Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilKontaktforum for handicappilKontaktforum for Handicap - Referat - 21. september 2017

Kontaktforum for Handicap - Referat - 21. september 2017

Mødedato
21-09-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Center for Høretab, Merkurvænget 2, Lokale 507

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Ida Damborg, F
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ole Lennart Hansen
 • Anita Fjerbæk
 • Børge Larsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Ib Poulsen

 • Afbud
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Ida Damborg, F
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Ole Lennart Hansen

 • Luk alle punkter Referat


  1. Orientering om Center for Høretab
  2. Godkendelse af referat fra møde 30. maj 2017
  3. Ændret praksis for sociale botilbuds opkrævning af betaling for transport til private aktiviteter
  4. Takststrukturen på socialområdet i Region Syddanmark
  5. Samarbejde med Socialtilsyn Syd samt forebyggelse og håndtering af magtanvendelser
  6. Status på Boligplanen på det sociale område
  7. Innovationsstrategi for Region Syddanmark
  8. Orientering om udvælgelse af temaer til Sundhedsplan
  9. Drøftelse af emner til kommende møder
  10. Gensidig orientering
  11. Mødeplan 2017
  12. Eventuelt


  Sagsnr. 17/84
  1. Orientering om Center for Høretab
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Orientering om arbejdet på Center for Høretab v/ Afdelingsleder Anette Thiesen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

  Afdelingsleder Anette Thiesen orienterede om arbejdet på Center for Høretab, herunder om botilbud, voksenundervisning, børneskole, børnenes problemstillinger og geografisk spredning. Afdelingslederen orienterede også om konsekvenserne af dalende elevtal, herunder faglig omstilling og udvikling.

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  2. Godkendelse af referat fra møde 30. maj 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

  Referat godkendt.

   

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/35274
  3. Ændret praksis for sociale botilbuds opkrævning af betaling for transport til private aktiviteter
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmarks sociale botilbud har ændret praksis i forhold til opkrævning af betaling for transport af beboere til private aktiviteter i køretøjer tilhørende botilbuddet. Der bliver for transport foretaget fra og med 3. juli 2017 ikke længere foretaget en særskilt opkrævning hos beboerne for en sådan transport, da Ankestyrelsen, Tilsynet i en udtalelse fra denne dato har fastslået, at en sådan opkrævning er ulovlig.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmarks sociale botilbud har i lighed med mange andre kommunale og regionale botilbud opkrævet betaling for den transport, der har været tilbudt beboerne til private aktiviteter i køretøjer tilhørende botilbuddet. Betalingen skulle dække de omkostninger, botilbuddet havde ved den pågældende transport, dog således der siden 1. januar 2015 alene har været opkrævet betaling for de variable omkostninger, der direkte har været forbundet med transport, eksempelvis brændstof og sprinklervæske.

  På baggrund af henvendelser har Ankestyrelsen undersøgt, om der skulle rejses tilsynssager mod Århus Kommune, Assens Kommune, Odsherred Kommune, Horsens Kommune og Region Syddanmark som følge af, at disses botilbud har opkrævet den nævnte betaling.

  Ankestyrelsen har ved et offentliggjort brev af 3. juli 2017 til Århus Kommune (bilag) udtalt: ”Ankestyrelsen finder ikke grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende spørgsmålet om tilbagebetaling af ulovligt opkrævede beløb henset til:

  ·       At det på baggrund af udtalelser fra Socialministeriet i 2003 og 2006 hidtil har været antaget, at botilbud kunne anvende deres busser til beboeres private aktiviteter mod betaling af direkte og indirekte omkostninger

  ·       At Børne- og Socialministeriet nu – i modsætning til tidligere – finder, at det ikke er lovligt at opkræve særskilt betaling for en sådan transport

  ·       At det er Børne- og Socialministeriets vurdering, at der ikke har været tale om en klar ulovlighed fra kommunernes side, da retstilstanden på baggrund af de tidligere udtalelser fra Socialministeriet har været uklar.”

  Ankestyrelsen har ved brev af 4. juli 2017 sendt denne udtalelse til Region Syddanmark med anmodning om oplysninger om, hvad udtalelsen giver Region Syddanmark anledning til. Ankestyrelsen er oplyst om, at udtalelsen giver anledning til følgende:

  ·       Region Syddanmarks sociale botilbud vil ændre praksis, således der fra og med 3. juli 2017 ikke vil blive opkrævet særskilt betaling for beboeres transport til private aktiviteter i køretøjer tilhørende Region Syddanmarks sociale botilbud

  ·       Region Syddanmarks sociale botilbud vil samtidig revurdere, hvilken transport til private aktiviteter botilbuddene kan tilbyde beboerne under den nugældende retstilstand.

  Ankestyrelsen er samtidig oplyst om: ”Herudover agter Region Syddanmark og Region Syddanmarks sociale botilbud ikke at gøre videre i anledning af Ankestyrelsens brev af 4. juli 2017.” Ankestyrelsen har ved brev af 23. august 2017 (bilag) meddelt, at det på baggrund af Region Syddanmarks tilbagemelding er Ankestyrelsens opfattelse, at Region Syddanmark har handlet i overensstemmelse med Ankestyrelsens udtalelse af 3. juli 2017, og at Ankestyrelsen derfor ikke foretager mere i sagen.

  Beløb opkrævet for transport før 3. juli 2017 vil ikke blive tilbagebetalt, da der ikke er en forpligtelse hertil.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder alternative muligheder for kørsel samt muligheder for at påvirke den nationale dagsorden.

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/35705
  4. Takststrukturen på socialområdet i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Socialområdet i Region Syddanmark har siden 2014 arbejdet med en fleksibel takstmodel, der skaber større gennemsigtighed for kommunerne i forhold til prisen for en plads på de sociale tilbud og den faglige indsats, borgeren modtager.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Socialområdet i Region Syddanmark arbejder kontinuerligt på at skabe gennemskuelighed i sammenhængen mellem prisen for en plads og den faglige indsats, borgeren modtager. Derfor har regionen siden 2014 arbejdet med en fleksibel takstmodel. Formålet med Region Syddanmarks takststruktur er at skabe en mere præcis og gennemsigtig sammenhæng mellem pris og ydelse for den enkelte borger, så prisen på en plads nøje afspejler den indsats, borgeren får. Samtidig giver takststrukturen også mulighed for at tilpasse prisen, hvis borgerens støttebehov ændrer sig. Endelig skal takstmodellen øge gennemsigtighed for kommunerne, da borgerens støttebehov og den faglige indsats er nøje beskrevet.

  I den gamle takstmodel betalte kommunerne en fast pris for en plads, uafhængigt af borgerens støttebehov. I særlige tilfælde var det dog muligt, at tilbuddet kunne få en særforanstaltning og dermed en tillægspris for en borger.

  Regionens nye takstmodel er opbygget, så prisen for en plads består af to grundelementer: En basistakst og en ydelsespakketakst. Basistaksten er fast for hver matrikel og skal dække faste omkostninger til ledelse, administration, nattevagt, ejendomsudgifter, servicepersonale, specialpersonale (f.eks. fysioterapi) m.m. Ydelsespakketaksten dækker omkostninger til støttetimer og er afhængig af borgerens funktionsniveau og det deraf afledte behov for støtte. Ydelsespakketaksten vil derfor være forskellig fra borger til borger. Springene mellem ydelsespakkerne svarer til gennemsnitligt syv timers personaleindsats pr. uge. Taksterne for ydelsespakkerne er de samme på tværs af tilbuddene i det enkelte sociale center.

  I forbindelse med implementering af takststrukturen er alle borgere indplaceret i en ydelsespakke. Der er løbende dialog mellem kommunen og tilbuddet om takstindplaceringen. I forhold til nye borgere på regionens tilbud sker takstindplacering i den rette ydelsespakke med udgangspunkt i den individuelle udredning af borgeren og i tæt dialog mellem kommunen og tilbuddet.

  For at centeret kan beskrive sammenhæng mellem borgerens behov, personalets indsats og ressourcebehovet i personaletimer, anvender centrene et borgerskema. Skemaet anvendes både som løbende dokumentationsredskab og som værktøj i vurdering af støttebehov. Skemaet er tilpasset, så det tager udgangspunkt i de temaer og kategorier, der anvendes i udredningsmetoderne for voksenområdet (VUM) og børneområdet (ICS). Timetallet i borgerskemaet for den enkelte borger fastsættes ud fra en konkret vurdering.

  Hovedparten af tilbuddene på det regionale sociale område er gået over til takstmodellen med differentierede takster. Enkelte ydelser er dog ikke omfattet af takststrukturen pga. særlige forhold. bl.a. objektiv finansiering, skoletilbud, konsulentydelser og ydelser under Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi.

  Der er udgivet en pjece om Region Syddanmarks takststruktur, og den er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

  Til orientering. Takststrukturen har medvirket til større gennemsigtighed, hvilket bl.a. er positivt i samarbejdet med kommunerne.

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/28589
  5. Samarbejde med Socialtilsyn Syd samt forebyggelse og håndtering af magtanvendelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Leder for Kvalitet og Udvikling, Kirsten Agerskov Nielsen, Handicapcenter Nordøst Fyn vil give en orientering om samarbejdet med Socialtilsyn Syd. For at drive tilbud efter Serviceloven skal Socialtilsynet godkende og løbende have tilsyn med centrene. Tilsynet gennemføres efter en fast skabelon med bestemte temaer, f.eks. målgrupper, metode, selvstændighed, relationer samt sundhed og trivsel.

  Efter tilsynsbesøget gives en Score i intervallet 1- 5, hvoraf 5 er den højeste. Under temaet sundhed og trivsel er der et kriterium om at:

  Tilbuddet forebygger magtanvendelser,og Tilbuddet forebygger vold og overgreb.

  Der vil blive givet eksempler på, hvordan forebyggelsesarbejdet foregår i praksis gennem den pædagogiske indsats og arbejdet med en risikomodel.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

  Leder for Kvalitet og Udvikling, Kirsten Agerskov Nielsen, orienterede om samarbejdet med Socialtilsyn Syd og om forebyggelse af overgreb og magt gennem pædagogisk praksis. Oplæg vedhæftet.

  Kontaktforum for Handicap foreslår, at rapport fra Det Sociale Tilsyn forelægges forummet en gang om året.

  Kontaktforum for Handicap foreslår endvidere, at forummet en gang om året forelægges en oversigt over indberettede voldsepisoder.

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 11/27697
  6. Status på Boligplanen på det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om status på revision af socialområdets boligplan.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Boligplanen for Social-byggerier har bl.a. på grund af kommunernes hjemtagelsesmuligheder været sat på pause for nogle projekters vedkommende.

  Planlagte anlægsprojekter:

  Syrenparken (Socialcenter Lillebælt)

  Byggeriet med ombygning af eksisterende byggemasse pågår og kører planmæssigt og forventes afsluttet 2018. På investeringsoversigt 2017 er der i alt afsat ca. 66 mio. kr. til ombygning. Socialcenter Lillebælt forventer at bygge for ca. 49 mio. kr.

  Bognæs (Handicapcenter Nordøstfyn)

  Det er besluttet, at Bognæs skal lukke, og pr. 1. august 2017 er bygningerne blevet rømmet.

  Bihuset (Børne- og Autismecenter)

  Renovering er fortsat på standby. Der mangler afklaring af, hvorvidt Odense Kommune ønsker at hjemtage Bo- og aktivitetstilbud. Det vil omfatte en boligdel og en aflastning, der er beliggende på to forskellige matrikler.

  Boligdelen beliggende på Roesskovsvej 127, 5000 Odense er en del af Boligplanen. På investeringsbudget 2017 er der afsat ca. 25 mio. kr. til ombygning. Projekt kan påbegyndes, når Socialledelsen har sagt ja hertil.

  Bihuset aflastning på Bjerregårdsvej 12, 5000 Odense skal afklares og tilføjes i den reviderede Boligplan. Der er ikke afsat beløb på investeringsbudget 2017. Ombygning / tilbygning forventes at komme til at koste ca. 9 mio. kr., hvorfor beløbet afsættes på investeringsbudget fordelt på hhv. 2018 og 2019. Projektet kan påbegyndes, når der er givet en bevilling hertil.

  Låddenhøj (Handicapcenter Storebælt)

  Dagcentret i Nyborg er en del af Boligplanen og har også været sat i bero med henblik på fornyet vurdering. Der har været gennemført analysearbejde for at fastlægge behov for dagtilbud i Nyborg. Det er blevet besluttet, at der skal være to dagtilbud, da behovet er til stede. Projektet skal genstartes snarest, og der skal hjemtages tilbud på rådgivningsydelsen, før man kan komme i gang. Forhold vedrørende lokalplan, dispensationer mv. skal afklares med Nyborg Kommune, inden de endelige streger tegnes. På investeringsbudget 2017 er der afsat ca. 25 mio. kr. til at ombygge for. Handicap Storebælt forventer at skulle bygge for 15-18 mio. kr. Projektet forventes udført i perioden 2017-2019.

  Møllebakken (Specialcenter for Unge og Voksne)

  Møllebakken ønskes ombygget for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bygninger til målgruppen. Institutionen har et ønske om en funktionsrokade med henblik på optimering af funktioner. Den del, som omhandler skolebygningen, er medtaget, idet det vil give nogle forbedrede muligheder i forhold til, at den fremadrettede undervisning vil blive fordelt på flere rum, som ikke har adgangsveje igennem andre rum. Møllebakken har ikke været med i den oprindelige Boligplan. Forventet udgift til ombygning andrager ca. 4,4 mio. kr., hvortil der ansøges om særskilt finansiering (uforbrugte midler). Ombygning påbegyndes snarest muligt (2017-2018).

  Projekter via Rammebevilling ”Mindre Anlæg”:

  Kingstrup (Socialcenter Lillebælt)

  Uden for boligplanen er der på Kingstrup iværksat en helhedsplan for bedre udnyttelse af eksisterende bygninger. Helhedsplanen og aktivitets faciliteter er gennemført. Samlet udgift ca. 6,2 mio. kr.

  Centrumværkstedet (Børne- og Autismecenter)

  Uden for boligplanen skal Centrumværkstedet ombygges og tilbygges for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bygninger til målgruppen. Bygninger anvendes til forskelligartede aktivitets faciliteter. Projektet påbegyndes efter sommerferien 2017 og forventes færdig i 2017. Forventet udgift til ombygning / tilbygning andrager ca. 1,2 mio. kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder Bihusets fremtid.

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/30986
  7. Innovationsstrategi for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Det fremgår af pejlemærkerne for Region Syddanmark, at ”Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling.” Med udgangspunkt i dette pejlemærke vedtog Regionsrådet den 28. august 2017 en innovationsstrategi for Region Syddanmark med henblik på en samlet tværgående indsats med inddragelse af alle regionens opgaveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har vedtaget en samlet innovationsstrategi for Region Syddanmark, der skal danne grundlag for at etablere en samlet tværgående indsats på innovationsområdet. Strategien skal bidrage til, at omdrejningspunktet for innovation i Region Syddanmark skal være mødet mellem patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle.

  Afgørende for tilgangen til innovation i Region Syddanmark er, at innovation skal anvendes som et middel til at løse behov i klinikken, både på det somatiske og psykiatriske område, på det præhospitale område og på de sociale centre, som regionen driver. Indsatsen skal tage udgangspunkt i regionens virksomhed og have fokus på det konkrete udbytte for de patienter og borgere, som regionen leverer service til.

  Innovationsstrategien tager udgangspunkt i et af de pejlemærker, som Regionsrådet vedtog i efteråret 2016:

  ”Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling. Det gør vi ved, at:

  • Udvikle regionens nuværende og fremtidige ydelser og services til gavn for borgerne ved hjælp af innovation og ny teknologi
  • Lokale behov og lokal viden skal være drivkraft for innovation og udvikling
  • Bygge bro mellem behov, tilgængelig viden og erhvervsmæssige styrker
  • Bruge viden og ekspertise fra andre sektorer og regioner, både nationalt og internationalt
  • Udvikle og forbedre regionens ydelser ved at prioritere forskning.”

  Endvidere lægges der i strategien vægt på, at der allerede foregår innovation på sygehuse og sociale centre. Det betyder, at innovationsstrategien bringes i anvendelse i respekt for de mange lokale innovationsstrategier og -initiativer, der udvikles og drives i regionen.

  Sundheds- og velfærdsinnovation er tillige et prioriteret forretningsområde i den regionale vækst- og udviklingsstrategi i Region Syddanmark og spiller en vigtig rolle i indsatsen for vækst og erhvervsudvikling af offentlig-privat innovation. Det betyder, at samarbejdet med erhvervslivet er en central del af innovationsarbejdet i Region Syddanmark.

  I forbindelse med innovationsstrategien er der udpeget en række særlige temaer, som vil få stor betydning for sundhedsvæsenets indretning og udvikling i årene fremover:

  • Sammenhæng
  • Data og digitalisering som grundlag for innovation
  • Medicin
  • Patientoplevet værdi og kvalitet
  • Effektiviseringer

   

  Der vil nu blive igangsat et arbejde med henblik på at implementere strategien med udgangspunkt i de temaer, der er nævnt ovenfor.  Innovationsstrategien er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

  Til orientering.

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/15504
  8. Orientering om udvælgelse af temaer til Sundhedsplan
  fold dette punkt ind Resume

  I forbindelse med den nye sundhedsplan, der skal vedtages af regionsrådet i efteråret 2017, er det forudsat, at der skal gennemføres en årlig proces med henblik på at udvælge særlige temaer og indsatsområder på sundhedsområdet for det kommende år.

  Kontaktforum for handicap gives nu en orientering om dette arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet skal i 2017 vedtage en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer.

  Den tidligere sundhedsplan havde et andet fokus og var kendetegnet ved at bekrive en række specifikke målsætninger på mange forskellige områder, der skulle arbejdes med i årene fremover. Erfaringen med disse målsætninger er, at det er et meget langt perspektiv at skulle arbejde med de samme mål i løbet af en sundhedsplanperiode på eksempelvis fire år. Det vurderes på den baggrund, at der i forbindelse med den nye sundhedsplan er brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet.  Der skal derfor gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særligt fokus på det kommende år.

  Årlig udvælgelse af indsatsområder
  Processen for udvælgelse af årlige temaer til sundhedsplanen er illustreret nedenfor. 

  I forbindelse med udvælgelse og prioritering af indsatsområder vil der være drøftelser i Sundhedsudvalget, Psykiatri- og Socialudvalget og Sundhedssamordningsudvalget. Disse drøftelser vil foregå i løbet af oktober og november, eventuelt som fælles drøftelser imellem de tre udvalg. Drøftelserne og udvælgelse af indsatsområder vil tage udgangspunkt i data vedrørende pejlemærker og nationale mål, budgetaftalen og aftaler, der er indgået på nationalt niveau (eksempelvis økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen).  

  Der vil som følge af den foreslåede tidsplan ske en forelæggelse af de udvalgte temaer for det nyvalgte regionsråd primo 2018. Den foreslåede tidsplan og proces er særligt udarbejdet for 2017, hvor arbejdet med at udvælge temaer og indsatsområdet sker sideløbene med høring og vedtagelse af selve sundhedsplanen. Fra 2018 vil det være muligt med en længere proces og eventuelt yderligere inddragelse af eksempelvis eksterne aktører. Mange af de høringssvar, der blev afgivet i forbindelse med, at sundhedsplanen var i høring i juni 2017, pegede netop på ønsket om at give bred adgang til at komme med synspunkter og bidrag til, hvilke temaer der kan komme i betragtning i udvælgelsesprocessen.

  Proces i de kommende år
  Fra 2018 vil der være mulighed for at gennemføre en mere omfattende proces med inddragelse af flere aktører på et tidligere tidspunkt i processen. Det betyder, at de respektive brugerråd kan få lejlighed til at drøfte indsatsområder og komme med bidrag til processen tidligt i den proces, hvor mulige indsatsområder beskrives og formuleres, inden den politiske behandling i de politiske udvalg og regionsråd. Det forventes, at brugerrådene vil drøfte deres bidrag til processen for udvælgelse af temaer for 2019 i løbet af andet kvartal 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

  Til orientering.

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  9. Drøftelse af emner til kommende møder
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Medlemmerne af Kontaktforum for Handicap har mulighed for at komme med forslag til, hvilke emner man ønsker at drøfte på de kommende møder.

  Tidligere er nævnt:

  • Rammeaftalerne (gerne fast punkt)
  • Samarbejde med kommunernes Handicapråd kan gerne tænkes ind i fremtidig mødestruktur
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

  På kommende møde ønskes en orientering om Den Syddanske Forbedringsmodel.

  En idé til det kommende Kontaktforum for Handicap kan være at invitere lokale kommunale handicapråd med til udvalgte møder.

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  10. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

  Ikke noget.

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  11. Mødeplan 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan 2017

  Sidste møde i år er 14. december 2017, og det foregår i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

  Til orientering.

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 21-09-2017

   

  Forespørgsel om adgangsforholdene ved Kolding Sygehus. På næste møde gives en status.

   

  Ole Lennart Hansen, Vibeke Syppli Enrum, Ida Damborg og Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 22-09-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |