Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 04. september 2017

Præhospitaludvalget - Referat - 04. september 2017

Mødedato
04-09-2017 kl. 15:00 - 16:45

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Akutlægehelikopterflyvninger
  2. Ambulance Syd - Budget 2018+
  3. Redderkompetencer
  4. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  5. Mødeplan
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 17/722
  1. Akutlægehelikopterflyvninger
  fold dette punkt ind Resume

  Regionernes akutlægehelikopterordning har haft 840 præhospitale indsatser i Region Syddanmark i 2016 og akutlægehelikopter i Niebüll har tilsvarende haft 50 indsatser.

  Falck har opsagt den gældende aftale om lægehelikopterservice med Niebüll Akutlægehelikopteren til Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionernes akutlægehelikopterordning har haft 840 præhospitale indsatser i Region Syddanmark i 2016 og akutlægehelikopter i Niebüll har tilsvarende haft 50 indsatser.

  Til og med maj har akutlægehelikopterordning haft 299 indsatser i Region Syddanmark i 2017, mens Niebüll Akutlægehelikopteren i første halvår 2017 har haft 16 indsatser i Region Syddanmark.

  Der har været indsatser i alle kommuner i regionen, som det fremgår af vedhæftede oversigt.

  Akutlægehelikopterne er et supplement til ambulanceberedskabet. Akutlægehelikopteren er en kombineret flyvende ambulance og akutlægebil, hvis force er at den kan bevæge sig 240 km i timen i fugleflugtslinje.

  Regionernes akutlægehelikopterordning består af tre helikoptere med baser i Billund, Ringsted og Skive. Der er vedhæftet årsrapport fra  Regionernes akutlægehelikopterordning.

  Falck har opsagt den gældende aftale om lægehelikopterservice til Region Syddanmark med Niebüll Akutlægehelikopteren til ophør 31. januar 2018. Opsigelse er vedhæftet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der optages forhandlinger om fortsættelse af Niebüllhelikopteren.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-09-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Udvalget blev orienteret om det relativt høje antal akutlægehelikopterindsatser i Billund og Vejle kommuner – initiativer er igangsat for at rette op på det.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/6390
  2. Ambulance Syd - Budget 2018+
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Den 23. januar 2017 vedtog regionsrådet et drifts- og et anlægsbudget for 2017 for Ambulance Syd. Pga. fortsatte usikkerheder omkring grundlaget for et varigt budget, blev det samtidig besluttet, at ”At Ambulance Syds budget for 2018 og frem genberegnes i 2017 og forelægges til politisk godkendelse (drift & anlæg).

  I samarbejde med administrationen hos Ambulance Syd er der derfor udarbejdet et forslag til et varigt drifts- og et flerårigt anlægsbudget.

  Drifts- og anlægsbuddet

  I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017, blev der givet et overslag over de forventede driftsudgifter fra 2018 på 365,9 mio. kr. i 2017 pris- og lønniveau svarende til 371,1 mio. kr. i 2018 pris- og lønniveau.

  Før der tages højde for tillægsbeslutninger i sagen, udgør det genberegnede driftsbudget 372,1 mio. kr. i 2018, 370,1 mio. kr. i 2019 og 369,8 mio. kr. fra 2020 og frem.

  Budgettet i 2018 er dermed ca. 1 mio. kr. højere end det overslag for de varige driftsudgifter, som indgik i regionsrådets behandling af budget 2017 for Ambulance Syd, mens det falder til ca. 1,3 mio. kr. under estimatet fra 2020 og frem.

  Det faldende budget skyldes bl.a., at redder-eleverne over tid udfases fra 3F- til FOA-overenskomst, som er billigere.

  Anlægsbudgettet er på samlet set ca. 71 mio. kr. over 4 år og vedrører i helt overvejende grad udgifter til udskiftning af ambulancer, men dækker også over udgifter til mindre bygningsmæssige ændringer på stationerne.

  Tages der højde for tillægsbeslutninger vedr. primært øget elevoptag og et ekstra beredskab i Sallinge, udgør driftsbudgettet 378,7 mio. kr. i 2018 faldende til 375,8 fra 2020 og frem.

  Budgettets forudsætninger

  Det tekniske erfaringsgrundlag for at budgettere drift af selvstændig ambulance-virksomhed med en FOA-overenskomst er fortsat begrænset. Det skyldes, at FOA-overenskomsten først trådte i kraft den 1. marts 2017, hvilket bl.a. har betydet, at udgifterne i både marts og april har været en kombination af udgifter fra to forskellige overenskomster.

  Budgettet hviler derudover på en række forudsætninger, som fremgår af bilag til sagen. Blandt de væsentligste kan nævnes, at der er afsat et lønbudget til reddere svarende til 601 årsværk og at det forudsættes, at sygefraværet vil være på 5 pct. eller derunder.

  Vedrørende overarbejde er budgettet lagt ud fra en forudsætning om, at der udestår en rekruttering af 11 reddere og at der derudover løbende og spontant vil opstå behov for overarbejde svarende til ca. 8,3 mio. kr. pr. år. Udgifter til overarbejde vil bl.a. være påvirkelig af det realiserede sygefravær.

  Vedrørende anlægsbudgettet, så indarbejdes der en investeringsramme til Ambulance Syd i forslag til investeringsbudget, som forelægges i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Forretningsudvalget og Regionsrådet:

  At driftsbudgettet vedtages og finansieres sådan, som beskrevet i bilag til sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-09-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  3. Redderkompetencer
  fold dette punkt ind Resume

  Redderne i Region Syddanmark har fået udvidet deres kompetencer i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2017 blev afsat en pulje på 2 mio. kr. til udvidelse af udstyr mv., så redderkompetencerne bliver bedre udnyttede til gavn for patienterne i Region Syddanmark.

  Den nedsatte arbejdsgruppe om redderkompetencer med deltagelse af repræsentanter fra Responce, Ambulance Syd og den præhospitale chef har holdt en række møder i 2016-2017. Arbejdsgruppen forsætter som et samarbejdsforum.

  Der har i 2017 været afholdt kurser for paramedicinerne i de nye kompetencer, og der er blevet undervist i de nye kompetencer på vedligeholdelsesuddannelsen for ambulancebehandlere.

  Nye medicinske kompetencer til både ambulancebehandlerne og paramedicinere:

  • Ondansetron: Kvalmestillende
  • Clemastin: Antihistamin mod allergiske reaktioner
  • Combivent: Til KOL og astma patienter (kombinationspræparat, som virker bedre hos nogle patienter end Ventoline)

  Nye kompetencer til paramedicinerne:

  Medicinske kompetencer

  • Tranexamsyre: Gives til patienter der har stor blødning efter ulykker. Må gives efter aftale med akutlæge.
  • Aspirin: er det samme som hjertemagnyl, men til at give i blodåre. ved patienter der er bevidstløse eller kaster meget op.

   

  Nye behandlingsmuligheder med nyt udstyr

  • Intraossøs kanyle: Kanyle der bores ind i knoglemarven, bruges til patienter med hjertestop, hvor der ikke let kan anlægges drop. Kan anvendes ved meget svært tilskadekomne patienter hvor der ikke kan anlægges drop. Bruges til at give medicin og væske.
  • Larynxtube: Bruges til hjertestopspatienter som ikke kan ventileres med almindelig maske.

  Der er endvidere indkøbt seks hjertekompressionsmaskiner til ambulancer med lang kørevej. Hjertekompressionsmaskinerne kan aflaste redderne under langvarig transport.

  Hjertekompressionsmaskinerne er placeret på ambulancer i Ølgod/Nørre Nebel, Give, Skærbæk, Tønder, Ærø og Assens/Glamsbjerg.

   

  Redderne (både ambulancebehandlere og paramedicinere) har fået bedre mulighed for at afslutte patienter på stedet, hvilket reducerer antallet af gange patienter unødvendigt køres liggende til sygehuset, f. eks. hvis det kan afklares af skadevisitationen, at en person med småskade ikke behøver sygehusbehandling/ambulancetransport.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-09-2017

  Til orientering.


  Sagsnr. 15/39075
  4. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark, samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdes af disse servicemål giver et billede af kvaliteten og servicen af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over den månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Den månedlige opgørelse over den gennemsnitlige responstid og 1. vogn på stedet vil blive sammenlignet med samme måned året før.

  Her ud over vises den månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætnings tider for liggende sygetransporter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-09-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for resten af 2017:

  Mandag den 2. oktober 2017, fra kl. 15.00 – 17.00, regionshuset

  Mandag den 6. november 2017, fra kl. 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 2017, fra kl. 15.0 – 17.00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-09-2017

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-09-2017

  Præsentation af ny direktør for Ambulance Syd, Steen Schougaard Christensen.

  Drøftelse af henvendelse fra Poul Sækmose angående aktuel sag fra Ærø.

  • Det er en sundhedsfaglig vurdering, der bestemmer hvilken hastegrad opgaver har.

   

  Kort drøftelse vedr. helikopterlandingspladsen på OUH, herunder mulighed for afskærmning af patienter.

  Kort drøftelse vedr. udkald af lokale hjertestarterforeninger med videre.


  Siden er sidst opdateret 05-09-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |