenter for regionens seks Teams for Selvmordsforebyggelse i børne- og ungdomspsykiatrien samt i voksenpsykiatrien. Organisatorisk er centret placeret under Børne- og Ungdomspsykiatri Odense.

   

  På mødet vil overlæge ph.d. Gitte Falcher Madsen samt ledende overlæge Ulla Skov Jørgensen orientere om centrets rolle og indsatser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder opkvalificering af personale, eksternt samarbejde, kommunikation og bistand til pårørende. Oplæg vedlagt.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/267
  3. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Intet.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/17013
  4. Nyt OUH - udbud af klynger
  fold dette punkt ind Resume

  Udbuddet af de fire klynger ved Nyt OUH skal igangsættes. Af hensyn til delprojektets størrelse indstilles, at klyngerne deles op i en til fire delprojekter for at skabe øget konkurrence. Desuden forelægges tildelingskriterierne for totalentrepriserne med henblik på godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet behandlede den 24. oktober 2016 projektforslaget for Nyt OUH. I forbindelse hermed besluttede regionsrådet, at Projektorganisationen for Nyt OUH forbereder udbud og udbudsmateriale i 1 – 3 totalentrepriser inden for Hospitalsringen. Regionsrådet blev den 24. april 2017 orienteret om det optimerede projekt, som nu ligger til grund for udbud.

  To af de tre totalentrepriser blev sendt i udbud i maj 2017, Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04). Nærværende sag omhandler den sidste af de tre planlagte totalentrepriser inden for Hospitalsringen - klyngerne. 

  Klyngerne er placeret, så de i videst muligt omfang opfylder de medicinske specialers nærhedskrav til andre specialer samt til senge- og behandlingsafsnit. Et klyngeområde omfatter ambulatoriefunktioner samt kontorer og undervisningslokaler for de kliniske specialer. I enkelte områder omfatter det også sengepladser, nemlig i akutområdet (FAM), børne- og ungeområdet samt i højisolationsafsnittet. Det enkelte klyngeområde fremstår som en bygningsmæssig enhed. Der henvises til bilag for en nærmere introduktion til indholdet af de enkelte klynger.

  De fire klynger udgør i alt ca. 93.000 kvadratmeter og 1,6 mia. kr. (indeks 4. kvartal 2016).

  På baggrund af den forudgående markedsdialog og generelle vurdering af markedssituationen anbefales det, at der åbnes for muligheden for, at udbuddet af klynger kan ende i alt fra én til fire totalentrepriser. De væsentligste fordele ved at åbne for den mulighed er:

  • Størrelse generelt på de enkelte udbudte totalentrepriser i Nyt OUH-projektet har været drøftet med markedet forud for udbuddet af DP03 og DP04. I den forbindelse tilkendegav flere entreprenørfirmaer, at de ikke ville være interesseret i eller have mulighed for at byde på de fire klynger samlet, men gerne på en eller flere. Opdeling af udbuddet af klynger forventes derfor at medføre en større grad af konkurrenceudsættelse.  
  • De fire klynger rummer relativt forskellige funktioner med tilhørende specielle faciliteter. Primært en klynge Ø1 rummer specialiserede funktioner i form af strålebehandlingsfunktion og nuklearmedicin. Det kan være en fordel at udbyde disse højt specialiserede funktioner separat.

  De potentielle risici der er ved den udbudsstrategi, vurderes at være ikke-væsentlige. I hvert fald vurderes fordelene at være betydeligt tungere vejende end de potentielle risici. Der henvises til bilaget for gennemgang af de væsentligste potentielle risici, og hvordan de vil blive imødegået. 

  Udvælgelses- og tildelingskriterier

  Hele udbudsprocessen vil følge samme skabelon som for de igangsatte totalentrepriseudbud på Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04) og bruge tilnærmelsesvis de samme kriterier for prækvalifikation og tildeling af kontrakten. I første omgang vil der foregå en prækvalifikation af totalentreprenører, som skal have lov til at komme med tilbud på opgaverne. Til det formål er der opstillet en række udvælgelseskriterier, gående på entreprenørernes økonomiske, tekniske og faglige formåen. Udvælgelseskriterierne er lavet ud fra en forudsætning om, at indstillingen om at ændre udbuddet af de fire klynger fra en totalentreprise til en til fire totalentrepriser godkendes.

  Prækvalifikationen begynder den 11. september 2017, og anmodninger om prækvalifikation fra totalentreprenører modtages medio oktober 2017, hvorpå der forventes prækvalificeret op til fire totalentreprenører på hvert delprojekt. Prækvalifikationen skal godkendes af regionsrådet.

  Herefter vil de prækvalificerede totalentreprenører indgå i en dialogfase, hvorefter vinderne af en til fire klynger skal udpeges. Vinderne udpeges på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Underkriterierne er:

  1. Proces- og metodebeskrivelse
  2. Organisation og bemanding, herunder CV’er
  3. Omkostninger og dækningsbidrag

  For en nærmere baggrund for udvælgelseskriterier og vægtningen af tildelingskriterium og tilhørende underkriterier henvises til vedlagte bilag. 

  Sagen behandles af Innovationsudvalget den 22. juni 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At udbuddet af klyngerne ved Nyt OUH ændres fra udbud i en totalentreprise til udbud i en til fire totalentrepriser.

  At tildelingskriteriet for de fire klynger (Delprojekt 05-08) er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med tilhørende underkriterier og vægtning af disse: ”Proces og metodebeskrivelse” (40 - 50 %); ”Organisation og bemanding, herunder CV’er” (30 – 40 %) og ”Omkostninger og dækningsbidrag” (15 – 25 %). 

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg tog forbehold.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31619
  5. Etablering af særlige pladser på psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Den 2. juni 2017 blev det besluttet, at der på landsplan skal oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Region Syddanmark har mulighed for at etablere 31 pladser i eksisterende bygningsmæssige rammer på hhv. Psykiatrisk Afdeling Vejle og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 2. juni 2017 blev lovforslaget om oprettelse af særlige pladser i psykiatrien vedtaget med ikrafttrædelse den 15. juli 2017. Med udgangspunkt i loven skal der oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger i hele landet. Beregnet ud fra bloktilskudsandel skulle Region Syddanmark stile efter etablering af 32 pladser. En forudsætning i loven er, at pladserne skal etableres i eksisterende kapacitet i sygehusregi og stå klar primo 2018.

  Målgruppen for de særlige pladser er en mindre gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd. Disse særligt udsatte patienter har samtidig været indlagt gentagne gange i psykiatrien, haft afbrudte behandlingsforløb og har ofte et misbrug og/eller dom til behandling.

  Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred. Ydermere er formålet også at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, at opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere samt at forebygge anvendelsen af tvang over for målgruppen.

  Pladserne skal rumme både psykiatrisk behandling, socialfaglig/rehabiliterende indsats, frivillig misbrugsbehandling samt forskellige dagsaktiviteter som f.eks. motion, kreative fag og mestring af hverdagen. Opholdet er frivilligt og forventes at have en varighed på mellem tre og seks måneder. Der kan anvendes tvang inden for de eksisterende rammer i psykiatriloven – dog undtaget tvangsindlæggelse.

  Driftsøkonomi

  Pladserne finansieres som udgangspunkt af regioner og kommuner. Staten bidrager til finansieringen. Der forudsættes et omkostningsniveau for tilbuddet på 1,9 mio. kr./år pr. plads. Finansieringen sker via en takstmodel, hvor den kommunale finansiering fastlåses til 80 pct., mens regionen oppebærer drifts- og forsyningsansvaret svarende til 20 pct. af de forudsatte omkostninger. De pladser, der står ledige, afregnes efterfølgende af beliggenhedsregionen samt blandt alle kommuner i regionen efter objektiv fordelingsnøgle. Derudover kommer et beløb til kompetenceudvikling, et tilskud til fysiske tilpasninger samt et beløb til visitationsforum.

  Visitationsforum

  Ophold på afdelingen kan alene finde sted på baggrund af en afgørelse om visitation. Det er kommunalbestyrelsen, som anmoder og træffer afgørelse om visitation på baggrund af en indstilling fra et visitationsforum, bestående af repræsentanter fra kommuner og region.  Det er regionerne, som opretter og afholder udgifterne for et visitationsforum samt udpeger en speciallæge i psykiatri fra den regionale psykiatri til visitationsforummet.

  Placeringsmuligheder og anlægsprojekt

  For at komme videre med planlægning og forberedelse af de nye pladser er det væsentligt at få lagt placering af pladserne fast. En gennemgang af de psykiatriske afdelingers matrikler viser, at der reelt kun er én mulighed for at etablere de særlige pladser i uudnyttet kapacitet i Region Syddanmark, når det skal ske inden for eksisterende kapacitet i sygehusregi. Det er ved at etablere 31 særlige pladser som følgende:

  • Et afsnit på 15 pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle i det ledige sengeafsnit
  • Et afsnit på 16 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg ved at inddrage den disponible sengekapacitet, der har stået ledig siden indflytning i de nye rammer i Esbjerg i 2014.

  Det vurderes ikke at være umiddelbart muligt at tilbygge den 32. plads i tilknytning til de p.t ledige afsnit i Esbjerg eller Vejle, da der allerede er bygget ud til kanten af matriklerne. Hvorvidt det reelle behov faktisk er 32 i regionen, er på nuværende tidspunkt umuligt at vurdere. Regionen er bekendt med, at de andre regioner også er udfordret i at etablere det forventede antal pladser inden for eksisterende kapacitet.

  Afsnittet i Vejle forventes anlægsmæssigt at være klar til indflytning primo 2018. I Esbjerg vil det være muligt at påbegynde anlægsprojektet i februar 2018 med indflytning medio 2018, da der på nuværende tidspunkt er placeret en midlertidig funktion på afsnittet i forbindelse med renovering af parterre-etagen i huset.

  Det vil være nødvendigt med mindre anlægsmæssige tilpasninger, nye faciliteter mv. i både Vejle og Esbjerg. Anlægsprojektet er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.


  Der er afsat 100 mio. kr. i ekstra bloktilskud i 2017 til etablering af de landsdækkende 150 pladser. På grundlag af en foreløbig vurdering af de nødvendige tilpasninger, der skal laves de to steder, vurderes det, at anlægsudgifterne holder sig inden for regionens bloktilskudsandel.

  Konsekvenser for sengekapaciteten i psykiatrisygehuset 

  Efter inddragelse af denne p.t. uudnyttede sengekapacitet vil der fremadrettet ikke være yderligere disponibel sengekapacitet i psykiatrien, der vil kunne bringes umiddelbart i anvendelse, hvis der på sigt skulle vise sig yderligere behov for senge.

  Det vil sige, at det ikke vil være muligt at tage de for tiden 13 ikke-disponible almenpsykiatriske senge i brug i Esbjerg, hvis behovet skulle opstå. Denne udvidelse havde primært sammenhæng til sengeharmoniseringen, der var i psykiatriplanen Fremtidens psykiatri. En udvidelse, der ved indflytning i 2014 i det ny og ombyggede psykiatriske afdeling i Esbjerg, viste sig ikke at være et behov for, hvilket der fortsat vurderes ikke at være.

  Sengekapaciteten vil dog for psykiatrisygehuset som helhed komme tilbage på nuværende niveau for psykiatrisygehuset som helhed i forbindelse med ibrugtagning af Nyt OUH, hvor kapaciteten jf. psykiatriplanen øges tilsvarende. Disse justeringer af sengekapaciteten håndteres inden for psykiatrisygehusets nuværende budget. For yderligere oplysninger om tilpasning af sengekapaciteten henvises til vedlagte bilag. 

  Den videre proces frem mod etableringen

  Der arbejdes på et visionspapir med en konkretisering af Region Syddanmarks tilbud, herunder en nærmere beskrivelse af indhold af behandlingstilbuddet, oprettelse af visitationsforum, rekruttering og kompetenceudvikling. Desuden arbejdes der på driftsøkonomien vedrørende de nye pladser. Visionspapiret, den konkrete håndtering af driftsøkonomien og det mere specificerede anlægsprojekt vil i efteråret blive forelagt regionsrådet.

  I forbindelse med etablering af de særlige pladser er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra sygehuset og kommunerne samt en patient- og pårørende repræsentant.

  Sagen behandles på møde i Forretningsudvalget den 14. juni 2017 og i regionsrådet den 26. juni 2017.  Forretningsudvalgets beslutning vil foreligge inden behandling i Psykiatri- og Socialudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At de særlige pladser placeres på henholdsvis Psykiatrisk Afdeling Vejle (15 pladser) og Psykiatrisk Afdeling Esbjerg (16 pladser).

  At Psykiatrisygehusets sengenormering midlertidigt nedskrives med 13 senge pr. 1/1 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 14-06-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen, Karsten Uno Petersen, Ida Damborg og Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Indstillingen tiltrådt.

  Ida Damborg tog forbehold.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/1560
  6. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene i Region Syddanmark forår 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget resultaterne af den eksterne rengøringskontrol, foretaget på Region Syddanmarks fem sygehuse forår 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at sikre og udvikle høj rengøringskvalitet på regionens sygehuse har Region Syddanmark siden 2013 besluttet at gennemføre eksterne uafhængige kontroller af rengøringen to gange årligt. Region Syddanmark har modtaget resultaterne for 1. halvår 2017.

  Kontrollerne gennemføres som stikprøvekontroller ud fra to fagligt anerkendte kvalitetsstandarder (DS/INSTA 800 og DS 2451-10). Kvalitetsstandarderne beskriver henholdsvis krav til rengøringskvaliteten og krav til rengøring med henblik på forebyggelse af infektioner. Kravene i standarderne er baseret på videnskabelig dokumentation eller bred enighed blandt specialister på områderne.

  Resultaterne omfatter denne gang ikke alene de somatiske sygehuse i Region Syddanmark, men også psykiatrisygehuset. Kontrollen er dertil udvidet, således at rengøring udført af rengøringspersonale, men også af andet fagligt personale betragtes.

  Samlet set blev rengørings- og hygiejnestandarden for udført rengøring godkendt i 7 ud af 10 tilfælde i Region Syddanmark, heraf er standarden for rengøringskvalitet godkendt på samtlige sygehuse.

  Hovedresultaterne fremgår af tabellen: 

  DS/INSTA 800

  DS 2451-10

  2016

  2. halvår

  2017

  1. halvår

  2016

  2. halvår

  2017

  1. halvår

  %

  %

  %

  %

  Sygehus Lillebælt

  98,50

  95,50

  96,00

  90,00*

  OUH

  97,46

  96,83

  94,92

  89,52*

  Sygehus Sønderjylland

  94,50

  97,50

  93,50

  93,00

  Sydvestjysk Sygehus

  99,00

  96,00

  97,00

  89,00*

  Psykiatrisygehuset

  -

  93,50

  -

  94,50

  * Ikke godkendt

  Af bilag 1 ses en oversigt over udviklingen siden 2013. Flere oplysninger kan findes i den vedlagte rapport, bilag 2.

  Sygehusledelserne har på baggrund af disse resultater tilkendegivet, at gennemgang af områderne har været en god og lærerig proces, og der er afdækket små områder, hvor rengøringsarbejdet har været organiseret uhensigtsmæssigt, og hvor kvaliteten skal løftes. Sygehusene er i gang med at finde løsninger.

  Region Syddanmark har den 14. juni 2017 udsendt en pressemeddelelse om resultaterne af den eksterne rengøringskontrol for foråret 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/17353
  7. Evaluering af deltagelse i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.-11. maj 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Den 10.-11. maj 2017 deltog regionens Psykiatri- og Socialudvalg, socialledelsen og psykiatridirektøren i KL’s årlige Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg, og der ønskes en evaluering af arrangementet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kommunernes Landsforening (KL) holdt den 10.-11. maj 2017 sit årlige Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg. Temaet for konferencen var ”Tendenser i velfærden – muligheder og dilemmaer”. Der var i flere oplæg fokus på, hvor stor betydning de sociale relationer har for den succes, vi har med velfærdsydelserne, og at det offentlige skal blive meget bedre til at indtænke dette i måden, vi samarbejder med borgerne på fremadrettet på social- og sundhedsområdet.

  Udviklingen af velfærdssamfundet er i disse år også kendetegnet ved, at vi begynder at samarbejde om velfærdsløsninger på en helt ny måde mellem det offentlige, civilsamfund og virksomheder.

  Et andet gennemgående tema på konferencen var, at det ikke er borgerne der er komplekse, men at det ofte er systemerne, der har svært ved at skabe den sammenhængende indsats med borgeren. Konferencen viste tydeligt, at der arbejdes overalt med at skabe større sammenhæng i indsatserne for borgerne, også på tværs af socialområdet og beskæftigelsesområdet.

  Det regionale socialområde havde en stand på konferencen, hvor deltagerne bl.a. kunne prøve en Armon Arm-spisearm eller en tur med Virtual Reality-briller. VR-brillerne er en del af regionens samarbejde med kommuner og firmaet Takeawalk om udvikling af en Virtual Reality platform til demente borgere.

  Der var en fælles middag mellem socialledelsen og udvalget tirsdag aften, hvor der var lejlighed til at drøfte udviklingstendenser mm. på området. 

  Der ønskes en drøftelse af udbyttet af deltagelse i arrangementet, herunder om der er indholdsmæssige eller praktiske forhold, det er godt at være opmærksom på ved eventuelle fremadrettede fælles deltagelse i lignende arrangementer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Drøftedes. Udvalget finder, at det er frugtbart at deltage i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum f.eks. én gang i valgperioden.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/10024
  8. Satspuljeansøgning: Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har ansøgt satspuljen om midler til et projekt om styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning. Projektet skal styrke samarbejdet med bosteder inden for det børne- og ungdomspsykiatriske område.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen har inviteret regioner til i samarbejde med kommuner at søge om midler til at styrke den sundhedsfaglige rådgivning for medarbejdere på botilbud med borgere med psykiske lidelser samt til at give lettere adgang til psykiatrisk udredning. Puljen indgår i satspuljeaftalen for 2017-2020, hvor der i perioden afsættes 59 mio. kr. til at understøtte mere stabile forløb for borgere med psykiske sygdom på botilbuddene, forebygge voldsepisoder samt understøtte medarbejderne på botilbuddene i deres arbejde med borgerne.

  Region Syddanmark har ansøgt puljen om 11,7 mio. kr., og har den 1. juni 2017 fået bevilget midlerne. Projektet skal igangsættes senest 1. september 2017 og afsluttes december 2020.

  Det overordnede formål med projektet er:

  • At styrke Psykiatrisygehusets børne- og ungdomspsykiatriske behandling af borgere på botilbud, så de unge borgere følger og opsøger den behandling, de har brug for
  • At understøtte medarbejdernes arbejde på kommunale og regionale bosteder.

  I projektet udbygges den ambulante indsats på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger med særligt fokus på samarbejde med kommunale og regionale bosteder. Et tæt samarbejde med kommunerne skal sikre, at patientens forløb er koordineret. Samtidig handler det om gensidigt at øge viden og indsigt blandt medarbejdere i både Psykiatrisygehuset og på botilbud.

  De primære samarbejdspartnere i projektet er:

  ·         Aabenraa Kommune: Rønshoved Skolehjem, Botilbud Hyblerne

  ·         Socialområdet, Region Syddanmark: Center for Høretab, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Møllebakken, Specialcenter for Unge og Voksne, Syrenparken, Specialcenter Lillebælt.

  Det er en vigtig del af projektet at få udbredt tilbuddet til alle relevante institutioner. Derfor vil der i løbet af projektet være en større opsøgende indsats i forhold til relevante botilbud i Region Syddanmarks kommuner for at skabe samarbejde og formidle viden om tilbuddene i projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/4318
  9. Status 2016 for Psykiatrisygehusets Patient- og Pårørendepolitik
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i februar 2015 en ny politik for samarbejdet med patienter og pårørende i Psykiatrien i Region Syddanmark. Der orienteres om den seneste årsstatus for Psykiatrisygehusets samarbejde med og inddragelse af patienter, pårørende samt frivillige.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i februar 2015 en ny politik for samarbejdet med patienter og pårørende i psykiatrien i Region Syddanmark. Politikken blev udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Psykiatrisk Dialogforum. Den tidligere arbejdsgruppe er nu overgået til at være en følgegruppe, som fortsat mødes om implementeringen af Patient- og Pårørendepolitikken. Følgegruppen varetager desuden Psykiatrisygehusets implementering af Region Syddanmarks Frivillighedsstrategi.

  Vedlagt er den seneste status for Psykiatrisygehusets samarbejde med og inddragelse af patienter, pårørende samt frivillige.

  I 2016 har Psykiatrisygehuset arbejdet med at udbrede en række pilotafsnits erfaringer til hele sygehuset. Der har været særlig fokus på den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), både på at sikre en høj svarprocent samt på at højne patient- og pårørendetilfredsheden, som undersøges i LUP. 

  Eksisterende kvalitative og kvantitative værktøjer, såsom LUP og fokusgruppeinterviews med patienter og pårørende, bruges til at monitorere indsatsen.

  LUP 2016 viser, at Psykiatrien i Region Syddanmark på udvalgte parametre er i fremgang med at implementere Patient- og pårørendepolitikken, og at den samlede tilfredshed er forbedret. Der er dog fortsat forbedringspotentiale.

  Bestræbelserne for at styrke samarbejdet med patienter og pårørende i hele sygehuset

  fortsætter i 2017. Der etableres et patient- og pårørenderåd på sygehusniveau, og der følges op med afdelingerne individuelt i forhold til at skabe fremgang i patient- og pårørendetilfredsheden ud fra deres nuværende udgangspunkt. Kompetencerådet støtter desuden afdelingerne i at give medarbejderne ny viden og værktøjer i arbejdet med at inddrage patienter og pårørende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder inddragelse i behandlingsplaner, eftersamtale efter tvang samt fokus på efteruddannelse og kommunikation.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/1830
  10. Orientering om Åbent Hus i Psykiatrisygehuset 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset holdt torsdag den 27. april 2017, kl. 16-19 Åbent Hus på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Arrangementet havde ca. 200 gæster, og responsen fra gæster og oplægsholdere har været positiv.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisygehuset afholdt torsdag den 27. april 2017, kl. 16-19 Åbent Hus på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Til arrangementet kunne gæsterne høre om, hvordan Psykiatrisygehuset arbejder med forskning og patient- og pårørendeinddragelse. 

  Både forskere, medarbejdere med brugerbaggrund og patienter bidrog med oplæg, bl.a. om etik og teknologi i psykiatrien. Derudover var det muligt for gæsterne at besøge ”biografen”, hvor der blev vist korte film fra Psykiatrien i Region Syddanmark, heriblandt en ”virtuel guidet rundtur”, som gav et indblik i den daglige gang på en psykiatrisk afdeling. Gæsterne kunne også besøge 11 stande, bl.a. med patient- og pårørendeforeninger, sansestimuli, forskningsprojekter og udviklingsprojekter i relation til Psykiatrisygehuset.

  Åbent Hus arrangementet havde ca. 200 gæster, og responsen fra gæster og oplægsholdere har været positiv.

  Der planlægges i samarbejde med Danske Regioner og øvrige sygehuse i regionen et Åbent Hus den 3. september 2017 med fokus på at introducere de nye sygehusbyggerier og de muligheder, som de giver for forbedring af behandlingskvaliteten i Region Syddanmark. Åbent Hus arrangementet vil finde sted i de nybyggede voksenpsykiatriske afdelinger i Aabenraa og Vejle.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Punktet udsat til næste møde.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/14153
  11. Orientering om årsrapport 2016 fra RCT-Jylland
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om årsrapport 2016 fra RCT-Jylland.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter sundhedslovens § 79, stk. 2, yder regionsrådet sygehusbehandling ved det private specialsygehus RCT-Jylland i Haderslev. RCT-Jylland er specialsygehus inden for behandling af traumatiserede flygtninge og torturoverlevere med bopæl i det sønderjyske og vestjyske område. Via finansloven har Region Syddanmark i 2016 fået tilført et bloktilskud på 13,5 mio. kr., hvilket dermed udgør den økonomiske ramme, som regionen kan afregne RCT-Jylland indenfor.

  Regionsrådet har siden 2007 haft driftsoverenskomst med RCT-Jylland og skal på vegne af de øvrige regioner sikre, at institutionen har en økonomisk rationel drift og skal samtidig føre tilsyn med, at visitationen og behandlingen på institutionen tilrettelægges hensigtsmæssigt, således at alle borgere i Region Syddanmark har adgang til et tilbud for traumatiserede flygtninge og får samme serviceniveau.

  RCT-Jylland har fremsendt årsrapport for 2016 samt tilhørende revisionsprotokollat til Psykiatrisygehuset. I revisionsprotokollatet redegøres for RCT-Jyllands økonomiske forhold. RCT-Jylland havde i 2016 et merforbrug på 0,272 mio. kr. Med resultatet har RCT-Jylland pr. 31.12.2016 en egenkapital på 2,869 mio. kr. RCT-Jylland har i 2016 i gennemsnit haft 20 medarbejdere ansat, hvilket er uændret i forhold til 2015.

  I årsrapporten fremgår det, at 97 % af RCT-Jyllands indtægtsgrundlag stammer fra tilskud fra Region Syddanmark. RCT-Jylland afsluttede i 2016 168 patientforløb, hvilket skal ses i forhold til en baseline på 164 afsluttede forløb. Med overholdelse af baselinekravet har RCT-Jylland i 2016 fået udbetalt hele den afsatte bevilling på 13,5 mio. kr. I henhold til gældende aftale mellem regionen og RCT-Jylland skal RCT-Jylland afslutte 180 patientforløb 2017, stigende til 196 patientforløb i 2018.

  RCT-Jyllands bestyrelse har henvendt sig til Psykiatrisygehuset den 24. april 2017 med henblik på genforhandling/revidering af den gældende driftsoverenskomst og bilaget hertil. Den gældende driftsoverenskomst med tilhørende bilag blev genforhandlet mellem parterne i løbet af 2015-16 og endeligt underskrevet den 5. september 2016. Psykiatrisygehuset henholder sig til den gældende overenskomst og har ikke konkrete ønsker om ændring af de gældende aftaler for samarbejdsrelationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/32745
  12. Orientering om afslutningsbrev fra Folketingets Ombudsmand i forbindelse med tilsynsbesøg på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Den 3. og 4. oktober 2016 havde Børne og Ungdomspsykiatri Odense tilsynsbesøg af Folketingets Ombudsmand. Psykiatrisygehuset har nu som opfølgning på besøget modtaget afslutningsbrev indeholdende besøgsholdets anbefalinger til afdelingen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Folketingets Ombudsmand har, som det fremgår af vedlagte bilag, fremsendt afslutningsbrev af 10. maj 2017 som opfølgning på tilsynsbesøg på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense den 3. og 4. oktober 2016.

  Tilsynsbesøget er sket som led i ombudsmandens almindelige tilsynsvirksomhed.

  Ombudsmanden har under besøget noteret oplysninger til brug for det videre arbejde både i forhold til fremtidige besøg og med henblik på andre initiativer, der kan medvirke til at sikre, at patienterne bliver behandlet værdigt, hensynsfuldt og i overensstemmelse med deres rettigheder.

  Ombudsmanden har ikke fået oplysninger, der giver grundlag for at foretage yderligere i forhold til Børne- og Ungdomspsykiatri Odense eller de ansvarlige myndigheder og afslutter derfor behandlingen af sagen om tilsynsbesøget.

  Sygehusdirektionen vil nu i samarbejde med afdelingsledelsen sikre, at anbefalingerne fra Folketingets Ombudsmand efterkommes, herunder

  ·         udarbejdelse af informationsmateriale til forældremyndighedsindehaver i forhold til at kunne frasige sig stillingstagen til magtanvendelse over for patienter under 15 år

  ·         at retningslinjen ”Frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien” opdateres med information om beskikkelse af patientrådgiver til børn under 15 år

  ·         gennem uddannelse og e-læring at justere praksis i overensstemmelse med psykiatrilovens § 4, stk. 6 om eftersamtaler med patienter under 15 år og med forældrene

  ·         gennem uddannelse og e-læring at justere praksis i forhold til udfyldelse af tvangsprotokoller

  ·         at husordenens formulering om erstatning ved tyveri eller tab af ejendele under indlæggelse omformuleres

  ·         udarbejdelse af informationsmateriale sprogligt målrettet børn og unge om deres rettigheder

  ·         at patienterne gøres bekendte med ombudsmandens brev.

  Ovenstående vil ske med inddragelse af afdelingsledelsen fra Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, så der skabes ensartethed i børne- og ungdomspsykiatrien.

  Ombudsmanden har i 2016 besøgt flere børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger rundt om i landet og har på den baggrund udarbejdet vedlagte temarapport om forholdene for børn og unge, som er indlagt på psykiatriske afdelinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/267
  13. Polititelefon
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgsformand Thies Mathiasen ønsker at sætte følgende forslag til drøftelse i udvalget:

  Efter den forfærdelige hændelse i Vejers onsdag den 24. maj 2017, er det min vurdering, at det tilbud som Region Syddanmark har om at politiet kan kontakte vores PAM’er åbenbart ikke har fundet fodfæste hos politiet eller? Under alle omstændigheder kontakter politiet kun psykiatrien én gang om måneden til trods for at de dagligt har kontakt med psykisk syge mennesker. Min vurdering er at vi bør gøre mere for at få information bredt så meget ud som muligt.

  Derfor går mit forslag ud på, at vi fra udvalgets side anbefaler Danske Regioner at tage initiativ til at etablere et møde imellem dem, KL, SIND og politiet for at få udarbejdet nogle retningslinjer for et fælles nationalt telefonnummer, som politiet kan ringe til for at få diverse oplysninger om patienten, nærmeste PAM, medicin osv. osv. Subsidiært forslag til at de enkelte Regioner opretter et direkte nummer til psykiatrien, som kan bruges af politiet og evt. andre.

  Det er min opfattelse, at et centralt telefonnummer vil lette kontakten fra politiet til psykiatrien, og i særdeleshed med hensyn til vores "nomade" patienter, der flytter sig fra region til region, her vil et centralt nummer være ensbetydende med øjeblikkelig information, omkring den enkelt patient.

  Der er ingen tvivl om, at det vil lette politiets arbejde betydeligt og skabe nogle retningslinjer, der er enkelte at arbejde efter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Drøftedes. Udvalget ønsker ikke at gå videre med sagen.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  14. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017:

  Tirsdag den 29. august 2017, kl. 13.00-15.30, Odense (mødet holdes på Psykiatrisk Afdeling med henblik på oplæg om afdelingens bruger- og pårørendeinddragelse)

  Tirsdag den 26. september 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  Tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 13.00-15.00, Regionshuset (fællesmøde med Sundhedsudvalget, kl. 15-16)

  Tirsdag den 28. november 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  Torsdag den 14. december 2017, kl. 13.00-13.30, Regionshuset (ekstraordinært møde vedr. Nyt OUH projektet)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Til orientering.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017

  Sygehuset udarbejder dagsordenspunkt til næste møde med de ønskede oplysninger om faggrupper og tvangstal på afdelingsniveau.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  16. LUKKET punkt: Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 23-06-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |