Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 14. august 2017

Præhospitaludvalget - Referat - 14. august 2017

Mødedato
14-08-2017 kl. 14:00 - 16:10

Mødested
AMK Vagtcentralen

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud
 • Poul Sækmose, C

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på AMK Vagtcentralen
  2. Etableringsstøtte til frivillig akuthjælperordning på Fanø
  3. Drift af udkaldssystemet til frivillige akuthjælpere
  4. Status på ambulancer - månedsopgørelse
  5. Status på responstider 2. kvartal 2017
  6. Akkreditering 2017
  7. Status på projekt med førstehjælpere
  8. Status på lønkrav fra BIOS-tiden
  9. Mødeplan
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 17/722
  1. Besøg på AMK Vagtcentralen
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Præhospitaludvalget den 14. august 2017 foregår på Odense Universitetshospital, AMK Vagtcentralen, J. B. Winsløwsvej 4, 5000 Odense C.

  Program:

  Kl. 14 – 15 orientering om AKM Vagtcentralen

  Kl. 15 – 17 ordinært udvalgsmøde på Patienthotellet, mødelokale 3. sal Syd

  Mødested kl.14 er ved informationen i højhusbygningen, hvor vagtcentralchef Kim Ahlers vil komme og følge præhospitaludvalget op til rundvisning og orientering på AMK Vagtcentralen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-08-2017

  Til orientering.

   

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/722
  2. Etableringsstøtte til frivillig akuthjælperordning på Fanø
  fold dette punkt ind Resume

  Der er etableret en frivillig akuthjælperordning på Fanø. Det indstilles, at der ydes etableringsstøtte.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er etableret en frivillig akuthjælperordning på Fanø, der udkaldes ved ambulance A-udkald på Fanø. Akuthjælpergruppen er blevet tilkoblet regionens akuthjælperudkaldssystem den 1. juli 2017 lige op til feriehøjsæsonen.

  Der er ca. 20 frivillige akuthjælpere i ordningen, som har været udkaldt ca. 15 gange i de første 3 uger af akuthjælpergruppens eksistens.

  Fanø har 3.345 indbyggere og mange feriegæster året rundt, især i sommerferien.

  Der er et ambulanceberedskab på øen.

  Der er vedhæftet ansøgning fra akuthjælpergruppen om penge til uddannelse og udstyr.

  Ordningen er startet op af personer, der er uddannet til akuthjælperhjælperopgaven via deres baggrund fra sundhedsområdet, brandvæsen mv. Ordningen har i opstarten lånt udstyr fra Sydvestjysk Brandvæsen, der er placeret på brandstationerne i Nordby og Sønder Ho.

  Administrationen indstiller, at der ydes en etableringsstøtte på 50.000 kr. til den frivillige akuthjælperordning på Fanø mod fornøden dokumentation. Udgiften finansieres inden for den økonomiske ramme på præhospitalkontoen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet:

  At der ydes etableringsstøtte på 50.000 kr. til den frivillige akuthjælperordning på Fanø finansieret inden for den økonomiske ramme på præhospitalkontoen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-08-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  3. Drift af udkaldssystemet til frivillige akuthjælpere
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet gives en status for drift af udkaldssystemet til regionens frivillige akuthjælpere.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-08-2017

  Drøftedes.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/39075
  4. Status på ambulancer - månedsopgørelse
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdes af disse servicemål giver et billede af kvaliteten og servicen af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over de månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Den månedlige opgørelse over den gennemsnitlige responstid og 1. vogn på stedet vil blive sammenlignet med samme måned året før.

  Herudover vises de månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætningstider for liggende sygetransporter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-08-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  5. Status på responstider 2. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. april – 30. juni 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 2. kvartal 2017

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme.

  Responstidsmål i Region Syddanmark

  Område

  Responstidsmål

  (minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede gennemsnitlige responstider i 1. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (minutter)

  Fyn

  7,5

  Sydvestjylland

  8,2

  Sønderjylland

  8,8

  Trekantsområdet

  6,8

  Region Syddanmark

  7,7

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområde niveau alle under servicemålene, når det gælder 2. kvartal 2017.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første vogn på stedet i 2. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (minutter)

  Fyn

  7,4

  Sydvestjylland

  7,6

  Sønderjylland

  8,0

  Trekantsområdet

  6,8

  Region Syddanmark

  7,4

  Når responstiderne for første vogn på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  Gennemsnitlig responstid 2. kvartal 2017

   

  I vedlagte tabel findes ligeledes andel af responstider over 15 min. og 20 min. opgjort på kommuneniveau pr. kvartal.

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-08-2017

  Til orientering.

  Bilag vedr. responstider pr. kvartal (Responstider – postnumre, jan-juni 2017) vedlægges.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/29917
  6. Akkreditering 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om det eksterne Survey på det præhospitale område ved Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS), som fandt sted i uge 24, 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 5. december 2016 blev Præhospitaludvalget orienteret om, at Akkrediteringsnævnet havde besluttet at forlænge Region Syddanmarks akkrediteringsstatus administrativt frem til september 2017, og at et samlet eksternt Survey for hele det præhospitale område i Region Syddanmark (AMK Vagtcentralen, lægebilerne, Ambulance Syd og Responce) skulle finde sted i uge 24 i 2017.

  Denne beslutning blev taget med bagrund i det positive resultat fra det udvidede midtvejsbesøg i oktober 2015 samt i lyset af den nye situation med Ambulance Syd.

  Det præhospitale område har den 12.–16. juni 2017 haft besøg af 6 surveyors fra Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS), som har gennemført et eksternt Survey. Den afsluttende surveyrapport med resultaterne fra det eksterne Survey forventes behandlet i Akkrediteringsnævnet den 4. august 2017.

  Præhospitaludvalget vil på mødet blive orienteret om forløbet og resultaterne af det eksterne Survey.

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-08-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  7. Status på projekt med førstehjælpere
  fold dette punkt ind Resume

  Projekt ”Danmark redder liv” er besluttet. Der arbejdes med at etablere en ny form for førstehjælperordning, hvor frivillige kaldes ud til hjertestop i hele Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet traf den 26. juni 2017 beslutning om, at Region Syddanmark deltager i projekt ”Danmark redder liv”. Projektet kører i 20 måneder i samarbejde mellem Dansk Folkehjælp, leverandør af akuthjælperudkaldssystemet FirstAED, Region Sjælland og Region Syddanmark.

  Med projekt ”Danmark redder liv” etableres en ny form for førstehjælperordning, hvor frivillige kaldes ud til hjertestop i hele Region Syddanmark. Formålet med projektet er at øge overlevelsen ved hjertestop.

  Den 28. juni 2017 åbnede Dansk Folkehjælp hjemmesiden ”REDDERLIV.DK”, hvor det er muligt for borgere i Region Syddanmark at tilmelde sig som førstehjælpere, der bliver sendt til hjertestop/tilstande, der kan udvikle sig til hjertestop. Regionen lagde samtidig information på hjemmesiden om projektet.

  Det er nu muligt via ”REDDERLIV.DK”-hjemmesiden at tilmelde sig som førstehjælper.

  Borgere, som inden for de seneste to år har taget et førstehjælpskursus på niveau med Dansk Førstehjælpsråds kursus ”Medborgerførstehjælp”, og er sundhedspersonale eller akuthjælpere mv., kan melde sig til at være førstehjælpere.

  Opstarten af udkald af førstehjælpere i Region Syddanmark vil ske i efteråret 2017, når udkaldssystemet efter test er klar til udkalde førstehjælpere.

  I projektbeskrivelsen lægges der op til, at man skal selv betale for førstehjælpsuddannelse. Dansk Folkehjælp har fået 4 mio. kr. i fondsmidler til projektet, heraf er 1 mio. kr. øremærket førstehjælpsuddannelse i Region Syddanmark, hvilket betyder, at der vil kunne uddannes 1.000 personer i førstehjælp i regionen, så de er kvalificerede til at blive udkaldt som førstehjælpere.

  Der er nedsat en styregruppe i projektperioden med de deltagende regioner, leverandør af akuthjælperudkaldssystemet og Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp varetager formandsposten i styregruppen. Dansk Folkehjælp har det overordnede ansvar for implementeringen og gennemførelsen af projektet.

  Der skal frem til opstart først og fremmest arbejdes med:

  • Teknisk løsning og teknisk support
  • Etablering af organisering, herunder en kontaktperson i hver kommune/område

  Ultimo juli har der via ”REDDERLIV.DK” indtil nu tilmeldt sig 173, der ønsker at blive kaldt ud som førstehjælpere i Region Syddanmark og 54, der ønsker at blive kontaktet om førstehjælpsuddannelse i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-08-2017

  Til orientering.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/25708
  8. Status på lønkrav fra BIOS-tiden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På forretningsudvalgsmødet den 16. august og regionsrådsmødet den 28. august forelægges en orienteringssag om status for lønkrav fra BIOS-tiden. Sagen er vedlagt til udvalgets orientering. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-08-2017

  Til orientering.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  9. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for resten af 2017:

  Mandag den 4. september 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 2. oktober 2017, kl. 15.00  17.00, regionshuset

  Mandag den 6. november 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 2017, kl. 15.00 – 17.00

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-08-2017

  Til orientering.

  Mødet den 4. september 2017 afholdes i Regionshuset.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 14-08-2017

  Orientering om status for helikopterlandingspladsen på OUH.

  -       Redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. helikopterlandingspladsen på OUH blev udleveret på mødet.

  Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 15-08-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |