Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 22. juni 2017

Innovationsudvalget - Referat - 22. juni 2017

Mødedato
22-06-2017 kl. 15:00 - 18:00

Mødested
Projektorg. for Nyt OUH, Odense

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • John Lohff, C
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Peter Christensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg vedr.Vision for Campus Odense og nyt OUH
  2. Innovationsstrategi for Region Syddanmark
  3. Nyt OUH - udbud af klynger
  4. Udskiftning af vinduer på Sønderborg Sygehus
  5. Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense
  6. Status vedr. udbud af linned og beklædning til regionens sygehuse
  7. Udmøntning af reserverede midler fra Regional Udvikling til CoLab Denmark i 2018
  8. Orientering om anbefalinger fra vækstteam for life science (lægemiddel- og medicoindustrien)
  9. Region Syddanmarks engagement 2017-2018 i En indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark
  10. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for sundheds- og velfærdsinnovation
  11. Mødeplan
  12. Siden sidst
  13. Eventuelt
  14. LUKKET PUNKT - Nyt OUH


  Sagsnr. 17/11394
  1. Besøg vedr.Vision for Campus Odense og nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødets tema er ”Visionen for Campus Odense samt byggeriet af Nyt OUH”.

  I Odense er en ny bydel på vej. Campus Odense udgøres af SDU, OUH, University Collage Lillebælt, Forskerparken, Cortex Park og Odense Kommune. Visionen er, at Campus Odense udgør en bydel, hvor uddannelse, forskning og videnserhverv kan mødes i et innovativt økosystem, hvor talenter, løsninger, teknologier og virksomheder kan gro.  Miljøerne inden for robotteknologi, sundheds- og velfærdsinnovation er i europæisk og global topklasse og parterne arbejder sammen om at udvikle og tilføre merværdi, som styrker konkurrenceevne og attraktivitet lokalt, regionalt og globalt. Tiltrækning af virksomheder, der kan understøtte områdets profil og synliggøre de særlige styrkepositioner kan bidrage til at løfte både Region Syddanmark og Odense.

  Når Nyt OUH står færdig i 2022 bliver Nyt OUH og Syddansk Universitet en sammenhængende bygningsmasse. Visionen om udbygning af det allerede eksisterende samarbejde mellem de to institutioner understøttes rent bygningsmæssigt i form af opførelse af koblingszonen. Den planlagte bygningsmæssige nærhed mellem et af landets store universitetshospitaler og et komplet universitet er enestående og forventes at have en synergieffekt i relation til forskning, uddannelse og innovation. Dette bidrager til visionen om udviklingen af Campus Odense-området generelt.

  Program
  Kl. 15.05 – 15.30 På mødet præsenteres udvalget for visionen for Campus Odense v/ Jette Flinch Nyrop, Arkitekt maa / projektleder, Odense Kommune (25 min. inklusiv drøftelse).

  Kl. 15.30 – 16.15 I forlængelse heraf præsenterer fungerende projektdirektør Niels Nørgaard Pedersen hvordan OUH og Nyt OUH bidrager til samarbejdet om at udvikle Campus Odense. Desuden præsenteres det igangværende udbud, herunder forslag til prækvalifikation af entreprenører. Endelig gennemgås organisation, ressourcer og kompetencer i regionens bygherreorganisation, samt en oversigt over politikernes involvering i projektet i det kommende år. (45 min. inklusiv drøftelse).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Projektleder og arkitekt Jette Flinch Nyrop, Odense Kommune, præsenterede vision for Campus Odense, herunder orienteredes om letbanen m.v.

  Adm. sygehusdirektør og fungerende projektdirektør Niels Nørgaard Pedersen præsenterede Nyt OUH, herunder orienteredes bl.a. om kobling til SDU, proceskoordinering i forhold til byggeri og udstyr, organisering, kompetencefordeling i projektet m.v.

   

  Oplæg vedlægges.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/30986
  2. Innovationsstrategi for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Det fremgår af Pejlemærker for Region Syddanmark, at ”Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling.” Med udgangspunkt i dette pejlemærke, er der udarbejdet et forslag til en Innovationsstrategi for Region Syddanmark, med henblik på en samlet tværgående indsats, med inddragelse af alle regionens opgaveområder. Som en led i udmøntningen af strategien forelægges der et forslag til konsolidering af finansieringen af Syddansk Sundhedsinnovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der forelægges et udkast til innovationsstrategi for Region Syddanmark, der tager sigte mod at etablere en samlet tværgående indsats på innovationsområdet. Strategien skal bidrage til, at omdrejningspunktet for innovation i Region Syddanmark skal være mødet mellem patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Det helt afgørende for tilgangen til innovation i Region Syddanmark er, at innovation skal anvendes som et middel til at løse behov i klinikken – både på det somatiske og psykiatriske område, på det præhospitale område og på de sociale centre som regionen driver. Indsatsen skal tage udgangspunkt i regionens virksomhed og have fokus på det konkrete udbytte for de patienter og borgere, som regionen leverer services til.

  Der blev nedsat en bred tværgående faglig arbejdsgruppe i efteråret 2016 med det formål at udarbejde et oplæg til strategi for innovationsområdet i Region Syddanmark. Arbejdsgruppens arbejde mundede ud i formuleringen af et udkast til innovationsstrategi, der tager udgangspunkt i et af de pejlemærker, som Regionsrådet vedtog i efteråret 2016:

  ”Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

   

  Det gør vi ved, at:

  ·         udvikle regionens nuværende og fremtidige ydelser og services til gavn for borgerne ved hjælp af innovation og ny teknologi.

  ·         Lokale behov og lokal viden skal være drivkraft for innovation og udvikling.

  ·         Bygge bro mellem behov, tilgængelig viden og erhvervsmæssige styrker.

  ·         Bruge viden og ekspertise fra andre sektorer og regioner, både nationalt og internationalt.

  ·         Udvikle og forbedre regionens ydelser ved at prioritere forskning.

  Endvidere lægges der i strategien vægt på, at der allerede foregår innovation på sygehuse og sociale centre. Det betyder at innovationsstrategien bringes i anvendelse i respekt for de mange lokale innovationsstrategier og innovationsinitiativer, der udvikles og drives overalt i regionen.

  Sundheds- og velfærdsinnovation er tillige et prioriteret forretningsområde i den regionale vækst- og udviklingsstrategi i Region Syddanmark og spiller en vigtig rolle i indsatsen for vækst og erhvervsudvikling på offentlig-privat innovation. Det betyder at samarbejdet med erhvervslivet er en central del af innovationsarbejdet i Region Syddanmark.

  I forbindelse med innovationsstrategien er der udpeget en række særlige temaer, som vil få stor betydning for sundhedsvæsenets indretning og udvikling i årene fremover:

  ·    Sammenhæng

  ·    Data og digitalisering som grundlag for innovation

  ·    Medicin

  ·    Patientoplevet værdi og kvalitet

  ·    Effektiviseringer

  Som en del af innovationsstrategien anbefales det, at der i Region Syddanmark arbejdes videre med en nærmere beskrivelse af den konkrete indsats og organisering på følgende måde:

  Operationalisering af temaerne i strategien
  Det anbefales, at der udarbejdes en nærmere beskrivelse af perspektiverne af de fem særlige temaer som innovationsstrategien peger på, som særlige områder for innovation.

  En vejviser til hjælp til innovation i Region Syddanmark
  Det anbefales, at der på baggrund af strategien udarbejdes en vejviser til hjælp for innovation i Region Syddanmark, som beskriver lokale indsatser, fælles regionale tiltag, og hvilken rolle de forskellige institutioner og enheder har i det samlede innovationsarbejde.

  Beskrivelse og organisering af Syddansk Sundhedsinnovation
  Opgaven med at beskrive organiseringen af Syddansk Sundhedsinnovation på baggrund af denne strategi placeres i Direktionen.

  Udkastet til innovationsstrategien har været drøftet i Hovedudvalget og Regionshusets-MED-udvalg, ligesom professionsuddannelserne har fået lejlighed til at komme med bemærkninger til strategien.

  CoLab Denmark
  Det er i Innovationsstrategien beskrevet, at der i Region Syddanmark er etableret organisationen CoLab Denmark, med det formål at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde mellem region og kommuner om behovet for nye velfærdsteknologiske løsninger og udfolde samarbejdet med virksomheder herom. Innovationsudvalget forelægges parallelt en sag med beslutning om CoLab Denmarks videreførelse efter 2017 samt om udmøntning af reserverede midler til CoLab Denmark i 2018.

  Finansiering af Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)
  Syddansk Sundhedsinnovation er beskrevet i Innovationsstrategien, som en vigtig aktør på innovationsområdet i Region Syddanmark. Syddansk Sundhedsinnovation skal i sit arbejde have fokus på at understøtte lokale innovationsprocesser. Det er afgørende at ressourceforhold ikke er en barriere for sygehuse og sociale centre, i forhold til at gøre brug af kompetencer og ydelser fra Syddansk Sundhedsinnovation. Derfor skal det sikres, at Syddansk Sundhedsinnovations drift baseres på finansieringsmodel, der kan bidrage til at sikre hensigtsmæssige snitflader og sammenhænge mellem de lokale initiativer og den rådgivning og de ydelser, som SDSI kan bibringe innovationsprocesserne.

   

  For at kunne imødekomme, at de grundlæggende innovationsbehov kan varetages af Syddansk Sundhedsinnovation, som stabsfunktion er der derfor behov for, at tilføre midler til Syddansk Sundhedsinnovations budget. Dette skal sikre at sygehuse, der ønsker at gøre brug af Syddanske Sundhedsinnovations kompetencer, ikke skal finde ressourcer til dette på deres budgetter.

  På den baggrund foreslås det, at Syddansk Sundhedsinnovation tilføres 3,0 mio. kr. årligt svarende til fire årsværk. Finansieringen vil ikke øge bemandingen i Syddansk Sundhedsinnovation med fire årsværk, men konsolidere finansieringen af den personalesammensætning, der allerede er, og skabe et mere stabilt driftsgrundlag.

  Budgettet afsættes med virkning fra 1. september 2017 svarende til forventet ikrafttrædelse af innovationsstrategien med 1,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

  Budgetjusteringen vil blive foreslået finansieret af puljen til udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  Midlerne der foreslås udmøntet til at finansiere den justerede model for Syddansk Sundhedsinnovations økonomi, er således midler, der allerede er afsat og prioriteret i anden sammenhæng.

  Sag vedrørende udmøntning af midler til udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen forelægges Regionsrådet i august 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At tiltræde forslaget til ”Innovationsstrategi for Region Syddanmark”.

  At Syddansk Sundhedsinnovation, som afledt konsekvens af Innovationsstrategien, tilføres 1,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

  At udgifterne finansieres i forbindelse med udmøntningen af midler til udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Sag herom forelægges Regionsrådet på mødet i august 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/17013
  3. Nyt OUH - udbud af klynger
  fold dette punkt ind Resume

  Udbuddet af den fire klynger ved Nyt OUH skal igangsættes. Af hensyn til delprojektets størrelse indstilles, at klyngerne deles op i en til fire delprojekter for at skabe øget konkurrence. Desuden forelægges tildelingskriterierne for totalentrepriserne med henblik på godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet behandlede den 24. oktober 2016 projektforslaget for Nyt OUH. I forbindelse hermed besluttede Regionsrådet, at Projektorganisationen for Nyt OUH forbereder udbud og udbudsmateriale i 1 – 3 totalentrepriser inden for Hospitalsringen. Regionsrådet blev den 24. april 2017 orienteret om det optimerede projekt, som nu ligger til grund for udbud.

  To af de tre totalentrepriser blev sendt i udbud i maj 2017 – Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04). Nærværende sag omhandler den sidste af de tre planlagte totalentrepriser inden for Hospitalsringen - klyngerne. 

  Klyngerne er placeret så de i videst mulige omfang opfylder de medicinske specialers nærhedskrav til andre specialer samt til senge- og behandlingsafsnit. Et klyngeområde omfatter ambulatoriefunktioner samt kontorer og undervisningslokaler for de kliniske specialer. I enkelte områder omfatter det også sengepladser, nemlig akutområdet (FAM), børne- og ungeområdet samt i højisolationsafsnittet. Det enkelte klyngeområde fremstår som en bygningsmæssig enhed. Der henvises til bilag for en nærmere introduktion til indholdet af de enkelte klynger.

  De fire klynger udgør i alt ca. 93.000 kvadratmeter og 1,6 mia. kr. (indeks 4. kvartal 2016).

  På baggrund af den forudgående markedsdialog og generel vurdering af markedssituationen anbefales det, at der åbnes op for muligheden for at udbuddet af klynger kan ende i alt fra én til fire totalentrepriser. De væsentligste fordele ved at åbne op for den mulighed er:

  • Størrelse generelt på de enkelte udbudte totalentrepriser i Nyt OUH-projektet har været drøftet med markedet forud for udbuddet af DP03 og DP04. I den forbindelse tilkendegav flere entreprenørfirmaer, at de ikke ville være interesseret i eller have mulighed for at byde på de fire klynger samlet, men gerne på en eller flere. Opdeling af udbuddet af klynger forventes derfor at medføre en større grad af konkurrenceudsættelse.  
  • De fire klynger rummer relativt forskellige funktioner med tilhørende specielle faciliteter. Primært en klynge Ø1 rummer specialiserede funktioner i form af strålebehandlingsfunktion og nuklearmedicin. Det kan være en fordel at udbyde disse højt specialiserede funktioner separat.

  De potentielle risici der er ved den udbudsstrategi, vurderes at være ikke-væsentlige. I hvert fald vurderes fordelene at være betydeligt tungere vejende end de potentielle risici. Der henvises til bilaget for gennemgang af de væsentligste potentielle risici, og hvordan de vil blive imødegået. 

  Udvælgelses- og tildelingskriterier
  Hele udbudsprocessen vil følge samme skabelon som for de igangsatte totalentrepriseudbud på Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04) og bruge tilnærmelsesvis de samme kriterier for prækvalifikation og tildeling af kontrakten. I første omgang vil der foregå en prækvalifikation af totalentreprenører, som skal have lov til at komme med tilbud på opgaverne. Til det formål er der opstillet en række udvælgelseskriterier gående på entreprenørernes økonomiske, tekniske og faglige formåen. Udvælgelseskriterierne er lavet ud fra en forudsætning om, at indstillingen om at ændre udbuddet af de fire klynger fra en totalentreprise til en til fire totalentrepriser godkendes.

  Prækvalifikationen starter den 11. september 2017, og anmodninger om prækvalifikation fra totalentreprenører modtages medio oktober 2017, hvorpå der forventes prækvalificeret op til fire totalentreprenører på hvert delprojekt. Prækvalifikationen skal godkendes af Regionsrådet.

  Herefter vil de prækvalificerede totalentreprenører indgå i en dialogfase, hvorefter vinderne af en til fire klynger skal udpeges. Vinderne udpeges på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Underkriterierne er:

  1. Proces- og metodebeskrivelse.
  2. Organisation og bemanding, herunder CV’er.
  3. Omkostninger og dækningsbidrag.

  For en nærmere baggrund for udvælgelseskriterier og vægtningen af tildelingskriterium og tilhørende underkriterier henvises til vedlagte bilag. 

  Sagen behandles af Psykiatri- og Socialudvalget den 20. juni 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At udbuddet af klyngerne ved Nyt OUH ændres fra udbud i en totalentreprise til udbud i en til fire totalentrepriser.

  At tildelingskriteriet for de fire klynger (Delprojekt 05-08) er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med tilhørende underkriterier og vægtning af disse: ”Proces og metodebeskrivelse” (40 - 50 %); ”Organisation og bemanding, herunder CV’er” (30 – 40 %) og ”Omkostninger og dækningsbidrag” (15 – 25 %). 

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37738
  4. Udskiftning af vinduer på Sønderborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  På Sønderborg Sygehus er der som en del af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet igangsat et projekt for udskiftning af vinduer. Det anbefales at dette projekt tilføres 8 mio.kr, idet behovet har vist sig væsentligt større og presserende end tidligere forudsat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet udmøntede den 19. december 2016 puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet for 2017. Udmøntningen skete på baggrund af en prioritering inden for den afsatte ramme. Med udmøntningen blev et flerårigt projekt for udskiftning til nye vinduer på Sønderborg Sygehus igangsat. De eksisterende vinduer er fra midten af 1970’erne, vinduerne er utidssvarende og i noget omfang utætte og giver trækgener for patienter og personale. Vinduerne trænger derfor til udskiftning. Der er konstateret forekomster af PCB i vinduesfugerne, hvorfor miljøsanering i forbindelse med udskiftningen er nødvendig.

  Vinduesudskiftningen ønskes fremskyndet og startet op i flere områder end oprindeligt planlagt, da behovet har vist sig større og mere presserende end tidligere forudsat.

  Konkret udskiftes vinduer i de dele af Sønderborg Sygehus, som Sygehus Sønderjylland skal bruge efter at sygehuset er ombygget til specialsygehus, jf. helhedsplanen for Sønderborg Sygehus vedtaget af Regionsrådet i december 2012. I første omgang fokuseres der på at skifte vinduerne i intensivafsnittet og ambulatorietorvet, projekter som Regionsrådet har igangsat i foråret 2017. Til dette formål er der brug for en udvidelse af rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2017 på 8 mio. kr. til denne fremrykning af vinduesudskiftningen.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse tilføres 8,0 mio. kr. i 2017 til udskiftning af vinduer på Sønderborg Sygehus.

  At beløbet finansieres af prioriteringspuljen, drift.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/52399
  5. Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense
  fold dette punkt ind Resume

  Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er nu udarbejdet. Drejebogen danner rammen for SDCOs etablering og aktiviteter, og foreslås at udgøre grundlaget for det videre arbejde med at udforme de juridisk forpligtende aftaler for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte i august 2016 visionen for en styrket diabetesindsats i Region Syddanmark i form af et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om etablering af et Steno Diabetes Center Odense (SDCO).

  Der er nu udarbejdet forslag til en drejebog for implementering af Steno Diabetes Center Odense.  Drejebogen danner rammen for SDCO etablering og virke og udgør dermed grundlaget for Novo Nordisk Fondens bevilling til centeret.

  Vision og målsætninger
  Visionen er at bremse væksten i antallet af personer med nyopstået diabetes, og at personer med diabetes opnår normallivslængde og livskvalitet.

  Målsætningerne for SDCO og diabetesindsatsen i regionen er:

  • At opnå en vedvarende og betydelig forbedring i forebyggelse af diabetes og tidlig opsporing.
  • At personer med diabetes modtager patientcentreret og evidensbaseret behandling på højeste internationale niveau.
  • At personer med diabetes er optimalt rustet til at håndtere egen sygdom og leve et liv med diabetes.

  De overordnede indsatser
  De overordnede indsatser, der er beskrevet i drejebogen er:

  • et nybygget center ved Nyt OUH, som skal rumme al ambulant diabetesbehandling fra OUH’s geografiske ansvarsområde (Odense og Svendborg),
  • en række klinikker som samler ekspertise på SDCO i behandlingen af patienter med diabetes, herunder komplikationsbehandling, patientundervisning, træning og screening for komplikationer,
  • faciliteter til forskning og udviklingsinitiativer indenfor behandling, kompetenceudvikling og tværsektorielt samarbejde,
  • en styrket koordinering og diabetesindsatsen på regionens sygehuse ved inddragelse af øvrige sygehusenheder som Steno Partners,
  • et styrket samarbejde mellem sektorer og andre aktører,
  • et styrket samarbejde om og opfølgning på kvalitet og resultater af diabetesindsatsen.

  Steno Diabetes Center Odense forventes at have et særligt fokus på personer med type 2-diabetes og mange af de konkrete udviklingstiltag og forskningsområder vil have særligt fokus på personer med type 2-diabetes. Personer med type 2-diabetes udgør ca. 80 pct. af det samlede antal personer med diabetes, hvilket i Region Syddanmark svarer til ca. 60.000 patienter i 2015.

  Kerneaktiviteterne i Steno Diabetes Center Odense kan opdeles i fire hovedgrupper:

  1.       Behandling og forebyggelse af senkomplikationer.

  2.       Klinisk forskning.

  3.       Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle.

  4.       Tværsektorielt samarbejde.

  Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse af de fire kerneaktiviteter, for nærmere information om indhold i kerneaktiviteterne se vedlagte drejebog.

  Behandling og forebyggelse af senkomplikationer (drejebog afsnit 2.4)
  I samarbejdet med Novo Nordisk Fonden skelnes der mellem standardaktiviteter og supplerende aktiviteter. Standardaktiviteter svarer her til regionens eksisterende opgaver og sundhedsydelser inden for diabetesområdet. Supplerende aktiviteter er tillæg til standardaktiviteterne, som skal forbedre indsatsen.

  Supplerende aktiviteter vil typisk være udviklingsprojekter i regi af SDCO. Visse udviklingsprojekter etableres endvidere i et samarbejde mellem SDCO og et eller flere af regionens øvrige sygehusenheder, mens enkelte udviklingsprojekter etableres ved alle regionens somatiske sygehusenheder.

  Udviklingsprojekterne vil efter en periode evalueres, hvorefter der kan tages stilling til om de skal stoppe, om de skal udvikles yderligere, eller indføres som en ny standardbehandling i Region Syddanmark. Indførelsen af nye standarder er en regional beslutning og forudsætter at den fornødne finansiering foreligger.

  Med etableringen af SDCO bliver der tilrettelagt en række tiltag, som skal forbedre såvel opsporing og behandling af diabetes og de senkomplikationer, der opstår som følge af diabetes.

  Klinisk forskning
  Der vil på SDCO blive opbygget et stærkt forskningssamarbejde mellem alle sygehusene i regionen og på Syddansk Universitet, så der kan samarbejdes om projekter og udvikles fælles strategier for forskningen.

  Kompetenceudvikling
  En af kerneaktiviteterne for SDCO er at udvikle og gennemføre kompetenceudvikling for alle sundhedsprofessionelle i regionen.

  Tværsektorielle indsatser
  SDCOs rolle i det tværsektorielle samarbejde er at udvikle ny viden i samarbejde med regionens sygehusenheder, kommuner og almen praksis og medvirke til, at denne viden forankres i hver af sektorerne. Det skal især ske gennem udviklingsprojekter, forskningsbaseret evaluering af disse samt bistand til at implementere ny viden.

  Struktur
  SDCO etableres som et selvstændigt center ved Nyt OUH med en bestyrelse, der har det strategiske ansvar og overordnede budgetansvar for centret. SDCOs bestyrelse refererer til Region Syddanmarks koncerndirektion og i sidste ende til Regionsrådet.

  Formanden for bestyrelsen er en koncerndirektør fra Region Syddanmark. I bestyrelsen er alle regionens somatiske sygehusdirektioner, SDU og regionens kommuner repræsenteret, og Novo Nordisk Fonden kan udpege et medlem.

  Der opbygges et Steno Partner samarbejde i Region Syddanmark for at sikre et fællesskab om SDCO og de tiltag, der udvikles. Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus får status af Steno Partner. SDCO tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsstrukturer i regionen i forhold til kommunerne, praksis, SDU og de øvrige uddannelsesinstitutioner.

  De fysiske rammer
  Som en del af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden etableres en ny bygning ved Nyt OUH. Bygningen vil rumme alle centerets aktiviteter, og dermed blive et samlingssted for udvikling og forskning i diabetesbehandling. Bygningen skal være klar til ibrugtagning samtidig med Nyt OUH, hvilket forventes at være ultimo 2022. 

  Tidsplan og økonomi
  Centeret etableres i eksisterende fysiske rammer på OUH 1. januar 2018.

  Nogle aktiviteter opstartes fra 1. januar 2018 og andre senere. Derfor forventes en optrapning af den årlige bevilling frem mod 2023, hvor man forventer at kunne flytte ind i nye rammer på Nyt OUH.

  Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden finansierer i fællesskab SDCO.

  De overordnede principper for fordelingen af finansieringsansvaret er, at Region Syddanmark som hidtil finansierer standardaktiviteten for diabetespatienter samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger af bygningen i forbindelse med SDCO.  Endelig bidrager Region Syddanmark med en del af bygningen, grundareal til bygningen og klargøring af grunden ved Nyt OUH. Novo Nordisk Fonden finansierer de supplerende og udviklingsorienterede aktivitetsområder samt opførelsen af en centerbygning. Nærmere vedr. de økonomiske aftaler vil fremgå af bevillingsaftale og bygningsaftale.

  En bevillingsaftale (drift) og en bygningsaftalen (anlæg inkl. sikkerhedsstillelse) vil være de juridisk forpligtende aftaler, der efterfølgende vil blive foreslået indgået mellem Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden i forbindelse med Novo Nordisk Fondens bevilling til etablering af SDCO bygningen og supplerende aktiviteter.

  Den videre proces

  • 16. august 2017: Det samlede aftalegrundlag (drejebog, bevillingsaftale og bygningsaftale) forelægges Forretningsudvalget.

  Faglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen til indholdet i drejebogen samt eventuelle       udtalelser fra regionens specialeråd og Fælles-MED for OUH vil foreligge til dette        møde.

  • 22. august 2017: Det samlede aftalegrundlag m.v. forelægges Sundhedsudvalg og Innovationsudvalg på fællesmøde.
  • 28. august 2017: Det samlede aftalegrundlag m.v. forelægges Regionsrådet.
  • 5. september 2017 forelægges det samlede aftalegrundlag Novo Nordisk Fondens bestyrelse.

  Ved drejebogens behandling i Sundhedsudvalget og Innovationsudvalget deltager Kim Brixen, Lægefaglig direktør, OUH.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense (SDCO) udgør grundlaget for en bevillingsaftale og en bygningsaftale mellem Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

   

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/21640
  6. Status vedr. udbud af linned og beklædning til regionens sygehuse
  fold dette punkt ind Resume

  Projektstatus vedr. afdækning og udbud af leveringsmodel for linned og beklædning til regionens sygehuse. Projektet befinder sig pt. i afklarings- og prioriteringsfasen af forskellige leveringsmodeller.

  Indstillingsnotatet forelægges Innovationsudvalgets møde den 31. august 2017. Den indstillede leveringsmodel fra Innovationsudvalget skal efter­følgende behandles og godkendes i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

  Anført en overordnet tidsplan for involvering af dels politiske udvalg samt MED-udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektstatus på afdækning og udbud af leveringsmodel for linned og beklædning til regionens sygehuse.

  Gennemførte leverancer i projektet:

  • Etablering af projektorganisation bestående af styregruppe, projektgruppe og fællesregional brugergruppe.
  • Arbejdsnotat indeholdende en juridisk afdækning af muligheder og risici ved relevante leveringsmodeller.
  • Arbejdsnotat indeholdende en markedsmæssig afdækning af muligheder og risici ved leveringsmodellerne.

  Igangværende leverancer i projektet:

  • Arbejdsnotat indeholdende en intern afdækning af muligheder og risici ved leveringsmodellerne.
  • Indstillingsnotat indeholdende en prioritering af leveringsmodeller ud fra de afdækkede muligheder og risici.

  Indstillingsnotatet med de prioriterede leveringsmodeller for linned og beklædning til regionens sygehuse behandles på Innovationsudvalgets møde den 31. august 2017. Den indstillede leveringsmodel fra Innovationsudvalget skal efter­følgende behandles og godkendes i Forretningsudvalget og Regionsrådet.

  Det nye Regionsråd forventes februar 2018 at træffe beslutning om leveringsmodel for linned og beklædning til regionens sygehuse.

  Nedenfor er anført en overordnet tidsplan for involvering af dels politiske udvalg samt MED-udvalg.

  Tidsplanen er udarbejdet med forbehold for tidsmæssige forskydninger i forbindelse med den konkrete udbudsproces.

  Udvalg

   

  Aktivitet

  Tidpunkt

  Innovationsudvalg

  Orientering om projektstatus

  Juni 2017

  Hovedudvalget

  Drøftelse af den indstillede model for linned og beklædning

  August 2017

  MED-udvalgene på sygehusene

  Orientering om den indstillede model

  August 2017

  Innovationsudvalget

  Godkendelse af indstillede model for linned og beklædning

  August 2017

  Forretningsudvalget

  Godkendelse af indstillede model for linned og beklædning

  September 2017

  Regionsrådet

  Beslutning om leveringsmodel for linned og beklædning

  Februar 2018

  Forberedelse og gennemførelse af udbud

  Februar 2018 -

  Innovationsudvalget

  Godkendelse af indstilling vedr. vindende leverandør(er)

  Afhængig af udbudsform

  Forretningsudvalget

  Godkendelse af indstilling vedr. vindende leverandør(er)

  Regionsrådet

  Beslutning om vindende leverandør(er)

  Med-udvalgene / Hovedudvalget

  Orientering om vindende leverandør(er)

  Kontraktindgåelse

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/50823
  7. Udmøntning af reserverede midler fra Regional Udvikling til CoLab Denmark i 2018
  fold dette punkt ind Resume

  CoLab Denmarks finansiering fra Rregionsrådets Vækst- og Teknologipakke (regionale udviklingsmidler) på 30 mio. kr. udløber med udgangen af 2017. Der skal derfor tages stilling til en forlængelse af projektperioden til og med 31. december 2018 samt udmøntning af reserverede midler af op til 7,5 mio. kr. fra Regional Udvikling til CoLab Denmark i perioden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  CoLab sætter fokus på tværsektorielt sundhedssamarbejde om udvikling, test, implementering og udbredelse af velfærdsteknologi baseret på opbyggelsen af stærke tværsektorielle samarbejdsplatforme, der skaber rammerne for udvidet samarbejde med virksomheder og med borgere/patienter som medudviklere. De økonomiske rammer udgøres af midler indstillet af Syddansk Vækstforum til design og konceptudvikling på 4,7 mio. kr. i 2014-2015. Dertil kommer en bevilling fra Regionsrådets Vækst- og Teknologipakke (regionale udviklingsmidler) på 30 mio. kr. til perioden 2014-2017.

  Konceptet tager afsæt i lokalt forankrede CoLabs for at sikre et stærkt samarbejde mellem sygehuse, kommuner, praksis og borgere tæt på sundhedsvæsenets driftsenheder og byggende på allerede eksisterende relationer.

  CoLab fundamentet er bygget op med fokus på kvalitet og effektivitet i patientforløbene samt vækst i erhvervslivet - de tre bundlinjer - og der arbejdes derfor kontinuerligt for at skabe gode rammer for offentligt-privat samarbejde på det tværsektorielle område.

  Status
  De lokale CoLabs og det tekniske CoLab Plug & Play er alle etableret og i drift, men deres modenhed er vidt forskellige grundet det tidsmæssige spænd i etableringen. Aktuelt arbejder de fem lokale CoLabs med styregrupper, der har repræsentation fra sygehus og kommuner, og alle CoLabs har gennemført eller igangsat konkrete projektaktiviteter. Således har stort set alle kommuner i Region Syddanmark deltaget i CoLab projekter. Konkrete eksempler på projekter, og hvordan de har givet værdi på den tredobbelte bundlinje, er nærmere beskrevet i CoLab Creations – årsrapporten for 2016.

  Samspil med andre regionale og tværsektorielle initiativer
  CoLab er en central aktør i videreudvikling og styrkelse af det tværsektorielle udviklingssamarbejde mellem region, kommuner, praksis og virksomheder og med fokus på borgerne som medudviklere. CoLab Denmark understøtter på den måde de regionale erhvervs- & udviklingsstrategier, REVUS. CoLab Denmark understøtter også en række af Region Syddanmarks pejlemærker – herunder pejlemærket for det tværsektorielle samarbejde, og CoLab er en central del af regionens arbejde med at skabe sammenhæng og lokal forankring af innovationsindsatser som beskrevet i udkastet til den regionale innovationsstrategi. Derudover understøtter CoLab Denmark temaerne i den syddanske sundhedsaftale.

  CoLab Denmark i 2018
  CoLab Denmark har i marts 2017 gennemført en erfaringsopsamling, der ligger til grund for dette forslag til, hvordan CoLab skal udvikles og midlerne udmøntes.

  Kerneopgaven i 2018 bliver en fortsat konsolidering og udvikling af CoLab som en lokal og regional samarbejdspartner i tværsektorielle velfærdsteknologiske udviklingsprojekter. Herunder kontinuerligt at understøtte og igangsætte gode tværsektorielle samarbejdsprojekter med virksomheder og borgere som medudviklere til gavn for den tredobbelte bundlinje. Opgaven omfatter:

  • Et stærkt fokus på videreudvikling og fastholdelse af de lokale CoLabs’ netværk med kommunale og regionale driftsenheder - og med virksomheder.
  • Konsolidering og udvikling af CoLab programmets rolle som katalysator for det tværsektorielle udviklingssamarbejde. Herunder udvikling af samarbejdet med de formaliserede samarbejdsfora såsom de lokale SOF og PSOF grupper og lignende relevante samarbejdsfora regionalt og lokalt.  
  • Øget fokus på at samarbejdet med virksomheder, om at udvikle, teste og udbrede velfærdsteknologi, som hovedregel sker med afsæt i sygehusenes eller kommunernes behov og med borgeren som medudvikler. Indsatsen sker i samspil med eksisterende erhvervsfremmeaktører, bl.a. Welfare Tech.
  • Videndeling og udnyttelse af den specialistviden og de erfaringer de enkelte CoLabs og CoLab Denmark opbygger i de konkrete innovationsprojekter og udvikling af samarbejdsnetværket CoLab Denmark. 

  Forventende resultater for 2018 baseret på erfaringsopsamlingen februar 2017 Virksomheder:

  • Opnår mulighed for øget vækst ved gennemførelse af pilotprojekter for anvendelse af eksisterende teknologi til nye målgrupper.
  • Har nem adgang til driften, hvor de får hurtig og fleksibel afklaring af produkt- udviklingspotentiale.
  • Nye og værdifulde netværksrelationer etableres omkring det lokale CoLab i samspil med CoLab Denmark, hvilket fører til løsninger som i højere grad afspejler behov, og som derfor i højere grad udvikler sig til kommercielle succeser.
  • Øget viden om sundhedsvæsnet og fremtidens behov for velfærdsteknologier.
  • Kvalificering af produkter så de lever op til datasikkerhed og de konkrete behov, så produktet får større værdi på markedet og bidrager til øget omsætning.

  Sundhedsvæsenet:

  • Får behovsdrevne udviklingsprojekter som danner baggrund for strategisk beslutningstagen med henblik på indkøb og implementering.
  • Øget fokus på effektivt og systematisk arbejde med pilotprojekter inden for udvalgte strategiske temaer.
  • Udveksling af kompetencer på tværs, der understøtter det tværsektorielle innovationsarbejde med virksomheder og borgere, som tætte medudviklere.
  • Effektiv og fleksibel ramme, for tværsektorielt virksomhedssamarbejde, der øger kvaliteten i de tværsektorielle sundhedsydelser og aflaster i håndteringen af testforløb for sygehus og kommune.
  • Åben dialog med virksomheder, hvor der kan ske udveksling af behov og løsningsmuligheder.
  • Koordinering med andre tværsektorielle fora, hvor fælles tværsektorielle lokale behov kan være driver for at udvikle til fremtiden.

  Borgeren:

  • Får adgang til nye velfærdsteknologier, som understøtter deres sundhed.
  • Mulighed for at være medudvikler af fremtidens teknologiske løsninger og arbejdsgangene omkring disse.
  • En offentlig sektor som inviterer til samarbejde med borgerne og de pårørende.

  Projektforlængelse og principper for udmøntning
  For fortsat at konsolidere CoLab Denmark indstilles det til Regionsrådet, at programmet forlænges til og med 31. december 2018. Der vil i efteråret 2017 blive gennemført en ekstern evaluering af CoLab som led i afrapporteringen af midlerne fra Vækst- og Teknologipakken.

  Det indstilles endvidere, at det samlede beløb på 7,5 mio. kr. udmøntes til CoLab Denmark for at kunne sikre indsatser og resultater i 2018, som beskrevet ovenfor. Midlerne foreslås fordelt på følgende måde: 

  • 6 mio. kr. anvendes til konsolidering og videreudvikling af arbejdet i de lokale CoLabs samt CoLab Plug & Play, det vil sige1 mio. kr. pr. CoLab.
  • 1,5 mio. kr. anvendes til programledelse af CoLab Denmark, heraf reserveres 0,5 mio. kr. til fælles aktiviteter i CoLab.

  Principperne for udmøntning er uddybet i bilag 1, herunder at de lokale CoLabs i efteråret 2017 skal udarbejde en udviklingsplan for mål, aktiviteter og budget 2018, der skal forelægges direktionen i Region Syddanmark i oktober 2017. Udviklingsplanerne skal ligge inden for rammerne for CoLab Danmark.

  I den oprindelige budgetramme fra Vækst- og Teknologipakken indgår en aktivitetspulje, hvorfra de lokale CoLabs kan ansøge om tilskud til gennemførelse af projekter med virksomheder. Af de oprindelige midler i aktivitetspuljen er der aktuelt 2,4 mio. kr. ikke disponerede midler. Det indstilles til Regionsrådet, at eventuelt overskydende midler ved udgangen af 2017 overføres til brug i 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At projektperioden for CoLab Denmark forlænges til og med 31. december 2018.

  At midlerne (op til 7.5 mio. kr.) til videreførelse af CoLab Denmark i 2018 udmøntes efter de beskrevne principper.

  At eventuelt overskydende midler i CoLab Denmarks aktivitetspulje kan overføres til brug i 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

   

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/11394
  8. Orientering om anbefalinger fra vækstteam for life science (lægemiddel- og medicoindustrien)
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringens nedsatte vækstteam for life science har offentliggjort 17 anbefalinger til, hvordan Danmark kan skabe vækst og øge eksporten inden for life science området. Anbefalingerne kan også få betydning for den syddanske indsats inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  I Erhvervsministeriet arbejder man på en generel vækststrategi for industrien i Danmark, herunder en særlig vækststrategi for life science, som forventes offentliggjort til efteråret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regeringens nedsatte vækstteam for life science har netop offentliggjort 17 anbefalinger til, hvordan Danmark skaber vækst og øger eksporten inden for life scienceområdet.

  I forbindelse med arbejdet konkluderes, at særligt fagområdet medico adskiller sig fra pharma og biotek, og at virksomhederne har forskellige behov.

  Særligt medico har overlap til Sundheds- og Velfærdsinnovation, som er en del den syddanske erhvervs- og udviklingsstrategi. Derfor kan vækstteamets anbefalinger også få betydning for den syddanske indsats inden for Sundheds- og Velfærdsinnovation.

  Erhvervsmæssigt er danske biotek og farmavirksomheder koncentreret i Region Hovedstaden, mens virksomheder inden for medico og særligt sundheds- og velfærdsinnovation vurderes at være mere spredt ud over landet.

  Et overblik over alle 17 anbefalinger samt en oversigt over medlemmerne findes i bilag 1.

  Anbefalingerne fra vækstteamet falder inden for områder som forskning, klinisk forskning, sundheds-IT og sundhedsdata, myndighedsgodkendelse, kvalificeret arbejdskraft, kommercialisering af forskning, adgang til kapital, produktion, skattefradrag for forskning, et innovationsfremmende hjemmemarked og internationalisering.

  Af særlig interesse kan følgende fremhæves:
  Flere anbefalinger omhandler forskning, bl.a. anbefaling 1, hvor regeringen opfordres til at afsætte flere ressourcer og målrette den offentlige forskning, herunder at fokusere forskning på de universiteter og miljøer, der har størst excellence inden for life science det vil sige Aarhus Universitet, Københavns Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. Desuden nævnes at der er behov for en differentiering af universiteterne i forhold til performance og strategisk rolle på området. Hverken Aalborg eller Syddansk Universitet nævnes som universiteter, der af vækstteamet vurderes at skulle være en del af den fremtidige forskningsindsats inden for life science. Det kan i den forbindelse fremhæves, at der er excellente forskningsmiljøer på disse universiteter, og at alle excellente forskningsmiljøer bør inddrages - uanset geografisk beliggenhed. 

  Anbefaling 2 anbefaler, at det tværregionale initiativ ”Én indgang for industrien” bør lægges under projektet ”NEXT”, der koordinerer klinisk forskning (National Experimental Therpy Partnerskab), og er forankret i Region Hovedstaden. Det kan bemærkes, at en evt. fusion først og fremmest bør have fokus på virksomhedernes behov. Og behovene er forskellige afhængig af om virksomheden er af typen biotek/pharma eller medico/sundheds- og velfærdsinnovation, hvilket bør tages i betragtning. Se i øvrigt andet punkt på udvalgets dagsorden.

  Anbefaling 7 indeholder bl.a. en opfordring til, at der skal etableres en samlet national forsknings- og innovationsindsats inden for personlig sundhedsteknologi og eHealth, herunder samarbejder om afprøvning af nye innovative personlige sundhedsteknologiske løsninger mellem producenter, regioner, hospitaler og universiteter. Det kan bemærkes, der bør bygges videre på de etablerede økosystemer og initiativer. Eksempelvis har forsknings- og innovationsprojekt, Patient@Home en række erfaringer og resultater, der kan bygges videre på. Der er, jf. eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen, ikke behov for flere aktører på området.

  I relation til anbefaling 10 konstaterer Vækstteamet, at der er for mange klynge- og netværksinitiativer på sundhedsområdet – og anbefaler, at samle de statslige og regionale klynge- og netværksorganisationer inden for sundheds- og velfærdsteknologi på færre enheder med hver sine spidskompetencer. Dette forslag harmonerer med Danske Regioners forslag i relation til eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen. Klyngeorganisationen Welfare Tech er i gang med at afsøge mulighederne for at skabe en stærkere og forenklet klyngeorganisering og netværksorganisering inden for sundheds- og velfærdsinnovationsområdet. Indsatsen målrettes de særlige behov, der gør sig gældende for virksomheder inden for velfærdsteknologi og medico-området. Virksomheder inden for biotek og pharma har andre behov, og her forventes der en lignende selvstændig klynge-organisering.

  Næste skridt
  Anbefalingerne er afleveret til Regeringen. I Erhvervsministeriet arbejder man på en generel vækststrategi for industrien i Danmark, herunder en særlig vækststrategi for life science som forventes offentliggjort til efteråret.

  Bilag 1: Notat om vækstteamet og overblik over de 17 anbefalinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Til orientering.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/10506
  9. Region Syddanmarks engagement 2017-2018 i En indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks finansiering af regionens deltagelse i regi af det tværregionale initiativ ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” udløber medio 2017. Der redegøres for de hidtidige erfaringer med initiativet herunder rammerne for et fortsat engagement til og med 2018.

  Ud fra foreløbige erfaringer med ”En indgang i Region Syddanmark” samt anbefalingerne fra regeringens vækstteam for life science anbefales det at videreføre ”En indgang i Region Syddanmark” i uændret form og niveau i en overgangsperiode fra medio 2017 til og med 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks finansiering af regionens deltagelse i regi af det tværregionale initiativ ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” (herefter kaldet ”En indgang”) udløber medio 2017. I sagen redegøres for de hidtidige erfaringer med initiativet herunder rammerne for et fortsat engagement til og med 2018.

  Overordnet set understøtter ”En indgang” en række af Region Syddanmarks prioriteter eks:

  • Regionens pejlemærker herunder særligt at Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling.
  • Region Syddanmarks og Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.
  • Regionens kommende innovationsstrategi med fokus på erhvervssamarbejde med udgangspunkt i driftens behov.

  Baggrund
  Samarbejdet om ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” blev igangsat af regionerne i 2012. Baggrunden herfor var, at Danmark i en lang periode havde oplevet et markant fald i antallet af kliniske lægemiddelforsøg på de danske hospitaler.

  Alle regioner havde pr. januar 2014 etableret en indgang for industrien til at indgå aftaler om kliniske forsøg. Der er således koordinatorer i hver region, der bl.a. har til opgave efter henvendelse fra medicinalvirksomheder at identificere relevante kliniske afdelinger med henblik på, at de kan indgå aftale med medicinalvirksomheder om at gennemføre kliniske forsøg.

  I Region Syddanmark har pharma-indgangen siden 1. februar 2014 været varetaget af GCP-enheden under Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH. Indgangen blev etableret i 2014 som en 3 årig forsøgsordning som del af regionens budgetaftale.

  Regionerne har desuden igangsat tilsvarende indgange for de medicotekniske og velfærdsteknologiske virksomheder. I Region Syddanmark blev indgangen for medicotekniske og velfærdsteknologiske virksomheder etableret i 1. kvartal 2016 sammen med en koordinatorfunktion for initiativet samlet set i Region Syddanmark - varetaget af Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Samtidig udvides fokus til også at omfatte aktiviteter inden for offentlig privat innovation og således ikke alene kliniske forsøg.

  Erfaringer
  Nedenfor gennemgås aktiviteten og de overordnede erfaringer i regi af ”En indgang”. I bilag forefindes en detaljeret gennemgang af aktiviteterne.

  Det skal understreges, at der foregår en række henvendelser og virksomhedskontakter direkte med driftsområderne, hvor ”En indgang” fungerer som en mulighed til de virksomheder, der har behov for vejledning eller ikke ved, hvor de skal henvende sig.

   

  Pharma
  Pharmaområdet opgør henvendelserne på landsplan, idet henvendelser går til alle regioner samtidig, hvorefter alle regioner undersøger mulighederne for at matche virksomhederne med kliniske afdelinger, der ønsker at medvirke til kliniske forsøg.

  Henvendelser:

  2014: 70

  2015: 65

  2016 – marts 2017: 65

  Af de 65 henvendelser i 2016-2017 er der på baggrund af tilbagemeldinger fra virksomheder viden om to forsøg, der på nuværende tidspunkt er blevet aktuelle i Danmark, hvoraf Region Syddanmark er repræsenteret i det ene forsøg med to af de fire anbefalede centre. Det faktiske tal kan være højere.

  Foruden feasibility-henvendelser har der i 2016 – 2017 været 29 andre henvendelser fra virksomheder.

   

  Medico/velfærdsteknologi
  Syddansk Sundhedsinnovation har valgt at betragte funktionen som indgang for medicotekniske og velfærdsteknologiske virksomheder som en samlet indgang/fordelingsfunktion for alle virksomhedskontakter i organisationen. Det betyder, at der i perioden 2016 – marts 2017 samlet har været dialog med 122 unikke virksomheder, hvoraf 3 henvendelser har været relateret til klinisk afprøvning og 119 henvendelser og dialoger om andre former for offentlig-privat samarbejde. Udbyttet er 27 konkrete samarbejder, der er gennemført eller undervejs.

   

  Koordineringsfunktion
  Koordineringsfunktionen indebærer blandt andet at arbejde med strategisk forankring og formidling af tilbuddet i Region Syddanmarks driftsområder samt generel kommunikation af initiativet. I den forbindelse har der siden etableringen 1. kvartal 2016 eksempelvis været dialog med regionens sygehusledelser og/eller på stabsniveau omkring samarbejdet, deltagelse på konferencer, udarbejdelse af hjemmeside etc. De konkrete aktiviteter fremgår af bilag.

  Mulige konsekvenser af anbefalinger fra regeringens vækstteam
  Regeringens nedsatte vækstteam for life science offentliggjorde den 31. marts 2017 anbefalinger om, at koordination af klinisk forskning i Danmark bør samles ét sted under det nuværende NEXT samarbejde, der udvides til en landsdækkende organisation omfattende alle kliniske områder. Det anbefales således af vækstteamet, at NEXT og ”En indgang” udbygges og sammenlægges.

  NEXT er et offentligt-privat partnerskab inden for klinisk forskning bestående af offentlige institutioner og en række lægemiddelproducenter. NEXT skal gøre Danmark til et foretrukket land for lægemiddelindustrien til at foretage de helt tidlige afprøvninger af nye lægemidler (”En indgang” arbejder med de senere faser) inden for en række specifikke terapiområder. Alle regioner deltager i NEXT-samarbejdet, som finansieres af staten (Innovationsfonden) samt af regionerne til og med 2018.

  Anbefalinger for En indgang i Region Syddanmark 2017-2018
  Erfaringerne viser overordnet set, at det er lykkedes at omsætte henvendelserne til en række konkrete samarbejder særligt inden for offentlig privat innovation og - i mindre omfang – inden for kliniske forsøg. Dette mønster må anses som forventeligt, da virksomhederne inden for bl.a. medico- og velfærdsteknologi ofte er små og relativt nyetablerede, og hvor kliniske forsøg typisk først bliver relevant senere. Erfaringerne viser også, at der er behov for at facilitere samarbejdet, idet virksomhederne ofte ikke selv kan navigere i organisationen og ofte har brug for sparring/vejledning, inden driftsområderne involveres. På den måde undgår driften også unødige forstyrrelser. På pharma-området har ”En indgang” derudover bidraget til at etablere sygdomsspecifikke netværk, hvor erfaringen herfra vurderes at være ganske positiv i forhold til at understøtte gennemførelsen af kliniske forsøg.

   

  Ud fra ovenstående erfaringer med ”En indgang” i Region Syddanmark samt anbefalingerne fra regeringens vækstteam for life science anbefales det at videreføre ”En indgang” i Region Syddanmark i uændret form og niveau i en overgangsperiode fra medio 2017 til og med 2018. Hermed vil finansieringen følge finansieringen af NEXT. Overgangsperioden giver samtidig mulighed for, at der - i givet fald anbefalingerne følges - kan udvikles en konkret model for, hvorledes NEXT og ”En indgang” kan sammenlægges.

  I forhold til finansiering foreslås således nedenstående model for en 1.5 års forlængelse til udgangen af 2018.

  Tabel 1. Finansieringsmodel for 1.5 års forlængelse til udgangen af 2018.

  Funktion og ansvar

  Finansieringsbehov 1.5 års forlængelse

  Fordeling på områder

  Koordineringsfunktion

  (SDSI)

  300.000 kr.

  Regional udvikling: 150.000 kr.

  direktionens prioriteringspulje: 150.000 kr.

  Pharma-indgang

  (GCP enhed)

  600.000 kr.

  Kvalitet og Forskning: 600.000 kr.

  Medico/ velfærdsteknologi--indgang

  (SDSI)

  600.000 kr.

  Regional Udvikling: 300.000 kr.

  Direktionens prioriteringspulje: 300.000 kr.

   I alt

  1.500.000 kr.

  Regional Udvikling: 450.000 kr.

  Kvalitet og Forskning: 600.000 kr.

  Direktionens prioriteringspulje: 450.000 kr.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At ”En indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” videreføres i Region Syddanmark med udgangspunkt i den nuværende form og finansieringsniveau i perioden medio 2017 til og med 2018.

  At finansieringsbehovet på 1.500.000 kr. samlet set ud fra den i sagen beskrevne finansieringsmodel med følgende fordeling:

  • Regional Udvikling finansierer 450.000 kr. fra bevillingsområdet ”Øvrige omkostninger” inden for Regional Udviklings eksisterende ramme.
  • Kvalitet og Forskning finansierer 600.000 kr. fra Kvalitet og Forsknings ramme (til pharma-indgangen).
  • Direktionens prioriteringspulje finansierer 450.000 kr. (bidrag til koordineringsfunktion + bidrag til medico-indgangen).

  At der ultimo 2018 udarbejdes en intern evaluering af indsatsen, herunder redegørelse for virksomhedernes karakteristika og igangsatte samarbejder mellem virksomheder og driften.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Indstilling tiltrådt.

   

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/11394
  10. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 8. maj 2017 at give tilsagn til to projekter inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 8. maj 2017 at give tilsagn til følgende to projekter inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje:

  Kvalicare
  Ansøger og partner: Kvalicare ApS, Odense Universitetshospital samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé:
  Virksomheden Kvalicare vil i samarbejde med plastikkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital teste og tilpasse en e-læringsplatform således at hospitalspersonale kan videreuddannes og nyansatte kan oplæres inden for tre indsatsområder: ernæring, tryksår og bandagevalg ved sårskift.

  Med Kvalicares løsning får hospitalet løst et behov for efteruddannelse af personale i stille perioder i afdelingerne, hvorved der kan spares på frikøb af medarbejdere. Ensartet høj kvalitet af viden i afdelingen danner grundlag for, at afdelingen kan levere god klinisk praksis og evidensbaseret behandling til indlagte patienter. Løsningen har endvidere den fordel, at status for undervisningsniveauet i afdelingen kan følges og at personalet kan opgraderes efter behov.

  Kvalicare sælger et lignende e-læringsplatform til 21 kommuner i Danmark. Ansøger vurderer, at platformen har perspektiver til at kunne anvendes af alle faggrupper i sundhedsvæsenet samt i almen praksis. Ansøger vurderer også, at efter tilpasning og fornødne certificeringer i forhold til de enkelte landes krav til produkter, indeholder løsningen et stort potentiale til salg i andre lande.

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

  Omsætningsvækst

  1,18 mio. kr.

  5 mio. kr.

  Jobvækst

  3 ansatte

  4 ansatte

  Økonomi:
  Det samlede budget er på 1.908.645 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI pulje på 1.431.483 kr., mens 477.161 kr. er egenfinansiering.

  VR Demensplatform
  Ansøger og partner: TakeAWalk VR ApS, fire plejecentre i Kolding Kommune, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé:
  Visualiseringsvirksomheden TakeAWalk VR ApS vil i projektet teste og videreudvikle en virtual reality demensplatform i samarbejde med demente borgere, pårørende og personale på pleje- og daghjem i Kolding Kommune. I projektet deltager også Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der bidrager med specialistviden om demens.

  Virtual Reality demensplatformen består af en VR (virtual reality)-brille, en brugervenlig VR-platform samt tre grundmoduler af VR-film. De tre grundmoduler er: oplevelser, fysisk træning samt kognitiv træning. Partnerkredsen får gennem projektet testet teser om, at VR-oplevelser kan virke beroligende og konfliktnedtrappende på demente, og at løsningen kan medvirke til forbedring af arbejdsmiljøet. Testprojektet vil bidrage til, at der gennemføres såvel kvalitative som kvantitative målinger af effekten der kan bidrage til at give et retvisende billede af produktets kvalitet, og som kan understøtte virksomheden i videre salg af konceptet.

  TakeaWalk udvikler og sælger andre VR og 3D-løsninger til virksomheder og den offentlige sektor og har erfaring med eksport til Tyskland.

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

  Omsætningsvækst

  5 mio. kr.

  11,5 mio. kr.

  Jobvækst

  2 ansatte

  4 ansatte

  Økonomi:
  Det samlede budget er på 1.651.262 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI-pulje på 1.238.446 kr., mens 412.815 kr. er egenfinansiering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Til orientering.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  11. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2017, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Torsdag den 31. august 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 10. oktober 2017, kl. 15.00-18.00 – Odense Congress Center.
  • Torsdag den 26. oktober 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.
  • Torsdag den 23. november 2017, kl. 15.00-18.00 – OUH, Odense.
  • Torsdag den 14. december 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  Formøde for formandskabet er torsdage kl. 14.15-15.00.

  Derudover ønskes afholdt et ekstraordinært udvalgsmøde vedr. Steno Diabetes Center Odense enten tirsdag den 22. august eller onsdag den 23. august 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At Innovationsudvalget fastlægger dato for ekstraordinært møde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Der afholdes ekstraordinært møde i Innovationsudvalget vedr. Steno Diabetes Center Odense den 23. august 2017 kl. 16.30-17.00.

  Der afholdes ordinært møde i Innovationsudvalget den 14. november 2017 kl 12.00 – 15.00.  Møderne henholdsvis den 26. oktober og 23. november 2017 annulleres.

  Formanden orienterede om Åbent Hus arrangement angående sygehusbyggerier den 3. september 2017. Nærmere information bliver fremsendt til udvalget.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  12. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  Formanden orienterede om deltagelse i arrangement i EU’s sundhedskommission.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  -

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  14. LUKKET PUNKT - Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017

  -

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 26-06-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |