Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPatientinddragelsesudvalgetpilPatientinddragelsesudvalget - Referat - 12. september 2017

Patientinddragelsesudvalget - Referat - 12. september 2017

Mødedato
12-09-2017 kl. 13:00 - 13:45

Mødested
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Deltagere
 • Peter Skov Jørgensen
 • Hanne Grønborg
 • Merete Helgens
 • Annelise Sattrup
 • Inga Bredgaard
 • Hans Biering
 • John Arne Sørensen
 • Jesper Runge

 • Afbud
 • Hanne Grønborg
 • Merete Helgens
 • Annelise Sattrup
 • Inga Bredgaard
 • Hans Biering
 • Jesper Runge

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forberedelse af møde i Sundhedsbrugerrådet
  2. Orientering om arbejdet med sundhedsaftalen 2019 – 2022
  3. Høringssvar til Sundhedsplan - orientering
  4. Status for lægedækning og justering af praksisplan - almen praksis
  5. Invitation til deltagelse i national følgegruppe vedr. Aktiv Patientstøtte
  6. Ønsker til dagsorden på kommende møder
  7. Mødeplan
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 17/583
  1. Forberedelse af møde i Sundhedsbrugerrådet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 12-09-2017

  Ingen bemærkninger.

   

  Hanne Grønborg, Inga Bredgaard, Annelise Sattrup, Merete Helgens, Hans Biering og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/16257
  2. Orientering om arbejdet med sundhedsaftalen 2019 – 2022
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der var i juni 2017 planlagt en politisk opstartskonference for Sundhedskoordinationsudvalget og andre regionale og kommunale politikere omhandlende input til den nye sundhedsaftale.

  Konferencen blev aflyst på grund af forventet anbefaling i udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen om at forlænge nuværende sundhedsaftale. I forbindelse med aflysningen besluttede Det Administrative Kontaktforum den 22. juni 2017 og Sundhedskoordinationsudvalget den 15. august 2017, at der skal udarbejdes en ny tids- og procesplan for udviklingen af Sundhedsaftalen 2019-2022.

  Sundhedsministeren har siden meddelt, at hun agter at følge anbefalingen i rapporten fra Udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og forlænge den nuværende sundhedsaftaleperiode med et halvt år.  Sundhedsaftalen 2019-2022 skal – efter godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd – indsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 1. juli 2019 og være gældende fra den 1. september 2019. I den tids- og procesplan, der forelægges på møde den 31. oktober 2017 foreslås det, at det er det nye Sundhedskoordinationsudvalg, der i foråret 2018 igangsætter arbejdet med et politisk opstartsmøde. Det nuværende Sundhedskoordinationsudvalg udarbejder efteråret 2017 som aftalt et overleveringspapir til det nye Sundhedskoordinationsudvalg.

  Den nye tids- og procesplan behandles af Det Administrative Kontaktforum den 22. september 2017 og godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget den 31. oktober 2017. 

  Patientinddragelsesudvalget vil blive orienteret om overleveringspapiret, når det foreligger, samt om den nye tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2022, når den er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 12-09-2017

  Til orientering.

  Det forventes, en procesplan kan forelægges på mødet i november.

  Hanne Grønborg, Inga Bredgaard, Annelise Sattrup, Merete Helgens, Hans Biering og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/583
  3. Høringssvar til Sundhedsplan - orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter aftale med formanden forelægges høringssvar fra Patientinddragelsesudvalget til Sundhedsplanen.

  Endelig Sundhedsplan forventes godkendt i Regionsrådet den 25. september 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 12-09-2017

  Til orientering.

  Hanne Grønborg, Inga Bredgaard, Annelise Sattrup, Merete Helgens, Hans Biering og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/14073
  4. Status for lægedækning og justering af praksisplan - almen praksis
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om, at Praksisplanudvalget har udmøntet i alt 10 ydernumre til praktiserende læger som led i justering af kapacitetsdelen af Praksisplan for almen praksis samt status på lægedækningssituationen i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Justering af praksisplan
  Patientinddragelsesudvalget var løbende inddraget i tilblivelsen af Praksisplan for almen praksis. Planen trådte i kraft pr. august 2015, og er nu justeret på kapacitetsdelen.

  Praksisplanudvalget godkendte på møde den 1. juni 2017 justering af praksisplanen i form af en udvidelse af antallet af ydernumre til praktiserende læger i regionen. Udvidelsen er sket på baggrund af en vurdering af den eksisterende lægekapacitet, befolkningsudvikling og mulighederne for lægevalg i de enkelte områder.  Justeringen af praksisplanen har betydet, at der er blevet annonceret 13 ydernumre til salg i 6 kommuner/9 områder i regionen.

  Praksisafdelingen har henover sommeren behandlet de indkomne ansøgninger om ydernumrene og resultatet af justeringen er, at der er tilført i alt 10 ydernumre til følgende områder:

  Billund kommune:
  Der er afsat 1 ydernummer i Billund by pr. 1. juli 2017 og 1 ydernummer i Grindsted by pr. 1. august 2017. Begge ydernumre er afsat til stedlige læger.

  Esbjerg kommune:
  Der er afsat i alt 3 ydernumre til eksisterende lægepraksis i Esbjerg by. Ydernummeret er i alle tre tilfælde tildelt pr. 1. september 2017. Én praksis har dog efterfølgende anmodet om foreløbig lukning af tilgang for patienter af personlige årsager.

  Varde Kommune:
  Der er afsat 2 ydernumre til eksisterende praksis i Varde by pr. 1. september 2017.

  Fredericia Kommune:
  Der blev udbudt 2 ydernumre til nedsættelse i Fredericia Kommune til salg til læger i hele landet. 1 af ydernumrene blev solgt til en lokal læge, der i den forbindelse åbner for tilgang for 700 patienter.

  Vejle Kommune:
  Der er afsat 1 ydernummer til en eksisterende lægepraksis i Børkop pr. 1. oktober 2017 samt 1 ydernummer til en eksisterende praksis i Vejle by pr. 1. januar 2018.

  Derudover blev annonceret yderligere ydernumre, der ikke blev afsat:

  •              Fredericia Kommune: 1 ydernummer

  •              Aabenraa Kommune: 1 ydernummer

  •              Varde/Vejen/Esbjerg Kommune: 1 ydernummer i området Agerbæk/Bramming/Holsted/Gørding

  Aktuel status i forhold til lægedækning 

  Trods den netop gennemførte justering af praksisplanen med udmøntning af yderligere ydernumre i flere kommuner vurderer praksisafdelingen, at følgende områder aktuelt og fortsat er lægedækningstruede:

  • Fredericia Kommune:
   I Fredericia by er alle lægepraksis er lukket for tilgang, og en læge har meddelt ophør uden forventet efterfølger pr. 31. december 2017. Regionen forbereder annoncering af ydernummeret samt udbud af drift af lægeklinik til sikring af lægedækning til patienter tilknyttet praksis.
  • Varde/Vejen/Esbjerg Kommune:
   Området omkring Agerbæk/Bramming/Holsted/Gørding er stadig lægedækningstruet.
  • Vejle Kommune:
   Vejle by er at betragte som lægedækningstruet. Praksisafdelingen annoncerer ydernummer til salg og gennemfører sideløbende udbud af driften af lægeklinik til opstart pr. 1. november 2017 efter ophør af læge.
  • Aabenraa Kommune:
   I Aabenraa by er der fortsat kun én praksis, der er åben for patienttilgang, hvorfor området fortsat betragtes som lægedækningstruet.

  Lægedækning i øvrigt

   

  Grindsted:
  Region Syddanmark har siden 1. maj 2017 drevet en midlertidig lægeklinik i Grindsted. Klinikken er blevet solgt til læge Maria Perez, som overtog klinikken pr. 1. september 2017. Maria Perez har været en del af regionens projekt om rekruttering af udenlandske læger til regionen.

  Ribe:
  Region Syddanmark har drevet midlertidig lægeklinik i Ribe siden 1. januar 2017. Klinikken er blevet solgt til læge Ulrik Fassel, som overtager klinikken pr. 1. november 2017.

  Ølgod:
  I forsommeren 2017 kontaktede de to praktiserende læger i Ølgod regionen for at undersøge muligheden for at udvide deres fælles lægeklinik med yderligere en læge. På baggrund af den historiske lægedækningssituation i Ølgod og lægedækningssituationen i Varde Kommune som helhed gav praksisafdelingen lægerne tilsagn om, at der - såfremt de rekrutterede en læge til området - ville være et ydernummer til vedkommende.

  Henover sommeren er planerne blevet konkretiseret, og en af de udenlandsk rekrutterede læger har vist interesse for at nedsætte sig i Ølgod.

  Planen er, at vedkommende opstarter egen praksis i Ølgod, i samarbejde med de to eksisterende læger, snarest.

  Det er vurderingen, at de nylige udmøntninger vil afhjælpe lægedækningssituationen i de berørte områder, men regionen har fortsætter arbejdet med at sikre lægedækning i hele regionen fremadrettet, bl.a. via rekrutteringsinitiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 12-09-2017

  Orientering og kort drøftelse.

   

  Hanne Grønborg, Inga Bredgaard, Annelise Sattrup, Merete Helgens, Hans Biering og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/583
  5. Invitation til deltagelse i national følgegruppe vedr. Aktiv Patientstøtte
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Hovedstaden har sendt invitation til deltagelse i den nationale følgegruppe vedr. implementeringen af Aktiv Patientstøtte i Danmark.

  Der vedhæftes kommissoriet for Aktiv Patientstøtte samt en kort folder om indsatsen.

  I alt for samtlige regioner skal der stilles med 1-2 repræsentanter til følgegruppen.

  Merete Helgens har stillet sig til rådighed som repræsentant, hvorfor Patientinddragelsesudvalget indstiller Merete Helgens, som deltager fra Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 12-09-2017

  Til orientering.

  Jf. mail af 6. september 2017 er følgende personer udpeget som deltagere i den nationale følgegruppe: Birgit Hagen, Region Midtjylland og Jørgen Lindskov, Region Nordjylland.

  Hanne Grønborg, Inga Bredgaard, Annelise Sattrup, Merete Helgens, Hans Biering og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/583
  6. Ønsker til dagsorden på kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 12-09-2017

  Forslag til emner til kommende møder:

  -       Rammepapir for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder jura angående jura/datasikkerhed (gerne dagsordenspunkt til Sundhedsbrugerrådet).

  -       Status på lægedækning i almen praksis og på sygehuse (gerne dagsordenspunkt til Sundhedsbrugerrådet).

  -       Opfølgning på sundhedsplan og indsatsområder(gerne dagsordenspunkt til Sundhedsbrugerrådet).

  -       Status på PLO-overenskomst (gerne dagsordenspunkt til Sundhedsbrugerrådet).

  Hanne Grønborg, Inga Bredgaard, Annelise Sattrup, Merete Helgens, Hans Biering og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/583
  7. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientinddragelsesudvalget godkendte på møde den 6. september 2016 mødeplan for 2017.

  Møderne søges afviklet inden for følgende tidsramme:

  Kl. 13.00-14.00:       Fokus på gennemgang af dagsorden til Sundhedsbrugerrådets møde

  Kl. 16.00-17.00:       Fokus på Patientinddragelsesudvalgets arbejde, jf. separat                                     dagsorden.

  Møde 2017:

  • Torsdag den 30. november 2017, kl. 13.00-14.00 og 16.00-17.00 på OUH Svendborg.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 12-09-2017

  Til orientering.

   

  Hanne Grønborg, Inga Bredgaard, Annelise Sattrup, Merete Helgens, Hans Biering og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/583
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Patientinddragelsesudvalget den 12-09-2017

  -

  Hanne Grønborg, Inga Bredgaard, Annelise Sattrup, Merete Helgens, Hans Biering og Jesper Runge deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 14-09-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap