Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 05. september 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 05. september 2017

Mødedato
05-09-2017 kl. 14:00 - 16:10

Mødested
Øjenlæge Jesper Skov, Jyllandsgade 20, Fredericia

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Poul Sækmose, C
 • Meho Selman, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos øjenlæge Jesper Skov
  2. Resultater fra undersøgelse af samarbejde i sundhedshuse
  3. Regeringens sammenhængsreform
  4. Orientering om ny overenskomst for fodterapi
  5. Status på lægedækning september 2017 - almen praksis
  6. Mødeplan og temaer 2017
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 17/72
  1. Besøg hos øjenlæge Jesper Skov
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødet i Sundhedssamordningsudvalget afholdes hos øjenlæge Jesper Skov i Fredericia.

  Udvalgets møde indledes med en rundvisning og orientering om arbejdet i en øjenlægepraksis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-09-2017

  Øjenlæge Jesper Skov fortalte om arbejdet i sin øjenlægepraksis, herunder om arbejdsgange, faglighed, kommunikation og kronikere.

  Meho Selman, Herdis Hanghøi, og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/47312
  2. Resultater fra undersøgelse af samarbejde i sundhedshuse
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger afrapportering fra undersøgelse om tværsektorielt samarbejde i fire sundhedshuse i Region Syddanmark. Undersøgelsen er udarbejdet af Københavns Universitet og er gennemført for Region Syddanmark i samarbejde med Nordfyns Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Københavns Universitet har for Region Syddanmark udarbejdet en undersøgelse af det tværsektorielle samarbejde i fire af de sundhedshuse, som er etableret i perioden 2012-2016. De fire sundhedshuse er beliggende i henholdsvis Langeland, Ærø, Nordfyns og Haderslev Kommune. Undersøgelsen afdækker, hvilke områder regioner og kommuner skal være opmærksomme på, når der ønskes etableret tværsektorielt samarbejde i sundhedshuse. Projektet har især fokuseret på samarbejdet mellem almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen.

  Det var forventningen hos region og kommuner, at fælles gode fysiske rammer i sig selv bidrager til at udvikle gode sammenhængende tilbud, når der samtidig inden for primær sektor er et godt kendskab til hinandens tilbud og indsats og ønske om at lette patientens adgang til hinandens kompetencer.

  Det væsentligste spørgsmål i undersøgelsen er derfor, hvad det betyder for udvikling af tværsektorielt samarbejde, at forskellige sundhedsprofessionelle bor under samme tag, også kaldet ”sam-lokation”.  Undersøgelsen viser, at sam-lokation i sig selv kun i begrænset omfang fremmer tværsektorielt samarbejde og kun på et basalt niveau. Dette resultat findes også i eksisterende forskning, der viser, at det er vanskeligt at opnå positive sundhedseffekter i tværsektorielt samarbejde på grund af en række barrierer. 

  Derudover har projektet undersøgt betydningen af ”brobygning”, der aktivt kan fremme samarbejdet mellem grupper fra forskellige sektorer. Undersøgelsen viste, at brobygning kræver aktiv medvirken af flere aktører, men at særligt ansatte sundhedshus-koordinatorer kan fremme tværsektorielt samarbejde.

   

  I rapporten har Københavns Universitet sat fokus på de områder, som vurderes som udslagsgivende for, hvorvidt der udvikles samarbejde på tværs af fag og sektor.
  København Universitets undersøgelse anfører syv opmærksomhedspunkter, der er relevante for kommuner og regioner, som ønsker at fremme tværsektorielt samarbejde i sundhedshuse:

  1. Personlige relationer, tillid og kommunikation fremmer uformelt ad hoc tværsektorielt samarbejde
  2. Alment praktiserende lægers arbejdsrutiner og professionelle selvforståelse
  3. Ikke-forenelige økonomiske incitamenter hæmmer tværsektorielt samarbejde (f.eks. lægers aktivitetsfinansiering og kommunale medarbejderes månedsaflønning)
  4. Mangel på detaljerede beskrivelser af tværsektorielt samarbejde i sundhedshuse (baseret på videnskabelig evidens)
  5. Vanskeligheder forbundent med at implementere projektbeskrivelsers målsætninger om tværsektorielt samarbejde
  6. Såfremt alment praktiserende læger skal fungere som brobyggere, kan det aftales i en regional særaftale for almen praksis 
  7. Såfremt kommunen varetager brobyggerfunktionen eventuelt i kombination med ansættelse eller udpegning af en sundhedshus-koordinator, bør kommunale sundhedsprofessionelle medtænkes som brobyggere i forbindelse med udarbejdelse og implementering af tværsektorielt samarbejde.

  Det skal nævnes, at de erfaringer og fund, der er i undersøgelsen, allerede anvendes i arbejdet med de sundhedshuse, der pt. er under udvikling, f.eks. i Haderslev og i Fredericia.

  Til uddybning af undersøgelsen henvises til rapport og resumé, som er vedlagt som bilag.

   

  Baggrunden er, at staten i 2010 stillede en pulje til rådighed til at etablere akut-, læge- og sundhedshuse, som kan kompensere for de længere afstande til akutsygehusene og bidrage til rekruttering af alment praktiserende læger til yderområder. På den baggrund gik kommunerne og Region Syddanmark sammen om at etablere sundhedshuse for at danne en fysisk tidssvarende ramme for udviklingen af det tværsektorielle sundhedssamarbejde med afsæt i almen praksis. Sundhedshusene er etableret i eksisterende fysiske rammer. Sundhedshuset i Haderslev Kommune er alene etableret af kommunen og uden statslige finansiering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget drøfter rapporten med henblik på det fortsatte arbejde med tværsektorielt samarbejde i sundhedshusene.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-09-2017

  Drøftedes. Sundhedssamordningsudvalget ønsker større fokus på rammer og vilkår for det tværsektorielle samarbejde samt på, at brugerne inddrages i fremtidige evalueringer. Udvalget ønsker på et kommende møde at få forelagt udkast til generalplan/vision for sundhedshuse i Region Syddanmark.

  Meho Selman, Herdis Hanghøi, og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/20164
  3. Regeringens sammenhængsreform
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ministeren for offentlig innovation har på regeringens vegne i april måned 2017 udsendt et oplæg til en sammenhængsreform med titlen Borgeren først – en mere sammenhængende offentlig sektor (se bilag).

  Oplægget til en sammenhængsreform indeholder fire spor:

  1. Mere tid til kerneopgaven, som handler om at undgå unødvendige krav og registreringer
  2. Bedre velfærd på tværs af sektorer (se videre nedenfor)
  3. En mere tidssvarende offentlig sektor, som handler om teknologi og digitale velfærdsløsninger
  4. Bedre ledelse, hvor ministeren har nedsat en ledelseskommission

  Sporet om bedre velfærd på tværs af sektorer tager afsæt i, at vi i Danmark har en kompleks offentlig sektor, der er udviklet over en række år, og at den udvikling efterhånden udfordrer sammenhængen mellem sektorer. Der er blevet for lidt fokus på borgernes behov, og derfor vil regeringen skabe bedre sammenhæng for borgerne og medarbejderne gennem en klogere og mere sammenhængende styring samt bedre overgange mellem sektorer.

  Regeringen foreslår derfor i oplægget, at vi skal tage udgangspunkt i, hvad der giver værdi for borgeren og i, hvordan borgerne oplever størst sammenhæng snarere end ud fra, hvordan kommuner, sygehuse og andre plejer at løse opgaverne. Vi skal også tænke i fælles løsninger på tværs af sektorer. Endelig vil regeringen i højere grad involvere civilsamfundet, brugere og pårørende.

  Udvalgte, konkrete initiativer i sporet om bedre sammenhæng på tværs af sektorer er følgende:

  • Mere sammenhængende styring, der handler om få mål og færre proceskrav, hvor en række velfærdsområder bliver kulegravet
  • Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet, som handler om videreudvikling af det, der er sat i gang med værdibaseret styring, som gør det muligt at levere bedre og billigere behandling til borgerne
  • Bedre overgange, som handler om bedre sammenhæng på tværs af myndighedsgrænser. Det handler på sundhedsområdet om opfølgningen på udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  • Nytænkning af opgaveløsningen på tværs af sektorer, hvor regeringen vil komme med et udspil i foråret 2017

  Desuden har ministeren i juni måned 2017 i en skriftlig henvendelse inviteret sig selv på besøg i alle 98 kommuner og fem regioner, ligesom hun har bedt om konkrete forslag til kulegravning af centrale regler og styringskrav, som er til hinder for at give en sammenhængende service. Begge dele er før sommeren imødekommet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget drøfter regeringens udspil til reform.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-09-2017

  Drøftedes, herunder tilgængelighed og incitament strukturer.

  Meho Selman, Herdis Hanghøi, og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/27900
  4. Orientering om ny overenskomst for fodterapi
  fold dette punkt ind Resume

  Regionernes Lønnings-og Takstnævn og Danske Fodterapeuter indgik den 31. maj 2017 en aftale om fodterapi. Aftalen træder i kraft den 1. oktober 2017. Der vil på mødet blive orienteret yderligere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionernes Lønnings-og Takstnævn og Danske Fodterapeuter indgik ultimo maj 2017 en treårig aftale om en ny overenskomst for fodterapi. Den nye overenskomst for fodterapi træder i kraft pr. 1. oktober 2017 og er gældende indtil 30. september 2020. 

  Aftalen for fodterapi indeholder ændringer for regionernes administration inden for flere områder. Det gælder bl.a. skærpede krav til handicapvenlige faciliteter ved klinikkers flytning, nyetablering eller ombygning samt en mere fleksibel procedure for vikaransættelse i klinikkerne.  Den nye aftale medfører også en større bemyndigelse til de regionale Samarbejdsudvalg angående mulighed for sanktioner i form af udtalelse af misbilligelse.

  Ligeledes indeholder aftalen nogle fastsatte temaer, der skal udrulles løbende inden for overenskomstperioden. De omhandler bl.a.:

  • Akkreditering af fodterapiklinikker
  • Benyttelse af telemedicin
  • Udfasning af mobile ydernumre inden for fodterapi
  • Åbning for oprettelse af satellitklinikker i tyndt befolkede områder
  • Mulighed for forsøg med nye arbejdsdelinger og tværsektorielle forsøg inden for forskellige fodterapeutiske fagområder. 

  Den nye aftale inden for fodterapi medfører en udvidelse af den økonomiske ramme på 15,2 mio. kr., fordelt over hele overenskomstperioden. Der er i den økonomiske ramme indregnet udgifter til den kommende akkreditering. Den økonomiske ramme pt. er fastsat med et beløb på 123,63 mio. kr. på landsplan. Denne ramme forøges med 15,2 mio.kr. som nævnt ovenfor.

  Merudgifterne, der følger med i den nye overenskomst kan afholdes inden for budgettet til praksisområdet.

  På mødet vil der blive orienteret yderligere om den nye overenskomst for fodterapi.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-09-2017

  Til orientering.

  Meho Selman, Herdis Hanghøi, og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/14073
  5. Status på lægedækning september 2017 - almen praksis
  fold dette punkt ind Resume

  Praksisplanudvalget har på møde den 1. juni 2017 defineret lægedækningstruede områder samt udmøntet i alt 10 ydernumre som led i justering af Praksisplanens kapacitetsdel.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lægedækningstruede områder

  Som følge af drøftelse på møde i Lægedækningsudvalget under Praksisplanudvalget for almen praksis den 1. juni 2017 er følgende områder defineret som lægedækningstruede:

  ·         Billund Kommune, herunder Billund og Grindsted by

  • Esbjerg Kommune
  • Fredericia Kommune
  • Varde Kommune - særligt Agerbæk
  • Ærø Kommune
  • Aabenraa Kommune

  Områder under observation

  Langeland og Vejle Kommune er på observationslisten, hvilket betyder, at der ikke er akut lægemangel, men dog behov for opmærksomhed på, hvordan situationen udvikler sig.

  Aktuel status

  I forhold til såvel lægedækningstruede områder som områder under observation er der tale om de samme områder, som ved seneste status til Sundhedssamordningsudvalget august 2017. Lægedækningsudvalget under Praksisplanudvalget vil på møde den 29. september 2017 tage fornyet stilling til status for lægedækningstruede områder.

  Trods den netop gennemførte justering af praksisplanen med udmøntning af yderligere ydernumre i flere kommuner vurderer praksisafdelingen, at følgende områder aktuelt og fortsat er lægedækningstruede:

  • Fredericia Kommune:

  I Fredericia by er alle lægepraksis er lukket for tilgang, og en læge har meddelt ophør uden forventet efterfølger pr. 31. december 2017. Regionen forbereder annoncering af ydernummeret samt udbud af drift af lægeklinik til sikring af lægedækning til patienter tilknyttet praksis.

  • Varde/Vejen/Esbjerg Kommune:

  Området omkring Agerbæk/Bramming/Holsted/Gørding er stadig lægedækningstruet.

  • Vejle Kommune:

  Vejle by er at betragte som lægedækningstruet. Praksisafdelingen annoncerer ydernummer til salg og gennemfører sideløbende udbud af driften af lægeklinik til opstart pr. 1. november 2017 efter ophør af læge.

  • Aabenraa Kommune:

  I Aabenraa by er der fortsat kun én praksis, der er åben for patienttilgang, hvorfor området fortsat betragtes som lægedækningstruet.

  Justering af praksisplan

  Praksisplanudvalget godkendte på møde den 1. juni 2017 udmøntning af ydernumre til justering af kapacitetsdelen af Praksisplanen.

  Sundhedssamordningsudvalget blev på møde i august 2017 orienteret om resultatet af annoncering af ydernumre til læger i lokalområderne. Efterfølgende er ansøgninger om ydernumre som følge af den landsdækkende annoncering af ydernumre i Vejle, Fredericia, Aabenraa og Agerbæk/Bramming/Holsted/Gørding-området er også blevet behandlet.

  Det samlede resultat af annonceringen af ydernumrene er, at der er udmøntet i alt 10 ydernumre, heraf 5 fra kapacitetsbufferkassen og 5 nye ydernumre. Der er afsat ydernumre til nedsættelse følgende steder:

  • Billund Kommune: 2 ydernumre (Grindsted by og Billund by)
  • Esbjerg Kommune: 3 ydernumre (Esbjerg by)
  • Varde Kommune: 2 ydernumre (Varde by)
  • Fredericia Kommune: 1 ydernummer (Fredericia sundhedshus)
  • Vejle Kommune: 2 ydernumre (Børkop by og Vejle by)

  Derudover blev annonceret yderligere ydernumre, der ikke blev afsat:

  • Fredericia Kommune: 1 ydernummer
  • Aabenraa Kommune: 1 ydernummer
  • Varde Kommune: 1 ydernummer (Agerbæk/Bramming/Holsted/Gørding)

  For eventuel uddybning se endvidere bilag.

  Lægedækning i øvrigt

  Grindsted: Den midlertidige regionsklinik i Grindsted er blevet solgt til læge Maria Perez, som overtog klinikken pr. 1. september 2017. Maria Perez har været en del af regionens projekt om rekruttering af udenlandske læger til regionen.

  Ribe: Den midlertidige regionsklinik i Ribe er blevet solgt til læge Ulrik Fassel, som overtager klinikken pr. 1. november 2017.

   

  Ølgod: I forsommeren 2017 kontaktede de to praktiserende læger i Ølgod regionen for at undersøge muligheden for at udvide deres fælles lægeklinik med yderligere en læge. På baggrund af den historiske lægedækningssituation i Ølgod og lægedækningssituationen i Varde Kommune som helhed gav praksisafdelingen lægerne tilsagn om, at der - såfremt de rekrutterede en læge til området - ville være et ydernummer til vedkommende. Henover sommeren er planerne blevet konkretiseret, og en af de udenlandsk rekrutterede læger har vist interesse for at nedsætte sig i Ølgod.

  Praksisafdelingen har med baggrund i en vurdering af, at der i Ølgod reelt er et ubesat ydernummer/lægekapacitet, administrativt tildelt den udenlandske læge et ydernummer.

  Planen er, at vedkommende påbegynder praksis i samarbejde med de to eksisterende læger pr. 1. september 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-09-2017

  Til orientering.

  Meho Selman, Herdis Hanghøi, og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/72
  6. Mødeplan og temaer 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan og temaer 2017:

  Dato og klokkeslæt

  Mødested

  5. september 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Øjenlæge Jesper Skov, Jyllandsgade 20, 3. sal, 7000 Fredericia

  10. oktober 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Tønder Kommune, Jomfrustien 2, 6270 Tønder

  7. november 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Headspace Billund, Østergade 27 B, 7200 Grindsted

  5. december 2017 kl. 13.30 – 15.30

  Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-09-2017

  Til orientering.

  Meho Selman, Herdis Hanghøi, og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/72
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-09-2017

  Forespørgsel om opfølgning på muligheder for billedoverføring mv.

  Muligheder for forsøg med cannabis.

  Der påpeges en problemstilling angående private forsikringer og almen praksis’ rolle.

  Det blev foreslået at igangsætte en kampagne om brug af tolke.

  På næste møde ønskes dagsordenspunkter om eventuel hospice-funktion på Ærø samt om virtuelle ambulatorier.

   

  Meho Selman, Herdis Hanghøi, og Poul Sækmose deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 06-09-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap