Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 07. september 2017

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 07. september 2017

Mødedato
07-09-2017 kl. 14:00 - 15:15

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Kudsk og Dahl A/S
  2. Godkendelse af VVM-redegørelse for råstofindvinding i Andholm Grusgrav hos Nymølle Stenindustrier A/S i Rødekro, Aabenraa Kommune
  3. Orientering af meddelte tilladelser og afslag efter råstoflovens § 7 for 1. halvår 2017
  4. Orientering om meddelte dispensationer efter jordforureningslovens § 52 for 1. halvår 2017
  5. Orientering om aktuelle sager
  6. Eventuelt
  7. Næste møde


  Sagsnr. 16/34163
  1. Godkendelse af VVM-redegørelsen for råstofindvinding i Rødekro, Aabenraa Kommune, for Kudsk og Dahl A/S
  fold dette punkt ind Resume

  Kudsk og Dahl A/S har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Nr. Hostrup Grusgrav, som ligger vest for Rødekro i Aabenraa Kommune. Det ansøgte indvindingsareal er på 156 ha, hvoraf de 104 ha ønskes anvendt til råstofindvinding inden for en kortere tidshorisont. De resterende 52 ha indgår i de overordnede rammer for VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkning på Miljøet), men de vil ikke blive omfattet af den efterfølgende råstoftilladelse.

  Da indvindingsarealet overstiger 25 ha, er der automatisk VVM-pligt iht. VVM bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 18.

  De væsentligste miljøpåvirkninger er identificeret til at være grundvand, beskyttet natur, trafik og støj. Påvirkningerne er nærmere beskrevet og vurderet i VVM redegørelsen og vil efterfølgende blive reguleret via vilkår i råstoftilladelsen.

  VVM-redegørelsen har været udsendt i 11 ugers offentlig høring frem til og med 8. august 2017. Der er indkommet 4 høringssvar i perioden.

  Det indstilles at udvalget anbefaler regionsrådet at godkende VVM-redegørelsen for Nr. Hostrup Grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kudsk og Dahl A/S har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Nr. Hostrup Grusgrav ved Hellevadvej, 1,5 km vest for Rødekro i Aabenraa Kommune. Kudsk og Dahl A/S har via deres rådgiver NIRAS udarbejdet en VVM-redegørelse, som beskriver konsekvenser af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø.

  VVM-redegørelsen er udarbejdet med inddragelse af de indkomne bidrag fra idéfasen og omfatter et samlet areal på 156 ha, hvoraf der inden for en kortere årrække vil blive foretaget råstofindvinding på 104 ha. De resterende 52 ha er reserveret til senere råstofindvinding. Hele arealet, både det ansøgte og det reserverede, ligger inden for de udlagte graveområder i Råstofplan 2016.

  Der er ansøgt om en årlig indvindingsmængde på 300.000 m3 sand, grus og sten. Indvindingen vil primært foregå under grundvandsspejlet, fordelt på tre gravesøer. Råstofferne leveres til Syd- og Sønderjylland og det nordlige Tyskland. Der er ansøgt om en 15-årig indvindingstilladelse, da det anslås, at den resterende råstofforekomst inden for de ansøgte 104 ha kan indvindes inden for denne periode.

  Ifølge råstoflovens § 9 kan der kun i helt særlige tilfælde meddeles tilladelser for mere end 10 år ad gangen. I det konkrete tilfælde vurderer administrationen, at indvinding af sand, grus og sten ikke kan betegnes som et særligt råstof, og der kan derfor højst gives en tilladelse på 10 år.

  I VVM-redegørelsen forventes der gennemsnitlig 60-70 lastbiler om dagen til råstofgraven, hvilket bliver til 120–140 forbi-kørsler når både til- og frakørsler inkluderes. Der forventes herudover 25-50 overkørsler med dumper henover Hellevadvej, alt efter om der indvindes fra én eller to gravesøer syd for denne vej. Trafikken afvikles på de overordnede veje, som er indrettet til gennemkørende og tung trafik.

  I forbindelse med råstofindvindingen vil der ske en løbende efterbehandling af arealerne, hvor området vil fremstå med spredte søer, mens der er ansøgt om, at arealerne omkring søerne vil overgå til landbrugsjord igen. Da arealet er udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), vil der blive stillet krav om efterbehandling til ekstensivt landbrug uden brug af gødning og pesticider ved den efterfølgende råstoftilladelse.

  På baggrund af VVM-redegørelsens vurderinger og konklusioner vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen, når de nødvendige afværgeforanstaltninger bliver iværksat. Disse afværgeforanstaltninger vil blive indarbejdet som vilkår i en kommende råstoftilladelse. Samlet set vurderes det, at der vil kunne meddeles en råstoftilladelse inden for rammerne af råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

  Udvalget for Miljø, Jordforurening og Råstoffer besluttede på mødet den 17. maj 2017 at sende VVM-redegørelsen i 11 ugers offentlig høring frem til og med 8. august 2017, jf. Regionsrådets beslutning af 20. januar 2014 om delegation til de stående udvalg vedr. kompetencen til at gennemføre høringer.

   

  Høringssvar

  Der er indkommet høringssvar fra to berørte naboer, Aabenraa Kommune samt Museum Sønderjylland. Kommunens og museets svar er taget til efterretning, og naboernes bekymringer og forslag inddrages i den videre sagsbehandling. Høringssvarene med kommentarer er nærmere beskrevet i bilag 3.

  Bilag 1 er administrationens opsummerende notat om hovedpunkterne. Flere oplysninger kan findes i bilag 2s kapitel 2: ikke-teknisk resumé i ansøgers VVM rapport. Yderligere detaljer findes i VVM-rapportens afsnit og bilag om de enkelte miljøforhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at godkende VVM-redegørelsen for Nr. Hostrup Grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 07-09-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/16412
  2. Godkendelse af VVM-redegørelse for råstofindvinding i Andholm Grusgrav hos Nymølle Stenindustrier A/S i Rødekro, Aabenraa Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Andholm grusgrav, som ligger nordøst for Rødekro i Aabenraa Kommune. Det ansøgte indvindingsareal er på 73,5 ha, hvoraf de 63,5 ha ønskes anvendt til råstofindvinding inden for en kortere tidshorisont. De resterende 10 ha indgår i de overordnede rammer for VVM-redegørelsen, men arealerne vil ikke blive omfattet af den efterfølgende råstoftilladelse.

  Da indvindingsarealet overstiger 25 ha er der automatisk VVM-pligt i henhold til VVM-bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 18.

  De væsentligste miljøpåvirkninger er identificeret til at være grundvand, strandtudser, trafik og støj. Påvirkningerne er nærmere beskrevet og vurderet i VVM redegørelsen og vil efterfølgende blive reguleret via vilkår i råstoftilladelsen.

  VVM-redegørelsen har været udsendt i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2017.

  Der er indkommet 2 høringssvar i perioden.

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet at godkende VVM-redegørelsen for Andholm grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Andholm grusgrav ved Bodumvej, umiddelbart nordøst for Rødekro i Aabenraa Kommune. Nymølle Stenindustrier A/S har via deres rådgiver Enbicon Aps udarbejdet en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som beskriver konsekvenser af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø.

  Den udarbejdede VVM-redegørelse omfatter et samlet areal på 73,5 ha, hvoraf der inden for en kortere årrække vil blive foretaget råstofindvinding på 63,5 ha. De resterende 10 ha er reserveret til senere råstofindvinding. Der er ansøgt om en årlig indvindingsmængde i intervallet fra 200.000 m3 til 400.000 m3 sand, grus og sten. Indvindingen vil primært foregå under grundvandsspejlet. De færdigbearbejdede råstofprodukter anvendes primært til beton- og vejformål i det syd- og sønderjyske område.

  I VVM-redegørelsen er der estimeret en trafikbelastning på ca. 135 lastbiler fra råstofgraven pr. dag, svarende til 270 forbikørsler/dag. Trafikbelastningen omfatter både kørsel med råstoffer samt afledt lastbiltrafik, som f.eks. levering af brændstof og varer m.m. Lastbiltrafikken med råstoffer vil primært foregå via Bodumvej og videre ind til Rødekro.

  I forbindelse med råstofindvindingen vil der ske en løbende efterbehandling af arealerne. Der er ikke tilladelse til at fylde gravesøerne op med jord, så søerne efterbehandles med flade brinker uden brug af muld. Der er planer om at efterlade enkelte stejle partier, som får lov til at stå uberørt efter endt indvinding. Dermed skabes rammerne for en god biodiversitet i og omkring søerne.

  Det ansøgte område ligger inden for graveområderne i Råstofplan 2016. Områderne er således reserveret til indvinding af råstoffer, og anden fysisk planlægning indenfor områderne må ikke hindre en efterfølgende udnyttelse af råstofferne.

  På baggrund af VVM-redegørelsen vurderer administrationen, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen. I råstoftilladelsen vil der blive stillet relevante vilkår, som sikrer, at virksomheden kan overholde gældende regler. Samlet set vurderer administrationen, at der vil kunne meddeles en råstoftilladelse indenfor rammerne i råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer besluttede på mødet den 27. april 2017 at sende VVM-redegørelsen i 8 ugers offentlig høring frem til 28. juni 2017, jf. regionsrådets beslutning af 20. januar 2014 om delegation til de stående udvalg vedr. kompetencen til at gennemføre høringer.

  Høringssvar

  Der er indkommet 2 høringssvar i høringsperioden.

   

  Høringssvar nr. 1

  På vegne af Danmarks Naturfredningsforening Aabenraa, vil vi gerne rose Jer for den bedste efterbehandlingsplan vi indtil nu har set, dog efterlyser vi fortsat flere lavvandsområder.

  Regionens bemærkninger: 

  I den konkrete sag er det administrationens vurdering, at der er fundet en balance mellem en optimal udnyttelse af råstoffer og områdets naturinteresser. Det er svært at lave mange lavvandede områder, idet hovedparten af råstofferne indvindes fra stor dybde under grundvandsspejlet.

   

  Høringssvar nr. 2

  Aabenraa Kommune vil gerne have tilføjet, at der ikke må udsættes fisk eller andre dyr i søer og vandhuller, som etableres i forbindelse med efterbehandlingen. Det er især vigtigt i de små strandtudsevandhuller, da fisk spiser tudsernes yngel.

  For at sikre områdets økologiske funktionalitet for strandtudsen, skal der løbende laves små lavvandede skrab for at de har nogle steder at yngle. Der er længe til at efterbehandlingen udføres og indtil da skal det sikres at der fortsat er ynglesteder til tudserne hvert år. Det er relevant at få med i den kommende tilladelse.

  Regionens bemærkninger:

  I den kommende råstoftilladelse vil der være et vilkår om, at der ikke må udsættes fisk eller andre dyr i søen, for at sikre en naturlig balance i søen. I indvindingsperioden vil der blive stillet vilkår, som sikre bestanden af strandtudser.

  Bilag 4 er administrationens opsummerende notat om hovedpunkterne. Flere oplysninger kan findes i bilag 1, VVM-redegørelsens kapitel 2 (ikke teknisk resumé). Mere detaljerede oplysninger findes i VVM redegørelsens afsnit og bilag om de enkelte miljøforhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at godkende VVM-redegørelsen for Andholm grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 07-09-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/21900
  3. Orientering af meddelte tilladelser og afslag efter råstoflovens § 7 for 1. halvår 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der er i perioden fra den 1. januar 2017 til den 1. juli 2017 meddelt 9 tilladelser og 1 afslag vedrørende råstofindvinding i henhold til råstoflovens § 7.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 25. august 2014 er koncerndirektøren bemyndiget til at meddele tilladelse til og afslag på ansøgninger om råstofindvinding efter råstoflovens § 7. Udvalget orienteres hvert halve år om meddelte tilladelser og afslag på ansøgninger om råstofindvinding i Region Syddanmark, dog på førstkommende møde, hvor særlige forhold foreligger, jf. beslutning i regionsrådet den 19. december 2016.

  Der er i perioden fra den 1. januar 2017 til den 1. juli 2017 meddelt 9 tilladelser og 1 afslag vedrørende råstofindvinding i henhold til råstoflovens § 7:

  Aabenraa Kommune

  1. Der er meddelt tilladelse til et tillæg til eksisterende tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 3b, 6, 7, 13, 108, 129, 253 og del af matr. 28 Mjøls, Rise, og del af matr. 93 Lunderup, Rise i Aabenraa Kommune.
  Tilladelsen er meddelt til Bedsted Lø Grusværker Aps. Tillægget til tilladelsen udløber den 1. november 2026. Området efterbehandles til landbrugsdrift. Der må årligt indvindes 300.000 m3 sand, sten og grus.

  2. Der er meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 163 og 164 Kliplev Ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune.
  Tilladelsen er meddelt til Nymølle Stenindustrier A/S. Tilladelsen udløber den 7. marts 2027, og området efterbehandles til natur med søområde og i mindre omfang landbrugsmæssig anvendelse. Der må årligt indvindes 150.000 m3 sand, sten og grus.

  3. Der er meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 353 og 355 Tumbøl, Felsted i Aabenraa Kommune. Tilladelsen er meddelt til Lertranskøb I/S. Tilladelsen udløber den 1. april 2027. Området efterbehandles til landbrugsdrift. Der må årligt indvindes 10.000 m3 rødbrændende ler.

  4. Der er meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på del af matr. nr. 59 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune. Tilladelsen er meddelt til Freiberg Grusgrave A/S. Tilladelsen udløber den 1. marts 2027. Området anvendes til lagerplads, hvor der efterfølgende skal foretages indvinding og slutteligt efterbehandles til sø. Der må årligt indvindes 200.000 m3 sand, sten og grus.

   

  Assens Kommune

  5. Der er meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 5a, 1d, 4k og 4i Trunderup By, Jordløse, 4g Akkerup By, Haarby, 35b, 109, 33b, 33h, 34b og 35c Haarby By, Haarby i Assens Kommune. Tilladelsen er meddelt til Fyns Sten og Grus Aps. Tilladelsen udløber den 1. januar 2027. Arealet efterbehandles til ekstensivt landbrug/natur uden brug af gødning og pesticider og eventuelt med sø. Der må årligt indvindes 300.000 m3 sand, sten og grus.

  Billund Kommune

  6. Der er meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 1 ap og 2i Juellingsholm Hgd., Sdr Omme i Billund Kommune. Tilladelsen er meddelt til Skårup Entreprenørforretning. Tilladelsen udløber den 13. marts 2022. Arealet skal efter endt indvinding efterbehandles til søer og landbrugsjord. Der må årligt indvindes 50.000 m3 sand, sten og grus.

  Fåborg Midtfyn Kommune

   

  7. Der er meddelt tilladelse til et tillæg til eksisterende tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på del af matr. nr. 1a Bramstrup Hgd., Nr. Lyndelse i Fåborg Midtfyn Kommune. Tilladelsen er meddelt til BG Stone A/S.  Tillægget til tilladelsen udløber den 1. juli 2022. Hele området efterbehandles til ekstensivt landbrugsdrift og søer. Der må årligt indvindes 300.000 m3 sand, sten og grus. Heraf må de 190.000 m3 indvindes under grundvandsspejl.

  Vejen Kommune

   

  8. Der er meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 3k Terpling By, Åstrup i Vejen Kommune. Tilladelsen er meddelt til Gørding Klinker (Villemoes Teglværk Aps). Tilladelsen udløber den 1. maj 2022. Området efterbehandles til landbrugsdrift. Der må årligt indvindes 5.500 m3 rødbrændende ler.

  9. Der er meddelt afslag til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 402 Fæsted, Sdr. Hygum i Vejen Kommune. Udvalget har den 24. juni 2015 givet accept til indvinding udenfor udlagt graveområde. Kommunens dispensation til gennemgravning af et jorddige, er efterfølgende omgjort af klagenævnet, hvilket har udløst et afslag fra regionen.


  Vejle Kommune

  10. Der er meddelt tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten og grus på matr. nr. 10a Jerlev By, Jerlev Vejle Kommune. Tilladelsen er meddelt til DK Råstof Aps. Tilladelsen udløber den 1. maj 2027. Området efterbehandles til landbrugsdrift. Der må årligt indvindes 300.000 m3 sand, sten og grus.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 07-09-2017

  Orientering blev taget til efterretning.

  Preben Jensen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/21900
  4. Orientering om meddelte dispensationer efter jordforureningslovens § 52 for 1. halvår 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der er i 1. halvår 2017 meddelt 5 dispensationer vedrørende tilførsel af jord til råstofgrave i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter reglerne i jordforureningslovens § 52 er det forbudt at tilføre jord til råstofgrave. Regionen kan meddele dispensation fra forbuddet, når der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller en anvendelig grundvandsressource.

  I henhold til beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2011 er koncerndirektøren bemyndiget til at administrere bestemmelsen, og Udvalget for Miljø, jordforurening og råstoffer skal orienteres om de meddelte dispensationer.

  Der er i perioden 1. januar 2017 til 1. juli 2017 meddelt 5 dispensationer:

  Esbjerg Kommune

  1. Regionen har den 1. februar 2017 meddelt en dispensation til modtagelse af ikke over 500 m3 uforurenet jord på matr. nr. 27s Skads, Esbjerg Jorde, til endelig efterbehandling af et mindre vandlidende område centralt placeret i den tidligere råstofgrav. Den tidligere råstofgrav ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser. En privat drikkevandsboring er placeret i en afstand af 150 m fra graveområdet. Pejlinger på arealet har vist, at boringen ligger opstrøms. Dispensationen gjaldt frem til 30. juni 2017, hvor arealet skulle være færdigbehandlet.

  Aabenraa Kommune

  2. Regionen har den 15. maj 2017 meddelt en dispensation til modtagelse af 50.000 m3 uforurenet jord på del af matr. nr. 163 Kliplev Ejerlav, Kliplev. Arealet ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser, og der er ingen nærliggende private drikkevandsboringer. Dispensationen giver kun indvinder mulighed for opfyldning mellem en stejl skrænt, ved den centralt for indvindingsområdet beliggende gård, og den kommende sø. Der er ansøgt om, men ikke givet dispensation til yderligere opfyldning på et areal på den nordlige del af matr. nr. 163, hvor råstofferne endnu ikke er indvundet, idet arealerne betegnes som sårbare uden beskyttende dæklag af betydning. Dispensationen gælder frem til det tidspunkt, hvor arealet skal være efterbehandlet, jf. råstoftilladelsen, senest 7. marts 2027.

  3. Regionen har den 30. juni 2017 meddelt dispensation til modtagelse af 110.000 m3 uforurenet jord på matr. nr. 7 Hønsnap, Holbøl. Efter de seneste beregninger udført af Naturstyrelsen (2016-17) ligger råstofgraven i område med særlige drikkevandsinteresser uden nærliggende private boringer. Den tilførte mængde jord kræves for at opfylde formålet om et sammenhængende fremtidigt landbrugsareal på de omkringliggende skråninger mod vest og nord ned mod den centralt beliggende gravesø. Dispensationen gælder frem til det tidspunkt, hvor arealet skal være efterbehandlet, jf. råstoftilladelsen, senest 1. juli 2022.

  Kolding Kommune

  4. Regionen har den 15. maj 2017 meddelt en dispensation til modtagelse af 30.000 m3 uforurenet jord på matr. nr. 7u og 7v Lilballe By, Eltang. Arealet ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsoplandet til Bramdrupdam Vandværk. Der ligger en privat drikkevandsboring ca. 260 m opstrøms fra den tidligere råstofgrav. Tilførslen af uforurenet jord sker som opfyldning af en eksisterende genbrugsplads, hvor kommunens miljøgodkendelse regulerer den overliggende opbygning af pladsen samt opsamling af regnvand o.lign. Pladsen er etableret i et industriområde for Kolding by med omkringliggende tilsvarende industri. Dispensationen gælder frem til det tidspunkt, hvor pladsen skal være færdigetableret, jf. kommunens miljøgodkendelse, senest 31. december 2018.

  Vejle Kommune

  5. Regionen har den 19. maj 2017 meddelt en dispensation til modtagelse af uforurenet jord i en råstofgrav beliggende matr.nr. 10a Jerlev By, Jerlev. Råstofgraven er på 14,4 ha og er etape 3 af det ca. 92 ha store område vest for Jerlev by, der er udlagt i regionens råstofplan. Arealet ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser. Jerlev Vandværks indvindingsopland strækker sig ca. 100 m ind på den sydøstlige del af arealet, men der vil på en del af dette areal blive etableret støjvolde og vil således ikke være en del af graveområdet. Der er ingen private drikkevandsboringer inden for regionens 300 meter opmærksomhedszone. Dispensationen gælder frem til det tidspunkt, hvor arealet skal være efterbehandlet, jf. råstoftilladelsen, senest 1. maj 2027

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 07-09-2017

  Orientering blev taget til efterretning.

  Preben Jensen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  5. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 07-09-2017

  Administrationen udleverede Danske Regioners rapport ”I bund og grund”, der belyser de 5 regioners arbejde på jordforureningsområdet samt orienterede bl.a. om afgivet administrativ høringsbrev, 5 afgørelser fra Naturklagenævnet og sag vedr. pesticid, hvor Region Syddanmark har opfordret til en bedre kontrol med chloridazon i drikkevandsboringer over hele landet.

  Preben Jensen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 07-09-2017

  Intet.

  Preben Jensen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  7. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag 2. oktober 2017 kl. 10.00 – 12.00 i regionshuset,

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 07-09-2017

  Det blev aftalt, at næste møde den 2. oktober 2017 holdes kl. 10.00, med efterfølgende besøg i Kærgaard Klitplantage.

   Preben Jensen og Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 11-09-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |