Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilRegionsrådetpilRegionsrådet - Referat - 28. august 2017

Regionsrådet - Referat - 28. august 2017

Mødedato
28-08-2017 kl. 15:00 - 19:00
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Å

 • Afbud
   
 • Herdis Hanghøi, V - Susanne Linnet stedfortræder

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Forslag til budget 2018-2021
  2. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2016
  3. Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016
  4. Kræftplan IV - udmøntning af del-initiativer
  5. Kræftplan IV - apparaturanskaffelser
  6. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer
  7. Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense
  8. Screening for tyk- og endetarmskræft fra 2018
  9. Høringsudkast til praksisplan på dermatologiområdet (hud)
  10. Høringsudkast til praksisplan på øjenområdet (oftalmologi)
  11. Høringsudkast til praksisplan på øre-næse-halsområdet
  12. Innovationsstrategi for Region Syddanmark
  13. Udmøntning af reserverede midler fra Regional Udvikling til CoLab Denmark i 2018
  14. Udmøntning af ramme til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  15. Udskiftning af vinduer på Sønderborg Sygehus
  16. Nyt OUH - udbud af klynger
  17. Engagement i "Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark"
  18. Indstillinger fra Vækstforum
  19. Orienteringer fra Vækstforum
  20. Rigsrevisionens notat til beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer
  21. Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter
  22. Orientering om BIOS-lønsager
  23. Fleksibel arbejdstid
  24. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  25. Forslag fra Nye Borgerlige
  26. Forslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
  27. Forslag fra Enhedslisten
  28. Udpegning af nyt medlem til Syddansk Vækstforum
  29. Medlem og suppleant til Det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet
  30. LUKKET - aftalegrundlag
  31. LUKKET - køb af grundareal


  Sagsnr. 17/24532
  1. Forslag til budget 2018-2021
  fold dette punkt ind Resume
   

  Forslag til budget 2018 forelægges til 1. behandling.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forslag til budget 2018 tager udgangspunkt i overslagsårene 2018-2020, jf. ajourført budget 2017, fremskrevet til 2018-niveau. Overslagsår 2021 er sat lig 2020.

  Hertil kommer konsekvenserne af aftalen om regionernes økonomi for 2018, jf. orientering på regionsrådets budgetseminar den 19. juni 2017, samt lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) for 2017/2018 mv.

  Til brug for 1. behandlingen er udarbejdet sidepapirer vedr. Sundhed, Social og Specialundervisning, Regional Udvikling samt Fælles formål og administration/Renter. Heri redegøres kort for status for budgetforslaget, hovedelementerne i økonomiaftalen for 2018 og disses konsekvenser for Region Syddanmark, finansiering m.v. samt centrale temaer/udfordringer i relation til budget 2018.

  Kommunale udviklingsbidrag indgår i finansieringen af regionens opgaver vedr. Regional Udvikling. Størrelsen heraf fastsættes af regionsrådet med forbehold for drøftelse den 31. august 2017 i kommunekontaktudvalget. Det indstilles, at udviklingsbidraget budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger, dvs. uændret i forhold til 2017, men fremskrevet til 2018-niveau.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At regionsrådet oversender forslaget til budget til 2. behandling som grundlag for budget 2018-2021.

  At de kommunale udviklingsbidrag i 2018 – med forbehold for drøftelse i kommunekontaktudvalget – budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger.

  At fristen for forslag fra de politiske grupper m.fl. til budget 2018 fastsættes til onsdag den 30. august 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Forretningsudvalget besluttede at oversende forslag til budget 2018-2021 til 1. behandling i regionsrådet den 28. august 2017.


  Forretningsudvalget godkendte, at der ansøges om dels deponeringsfritagelse vedr. voksenpsykiatrien på Nyt OUH som OPP, dels lån til refinansiering af afdrag i 2018.

  Forretningsudvalget anbefaler over for regionsrådet:

  At de kommunale udviklingsbidrag i 2018 – med forbehold for drøftelse i kommunekontaktudvalget – budgetteres i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger.

  At fristen for forslag fra de politiske grupper m.fl. til budget 2018 fastsættes til onsdag den 30. august 2017.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  Holger Gorm Petersen overværede sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/16328
  2. Revisionsberetninger for regnskabsåret 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Revisionens beretning om revision af årsregnskabet for 2016 og revisionsberetning for 2016 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, fremlægges til regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Revisionen har sendt beretning af 15. juni 2017 om revision af årsregnskabet for 2016 (afsluttende) og revisionsberetning for 2016 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion.

  Beretningerne er tidligere fremsendt til regionsrådsmedlemmerne. De forelægges nu til regionsrådets godkendelse.

  Beretningerne indeholder ikke bemærkninger, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden, men revisionen har redegjort for konstateringer og anbefalinger. Der henvises til administrationens besvarelse og opfølgning på dette i det udarbejdede notat, der er vedhæftet som bilag til dette dagsordenspunkt.

  Det foreslås, at der svares tilsynet, at revisionens beretninger tages til efterretning, og at uddybende bemærkninger findes i de vedlagte bilag.

  Regionsrådet har tidligere behandlet årsrapport med bilagssamling for 2016 og afgivet den til revisionen.

  Regionsrådet kan, hvis ovenstående revisionsberetninger godkendes, meddele Statsforvaltningen Syddanmark, at regnskabet for 2016 betragtes som endeligt godkendt.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At beretning af 15. juni 2017 om revision af årsregnskabet for 2016 med administrationens besvarelse af konstateringer og anbefalinger godkendes.

  At beretning af 15. juni 2017 om revision af årsregnskabet for 2016 med besvarelser videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At revisionsberetning for 2016 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, godkendes.

  At revisionsberetning for 2016 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, videresendes til tilsynsmyndigheden.

  At årsrapport samt bilagssamlingen for 2016 endeligt godkendes.

  At årsrapport fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  At ekstraktudskrift med regionsrådets beslutning fremsendes til tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/17810
  3. Revisionsberetning vedr. aktivitetsbestemte tilskud mv. 2016
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten til Sundheds- og Ældreministeriet og til kommunalbestyrelserne i regionen. Dette skal ske senest 1. september 2017.

  Regionsrådet behandlede den 26. juni 2017 en udarbejdet redegørelse for området, og besluttede at afgive redegørelsen til revisionen med henblik på udarbejdelse af revisionsberetning.

  Revisionsberetningen er nu udarbejdet og fremlægges til behandling. Revisionen har fundet anledning til afgivelse af en enkelt bemærkning, som regionsrådet skal besvare over for tilsynsmyndigheden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til cirkulære nr. 9164 af 4. marts 2016 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2016 til regionernes sygehusvæsen m.v. samt cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, skal regionsrådet senest 1. september 2017 afgive en revisionspåtegnet redegørelse for aktiviteten på sundhedsområdet til Sundheds- og Ældreministeriet samt til kommunalbestyrelserne i regionen.

  På baggrund af regionens redegørelse har revisionsfirmaet Deloitte udarbejdet vedlagte revisionsberetning.

  Revisionsgennemgangen har givet anledning til en enkelt bemærkning samt en række anbefalinger.

  Revisionens bemærkning omhandler tilvejebringelsen af en fuldt ud dækkende revisionserklæring vedr. COSMIC-systemet.

  • Revisionserklæring: ”Den modtagne revisionserklæring vedrørende applikationskontroller i COSMIC dækker efter vores vurdering ikke fuldt ud alle relevante applikationskontroller. Vi har fra starten af implementeringen af COSMIC, opfordret regionen til at beskrive de væsentlige kontrolmål, som skal afdækkes af systemleverandøren. Vi kan konstatere, at dette ikke er opfyldt for 2016, og vi skal anbefale, at arbejdet med revisionserklæringen opprioriteres, således at der skabes sikkerhed for, at de relevante applikationskontroller er afdækket.”

  Revisionens bemærkning vil blive behandlet således:

  Revisionens bemærkning omhandler en revisionserklæring vedrørende applikationskontroller i COSMIC, som revisionen ikke finder er fuldt ud dækkende. Leverandøren af COSMIC, CGI, har leveret en generel revisionserklæring, der omhandler CGI’s generelle arbejde med applikationskontroller, og ikke som ønsket af revisionen en specifik revisionserklæring kun omhandlende COSMIC-systemet.

  I samarbejde med revisionen og CGI er der aftalt en proces, der skal udmunde i den ønskede specifikke revisionserklæring for COSMIC for aktivitetsåret 2017. Første møde i processen er aftalt afholdt 10. august 2017. Den ønskede revisionserklæring forelægger således primo 2018 for aktivitetsåret 2017.

  Ydermere anbefaler revisionen at:

  • Brugerrettigheder: ”Vi har fået oplyst, at der ikke periodisk foretages en revurdering af tildelte rettigheder til brugere i applikationen, men udelukkende er review af, hvorvidt brugere skal være oprettet. Vi anbefaler, at der periodisk foretages en dokumenteret revurdering af tildelte rettigheder til brugere.”
  • IT-sikkerhedslogning: ”Vi har fået oplyst, at der er etableret logning på udvalgte tabeller og felter i COSMIC. Endvidere er det oplyst, at der ikke foretages proaktiv gennemgang af logs, samt at der ikke er stillet krav til, hvilke forhold og hændelser der skal logges, samt i hvilket omfang der skal ske gennemgang af logs.”
  • Anvendelse af passwords: ”Vi har konstateret, at der ikke er opsat tilstrækkelig krav til password i COSMIC. Vi har således konstateret, at passwordkrav ikke er opsat i overensstemmelse med de af ledelsen stillede krav til password.”
  • Kontrolskabelon: ”Vi skal derfor gentage vores anbefaling, om at der implementeres en fælles skabelon til kontrol af fuldstændighed og kvalitet i dataregistreringerne. Vi anbefaler at der i dette arbejde indarbejdes entydige krav til, hvorledes kontroller og opfølgning dokumenteres, så det sikres, at alle enheder efterlever de opstillede krav. Endvidere skal vi anbefale, at der fra hvert sygehus rapporteres om implementeringen af skabelonen, således at der på regionsniveau kan foretages en samlet vurdering af dette arbejde.”

  Revisionens anbefalinger vil blive behandlet således:

  • Brugerrettigheder: Der er af forvaltningen for COSMIC-systemet udarbejdet en plan for hvordan der fremadrettet skal arbejdes med brugerroller og brugerrettigheder i COSMIC. Planen indeholder 7 punkter, der skal arbejdes med, herunder to punkter der omhandler brugerrettigheder. Fremadrettet er oplægget at:
   • Kontrol af brugeradgang og autorisation gennemgås hvert halve år
   • Fagroller og rettighedsprofiler gennemgås og verificeres hvert halve år
  • IT-sikkerhedslogning: Region Syddanmark har indkøbt et logningsværktøj, der hidtil har været afprøvet på regionens psykiatriske sygehuse. I august måned afprøves logningsværktøjet på to somatiske afdelinger. Forløber denne pilottest som planlagt, udrulles logningsværktøjet i november måned på alle regionens sygehuse. Der vil som udgangspunkt blive foretaget månedlige gennemgange af de førte logninger.
  • Anvendelse af password: Der er nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skal se på anvendelsen af passwords.
  • Kontrolskabelon: Der er med udgangspunkt i revisionens tidligere anbefalinger allerede udarbejdet og implementeret en fælles regional skabelon til kontrol af registreringskvaliteten. Afdelingerne på sygehusene har også i år 2016 skullet udføre kontroller efter denne skabelon. Dog er sygehusene i år 2016 blevet fritaget for at udarbejde en rapport på baggrund kontrollerne til regionshuset, grundet det store arbejdspres med udarbejdelsen af en ny metode af afholdelsen af den årlige journalaudit. Journalauditten for år 2016 er af samme årsag også aflyst.   

  For alle anbefalingernes vedkommende gælder, at der vil blive arbejdet med mulighederne for at sikre en øget synlighed af initiativerne, herunder en tydeligere dokumentation af de gennemførte initiativer.

  Den overordnede konklusion i revisionsberetningen er:

  • At de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 9164 af 4. marts 2016 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud er opfyldt.
  • At tilskudsbetingelserne i cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet er opfyldt.
  • At de aktivitetsoplysninger, regionen har indberettet til ministeriet som grundlag for beregning af tilskud og medfinansiering fra kommunerne, er dokumenterede og rigtige, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler.
  • At regionens forretningsgange, sagsbehandling, sagsopfølgning for de berørte områder er hensigtsmæssige og betryggende.
  • At anvendelse af it-systemer samt rutiner for kvalitetssikring giver anledning til de revisionsbemærkninger. Vi henviser til de anførte bemærkninger i afsnit 3.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At revisionsberetningen tages til efterretning.

  At administrationen anmodes om at foretage de påtænkte initiativer i relation til revisionsberetningens bemærkning og anbefalinger, som beskrevet i dagsordensteksten.

  At redegørelsen, revisionsberetningen og en orientering om de påtænkte initiativer i relation til revisionens bemærkning og anbefalinger fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet, kommunalbestyrelserne i regionen og tilsynsmyndighederne i øvrigt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.
   

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/53224
  4. Kræftplan IV - udmøntning af del-initiativer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der forelægges forslag til udmøntning af midler fra Kræftplan IV for de delelementer, der omhandler øget behandling i hjemmet, målrettede tilbud på hospitalerne til unge med kræft samt kompetenceløft i kræftkirurgien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Forretningsudvalget blev senest på møde den 4. april 2017 orienteret om Kræftplan IV og den indgåede udmøntningsaftale for planen. Kræftplan IV indeholder 16 initiativer, som spænder over aktiviteter både inden for det regionale, kommunale og statslige område. Der forelægges forslag til udmøntning for følgende initiativer:
   

  • Behandling i hjemmet
  • Målrettede tilbud på hospitalerne til unge med kræft
  • Kompetenceløft i kræftkirurgien.

   

  Behandling i hjemmet
  På kræftområdet har man på nogle områder gjort sig gode erfaringer med mulighed for behandling i hjemmet, som kan være en mere fleksibel behandlingsform, der kan imødekomme patienters ønsker og behov. Med Kræftplan IV er der afsat midler til at udbrede/understøtte sådanne initiativer yderligere. Region Syddanmarks andel udgør 2,15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

  I den nationale Task Force på kræft- og hjerteområdet har man anbefalet, at midlerne anvendes til projekter, der kan styrke/afprøve mulighed for øget intravenøs hjemmebehandling af patienter med hæmatologiske kræftlidelser samt etablering af ”hjemmeenheder” på sygehusene, som bl.a. skal facilitere patientens aftaler og kommunikation med primærsektoren. Den lokale enhed på nærsygehuset vil, når det er muligt, også skulle stå for aftaler, når patienten udskrives til hjemmebehandling fra andet sygehus. Med etablering/udbygning af lokale hjemmeenheder samles der en relevant og sammenhængende ekspertise til gavn for patienterne, der også kan benyttes inden for de øvrige kræftspecialer, eksempelvis hos kirurgi, onkologi og urologi.

  For hæmatologiske patienter vil der være tale om at bygge videre på eksisterende erfaringer/tilbud, eksempelvis ved at flere præparattyper inden for kemoterapi og antibiotika kan aftales givet i eget hjem, eventuelt også kombineret med øget mulighed for blodprøvetagning/-monitorering i eget hjem.  De enkelte projekter vil i relevant omfang skulle konkretiseres og koordineres nærmere mellem de hæmatologiske afdelinger på sygehusene, og, i det omfang at disse involverer den kommunale hjemmepleje, også aftales nærmere med kommunerne.

  Det foreslås at midlerne udmøntes til de 4 sygehusenheder efter befolkningsandele til igangsætning af ovenstående tiltag, jf. nedenstående tabel.

  Tabel 1.

  Mio kr.

  OUH

  SLB

  SHS

  SVS

  Andel, 2017 og frem

  0,80

  0,57

  0,40

  0,38

  Målrettede tilbud på hospitalerne til unge med kræft
  Der er afsat midler til at styrke rammerne for unge kræftpatienter mellem 15-29 år på sygehusene. Region Syddanmarks andel af midlerne udgør ca. 1,5 mio. kr. i 2017 og årligt 1,29 mio. kr. i 2018-2020.


  Det foreslås, at der anvendes midler til at etablere en række tosengsstuer specielt indrettet efter unges behov, f.eks. farvevalg, belysning, plads til venner og evt. familie/børn, hurtigt internet eller andet, der giver rum til at være ung, selvom man er kræftpatient og indlagt. Det anslås, at der er behov for yderligere fire tosengsstuer og et opholdsrum på OUH samt én tosengsstue eller opholdsrum på henholdsvis Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus efter lokal prioritering. Samlet anslåede udgift på 1,44 mio. kr., som foreslås udmøntet i 2017 efter nedenstående fordeling.
   

  Tabel 2.

  Mio kr.

  OUH

  SLB

  SHS

  SVS

  Andel, 2017

  0,9

  0,18

  0,18

  0,18

  Unge med kræft har særlige behov og kræver særlige kompetencer hos plejepersonalet. Derfor foreslås, at der anvendes midler til uddannelse. Rigshospitalet har i samarbejdet med Metropol udviklet ”Ungeambassadøruddannelsen”, som er målrettet sygeplejersker, og har fokus på problemstillinger i forhold til kronisk eller alvorligt syge unge og deres familier. Udgiften pr. uddannelsesforløb anslås til ca. 48.900 kr. inkl. frikøb af personale.

  Det vurderes, at det vil være relevant at ca. 14 sygeplejersker fra OUH og ca. 2 sygeplejersker fra hvert af de øvrige sygehuse deltager i denne eller tilsvarende uddannelse det første år, og der herefter vil være behov for 2-4 sygeplejersker på uddannelse.  Der foreslås afsat en ramme på 0,978 mio. kr. i 2018 og herefter 0,196 mio. kr. i 2019 og 2020. Udmøntning af rammen sker i forbindelse med de årlige budgettilpasninger.

  Herudover foreslås der i 2018 afsat en ramme på 0,3 mio. kr. til udvikling af en app særligt målrettet unges behov, f.eks. med chatfunktion.  Det kan f.eks. være en videreudvikling af app’en ”Mit forløb”, men det er vigtigt, at de unge selv er med til at afdække behovet.

  Samlet set foreslås der udmøntet 1,44 mio. kr. i 2017, 1,29 mio. kr. i 2018 og 0,196 mio. kr. i 2019 og 2020. De resterende midler i 2019 og 2020 foreslås reserveret til senere stillingtagen til evt. yderligere udmøntning på baggrund af erfaringerne med indsatsen eller til prioritering af andre kræftrelaterede aktiviteter. 

   

  Kompetenceløft i kræftkirurgien
  I Kræftplan IV er der afsat midler til løbende kompetenceudvikling inden for kræftkirurgien. Region Syddanmarks andel udgør ca. 2,57 mio. kr. i 2017, 2,36 mio. kr. i 2018 og 2,79 mio. kr. fra 2019 og frem.

  Der er aktuelt nedsat en arbejdsgruppe i regi af Sundhedsstyrelsen med deltagelse fra bl.a. regionerne, som har til opgave at udarbejde et fælles fagligt oplæg af rammerne for systematisk og struktureret kompetenceudvikling i kræftkirurgien.  Dette oplæg forventes at foreligge ultimo 2017 og skal danne baggrund for implementering og anvendelse af midlerne fra 2018 og frem.

  For så vidt angår midlerne for 2017 foreslås disse udmøntet til sygehusene efter DRG-fordelingsnøgle med henblik på, at de i 2017 kan målrettes særlige lokale behov inden for kompetenceudvikling/uddannelse af kirurger. Det forventes her, at man bl.a. vil fokusere på uddannelse inden for robotassisteret kirurgi og/eller minimal invasiv kirurgi inden for bl.a. hoved-/halskræft, tyk- og endetarmskræft og gynækologiske patienter.

   

  Tabel 3.

  Mio kr. 

  OUH

  SLB

  SHS

  SVS

  Andel, 2017

  1,24

  0,63

  0,34

  0,36

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der fra 2017 og frem udmøntes 2,15 mio. kr. til sygehusene til styrkelse/afprøvning af projekter vedr. hjemmebehandling af hæmatologiske kræftpatienter samt til etablering af hjemmeenheder. Midlerne fordeles som anført i tabel 1.

  At der i 2017 udmøntes 1,44 mio. kr. til indretning af ungevenlige stuer og opholdsrum. Midlerne fordeles som anført i tabel 2.

  At der afsættes en ramme på 0,978 mio. kr. i 2018 og 0,196 mio. kr. i 2019 og 2020 til kompetenceudvikling af sygeplejersker til at håndtere problemstillinger vedr. alvorligt syge unge og deres familier.

  At der i 2018 afsættes en ramme på 0,3 mio. kr. til udvikling af en app målrettet unge kræftpatienters behov.

  At der i 2017 udmøntes 2,57 mio. kr. til sygehusene til kompetenceudvikling i kræftkirurgien fordelt som anført i tabel 3.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/2795
  5. Kræftplan IV - apparaturanskaffelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  I Kræftplan IV er afsat 108 mio. kr. i perioden 2017-2019 til udskiftning af apparatur, IT mv. forbundet med gennemførelsen af Kræftplan IV. Det anbefales, at de afsatte midler for 2017 på ca. 41 mio. kr. anvendes til udskiftning af kræftrelateret apparatur inden for det medicotekniske område. Rammerne for 2018 og 2019 udmøntes, når udbudsforretningen af nyt RIS/PACS-system er afsluttet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådets møde den 27. marts 2017 godkendte regionsrådet udmøntningen af rammerne til medicoteknisk apparatur for 2017.

  Som noget nyt er prioriteringen af rammerne for 2017 gennemført med et 2-årigt perspektiv. Hermed er der i prioriteringen af årets rammer taget højde for, at et eventuelt midlertidigt råderum i 2017 kan prioriteres anvendt til medicotekniske anskaffelser. På baggrund af prognoserne efter 1. halvår 2017 har regionsrådet den 26. juni 2017 godkendt fremrykning af medicotekniske anskaffelser fra 2018 til 2017 for samlet 161 mio. kr.

  I prioriteringen af de medicotekniske rammer er samtidig taget højde for, at Region Syddanmark tilføres 41 mio. kr. i 2017, 43 mio. kr. i 2018 og 24 mio. kr. i 2019 til udskiftning af apparatur mv. forbundet med gennemførelsen af Kræftplan IV.

  Midlerne er dog ikke udmøntet, idet de nærmere betingelser for disponeringen af anlægsmidlerne i Kræftplan IV skulle aftales med regeringen i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2018.

  Af økonomiaftalen fremgår, at midlerne skal anvendes til udskiftning af nedslidt apparatur samt investeringer, der kan forbedre anvendelsen af relevante speciallægers tid og øge kapacitetsanvendelsen på det nuværende apparatur, herunder særligt investeringer i IT, ny teknologi og forberedelsesrum. IT-investeringerne skal bl.a. medvirke til at gøre billedmateriale tilgængeligt på tværs af sygehuse. Midlerne skal ikke anvendes til at øge omfanget af scannere og strålekanoner.

  Region Syddanmark har igangsat en udbudsproces med fokus på konsolidering af regionens røntgensystemer (RIS/PACS). Kravene til det billeddiagnostiske område er store. Der sker løbende en forøgelse af antallet af undersøgelser, mens antallet af kvalificeret personale er stagneret. Der skal derfor søges løsninger, der kan rationalisere arbejdet eller gøre det muligt at tilgå opgaven med beskrivelser mere fleksibelt i forhold til tid og sted. Desuden er der på IT-siden behov for en særdeles sikker drift, da megen akut diagnostik er afhængig af en smidig radiologisk diagnostisk proces.

  En konsolidering forventes både at resultere i kliniske gevinster, så som mere rationelle arbejdsgange, bedre ressourceudnyttelse, færre fejlhåndteringer, styrkelse af samarbejde på tværs og mere sammenhængende patientforløb, men også en reduktion af de fremtidige driftsomkostninger til systemerne.

  Et økonomisk overslag over udgifterne til anskaffelse af nyt RIS/PACS-system forventes at foreligge i 1. halvår 2018. Grundlaget for udmøntningen af anlægsmidlerne i Kræftplan IV for 2018 og 2019 vil således først være til stede, når udbudsforretningen vedr. RIS/PACS er afsluttet og prioriteringen af de medicotekniske rammer for 2018/2019 er afsluttet.

  Det anbefales derfor, at der på nuværende tidspunkt alene sker en udmøntning af de afsatte rammer for 2017 på 40,755 mio. kr. til Kræftplan IV. Midlerne anbefales anvendt til udskiftning af tre CT-scannere (to på OUH og én på Vejle Sygehus), udskiftning af laparoskopiudstyr, endoskopiudstyr samt analyseudstyr til DNA/RNA-sekventering. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der meddeles anlægsbevilling på 40,755 mio. kr. (indeks 139,9) til udskiftning af scannere, skopiudstyr mv. på kræftområdet, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet (Kræftplan IV), der frigives.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultater inden for den meddelte, økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 17/8946
  6. Udmøntning af midler fra Region Syddanmarks forskningspuljer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det Regionale Strategiske Forskningsråd anbefaler støtte af ansøgninger til Region Syddanmarks forskningspuljer, ph.d.-pulje og forskerkarrierepulje, samt anbefaler overførsler af restmidler til anvendelse i 2. opslag af forskningspulje i 2017.

  Der anbefales endvidere opslag af en pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark næste gang i 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har siden 2008 etableret en række forskningspuljer, der støtter forskningen på regionens sygehuse og i almen praksis.

  Region Syddanmarks forskningspulje har eksisteret siden 2008, og støtter tværgående forskningsmiljøer og – projekter på tværs af sygehuse og almen praksis i regionen. Puljen er i 2014 omlagt til at omfatte tre delpuljer samt en pulje til støtte af centre for klinisk excellence. Der er årligt i alt 20 mio. kr. i puljen, hvor der er 5 mio. kr. i hver af de tre delpuljer samt i puljen til støtte af centre for klinisk excellence årligt. Puljen har siden etableringen støttet 212 forskningsprojekter, to større tværgående forskningsmiljøer samt fire centre for klinisk excellence.

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje er etableret i 2009 og permanentgjort fra 2011, og har siden støttet mere 324 ph.d.-projekter. Puljen lever således til fulde op til formålet om at skabe et stærkt rekrutteringsgrundlag af dygtige klinikere til sygehusene i Region Syddanmark. Der er årligt 20 mio. kr. i puljen.

  Region Syddanmarks forskerkarrierepulje erstatter fra 2017 Region Syddanmarks post

  doc.-pulje, som er etableret i 2011, og skal medvirke til oprettelse af flere kliniske stillinger med dedikeret og væsentlig tid til forskning inden for somatik og psykiatri i Region Syddanmark. Puljen har siden etableringen støttet 51 projekter. Der er årligt 5 mio. kr. i puljen.

  Vedlagt i bilag er en oversigt over puljerne samt de aktuelle indstillinger om støtte og overførsler af restmidler.

  Pulje 1: Støtte til store tværgående forskningsmiljøer inden for de strategiske indsatsområder


  Region Syddanmarks forskningspulje støtter etableringen af særligt store og ambitiøse tværgående forskningsmiljøer inden for de strategiske forskningsindsatsområder; evidensbaseret (rationel) diagnostik, sundhedsvæsenets organisering og minimal intervention for i alt 5 mio. kr. om året. Der indsendes i første omgang interessetilkendegivelser om støtte.

  Puljen har været i opslag, og Det Regionale Strategiske Forskningsråd fandt to perspektivrige interessetilkendegivelser for etablering af et nyt stort tværgående forskningsmiljø i Region Syddanmark, som går videre til en 2. ansøgningsrunde med eksterne fagvurderinger, og senere sendes til politisk beslutning.       

  Pulje 2: Støtte til tværgående forskningsprojekter inden for de strategiske

  indsatsområder

  Samt

  Pulje 3: Fri forskning - Støtte af tværgående forskningsprojekter uden strategisk binding

   

  Puljerne støtter store tværgående forskningsprojekter, dels inden for de strategiske indsatsområder, dels uden strategisk binding. Puljerne har været i opslag, og der var i alt 11,1 mio. kr. til rådighed fordelt på følgende måde:

  • 5 mio. kr. inden for de strategiske indsatsområder (pulje 2).
  • 5 mio. kr. uden strategisk binding (pulje 3).
  • 1,1 mio. kr. dedikeret til forskning på akutområdet.

  Der indkom i alt 31 ansøgninger med ønske om støtte for 10,2 mio. kr. inden for de strategiske indsatsområder og 11,7 mio. kr. uden strategisk binding (inklusiv akutområdet). Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd, hvor der bl.a. er lagt vægt på forskningsmæssig kvalitet, relevans og klinisk perspektiv for sundhedsvæsenet og patienter i Region Syddanmark.

  Bedømmelsesudvalget fandt i alt 11 støtteegnede projekter til i alt 4,2 mio. kr.:

  • 6 projekter til i alt 2,45 mio. kr. indenfor de strategiske indsatsområder.
  • 3 projekter til i alt 0,66 mio. kr. uden strategisk binding.
  • 2 projekter til i alt 1,1 mio. kr. til forskning på akutområdet.

  Der resterer således 2,55 mio. kr. inden for de strategiske indsatsområder og 4,34 mio.

  kr. uden strategisk binding i puljen for 2017.

   

  De resterende midler, i alt 6,9 mio. kr. i pulje 2 og 3, søges anvendt i 2. opslag 2017.

  Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark
  Region Syddanmark oprettede i 2014 en pulje for klinisk excellence, der støtter centre, som er på vej til eller har opnået et højt internationalt niveau inden for klinik og forskning.

  Centrene skal medvirke til udvikling af forbedrede og helt nye behandlingsformer, være i front både hvad angår forskning og klinik samt være attraktive for topforskere og -klinikere fra ind- og udland. Puljen støtter 1-2 centre årligt. Der er indtil videre udpeget fire centre, to i 2015 og to i 2016.

  Af hensyn til ønsket om at fastholde det høje faglige niveau for ansøgninger bør puljen ikke opslås for hyppigt. Derfor anbefaler Det Regionale Strategiske Forskningsråd, at puljen opslås igen med ansøgningsfrist primo 2018 og med uddeling af midler efter 2018.

  Der forventes således ved udgangen af 2017 et overskud på 3,5 mio. kr. i puljen. Disse overskydende midler søges overført til Region Syddanmarks forskningspulje 3 (tværgående forskningsprojekter uden strategisk binding).

  Region Syddanmarks ph.d.-pulje
  I 1. opslag for 2017 har 33 ansøgt Region Syddanmarks ph.d.-pulje om lønmidler for i alt 17,5 mio. kr. til ph.d.-studier. Der er til dette opslag 10 mio. kr. til rådighed (2011-pris- og lønniveau). 

  Ansøgningerne er alle vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd. Det Regionale Strategiske Forskningsråd har på den baggrund prioriteret de bedste og mest relevante ansøgninger for Region Syddanmark, hvilket er 20 ph.d.-studier for i alt 10 mio. kr. Disse ansøgninger indstilles derfor til støtte. Der er 10 mio.kr. til uddeling i 2. opslag i efteråret 2017.

  Region Syddanmarks forskerkarrierepulje
  Puljen har været i opslag, og der indkom 15 ansøgninger, som alle er vurderet af et fagligt bedømmelsesudvalg under Det Regionale Strategiske Forskningsråd. 

  Bedømmelsesudvalget har fundet 9 støtteværdige projekter til i alt 4,83 mio. kr. Der er i alt i 2017 5,2 mio. kr. i puljen.

  Der er således en rest på 0,37 mio. kr., som søges overført til ph.d.-puljens 2. opslag

  2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At indstilling om støtte af i alt 11 forskningsprojekter med 4,2 mio. kr. i Region Syddanmarks forskningspulje 2 og 3 anbefales.

  At restmidlerne i Region Syddanmarks forskningspulje 2 og 3 2017 på 6,9 mio. kr. søges anvendt ved 2. opslag af puljen i efteråret 2017.

  At pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark opslås næste gang primo 2018 med uddeling af midler fra 2019.

  At overskud i pulje til støtte af centre for klinisk excellence i 2017 på 3,5 mio. kr. overføres til Region Syddanmarks forskningspulje 3 (forskningsprojekter uden strategisk binding).

  At indstilling om støtte af 20 ph.d.-projekter til i alt 10. mio. kr. i Region Syddanmarks ph.d.-pulje godkendes.

  At indstilling om støtte af 9 projekter til i alt 4,83 mio. kr. i Region Syddanmarks forskerkarrierepulje anbefales.

  At restmidler på 0,37 mio. kr. fra Region Syddanmarks forskerkarrierepulje overføres til ph.d.-puljens 2. opslag 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/52399
  7. Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense
  fold dette punkt ind Resume
   

  Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense (SDCO) er nu udarbejdet. Drejebogen danner rammen for SDCOs etablering og aktiviteter, og foreslås at udgøre grundlaget for det videre arbejde med at udforme de juridisk forpligtende aftaler for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte i august 2016 visionen for en styrket diabetesindsats i Region Syddanmark i form af et samarbejde med Novo Nordisk Fonden om etablering af et Steno Diabetes Center Odense (SDCO).

  Der er nu udarbejdet forslag til en drejebog for implementering af Steno Diabetes Center Odense. Drejebogen danner rammen for SDCOs etablering og virke og udgør dermed grundlaget for Novo Nordisk Fondens bevilling til centeret.

  Vision og målsætninger
  Visionen er at bremse væksten i antallet af personer med nyopstået diabetes, og at personer med diabetes opnår normallivslængde og livskvalitet.

  Målsætningerne for SDCO og diabetesindsatsen i regionen er:

  • At opnå en vedvarende og betydelig forbedring i forebyggelse af diabetes og tidlig opsporing.
  • At personer med diabetes modtager patientcentreret og evidensbaseret behandling på højeste internationale niveau.
  • At personer med diabetes er optimalt rustet til at håndtere egen sygdom og leve et liv med diabetes.

  De overordnede indsatser
  De overordnede indsatser, der er beskrevet i drejebogen, er:

  • Et nybygget center ved Nyt OUH, som skal rumme al ambulant diabetesbehandling fra OUHs geografiske ansvarsområde (Odense og Svendborg).
  • En række klinikker som samler ekspertise på SDCO i behandlingen af patienter med diabetes, herunder komplikationsbehandling, patientundervisning, træning og screening for komplikationer.
  • Faciliteter til forskning og udviklingsinitiativer inden for behandling, kompetenceudvikling og tværsektorielt samarbejde.
  • En styrket koordinering af diabetesindsatsen på regionens sygehuse ved inddragelse af øvrige sygehusenheder som Steno Partners.
  • Et styrket samarbejde mellem sektorer og andre aktører.
  • Et styrket samarbejde om og opfølgning på kvalitet og resultater af diabetesindsatsen.

  Steno Diabetes Center Odense forventes at have et særligt fokus på personer med type 2-diabetes og mange af de konkrete udviklingstiltag og forskningsområder vil have særligt fokus på personer med type 2-diabetes. Personer med type 2-diabetes udgør ca. 80 pct. af det samlede antal personer med diabetes, hvilket i Region Syddanmark svarer til ca. 60.000 patienter i 2015.

  Kerneaktiviteterne i Steno Diabetes Center Odense kan opdeles i fire hovedgrupper:

  1.       Behandling og forebyggelse af senkomplikationer.

  2.       Klinisk forskning.

  3.       Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle.

  4.       Tværsektorielt samarbejde.

  Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse af de fire kerneaktiviteter. For nærmere information om indhold i kerneaktiviteterne se vedlagte drejebog.

  Behandling og forebyggelse af senkomplikationer (drejebog afsnit 2.4)
  I samarbejdet med Novo Nordisk Fonden skelnes der mellem standardaktiviteter og supplerende aktiviteter. Standardaktiviteter svarer her til regionens eksisterende opgaver og sundhedsydelser inden for diabetesområdet. Supplerende aktiviteter er tillæg til standardaktiviteterne, som skal forbedre indsatsen.

  Supplerende aktiviteter vil typisk være udviklingsprojekter i regi af SDCO. Visse udviklingsprojekter etableres endvidere i et samarbejde mellem SDCO og et eller flere af regionens øvrige sygehusenheder, mens enkelte udviklingsprojekter etableres ved alle regionens somatiske sygehusenheder.

  Udviklingsprojekterne vil efter en periode evalueres, hvorefter der kan tages stilling til, om de skal stoppe, om de skal udvikles yderligere, eller indføres som en ny standardbehandling i Region Syddanmark. Indførelsen af nye standarder er en regional beslutning og forudsætter, at den fornødne finansiering foreligger.

  Med etableringen af SDCO bliver der tilrettelagt en række tiltag, som skal forbedre såvel opsporing og behandling af diabetes og de senkomplikationer, der opstår som følge af diabetes.

  Klinisk forskning
  Der vil på SDCO blive opbygget et stærkt forskningssamarbejde mellem alle sygehusene i regionen og på Syddansk Universitet, så der kan samarbejdes om projekter og udvikles fælles strategier for forskningen.

  Kompetenceudvikling
  En af kerneaktiviteterne for SDCO er at udvikle og gennemføre kompetenceudvikling for alle sundhedsprofessionelle i regionen.

  Tværsektorielle indsatser
  SDCOs rolle i det tværsektorielle samarbejde er at udvikle ny viden i samarbejde med regionens sygehusenheder, kommuner og almen praksis og medvirke til, at denne viden forankres i hver af sektorerne. Det skal især ske gennem udviklingsprojekter, forskningsbaseret evaluering af disse samt bistand til at implementere ny viden.

  Struktur
  SDCO etableres som et selvstændigt center ved Nyt OUH med en bestyrelse, der har det strategiske ansvar og overordnede budgetansvar for centret. SDCOs bestyrelse refererer til Region Syddanmarks koncerndirektion og i sidste ende til regionsrådet.

  Formanden for bestyrelsen er en koncerndirektør fra Region Syddanmark. I bestyrelsen er alle regionens somatiske sygehusdirektioner, SDU og regionens kommuner repræsenteret. Derudover kan Novo Nordisk Fonden udpege et medlem.

  Der opbygges et Steno Partner-samarbejde i Region Syddanmark for at sikre et fællesskab om SDCO og de tiltag, der udvikles. Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus får status af Steno Partner. SDCO tager udgangspunkt i de etablerede samarbejdsstrukturer i regionen i forhold til kommunerne, praksis, SDU og de øvrige uddannelsesinstitutioner.

  De fysiske rammer
  Som en del af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden etableres en ny bygning ved Nyt OUH. Bygningen vil rumme alle centerets aktiviteter og dermed blive et samlingssted for udvikling og forskning i diabetesbehandling. Bygningen skal være klar til ibrugtagning samtidig med Nyt OUH, hvilket forventes at være ultimo 2022. 

  Tidsplan og økonomi
  Centeret etableres i eksisterende fysiske rammer på OUH 1. januar 2018.

  Nogle aktiviteter starter op 1. januar 2018 og andre senere. Derfor forventes en optrapning af den årlige bevilling frem mod 2023, hvor man forventer at kunne flytte ind i nye rammer på Nyt OUH.

  Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden finansierer i fællesskab SDCO.

  De overordnede principper for fordelingen af finansieringsansvaret er, at Region Syddanmark som hidtil finansierer standardaktiviteten for diabetespatienter samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger af bygningen i forbindelse med SDCO. Endelig bidrager Region Syddanmark med en del af bygningen, grundareal til bygningen og klargøring af grunden ved Nyt OUH. Novo Nordisk Fonden finansierer de supplerende og udviklingsorienterede aktivitetsområder samt opførelsen af en centerbygning. Nærmere vedrørende de økonomiske aftaler vil fremgå af bevillingsaftale og bygningsaftale.

  En bevillingsaftale (drift) og en bygningsaftalen (anlæg inkl. sikkerhedsstillelse) vil være de juridisk forpligtende aftaler, der efterfølgende vil blive foreslået indgået mellem Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden i forbindelse med Novo Nordisk Fondens bevilling til etablering af SDCO-bygningen og supplerende aktiviteter.

  Den videre proces

  Sundhedsudvalget behandlede drejebogen på møde den 20. juni 2017. Udvalget tiltrådte indstillingen.

  Innovationsudvalget behandlede drejebogen på møde den 22. juni 2017. Udvalget tiltrådte indstillingen.

  Efter drejebogens behandling i sundhedsudvalget og innovationsudvalget er der udarbejdet notat med supplerende bemærkninger bl.a. på baggrund af indkomne høringsbemærkninger fra specialeråd og rådgivning fra Sundhedsstyrelsen. Dette materiale er vedlagt i bilag.

  Det samlede aftalegrundlag m.v. behandles på sundhedsudvalgets og innovationsudvalgets ordinære møder den 22. og 23. august 2017. Udvalgenes beslutninger vil blive eftersendt inden regionsrådets behandling af sagen.

  Efter behandlingen af det samlede aftalegrundlag m.v. i regionsrådet den 28. august vil det samlede aftalegrundlag m.v. forelægges Novo Nordisk Fondens bestyrelse den 5. september 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense (SDCO) udgør grundlaget for en bevillingsaftale og en bygningsaftale mellem Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet af et flertal.

  Enhedslisten stemte imod.

  Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt af 37 medlemmer, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

  4 medlemmer, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet stemte imod. 

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 11/6297
  8. Screening for tyk- og endetarmskræft fra 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  I 2014 blev der indført screening for tyk- og endetarmskræft til borgere i aldersgruppen 50-74 år. Tilbuddet indfases over en 4 årig periode fra 2014-2017. Fra 2018 og frem skal alle borgere i målgruppen have tilbud om screening inden for en 2-årig periode. Dette medfører en forventet øget årlig aktivitet i screeningsprogrammet.

  Der forelægges på den baggrund forslag til udmøntning af økonomi til udvidelse af screeningssekretariat og laboratoriefunktionen på Sygehus Lillebælt i Vejle.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I 2014 blev der indført screening for tyk- og endetarmskræft til borgere i aldersgruppen 50-74 år. Tilbuddet indfases over en 4 årig periode fra 2014-2017. Fra 2018 og frem skal alle borgere i målgruppen have tilbud om screening inden for en 2-årig periode. Dette medfører en forventet øget årlig aktivitet i screeningsprogrammet.

  Fra 2018 skal godt 400.000 borgere have tilbud om screening inden for en periode på 2 år. I indeværende screeningsrunde har ca. 66 % erfaringsmæssigt taget imod tilbuddet, og 7 % har haft en positiv prøve, som har krævet yderligere undersøgelse i form af en kikkertundersøgelse (koloskopi).

  Aktivitetsstigningen er forbundet med nogen usikkerhed, men det skønnes, at der fra 2018 årligt vil skulle udføres ca. 70.000 ekstra analyser og knap 4.000 ekstra koloskopier på regionens sygehuse. Hertil kommer behandling af fundne kræfttilfælde. Jf. seneste årsrapport fra databasen for screeningsprogrammet er der fundet kræft hos 5,5 % af de patienter, som har fået en koloskopi.


  I Region Syddanmark er programmet organiseret med et screeningssekretariat og laboratorium på Sygehus Lillebælt i Vejle. Sekretariatet varetager styring af programmet med udsendelse af invitationer/påmindelser, kontakt til borgere og booking af tilbud om koloskopi ved en positiv afføringsprøve. Laboratoriet forestår analyserne af de indsendte prøver for hele regionen.

  I 2013 blev der i forbindelse med opstart af programmet udmøntet en årlig driftsbevilling på 7,78 mio. kr. til Sygehus Lillebælt til varetagelse af de regionale funktioner vedrørende sekretariat og laboratorium. Ved overgang til en 2 årig screeningskadence vurderes der behov for en udvidelse af disse funktioner, i form af en øget bemanding til at kunne håndtere den stigende årlige volumen, og til finansiering af en stigende årlig udgift til udsendelse af invitationer m.v. 

  For sekretariatet skønnes der behov for 3 lægesekretærnormeringer, hvilket betyder en udvidelse med 2 stillinger, svarende til en årlig udgift på 0,836 mio. kr. inkl. overhead til øvrig drift. Desuden er det påkrævet med en årlig udvidelse af rammen til finansiering af udsendelse af invitationer på 2,52 mio. kr. Denne udgift er skønnet på baggrund af de gennemsnitlige årlige udgifter til udsendelse i 2015 og 2016.

  For laboratoriet vurderes der behov for udvidelse med 0,580 mio. kr. til udvidelse fra 1,4 til 2,8 bioanalytikere til varetagelse af de ekstra analyser, 0,425 mio. kr. til reagenser, kalibratorer m.v. samt 0,135 mio. kr. til service på udstyr, kvalitetssikring og løbende overvågning af funktionen.

  Samlet set er der behov for en årlig rammeudvidelse til Sygehus Lillebælt på 4,497 mio. kr. fra 2018 og frem. Disse foreslås finansieret fra meraktivitetspuljen, idet de driftsmidler, som regionen har fået tilført til implementering af screeningsprogrammet i 2013, er besluttet overført til meraktivitetspuljen – fraset den årlige driftsbevilling som i 2013 blev udmøntet til Sygehus Lillebælt.  
   

  De supplerende undersøgelser i form af koloskopi eller CT-scanning, patologiske undersøgelser samt den evt. afledte behandling, varetages på regionens 4 sygehuse. Denne aktivitet er aktivitetsfinansieret efter principperne i Region Syddanmarks takststyringsmodel. Det er således også udgangspunktet for finansiering af den udvidede aktivitet på disse områder i anden screeningsrunde.

  Som en del af forberedelsen til anden runde i screeningsprogrammet, ses der også på behovet for anskaffelse af ekstra udstyr på sygehusene (kikkertudstyr, laboratorieudstyr mv.). Det nødvendige udstyr forudsættes finansieret af de medicotekniske investeringsrammer.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At der fra 2018 og frem udmøntes yderligere 4,497 mio. kr. årligt til Sygehus Lillebælt med henblik på udsendelse af invitationer, drift af screeningssekretariat og laboratorium, som finansieres fra meraktivitetspuljen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen, Søren Rasmussen og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 17/9916
  9. Høringsudkast til praksisplan på dermatologiområdet (hud)
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til speciallægeoverenskomsten udarbejder regionen en planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til praksisplan for dermato-venerologi området (hudlæger) med anbefalinger, som nu forelægges til godkendelse med henblik på udsendelse i høring.

  Arbejdsgruppens kommissorium blev drøftet på sundhedssamordningsudvalgets møde den 7. februar 2017.

  Planudkastet har været forelagt samarbejdsudvalget for speciallæger på møde den 27. juni 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til speciallægeoverenskomstens § 4 for speciallægehjælp udarbejder regionen en plan for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast har der i foråret 2017 været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra speciallægepraksis og fra Hudafdeling I på OUH. Det var desværre ikke muligt at få en repræsentant fra almen praksis med i arbejdsgruppen.

  Praksisplanudkastet består dels af en del, som vedrører kapaciteten og som beskriver en række forskellige forhold, der indvirker på kapaciteten, dels af en vurdering af den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling.

  Derudover beskrives den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger, herunder aldersprofil og eventuelle udfordringer.

  Derefter følger overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  Slutteligt beskrives arbejdsgruppens samlede anbefalinger for speciallægepraksis.

  Arbejdsgruppens anbefalinger

  Blandt anbefalinger kan nævnes, at arbejdsgruppen vurderer, at der bør ske en udvidelse af kapaciteten, svarende til et fuldtidsydernummer, med placering i Middelfart eller Kolding.

  Det anbefales videre, at der med baggrund i den demografiske udvikling i perioden 2018 – 2028 bør ske en kapacitetsudvidelse med yderligere en fuldtidspraktiserende dermatolog, hvis det nuværende serviceniveau ønskes opretholdt, og at der i den kommende 10-årige periode afsættes midler svarende til en fuldtidspraktiserende dermatolog.

  Derudover vurderer arbejdsgruppen, at der ikke er grundlag for indførelse af rammeydelserne for røde bade, allergivaccination og overaktivitet i svedkirtlerne (armhulen).

  Videre anbefaler arbejdsgruppen, at der sker en udlægning fra sygehus til praksis vedrørende behandlingen hirsutisme (laserbehandling af svær skægvækst hos kvinder), og at dette sker ved indgåelse af rammeaftale herom.

  Endelige anbefaler arbejdsgruppen, at der udarbejdes et sæt visitationsretningslinjer for Hudafdeling I tilpasset arbejdsdelingen og samarbejdet mellem praksis og sygehus.

  Sluttelig har arbejdsgruppen fremsat en række forslag vedrørende opfølgning på servicen og tilgængeligheden i praksis.

  Høring og politisk behandling

  Udkastet til praksisplanen har været forelagt samarbejdsudvalget for speciallæger den 27. juni 2017. Udvalget havde ingen bemærkninger til planen. 

  Praksisplanudkastet vil efter forelæggelse for regionsrådet blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde for regionsrådet for endelig stillingtagen.

  Sundhedssamordningsudvalget behandlede sagen på møde den 8. august 2017. Udvalget tiltrådte indstillingen med den bemærkning, at økonomien til en udvidelse af kapaciteten svarende til et fuldtidsydernummer vil blive indarbejdet i budgettet for 2018 og i overslagsårene.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til praksisplan for dermato-venerologispecialet sendes i høring.

  At økonomien til en kapacitetsudvidelse med en fuldtidspraktiserende dermatolog til en gennemsnitlig årlig udgift på cirka 4 mio. kr. indarbejdes i budgettet for 2018 og i overslagsårene.

  At spørgsmålet om en kapacitetsudvidelse med yderligere en fuldtidspraktiserende dermatolog til en gennemsnitlig årlig udgift på cirka 4 mio. kr. indgår i prioriteringen af budgetterne i den kommende 10-årige periode. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-08-2017
   

  Indstilling tiltrådt med den bemærkning, at økonomien til en udvidelse af kapaciteten svarende til et fuldtidsydernummer vil blive indarbejdet i budgettet for 2018 og i overslagsårene.

   

  Preben Friis-Hauge og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/9914
  10. Høringsudkast til praksisplan på øjenområdet (oftalmologi)
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til speciallægeoverenskomsten udarbejder regionen en planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til praksisplan for øjenområdet (oftalmologi) med anbefalinger, som nu forelægges til godkendelse med henblik på udsendelse i høring.

  Arbejdsgruppens kommissorium blev drøftet på sundhedssamordningsudvalgets møde den 7. februar 2017.

  Planudkastet har været forelagt samarbejdsudvalget for speciallæger på møde den 27. juni 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til speciallægeoverenskomstens § 4 udarbejder regionen en plan for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast har der i foråret 2017 været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra speciallægepraksis og fra sygehusenes øjenafdelinger. Det var desværre ikke muligt at få en repræsentant fra almen praksis med i arbejdsgruppen.

  Praksisplanudkastet består dels af en del, som vedrører kapaciteten og som beskriver en række forskellige forhold, der indvirker på kapaciteten, dels af en vurdering af den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling.

  Derudover beskrives den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger, herunder aldersprofil og eventuelle udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

  Derefter følger overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  Slutteligt beskrives arbejdsgruppens samlede anbefalinger for speciallægepraksis.

  Arbejdsgruppens anbefalinger

  Blandt anbefalinger kan nævnes, at arbejdsgruppen ikke finder, der er grundlag for en kapacitetsudvidelse i 2018. Med baggrund i den demografiske udvikling vurderes det dog, at der må forventes en stigning i udgiften de kommende 10 år på cirka 27 mio. kr., svarende til en kapacitetsudvidelse på 5–6 fuldtidspraktiserende øjenlæger. Ønskes det nuværende serviceniveau opretholdt, anbefaler arbejdsgruppen, at der i den kommende 10-årige periode sættes midler af til 5–6 praktiserende øjenlæger.

  Det anbefales videre, at der ikke for nuværende sker en yderligere udlægning af grå stær operationer fra sygehusene til speciallægepraksis, men at det ved genforhandling af den eksisterende aftale med de praktiserende øjenlæger vurderes, om der skal ske yderligere udlægning fra sygehus til praksis, samt om toriske linser skal være et praksistilbud til patienter med bygningsfejl.

  Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at der indgås en rammeaftale med øjenlægepraksis vedrørende kontrol af anti-VEGF patienter (AMD patienter i stabil ikke-behandlingskrævende fase).

  Endelig har arbejdsgruppen fremsat en række forslag vedrørende opfølgning på servicen og tilgængeligheden i praksis.

  Høring og politisk behandling

  Udkastet til praksisplanen har været forelagt samarbejdsudvalget for speciallæger den 27. juni 2017. Udvalget havde ingen bemærkninger til planen. 

  Praksisplanudkastet vil efter forelæggelse for regionsrådet blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde for regionsrådet for endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udkast til praksisplan for øjenspecialet sendes i høring.

  At spørgsmålet om en kapacitetsudvidelse, svarende til en fuldtidspraktiserende øjenlæge hvert andet år fra 2019 – 2028 til en gennemsnitlig årlig udgift på cirka 4,3 mio. kr., indgår i prioriteringen af budgetterne i den kommende 10-årige periode. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-08-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/10085
  11. Høringsudkast til praksisplan på øre-næse-halsområdet
  fold dette punkt ind Resume
   

  I henhold til speciallægeoverenskomsten udarbejder regionen en planlægning for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  En arbejdsgruppe har udarbejdet forslag til praksisplan for otologiområdet (øre-næse-halsområdet) med anbefalinger, som nu forelægges til godkendelse med henblik på udsendelse i høring.

  Arbejdsgruppens kommissorium blev drøftet på sundhedssamordningsudvalgets møde den 7. februar 2017.

  Planudkastet har været forelagt samarbejdsudvalget for speciallæger på møde den 27. juni 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  I henhold til speciallægeoverenskomstens § 4 for speciallægehjælp udarbejder regionen en plan for tilrettelæggelsen af den ambulante speciallægebetjening i regionen.

  Med henblik på at udarbejde et praksisplanudkast har der i foråret 2017 været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra speciallægepraksis og fra sygehusenes øre-næse-halsafdelinger. Det var desværre ikke muligt at få en repræsentant fra almen praksis med i arbejdsgruppen.

  Praksisplanudkastet består dels af en del, som vedrører kapaciteten og som beskriver en række forskellige forhold, der indvirker på kapaciteten, dels af en vurdering af den fremtidige kapacitet i speciallægepraksis samt den samlede ambulante speciallægebetjening og arbejdsdeling.

  Derudover beskrives den demografiske udvikling, udbuddet af speciallæger, herunder aldersprofil og eventuelle udfordringer med hensyn til rekruttering og fastholdelse.

  Derefter følger overvejelser og anbefalinger vedrørende samarbejde og sammenhæng i sundhedsvæsenet samt en beskrivelse af kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og servicemål i praksis.

  Slutteligt beskrives arbejdsgruppens samlede anbefalinger for speciallægepraksis.

  Arbejdsgruppens anbefalinger

  Blandt anbefalinger kan nævnes, at arbejdsgruppen ikke finder, der er grundlag for en kapacitetsudvidelse i 2018. Med baggrund i den demografiske udvikling vurderes det dog, at der må forventes en stigning i udgiften de kommende 10 år på cirka 8 mio.kr., svarende til en kapacitetsudvidelse på 2–3 fuldtids praktiserende ørelæger. Ønskes det nuværende serviceniveau opretholdt, anbefaler arbejdsgruppen, at der i den kommende 10-årige periode sættes midler af til 2–3 praktiserende ørelæger.

  Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at rammeydelserne for operation for stritøre, forundersøgelse med henblik på høreapparatbehandling samt høreapparattilpasning ikke indføres.

  Endelig har arbejdsgruppen fremsat en række forslag vedrørende opfølgning på servicen og tilgængeligheden i praksis.

  Høring og politisk behandling

  Udkastet til praksisplanen har været forelagt Samarbejdsudvalget for Speciallæger den 27. juni 2017 med henblik på bemærkninger.

  De speciallægelige medlemmer af udvalget havde nedenstående bemærkninger til planen. Bemærkningerne forelægges regionsrådet sammen med høringsudkast til praksisplanen jf. speciallægeoverenskomstens bestemmelser herom:

  Speciallægesiden i samarbejdsudvalget synes man skal overveje, om det kan være hensigtsmæssigt at inddrage de praktiserende ørelæger i udlevering af høreapparater til patienter med et ukompliceret høretab. Man kan på den måde få et borgernært tilbud med kort ventetid og højtservice niveau.

   

  Speciallægesiden i samarbejdsudvalget vil i den anledning gerne henlede opmærksomheden på, at FAPS i forbindelse med Sundheds- og Ældreministeriets evaluering af høreapparatsområdet i Danmark så nærmere på ministeriets opgørelse over udgifter til de forskellige ordninger.

   

  I deres høringssvar påviste de, at ordningen med tilskud til privat behandling påfører det offentlige større udgifter per høreapparatbehandling, end behandlingen kan leveres til via overenskomstaftale med de praktiserende ørelæger. Det skyldes, at patienternes egenbetaling ved privat behandling fører til betydelige kommunale udgifter til helbredstillæg.

   

  De gjorde også opmærksom på, at den generelle stigning i ventetider på offentlig høreapparatbehandling vil kunne reduceres betragteligt på landsplan ved at udbrede den overenskomstaftalte ordning, som findes i Region Hovedstaden, til resten af landet.

  Det vil især gavne ældre borgere, der af forskellige årsager har svært ved at transportere sig over længere afstande og derfor foretrækker behandling lokalt. Ud over en større livskvalitet for de ældre borgere, er der også en samfundsøkonomisk gevinst, når de ældre er mere selvhjulpne.

   

  Ved høreapparatbehandling i speciallægepraksis bliver borgerne tilbudt en behandling af høj kvalitet. Alle praktiserende ørelæger er akkrediteret via Den Danske Kvalitetsmodel.

  En regionsklinik, som allerede er planlagt i Sønderborg, vil ikke på nær samme måde kunne tilbyde et borgernært tilbud. For mange ældre patienter er det ikke realistisk at tage til Sønderborg med henblik på høreapparatudlevering og følgende justeringer.

   

  Endvidere vil speciallægesiden i samarbejdsudvalget gerne kommentere på det uhensigtsmæssige i at fjerne operationer for skæv næseskillevæg fra speciallægepraksis.

  Dels udføres operationerne på specialistniveau med betydeligt færre omkostninger for regionen end den tilsvarende operation på sygehuset. Operationen kan tilbydes borgernært og ambulant. Operationen er ikke et kompliceret indgreb, og de læger der udfører indgrebet laver typisk flere typer af næsekirurgi.

   

  Speciallægerne er endvidere akkrediteret og deltager i uddannelsen af kommende speciallæger. Visionen om mere borgernær behandling og udlægning af opgaver harmonerer dårligt med dette tiltag.

  Det skal bemærkes hertil, at det i planudkastet fremgår, at det er arbejdsgruppens vurdering, at operationen for skæv næseskillevæg bør foregå i sygehusregi. Ydelsen er dog en overenskomstydelse og kan ikke ”fjernes” fra speciallægepraksis.  

  Praksisplanudkastet vil efter forelæggelse for regionsrådet blive sendt i høring hos specialets samarbejdspartnere. Planen forelægges efter endt høringsrunde for regionsrådet for endelig stillingtagen.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At bemærkninger fra speciallægesiden i samarbejdsudvalget tages til efterretning uden tilretning af udkastet til praksisplanen.

  At udkast til praksisplan for specialet otologi sendes i høring.

  At spørgsmålet om en kapacitetsudvidelse, svarende til 2–3 fuldtids praktiserende ørelæger til en gennemsnitlig årlig udgift på cirka 3,6 mio. kr. indgår i prioriteringen af budgetterne i den kommende 10-årige periode. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 08-08-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/30986
  12. Innovationsstrategi for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Det fremgår af pejlemærkerne for Region Syddanmark, at ”Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling.”  Med udgangspunkt i dette pejlemærke, er der udarbejdet et forslag til en innovationsstrategi for Region Syddanmark, med henblik på en samlet tværgående indsats, med inddragelse af alle regionens opgaveområder. Som et led i udmøntningen af strategien forelægges der et forslag til konsolidering af finansieringen af Syddansk Sundhedsinnovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der forelægges et udkast til innovationsstrategi for Region Syddanmark, der tager sigte mod at etablere en samlet tværgående indsats på innovationsområdet. Strategien skal bidrage til, at omdrejningspunktet for innovation i Region Syddanmark skal være mødet mellem patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Det helt afgørende for tilgangen til innovation i Region Syddanmark er, at innovation skal anvendes som et middel til at løse behov i klinikken – både på det somatiske og psykiatriske område, på det præhospitale område og på de sociale centre som regionen driver. Indsatsen skal tage udgangspunkt i regionens virksomhed og have fokus på det konkrete udbytte for de patienter og borgere, som regionen leverer services til.

  Der blev nedsat en bred tværgående faglig arbejdsgruppe i efteråret 2016 med det formål at udarbejde et oplæg til strategi for innovationsområdet i Region Syddanmark. Arbejdsgruppens arbejde mundede ud i formuleringen af et udkast til innovationsstrategi, der tager udgangspunkt i et af de pejlemærker, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016:

  ”Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling.”

   

  Det gør vi ved, at:

  • Udvikle regionens nuværende og fremtidige ydelser og services til gavn for borgerne ved hjælp af innovation og ny teknologi.
  • Lokale behov og lokal viden skal være drivkraft for innovation og udvikling.
  • Bygge bro mellem behov, tilgængelig viden og erhvervsmæssige styrker.
  • Bruge viden og ekspertise fra andre sektorer og regioner, både nationalt og internationalt.
  • Udvikle og forbedre regionens ydelser ved at prioritere forskning.

  Endvidere lægges der i strategien vægt på, at der allerede foregår innovation på sygehuse og sociale centre. Det betyder at innovationsstrategien bringes i anvendelse i respekt for de mange lokale innovationsstrategier og innovationsinitiativer, der udvikles og drives overalt i regionen.

  Sundheds- og velfærdsinnovation er tillige et prioriteret forretningsområde i den regionale vækst- og udviklingsstrategi i Region Syddanmark og spiller en vigtig rolle i indsatsen for vækst og erhvervsudvikling på offentlig-privat innovation. Det betyder at samarbejdet med erhvervslivet er en central del af innovationsarbejdet i Region Syddanmark.

  I forbindelse med innovationsstrategien er der udpeget en række særlige temaer, som vil få stor betydning for sundhedsvæsenets indretning og udvikling i årene fremover:

  • Sammenhæng
  • Data og digitalisering som grundlag for innovation
  • Medicin
  • Patientoplevet værdi og kvalitet
  • Effektiviseringer

  Som en del af innovationsstrategien anbefales det, at der i Region Syddanmark arbejdes videre med en nærmere beskrivelse af den konkrete indsats og organisering på følgende måde:

  Operationalisering af temaerne i strategien
  Det anbefales, at der udarbejdes en nærmere beskrivelse af perspektiverne af de fem særlige temaer, som innovationsstrategien peger på som særlige områder for innovation.

  En vejviser til hjælp til innovation i Region Syddanmark
  Det anbefales, at der på baggrund af strategien udarbejdes en vejviser til hjælp for innovation i Region Syddanmark, som beskriver lokale indsatser, fælles regionale tiltag, og hvilken rolle de forskellige institutioner og enheder har i det samlede innovationsarbejde.

  Beskrivelse og organisering af Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)
  Opgaven med at beskrive organiseringen af SDSI på baggrund af denne strategi placeres i direktionen.

  Udkastet til innovationsstrategien har været drøftet i hovedudvalget og regionshusets-MED-udvalg, ligesom professionsuddannelserne har fået lejlighed til at komme med bemærkninger til strategien.

  CoLab Denmark
  Det er i innovationsstrategien beskrevet, at der i Region Syddanmark er etableret organisationen CoLab Denmark, med det formål at videreudvikle det tværsektorielle samarbejde mellem region og kommuner om behovet for nye velfærdsteknologiske løsninger og udfolde samarbejdet med virksomheder herom. Innovationsudvalget forelægges parallelt en sag med beslutning om CoLab Denmarks videreførelse efter 2017 samt om udmøntning af reserverede midler til CoLab Denmark i 2018.

  Finansiering af Syddansk Sundhedsinnovation
  SDSI er beskrevet i innovationsstrategien, som en vigtig aktør på innovationsområdet i Region Syddanmark. SDSI skal i sit arbejde have fokus på at understøtte lokale innovationsprocesser. Det er afgørende, at ressourceforhold ikke er en barriere for sygehuse og sociale centre, i forhold til at gøre brug af kompetencer og ydelser fra SDSI. Derfor skal det sikres, at SDSIs drift baseres på finansieringsmodel, der kan bidrage til at sikre hensigtsmæssige snitflader og sammenhænge mellem de lokale initiativer og den rådgivning og de ydelser, som SDSI kan bibringe innovationsprocesserne.

   

  For at kunne imødekomme, at de grundlæggende innovationsbehov kan varetages af SDSI, som stabsfunktion er der derfor behov for at tilføre midler til SDSIs budget. Dette skal sikre at sygehuse, der ønsker at gøre brug af SDSIs kompetencer, ikke skal finde ressourcer til dette på deres budgetter.

  På den baggrund foreslås det, at SDSI tilføres 3,0 mio. kr. årligt svarende til fire årsværk. Finansieringen vil ikke øge bemandingen i SDSI med fire årsværk, men konsolidere finansieringen af den personalesammensætning, der allerede er, og skabe et mere stabilt driftsgrundlag.

  Budgettet afsættes med virkning fra 1. september 2017 svarende til forventet ikrafttrædelse af innovationsstrategien med 1,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

  Budgetjusteringen vil blive foreslået finansieret af puljen til udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  Midlerne, der foreslås udmøntet til at finansiere den justerede model for SDSIs økonomi, er således midler, der allerede er afsat og prioriteret i anden sammenhæng. 

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At forslaget til ”Innovationsstrategi for Region Syddanmark” tiltrædes.

  At Syddansk Sundhedsinnovation, som afledt konsekvens af innovationsstrategien, tilføres 1,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

  At udgifterne finansieres i forbindelse med udmøntningen af midler til udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.                                                                                 

  Enhedslisten undlod at stemme.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 15/50823
  13. Udmøntning af reserverede midler fra Regional Udvikling til CoLab Denmark i 2018
  fold dette punkt ind Resume
   

  CoLab Denmarks finansiering fra regionsrådets vækst- og teknologipakke (regionale udviklingsmidler) på 30 mio. kr. udløber med udgangen af 2017. Der skal derfor tages stilling til en forlængelse af projektperioden til og med 31. december 2018 samt udmøntning af reserverede midler af op til 7,5 mio. kr. fra Regional Udvikling til CoLab Denmark i perioden.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Baggrund
  CoLab sætter fokus på tværsektorielt sundhedssamarbejde om udvikling, test, implementering og udbredelse af velfærdsteknologi baseret på opbyggelsen af stærke tværsektorielle samarbejdsplatforme, der skaber rammerne for udvidet samarbejde med virksomheder og med borgere/patienter som medudviklere. De økonomiske rammer udgøres af midler indstillet af Syddansk Vækstforum til design og konceptudvikling på 4,7 mio. kr. i 2014-2015. Dertil kommer en bevilling fra regionsrådets vækst- og teknologipakke (regionale udviklingsmidler) på 30 mio. kr. til perioden 2014-2017.

  Konceptet tager afsæt i lokalt forankrede CoLabs for at sikre et stærkt samarbejde mellem sygehuse, kommuner, praksis og borgere tæt på sundhedsvæsenets driftsenheder og byggende på allerede eksisterende relationer.

  CoLab fundamentet er bygget op med fokus på kvalitet og effektivitet i patientforløbene samt vækst i erhvervslivet – de tre bundlinjer – og der arbejdes derfor kontinuerligt for at skabe gode rammer for offentligt-privat samarbejde på det tværsektorielle område.

  Status
  De lokale CoLabs og det tekniske CoLab Plug & Play er alle etableret og i drift, men deres modenhed er vidt forskellige grundet det tidsmæssige spænd i etableringen. Aktuelt arbejder de fem lokale CoLabs med styregrupper, der har repræsentation fra sygehus og kommuner, og alle CoLabs har gennemført eller igangsat konkrete projektaktiviteter. Således har stort set alle kommuner i Region Syddanmark deltaget i CoLab projekter. Konkrete eksempler på projekter, og hvordan de har givet værdi på den tredobbelte bundlinje, er nærmere beskrevet i CoLab Creations–årsrapporten for 2016.

  Samspil med andre regionale og tværsektorielle initiativer
  CoLab er en central aktør i videreudvikling og styrkelse af det tværsektorielle udviklingssamarbejde mellem region, kommuner, praksis og virksomheder og med fokus på borgerne som medudviklere. CoLab Denmark understøtter på den måde de regionale vækst- og udviklingsstrategier, REVUS. CoLab Denmark understøtter også en række af Region Syddanmarks pejlemærker – herunder pejlemærket for det tværsektorielle samarbejde, og CoLab er en central del af regionens arbejde med at skabe sammenhæng og lokal forankring af innovationsindsatser som beskrevet i udkastet til den regionale innovationsstrategi. Derudover understøtter CoLab Denmark temaerne i den syddanske sundhedsaftale.

  CoLab Denmark i 2018
  CoLab Denmark har i marts 2017 gennemført en erfaringsopsamling, der ligger til grund for dette forslag til, hvordan CoLab skal udvikles og midlerne udmøntes.

  Kerneopgaven i 2018 bliver en fortsat konsolidering og udvikling af CoLab som en lokal og regional samarbejdspartner i tværsektorielle velfærdsteknologiske udviklingsprojekter. Herunder kontinuerligt at understøtte og igangsætte gode tværsektorielle samarbejdsprojekter med virksomheder og borgere som medudviklere til gavn for den tredobbelte bundlinje. Opgaven omfatter:

  • Et stærkt fokus på videreudvikling og fastholdelse af de lokale CoLabs netværk med kommunale og regionale driftsenheder og med virksomheder.
  • Konsolidering og udvikling af CoLab programmets rolle som katalysator for det tværsektorielle udviklingssamarbejde. Herunder udvikling af samarbejdet med de formaliserede samarbejdsfora såsom de lokale SOF og PSOF grupper og lignende relevante samarbejdsfora regionalt og lokalt.  
  • Øget fokus på at samarbejdet med virksomheder om at udvikle, teste og udbrede velfærdsteknologi, som hovedregel sker med afsæt i sygehusenes eller kommunernes behov og med borgeren som medudvikler. Indsatsen sker i samspil med eksisterende erhvervsfremmeaktører, bl.a. Welfare Tech.
  • Videndeling og udnyttelse af den specialistviden og de erfaringer de enkelte CoLabs og CoLab Denmark opbygger i de konkrete innovationsprojekter og udvikling af samarbejdsnetværket CoLab Denmark. 

  Forventede resultater for 2018 baseret på erfaringsopsamlingen februar 2017 Virksomheder:

  • Opnår mulighed for øget vækst ved gennemførelse af pilotprojekter for anvendelse af eksisterende teknologi til nye målgrupper.
  • Har nem adgang til driften, hvor de får hurtig og fleksibel afklaring af produkt- udviklingspotentiale.
  • Nye og værdifulde netværksrelationer etableres omkring det lokale CoLab i samspil med CoLab Denmark, hvilket fører til løsninger som i højere grad afspejler behov, og som derfor i højere grad udvikler sig til kommercielle succeser.
  • Får øget viden om sundhedsvæsnet og fremtidens behov for velfærdsteknologier.
  • Får kvalificering af produkter så de lever op til datasikkerhed og de konkrete behov, så produktet får større værdi på markedet og bidrager til øget omsætning.

  Sundhedsvæsenet får:

  • Behovsdrevne udviklingsprojekter som danner baggrund for strategisk beslutningstagen med henblik på indkøb og implementering.
  • Øget fokus på effektivt og systematisk arbejde med pilotprojekter inden for udvalgte strategiske temaer.
  • Udveksling af kompetencer på tværs, der understøtter det tværsektorielle innovationsarbejde med virksomheder og borgere, som tætte medudviklere.
  • Effektiv og fleksibel ramme for tværsektorielt virksomhedssamarbejde der øger kvaliteten i de tværsektorielle sundhedsydelser og aflaster i håndteringen af testforløb for sygehus og kommune.
  • Åben dialog med virksomheder hvor der kan ske udveksling af behov og løsningsmuligheder.
  • Koordinering med andre tværsektorielle fora hvor fælles tværsektorielle lokale behov kan være driver for at udvikle til fremtiden.

  Borgeren får:

  • Adgang til nye velfærdsteknologier, som understøtter deres sundhed.
  • Mulighed for at være medudvikler af fremtidens teknologiske løsninger og arbejdsgangene omkring disse.
  • En offentlig sektor som inviterer til samarbejde med borgerne og de pårørende.

  Projektforlængelse og principper for udmøntning
  For fortsat at konsolidere CoLab Denmark indstilles det til regionsrådet, at programmet forlænges til og med 31. december 2018. Der vil i efteråret 2017 blive gennemført en ekstern evaluering af CoLab som led i afrapporteringen af midlerne fra vækst- og teknologipakken.

  Det indstilles endvidere, at det samlede beløb på 7,5 mio. kr. udmøntes til CoLab Denmark for at kunne sikre indsatser og resultater i 2018 som beskrevet ovenfor. Midlerne foreslås fordelt på følgende måde: 

  • 6 mio. kr. anvendes til konsolidering og videreudvikling af arbejdet i de lokale CoLabs samt CoLab Plug & Play, det vil sige1 mio. kr. pr. CoLab.
  • 1,5 mio. kr. anvendes til programledelse af CoLab Denmark, heraf reserveres 0,5 mio. kr. til fælles aktiviteter i CoLab.

  Principperne for udmøntning er uddybet i bilag 1, herunder at de lokale CoLabs i efteråret 2017 skal udarbejde en udviklingsplan for mål, aktiviteter og budget 2018, der skal forelægges direktionen i Region Syddanmark i oktober 2017. Udviklingsplanerne skal ligge inden for rammerne for CoLab Danmark.

  I den oprindelige budgetramme fra vækst- og teknologipakken indgår en aktivitetspulje, hvorfra de lokale CoLabs kan ansøge om tilskud til gennemførelse af projekter med virksomheder. Af de oprindelige midler i aktivitetspuljen er der aktuelt 2,4 mio. kr. ikke disponerede midler. Det indstilles til regionsrådet, at eventuelt overskydende midler ved udgangen af 2017 overføres til brug i 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At projektperioden for CoLab Denmark forlænges til og med 31. december 2018.

  At midlerne (op til 7.5 mio. kr.) til videreførelse af CoLab Denmark i 2018 udmøntes efter de beskrevne principper.

  At eventuelt overskydende midler i CoLab Denmarks aktivitetspulje kan overføres til brug i 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

   

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/38715
  14. Udmøntning af ramme til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte i december 2016 en udmøntningsramme til understøttelse af udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen som opfølgning på rammepapiret om samme.

  I denne sag forelægges regionsrådet forslag til første udmøntning af rammen til understøttelse af innovationsstrategien, en 2-års opfølgning på Integrated Care, klyngeprojekter, en midlertidig videreførelse af Generisk Telemedicinsk Platform og vedrørende samdrift med Tønder Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet godkendte på mødet den 19. december 2016 etableringen af en udmøntningsramme til understøttelse af udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i tilknytning til det rammepapir, som sundhedssamordningsudvalget og sundhedsudvalget har haft forelagt regionsrådet.

  I denne sag forelægges forslag til den første udmøntning fra puljen:

  Innovationsstrategien: Jf. anden sag på dagsordenen er formålet med innovationsstrategien at styrke mulighederne for, at sygehuse og sociale centre kan inddrage og anvende innovation som drivkraft i arbejdet at skabe bedre ydelser og service til borgerne.

  Syddansk Sundhedsinnovation får en særlig rolle i innovationsstrategien, idet den i sit arbejde skal have fokus på at understøtte lokale innovationsprocesser. For at de grundlæggende innovationsbehov kan varetages af Syddansk Sundhedsinnovation som stabsfunktion, er der behov for at tilføre midler til enheden.

  Derfor foreslås det, at Syddansk Sundhedsinnovation tilføres 1,0 mio.kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. fra 2018 og frem.

  2-års opfølgning på Integrated Care: Regionsrådet besluttede den 23. maj 2016 at lukke projektet Integrated Care med baggrund i en evaluering, som KORA gennemførte. Evalueringen viste, at indsatsen ikke havde haft den forventede effekt.

  Samtidig besluttede regionsrådet, at der i 2017 dog gennemføres en 2-års opfølgning på den sundhedsøkonomiske analyse for at vurdere effekten af indsatserne efter yderligere et år. Denne evaluering kan gennemføres af KORA for godt 105.000 kr.

  Det foreslås derfor, at der afsættes 53.000 kr. til at dække Region Syddanmarks andel af udgiften. Odense Kommune dækker den anden halvdel af udgiften.

  Klyngeprojekter: I rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen foreslås det at etablere mindre organisatoriske enheder – klynger – som ramme for populationsledelse på tværs. Med inspiration fra Holland og Skotland foreslås det at etablere en ny form for organisering, der kan løfte samarbejdet lokalt. Klyngerne kan udgøres af et mindre antal alment praktiserende læger, som sammen med sygehus og kommuner arbejder med specifikke målgrupper om en målrettet indsats.

  Der er pt. tre klyngeprojekter, som forberedes.

  I det første projekt ønsker Sygehus Lillebælt at gennemføre en kortlægning af folkesundheden inden for udvalgte geografisk afgrænsede områder med henblik på at pege på potentielle forbedrings- og investeringsmuligheder i primær- og sekundærsektoren samt at udvikle og teste forskellige løsninger med metoder fra den syddanske forbedringsmodel. Projektet søges støttet med forskning og evaluering.

  Et andet projekt om klyngesamarbejde er aftalt med Vejen Kommune, som har fokus på at udvikle samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen. Det er hensigten, at indholdet i samarbejdet i projektet skal drives frem af data, som hentes fra alle tre sektorer.

  Et tredje projekt varetages fra Odense Universitetshospital, hvor hensigten er at nå bedre ud til alle praktiserende læger ved fremadrettet at organisere praksiskonsulent-

  ordningen i lokale klynger. Den enkelte praksiskonsulent får således til opgave at være i tæt kontakt med den enkelte klinik i klyngen og bringe informationer videre på tværs af sektorgrænsen.

  Idet projekterne på nuværende tidspunkt er på et meget tidligt stadium, foreslås det, at der afsættes en ramme på 1,125 mio. i 2017 og 2,5 mio. årligt fra 2018 og frem til arbejdet med klynger via de nævnte og andre projekter. Det foreslås, at rammen kan disponeres af koncerndirektøren med ansvar for det tværsektorielle samarbejde.

  Midlertidig videreførelse af Generisk Telemedicinsk Platform: Den tidligere Shared Care Platform er udviklet for regionale og statslige midler. Den er evalueret positivt i forhold til at kunne fungere som en generisk telemedicinsk platform.

  Kommunerne har ikke ønsket at indgå i videreudviklingen af platformen. Imidlertid har Region Syddanmark på den korte bane behov for at kunne anvende den it-tekniske platform til visning af hjemmemonitorerede data og til andre lokale projekter. Løsningen vil være gældende, indtil der er et fremadrettet alternativ.

  Det foreslås, at Syddansk Sundhedsinnovation tilføres 2,96 mio. i 2017 og i 2018 og 3,26 mio. kr. i 2019 til midlertidigt at videreføre Generisk Telemedicinsk Platform, indtil der findes et fremadrettet alternativ.

  Samdrift med Tønder Kommune: I forbindelse med høringsprocessen vedrørende Region Syddanmarks spareplan i foråret 2016 fremsatte Tønder Kommune forslag til, hvordan region og kommune kan samarbejde om at drive Sygehus Sønderjylland, Tønder i fremtiden. Efterfølgende er der arbejdet med at udvikle initiativer om samdrift mellem kommunale og regionale funktioner under en samlet vision om ”Nærhed og sammenhæng gennem samdrift”. Visionen handler dermed om at videreudvikle et nært, sømløst og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor borgerne kan leve det liv, de ønsker at leve, givet det funktionsniveau og den sygdom, borgeren har.

  To konkrete initiativer handler om samdrift af henholdsvis skade- og sygeplejeklinik og af den kommunale akutfunktion og daghospitalet i Tønder. Begge projekter udvikles over flere faser, hvor faserne bygger videre på erfaringer mv., som er udviklet i den foregående fase. Til at koordinere de forskellige aktiviteter i samdriftsinitiativerne foreslås ansat en fælles, samfinansieret koordinator.

  Det foreslås at afsætte 150.000 kr. i 2017, 300.000 kr. i 2018 og i 2019, og 150.000 kr. i 2020 til at finansiere Region Syddanmarks andel af udgiften til en koordinator.

  Den samlede udmøntning: Ovenstående forslag til udmøntning af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen summeres op i nedenstående skema.

  (1.000 kr.)

  2017

  2018

  2019

  2020

  Ramme

  48.354

  4.170

  7.728

  7.728

  Udmøntninger:

         

  Innovationsstrategien

  1.000

  3.000

  3.000

  3.000

  IC-opfølgning

  53

       

  Klyngeprojekter

  1.250

  2.500

  2.500

  2.500

  Generisk Telemedicinsk Platform

  2.960

  2.960

  3.260

   

  Tønder: Koordinator til samdrift

  150

  300

  300

  150

  Samlet udmøntning i året

  5.413

  8.760

  9.060

   5.650

  I alt (+=overskud,-=underskud)

  42.911

  -4.590

  -1.332

  2.078

  Det forudsættes, at der senere på året overføres ubrugte midler på rammen med henblik på at sikre finansieringen til udmøntningen for 2018 og 2019.

  Da innovationsudvalget først har behandlet sagen om innovationsstrategien på møde i juni 2017, er økonomien vedrørende 2017 justeret i forhold til den sag, som sundhedssamordningsudvalget har anbefalet over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:
   

  At der fra rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen udmøntes midler som anført i sagsfremstillingens tabel.
   

  At koncerndirektøren for det tværsektorielle samarbejde meddeles bemyndigelse til at udmønte rammen til klyngeprojekter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 16-05-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Marianne Mørk Mathiesen tog forbehold.

   

  Preben Friis-Hauge og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/37738
  15. Udskiftning af vinduer på Sønderborg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
   

  På Sønderborg Sygehus er der, som en del af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet, igangsat et projekt for udskiftning af vinduer. Det anbefales, at dette projekt tilføres 8 mio. kr., idet behovet har vist sig væsentligt større og presserende end tidligere forudsat.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet udmøntede den 19. december 2016 puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet for 2017. Udmøntningen skete på baggrund af en prioritering inden for den afsatte ramme. Med udmøntningen blev et flerårigt projekt for udskiftning til nye vinduer på Sønderborg Sygehus igangsat. De eksisterende vinduer er fra midten af 1970’erne, vinduerne er utidssvarende og i noget omfang utætte og giver trækgener for patienter og personale. Vinduerne trænger derfor til udskiftning. Der er konstateret forekomster af PCB i vinduesfugerne, hvorfor miljøsanering i forbindelse med udskiftningen er nødvendig.

  Vinduesudskiftningen ønskes fremskyndet og startet op i flere områder end oprindeligt planlagt, da behovet har vist sig større og mere presserende end tidligere forudsat.

  Konkret udskiftes vinduer i de dele af Sønderborg Sygehus, som Sygehus Sønderjylland skal bruge efter at sygehuset er ombygget til specialsygehus, jf. helhedsplanen for Sønderborg Sygehus vedtaget af regionsrådet i december 2012. I første omgang fokuseres der på at skifte vinduerne i intensivafsnittet og ambulatorietorvet, projekter som regionsrådet har igangsat i foråret 2017. Til dette formål er der brug for en udvidelse af rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2017 på 8 mio. kr. til denne fremrykning af vinduesudskiftningen.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At rammen til udvendig bygningsvedligeholdelse tilføres 8,0 mio. kr. i 2017 til udskiftning af vinduer på Sønderborg Sygehus.

  At beløbet finansieres af prioriteringspuljen, drift.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 17/17013
  16. Nyt OUH - udbud af klynger
  fold dette punkt ind Resume
   

  Udbuddet af de 4 klynger ved Nyt OUH skal igangsættes. Af hensyn til delprojektets størrelse indstilles, at klyngerne deles op i 1 til 4 delprojekter for at skabe øget konkurrence. Desuden forelægges tildelingskriterierne for totalentrepriserne med henblik på godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet behandlede den 24. oktober 2016 projektforslaget for Nyt OUH. I forbindelse hermed besluttede regionsrådet, at Projektorganisationen for Nyt OUH forbereder udbud og udbudsmateriale i 1-3 totalentrepriser inden for Hospitalsringen. Regionsrådet blev den 24. april 2017 orienteret om det optimerede projekt, som nu ligger til grund for udbud.

  To af de tre totalentrepriser blev sendt i udbud i maj 2017, Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04). Nærværende sag omhandler den sidste af de 3 planlagte totalentrepriser inden for Hospitalsringen – klyngerne. 

  Klyngerne er placeret, så de i videst muligt omfang opfylder de medicinske specialers nærhedskrav til andre specialer samt til senge- og behandlingsafsnit. Et klyngeområde omfatter ambulatoriefunktioner samt kontorer og undervisningslokaler for de kliniske specialer. I enkelte områder omfatter det også sengepladser, nemlig i akutområdet (FAM), børne- og ungeområdet samt i højisolationsafsnittet. Det enkelte klyngeområde fremstår som en bygningsmæssig enhed.

  De 4 klynger udgør i alt ca. 93.000 kvadratmeter og 1,6 mia. kr. (indeks 4. kvartal 2016).

  På baggrund af den forudgående markedsdialog og generelle vurdering af markedssituationen anbefales det, at der åbnes for muligheden for, at udbuddet af klynger kan ende i alt fra 1 til 4 totalentrepriser. De væsentligste fordele ved at åbne for den mulighed er:

  • Generelt har størrelse på de enkelte udbudte totalentrepriser i Nyt OUH-projektet været drøftet med markedet forud for udbuddet af DP03 og DP04. I den forbindelse tilkendegav flere entreprenørfirmaer, at de ikke ville være interesseret i eller have mulighed for at byde på de 4 klynger samlet, men gerne på en eller flere. Opdeling af udbuddet af klynger forventes derfor at medføre en større grad af konkurrenceudsættelse.  
  • De 4 klynger rummer relativt forskellige funktioner med tilhørende specielle faciliteter. Primært en klynge Ø1 rummer specialiserede funktioner i form af strålebehandlingsfunktion og nuklearmedicin. Det kan være en fordel at udbyde disse højt specialiserede funktioner separat.

  De potentielle risici ved denne udbudsstrategi vurderes at være ikke-væsentlige. I hvert fald vurderes fordelene at være betydeligt tungere vejende end de potentielle risici.

  Udvælgelses- og tildelingskriterier

  Hele udbudsprocessen vil følge samme skabelon som for de igangsatte totalentrepriseudbud på Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04) og bruge tilnærmelsesvis de samme kriterier for prækvalifikation og tildeling af kontrakten. I første omgang vil der foregå en prækvalifikation af totalentreprenører, som skal have lov til at komme med tilbud på opgaverne. Til det formål er der opstillet en række udvælgelseskriterier gående på entreprenørernes økonomiske, tekniske og faglige formåen. Udvælgelseskriterierne er lavet ud fra en forudsætning om, at indstillingen om at ændre udbuddet af de 4 klynger fra 1 totalentreprise til 1 til 4 totalentrepriser godkendes.

  Prækvalifikationen begynder den 11. september 2017, og anmodninger om prækvalifikation fra totalentreprenører modtages medio oktober 2017, hvorpå der forventes prækvalificeret op til fire totalentreprenører på hvert delprojekt. Prækvalifikationen skal godkendes af regionsrådet.

  Herefter vil de prækvalificerede totalentreprenører indgå i en dialogfase, hvorefter vinderne af en til fire klynger skal udpeges. Vinderne udpeges på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Underkriterierne er:

  1. Proces- og metodebeskrivelse
  2. Organisation og bemanding, herunder CV’er
  3. Omkostninger og dækningsbidrag

  For en nærmere baggrund for udvælgelseskriterier og vægtningen af tildelingskriterium og tilhørende underkriterier henvises til vedlagte bilag.  

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At udbuddet af klyngerne ved Nyt OUH ændres fra udbud i en totalentreprise til udbud i en til fire totalentrepriser.

  At tildelingskriteriet for de fire klynger (Delprojekt 05-08) er ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med tilhørende underkriterier og vægtning af disse: ”Proces og metodebeskrivelse” (40 - 50 %); ”Organisation og bemanding, herunder CV’er” (30 – 40 %) og ”Omkostninger og dækningsbidrag” (15 – 25 %). 

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 20-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg tog forbehold.

   

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.                                                                                  

  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten undlod at stemme.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 16/10506
  17. Engagement i "Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark"
  fold dette punkt ind Resume
   

  Region Syddanmarks finansiering af regionens deltagelse i regi af det tværregionale initiativ ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” (herefter kaldet ”Én indgang”) udløber medio 2017. Der redegøres for de hidtidige erfaringer med initiativet herunder rammerne for et fortsat engagement til og med 2018.

  Ud fra foreløbige erfaringer med ”Én indgang” i Region Syddanmark samt anbefalingerne fra regeringens vækstteam for life science anbefales det at videreføre ”Én indgang” i Region Syddanmark i uændret form og niveau i en overgangsperiode fra medio 2017 til og med 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmarks finansiering af regionens deltagelse i regi af det tværregionale initiativ ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” (herefter kaldet ”Én indgang”) udløber medio 2017. I sagen redegøres for de hidtidige erfaringer med initiativet herunder rammerne for et fortsat engagement til og med 2018.

  Overordnet set understøtter ”Én indgang” en række af Region Syddanmarks prioriteter, eksempelvis:

  • Regionens pejlemærker herunder særligt at Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling.
  • Region Syddanmarks og Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.
  • Regionens kommende innovationsstrategi med fokus på erhvervssamarbejde med udgangspunkt i driftens behov.

  Baggrund
  Samarbejdet om ”Én indgang” blev igangsat af regionerne i 2012. Baggrunden herfor var, at Danmark i en lang periode havde oplevet et markant fald i antallet af kliniske lægemiddelforsøg på de danske hospitaler.

  Alle regioner havde pr. januar 2014 etableret én indgang for industrien til at indgå aftaler om kliniske forsøg. Der er således koordinatorer i hver region, der bl.a. har til opgave efter henvendelse fra medicinalvirksomheder at identificere relevante kliniske afdelinger med henblik på, at de kan indgå aftale med medicinalvirksomheder om at gennemføre kliniske forsøg.

  I Region Syddanmark har pharma-indgangen siden 1. februar 2014 været varetaget af GCP-enheden under Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi på OUH. Indgangen blev etableret i 2014 som en 3-årig forsøgsordning som del af regionens budgetaftale.

  Regionerne har desuden igangsat tilsvarende indgange for de medicotekniske og velfærdsteknologiske virksomheder. I Region Syddanmark blev indgangen for medicotekniske og velfærdsteknologiske virksomheder etableret i 1. kvartal 2016 sammen med en koordinatorfunktion for initiativet samlet set i Region Syddanmark – varetaget af Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI). Samtidig udvides fokus til også at omfatte aktiviteter inden for offentlig privat innovation og således ikke alene kliniske forsøg.

  Erfaringer
  Nedenfor gennemgås aktiviteten og de overordnede erfaringer i regi af ”Én indgang”.

  Det skal understreges, at der foregår en række henvendelser og virksomhedskontakter direkte med driftsområderne, hvor ”Én indgang” fungerer som en mulighed til de virksomheder, der har behov for vejledning eller ikke ved, hvor de skal henvende sig.

   

  Pharma
  Pharmaområdet opgør henvendelserne på landsplan, idet henvendelser går til alle regioner samtidig, hvorefter alle regioner undersøger mulighederne for at matche virksomhederne med kliniske afdelinger, der ønsker at medvirke til kliniske forsøg.

  Henvendelser:

  2014: 70

  2015: 65

  2016-marts 2017: 65

  Af de 65 henvendelser i 2016-2017 er der på baggrund af tilbagemeldinger fra virksomheder viden om to forsøg, der på nuværende tidspunkt er blevet aktuelle i Danmark, hvoraf Region Syddanmark er repræsenteret i det ene forsøg med to af de fire anbefalede centre. Det faktiske tal kan være højere.

  Foruden feasibility-henvendelser har der i 2016-2017 været 29 andre henvendelser fra virksomheder. Feasibility-henvendelser er tidlige indledende forespørgsler fra virksomheder eller sponsorer om mulighederne for at gennemføre kliniske forsøg i f.eks. Danmark.

   

  Medico/velfærdsteknologi
  Syddansk Sundhedsinnovation har valgt at betragte funktionen som indgang for medicotekniske og velfærdsteknologiske virksomheder som én samlet indgang/fordelingsfunktion for alle virksomhedskontakter i organisationen. Det betyder, at der i perioden 2016-marts 2017 samlet har været dialog med 122 unikke virksomheder, hvoraf 3 henvendelser har været relateret til klinisk afprøvning og 119 henvendelser og dialoger om andre former for offentlig-privat samarbejde. Udbyttet er 27 konkrete samarbejder, der er gennemført eller undervejs.

   

  Koordineringsfunktion
  Koordineringsfunktionen indebærer blandt andet at arbejde med strategisk forankring og formidling af tilbuddet i Region Syddanmarks driftsområder samt generel kommunikation af initiativet. I den forbindelse har der siden etableringen 1. kvartal 2016 eksempelvis været dialog med regionens sygehusledelser og/eller på stabsniveau omkring samarbejdet, deltagelse på konferencer, udarbejdelse af hjemmeside osv. De konkrete aktiviteter fremgår af bilag.

  Mulige konsekvenser af anbefalinger fra regeringens vækstteam
  Regeringens nedsatte vækstteam for life science offentliggjorde den 31. marts 2017 anbefalinger om, at koordination af klinisk forskning i Danmark bør samles ét sted under det nuværende NEXT samarbejde, der udvides til en landsdækkende organisation omfattende alle kliniske områder. Det anbefales således af vækstteamet, at NEXT og ”Én indgang” udbygges og sammenlægges.

  NEXT er et offentligt-privat partnerskab inden for klinisk forskning bestående af offentlige institutioner og en række lægemiddelproducenter. NEXT skal gøre Danmark til et foretrukket land for lægemiddelindustrien til at foretage de helt tidlige afprøvninger af nye lægemidler (”En indgang” arbejder med de senere faser) inden for en række specifikke terapiområder. Alle regioner deltager i NEXT-samarbejdet, som finansieres af staten (Innovationsfonden) samt af regionerne til og med 2018.

  Anbefalinger for ”Én indgang” i Region Syddanmark 2017-2018:
  ”Erfaringerne viser overordnet set, at det er lykkedes at omsætte henvendelserne til en række konkrete samarbejder særligt inden for offentlig privat innovation og - i mindre omfang – inden for kliniske forsøg. Dette mønster må anses som forventeligt, da virksomhederne inden for bl.a. medico- og velfærdsteknologi ofte er små og relativt nyetablerede, og hvor kliniske forsøg typisk først bliver relevant senere. Erfaringerne viser også, at der er behov for at facilitere samarbejdet, idet virksomhederne ofte ikke selv kan navigere i organisationen og ofte har brug for sparring/vejledning, inden driftsområderne involveres. På den måde undgår driften også unødige forstyrrelser. På pharma-området har ” Én indgang” derudover bidraget til at etablere sygdomsspecifikke netværk, hvor erfaringen herfra vurderes at være ganske positiv i forhold til at understøtte gennemførelsen af kliniske forsøg.”

  Ud fra ovenstående erfaringer med ”Én indgang” i Region Syddanmark samt anbefalingerne fra regeringens vækstteam for life science anbefales det at videreføre ”Én indgang” i Region Syddanmark i uændret form og niveau i en overgangsperiode fra medio 2017 til og med 2018. Hermed vil finansieringen følge finansieringen af NEXT. Overgangsperioden giver samtidig mulighed for, at der – hvis anbefalingerne følges – kan udvikles en konkret model for, hvorledes NEXT og ”Én indgang” kan sammenlægges.

  I forhold til finansiering foreslås således nedenstående model for en 1,5 års forlængelse til udgangen af 2018.

  Tabel 1. Finansieringsmodel for 1,5 års forlængelse til udgangen af 2018.

  Funktion og ansvar

  Finansieringsbehov 1,5 års forlængelse

  Fordeling på områder

  Koordineringsfunktion

  (SDSI)

  300.000 kr.

  Regional udvikling: 150.000 kr.

  Direktionens prioriteringspulje: 150.000 kr.

  Pharma-indgang

  (GCP enhed)

  600.000 kr.

  Kvalitet og Forskning: 600.000 kr.

  Medico/ velfærdsteknologi--indgang

  (SDSI)

  600.000 kr.

  Regional Udvikling: 300.000 kr.

  Direktionens prioriteringspulje: 300.000 kr.

   I alt

  1.500.000 kr.

  Regional Udvikling: 450.000 kr.

  Kvalitet og Forskning: 600.000 kr.

  Direktionens prioriteringspulje: 450.000 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At ”Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark” videreføres i Region Syddanmark med udgangspunkt i den nuværende form og finansieringsniveau i perioden medio 2017 til og med 2018.

  At finansieringsbehovet på 1.500.000 kr. samlet set ud fra den i sagen beskrevne finansieringsmodel med følgende fordeling:

  • Regional Udvikling finansierer 450.000 kr. fra bevillingsområdet ”Øvrige omkostninger” inden for Regional Udviklings eksisterende ramme.
  • Kvalitet og Forskning finansierer 600.000 kr. fra Kvalitet og Forsknings ramme (til pharma-indgangen).
  • Direktionens prioriteringspulje finansierer 450.000 kr. (bidrag til koordineringsfunktion + bidrag til medico-indgangen).

  At der ultimo 2018 udarbejdes en intern evaluering af indsatsen, herunder redegørelse for virksomhedernes karakteristika og igangsatte samarbejder mellem virksomheder og driften.  

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 22-06-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

   

  Peter Christensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/107
  18. Indstillinger fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Syddansk Vækstforum behandlede 7 sager vedrørende regionale erhvervsudviklingsmidler på mødet den 12. juni 2017. Det drejer sig om 6 konkrete ansøgninger, der vedrører regionale erhvervsudviklingsmidler og en sag om bevilling af regionale erhvervsudviklingsmidler til forlængelse af samarbejdet om Cluster Excellence Denmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ansøgning: FOMARS

  Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (FOMARS) søger 42 mio. kr. til medfinansiering af markedsføringskampagner til gennemførelse i 2018, 2019 og 2020. Derudover søger FOMARS om 809.775 kr. til administration i perioden.

  FOMARS yder tilskud til markedsføringskampagner med foreningens medlemmer i spidsen, som markedsfører Region Syddanmark som turismedestination i udlandet. FOMARS må udelukkende støtte den del af markedsføringsprojekterne, som er ikke-kommercielle (dvs. der ydes ikke støtte til markedsføring af private virksomheder).

  Støtten fra FOMARS kan højst udgøre 30 % af projekternes samlede budget ift. den nuværende bevilling og i forhold det ansøgte. De FOMARS støttede markedsføringskampagner udføres af de syddanske destinationer. Bag destinationernes markedsføringskampagner står offentlige og private aktører i form af attraktioner, overnatningssteder, operatører mv. som alle betaler til markedsføringskampagnernes egenfinansiering på 70 %.

  Markedsføringskampagnerne sikrer, at kendskabet til Region Syddanmark bliver udbredt i udlandet, hovedsagligt på nærmarkederne i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Det øgede kendskab vil ifølge ansøger sikre, at antallet af udenlandske overnatninger stiger med øget omsætning i det syddanske turismeerhverv til følge.

  Ansøgningen var indstillet til drøftelse i Vækstforum. Vækstforum besluttede, at indstille ansøgningen til tilsagn til kampagner i 2 år med en støtteprocent på maksimalt 25 % at de støtteberettigede udgifter. Vækstforum besluttede samtidig, at såfremt FOMARS søger om tilskud til markedsføringskampagner efter 2019 vil det være en forudsætning, at FOMARS udarbejder en perspektivplan, der vedlægges ansøgningen. Planen skal angive mål for en gradvis større andel privat finansiering samt beskrive, hvordan man vil udvikle, udbrede og konsolidere samarbejdet.

   

  Ansøgning: Syddanske Signaturoplevelser

  Dansk Kyst- og Naturturisme søger regional medfinansiering til initiativet Syddanske Signaturoplevelser.

  Ansøger vil arbejde med at udvikle signaturoplevelser i Destination Fyn og i Destination Sønderjylland, ved hjælp af bl.a. kortlægning og analyser af destinationernes potentialer inden for udvikling af cykelturisme. Målet er at afdække målgruppernes motiver, markedsmuligheder og cykelturismens potentiale. Projektets målgruppe er turismeerhvervet i de to destinationer, som skal indgå i værdikædesamarbejder, hvor de i fælleskab med andre turismeaktører kan udvikle nye koncepter til turismeprodukter.

  Projektet er en del af en større tværgående indsats igangsat af Partnerskabet for Østersøturisme under Dansk Kyst- og Naturturisme, som retter sig imod udviklingen af signaturoplevelser i hele partnerskabets geografi. I den samlede indsats indgår også Region Sjælland og Bornholm.

  Vækstforum besluttede at indstille ansøgningen til tilsagn.

   

  Ansøgning: Vestkystens Turismevækstklynge

  Dansk Kyst- og Naturturisme søger regional medfinansiering til det tværregionale initiativ Vestkystens Turismevækstklynge.

  Initiativet er første fase i en langsigtet vision om at etablere et sammenhængende ’Seaside resort’ på tværs af kommunerne. Initiativet udgør en del af Dansk Kyst- og Naturturismes og herunder Partnerskab for Vestkystturismes indsats indenfor destinationsudvikling.

  Initiativet skal bidrage til at løfte kvaliteten af de syddanske feriesteder og oplevelser, som er en af de indsatser, der er beskrevet i Vækstforums handlings- og investeringsplan. Der søges også om medfinansiering i Vækstforum Midtjylland. 

  Vækstforum besluttede at indstille ansøgningen til tilsagn.

   

  Ansøgning: Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser

  Dansk Kyst- og Naturturisme søger regional medfinansiering til projektet Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser.

  Formålet med projektet er at skabe et overordnet koncept med en fælles kultur- og fødevarefortælling for hele Vestkysten, som også er et af de overordnede formål i handlingsplanen for Partnerskabet for Vestkystturisme.

  Partnerskabet for Vestkystturisme har en central rolle i udmøntningen af Vækstforums Handlings- og Investeringsplan indenfor turisme. I projektet udarbejdes en fælles fortælling, som sammen med film- og billedmateriale gøres tilgængelig for aktører ved den jyske vestkyst. Målgruppen er nye og eksisterende turister langs hele Vestkysten som gennem materialet, der udvikles i projektet, skal gøres opmærksom på de nye tiltag på Vestkysten.

  Vækstforum besluttede at indstille ansøgningen til tilsagn under forudsætning af, at Region Midtjylland og Region Nordjylland ligeledes medfinansierer projektet med hver 400.000 kr., hvilket allerede er blevet besluttet.

   

  Ansøgning: InProReg

  SDU – Sønderborg søger medfinansiering af Interreg 5A-projektet InProReg.

  Formålet med projektet er at styrke brugen af innovativt produktionsudstyr i små- og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Derved fastholdes en høj konkurrenceevne, der bl.a. bidrager til at bevare arbejdspladser inden for fremstillingsindustrien i regionen. Projektets aktiviteter bidrager til udvikling af nye koncepter og demonstrationsmodeller af fleksible og automatiserede produktionssystemer og med input til tilpasning af relevant uddannelse og kompetence inden for automatiseret produktion.

  Vækstforum besluttede at indstille ansøgningen til tilsagn.

   

  Ansøgning: VekselWirk

  Design2Innovate søger medfinansiering af Interreg 5A-projektet InProReg.

  Formålet er at skabe økonomisk vækst og nye arbejdspladser ved at fremme produkt-, proces- og social innovation i programregionen. Det sker ved at bringe syddanske og nordtyske aktører fra kreative erhverv og design, offentlige aktører, studerende og private virksomheder sammen med såkaldte ”Innovation Hubs” som ramme.

  Det fysiske omdrejningspunkt vil være innovations hubs i Kolding og Kiel, hvor der vil blive skabt rum for konkrete innovationsaktiviteter, men aktiviteterne retter sig imod virksomheder og andre aktører i hele Interreg 5A-programregionen.

  Vækstforum besluttede at indstille ansøgningen til tilsagn.

   

  Forlængelse af samarbejdet om Cluster Excellence Denmark

     

  Som en del af den fælles klynge- og netværksstrategi har uddannelses- og forskningsministeriet og de seks vækstfora siden oktober 2014 finansieret en fælles klyngesupport funktion under navnet Cluster Excellence Denmark (CED). Den gældende treårige kontrakt med CED udløber den 1. oktober 2017.

  CED skal hjælpe de danske klyngeorganisationer med at blive bedre til at løfte klyngeorganisationernes opgaver: At øge matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner, at øge virksomheders innovation, vækst og internationalisering, samt at fungere som brobygger regionalt, nationalt og internationalt.

  Det vurderes, at CED leverer relevante og efterspurgte ydelser, som har positiv virkning på udvikling af kompetencer i klyngesekretariaterne, opbygning af professionelle klyngeorganisationer og EU-certificering af klyngerne.

  Det vurderes desuden, at CED i det fremadrettede arbejde bør fokusere på at bidrage til forenklingen af den danske klyngeindsats.

  Vækstforum besluttede at indstille, at aftalen med CED forlænges med 2 år.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Vedr. punktet Ansøgning: FOMARS indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver FOMARS tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til markedsføringskampagner i 2 år (2018 og 2019) på maksimalt 25 % af de støtteberettigede udgifter svarende til maksimalt 23.333.333 kr.
  • At regionsrådet giver FOMARS tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til administration af FOMARS i to år (2018 og 2019) på maksimalt 75 % af de støtteberettigede udgifter svarende til maksimalt 539.850 kr.
  • At såfremt FOMARS søger om tilskud til markedsføringskampagner efter 2019 vil det være en forudsætning, at FOMARS udarbejder en perspektivplan, der vedlægges ansøgningen. Planen skal angive mål for en gradvis større andel privat finansiering samt beskrive, hvordan man vil udvikle, udbrede og konsolidere samarbejdet.

  Vedr. punktet Ansøgning: Syddanske Signaturoplevelser indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver projektet tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 650.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. punktet Ansøgning: Vestkystens Turismevækstklynge indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver projektet tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 1.125.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 18,75 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At bevillingen gøres betinget af, at Region Midtjylland ligeledes bevilger en medfinansiering på 1.125.000 kr., svarende til maksimalt 18,75 % af projektets støtteberettigede udgifter.

  Vedr. punktet Ansøgning: Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver projektet tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 400.000 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 25 % af de godkendte støtteberettigede udgifter.

  Vedr. punktet Ansøgning: InProReg indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver projektet tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 1.613.782,65 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15,00 % af de syddanske partneres godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At bevillingen gøres betinget af, at det samlede projekt ”Innovativ Produktions Region (InProReg)” modtager tilsagn fra Interreg 5A.

  Vedr. punktet Ansøgning: VekselWirk indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver projektet tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 1.176.853,25 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 15,00 % af de syddanske partneres godkendte støtteberettigede udgifter.
  • At bevillingen gøres betinget af, at det samlede projekt ”VekselWirk” modtager tilsagn fra INTERREG 5A.

  Vedr. punktet Forlængelse af samarbejdet om Cluster Excellence Denmark indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet medfinansierer klyngesupportfunktionen Cluster Excellence Denmark med 1.000.000 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler i perioden oktober 2017-oktober 2019.
  • At det forudsættes, at den øvrige finansiering af supportfunktionen tilvejebringes.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/107
  19. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  På baggrund af bemyndigelser fra regionsrådet gav Vækstforum på sit møde den 12. juni 2017 tilsagn om regionale erhvervsudviklingsmidler til de 2 ansøgninger IE – Industriel Elektronik (del af Center for Industriel Elektronik) og Styrket Erhverv i Gadeplan.

  Vækstforum drøftede desuden en række sager herunder ændring af projekt Kompetencevækst, temadrøftelse om Digitalisering og Industri 4.0, Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019, Erhvervspartnerskab mellem Udviklingsråd Sønderjylland og Syddansk Vækstforum, Status på erhvervspartnerskab mellem Udvikling Fyn og Syddansk Vækstforum samt Vestdansk Erhvervssamarbejde – udmøntning af handlingsplan 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Ansøgning: IE – Industriel Elektronik

  Regionsrådet reserverede den 24. april 2017 en ramme på 12 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af etablering af Center for Industriel Elektronik efter indstilling fra Vækstforum og gav samtidig Vækstforum bemyndigelse til at udmønte rammen under forudsætning af, at en for Vækstforum tilfredsstillende samlet finansieringsmodel for CIE er på plads.

  På Vækstforummødet den 12. juni 2017 behandlede Vækstforum ansøgningen fra SDU – Sønderborg om udmøntning af rammen til projektet IE – Industriel Elektronik. Ansøgningen er et væsentligt element i bestræbelserne på at etablere Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg. Formålet med CIE er at etablere et unikt state-of-the-art europæisk forskningscenter, som kan give virksomheder i området forbedret adgang til forskningsbaseret viden, udviklings- og testfaciliteter samt kvalificeret arbejdskraft. Desuden er målet, at det innovative samarbejde mellem erhvervsliv og videninstitution øges.

  Aktiviteterne i Industriel Elektronik skal særligt støtte opbygning af uddannelsesrelateret forskning, udvikle uddannelser efter virksomhedernes behov samt medvirke til at tiltrække studerende fra erhvervslivet.

  Etablering af CIE er organiseret i et partnerskab mellem følgende primære aktører: Danfoss A/S, Bitten og Mads Clausen Fonden, Linak A/S, Sønderborg Kommune, SDU og Region Syddanmark.

  Syddansk Vækstforum har tidligere bevilliget ca. 20 mio. kr. til CLEAN klyngen til gennemførelse af 6 innovationsforløb inden for industriel elektronik til understøttelse af CIE.

  Det forventes, at CIE vil medvirke til at dække 50 % af behovet for ansættelser inden for elektronik i 2020. Vækstforum besluttede at udmønte rammen på 12 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og indstille til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 24.000.000 kr.

   

  Ansøgning: Styrket Erhverv i Gadeplan

  Regionsrådet reserverede den 24. april 2017 en ramme på 3 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af projektet Styrket Erhverv i Gadeplan efter indstilling fra Vækstforum og gav samtidig Vækstforum bemyndigelse til at udmønte rammen. På Vækstforummødet den 12. juni 2017 behandlede Vækstforum en ansøgning fra Svendborg Kommune om udmøntning af rammen.

  Styrket Erhverv i Gadeplan er en del af en samlet rammefortælling for den helhedsorienterede indsats på Sydfyn inden for turisme, maritime erhverv, og IT-erhverv. Projektet tilbyder kompetenceudviklingsforløb inden for digitalisering og e-handel til mindre special-detailhandlende (erhverv i gadeplan) med henblik på at øge omsætning og jobskabelse gennem øget brug af e-handel. Det vil understøtte fastholdelse og etablering af flere special-detailhandlende i de 4 kommuner end det lokale marked inkl. turister i sig selv giver grundlag for og styrke den turismemæssige attraktivitet.

  Vækstforum besluttede jf. bemyndigelse fra regionsrådet, at give projektet delvist tilsagn på 2.381.873,14 fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 og at indstille til Erhvervsstyrelsen, at projektet modtager delvist tilsagn fra Den Europæiske Socialfond på 4.763.746,27 kr. Årsagen til det delvise tilsagn og den heraf følgende reduktion af budgettet er, at udgifter til administration vurderedes at være for høje.

  Ændring af projekt KompetenceVækst

  Projektet ’KompetenceVækst’ har anmodet Vækstforum om en væsentlig reduktion af projektets aktiviteter og budget, samt om en mindre opjustering af projektets støtteprocent fra Socialfonden.

  Anmodningen skyldes en række udfordringer herunder begrænset interesse fra virksomhederne, som har vanskeligt ved at undvære medarbejderne i produktionen, og at den nye erhvervsuddannelse for voksne (EUV) har vist sig, at være mindre fleksibel at arbejde med end forventet.

  På baggrund af udfordringerne har projektet været i dialog med partnerne i projektet samt med sekretariatet om løsningsmuligheder. Den tilbageværende partnerkreds har besluttet, at de gerne vil fortsætte projektet, men med en kraftig nedskalering af måltal, budget og partnerkreds.

  Vækstforum besluttede at indstille til Erhvervsstyrelsen, at projektet nedskaleres, som anmodet af projektet.

   

  Erhvervspartnerskab mellem Udviklingsråd Sønderjylland og Syddansk Vækstforum

  Ambitionen med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og den tilhørende handlings- og investeringsplan er, at initiativerne gennemføres i tæt samarbejde med lokale, regionale og nationale aktører, så der skabes synergi og størst mulig effekt af indsatserne. Samtidig sikres sammenhæng og koordinering. Vækstforum har tidligere godkendt erhvervspartnerskabsaftaler med Trekantområdet Danmark og Udvikling Fyn og behandlede på mødet den 12. juni 2017 et udkast til erhvervspartnerskabsaftale med UdviklingsRåd Sønderjylland med følgende syv aktivitetsspor:

  • Energi- og produktionsteknologi
  • Fødevarer
  • Logistik
  • Etablering af Aeronautical Center of Excellence
  • Dansk-tysk erhvervssamarbejde
  • Kvalificeret arbejdskraft og uddannelse
  • Kapitalfremskaffelse og Scale-up.

  Vækstforum besluttede at godkende udkastet til Erhvervspartnerskabsaftale med UdviklingsRåd Sønderjylland.

   

  Vestdansk Erhvervssamarbejde – udmøntning af handlingsplan 2017

  De tre vestdanske vækstfora har siden 2013 arbejdet sammen om at sikre et sammenhængende erhvervsfremmesystem på tværs af hele Vestdanmark. Samarbejdet blev yderligere styrket med indgåelsen af en ny samarbejdsaftale i juni 2016. Som led i den nye aftale blev formandskaberne for de tre vækstfora udpeget som medlemmer af en styregruppe for det vestdanske samarbejde.

  Styregruppen for Vestdansk Erhvervssamarbejde holdt møde den 13. marts 2017. Her blev det understreget, at det primære formål med samarbejdet er at forenkle og samordne strukturer og at sikre virksomhedernes adgang til specialiseret viden på tværs af regionsgrænserne.

  Styregruppen drøftede og godkendte på den baggrund 5 vejledende principper for udmøntningen af Vestdansk Erhvervssamarbejde, som er: Konkurrenceevne, Forenkling, Åbenhed, Samordning og nærhed samt Partnerskab. 

  Et andet centralt punkt på mødet var forslag til udmøntning af handlingsplan 2017 på følgende 4 områder: Sundheds- og Velfærdsinnovation, Energiteknologi, Fødevarer, Industri 4.0 herunder design og kvalificeret arbejdskraft. 

  Et tredje punkt på mødet var orientering om et fælles vestdansk indspil til vækstpartnerskabsaftaler med regeringen. I den fælles tekst lægges der vægt på at skabe forenkling og bedre samarbejde på tværs af erhvervsfremmesystemet – særligt i forhold til samordning af nationale innovationsnetværk og regionalt understøttede klynger af national karakter.

  Endelig godkendte styregruppen et dansk og engelsk navn for samarbejdet - henholdsvis Vestdansk Erhvervssamarbejde og Business Partnership West Denmark.

  Vækstforum besluttede, at godkende de vejledende principper og forslagene til udmøntning af handlingsplan 2017 samt dansk og engelsk navn for samarbejdet.

   

  Syddansk Vækstforums indsats for social inklusion

  I socialfondsprogrammet for 2014-2020 er social inklusion et obligatorisk indsatsområde. Vækstforum har i perioden 2015-2017 afsat op til 45,0 mio. kr. til social inklusion, hvoraf der aktuelt er udisponerede midler for godt 20 mio. kr.

  For at sikre en vækstrettet indsats har fokus indtil nu været på indslusningsforløb, fortrinsvis målrettet private virksomheder. Vækstforum har desuden lagt vægt på, at der særligt er fokus på indsatser/områder, som ikke dækkes af eksisterende tilbud og midler, hvor der er brug for udvikling af nye løsninger, og hvor Syddansk Vækstforum kan igangsætte initiativer inden for de rammer, som Socialfondsprogrammet giver mulighed for.

  Det har imidlertid vist sig, at der er en række udfordringer forbundet med at udmønte restmidlerne i puljen til social inklusion. Det er bl.a. et område, hvor der er en del udviklingsmidler til rådighed, som puljen står i konkurrence med. Endvidere er det et komplekst område med mange eksisterende indsatser, regler og forpligtelser. Det gør det vanskeligt at identificere nye indsatser, der komplementerer de eksisterende.

  På baggrund heraf besluttede Vækstforum at udvide indsatsen for social inklusion, så det også bliver muligt at investere i ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer, hvilket også er en mulighed i EU’s Socialfond.

   

  Slutrapport til EU-kommissionen om strukturfonde i Danmark 2007-2013

  Den samlede danske ramme for Regional- og Socialfondstilskud var på 3.652 mio. kr. i 2007-2013. Erhvervsstyrelsen konkluderer i slutrapporten til EU-Kommissionen, at programmidlerne blev anvendt fuldt ud, og programmerne er gennemført med lav fejlrate. I Syddanmark fik 120 projekter udbetalt støtte efter indstilling fra Syddansk Vækstforum, og der blev samlet udbetalt EU-støtte på 740,9 mio. kr. 

   

  Årsrapport 2016 fra Foreningen for Vestdansk Investeringsfremme

  Foreningen Vestdansk Investeringsfremme (FVI) er et samarbejde mellem Invest in Denmark (Udenrigsministeriet), Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Formålet er at tiltrække internationale investeringer og videnarbejdspladser til Vestdanmark.

  Vækstforum har støttet initiativet siden 2007 og besluttede på mødet den 13. juni 2016 at videreføre medlemskabet af FVI og det årlige kontingent for årene 2017 og 2018. Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har offentliggjort årsrapporten for 2016. Rapporten viser, at der er skabt og/eller fastholdt 192 arbejdspladser i 2016 og samlet 1.823 arbejdspladser i perioden 2007-2016 i Region Syddanmark. Resultatet for 2016 baserer sig på i alt 68 investeringsprojekter i Danmark, hvoraf 19,7 projekter er placeret i Vestdanmark, hvilket er på niveau med tidligere år. Projekterne skabte og fastholdte 408 arbejdspladser i Vestdanmark i 2016.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.


  Sagsnr. 16/13534
  20. Rigsrevisionens notat til beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisionen har den 2. juni 2017 fremsendt notat til beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer. Notatet er afgivet til statsrevisorerne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  På regionsrådsmøde den 27. marts 2017 drøftede regionsrådet Rigsrevisionens beretning om regionernes forvaltning af løn til chefer, herunder rigsrevisionens kritikpunkter i forhold til Region Syddanmark, samt regionens opfølgning herpå. Regionsrådet behandlede endvidere regionens udtalelse til økonomi- og indenrigsministeren på baggrund heraf.

  Rigsrevisionen har den 2. juni 2017 fremsendt notat til beretningen om regionernes forvaltning af løn til chefer. Notatet er udarbejdet på baggrund af økonomi- og indenrigsministerens redegørelse og regionernes udtalelser af 28. april 2017.

  Det fremgår af notatet, at økonomi- og indenrigsministeren og statsrevisorerne finder, at det ikke er helt tilfredsstillende, at regionerne i flere tilfælde ikke har forvaltet kontrakt- og åremålstillæg samt merarbejde korrekt og sparsommeligt.

  Ministeren har indhentet udtalelser fra alle regioner om, hvilke overvejelser og foranstaltninger beretningen og statsrevisorernes bemærkninger giver anledning til. Det fremgår videre, at det er ministerens indtryk, at regionerne på tilfredsstillende vis har fulgt op på bemærkningerne fra Statsrevisorerne og Rigsrevisionen, herunder ved gennemgang af forretningsgange og ved iværksættelse af initiativer med henblik på at sikre korrekt forvaltning af den del af lønnen, som er til lokal forhandling.

  Rigsrevisionen har på den baggrund vurderet, at sagen kan afsluttes.

  Notatet er afgivet til Statsrevisorerne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Til orientering.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/25477
  21. Rigsrevisionens beretning om regionernes brug af konsulenter
  fold dette punkt ind Resume
   

  Rigsrevisionen har til statsrevisorerne afgivet beretning om regionernes brug af konsulenter. Statsrevisorerne har afgivet bemærkninger hertil.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har anmodet regionsrådet om at forholde sig til beretningens indhold og konklusioner samt Statsrevisorernes bemærkninger, herunder hvilke foranstaltninger og overvejelser, beretningen giver anledning til.

  Sagen forelægges med henblik på svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Rigsrevisionen har til Statsrevisorerne afgivet beretning om regionernes brug af konsulenter. Statsrevisorerne har afgivet bemærkninger hertil i juni 2017.

  Baggrunden for Rigsrevisionens undersøgelse er, at regionernes udgifter til konsulent-ydelser har et ikke uvæsentligt omfang, og fordi konsulentydelser skal understøtte opgaveløsningen på flere områder i regionerne. Derfor er det væsentligt, at regionerne køber konsulentydelser bedst og billigst, og at regionerne har en strategisk tilgang til brugen af konsulenter.

  I beretningen kritiseres regionerne for i en række tilfælde ikke at købe konsulent-ydelserne bedst og billigst, idet Rigsrevisionen i flere sager konstaterer manglende efterlevelse af udbudsreglerne og den forudsatte forvaltningspraksis på området. Herunder kritiseres regionerne bl.a. for manglende skriftlig dokumentation for alle konsulentkøbets faser: Foranalyse, Gennemførelse, Opfølgning og Evaluering.

  Notat vedlægges med oversigt over de cases fra Region Syddanmark, som har givet anledning til kritik fra Rigsrevisionen.

  Det følger af rigsrevisorlovens § 18, stk. 2, at Økonomi- og Indenrigsministeren skal afgive en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Redegørelsen skal forholde sig til såvel beretningens indhold og konklusioner som til Statsrevisorernes bemærkninger. I redegørelsen skal indgå ministerens kommentarer til regionsrådets udtalelse, jf. rigsrevisorlovens § 18, stk. 3.

  Ministeriet har på den baggrund anmodet om, at regionsrådet forholder sig til beretningens indhold, konklusioner og Statsrevisorernes bemærkninger, herunder hvilke foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til. Svarfristen herfor er den 30. august 2017. Svarudkast til ministeriet vedlægges.

  Til orientering vedlægges tillige oversigt over udbud af regionens anlægssager i perioden 2014-2016. Af oversigten fremgår de enkelte projekter med oplysninger om rådgiver, entreprenør, tildelingsgrundlag og kontraktbeløb.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Rigsrevisionens beretning tages til efterretning i overensstemmelse med udkast til svar til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Herdis Hanghøi og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling. Susanne Linnet deltog som stedfortræder.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/25576
  22. Orientering om BIOS-lønsager
  fold dette punkt ind Resume
   

  Status for administrationens behandling af lønsager i forbindelse med regionens overtagelse af medarbejdere fra Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Arbejdet med regionens gennemgang af lønsagerne for overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd har været delt i to overordnede faser. I januar 2017 blev der udsendt afgørelser til samtlige medarbejdere, der havde bedt om en vurdering og gennemgang af deres sag. I alt 592 afgørelser.

  Det blev efterfølgende besluttet, at sagerne skulle gennemgås igen, da medarbejderne ønskede yderligere forhold inddraget som en del af regionens behandling og vurdering af sagerne. En fornyet gennemgang blev derfor iværksat. For at få arbejdsgrundlaget for denne gennemgang på plads måtte der ske en afklaring af både juridiske og revisionsmæssige forhold, der var blevet rejst. Herefter kunne sagsbehandlingen af de enkelte sager igangsættes. De forhold der har været væsentlige at afklare vedrører følgende:

  Døgnvagter på overtid

  Efter en lang periode uden afklaring i sagen mellem Dansk Erhverv og 3F om hvorvidt overtidsdøgnvagter skal honoreres med 24 timer, meddelte Dansk Erhverv at overarbejde udført som vagtplanlagte døgnvagter skal honoreres med 24 timer, hvis man har stået til rådighed hele døgnet. Den afgørelse betød, at regionen skal genberegne alle medarbejderes krav vedr. døgnvagter på overtid, så de honoreres med 24 timer.

  Ferie

  Der var behov for en juridisk afklaring af en række forhold vedrørende ferie - herunder, at regionen er bundet af, at ferie overføres med ret til ferie med løn. Det betyder, at der ikke kan afregnes med feriekort, medmindre den enkelte medarbejder rettidigt efter ferielovens regler har bedt om dette.

  Dokumentation

  Der var behov for en afklaring af hvilken yderligere dokumentation, der kunne anerkendes af revisionen som dokumentation for de fremsatte krav.

  Der er ultimo juli afgjort 112 sager, og der er fremsendt ca. 130 sager til de forskellige faglige organisationer, som regionen afventer en tilbagemelding på. Sagerne afgøres løbende og i takt med tilbagemeldingerne fra de faglige organisationer.

  De 112 afgjorte sager medfører en merudgift for regionen på 1,36 mio. kr. Merudgiften skyldes primært en ændring i honoreringen for døgnvagtsbetalingen, således at der skal betales for alle 24 timer vagten varer, jf. en afgørelse fra Dansk Erhverv, som regionen er bundet af.

  Sagsbehandlingen indbefatter en detaljeret og grundig gennemgang af kravet og den fremsendte dokumentation. Kravene indeholder som hovedregel krav om opregulering til 24 timer på ekstradøgnvagter, honorering for ekstravagter, afspadseringssaldo, ferietræk og feriegodtgørelse, kørsel og generelle korrektioner til lønsedler fra BIOS-tiden.

  Gennemgangen indbefatter en fuldstændig gennemgang af medarbejderens vagter – både på lønsedler, BIOS’ to vagtplansystemer, manuelle kørelister og dokumentation fra eventuelle øvrige nødvendige BIOS systemer. Der udarbejdes en opgørelse af samtlige vagter for at kunne afgøre, om der er tale om en normvagt eller en ekstravagt. Denne opgørelse holdes op imod udbetalinger i lønsystemet og medarbejderens fremsendte krav. Denne kontrol af vagterne og lønsystemet kan ikke ske maskinelt, da der skal arbejdes på tværs af flere systemer. Kontrollen foretages derfor manuelt. Derudover foretages en korrektion for honorering på døgnvagt som beskrevet ovenfor.

  Når kravet er beregnet, udarbejdes en beregning, hvor regionens samlede gennemgang fremgår. Beregningen samt øvrig relevant dokumentation sendes til den faglige organisation eller medarbejderen selv, hvis kravet ikke er anmeldt via en faglig organisation til nærmere drøftelse.

  Der er 34 faglige organisationer (3F har valgt, at alle lokale afdelinger har sendt egne krav ind, FOA har valgt at alle krav håndteres fra FOA København), der på deres medlemmers vegne har sendt krav ind til regionen. Sagerne drøftes og afklares individuelt og der forsøges at opnås størst mulig enighed. Der er meget store forskelle på, hvor mange medlemmer den enkelte organisation har indsendt krav for. Nogle har ganske få og nogle har op mod 70 medlemmer. Derfor er der også store variationer i sagsbehandlingsbyrden for den enkelte organisation. Organisationen tilbydes et møde, hvor sagerne drøftes og den faglige organisation foretager derefter en genberegning og giver en tilbagemelding. Det er på baggrund af disse – ofte længerevarende drøftelser frem og tilbage i den enkelte sag, at der opnås en afgørelse i sagen. Den faglige organisation kan tage forbehold om principielle spørgsmål – som f.eks. BIOS’ ferieordning (selvafløsningsprincippet) som senere kan tages op til yderligere afklaring mellem de centrale parter i København, hvis organisationen måtte ønske dette.

  Der er indtil nu afholdt møder og/eller telefoniske drøftelser med følgende faglige organisationer:
   

  • 3F Esbjerg
  • FOA København
  • Det faglige hus
  • 3F Odense
  • 3F Aabenraa/Tønder
  • 3F Sønderborg
  • 3F Sydfyn
  • 3F Vojens
  • 3F Varde-Billund
  • 3F Vestfyn
  • 3F Kongeåen
  • 3F Nordfyn
  • 3F Horsens
  • 3F København
  • 3F Kolding
  • HK

  Derudover er der planlagt møder med Krifa, 3F Østfyn, 3F Storebælt i starten af august 2017. Der aftales løbende nye møder med organisationerne, og administrationen står til rådighed for afklaringer og eventuelle ønsker om yderligere møder.

  Der er tale om en meget kompleks og tidskrævende opgave, hvorfor der også er indhentet ekstern bistand i form af et revionsfirma. Internt i administrationen er der ligeledes tilført ressourcer til HR for at gennemgå og beregne sagerne.

   

  Medarbejderne i Ambulance Syd informeres løbende om status på arbejdet med nyheder på Ambulance Syds intranet. De faglige organisationer modtager kopi af disse opdateringer.

  Regionsrådet er orienteret pr. mail om status 19. december 2016 og 9. januar, 20. januar, 24. februar, 3. april, 9. maj og 9. juni 2017.

  Forrretningsudvalget besluttede på møde den 16. august 2017 at oversende sagen til regionsrådet til orientering, idet udvalget ønsker en fremtidig månedlig statusorientering. På næste møde anmodes administrationen om at fremlægge forventninger til tidsperspektiver for afslutning af sagerne under hensyntagen til andre faktorer, herunder tilbagemeldinger fra de faglige organisationer.

  Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med forretningsudvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At forretningsudvalget får forelagt månedlige statusorienteringer om BIOS-lønsagerne.

  At administrationen på næste møde i forretningsudvalget anmodes om at fremlægge forventninger til tidsperspektiver for afslutning af sagerne under hensyntagen til andre faktorer, herunder tilbagemeldinger fra de faglige organisationer.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Forrretningsudvalget besluttede at oversende sagen til regionsrådet til orientering, idet udvalget ønsker en fremtidig månedlig statusorientering. På næste møde anmodes administrationen om at fremlægge forventninger til tidsperspektiver for afslutning af sagerne under hensyntagen til andre faktorer, herunder tilbagemeldinger fra de faglige organisationer.

  Marianne Mørk Mathiesen og Jørn Lehmann Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

  Susanne Linnet (stedfortræder for Herdis Hanghøi) og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/15949
  23. Fleksibel arbejdstid
  fold dette punkt ind Resume
   

  Orientering om høringssvar fra Hovedudvalget vedrørende forslag om indførelse af fleksibel arbejdstid.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  SF har fremsat forslag om indførelse af fleksibel arbejdstid efter inspiration fra et konkret initiativ i Københavns Kommune. På møde i regionsrådet den 27. februar 2017 blev det besluttet, at administrationen skulle belyse forslaget fra SF nærmere, herunder indhente MED-systemets vurdering.

  På baggrund heraf er der udarbejdet et notat, som beskriver henholdsvis projektet i Københavns Kommune, samt nuværende aftaler og politikker i regionen vedrørende arbejdstid og øvrige overvejelser, som kunne have betydning for indførelse af fleksibel arbejdstid.

  Forslaget blev herefter behandlet på møde i Hovedudvalget den 23. maj 2017.

  Hovedudvalget har drøftet forslaget og vurderet mulighederne for indførelse af fleksibel arbejdstid i dele af regionen med inddragelse af de oplysninger og overvejelser, der er lagt op til i det udarbejdede notat. Der var enighed i Hovedudvalget om, at forsøget i Københavns Kommune ikke kan vurderes, før udfaldet af evalueringen af forsøget er kendt.

  Derudover er det Hovedudvalgets opfattelse, at forsøg med indførelse af fleksibel arbejdstid er et spørgsmål for de faglige organisationer. Hovedudvalget forslår derfor, at der afventes et initiativ herfra, hvis der stadig er interesse for indførelse af fleksibel arbejdstid, når projektet i Københavns Kommune er evalueret til oktober 2017.

  Forretningsudvalget drøftede sagen på møde den 16. august 2017. Forretningsudvalget besluttede at indstille, at Hovedudvalgets indstilling følges. Indstillingen er tilrettet i overensstemmelse med forretningsudvalgets beslutning.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Forretningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At Hovedudvalgets indstilling følges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Punktet blev drøftet.

  Forretningsudvalget indstiller, at Hovedudvalgets indstilling følges.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Forretningsudvalgets indstilling tiltrådt.

  Susanne Linnet (stedfortræder for Herdis Hanghøi) og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/17498
  24. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i juni måned 2017, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I juni måned 2017 er der sket følgende ansættelser:

  • Steen Schougaard Christensen er ansat som direktør i Ambulance Syd pr. 1. august 2017.
  • Torben Hedegaard Jensen er ansat som direktør på Odense Universitetshospital med særligt ansvar for byggeriet af Nyt OUH pr. 15. august 2017.
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 16-08-2017
   

  Til orientering.

  Marianne Mørk Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Til orientering.

  Susanne Linnet (stedfortræder for Herdis Hanghøi) og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/24890
  25. Forslag fra Nye Borgerlige
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Nye Borgerlige.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Nye Borgerlige har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11:

  Et flertal i regionsrådet besluttede den 23. november 2015 at indgive politianmeldelse imod den tidligere regionsrådsformand.

  Anmeldelsen indeholdt en anmodning om, ”at politi og anklagemyndighed vurderer, om der er grundlag for en strafferetlig forfølgning og sanktionering af de konstaterede forhold i forhold til de implicerede parter”.

  På baggrund af anmeldelsen gennemførte politiet en lang og omfattende efterforskning, der inkluderede afhøring af 31 personer og en omfattende gennemgang af sagens dokumenter, herunder gennemgang af 8200 mails.

  Den tidligere regionrådsformand er aldrig blevet sigtet i forbindelse med sagen.

  Det 31. marts 2017 besluttede Rigsadvokaten at indstille efterforskningen i medfør af retsplejeloven § 721, stk. 1, nr. 2, idet Rigsadvokaten ikke fandt, at der var grundlag for at indlede en straffesag, da der ikke har været tale om en overtrædelse af straffeloven.

  Region Syddanmark har afholdt udgifter på 1.3 mio. kr. til advokatfirmaet Kromann Reumert til udarbejdelse af en rapport om en række forhold i relation til den daværende regionsrådsformands embedsførelse. Rapporten er af regionen fremsendt til Statsforvaltningen den 27. november 2015. Den 2. december 2015 meddelte Statsforvaltningen, at man ikke agtede at foretage sig noget i anledning af de forhold, som var rejst i rapporten.

  Indenrigsministeriet har i skrivelse af 13. juni 2017 meddelt, ”at det er ministeriets opfattelse, at anklagemyndighedens vurdering af de faktiske omstændigheder i den konkrete sag på den baggrund nu må lægges til grund for det tilfælde, at ministeriet som øverste regionale tilsynsmyndighed i medfør af § 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. Regionslovens § 31, måtte beslutte at tage Statsforvaltningens udtalelse af 20. november 2015 op til behandling”.

  Indenrigsministeriet har således underkendt Statsforvaltningens udtalelse af 20. november 2015 om, at ”Christian Ingemann Nielsens bistand til Carl Holst har ligget udenfor lovgivningens rammer og dermed været ulovlig”.

  Regionens forvaltning har den 4. maj 2017 gennemført en omfattende vurdering af sagens erstatningsretlige aspekter og konkluderet, at der ikke er grundlag for at rejse krav om erstatning, allerede fordi der ikke er dokumenteret noget tab og fordi der ikke har været tale om en overtrædelse af straffeloven.

  Den ret som tilkommer alle ansatte ved Region Syddanmark til at anvende regionens IT til private formål, samt ret til fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet imellem private og arbejdsmæssige formål, som omtalt i Rigsadvokatens afgørelse af 31. marts 2017, tilkommer også tidligere kommunikationsmedarbejder Christian Ingemann Nielsen. Retten tilkommer alle ansatte ved regionen og kan og skal anvendes uden forskelsbehandling af de ansatte.

  Det er min opfattelse, at der ikke længere består nogen kommunalretlig saglig interesse i sagen og at der således ikke er et sagligt regionalt formål, som kan begrunde anvendelse af betydelige offentlige midler til at iværksætte endnu en undersøgelse af den tidligere regionsrådsformand, eller nuværende eller tidligere ansatte.

  Retligt grundlag

  Det er i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur antaget, at kommuner, efter almindelige kommunalretlige grundsætninger, om kommuners opgavevaretagelse, har en helt generel pligt til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. Denne retsgrundsætning gælder også for regionerne.

  Det følger af de forvaltningsretlige grundsætninger, at regionen ikke må forfølge usaglige formål (også kaldet forbud imod magtfordrejning), skal respektere lighedsgrundsætningen og respektere kravet om proportionalitet imellem indgreb og formål.

  Henset til det faktum, som nu er klarlagt i sagen, er det min opfattelse at afholdelse af betydelige udgifter til endnu en undersøgelse af den tidligere regionsrådsformand, nuværende og tidligere ansatte, vil være i strid med princippet om, at regionen skal handle økonomisk forsvarligt, ovennævnte lighedsgrundsætning og kravet om proportionalitet.

  Det er min opfattelse, at en beslutning om at anvende omfattende offentlige midler på endnu en undersøgelse alene synes at kunne begrundes politisk i et ønske om at skade den tidligere regionsrådsformand, og således vil beslutningen tillige være i strid med den forvaltningsretlige grundsætning om, at regionen ikke må forfølge usaglige formål. Beslutningen om at anvende betydelige offentlige midler på en undersøgelse vil således være et udtryk for at regionsrådets medlemmer, som træffer beslutning om dette, udøver magtfordrejning.

  Beslutningsforslag

  Forslag 1

  Regionsrådet opfordrer de af regionsrådets medlemmer som ønsker at gennemføre en ny advokatundersøgelse til at finansiere denne af egne private midler.

   

  Hvis forslaget forkastes af regionsrådet fremsættes følgende forslag:

  Forslag 2

  Regionsrådet retter henvendelse til Ankestyrelsen og beder om Ankestyrelsens vurdering af:

  ·         Om regionsrådets beslutning om, at anvende betydelige offentlige midler på en ny advokatundersøgelse er i overensstemmelse med de kommunalretlige og forvaltningsretlige retsgrundsætninger om forsvarlig økonomisk forvaltning, ligebehandling, proportionalitet og forbud imod magtfordrejning og dermed lovlig i lyset af det faktiske grundlag som nu er tilvejebragt af Rigsadvokaten, Indenrigsministeriet og regionens forvaltning i notat af 4. maj 2017.

  ·         Om de regionsrådsmedlemmer, som træffer beslutning om anvendelse af betydelige offentlige midler, kan drages personligt økonomisk til ansvar for beslutningen og det Region Syddanmark herved påførte tab.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Nye Borgerlige tilbagekaldte forslag nr. 2. For forslag nr. 1 stemte 1 medlem, Nye Borgerlige. Imod forslag nr. 1 stemte 38 medlemmer, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Alternative og Liberal Alliance.                                                                                       

  Forslaget bortfald hermed.

  Susanne Linnet (stedfortræder for Herdis Hanghøi) og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/27511
  26. Forslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11:

  Partierne ønsker størst mulig åbenhed om regionens udgifter til medlemmerne af regionsrådet. Der stilles derfor forslag om, at der på regionens hjemmeside bliver lavet en oversigt, der giver et overblik over de udgifter, som Region Syddanmark har i forhold til hvert enkelt regionsrådsmedlem.

  Det foreslås, at følgende udgiftsposter indgår i opgørelsen:

  • Regionsrådsvederlag
  • Udvalgsvederlag
  • Aviser og abonnementer
  • Telefoni
  • Internet
  • Befordring i egen bil
  • Befordring i offentlig transport og med taxa, samt diverse udlæg (P-billetter, færge, overnatning, mv.)
  • Kurser og konferencer
  • Studieture, studiebesøg og øvrige udlandsophold
  • Folkemødet
  • Fraværsgodtgørelse og timedagpenge
  • Repræsentationsudgifter.

  Det foreslås, at regionens hjemmeside opdateres med ovenstående oplysninger hvert kvartal.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Forslag fra Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti blev behandlet sammen med forslag fra Enhedslisten, jf. sag nr. 27.                                                                                                       

  Et flertal på 38 medlemmer, Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Enhedslisten og Alternativet, besluttede, at regionens hjemmeside skal opdateres med de i sagsfremstillingen nævnte udgiftsposter hvert kvartal.             

  1 medlem, Nye Borgerlige, stemte imod.

  Susanne Linnet (stedfortræder for Herdis Hanghøi) og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/25052
  27. Forslag fra Enhedslisten
  fold dette punkt ind Resume
   

  Nedenstående forslag er indkommet fra Enhedslisten.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Enhedslisten har anmodet om at få følgende sag på regionsrådets dagsorden, jf. den kommunale styrelseslov § 11:

  Enhedslisten ønsker mere gennemsigtighed omkring løn, vederlag m.m. til medlemmerne af regionsrådet. Som det er nu, er det svært på regionens hjemmeside at se, hvad de enkelte medlemmer af regionsrådet får af vederlag fra regionen eller andre, tilskud etc. Derfor ønsker Enhedslisten, at der på hjemmesiden oprettes en side, hvor det meget tydeligt fremgår, hvad de enkelte regionrådsmedlemmer har af indtægter (i form af vederlag, tilskud etc.) i kraft af at være netop medlem af regionsrådet - f.eks. noget i retning af den model, som Odense Kommune anvender på dens hjemmeside.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Sagen blev behandlet under sag nr. 26.

  Susanne Linnet (stedfortræder for Herdis Hanghøi) og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/121
  28. Udpegning af nyt medlem til Syddansk Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet udpeger medlemmer af Syddansk Vækstforum efter indstilling fra de indstillingsberettigede organisationer mv.

  Mette Refshauge, der har repræsenteret DI, ønsker at udtræde af Vækstforum, og derfor skal regionsrådet udpege et nyt medlem efter indstilling fra den indstillingsberettigede organisation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  DI har indstillingsret til to medlemmer til Syddansk Vækstforum.

  Mette Refshauge, der repræsenterer DI, ønsker at udtræde af Vækstforum grundet nyt arbejde.

  Derfor har DI, i overensstemmelse med ligestillingsloven, indstillet en kvinde og mand til den ledige plads i Vækstforum.  Der er indstillet følgende personer i prioriteret rækkefølge: 

  • Vice President HR Birgitte Ladefoged

  Danfoss A/S

  Ulvehavevej 61

  7100 Vejle

  • Chefkonsulent Johan H. Pedersen, DI

  H. C. Andersens Boulevard 18

  1787 København V.

  Den nuværende sammensætning af Syddansk Vækstforum 2014-17 er følgende:

  Kommunerne i Region Syddanmark (6 medlemmer)
  - Rådmand Steen Møller (C), Odense Kommune
  - Borgmester Ib Kristensen (V), Billund Kommune
  - Borgmester Erik Buhl Nielsen (V), Varde Kommune
  - Borgmester Morten Andersen (V), Nordfyns Kommune
  - Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune
  - Borgmester Erik Lauritzen (A), Sønderborg Kommune 

  Dansk Industri (2 medlemmer)
  - Adm. direktør Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S
  - (vakant)

  HORESTA (1 medlem)
  - Direktør Allan Jylov, Brøggeriet


  Dansk Erhverv (1 medlem)
  - Direktør Thomas Hauge, Pro Golf Scandinavia

  Landbrug & Fødevarer (1 medlem)
  - Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg

  Håndværksrådet, Dansk Byggeri, TEKNIQ og Danske Arkitektvirksomheder (i fællesskab 1 medlem)
  - Direktør Grethe Adamsen Dahl, Isolerings-Gruppen A/S

  De lange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet

  De mellemlange videregående uddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Rektor Birthe Friis Mortensen, University College Syddanmark

  De korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser (i fællesskab 1 medlem)
  - Direktør Lars Bregnehøj Hansen, Syddansk Erhvervsskole, Odense - Vejle

  Fra LO, Akademikerne og FTF (i fællesskab 2 medlemmer)
  - Dan Holmgaard Rasmussen, afdelingsformand Metal Vest
  - Mads Henriksen, medlem af DJØFs bestyrelse

  Dansk Arbejdsgiverforening (1 medlem)
  - Adm. Direktør Kjeld Søberg, Søberg gruppen

  Regionsrådet (3 medlemmer)
  - Bo Libergren (V)
  - Karsten Uno Petersen (A)
  - Stephanie Lose (V)

  Observatører (3 medlemmer)
  - Formand Hinrich Jürgensen, det tyske mindretal
  - Ole Kjær, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Sydjylland
  - Per Diget, Det Regionale Arbejdsmarkedsråd på Fyn.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At Mette Refshauge fritages for hvervet som medlem af Syddansk Vækstforum.

  At regionsrådet udpeger et nyt medlem til Syddansk Vækstforum efter indstilling fra DI.

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt. Regionsrådet udpegede Birgitte Ladefoged som nyt medlem af Syddansk Vækstforum.                                

  Susanne Linnet (stedfortræder for Herdis Hanghøi) og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/50614
  29. Medlem og suppleant til Det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet
  fold dette punkt ind Resume
   

  I forbindelse med Kurt Espersens tiltræden som koncerndirektør pr. 1. august 2017, forslås det i punktet, at Kurt Espersen indtræder som medlem af udvalget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Jf. bekendtgørelse nr. 1465 af 20. december 2005 om sammensætning og opgaver for Det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning i sygehusvæsenet, skal regionsrådet i Region Syddanmark indstille medlem og suppleant.

  Siden januar 2017 har direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital været medlem af Det Rådgivende Udvalg, og afdelingschef Helene Vestergaard, Sundhedsplanlægning har været suppleant.

  I forbindelse med at Kurt Espersen er tiltrådt som koncerndirektør den 1. august 2017, foreslås det, at Kurt Espersen indtræder som medlem af udvalget, og at Kim Brixen indtræder som suppleant.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles:

  At koncerndirektør Kurt Espersen bliver medlem af Det Rådgivende Udvalg og at direktør Kim Brixen, Odense Universitetshospital, bliver suppleant

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 28-08-2017
   

  Indstillingen tiltrådt.

  Susanne Linnet (stedfortræder for Herdis Hanghøi) og Søren Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.  
  30. LUKKET - aftalegrundlag
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

  Sagsnr.  
  31. LUKKET - køb af grundareal
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 30-08-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |