Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPsykiatrisk dialogforumpilPsykiatrisk Dialogforum - Referat - 17. august 2017

Psykiatrisk Dialogforum - Referat - 17. august 2017

Mødedato
17-08-2017 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 6

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Steen Andersen (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser)
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Kirsten Hansen (Bedre Psykiatri)
 • Marianne Sille Bech Brams (LAP)
 • Anne Hvidberg Jørgensen (Landsforeningen SIND)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Laila Felicia Vester Nielsen (Angstforeningen)
 • Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen)
 • Rikke Vestergaard
 • Torben Kyed Larsen
 • Allan Hvolby
 • Isabel Gindeberg
 • Ulla Lindgren

 • Afbud
 • Hans Philip Tietje, V
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Anne Hvidberg Jørgensen (Landsforeningen SIND)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Laila Felicia Vester Nielsen (Angstforeningen)
 • Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Etablering af nyt patient- og pårørenderåd i Psykiatrien i Region Syddanmark
  2. Status 2016 for Psykiatrisygehusets Patient- og Pårørendepolitik
  3. Opfølgning fra minitopmødet den 4. maj 2017
  4. Offentliggørelse af national monitorering af tvang samt status på regionens partnerskabsaftale om forebyggelse af tvang
  5. Etablering af særlige pladser på psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark
  6. Orientering om udvælgelse af temaer til Sundhedsplan
  7. Status på udredningsretten 1. og 2. kvartal 2017
  8. Oversigt over belægning, genindlæggelser, ECT og tvang - 1. halvår 2017
  9. Mødeplan 2017
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 17/19098
  1. Etablering af nyt patient- og pårørenderåd i Psykiatrien i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  På Sundhedsudvalgets møde den 18. april 2017 drøftede udvalget en eventuel justering af de nuværende patientinddragelsesudvalg. I den forbindelse bad udvalget om et oplæg til, hvordan der kan etableres brugerråd på hvert sygehus med start primo 2018.

  Psykiatrisygehuset vil etablere et centralt patient- og pårørenderåd, gældende for hele sygehuset. Formen og indholdet skal udvikles i samråd med relevante sparringspartnere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Sundhedsudvalgets møde den 18. april 2017 drøftede udvalget en eventuel justering af de nuværende patientinddragelsesudvalg. I den forbindelse bad udvalget om et oplæg til, hvordan der kan etableres brugerråd på hvert sygehus med start primo 2018.

  Koncernledelsesforum har ligeledes drøftet emnet. Det påpeges herfra, at brugerråd anses for en vigtig kilde til information og sparring.

  Psykiatrisygehuset er begunstiget af, at mange patient- og pårørenderepræsentanter har lyst og vilje til at deltage i en lang række mødefora og bidrager til at sætte fokus på patient- og pårørendeinddragelse og til udvikling af sygehuset på flere niveauer, for eksempel:

  ·    Lokale PsykInfo-styregrupper, hvor lokale patient- og pårørendeforeninger er repræsenteret

  ·    Ledermøder i Psykiatrisk Afdeling Vejle

  ·    To årlige uformelle møder mellem sygehusledelsen og lokale patient- og pårørendeforeninger

  ·    Klinisk Etisk Komite, hvor patienter og pårørende også kan sætte sager på dagsordenen

  ·    Psykiatriens hverdagstestere, et panel af tidligere eller nuværende psykiatriske brugere og pårørende. Panelet giver direkte feedback på offentlige og private virksomheders velfærdsteknologiske løsninger til psykiatrien

  ·    75 frivillige Èn Af Os Ambassadører.

  Psykiatrisygehuset vil etablere et centralt patient- og pårørenderåd, gældende for hele sygehuset.

  Alle deltagende parter får mulighed for at fremføre emner til drøftelse. Desuden skal rådet bistå sygehusledelsen og afdelingsledelserne som sparringspartnere i forbindelse med udvikling af sygehusets ydelser. 


  Ved at kombinere patienter og pårørendes viden og erfaring med de professionelles faglige viden opnås et bredere grundlag for udvikling, beslutninger og løsninger på alle niveauer i sygehuset.

  I forbindelse med etablering af rådet vil der blive lagt vægt på, at patienter og pårørende har relativt nylige erfaringer med behandling i sygehuset, og der vil derfor indgå løbende udskiftning af rådets medlemmer med nogle års mellemrum.

  Det nye patient- og pårørenderåd for psykiatrisygehuset etableres med inspiration fra lignende råd på de somatiske sygehuse. Psykiatrisk Afdeling Odense har et lokalt patient- og pårørenderåd, hvorfra der ligeledes trækkes på erfaringer. Det forventes, at det nye råds form og arbejdsområder løbende vil blive udviklet.

  Med etableringen af det nye patient- og pårørenderåd vil det være naturligt, at rådet overtager de opgaver, som ligger i den nuværende følgegruppe for patient- og pårørendepolitikken.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatrisk Dialogforum drøfter forventninger og forslag til det nye patient- og pårørenderåd, herunder differentiering mellem opgaveområder i Psykiatrisk Dialogforum og det nye patient- og pårørenderåd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 17-08-2017

  Drøftedes, herunder sygehusniveau kontra lokalt niveau, valgperiode, repræsentation og rekruttering. Der var forslag om at adskille børn/unge og voksne, at sikre repræsentation fra såvel brugere som organisationer samt at sikre lokal forankring (i stedet for et råd på sygehusniveau).

   

  Hans Philip Tietje, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vestergaard, Anne Hvidberg, Lillian B. Thomsen og Karen Margrethe Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/4318
  2. Status 2016 for Psykiatrisygehusets Patient- og Pårørendepolitik
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i februar 2015 en ny politik for samarbejdet med patienter og pårørende i Psykiatrien i Region Syddanmark. Der orienteres om den seneste årsstatus for Psykiatrisygehusets samarbejde med og inddragelse af patienter, pårørende samt frivillige.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i februar 2015 en ny politik for samarbejdet med patienter og pårørende i psykiatrien i Region Syddanmark. Politikken blev udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Psykiatrisk Dialogforum. Den tidligere arbejdsgruppe er nu overgået til at være en følgegruppe, som fortsat mødes om implementeringen af Patient- og Pårørendepolitikken. Følgegruppen varetager desuden Psykiatrisygehusets implementering af Region Syddanmarks Frivillighedsstrategi.

  Vedlagt er den seneste status for Psykiatrisygehusets samarbejde med og inddragelse af patienter, pårørende samt frivillige.

  I 2016 har Psykiatrisygehuset arbejdet med at udbrede en række pilotafsnits erfaringer til hele sygehuset. Der har været særlig fokus på den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), både på at sikre en høj svarprocent samt på at højne patient- og pårørendetilfredsheden, som undersøges i LUP. 

  Eksisterende kvalitative og kvantitative værktøjer, såsom LUP og fokusgruppeinterviews med patienter og pårørende, bruges til at monitorere indsatsen.

  LUP 2016 viser, at Psykiatrien i Region Syddanmark på udvalgte parametre er i fremgang med at implementere Patient- og pårørendepolitikken, og at den samlede tilfredshed er forbedret. Der er dog fortsat forbedringspotentiale.

  Bestræbelserne for at styrke samarbejdet med patienter og pårørende i hele sygehuset

  fortsætter i 2017. Der etableres et patient- og pårørenderåd på sygehusniveau, og der følges op med afdelingerne individuelt i forhold til at skabe fremgang i patient- og pårørendetilfredsheden ud fra deres nuværende udgangspunkt. Kompetencerådet støtter desuden afdelingerne i at give medarbejderne ny viden og værktøjer i arbejdet med at inddrage patienter og pårørende.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 17-08-2017

  Drøftedes, herunder værdien af LUP ‘en kontra straks målinger samt frivilliges organisatoriske tilknytning og kompetencer. Endvidere drøftedes sygehusets kommunikation med patienter og pårørende. Der var enighed om, at der er en god udvikling på området.

   

  Hans Philip Tietje, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vestergaard, Anne Hvidberg, Lillian B. Thomsen og Karen Margrethe Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  3. Opfølgning fra minitopmødet den 4. maj 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Den 4. maj 2017 afholdte Psykiatrisk Dialogforum et minitopmøde med temaet ” Patient- og pårørenderepræsentanters rolle i behandlingspsykiatrien”. Der følges op på eftermiddagen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 4. maj 2017 afholdte Psykiatrisk Dialogforum et minitopmøde for bruger- pårørendeorganisationer, politikere og praktikere i den syddanske psykiatri.

  Programmet rummede indlæg og debat om allerede igangværende patient og pårørende inddragende initiativer i psykiatrien i Region Syddanmark samt input til fremtidige måder at involvere patient- og pårørende på i behandlingspsykiatrien.

  I psykiatrien i Region Syddanmark er arbejdet med at inddrage og give indflydelse til patienter og pårørende i gang. Initiativer, som blev drøftet, var:

  • Det at være medarbejder med brugerbaggrund
  • At patienterne direkte var involveret i udformning og indretning af psykiatriens nybyggede afdelinger i Aabenraa, Esbjerg og Vejle
  • At der på Psykiatrisk Afdeling Vejle sidder brugere med ved alle møderne i afdelingsledelsen
  • At patienter nu kan få taget etiske dilemmaer op i sygehusets Klinisk Etiske Komite

  På minitopmødet var der ligeledes inspiration fra peer-støtte-projekt i Region Hovedstaden. Peer-to-peer-metoden går ud på, at en tidligere psykisk syg støtter en nuværende psykisk syg i en afgrænset periode. Peer-støtte medarbejderen kan i særlig grad bidrag til recovery processen ved at skabe håb og være rollemodel samt ved at dele erfaringsbaseret støtte og viden om, hvilke mestringsstrategier der er gode at bruge i hverdagen. Via Peer-to-peer metoden kan der bygges bro mellem det, der er vigtigt, når man er patient og pårørende, og det som er vigtigt for god psykiatrisk behandling.

  Deltagernes skriftlige input til dagen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 17-08-2017

  Drøftedes. Der var udelukkende positive tilbagemeldinger på dagen og forslag om at gøre arrangementet til en tilbagevendende begivenhed, f.eks. hvert andet år. Et kommende mini topmøde kan med fordel udbredes til en endnu større deltagerkreds, ligesom der kan være større opmærksomhed på kommunikation.

   

  Hans Philip Tietje, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vestergaard, Anne Hvidberg, Lillian B. Thomsen og Karen Margrethe Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/28950
  4. Offentliggørelse af national monitorering af tvang samt status på regionens partnerskabsaftale om forebyggelse af tvang
  fold dette punkt ind Resume

  Den 1. maj 2017 blev de årlige indikatorer for partnerskabsaftalen for forebyggelse af tvang offentliggjort. Regionerne skal med udgangspunkt i de offentliggjorte data redegøre for status for partnerskabets realisering af indsatser og milepæle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsens rapport ”Monitorering af tvang i psykiatrien”

  Den 1. maj 2017 blev de årlige indikatorer for partnerskabsaftalen for forebyggelse af tvang offentliggjort sammen med Sundhedsstyrelsens sammenfatning af de nationale og regionale resultater. Offentliggørelsen omfatter data for hele 2016.

  Generelt set ser flere initiativer ud til at virke, men der er fortsat et stykke vej, inden regionen er helt i mål.

  Helt overordnet følges arbejdet med at forebygge anvendelsen af tvang nationalt via kongeindikatoren ”andel af patienter som bæltefikseres ud af antal indlagte”. Nationalt skal tallet for indikatoren halveres inden udgangen af 2019. Opgørelsen viser, at 6,5 % af de indlagte blev bæltefikseret i 2016, hvilket er et fald på 2,1 procentpoint i forhold til baseline (8,6 %). Målet er 4,3 %. Region Syddanmark er nået i mål med at halvere antal fikseringer over 48 timer. Endvidere viser opgørelsen for 2016, at 7,0 % af de indlagte fik beroligende medicin med tvang, hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til baseline (6,9 %). Udviklingen er dog stagneret, således at niveauet i 2016 er på samme niveau som i 2015.

  Et andet område, hvor der fortsat er udfordringer, er inden for anvendelsen af tvang over for børn og unge, hvor der i de seneste år er sket en stigning. I Region Syddanmark blev 37 patienter i gennemsnit af 2011 til 2013 berørt af tvang. I den seneste opgørelse er tallet steget til 71 patienter. En del af forklaringen er, at psykiatriloven blev ændret i juni 2015. Tidligere skulle tvang, hvor forældrene gav samtykke, ikke registreres – det skal det nu. Derfor registreres flere tvangsanvendelser i dag. Men Region Syddanmark har fortsat en ambition om, at tvangen også her skal nedbringes.

   

  Status på indsatser og milepæle

  Regionerne skal med udgangspunkt i de offentliggjorte data en gang årligt redegøre for status for partnerskabets realisering af indsatser og milepæle. Den årlige redegørelse skal indeholde status ultimo 2016. Vedlagt er Region Syddanmarks status for 2016, som blev indsendt til ministeriet den 28. april 2017. Status beskriver, hvordan Psykiatrisygehuset i 2016 har arbejdet fokuseret og mange-facetteret med at forebygge anvendelsen af tvang. Kompetenceplanen, nye bygninger, implementering af Safewards, læringspanel og kulturændringer er alle tiltag, der skal bidrage til, at regionens mål for at reducere anvendelsen af tvang nås i 2019.

  Psykiatrisygehuset arbejder i 2017 videre med indsatser til at reducere anvendelsen af tvang, blandt andet etablerer alle afdelinger i 2017 et bæltefrit afsnit. Der udvikles og afprøves også samarbejdsmodeller mellem psykiatrien og regionale/kommunale bosteder. Der vil særligt være fokus på indsatser, som kan vende udviklingen i børne- og ungdomspsykiatrien.

  Statuskonference for nedbringelse af tvang

  Den 26. og 27. februar 2018 afholder regionerne en statuskonference på Nyborg Strand om arbejdet med at forebygge tvang. Bruger- og pårørendegrupper er velkomne under hele konferencen. Psykiatrisk Dialogforum får besked, når det bliver muligt at tilmelde sig konferencen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 17-08-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder kompetenceudvikling og misbrugsbehandling. Der er en god udvikling på området. Opfølgning på afholdt Innovations Camp ønskes behandlet på et kommende møde.

   

  Hans Philip Tietje, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vestergaard, Anne Hvidberg, Lillian B. Thomsen og Karen Margrethe Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/31619
  5. Etablering af særlige pladser på psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Den 2. juni 2017 blev det besluttet, at der på landsplan skal oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 2. juni 2017 blev loven om oprettelse af særlige pladser i psykiatrien vedtaget med ikrafttrædelse den 15. juli 2017. Med udgangspunkt i loven skal der oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger i hele landet. En forudsætning i loven er, at pladserne skal etableres i eksisterende kapacitet i sygehusregi og stå klar primo 2018.

  Målgruppen for de særlige pladser er en mindre gruppe af særligt udsatte patienter med svære psykiske lidelser og udadreagerende adfærd. Disse særligt udsatte patienter har samtidig været indlagt gentagne gange i psykiatrien, haft afbrudte behandlingsforløb og har ofte et misbrug og/eller dom til behandling.

  Formålet med pladserne er at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred. Ydermere er formålet også at nedbringe antallet af voldsepisoder og konflikter, at opnå bedre sikkerhed for andre patienter og medarbejdere samt at forebygge anvendelsen af tvang over for målgruppen.

  Pladserne skal rumme både psykiatrisk behandling, socialfaglig/rehabiliterende indsats, frivillig misbrugsbehandling samt forskellige dagsaktiviteter som f.eks. motion, kreative fag og mestring af hverdagen. Opholdet er frivilligt og forventes at have en varighed på mellem tre og seks måneder. Der kan anvendes tvang inden for de eksisterende rammer i psykiatriloven – dog undtaget tvangsindlæggelse.

  Ophold på afdelingen kan alene finde sted på baggrund af en afgørelse om visitation. Det er kommunalbestyrelsen, som anmoder og træffer afgørelse om visitation på baggrund af en indstilling fra et visitationsforum, bestående af repræsentanter fra kommuner og region. 

  Region Syddanmark har nu igangsat en proces for implementering af loven, herunder en konkretisering af Region Syddanmarks kommende tilbud med beskrivelse af f.eks. behandlingstilbud, placering, etablering af visitationsforum, rekruttering og kompetenceudvikling. I forbindelse med etablering af de særlige pladser er nedsat en regional styregruppe med repræsentanter fra sygehuset og kommunerne samt en patient- og pårørende repræsentant.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 17-08-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder finansiering og kapacitet.

  Hans Philip Tietje, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vestergaard, Anne Hvidberg, Lillian B. Thomsen og Karen Margrethe Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/15504
  6. Orientering om udvælgelse af temaer til Sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med den nye sundhedsplan, der skal vedtages af regionsrådet i efteråret 2017, er det forudsat, at der skal gennemføres en årlig proces med henblik på at udvælge særlige temaer og indsatsområder på sundhedsområdet for det kommende år.

  Psykiatrisk Dialogforum gives nu en orientering om dette arbejde.

   

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet skal i 2017 vedtage en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer.

  Den tidligere sundhedsplan havde et andet fokus og var kendetegnet ved at bekrive en række specifikke målsætninger på mange forskellige områder, der skulle arbejdes med i årene fremover. Erfaringen med disse målsætninger er, at det er et meget langt perspektiv at skulle arbejde med de samme mål i løbet af en sundhedsplan-periode på eksempelvis fire år. Det vurderes på den baggrund, at der i forbindelse med den nye sundhedsplan er brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet.  Der skal derfor gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særligt fokus på det kommende år.

  Årlig udvælgelse af indsatsområder

  Processen for udvælgelse af årlige temaer til sundhedsplanen er illustreret nedenfor. 

  I forbindelse med udvælgelse og prioritering af indsatsområder vil der være drøftelser i Sundhedsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget og Sundhedssamordningsudvalget. Disse drøftelser vil foregå i løbet af oktober og november, eventuelt som fælles drøftelser imellem de tre udvalg. Drøftelserne og udvælgelse af indsatsområder vil tage udgangspunkt i data vedrørende pejlemærker og nationale mål, budgetaftalen og aftaler, der er indgået på nationalt niveau (eksempelvis økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen).

  Der vil som følge af den foreslåede tidsplan ske en forelæggelse af de udvalgte temaer for det nyvalgte regionsråd primo 2018. Den foreslåede tidsplan og proces er særligt udarbejdet for 2017, hvor arbejdet med at udvælge temaer og indsatsområdet sker sideløbene med høring og vedtagelse af selve sundhedsplanen. Fra 2018 vil det være muligt med en længere proces og eventuelt yderligere inddragelse af eksempelvis eksterne aktører. Mange af de høringssvar, der blev afgivet i forbindelse med, at sundhedsplanen var i høring i juni 2017, pegede netop på ønsket om at give bred adgang til at komme med synspunkter og bidrag til, hvilke temaer der kan komme i betragtning i udvælgelsesprocessen.

   

  Proces i de kommende år

  Fra 2018 vil der være mulighed for at gennemføre en mere omfattende proces med inddragelse af flere aktører på et tidligere tidspunkt i processen. Det betyder, at de respektive brugerråd kan få lejlighed til at drøfte indsatsområder og komme med bidrag til processen tidligt i den proces, hvor mulige indsatsområder beskrives og formuleres, inden den politiske behandling i de politiske udvalg og regionsråd. Det forventes, at brugerrådene vil drøfte deres bidrag til processen for udvælgelse af temaer for 2019 i løbet af andet kvartal 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 17-08-2017

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vestergaard, Anne Hvidberg, Lillian B. Thomsen og Karen Margrethe Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/417
  7. Status på udredningsretten 1. og 2. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisk Dialogforum orienteres om status på udredningsretten.

  Orienteringen vedrører opgørelse af data fra monitorering af udredningsretten for 1. og 2. kvartal 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Data fra monitoreringen af udredningsretten for 1. og 2. kvartal 2017 viser, at udredningsretten blev overholdt for 96,6 % af patienterne i voksenpsykiatrien i 1. kvartal og 95,7 % i 2. kvartal 2017. Andelen i børne- og ungdomspsykiatrien var 97,1 % i 1. kvartal og 97,2 % i 2. kvartal 2017. 

  Ny monitoreringsmodel 

  I februar 2017 har sundhedsministeren taget beslutning om en ny national monitoreringsmodel for udredningsretten, som implementeredes med offentliggørelsen af data for 4. kvartal 2016 pr. 10. marts 2017.

  Den nye monitoreringsmodel tager udgangspunkt i en kongeindikator, som viser, i hvor høj grad regionerne har levet op til udredningsretten. Tidligere har kongeindikatoren alene monitoreret andelen af patienter, der er udredt inden for 30 dage.

  Der skelnes fremadrettet mellem ”overholdt udredningsret” og ”ikke overholdt udredningsret”. I ”overholdt udredningsret” indgår, ud over patienter som er udredt inden for 30 dage, patienter med en udredningsplan med årsagskode faglige årsager, afslag på andet tilbud og patientens eget ønske.

  I ”ikke overholdt udredningsret” indgår patienter, der ikke er udredt inden for 30 dage, og som har fået en udredningsplan med årsagskode manglende kapacitet eller andre årsager. Derudover indgår patienter, hvor planen er udleveret efter 30 dage, eller hvor patienten ikke har fået udleveret en plan.

  Der er særlig fokus på at nedbringe andelen af patienter, der ikke har fået registreret en udredningsplan. Der er en forventning om, at alle patienter, som ikke er udredt inden for 30 dage, har fået en udredningsplan, således at det alene er et registreringsmæssigt problem, der afspejles i opgørelserne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 17-08-2017

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vestergaard, Anne Hvidberg, Lillian B. Thomsen og Karen Margrethe Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  8. Oversigt over belægning, genindlæggelser, ECT og tvang - 1. halvår 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om belægning, genindlæggelser, ECT (elektrochok behandling) og anvendelse af tvang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af vedlagte notat fremgår Psykiatrisygehusets anvendelse af tvang for 1. halvår 2017 samt en oversigt over anvendelsen af tvangsernæring i samme periode.

  Der foreligger endnu ikke valide data for belægning, genindlæggelser, ECT (elektrochok behandling) for 1. halvår 2017. Der orienteres om disse data på det kommende møde i Psykiatrisk Dialogforum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 17-08-2017

  Til orientering.

  Hans Philip Tietje, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vestergaard, Anne Hvidberg, Lillian B. Thomsen og Karen Margrethe Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/78
  9. Mødeplan 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan 2017:

  16. november 2017 kl. 13:00 i Regionshuset, mødelokale 6.

  Punkter til foreløbig dagsorden:

  -      Monitorering af udrednings- og behandlingsretten

  -      Oversigt over belægning, genindlæggelser, ECT og tvang

  -      Psykiatrisengen

  -      Statusredegørelse for 2017 for satspuljen 2015-2018 for psykiatriområdet

  -      Opfølgning på satspuljeansøgninger

  -      Forskningsstrategi for Psykiatrisygehuset

  -      Tema: Den Syddanske Forbedringsmodel (inkl. oplæg)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 17-08-2017

  Til orientering. Der tilføjes et punkt om særlige pladser til dagsordenen. Der var forslag om, at dagsordenen udsendes to uger før mødet og om, at mødedatoer i Psykiatrisk Dialogforum giver mulighed for at drøfte emner, der er på vej til behandling i Psykiatri- og Socialudvalget.

  Hans Philip Tietje, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vestergaard, Anne Hvidberg, Lillian B. Thomsen og Karen Margrethe Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/78
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 17-08-2017

  Der var ønske om, at referat fra sygehusets møde med patient- og pårørenderepræsentanter bliver udsendt igen med angivelse af, hvem der deltog.

  Orientering om Åbent Hus arrangement 3. september 2017 med temaet nybyggeri.

  Orientering om Stigma Konference 20.-22. september 2017.

  Orientering om Region Syddanmarks deltagelse i Ungdommens Folkemøde 7.- 8. september 2017.

  Sygehuset orienterede angående udskrivningsaftaler, koordineringsplaner og koordinerende indsatsplaner. Der var ønske om, at der udarbejdes et kort notat med beskrivelse af begreberne.

  Hans Philip Tietje, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vestergaard, Anne Hvidberg, Lillian B. Thomsen og Karen Margrethe Nielsen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 18-08-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |