Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 21. august 2017

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 21. august 2017

Mødedato
21-08-2017 kl. 15:00 - 17:20
 
Mødested
Mødeværelse 5
 
Deltagere
 
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Orientering om status for Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst
  2. Høringssvar til Handelsgymnasiet Ribe vedr. oprettelse af htx
  3. Høringssvar til Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium vedr. oprettelse af htx
  4. Henvendelse fra Nyborg Gymnasium vedrørende påtænkt udlægning af IB i Odense
  5. Videreførelse af Syddansk Uddannelsesaftale
  6. Politisk opbakning til ny uddannelse i skat på UC SYD, Campus Haderslev
  7. Regionsrådets høringssvar vedr. indgåelse af driftsoverenskomster for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning hos VUC Vest
  8. Fælles syddansk indsats vedrørende kvalificeret arbejdskraft
  9. Status på Det Gode Liv-strategien
  10. Opfølgning på udviklingsaftalen for Sønderjylland
  11. Høringssvar til Danske Regioners oplæg ”Fremtidens transport - disruption kræver ny fleksibel planlægning”
  12. Orientering om Odense Letbane
  13. Udarbejdelse af ny ministerdeklaration i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
  14. Nye analyser
  15. Nyt fra trafikselskaberne
  16. Eventuelt
  17. Næste møde
  18. Tilbudt optag på de videregående uddannelser 2017


  Sagsnr. 16/41823
  1. Orientering om status for Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst
  fold dette punkt ind Resume
   

  Partnerskab for Vestkystturisme under Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) er ansvarlig for udarbejdelsen af en udviklingsplan på tværs af Danmarks Vestkyst. Formålet med udviklingsplanen er at skabe et fælles grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsudvikling, der både tilgodeser erhvervenes interesser samt beskytter Vestkysten og dens baglands natur og øvrige arealer udlagt til andre formål.

  Partnerskabet for vestkystturisme gennemfører projektet i et samarbejde med Erhvervsministeriet, Realdania, partnerskabets 11 kommunale og tre regionale partnere. Projektet finansieres af de 11 vestkystkommuner, de tre vestdanske regioner, Dansk Kyst og Naturturisme samt Realdania.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Partnerskab for Vestkystturisme under Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) er ansvarlig for udarbejdelsen af en udviklingsplan på tværs af Danmarks Vestkyst. Formålet med udviklingsplanen er at skabe et fælles grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsudvikling, der både tilgodeser erhvervenes interesser samt beskytter Vestkysten og dens baglands natur og øvrige arealer udlagt til andre formål.

  Arbejdet med udviklingsplanen ligger i god forlængelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategis målsætning om vækst i antallet af udenlandske overnatninger og i det turismeskabte forbrug, samt Syddansk Vækstforums handlingsplan for 2016-2017, hvor det særligt skal prioriteres at ”understøtte indsatser i de syddanske destinationer, der løfter kvaliteten af de syddanske feriesteder og oplevelser samt forbedrer turismeerhvervets muligheder for kommerciel vækst.”

  Kyst- og naturturismen stod i 2015 for 72% af alle overnatninger i Danmark, og ud af disse blev 47% foretaget langs Danmarks Vestkyst. Kystturismen er imidlertid under pres på grund af øget konkurrence fra bl.a. Tyskland, ændring af turisternes rejsemønstre og en udfordring med at matche kvalitet med pris.

  Der er således store udfordringer, men også meget store potentialer i den danske vestkystturisme, og det er netop disse udfordringer og potentialer, som skal adresseres og udnyttes i udviklingsplanen. Udviklingsplanen skal skabe et planmæssigt grundlag på tværs af kommune- og regionsgrænser, styrke kvaliteten af turismeproduktet på Vestkysten, understøtte investeringer i området og samtidig sikre Vestkystens naturressourcer.

  Partnerskabet for Vestkystturisme gennemfører projektet i et samarbejde med Erhvervsministeriet, Realdania, partnerskabets 11 kommunale og tre regionale partnere. Det samlede budget for projektet er 3,5 mio. kr., som finansieres af Realdania med 1,75 mio. kr., de tre regioner med i alt 693.000 kr., de 11 kommuner med 700.000 kr. og DKNT med 357.000 kr.

  Projekt er inddelt i fire faser, som gennemføres i perioden fra oktober 2016 til februar 2018. I første fase er der gennemført en kortlægning af den eksisterende viden om turismen på Vestkysten. I anden fase gennemføres et analysearbejde, som omfatter en markedsanalyse, en konkurrentanalyse og en analyse af Vestkystens rammebetingelser. I tredje fase skal der, under overskriften ”Fremtidens Vestkyst” og i forlængelse af den gennemførte kortlægning og analyse, arbejdes med fremtidige visioner for Vestkysten som en sammenhængende geografi og destination. I fjerde og sidste fase udarbejdes den endelige udviklingsplan med henblik på godkendelse i de respektive kommuner og regioner i begyndelsen af 2018.

  Maria Aaen, projektleder for Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst, giver en status og præsentation af de videre perspektiver for arbejdet med udviklingsplanen. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Til orientering.

  Kristian Grønbæk Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/22383
  2. Høringssvar til Handelsgymnasiet Ribe vedr. oprettelse af htx
  fold dette punkt ind Resume
   

  Handelsgymnasiet Ribe har den 13. juni 2017 anmodet om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med ønsket om, at oprette en htx-uddannelse som led i Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribes fusionsproces. Administrationen indstiller på baggrund af en samlet vurdering, at udvalget anbefaler regionsrådet, at godkende vedlagte udkast til høringssvar, hvori regionsrådet støtter oprettelsen af et htx-udbud i Ribe.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ribe Katedralskole (RK) og Handelsgymnasiet Ribe (HR) har iværksat en fusionsproces. Efter planerne skal fusionen have virkning fra januar 2018 eller 2019. Formålet med fusionen er at skabe en økonomisk og kvalitativ stærk og bæredygtig institution med et relativt bredt udbud af forskellige ungdomsuddannelser i Ribe.

  HR har i den sammenhæng den 13. juni 2017 anmodet om et høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med de to skolers ønske om, at den fusionerede institution skal kunne udbyde htx-uddannelsen. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1 inkl. skolernes udkast til ansøgning til Undervisningsministeriet. Høringssvaret skal vedlægges skolernes ansøgning til Undervisningsministeriet (UVM).

  På mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 6. juni 2017 meddelte formanden, at der inden sommerferien forventedes en ansøgning fra HR og RK vedr. oprettelse af htx, og at sagen ville blive behandlet på næste udvalgsmøde den 21. august 2017, sammen med fornyet behandling af htx-ansøgningen fra Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Det skyldes, at de ansøgte udbud om htx er beliggende i samme geografiske område. De to ansøgninger (punkt 2 og 3 på dagsordenen) foreslås således behandlet samlet.

  Det er RK og HR’s hensigt, at et udbud af htx sammen med de eksisterende udbud af hhx, stx, hf og grundforløb fra erhvervsuddannelserne, skal medvirke til at fastholde og udbygge geografisk nærhed for elever ikke kun fra de sydlige dele af Esbjerg Kommune, men også for en gruppe af elever fra hhv. Vejen, Haderslev og Tønder kommuner. HR bemærker, at det er deres mål, at den fusionerede institution efter en opstartsperiode skal kunne rekruttere to htx-hold årligt, forventeligt en gruppe elever, der i dag søger htx på Rybners i Esbjerg, en gruppe teknisk interesserede elever, der i dag har valgt stx på RK, og elever fra det nye htx-rekrutteringsområde især i kommunerne hhv. syd og øst for Ribe.

  HR’s forventninger til elevgrundlaget er funderet i en analyse af geografisk tilgængelighed til nuværende erhvervsgymnasiale udbud, som UVM offentliggjorde tidligere på året (se bilag 2), i medfør af gymnasiereformen. Her konkluderer UVM, at de elever, der bor i den vestlige del af Haderslev Kommune, har lang rejsetid til nærmeste htx-udbud i Haderslev, og at dette kan hindre dem i at søge htx-uddannelsen. Ifølge UVM ville et htx-udbud vestpå i Vojens eller Gram eller et tilbud udenfor kommunen i fx Vejen eller Ribe dække et stort geografisk område og reducere rejsetiden for områdets elever.

  En realisering af et htx-udbud forudsætter, at udbyderen råder over værksteder og laboratorier til hhv. teknik- og teknologifagene samt til de naturvidenskabelige fag. HR vurderer, at laboratorierne på RK vil kunne dække behovet for naturvidenskabelige faglokaler til htx-uddannelsen, men at det vil være nødvendigt at indrette et teknologiværksted og værksteds- og laboratoriefaciliteter til de udbudte teknikfag. Ressourcerne hertil tænkes tilvejebragt bl.a. ved tilskud til bygningsmæssige tilpasninger fra UVM i forbindelse med fusionen.

  HR har indhentet støtteerklæringer fra Esbjerg Kommune, Esbjerg Erhvervsudvikling og Ribe-virksomheden, Logitrans A/S (se bilag 3). De bemærker bl.a., at et htx-udbud i Ribe vil kunne bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft inden for de tekniske fag, at det vil styrke rekrutteringsgrundlaget for de videregående tekniske uddannelser der udbydes i Esbjerg, samt at det nye udbud generelt må forventes at resultere i en større søgning til htx-uddannelsen blandt de unge i området. Et htx-udbud i Ribe støttes tillige af høringssvar fra Esbjerg Gymnasium, Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, samt Varde Gymnasium (se bilag 4). Heri bemærkes bl.a., at hvis gymnasiereformens ambition om ligeværdighed mellem de gymnasiale uddannelser skal realiseres, så bør der oprettes flere htx-udbud i det Syd- og Sønderjyske.

  HR har endvidere indhentet høringssvar fra de tre nærmeste nuværende udbydere af htx-uddannelsen Rybners (Esbjerg), EUC Syd (Haderslev og Tønder), og HANSENBERG (Kolding), (se bilag 5). De er imod oprettelsen af et nyt htx-udbud i Ribe, bl.a. fordi de finder, at et nyt htx-udbud i Ribe vil kunne reducere deres eget htx-optag, der i forvejen er under pres pga. faldende ungdomsårgange og vigende søgetal. Rybners og HANSENBERG indvender primært, at der er risiko for en indsnævring af studieretningsudbuddet, mens et yderligere fald i det i forvejen lave elevtal på htx i Haderslev og Tønder ifølge EUC Syd kan betyde, at udbuddene ikke vil kunne opretholdes. De tre nuværende htx-udbydere bemærker desuden, at undervisningen på htx forudsætter adgang til professionelle værkstedsfaciliteter og undervisere, som har erhvervsmæssig baggrund inden for det tekniske område. Samlet set er de nervøse for, om kvaliteten i en htx-uddannelse i Ribe kan leveres, og at det er økonomisk risikabelt. Rybners bemærker endvidere, at de tidligere har afsøgt mulighederne for en udlægning af deres htx-udbud i Ribe, men at det bl.a. ikke blev vurderet rentabelt for Rybners. 

  Administrationens vurdering:
  Søgningen til htx i Syddanmark er faldet 7% fra 2016 til 2017 selvom elevgrundlaget, opgjort som antal 16-årige, har været svagt stigende i samme periode. Administrationen vurderer, at den faldende søgning til htx er problematisk set i lyset af Region Syddanmarks målsætning om at flere skal vælge en science-uddannelse, og finder det på den baggrund som udgangspunkt positivt, at HR og RK tager initiativ til at få flere unge til at søge htx, og administrationen anerkender at tiltaget bakkes op af flere lokale aktører.

  På baggrund af data fra Uddannelsesbarometeret, er administrationen samtidig opmærksom på, at de unge i den sydlige del af Vejen Kommune og den vestlige del af Haderslev Kommune har relativt lang rejsetid til nærmeste htx-udbud. Det gælder også de unge i den sydlige del af Esbjerg Kommune og den nordlige del af Tønder Kommune, om end i mindre grad. Administrationen noterer sig i den sammenhæng, at UVM i deres oven for nævnte analyse fremhæver bl.a. Ribe, som et oplagt sted for et nyt htx-udbud.

  En gennemgang af rejsetiderne med offentlig transport viser, at de unge i Gram-området vil kunne spare ca. en halv times rejsetid hver vej ved et nyt htx-udbud i Ribe, sammenlignet med det nuværende udbud i Haderslev. Hvad angår de unge i Rødding-området, vil der være tale om op mod en times kortere rejsetid hver vej ved et nyt htx-udbud i Ribe, sammenlignet med det nuværende udbud i Kolding. For de unge i områderne omkring hhv. Skærbæk og Toftlund vil der være tale om uændrede rejsetider. Derudover vil rejsetiden naturligvis blive reduceret for de unge i Ribe-området.

  Htx-søgningen i Haderslev og Vejen kommuner lå i perioden 2012-14 på gennemsnitligt hhv. 4% og 7%, mens den i Tønder og Esbjerg kommuner lå på hhv. 5% og 7%. Da landsgennemsnittet i samme periode var højere (8%), er det administrationens vurdering, at den relativt lave htx-søgning i de nævnte kommuner i et vist omfang kan tilskrives den begrænsede geografiske tilgængelighed i nogle områder i kommunerne.

  På baggrund af det relativt store geografiske opland til et nyt htx-udbud i Ribe kombineret med HR’s forventninger til målgruppens søgemønstre vurderes det, at der vil kunne være et elevgrundlag for oprettelsen af et htx-udbud i Ribe. Det må dog formodes, at nogle af de unge primært i Ribe-området fortsat ville foretrække at søge ind mod det større htx-udbud i Esbjerg. Når det derudover tages i betragtning, at antallet af 16-årige i Esbjerg, Tønder, Haderslev og Vejen kommuner samlet set ventes at falde 6% fra 2017 til 2020, er det administrationens vurdering, at et htx-udbud i Ribe ville blive et mindre et af slagsen. Det vurderes imidlertid, at der ligger et vist potentiale for en øget htx-søgning i kraft af den rejsetidsreduktion, som et udbud i Ribe vil kunne betyde for områdets unge.

  Administrationen tager de negative høringssvar fra de tre nuværende htx-udbydere til efterretning, herunder i særlig grad de potentielle negative konsekvenser for udbuddene i Haderslev og Tønder. EUC Syd har ved tidligere lejlighed oplyst til regionen, at optaget i årene 2014, 2015 og 2016 var på hhv. 24, 29 og 13 elever i Haderslev, og hhv. 15, 26, 24 i Tønder. Søgetallet i 2017 er på 20 elever i Haderslev og 14 elever i Tønder. Nogle af elevernes bopæl falder inden for det sandsynlige optageområde for et nyt htx-udbud i Ribe, og det må derfor formodes, at et nyt htx-udbud i Ribe i et vist omfang kan få en negativ indflydelse på optaget i Haderslev og Tønder, hvilket i sidste ende kan medvirke til, at udbuddet i en eller begge de to byer ikke kan opretholdes. Hertil kommer, at andelen af 16-årige er faldende frem mod 2020 i særligt Tønder.

  Administrationen har rekvireret postnumrene for de optagne elever i EUC Syds udbud i Tønder og Haderslev i perioden 2015-17. Samlet set vurderes det, at et nyt htx-udbud i Ribe må formodes at reducere optaget i Tønder med 2-3 elever årligt, mens indvirkningen på optaget i Haderslev formodes at være mindre. For så vidt angår Rybners, var 16 ud af 170 optagne htx-elever i 2016 bosiddende i postdistrikt Ribe eller de omkringliggende postdistrikter, og i 2017 er 8 ud af de i alt 135 htx-ansøgere bosiddende i samme område. Set i forhold til udbuddets størrelse, vurderes det således, at et udbud i Ribe kun i mindre grad vil indvirke negativt på udbuddet i Esbjerg. Det har ikke været muligt at fremskaffe lignende data fra HANSENBERG.

  For så vidt angår opbygningen af tilstrækkelige værkstedsfaciliteter til at kunne varetage htx-uddannelsen i Ribe, er det administrationens vurdering, at dette vil være forbundet med betragtelige udgifter, hvilket kan være samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt.

  På baggrund af en samlet vurdering, er det administrationens opfattelse, at regionsrådet bør støtte det påtænkte htx-udbud i Ribe, fordi det vil indebære en klar forbedring i tilgængeligheden til htx-uddannelsen for de unge i den sydlige del af Esbjerg og Vejen kommuner, den vestlige del af Haderslev Kommune og til dels også i den nordlige del af Tønder Kommune.

  Det må forventes, at udbuddet isoleret set vil kunne reducere optaget i Tønder med 2-3 elever om året. Omvendt tilsiger den lave htx-søgning i Tønder kommune (5%), at der burde være et potentiale for at rekruttere flere elever til det eksisterende udbud i Tønder, såvel som til et nyt udbud i Ribe. Endvidere indgår Tønder som ét ud af fire udbudssteder hos EUC Syd.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedlagte udkast til høringssvar (bilag 6), hvori regionsrådet støtter oprettelsen af et htx-udbud i Ribe.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Sagen forelægges forretningsudvalget uden indstilling.

  Ansøgning vedr. oprettelse af htx fra Handelsgymnasiet Ribe og Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium blev behandlet sammen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/12556
  3. Høringssvar til Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium vedr. oprettelse af htx
  fold dette punkt ind Resume
   

  Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium, har den 26. april 2017 anmodet om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med de to skolers ønske om, at oprette en htx-uddannelse i fællesskab på Campus Varde. Administrationen indstiller på baggrund af en samlet vurdering, at udvalget anbefaler regionsrådet, at godkende vedlagte udkast til høringssvar, hvori regionsrådet ikke støtter oprettelsen af et htx-udbud i Varde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium (herefter VG og VHH), har den 26. april 2017 anmodet om et høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med de to skolers ønske om, at oprette en htx-uddannelse i fællesskab på Campus Varde (se bilag 1). Høringssvaret skal vedlægges skolernes ansøgning til Undervisningsministeriet (UVM).

  På mødet i Udvalget for Regional Udvikling den 6. juni meddelte formanden, at der inden sommerferien forventedes en ansøgning fra Handelsgymnasiet Ribe og Ribe Katedralskole vedr. oprettelse af htx, og at sagen ville blive behandlet på næste udvalgsmøde den 21. august 2017, sammen med fornyet behandling af htx-ansøgningen fra VG og VHH. Det skyldes, at de ansøgte udbud om htx er beliggende i samme geografiske område. De to ansøgninger (punkt 2 og 3 på dagsordenen) foreslås behandlet samlet.

  Ifølge VG og VHH har lokalsamfundet længe efterspurgt muligheden for at kommunens unge kan gå på htx i Varde. På nuværende tidspunkt ligger nærmeste udbud af htx i hhv. Esbjerg, Skjern og Grindsted. Den lange transporttid kan ifølge VG og VHH afholde en del unge fra at søge htx. VG og VHH henviser i den forbindelse til aftalen bag gymnasiereformen. Heraf fremgår, at de fire gymnasiale uddannelser er ligeværdige, og at de kommende gymnasieelever så vidt muligt skal have reel mulighed for at vælge mellem de fire uddannelser. Aftalens mål er her, at især elever til htx ikke opgiver at søge uddannelsen på grund af geografiske barrierer.

  VG og VHH oplyser, at der i 2016 i alt var 70 unge bosiddende i Varde Kommune, der havde søgt htx som 1. prioritet, samt at yderligere 44 unge havde angivet htx som 2. prioritet. Det høje antal 2. prioriteter kan ifølge skolerne indikere, at en del unge har oplevet en geografisk barriere ved at der ikke udbydes htx i Varde.

  De to skoler bemærker endvidere, at htx vil passe godt ind i studiemiljøet på Campus Varde, som dermed ville rumme alle fire gymnasiale uddannelser. Skolerne vurderer, at de nyligt renoverede naturvidenskabslokaler på Varde Gymnasium, sammen med 1-2 lokaler, der kan indrettes til værkstedsundervisning, vil give gode forhold for en kommende htx-uddannelse.

  VG og VHH har vedlagt støtteerklæringer fra hhv. byrådet i Varde Kommune og erhvervsforeningen ProVarde (se bilag 2). Heri anføres det, at man bakker op om et htx udbud i Varde, fordi det vil give flere valgmuligheder for de unge, ligesom det vil bidrage til at sikre den fremtidige rekruttering af arbejdskraft via de kommende htx-elevers tilknytning til det lokale erhvervsliv. ProVarde er af den opfattelse, at den samlede andel af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, vil stige yderligere med etableringen af htx, og at dette således ikke vil gå ud over søgningen til de øvrige ungdomsuddannelser.

  VG og VHH har indhentet høringssvar fra de tre omkringliggende nuværende udbydere af htx-uddannelsen Rybners (Esbjerg), Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern (herefter UCRS), og Erhvervsgymnasiet Grindsted (se bilag 3). De er imod oprettelsen af et nyt htx-udbud i Varde bl.a. fordi de vurderer, at det vil kunne reducere deres eget htx-optag, der i forvejen er under pres pga. faldende ungdomsårgange og vigende søgetal. Rybners og UCRS’ indvender primært, at der er risiko for en indsnævring af studieretningsudbuddet, mens et vigende elevtal på htx i Grindsted kan betyde, at udbuddet ikke vil kunne opretholdes, idet skolen kun har én htx-klasse pr. årgang.

  De nuværende htx-udbydere bemærker desuden i deres høringssvar, at undervisningen på htx forudsætter adgang til professionelle værkstedsfaciliteter, og at et htx-udbud derfor bør ligge sammen med et udbud af tekniske erhvervsuddannelser, dvs. på en teknisk erhvervsskole. Endelig henviser de tre høringsparter til den analyse, som UVM har foretaget på foranledning af aftaleteksten bag gymnasiereformen. Her er Varde Kommune ikke på listen over områder, hvor det kan sandsynliggøres, at unge afholder sig fra at søge htx på grund af geografiske barrierer. Det skyldes, at der i Varde Kommune er en større andel, der søger htx (10%) end i hele landet samlet set (8%).

   

  Administrationens vurdering:
  Søgningen til htx i Syddanmark er faldet 7% fra 2016 til 2017 selvom elevgrundlaget, opgjort som antal 16-årige, har været svagt stigende i samme periode. Administrationen vurderer, at den faldende søgning til htx er problematisk set i lyset af Region Syddanmarks målsætning om at flere skal vælge en science-uddannelse, og finder det på den baggrund som udgangspunkt positivt, at VG og VHH tager initiativ til at få flere unge til at søge htx, og administrationen anerkender at lokalsamfundet har efterspurgt muligheden for, at kommunens unge kan gå på htx i Varde.

  På baggrund af data fra Uddannelsesbarometeret, er administrationen samtidig opmærksom på, at de unge i Varde Kommune ofte har relativt lang transporttid til nærmeste htx-udbud, men at dette tilsyneladende ikke hindrer dem i at vælge htx-uddannelsen, jf. Undervisningsministeriets analyse. Htx-søgningen i Varde Kommune (10%) ligger højere end i Billund Kommune (6%) og Esbjerg Kommune (7%), til trods for, at htx-uddannelsen udbydes i sidstnævnte kommuner.

  Ud fra det oplyste antal htx-ansøgere i 2016 (70 ansøgere med htx som 1. prioritet og 44 med htx som 2. prioritet), vurderer administrationen i tråd med VG og VHH, at der sandsynligvis vil kunne være et elevgrundlag for oprettelsen af et htx-udbud på Campus Varde. Det må dog formodes, at nogle af de unge i Varde Kommune, selv ved et htx-udbud i Varde, fortsat ville søge htx i enten Esbjerg, Skjern eller Grindsted. Enten ud fra et tilgængelighedsperspektiv, for de unge, der bor i udkanten af kommunen tættere på de tre byer, eller ud fra ønsket om at få del i det bredere studieretningsudbud, der findes i Esbjerg og Skjern i kraft af et større volumen i optaget. Når det derudover tages i betragtning, at antallet af 16-årige i Varde Kommune ventes at falde 16% fra 2017 til 2020, er det administrationens vurdering, at et htx-udbud i Varde ville blive et mindre et af slagsen. Til sammenligning kan det oplyses, at antallet af 16-årige ventes at falde 10% i Billund Kommune og 6% i Esbjerg Kommune, i samme periode.

  Administrationen tager endvidere de negative høringssvar fra de tre nuværende htx-udbydere til indtægt, herunder i særlig grad de potentielle negative konsekvenser for udbuddet i Grindsted. Erhvervsgymnasiet Grindsted har ved anden lejlighed oplyst til regionen, at htx-optaget var på hhv. 22, 24 og 17 elever i årene 2014, 2015 og 2016, samt at søgetallet i 2017 er på 17 elever. Nogle af eleverne i Grindsted har bopæl i Varde Kommune (1-5 elever de sidste tre år) og det må derfor formodes, at et nyt htx-udbud i Varde kan få en negativ indflydelse på optaget i Grindsted, hvilket i sidste ende kan medvirke til at udbuddet i Grindsted ikke kan opretholdes.

  Eftersom 48 ud af Rybners’ 135 htx-ansøgere i 2017 er bosiddende i Varde Kommune, er det ydermere administrationens vurdering, at et nyt htx-udbud i Varde vil kunne indvirke negativt på elevvolumen og dermed studieretningsudbuddet på Rybners. Det tilsvarende tal for UCRS er 6 ud af i alt 87 ansøgere. Andelsmæssigt har eleverne fra Varde Kommune udgjort ca. 1/3 af htx-optaget på Rybners i 2014, 2015 og 2016, mens den tilsvarende andel for UCRS har ligget på 10-14% i samme periode.

  Endelig er det administrationens vurdering, at opbygningen af tilstrækkelige værkstedsfaciliteter til at kunne varetage htx-uddannelsen vil være forbundet med betragtelige udgifter, hvilket kan være samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt.

  På baggrund af en samlet vurdering, er det administrationens opfattelse, at der i Varde Kommune er begrænsede geografiske barrierer for de unges søgning til htx, samt at et nyt udbud, bl.a. som følge af faldende ungdomsårgange, vil kunne få utilsigtede, negative konsekvenser for de nuværende htx-udbydere i området, navnlig for udbuddet i Grindsted.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedlagte udkast til høringssvar (bilag 4), hvori regionsrådet ikke støtter oprettelsen af et htx-udbud i Varde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Sagen forelægges forretningsudvalget uden indstilling.

  Ansøgning vedr. oprettelse af htx fra Handelsgymnasiet Ribe og Varde Gymnasium og Varde Handelsskole og Handelsgymnasium blev behandlet sammen.

  Varde kommune har efter udsendelse af dagsorden fremsendt henvendelse til udvalget vedr. indstillingen til ansøgningen. Udvalget har fået henvendelsen tilsendt inden mødet. Den indgik i udvalgets behandling af sagen. Varde kommunes henvendelse er vedlagt referatet som bilag. 

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/25744
  4. Henvendelse fra Nyborg Gymnasium vedrørende påtænkt udlægning af IB i Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nyborg Gymnasium har anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med en påtænkt udlægning af IB (International Baccalaurate) i Odense. IB er en international gymnasial uddannelse. Udlægningen skal godkendes af Undervisningsministeriet og kræver et nyt udbud fra aftalekredsen bag den nuværende politiske aftale. Regionsrådet kan derfor ikke behandle den konkrete anmodning på nuværende tidspunkt. Det foreslås, at vedlagte forslag til svar sendes til Nyborg Gymnasium, og at der rettes henvendelse til aftalekredsen med henblik på at få den nuværende politiske aftale genåbnet.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nyborg Gymnasium har anmodet regionsrådet om en udtalelse i forbindelse med en påtænkt udlægning af IB (International Baccalaurate) i Odense.

  IB (International Baccalaureate) er en international gymnasial uddannelse, som foregår under ansvar af den private organisation International Baccalaureate Organization (IBO). Uddannelsen blev første gang udbudt i 1968 og udbydes i dag i knap 150 lande og på omkring 2.800 skoler. I Danmark styres udbuddet af IB gennem Undervisningsministeriet, og der er pt. 13 offentlige udbydere over hele landet. I Region Syddanmark udbydes IB på gymnasier i Esbjerg, Kolding og Nyborg. På Fyn har Nyborg Gymnasium således allerede en IB-linje, og skolen har 20 års erfaring med udbud af IB. Der er intet udbud af IB i Odense.

  For at dække behovet for kvalificeret arbejdskraft til eksempelvis robotindustrien i Odense, er det ikke tilstrækkeligt at rekruttere nationalt. Tiltrækning af udenlandske kandidater handler ikke kun om at finde den rette kandidat, men også om at sikre gode rammer for kandidatens familie i form af eksempelvis attraktive internationale uddannelsesmuligheder. Data fra Odense Kommune viser, at væksten (fra 2008-2015) i internationale medarbejdere er lavere i Odense (64%) end i andre sammenlignelige store danske byer (89% i Århus og 73% i Aalborg). Tallene indikerer således, at Odense ikke på nuværende tidspunkt er i stand til at tiltrække international arbejdskraft på samme måde som eksempelvis Århus og Aalborg. På den baggrund arbejder bl.a. kommunerne på Fyn, og i særdeleshed Odense Kommune, på at få oprettet en IB i Odense. Der er endvidere udtrykt støtte hertil fra en række aktører i det fynske erhvervsliv.

  Det bemærkes endvidere, at det over sommeren har været fremme i medierne (TV2 Fyn og Fyns Stiftstidende) den 5. juli, at Tietgen Handelsgymnasium også ønsker at søge om udbud af IB. Administrationen har ikke modtaget nogen henvendelse fra Tietgen Handelsgymnasium.

  Undervisningsministeriet har oplyst, at en udlægning af IB i Odense vil kræve et nyt udbud. Det fremgår af den eksisterende politiske aftale bag udbuddet af IB fra 2014, at det senest i 2019 skal drøftes, hvorvidt udbuddet skal genåbnes. Der er således ikke noget udbud pt., og en udlægning af IB i Odense kræver derfor fornyet drøftelse i aftalekredsen og en åbning af den eksisterende aftale. 

  Det er i forhold til ovenstående administrationens vurdering, at regionsrådet ikke kan behandle den konkrete anmodning om udtalelse, når der pt. ikke er et åbent udbud af IB.

  Administrationen vurderer derimod, at regionen kan vælge at tilkendegive opbakning til et udbud af IB i Odense og den deraf nødvendige genåbning af den politiske aftale vedrørende IB. Dette kan ske gennem en henvendelse til undervisningsudvalget samt undervisningsministeren.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslag til svar til Nyborg Gymnasium vedrørende udlægning af IB i Odense godkendes.

  At der rettes henvendelse til undervisningsudvalget samt undervisningsministeren vedrørende et nyt udbud af IB.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Niels Erik Søndergaard (DF) stemte imod, idet han ikke ønsker flere engelsksprogede uddannelser.

  Administrationen oplyste, at EUC Syd udbyder IB i Sønderborg. 

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/6048
  5. Videreførelse af Syddansk Uddannelsesaftale
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Uddannelsesaftale (SUA) blev etableret i 2009 for en 4-årig periode, og i 2013 blev aftalen videreført for en ny 4-årig periode med et revideret kommissorium for styregruppen. SUA udløber næste gang ved udgangen af 2017, og inden da skal regionsrådet tage stilling til aftalens videreførelse. Styregruppen for SUA bakker op om en videreførelse af uddannelsesaftalen, men i en revideret form.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Syddansk Uddannelsesaftale (SUA) blev etableret i 2009 for en 4-årig periode, og i 2013 blev aftalen videreført for en ny 4-årig periode med et revideret kommissorium for styregruppen. SUA udløber næste gang ved udgangen af 2017, og inden da skal regionsrådet tage stilling til aftalens videreførelse.

  Regionsrådet har fire målsætninger, som den førte uddannelsespolitik, herunder arbejdet i regi af SUA, skal have effekt på:

  Overordnede uddannelsespolitiske mål:
   

  • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.
    

  Arbejdsmarkedsrelaterede mål:
   

  • 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.
  • Andelen, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, skal stige med 20% sammenlignet med 2010.
    

  I den indeværende SUA-periode har der været igangsat en lang række initiativer med det formål, at skabe effekt på de fire målsætninger. Initiativerne og den nyeste status på de fire målsætninger fremgår af bilag 1.

  En eventuel videreførelse af SUA forudsætter, at der fortsat er opbakning fra uddannelsesaftalens parter, som er repræsenteret i styregruppen for SUA.

  På styregruppemødet den 8. juni, blev perspektiverne for en videreførelse af SUA derfor drøftet. Der var opbakning til, at SUA skulle videreføres efter 2017, men i en revideret form.

  Det blev bl.a. påpeget, at der med SUA er blevet skabt et overskueligt, velfungerende, og formidlingsvenligt system til brug for ansøgere til regionens uddannelsespulje, og med god information om samarbejdsmuligheder.

  Der var dog også enighed om, at der er behov for at gentænke en række elementer i uddannelsesaftalen. Der blev bl.a. peget på, at:

  • Styregruppens formål og snitflade til regionsrådet skal præciseres.
  • Det skal konkretiseres hvilke opgaver, der skal udføres af styregruppen.
  • Styregruppens sammensætning bør overvejes på ny.
  • Mødekadencen bør nedsættes.
  • Navnet bør udskiftes til noget mere sigende.
    

  I vedlagte bilag 2 findes en mere detaljeret opgørelse over de synspunkter og åbne spørgsmål, der blev vendt på styregruppemødet.

  Samlet set er det administrationens vurdering, at SUA direkte og indirekte har understøttet realiseringen af en række initiativer på uddannelsesområdet i perioden 2014-17, men at kommissoriet bag SUA bør revideres.

   

  Såfremt indstillingen følges, vil administrationen lægge op til, at styregruppen for SUA drøfter et revideret kommissorium på styregruppemødet den 10. oktober. Kommissoriet vil efterfølgende skulle behandles af Udvalget for Regional Udvikling den 5. december, med henblik på godkendelse, og udpegning af nye styregruppemedlemmer, af det kommende regionsråd i januar 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter perspektiverne for videreførelsen af Syddansk Uddannelsesaftale.

  At udvalget anbefaler regionsrådet, at Syddansk Uddannelsesaftale videreføres for en ny fire-årig periode.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Udvalget anbefaler regionsrådet, at Syddansk Uddannelsesaftale videreføres for en ny fire-årig periode, og at der udarbejdes et nyt kommissorium i henhold til styregruppens anbefalinger.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/26094
  6. Politisk opbakning til ny uddannelse i skat på UC SYD, Campus Haderslev
  fold dette punkt ind Resume
   

  UC SYD’s bestyrelse har besluttet, at UC SYD skal søge om ret til, at udbyde den for nyligt godkendte nye uddannelse til professionsbachelor i skat. UC SYD har i den forbindelse rettet henvendelse til Region Syddanmark med opfordring til, at regionen politisk bakker op om, at UC SYD søger udbudsret til den nye uddannelse i skat.

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet, at støtte UC SYD’s ansøgning om udbudsret til uddannelsen til professionsbachelor i skat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har modtaget en henvendelse fra UC SYD om, at uddannelsesinstitutionen agter at ansøge om retten til, at udbyde den for nyligt godkendte nye uddannelse til professionsbachelor i skat. I den forbindelse ønsker UC SYD opbakning fra de syd- og sønderjyske kommuner samt Region Syddanmark. 

  Uddannelsen professionsbachelor i skat, har en varighed på 3½ år og skal være med til at løfte de skattefaglige kvalifikationer og levere et højt vidensniveau på skatteområdet i Danmark. Gennem uddannelsen opnår de studerende indsigt i skattesystemet og lærer bl.a. at håndtere skatte- og regnskabsfaglige problemstillinger.

  Baggrunden for UC SYD’s beslutning om at ansøge om den nye uddannelse, udspringer af regeringens beslutning om, at placere fem skattestyrelser uden for Hovedstaden og samtidig øge antallet af arbejdspladser i styrelserne. Der findes i forvejen en række arbejdspladser inden for skat i UC SYD’s dækningsområde og det er UC SYD’s forventning, at udflytningsplanerne peger i retning af, at antallet af disse arbejdspladser vil blive øget i de kommende år. I forhold til behovet og efterspørgslen efter uddannelsen oplyser UC SYD, at de sammen med Deloitte vil gennemføre en nærmere behovsanalyse.

  Desuden påpeger UC SYD i deres henvendelse, at der er behov for, at uddannelsen udbydes uden for Hovedstaden. I dag udbydes uddannelsen således kun på Professionshøjskolen Metropol.

  UC Syd vil placere uddannelsen på Campus Haderslev, hvor der i forvejen er et samfundsfagligt miljø, som forventes at blive styrket yderligere med udbud af professionsbacheloruddannelsen i offentlig administration.

  Den videre proces er, at UC SYD indsender ansøgningen om prækvalifikation til at kunne udbyde uddannelsen til Uddannelses- og Forskningsministeriet til fristen pr. 1. oktober 2017 med henblik på, at uddannelsen kan udbydes fra sommeren 2018.

  Administrationen vurderer, at etableringen af en ny professionsbacheloruddannelse i skat i Haderslev, vil bidrage positivt til den regionale uddannelsesdækning i Syddanmark. Samtidig vurderes uddannelsen at være relevant i forhold til planerne om udflytning af skattearbejdspladser, og dermed vil uddannelsen kunne bidrage til at imødekomme den forventede øgede efterspørgsel efter arbejdskraft med viden, færdigheder og kompetencer inden for det skatte- og regnskabsfaglige område.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At støtte UC SYD’s ansøgning om udbudsret til uddannelsen til professionsbachelor i skat, og

  at formanden for Udvalget for Regional Udvikling underskriver vedlagte støtteerklæring.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/43472
  7. Regionsrådets høringssvar vedr. indgåelse af driftsoverenskomster for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning hos VUC Vest
  fold dette punkt ind Resume
   

  Give Uddannelsescenter, Rybners samt FOF Vest har ansøgt VUC Vest om driftsoverenskomst. Ifølge bekendtgørelsen skal regionsrådet høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster på voksenundervisnings- (FVU) og ordblindeundervisningsområdet (OBU).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  FVU og OBU udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU og OBU er kurser i læsning, skrivning og regning målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, som skal til, for at den pågældende voksen kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne og læse.

   

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbydelsen af forberedende voksenundervisning til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 1776 af 27/12/2016, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om voksenuddannelsescentrenes FVU-planer. Regionsrådet skal ligeledes høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomstparter.

  Udvalget for Regional Udvikling har kompetence til, at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, og udvalget afgiver derfor høringssvar på vegne af regionsrådet.

  Give Uddannelsescenter, Rybners samt FOF Vest har ansøgt VUC Vest om driftsoverenskomst. Det bemærkes, at FOF Vest allerede har driftsoverenskomst på FVU-området, hvorfor deres ansøgning blot angår ordblindeundervisning (OBU). Give Uddannelsescenter samt Rybners søger om driftsoverenskomst til både FVU og OBU.

  Det er administrationens vurdering, at et øget udbud af FVU og OBU bidrager til at sikre, at det årlige regionale kursist-mål på 7% af estimatet af læsesvage i regionen nås. De 7% svarer årligt til 10.090 FVU-kursister. En forøgelse af driftsoverenskomstparterne vil således kunne bidrage til, at fastholde og styrke udbuddet af FVU og OBU i regionen. Administrationen bemærker ligeledes, at VUC Vest trods en stigning i antallet af FVU-kursister ikke når 7% i antallet af FVU-kursister ud fra deres lokale estimat af læsesvage. Administrationen vurderer på den baggrund, at et øget udbud af FVU vil hjælpe VUC Vest med at nå deres egne FVU-mål samt den regionale målsætning.

  Det er samtidig administrationens vurdering, at en opsøgende indsats blandt virksomheder er afgørende i forhold til, at øge kendskabet til FVU og dermed søgningen til tilbuddet, hvorfor VUC Vest opfordres til, at fortsætte og udbygge deres opsøgende indsats i forbindelse med indgåelsen af ovenstående driftsoverenskomster.

  Administrationen bemærker yderligere, at sammenhængen i udbuddet af FVU, er et opmærksomhedspunkt i relation til indgåelse af især nye driftsoverenskomster. Administrationen vil således drøfte sammenhæng i FVU-tilbuddet i forbindelse med det årlige FVU-møde, som afholdes mellem VUC’erne og Udvalget for Regional Udvikling den 21. august 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget godkender vedlagte udkast til høringssvar til VUC Vest.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/5316
  8. Fælles syddansk indsats vedrørende kvalificeret arbejdskraft
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i en fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft, blev det på et politisk møde den 28. juni 2017 besluttet, at igangsætte syv konkrete initiativer med henblik på at styrke kompetencerne inden for teknologi, digitalisering og naturvidenskab i Syddanmark. Mødet afholdtes som led i udmøntningen af vækst- og udviklingsstrategien, hvor Region Syddanmark og KKR Syddanmark har udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en særskilt indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark og KKR Syddanmark har som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi udarbejdet en fælles aktionsplan, der bl.a. indeholder en særskilt indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

  Som led heri blev der den 28. juni 2017 bl.a. drøftet, hvilke konkrete initiativer der kan igangsættes med henblik på at styrke kompetencerne inden for teknologi, digitalisering og naturvidenskab i Syddanmark. Mødematerialet til mødet er vedlagt som bilag.

  På mødet var der opbakning til at igangsætte syv konkrete fælles syddanske initiativer inden for dette område. Der var bl.a. enighed om, at der er behov for at sætte ind på flere forskellige uddannelsesområder samtidig. Se diskussionsoplæg i det vedlagte mødemateriale for nærmere beskrivelse af de syv initiativer (bilag 1 til mødet). Der arbejdes nu videre med realiseringen af de relevante initiativer. Som bilag til det vedlagte referat, er der udarbejdet en oversigt over, hvem der skal arbejde videre med de enkelte initiativer, og hvad der skal gøres.

  Herudover blev der fulgt op på de initiativer, som blev igangsat på det første møde, hvor der var fokus på indsatser inden for temaerne ”Flere unge til erhvervsuddannelserne” og ”Øget voksen- og efteruddannelse”. Der var enighed om, at det var lykkes at komme langt med mange af initiativerne fra sidste møde. Se status i vedlagte mødemateriale for nærmere information om de enkelte initiativer (bilag 3 til mødet).

  Endelig blev det besluttet at mødes igen i kredsen i første halvdel af 2018. Et muligt emne for mødet kunne være tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk kvalificeret

  internt i regionen. Endvidere var der et ønske om at følge op på de allerede igangsatte initiativer, herunder forældrekampagnen og fortællingen om praktikpladssituationen. Endelig blev det besluttet at evaluere arbejdet med en fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft.

  Formandskaberne for henholdsvis Udvalget for Regional Udvikling, Syddansk Vækstforum, regionsrådet, de to regionale arbejdsmarkedsråd i Syddanmark, KKR Syddanmark, Syddansk Uddannelsesaftale samt en repræsentant fra VEU-centrene i Syddanmark var inviteret til at deltage i drøftelserne. Det er anden gang, at denne kreds samles for at drøfte en fælles syddansk indsats for kvalificeret arbejdskraft.

  Referat af mødet er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14946
  9. Status på Det Gode Liv-strategien
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. På mødet orienteres om aktuelle opfølgningsaktiviteter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. På samme møde besluttede regionsrådet, at iværksætte strategiopfølgningen gennem en fælles regional-kommunal aktionsplan med tre arbejdsspor: Byregionalt samarbejde, syddanskernes liv i de enkelte kommuner og kvalificeret arbejdskraft. Der orienteres om aktuelle opfølgningsaktiviteter under de tre spor.

  Byregionalt samarbejde

  Byregionale udviklingsaftaler

  Aktuelt arbejdes der administrativt sammen med de sydvestjyske kommuner i storbyregion Esbjerg på et forslag til en byregional udviklingsaftale. Temaerne er bosætning og attraktivitet (herunder byernes rolle, og potentialer uden for de store byer). Hensigten er, at kvalificere et fælles planstrategisk arbejde og at nå målene i Det Gode Liv-strategien, 2016-19.

  Desuden behandles status og forslag til videreførelse af udviklingsaftale for Sønderjylland i et særskilt punkt på dagsordenen.

   

  Landsbykonference

  På regionsrådsmødet den 27. februar 2017, besluttede regionsrådet at sige ja til en invitation fra Kolding Kommune om, at indgå i et partnerskab om at afholde en landsbykonference. Konferencen, der afholdes lørdag den 30. september 2017, skal anerkende og inspirere de mange frivillige, politikere og embedsfolk, der arbejder med og i landsbyerne i Syd- og Sønderjylland.

  Der er udarbejdet et program, hvor regionsrådsformand Stephanie Lose byder velkommen sammen med Kolding Kommune, og hvor udvalgsformand Bo Libergren holder oplæg om landsbyernes udvikling og de frivillige kræfters betydning for Syddanmark. Derudover byder dagen på indlæg i tre temaspor:

  1)    Landsbyen lever - fællesskab, tiltrækningskraft og engagement.

  2)    Det fysiske miljø i og omkring landsbyer.

  3)    Det lokale DNA.

  Programmet er vedlagt i bilag 1.

   

  Syddanskernes liv i de enkelte kommuner

  I Det Gode liv-strategien behandles forskellige aspekter af vækst. Et væsentligt vækst-perspektiv handler om hvilke ressourcer regionen og kommunerne har til rådighed i deres indbyggere. Regionen og de 22 kommuner har derfor aftalt et strategisk samarbejde om, at udvikle stærkere data og analyser for, at forstå forskellige befolkningsgrupper og dermed den enkelte kommunes menneskelige ressourcer. I løbet af 2016-17 er der analyseret på meget store datamængder for hver enkelt kommune i Syddanmark, herunder via adgang til svarpersoners socioøkonomiske data for at komme bag om kommunale gennemsnit. Analyserne skal bl.a. resultere i rapporter, der, på samme måde som Kontur, dykker ned i resultaterne for hver enkelt kommune. TrygFonden har givet økonomisk støtte til Region Syddanmarks arbejde med disse analyser. Afdelingschef Rune Stig Mortensen vil på mødet præsentere nogle udvalgte resultater.

  Deltagelse i The Carnegie UK Trust og OECD seminar

  Region Syddanmarks arbejde med Det Gode Liv i Kontur m.m., er i stigende grad blevet en del af en større international dagsorden og derfor genstand for international opmærksomhed. Senest har regionen været inviteret administrativt af The Carnegie UK Trust og OECD til at holde oplæg og deltage i en rundbordsdiskussion den 18. maj 2017 i OECD’s hovedkvarter i Paris, om hvordan livskvalitet og livskvalitetsmål er en integreret del af arbejdet med at skabe vækst og udvikling og om koblingen til FN’s verdensmål.

  Kvalificeret arbejdskraft

  Formandskaberne for de regionale arbejdsmarkedsråd, styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, Kommunekontaktrådet (KKR), Syddansk Vækstforum, Udvalget for Regional Udvikling og regionsrådet samt repræsentanter for VEU-centrene, afholdte den 28. juni 2017 det andet møde i regi af aktionsplanens arbejdsspor om kvalificeret arbejdskraft, jf. orientering på udvalgsmødet den 6. juni 2017 samt andet punkt på dagsordenen. På mødet var der opbakning til at igangsætte en række konkrete fælles syddanske initiativer med henblik på, at styrke kompetencerne indenfor teknologi, digitalisering og naturvidenskab. Herudover blev der fulgt op på de initiativer, som blev igangsat på det første møde i regi af aktionsplanens arbejdsspor om kvalificeret arbejdskraft. Næste møde forventes afholdt primo 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/14946
  10. Opfølgning på udviklingsaftalen for Sønderjylland
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i opfølgningen på Det Gode Liv-strategien 2016-19, har Region Syddanmark og Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner indgået en udviklingsaftale med henblik på et fælles kommunalt og regionalt grundlag for udviklingsindsatsen i Sønderjylland. Der orienteres om aktuelle aktiviteter. Desuden foreslås en række nye aktiviteter under samarbejdstemaerne samt en forlængelse af aftalen til at omfatte hele strategiperioden. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Som led i opfølgningen på Det Gode Liv-strategien 2016-19, har Region Syddanmark og Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner vedtaget en udviklingsaftale med henblik på et fælles kommunalt og regionalt grundlag for udviklingsindsatsen i Sønderjylland (bilag 1). Aftalens indhold skal bidrage både til de kommunale udviklingsmål og målene i Det Gode Liv-strategien. Aftalens emner er bl.a.:

  1. Bosætning, flytninger og attraktivitet.
  2. Større kendskab til byregionens styrker og betydning. Byregional analyse.
  3. Understøtte transport og tilgængelighed.
  4. Integration af områder uden for de større byer.

  Status for udviklingsaftalens samarbejdstemaer

  Den overordnede status for samarbejdstemaerne er, at der er gennemført og igangsat en række aktiviteter. Under de tre første temaer er der bl.a. gennemført en relations- og flytteanalyse for Sønderjylland, igangsat et projekt om byer og hverdagsliv i grænseområder, og endelig er der gennemført en række aktiviteter for at fremme etablering af en grænsebanegård. I forhold til samarbejdstemaet foreligger der nu konkrete forslag til samarbejdsaktiviteter. En uddybende beskrivelse af status findes i bilag 2.

  Forslag til nye aktiviteter

  Udviklingsaftalen åbner for, at der kan igangsættes nye aktiviteter og vedtages nye samarbejdstemaer. Der foreligger nu fire forslag til nye aktiviteter inden for to af samarbejdstemaerne.

   

  Tema 2: Større kendskab til byregionens styrker og betydning 

  I forbindelse med arbejdet med at skabe større kendskab til byregionens styrker foreslås:
   

  • KONTUR 2017 for Sønderjylland
   Flere kommuner har efterspurgt viden i form af en samlet rapport om Sønderjylland. Der udarbejdes en KONTUR 2017 for Sønderjylland, som en del af samarbejdstemaet. Det forventes, at en sådan rapport kan udarbejdes i 2017 og leveres primo 2018.
    
  • Løbende og aktuelle udviklingsmål
   Region og kommuner har i en lang årrække samarbejdet om at udvikle og vedligeholde et fælles grundlag for viden om kommuner og region i Syddanmark. Det er indarbejdet, anerkendt og der er konsensus om det som et solidt og pålideligt grundlag for strategier inden for plan og udvikling, erhverv m.m. Et eksempel er de årlige Kontur-rapporter for hver kommune. Det er nu et ønske hos flere kommuner sammen med regionen, at udvikle mere løbende og aktuel viden, der blandt andet kan indgå i den kommunale ledelsesinformation. Som led i udviklingsaftalen med de sønderjyske kommuner foreslås, at Region Syddanmark sammen med en enkelt kommune undersøger mulighederne for, at udvikle aktuelle billeder af udviklingen på måneds- eller kvartalsbasis. Erfaringerne herfra vil kunne bringes i spil i f.t. andre interesserede kommuner.
    

  Tema 4: Integration af områder uden for de større byer

  I udviklingsaftalens samarbejdstema om ”integration af områder uden for de større byer”  er der aftalt, at samarbejde om at afdække udviklingen i de mindre byer og de gamle centerbyer, så de kan udnytte deres potentialer og bidrage til udviklingen i den sønderjyske byregion. Det foreslås derfor, at der gennemføres to pilotprojekter:

  • Udvikling på Nordals
   Sønderborg kommune har efterspurgt et videnssamarbejde med regionen, der kan bidrage til strategi- og udviklingsarbejdet på Nordals, herunder blandt andet i lyset af arbejdet med at etablere et større ferieressort.
    
  • Landområdeudvikling i Aabenraa Kommune
   Aabenraa Kommune har efterspurgt et videnssamarbejde med regionen, der skal understøtte kommunens arbejde med at udvikle en handlingsplan for udviklingen uden for de store byer. Der iværksættes et pilotprojekt, hvor Aabenraa Kommune og Region Syddanmark sammen undersøger mulighederne for at udvikle redskaber, der kan anvendes i udviklingsarbejdet uden for de store byer.
    

  Udover at skulle inspirere til udviklingsarbejdet i andre dele af byregionen, vil et aspekt i begge pilotprojekter være, hvordan byerne og områdernes potentialer kan integreres i en sammenhængende byregional udvikling i Sønderjylland. 

  En godkendelse af de fire forslag vil forudsætte, at aftalens løbetid udvides til udgangen af 2019 svarende til Det Gode Liv-strategiens løbetid. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende de nye foreslåede aktiviteter samt at forlænge udviklingsaftalen til udgangen af 2019, svarende til Det Gode Liv-strategiens løbetid.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/8155
  11. Høringssvar til Danske Regioners oplæg ”Fremtidens transport - disruption kræver ny fleksibel planlægning”
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Udvalg for Regional Udviklings møde den 15. maj 2017 drøftedes Danske Regioners oplæg ”Fremtidens transport - disruption kræver ny fleksibel planlægning” med henblik på udarbejdelse af en svarskrivelse.

  Høringsfristen var på det tidspunkt sat til den 1. juli, men blev efterfølgende ændret til den 1. september 2017.

  Der er udarbejdet vedlagte forslag til svar til Danske Regioner.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ved Danske Regioners fremsendelse af debatoplægget blev der stillet tre spørgsmål, som blev foreslået drøftet i regionens udvalg med ansvar for trafik og mobilitet:

  • Hvad kan den fremtidige udvikling på transportområdet med førerløse køretøjer, nye APP’s (bl.a. Mobility As A Service og Den Nordjyske Rejseplanlægger) betyde for trafikken, herunder den kollektive transport, i regionen?
    
  • Hvilke regionale udfordringer på infrastruktur- og transportområdet kan en regional mobilitetsstrategi med fordel adressere?
    
  • Den hastige teknologiske udvikling på transportområdet kræver en mere fleksibel planlægning. Hvordan ser udvalget, at sammenhængen mellem den statslige, regionale og kommunale transportpolitik- og planlægning kan styrkes?
    

  Forslag til svar tager på baggrund af udvalgets drøftelse den 15. maj 2017 udgangspunkt i de to sidste af disse spørgsmål.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udvalget godkender forslag til svar.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Indstillingen blev tiltrådt.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/43409
  12. Orientering om Odense Letbane
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmark har givet tilsagn om at yde et anlægstilskud på 100 mio. kr. til etablering af Odense Letbane.

  Principaftale herom blev indgået i juni 2014 mellem Odense kommune, transportministeriet og Region Syddanmark.

  Kortfattet status for projektet fremgår af vedlagte notat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/23485
  13. Udarbejdelse af ny ministerdeklaration i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det trilaterale samarbejde om Vadehavet forventer i maj 2018, at vedtage en ny ministerdeklaration gældende for en fireårig periode. Fra dansk side er det Miljøstyrelsen, der koordinerer udarbejdelsen af deklarationsteksten og har sendt en orientering om, at det er muligt at komme med holdningstilkendegivelser til den foreløbige liste over potentielle emner, eller hvis det vurderes at der er emner, der mangler.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Tyskland, Holland og Danmark har siden 1978 arbejdet sammen i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde, der har til formål at beskytte Vadehavet. Samarbejdet drejer sig primært om natur- og miljøovervågning, administration og planlægning, men vedrører også turisme, energiforsyning, kulturhistoriske og befolkningsmæssige forhold samt kystsikkerhed.

  Det trilaterale samarbejde om Vadehavet forventer i maj 2018, at vedtage en ny ministerdeklaration gældende for en fireårig periode. Fra dansk side er det Miljøstyrelsen, der koordinerer udarbejdelsen af deklarationsteksten. Miljøstyrelsen har sendt en orientering om, at det er muligt, at komme med holdningstilkendegivelser til den foreløbige liste over potentielle emner, eller hvis det vurderes at der er emner, der mangler.

  Det trilaterale samarbejde tager afsæt i Stade-deklarationen fra 1982 (udmøntet i den danske Vadehavsbekendtgørelse) og de efterfølgende ministerdeklarationer, senest Tønderdeklarationen. Den foreløbige liste over potentielle emner tager sit udgangspunkt i den gældende Tønderdeklaration.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 13/19458
  14. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Som led i vidensinitiativet i Det Gode Liv-strategien, er der udarbejdet analysen Konjunkturudsigt for 2. kvartal 2017 samt en opdateret status på adgang til kvalificeret arbejdskraft i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Konjunkturer 2. kvartal 2017

  Undersøgelsen viser, at:
   

  • 46% af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark forventer vækst i omsætningen i 2. kvartal. Dermed fortsætter det sidste års tids svagt stigende tendens i optimismen. Jobudsigten er også positiv, og 30% af virksomhederne tror på flere ansatte.
    
  • De positive vækstforventninger underbygges af udsigt til mere eksport og flere ordrer, og der er derfor også stor tiltro til flere ansatte og større omsætning blandt eksportvirksomhederne.
    
  • Vækstforventningerne er højest inden for vidensrådgivning og IT, i hotel- og restauration og hos engroshandlen. I bygge- og anlægsbranchen og i transport, er de positive forventninger til omsætningen mere afdæmpede.
    
  • Landbrug og fødevarer fortsætter den positive konjunkturtendens, som branchen har haft siden anden halvdel af 2016 efter en længere periode under pres. Der er fortsat positive forventninger til væksten i branchen, og forventninger til eksporten hos landbrug og fødevarer er markant forbedret. På jobsiden halter det dog stadigvæk, og branchen forventer samlet set færre ansatte i 2. kvartal.
    

  Adgang til arbejdskraft, marts 2017

  Undersøgelsen viser, at:
   

  • Siden februar 2013 har de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark fortrinsvis meldt om løbende problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, men den seneste måling viser et mindre fald. I december 2016 svarede 60% af de virksomheder, der har søgt nye medarbejdere, at de i høj grad eller i nogen grad har haft problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft – i marts 2017 var tallet faldet til 49%.
    
  • Rekrutteringsproblemerne er blevet mindre i alle brancher bortset fra de videnstunge brancher avanceret produktion og vidensrådgivning og IT, som har oplevet en mindre forværring.
    
  • De største udfordringer med at finde kvalificeret arbejdskraft ligger i virksomheder med avanceret produktion, i transportsektoren og i bygge- og anlægsbranchen.
    
  • I Trekantområdet er rekrutteringsproblemerne i den seneste måling markant lavere, og også på Fyn er det i den seneste måling blevet lettere at skaffe den rette arbejdskraft. Denne udvikling betyder, at manglen på arbejdskraft nu fremstår på nogenlunde samme niveau i alle fire byregioner i Syddanmark.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Til orientering.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/103
  15. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Regionsrådets medlemmer i Sydtrafiks og Fynbus’ bestyrelser orienterede om arbejdet.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  16. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Intet.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  17. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume
   

  Næste møde er mandag den 18. september 2017 kl. 15.00 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Næste møde er mandag den 18. september 2017 kl. 15.00 i Regionshuset.

  John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/26048
  18. Tilbudt optag på de videregående uddannelser 2017
  fold dette punkt ind Resume
   

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet et fald på 5% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2017 sammenlignet med 2016. Det svarer til ca. 600 færre studerende. Der optages færre studerende på uddannelserne inden for særligt naturvidenskab og humaniora, mens optaget på de mellemlange og lange tekniske uddannelser er stigende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet et fald på 5% i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2017 sammenlignet med 2016. Det svarer til ca. 600 færre studerende. På landsplan er det samlede optagelsestal for de videregående uddannelser faldet med 2%.

  Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af ansøgere, der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 28. juli 2017 sammenlignet med samme tidspunkt i 2014, 2015 og 2016. De endelige optagelsestal opgøres først den 1. oktober, og her viser tidligere års erfaringer, at i perioden mellem 1. og 2. runde optag, vil nogle ansøgere vælge at takke nej til tilbudte pladser, mens andre vil søge ledige pladser. Det endelige optag af studerende pr. 1. oktober vil derfor typisk afvige fra tallene i nedenstående tabel.

  Tilbudt optag på de videregående uddannelser i Syddanmark 2014-2017

  Uddannelsesinstitution

  2014

  2015

  2016

  2017

  Procentvis ændr. 2016-17

  Syddansk Universitet*

     4.839

     5.029

     5.176

     4.977

  -4%

  Aalborg Universitet Esbjerg

        172

        138

        127

          91

  -28%

  UC Lillebælt

     1.986

     2.028

     2.190

     2.194

  0%

  UC Syddanmark

     1.789

     1.789

     1.874

     1.894

  1%

  Erhvervsakademi Sydvest

        613

        649

        602

        577

  -4%

  Erhvervsakademi Kolding

        640

        629

        541

        398

  -26%

  Erhvervsakademi Lillebælt

     1.356

     1.487

     1.585

     1.400

  -12%

  SIMAC

        139

        150

        160

        139

  -13%

  Fredericia Maskinmesterskole

          99

        105

        113

          96

  -15%

  Designskolen Kolding

          72

          81

          69

          70

  1%

  Den Frie Lærerskole

          64

          69

          69

          73

  6%

  I alt

   11.769

   12.154

   12.506

   11.909

  -5%

  *) SDU"s uddannelser i Slagelse er ikke indregnet i optagelsestallene.

  Kilde: KOT tal opgjort pr. 28/7 2017

  Optagelsestallene skal bl.a. ses i lyset af omprioriteringsbidraget og den dimensionering, som i efteråret 2014 blev indført på en række videregående uddannelser på universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne, der har haft en systematisk overledighed målt i forhold til øvrige dimittender fra de videregående uddannelser. Det bemærkes desuden, at optagelsestallene er påvirkede af Uddannelses- og Forskningsministerens udmeldte reduktion i 2017-optaget på de engelsksprogede erhvervsakademi -og professionshøjskoleuddannelser, på ca. 25% i forhold til 2015-niveauet.

  Syddansk Universitets uddannelser i Syddanmark har oplevet et fald i antallet, der er blevet tilbudt optagelse på 4% sammenlignet med 2016. Opdeles uddannelserne på fakulteter, kan der konstateres en tilbagegang på 12% på humaniora, 20% på naturvidenskab, og 2% på samfundsvidenskab. Omvendt er optaget steget med 7% på både sundhedsvidenskab og teknisk videnskab. Se vedlagte bilag.

  Aarhus Universitet, Aalborg Universitet (Esbjerg fraregnet), Roskilde Universitet og Københavns Universitet, har alle oplevet en tilbagegang i optaget på 1%.

  På Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg, er optagelsestallet på civilingeniøruddannelserne faldet med 11% (svarende til 7 færre studerende), mens optaget på diplomingeniøruddannelserne omtrent er halveret, hvilket svarer til 29 færre studerende. Tilbagegangen skyldes hovedsageligt færre studerende på den engelsksprogede bachelor i electronics og computer engineering og de to diplomingeniøruddannelser i hhv. byggeri/anlæg og maskinteknik.

  Optaget på professionshøjskolerne UC Lillebælt og UC Syddanmark er nogenlunde status quo ift. 2016 (udvikling på hhv. 0% og 1%). Ift. UC Lillebælt kan det bemærkes, at optaget på læreruddannelsen i Odense stiger, men det falder i Jelling. UC Syddanmark har optaget flere på læreruddannelsen, og færre på uddannelsen i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation.

  Erhvervsakademierne i Syddanmark oplever alle tre et faldende optag. Erhvervsakademi Kolding har den største procentvise nedgang (26%), og det kan primært tilskrives et faldende optag på finansøkonom og den engelsksprogede markedsføringsøkonom. Erhvervsakademi Lillebælt oplever den antalsmæssigt største tilbagegang med 185 færre studerende (12%), hvilket særligt skyldes færre studerende på de engelsksprogede uddannelser til markedsføringsøkonom og serviceøkonom, samt multimediedesigner. Endelig har Erhvervsakademi Sydvest tilbudt optag til 4% færre studerende end i 2016.

  Set i lyset af Region Syddanmarks Science Region satsning og Syddansk Vækstforums forretningsområder, er det relevant at belyse det tilbudte optag på en række udvalgte uddannelser inden for naturvidenskab og teknisk videnskab på SDU og AUC Esbjerg. Optaget på disse uddannelser er samlet set faldet fra 1.480 studerende i 2016 til 1.426 i 2017 (4%). Dette står i kontrast til udviklingen i perioden 2012 til 2016, hvor det samlede optag på de belyste uddannelser steg hvert år.

  Tilbagegangen fra 2016 til 2017 kan primært henføres til det tidligere omtalte, faldende optag på ingeniøruddannelserne på AUC Esbjerg. Tilbagegangen skyldes også, at optaget på SDU’s ingeniøruddannelser i Sønderborg er gået 9% tilbage. I Odense opvejes det faldende optag på naturvidenskab i vid udstrækning af et stigende optag på ingeniøruddannelserne, hvormed det samlede optag på de udvalgte naturvidenskabelige og tekniske uddannelser er nogenlunde uændret (-1%). Endelig kan det bemærkes, at SDU har tilbudt optagelse til 78 studerende på den nye diplomingeniøruddannelse i robotteknologi, hvilket er positivt i lyset af den forventede stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft på området.

  Optaget på de tekniske uddannelser og IT-uddannelserne på erhvervsakademierne er faldet i 2017, sammenlignet med 2016. Tilbagegangen udfordrer Syddanmark som Science Region og kan på sigt give problemer ift. efterspørgslen efter teknisk- og it-uddannede.

  På Designskolen Kolding ligger det tilbudte optag på niveau med 2016, mens optaget er steget en smule på Den Frie Lærerskole.

  Endelig er optaget både på SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) og Fredericia Maskinmesterskole faldet med hhv. 13% og 15% i år. Dette kan på sigt vise sig problematisk for bl.a. offshore sektoren.

  I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over, hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser, samt en oversigt med udvalgte uddannelser med særlig relevans i forhold til Science Region og Syddansk Vækstforums forretningsområder generelt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 21-08-2017
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Siden er sidst opdateret 23-08-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap