Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilLigestillingsudvalgetpilLigestillingsudvalget - Referat - 11. september 2017

Ligestillingsudvalget - Referat - 11. september 2017

Mødedato
11-09-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 5

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Søren Rasmussen, O
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Winther, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Henning Ravn, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Ligestillingsredegørelse 2017
  2. Status på indkaldelser af børn under 15 år
  3. Danske Regioners udspil "Sundhed for alle" og "Sundhed for livet"
  4. Ulighed i sundhed - Inspirationsmateriale
  5. Status på forskning vedr. ulighed i sundhed
  6. Ansatte på særlige vilkår
  7. Mødekalender
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 17/17486
  1. Ligestillingsredegørelse 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark skal hvert andet år indberette ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling. Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Redegørelsen har fokus på ligestilling mellem kvinder og mænd, både på vores serviceområder og på personaleområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status på indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd i regionerne. Derudover skal redegørelsen bidrage til videndeling og erfaringsudveksling samt være inspiration til det videre arbejde med ligestilling.

  Ligestillingsredegørelsen beskriver perioden 1. september 2015 – 31. august 2017 og skal være indsendt til ministeren for ligestilling senest den 31. oktober 2017.

  Der er indhentet oplysninger om arbejdet med at fremme ligestilling mellem kønnene fra alle Region Syddanmarks arbejdspladser. På baggrund heraf er der udarbejdet en besvarelse af redegørelsen.

  Besvarelse af ligestillingsredegørelsen vil blive forelagt regionsrådet til godkendelse den 30. oktober 2017, hvorefter redegørelsen vil blive fremsendt til ministeren for ligestilling.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Ligestillingsudvalget indstiller til regionsrådet, at redegørelsen godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-09-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/16392
  2. Status på indkaldelser af børn under 15 år
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om status på arbejdet med at skaffe en løsning, der sikrer forældre til børn under 15 år med fælles forældremyndighed og forskellige adresser samme information om indkaldelser fra sygehuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget blev senest på møde i december 2016 orienteret om sagen vedrørende forsendelser til forældre. Der blev fulgt op på udvalgets henvendelse til Ligestillingsminister Ellen Trane Nørby i efteråret 2016, hvor ministeren blev spurgt, hvor langt de nationale myndigheder er i forhold til at skabe forudsætninger for, at regionerne kan håndtere udsendelse af post vedrørende et barn til begge forældre. Ministeren oplyste om den gældende lovgivning på området. Herudover redegjorde ministeren for, at der aktuelt udarbejdes en vejledning til kommunerne på området, og at digital post muliggør, at der sendes post til flere modtagere på en gang. På mødet blev det besluttet, at der eventuelt kunne sendes en opfølgende henvendelse til Danske Regioner.

  Siden den seneste orientering er der sket følgende:

   

  Henvendelse til Danske Regioner

  Regionsdirektøren sendte i januar 2017 et brev til Danske Regioner. Brevet tog udgangspunkt i Ligestillingsudvalgets drøftelser i 2016 med særlig opmærksomhed på de udfordringer, som findes i forhold til at sikre, at begge forældremyndighedsindehavere til børn under 15 år modtager indkaldelsesbreve og anden relevant information om deres barn i de tilfælde, hvor forældrene ikke har samme folkeregisteradresse.

  I brevet bad regionen om en status på arbejdet med at sikre lige adgang til information om bl.a. indkaldelser til begge forældremyndighedsindehavere. Herudover blev der bedt om en oversigt over de muligheder, der reelt er til stede for at løse problemerne med at sende forsendelser til begge forældremyndighedsindehavere. Særligt i forhold til myndighedernes adgang til digitale/tekniske muligheder, som gør det nemt, og som overholder lovgivningen, når det gælder om at få opdaterede oplysninger om forældremyndighed.

  Region Syddanmark pegede i brevet på, at der kunne være behov for en bredere løsning på tværs af regionerne, og at regionerne eventuelt kan foretage en samlet henvendelse til staten om en fællesoffentlig løsning.

  Fællesregional høring om behovet en digital løsning til Digital Post

  Danske Regioner har på baggrund af brevet sendt forslag til et fællesregionalt analyseprojekt i administrativ høring. Formålet er at få afklaret, om der er opbakning til at kigge på løsninger på tværs af regionerne. Et sådan projekt bakker regionen naturligvis op om, omend en række af problemerne bør løses nationalt.

  Administrationen har endnu ikke fået resultatet af høringen, men det forventes, at der kan gives en mundtlig orientering på udvalgsmødet.

   

  Dialog med Digitaliseringsstyrelsen

  Region Syddanmark har i juni 2017 været i dialog med Digitaliseringsstyrelsen om arbejdet med (og høring af) en vejledning til offentlige (indledningsvist afgrænset til kommunale) myndigheder om fortolkningen af, hvornår indkaldelser sendes til begge forældre med fælles forældremyndighed.

  Dialogen vedrørte ligeledes de juridiske problemstillinger, som Region Syddanmark igennem længere tid har påpeget i forhold til anvendelse af og adgang til opdaterede data om forældres forældremyndighed. Region Syddanmark har undervejs samtidig påpeget en yderligere problemstilling om digitale forsendelser vedrørende børn i alderen 15-17 år, som er tilmeldt Digital Post, men hvor forældre ikke automatisk underrettes om den unges eventuelle forløb i sundhedsregi.

  En særskilt problemstilling er at få opdaterede oplysninger om afgørelser om, hvem der har forældremyndigheden fra Statsforvaltningen. Dette kan i dag tage op til tre måneder.

  Videre proces

  På baggrund af ovenstående gennemgang er vurderingen, at konkrete løsninger, som er både teknisk og juridisk dækkende, skal håndteres nationalt. Der afventer fortsat en fælles national opbakning til dette.

  Aktuelt overvejes det at gennemføre et fællesregionalt projekt til løsning af problemstillingen i regi af Danske Regioner. Desuden indgår Region Syddanmark i dialog med Digitaliseringsstyrelsen om arbejdet med en vejledning til offentlige (indledningsvist afgrænset til kommunale) myndigheder på området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-09-2017

  Til orientering.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/20126
  3. Danske Regioners udspil "Sundhed for alle" og "Sundhed for livet"
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner præsenterede på deres generalforsamling i april 2017 udspillene ”Sundhed for alle” og ”Sundhed for livet”, hvori der beskrives en vision om et fremtidigt bæredygtigt sundhedsvæsen og gives bud på forskellige strategier med fokus på forebyggelse. Region Syddanmark arbejder på flere måder i overensstemmelse med udspillene, hvilket er illustreret i notatet ”Igangværende initiativer i Region Syddanmark og intentionerne i Danske Regioners udspil ”Sundhed for alle” og ”Sundhed for livet”.”

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På Danske Regioners generalforsamling i 2016 sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen: ”Det er i sidste ende regionernes ansvar, at der er sammenhæng mellem sygehuse, almen praksis og kommunernes indsats”. Danske Regioner har med visionsudspillet ”Sundhed for alle” og forebyggelsesudspillet ”Sundhed for livet”, der begge blev præsenteret på Danske Regioners generalforsamling i april 2017, handlet på statsministerens opfordring. Fælles for begge udspil er bl.a. invitation til samarbejde om et bedre sundhedsvæsen til både stat, kommuner og frivillige.

  Sundhed for alle

  I visionsudspillet beskriver Danske Regioner en vision om en kursændring, som skal fremtidssikre et bæredygtigt sundhedsvæsen. Visionen indebærer flere grundlæggende ændringer af det danske sundhedsvæsen, herunder:

  ·        Øget fokus på sundhed frem for sygdom via et skærpet blik på fælles tidlig indsats og befolkningssundhed frem for konkret sygdomsbehandling

  ·        Tilpasning af det samlede sundhedsvæsen efter borgeren og samfundet og ikke omvendt

  ·        Etablering af et nyt styringsparadigme, der fordrer fordomsfrihed i fordeling og løsning af opgaverne, og som samtidig skaber incitament til øget samarbejde

  ·        Fokus på kvalitet og effekt for den enkelte borger på tværs af hele behandlingskæden frem for et snævert fokus på produktivitet i hver enkelt sektor

  Danske Regioner fremhæver forskellige områder, der dels understøtter visionen og dels udgør væsentlige punkter i forbindelse med Region Syddanmarks arbejde med det nære sammenhængende sundhedsvæsen, Sundhedsaftale mv.:

  ·        Afprøvning af nye samarbejds- og finansieringsformer med henblik på at finde de løsninger, der er bedst for borgerne og samfundsøkonomien, og som i sidste ende skaber mest mulig sundhed for hele befolkningen

  ·        Skærpet mulighed for at skabe lige adgang til sundhed via tidlige skræddersyede indsatser ved at udvide brugen af en populationsbaseret tilgang

  ·        Udvikling af regionernes understøttelse af de øvrige dele af sundhedsvæsenet via systematisk videndeling og specialistrådgivning

  ·        Udvikling af sundhedsaftalekonceptet, så den politiske del af aftalen angiver fælles retning for tværgående lokale initiativer og partnerskaber, der løbende tilpasses lokalbefolkningens aktuelle behov

   

  Sundhed for livet

  I forebyggelsesudspillet sætter Danske Regioner fokus på forskellige strategier for, hvordan visionen om tidlig indsats, øget befolkningssundhed og mindsket ulighed via helhedssyn og tværgående samarbejde kan realiseres. I forebyggelsesudspillet præsenteres fire strategispor:

  1. Mere lighed i sundhed:

  ·         Etablering af rammer og tiltag, som skaber mere sundhed for alle

  ·         Tilrettelæggelse af indsatser med afsæt i den enkeltes livsvilkår for at skabe lige udbytte af indsatsen

  2. Målrettet forebyggelse af kronisk sygdom og psykisk lidelse:

  ·         Målretning af forebyggelse via databaseret videngrundlag

  ·         Skræddersyede indsatser der matcher målgruppens behov og ressourcer

  3.  Smart brug af teknologi:

  ·         Afdækning af mulighederne for at anvende teknologiske løsninger i forebyggelsesindsatser

  4. Oprustning af forskning:

  ·         Brobygning mellem forskning og praksis

  ·         Prioritering med afsæt i viden om effekt og sikring af effektmåling ved mangelfuldt videngrundlag

  Af Danske Regioners initiativforslag kan udledes fem særligt interessante prioriteringsfelter, som går på tværs af de fire strategispor:

  Data: Forslag om øget anvendelse af sundhedsprofildata, selvrapporterede data og sundhedsvæsenets øvrige data med henblik på tilrettelæggelse af tværgående indsatser, der matcher behov og ressourcer hos specifikke befolkningsgrupper. Danske Regioner anbefaler, at særligt sundhedsprofildata i øget omfang anvendes systematisk og aktivt i prioriteringen af indsatser og målgrupper i kommende Sundhedsaftaler.

   

  Teknologi: Fokus på teknologiske løsningers anvendelighed i forebyggelsesindsatser, herunder afdækning af udbuddet af teknologiske løsninger for at strukturere viden om, hvad de enkelte løsninger kan, og dermed hvordan de bedst muligt anvendes til at skabe lighed, sammenhæng og værdi for både borgerne og samfundsøkonomien.

   

  Mental sundhed: Fokus på metoder til mental sundhedsfremme, herunder særligt fokus på børn og unges trivsel og etablering af målrettet støtte til børn og unge, der mistrives, men ikke hører hjemme psykiatrien. Danske Regioner anbefaler, at regionerne aktivt understøtter indsatsen målrettet børn og unges trivsel med specialistrådgivning.

   

  Rygning og alkohol: Fokus på at etablere forebyggende tiltag, særligt målrettet rygning og alkohol, hvilket indikerer, at der er opbakning til målet om en røgfri fremtid i 2030. Der foreslås forskellige metoder til forebyggelsesindsatsen, herunder lovændringer og systematisk samarbejde mellem kommuner og regioner.

   

  National handleplan og et investeringsprogram for forebyggelse: Fokus på fælles tværsektoriel investering og ansvar samt stratetisk satsning i forebyggelsesindsatsen.

   

  Igangværende initiativer i Region Syddanmark og intentionerne i de to udspil

  Region Syddanmark arbejder på flere måder efter de intentioner, som skildres i Danske Regioners udspil. I vedlagte baggrundsnotat ”Igangværende initiativer i Region Syddanmark og intentionerne i Danske Regioners udspil ”Sundhed for alle” og ”Sundhed for livet””, findes beskrivelser af udvalgte initiativer med kobling til udspillenes intentioner.

  Notatet indeholder eksempelvis følgende initiativer: Projekt Tidlig opsporing og forebyggelse, Sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, Internetpsykiatri og Klyngesamarbejde.

  Der er også givet en orientering til Sundhedsudvalget, Sundhedssamordningsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-09-2017

  Til orientering.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/10726
  4. Ulighed i sundhed - Inspirationsmateriale
  fold dette punkt ind Resume

  Præsentation af kommunikationsplan og inspirationsmateriale angående ulighed i sundhed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter ønske fra udvalget var der i foråret 2017 planlagt en konference om ulighed i sundhed. Konferencen ”Lighed i øjenhøjde” blev dog aflyst, da der var for få tilmeldte. Konferencen skulle have været afholdt den 28. marts 2017. På konferencen var der planlagt fremvisning af fem videoer, som viser gode eksempler på arbejdet med ulighed i sundhed på det sociale område og på sygehusene.

  Videoproduktionen var på tidspunktet for aflysningen af konferencen allerede igangsat. Da konferencen måtte aflyses, blev der til Ligestillingsudvalget lagt op til, at der i stedet skulle udarbejdes en kommunikationsplan, indeholdende et inspirationsmateriale til sygehusene og socialområdet med det sigte at sætte ulighed i sundhed på dagsordenen i det daglige arbejde med borgere og patienter i Region Syddanmark. Dette forslag var der opbakning til på møde i Ligestillingsudvalget den 2. maj 2017.

  Kommunikationsplan og inspirationsmateriale
  Den 8. maj 2017 blev afholdt et fokusgruppemøde med deltagelse af ni overlæger, ledere og sygeplejersker fra sygehusene og to nøglemedarbejdere fra socialområdet. Det blev drøftet, hvad der kendetegner det gode inspirations-/læringsmateriale, og hvad et materiale vedrørende ulighed i sundhed bør indeholde. Fokusgruppens input til inspirationsmateriale var:

  ·         Et inspirationsmateriale bør lægge op til lokale processer, så tilgangen bliver praksisnær

  ·         Inspirationsmaterialet bør adresseres til afdelingsniveau på sygehusene og institutionerne på socialområdet

  ·         Et inspirationsmateriale bør indlede med - på baggrund af fakta - at introducere ulighed i sundhed som problemstilling

  ·         Et inspirationsmateriale bør tage afsæt i patient-/borgerberetninger

  ·         Det er afgørende, at der er ledelsesmæssig opbakning bag indsatsen

  Ovenstående input er indarbejdet i inspirationsmaterialet, som har fokus på bredden i ulighedsproblematikken, gående fra socialt udsatte patienter til patienter, som blot er sårbare i den situation, de indgår i.

  Kommunikationsplanen indeholder:

  ·         Indlæg på intranet i forbindelse med lancering af inspirationsmaterialet

  ·         Inspirationsmateriale, der sendes til sygehusene og socialområdet, og hvor fagpersonalet får inspiration til at arbejde praksisnært og målrettet med ulighed i sundhed i hverdagen (en introduktionsvideo med fakta om ulighed, tre videoer med eksempler på, hvordan der arbejdes med ulighed, to case-videoer fra klinikken)

  ·         En værktøjskasse til afdelingen/institutionen med: Spørgsmål til refleksion til afdelinger og institutioner (jf. bilag 1); Lommekort til samtaler med en patient/borgere/pårørende (jf. bilag 2); ”Gå i patientens fodspor”- opgave (jf. bilag 3)

  Målet med inspirationsmaterialet er, at personalet på regionens sygehuse og institutioner både skal få viden om ulighed og inspiration til, hvordan der aktivt kan arbejdes mere med ulighed. Det enkelte sygehus/institution planlægger selv, hvordan materialet anvendes.

  Præsentation af materialet
  Materialet præsenteres på dialogmøder med sygehusene og socialområdet i august og september samt på møde i Ligestillingsudvalget den 11. september 2017, hvorefter det vil blive sendt ud til sygehusene og socialområdet. Det er forventningen, at materialet er fordelt til sygehusenes afdelinger og socialområdets institutioner/afdelinger inden udgangen af september 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-09-2017

  Til orientering. Der følges op på næste møde i Ligestillingsudvalget.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/29264
  5. Status på forskning vedr. ulighed i sundhed
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på drøftelse på møde i Ligestillingsudvalget den 8. juni 2017 redegøres for det aktuelle arbejde med at styrke forskning i ulighed i sundhed i Region Syddanmark. Ulighed i sundhed er i forlængelse heraf et prioriteret område i Strategi for psykiatrisk forskning 2017-2020, og ulighed i sundhed vil også blive tænkt ind som et indsatsområde i den kommende regionale forskningsstrategi.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet i Ligestillingsudvalget 8. juni 2017 blev perspektiverne for det fremtidige arbejde med at styrke forskning i ulighed i sundhed drøftet. Som opfølgning på denne drøftelse redegøres for det aktuelle arbejde med at styrke forskning i ulighed i sundhed i forbindelse med den kommende forskningsstrategi for Region Syddanmark.

  Drøftelser i det regionale strategiske forskningsråd

  På mødet den 8. juni 2017 drøftede det regionale strategiske forskningsråd på opfordring fra Ligestillingsudvalget, hvorledes forskning i ulighed i sundhed kan styrkes i den kommende nye forskningsstrategi for Region Syddanmark. Der var i forskningsrådet enighed om, at emnet ulighed i sundhed er centralt, og at det skal indgå i den samlede prioritering og satsning i den kommende forskningsstrategi.

  Forskningsrådet drøftede aktuelle barrierer for at skabe mere forskning i ulighed i sundhed på tværs af eksempelvis psykiatri og somatik. Der er f.eks. et konkret ønske om at ændre på samarbejdskravet i Region Syddanmarks Forskningspulje, hvor Psykiatrisygehuset aktuelt ikke kan indgå som samarbejdspartner til somatiske sygehuse i regionen i ansøgninger om puljemidler. Det blev fremhævet, at Psykiatrisygehuset har en række erfaringer på området, som der kan drages fordel af i forbindelse med den kommende forskningsstrategi.  

   

  Strategi for psykiatrisk forskning 2017-2020 

  Psykiatrisygehuset har netop udarbejdet en ny forskningsstrategi ”Psykiatrisk forskning med patienten først – Strategi for psykiatrisk forskning 2017-2020”, der ligesom de øvrige forskningsstrategier for sygehuse i regionen vil være afsæt for den kommende regionale forskningsstrategi. Forskning i ulighed i sundhed indgår i Psykiatrisygehusets strategi under indsatsområde 4 ”Prioriterede forskningsområder”, hvor der er et mål om, at forskning i strategiske områder, herunder nedbringelse af tvang og ulighed i sundhed, skal øges. 

  Den regionale forskningsstrategi 

  Som forberedelse til forskningsstrategien er der i regi af det regionale strategiske forskningsråd nedsat en arbejdsgruppe, som skal forberede forslag til overordnede faglige temaer i forskningsstrategien. Her indgår forskning i ulighed i sundhed som et prioriteret emne. Arbejdsgruppen består af seniorforskere fra alle regionens fem sygehusenheder.

  Procesplanen for den kommende forskningsstrategi besluttes endeligt i det regionale strategiske forskningsråd den 14. september 2017. I efteråret forventes afholdt en workshop for forskere med henblik på en indsamling af faglige anbefalinger og i foråret 2018 en workshop for regionsrådet samt patient- og pårørenderepræsentanter med henblik på en prioritering af anbefalingerne.

    

  Fokus på ulighed i sundhed i forskning 

  Der eksisterer allerede ganske megen viden om ulighed i sundhed, hvilket også blev drøftet på møde i Ligestillingsudvalget den 8. juni 2017. Der kan dog være behov for at arbejde målrettet på at omsætte denne viden til klinisk praksis. Det forventes i forlængelse heraf, at der i den kommende forskningsstrategi vil blive arbejdet med et tema, der generelt omhandler at omsætte forskningsresulter til kvalitetsforbedringer i den kliniske praksis.

  Ønsket fra Ligestillingsudvalget om at etablere et professorat i ulighed i sundhed vil endvidere indgå i arbejdet med forskningsstrategien, og der vil, som besluttet på Ligestillingsudvalgets møde i juni, blive arbejdet med forslag til modeller for et eventuelt professorat. Det anbefales dog, at den endelige beslutning herom udsættes, således en eventuel beslutning om etablering af et professorat kan tænkes sammen med den kommende forskningsstrategi. Det regionale strategiske forskningsråd anbefaler således ikke på nuværende tidspunkt, at der etableres et enkeltstående professorat i ulighed i sundhed. Det vil være at foregribe den samlede politiske prioritering i forbindelse med den kommende forskningsstrategi og de faglige anbefalinger fra en bredt indbudt kreds af forskere i regionen.

  Derudover har erfaringerne fra andre umodne forskningsområder været, at etablering af et enkeltstående professorat ikke i sig selv kan løfte den brede og kliniknære forskning på et givent område. Der er således i en bredere forstand behov for nytænkning på området, hvis man ønsker et reelt løft af indsatsen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-09-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder koordinering mellem Ligestillingsudvalget og Psykiatri- og Socialudvalget.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/18778
  6. Ansatte på særlige vilkår
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på udviklingen i ansatte på særlige vilkår.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 23. januar 2017 strategien for ansatte på særlige vilkår. Siden er der på alle sygehusenheder og socialområdet, i psykiatrien og i regionshuset udarbejdet indsatsplaner, der skal være med til at sikre, at målene i strategien indfries.

  Repræsentanter fra alle enheder har på møde den 1. juni 2017 drøftet strategien og arbejdet med indsatsplaner. Gruppen har også fokus på gensidig inspiration og løbende opfølgning på strategien. Alle enheder har indsendt indsatsplaner til sekretariatet i Koncern HR.

  Et punkt, der går igen i indsatsplanerne, er forankringen i MED systemet. Desuden arbejder alle enhederne med Det Sociale Kapitel, hvor Tema 3 hedder ”Integration og ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller ledighed”.

  På Odense Universitetshospital vil HR funktionen bl.a. udarbejde et inspirationskatalog til intranettet og arrangere gå-hjem-møder om ansatte på særlige vilkår.

  På socialområdet er det bl.a. aftalt, at emnet ”Ansatte på særlige vilkår” dagsordenssættes på personalemøder i de enkelte centre, ligesom vigtigheden af at inddrage tillidsrepræsentanten er understreget.

  I psykiatrien vil HR bl.a. udarbejde et inspirationskatalog og afholde halvårlige drøftelser på psykiatriens ledermøder og i FMU.

  På Sygehus Sønderjylland vil man bl.a. arbejde med, at hver afdeling har to ansatte i fleksjob og strukturere henvendelser fra jobcentrene via én indgang til sygehuset.

  På Sygehus Lillebælt vil man bl.a. udarbejde informationsmateriale om ansatte på særlige vilkår, øge samarbejdet med jobcentrene og afholde en workshop om emnet.

  På Sydvestjysk Sygehus er der bl.a. ansat en konsulent i HR-afdelingen med særlig viden på området og indgået aftale om faste praktikpladser med jobcentre.

  I Regionshuset arbejdes der bl.a. med at gentænke opgaver og stillingsopslag, samt inspirere hinanden afdelingsvist.

  Der udarbejdes en status på udviklingen i ansatte på særlige vilkår hvert halve år til fremlæggelse i Ligestillingsudvalget, næste gang i november 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-09-2017

  Til orientering. Ny opgørelse præsenteres på næste møde i Ligestillingsudvalget

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/276
  7. Mødekalender
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017:

  Torsdag den 2. november 2017, kl. 14-16

  Kommende punkter:

  • Evaluering af ”Livsstilsguide i praksis” – indsats under livsstilsstrategien
  • Status på udviklingen i ansatte på særlige vilkår
  • Opfølgning – ulighed i sundhed
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-09-2017

  Til orientering.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/276
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 11-09-2017

  Intet.

  Henning Ravn deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 12-09-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |