Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for dansk-tysk samarbejdepilUdvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 30. august 2017

Udvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 30. august 2017

Mødedato
30-08-2017 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Hans Philip Tietje, V
 • Poul Andersen, A
 • Jens Møller, V
 • Carsten Abild, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Bjarne Jensen, O

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Status på Region Sønderjylland-Schleswig
  2. Siden sidst
  3. Status og næste skridt for det dansk-tyske samarbejde på turismeområdet
  4. Ny regering i Slesvig-Holsten
  5. Møde i Interreg 5A-udvalget den 14. juni 2017
  6. Kommende arrangementer
  7. Eventuelt
  8. Næste møde


  Sagsnr. 17/795
  1. Status på Region Sønderjylland-Schleswig
  fold dette punkt ind Resume

  Peter Hansen, leder af Region Sønderjylland-Schleswigs sekretariat, deltager på mødet og giver en status på Region Sønderjylland-Schleswigs arbejde, herunder implementeringen af ny strategi og handlingsplan. Efterfølgende vil der være mulighed for en drøftelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-08-2017

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/165
  2. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-08-2017

  Formanden orienterede om:

  ·         Henvendelse til udenrigsministeren vedr. indførelse af tysk vejskat.

  ·         Status for udmøntning af de 2 mio. kr. afsat af kulturmidlerne til markering af genforeningen.


  Sagsnr. 15/21023
  3. Status og næste skridt for det dansk-tyske samarbejde på turismeområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Turisme indgår som et prioriteret forretningsområde i Region Syddanmarks regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 og er samtidig identificeret som en erhvervsmæssig styrkeposition i den dansk-tyske grænseregion. Et samarbejde om turismeudvikling hen over den dansk-tyske grænse giver både muligheder og udfordringer, som må adresseres i udformningen af samarbejdet.

  Som oplæg til udvalgets drøftelse giver administrationen en beskrivelse af udfordringer og muligheder i det dansk-tyske samarbejde på turismeområder samt en status på igangsatte og kommende initiativer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Turisme indgår som et prioriteret forretningsområde i Region Syddanmarks regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019, hvor ambitionen er, at antallet af udenlandske overnatninger vokser med 3 procent årligt, og at det turismeskabte forbrug vokser med 5 procent årligt. Denne ambition skal blandt andet opfyldes ved videreudvikling af det grænseoverskridende samarbejde inden for turisme, herunder gennem Interreg.

  I den fornyede partnerskabsaftale mellem delstaten Slesvig-Holsten og Region Syddanmark og i den aktuelle årsplan 2017/2018 er der under indsatsområdet regional erhvervsudvikling fokus på de erhvervsmæssige styrkepositioner, herunder turisme. Desuden besluttede Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 4. december 2014, at der bakkes op om, at der etableres fyrtårnsprojekter i regi af Interreg 5A inden for bl.a. turisme.

  De tyske turister stod i 2016 for 6,3 mio. overnatninger i Syddanmark, hvilket udgør knap 40 procent af det samlede antal overnatninger på ca. 16 mio. Tilsvarende udgør danske overnatninger i Nordtyskland knap 40% af de udenlandske overnatninger, men kun 2,7% af det samlede antal overnatninger på grund af det store tyske hjemmemarked.

  Overnatningstallene afspejler konkurrencen imellem turismeerhvervene i Syddanmark og Nordtyskland, især i forhold til tyske turister, men også i et vist omfang de danske.  Denne konkurrence kan være en barriere for et godt samarbejde, men samtidig kan man vælge et andet perspektiv, hvor man ser Nordtyskland og Syddanmark som et sammenhængende marked og destination, hvor man kan understøtte hinanden i udviklings- og markedsføringsføringsarbejdet.

  Tidligere analyser og projekter har bekræftet, at man har fælles målgrupper og temaer, og at begge parter kan have gavn af et samarbejde, hvor man deler erfaringer og udvikler oplevelser og feriesteder i fællesskab for at gøre det samlede marked større.

   Nogle af de udpegede fælles temaer er udvikling af turisme i det maritime område, ”outdoor” turisme og gastronomi. I en rapport fra Rambøll, finansieret af Region Syddanmark, hvor relevante turismeaktører på begge sider af grænsen kortlægges, opereres der med 6 temaer: Naturparker, UNESCO, sejlerturisme, cykel- og vandrerturisme, museer samt bæredygtig natur og kultur.

  Nogle af erfaringerne med grænseoverskridende projekter har været, at det er vanskeligt at sikre kontinuiteten og bæredygtigheden af initiativerne, når projekterne slutter. Desuden er det gensidige kendskab mellem turismeaktører på tværs af grænsen meget begrænset. Der er således meget, der taler for at skabe mere vedvarende og bæredygtige samarbejdsrelationer for at opnå et større udbytte af de grænseoverskridende initiativer.

  Samtidig skal det overvejes, om indsatsen skal fokusere på det grænsenære samarbejde eller det geografisk bredere funderede samarbejde, eller en kombination. Dette vil hænge meget tæt sammen med det faglige og tematiske fokus, som indsatsen skal have.

  Region Syddanmarks administration indledte i efteråret 2016 en dialog om turismesamarbejdet med Industri- og Handelskammeret i Flensborg og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten. Der har efterfølgende været udskiftninger af nøglepersoner hos de tyske samarbejdspartnere, så der er behov for at genetablere dialogen for at styrke samarbejdet og give det en fælles strategisk retning.

  Som det fremgår af vedhæftede bilag, er der igangsat initiativer både i det grænsenære samarbejde og i et geografisk bredere samarbejde. Set i lyset af overvejelserne om det geografiske perspektiv, prioriteringen af temaer og behovet for et mere bæredygtigt samarbejde er det vigtigt, at dialogen med delstatsregeringen i Slesvig-Holsten og andre strategiske samarbejdspartnere genoptages med henblik på at afklare de langsigtede og strategiske muligheder for et grænseoverskridende samarbejde inden for turisme

  På udvalgsmødet giver administrationen en beskrivelse af udfordringer og muligheder i det dansk-tyske samarbejde på turismeområdet samt en status på igangsatte og kommende initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At sagen drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-08-2017

  Sagen blev drøftet. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/13465
  4. Ny regering i Slesvig-Holsten
  fold dette punkt ind Resume

  Den 7. maj 2017 var der valg til Landdagen i delstaten Slesvig-Holsten. Der gives en orientering om valget og de efterfølgende koalitionsforhandlinger og regeringsdannelse samt den nye regerings koalitionsaftale.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 7. maj 2017 afholdtes valg i delstaten Slesvig-Holsten. Med 32% af stemmerne er CDU med Daniel Günther i spidsen, blevet det største parti i den nye landdag. SPD, der i den foregående valgperiode havde ministerpræsidentposten, fik 27,2% af stemmerne. De Grønne fik 12,9% af stemmerne, FDP 11,5% og AfD 5,9%. SSW, som er det danske mindretals og de nationale friseres politiske parti i Sydslesvig, fik 3,3% af stemmerne, men da de er fritaget for spærregrænsen på 5% bliver de alligevel repræsenteret i den nyvalgte landdag med 3 pladser, lige som de også var i den foregående periode.

  Efter en forhandlingsperiode præsenterede partierne CDU, De Grønne og FDP midt i juni 2017 en koalitionsaftale, som - efter en godkendelsesproces hos medlemmerne af de tre koalitionspartier - blev underskrevet den 27. juni 2017. Koalitionen danner med sine tilsammen 44 mandater et flertal i landdagen, der i den nye valgperiode har 73 medlemmer.

  Den 28. juni 2017 blev Daniel Günther fra CDU valgt som ny ministerpræsident med 42 stemmer. Samme dag udnævnte han de nye ministre i sin regering. Ny minister for justits, Europa, forbrugerbeskyttelse og ligestilling er Sabine Sütterlin-Waack fra CDU, der dermed får samarbejdet med Danmark som ressortområde.

  Selve koalitionsaftalen indeholder følgende temaer:

  ·         Økonomi og finanspolitik

  ·         Uddannelse og videnskab

  ·         Social- og sundhedsområdet

  ·         Erhverv, arbejde, trafik og turisme

  ·         Klimabeskyttelse og ”Energiwende” (overgang til bæredygtig energiforsyning)

  ·         Landbrugsøkonomi og miljø

  ·         Indenrigs- og retsområdet

  ·         Kultur

  ·         Europa

  ·         Digitalisering

  I vedlagte notat følger en kort gennemgang af udvalgte passager i koalitionsaftalen med relevans for Region Syddanmarks dansk-tyske samarbejde.

  Aftalen er desuden tilgængelig på delstaten Slesvig-Holstens hjemmeside: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/_documents/koalitionsvertrag2017_2022.pdf?__blob=publicationFile&v=2

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-08-2017

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/41286
  5. Møde i Interreg 5A-udvalget den 14. juni 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Interreg 5A-udvalget holdt møde den 14. juni 2017, hvor en række administrative sager og 2 projektansøgninger blev behandlet. Der gives en status på Interreg-udvalgets møde samt udvalgets beslutning om midlertidig lukning af udvalgte prioriteter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der blev holdt møde i Interreg 5A-udvalget den 14. juni 2017 i Rendsburg. Muligheden for øget styring af de resterende programmidler blev bl.a. drøftet på mødet.

  Forud for mødet havde Interreg-udvalget i en skriftlig afstemning i april 2017 besluttet at lukke for tre af Interregs 6 prioriteter (indsatsområder), så der ikke kunne indsendes ansøgninger til fristen i juni 2017. Det drejer sig om prioriteterne innovation, uddannelse og kultur. Baggrunden for beslutningen var, at med de ansøgninger, som skulle behandles på udvalgsmødet i juni 2017 og med de forventede ansøgninger til ansøgningsfristen i juni 2017, ville størstedelen af midlerne inden for disse prioriteter være disponerede halvvejs igennem programperioden.

  På udvalgsmødet blev en række forslag fra Interreg-administrationen til styringen af midlerne i resten af programperioden drøftet. Resultaterne af de første midtvejsevalueringer af projekter vil blive forelagt Interreg-udvalget på deres næste møde i december 2017. På baggrund af disse og på baggrund af input fra Interreg-administration og udvalget, er der lagt op til at drøfte den strategiske anvendelse af de resterende programmidler.

  På mødet blev det besluttet at åbne for innovations- og kulturprioriteterne i forbindelse med den næstkommende ansøgningsfrist i februar 2018. Uddannelsesprioriteten forbliver lukket indtil næste udvalgsmøde, da det er på dette område, hvor der er disponeret flest midler. Mulighederne for at åbne prioriteten forventes at indgå i overvejelserne til udvalgets møde i december 2017, herunder også muligheden for at åbne for ansøgninger i februar 2018.

  Det kan desuden fremhæves, at udvalget i forhold til kulturområdet fremhævede den særlige rolle, som mikropulje-projekter spiller i programmet, og at man gerne ser nye ansøgninger til sådanne projekter, når de nuværende projekter udløber.

  To projektansøgninger blev behandlet. Der blev givet et tilsagn om støtte og et afslag. Det godkendte projekt, som hedder VekselWirk, har til formål at aktivere vækstpotentialerne i det kreative erhverv i programregionen. Der skal opbygges et nyt samarbejde mellem eksisterende centre for kreative industrier i Kolding, Roskilde, Kiel og Lübeck. Fra Syddanmark deltager Designsekretariatet Kolding Kommune, Business Kolding, erhvervsklyngen Design2innovate og Designskolen Kolding. Projektet fik bevilget tilskud på 1,5 mio. €.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-08-2017

  Til orientering.


  Sagsnr. 17/165
  6. Kommende arrangementer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der orienteres om følgende kommende arrangementer:

  • 16. september 2017: Festarrangement i forbindelse med Region Sønderjylland-Schleswigs 20 års jubilæum.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-08-2017

  Til orientering.


  Sagsnr. 17/165
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-08-2017

  Intet.


  Sagsnr. 17/165
  8. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 14.00 – 17.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 30-08-2017

  Næste møde er tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 14.00 – 17.00 i regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 31-08-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |