Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 26. september 2017

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 26. september 2017

Mødedato
26-09-2017 kl. 13:00 - 15:30

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering
  3. Status på udredningsretten 2. kvartal 2017
  4. Videreførelse af Mindhelper.dk
  5. Orientering om statusredegørelse 2017 i forbindelse med opfølgning på satspuljen 2015-2018
  6. Oversigt over socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark
  7. Mødekalender 2017
  8. Eventuelt
  9. Lukket punkt: RCT-Jylland
  10. Placering af de særlige pladser på psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark


  Sagsnr. 17/267
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-09-2017

  Dagsorden godkendt.


  Sagsnr. 17/267
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-09-2017

  Administrationen orienterede om Center for Seksuelt Misbrugte. Udvalget ser gerne, der fortsat er opmærksomhed på området. Administrationen sender orienteringen skriftligt til udvalget og arbejder videre med sagen med henblik på yderligere orientering af udvalget i det nye år.

  Sygehuset orienterede om Psykiatriens Forskningsdag 7. december 2017 med tilmelding i oktober. Invitationen sendes til udvalget.

  Administrationen orienterede om Børnehuset Middelfart, herunder om udfordringer med belægning.


  Sagsnr. 17/417
  3. Status på udredningsretten 2. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort nationale data for udredningsretten for 2. kvartal 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort data fra monitoreringen af udredningsretten for 2. kvartal 2017 den 8. september 2017.

  Data viser, at udredningsretten blev overholdt for 95 % af patienterne i voksenpsykiatrien i Region Syddanmark, hvilket er over landsgennemsnittet på 92 %.

  Region Hovedstaden har en målopfyldelse på 93 %, Region Midtjylland på 88 %, Region Nordjylland på 90 % og Region Sjælland på 93 %.

  I børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udredningsretten overholdt for 97 % af patienterne, hvilket ligeledes er over landsgennemsnittet på 91 %.

  Region Hovedstaden har en målopfyldelse på 65 %, Region Midtjylland på 94 %, Region Nordjylland på 87 % og Region Sjælland på 96 %.

  Ny monitoreringsmodel 

  I februar 2017 har sundhedsministeren besluttet en ny national monitoreringsmodel for udredningsretten, som blev implementeret med offentliggørelsen af data for 4. kvartal 2016.

  Den nye monitoreringsmodel tager udgangspunkt i en kongeindikator, som viser i hvor høj grad, regionerne har levet op til udredningsretten. Tidligere var kongeindikatoren alene andelen af patienter, der er udredt inden for 30 dage.

  I den nye model skelnes mellem ”overholdt udredningsret” og ”ikke overholdt udredningsret”. I ”overholdt udredningsret” indgår, ud over patienter som er udredt inden for 30 dage, også patienter, som har fået en udredningsplan inden for 30 dage.

  I ”ikke overholdt udredningsret” indgår patienter, der ikke er udredt inden for 30 dage, og som har fået en udredningsplan på grund af manglende kapacitet eller andre årsager. Derudover indgår patienter, hvor planen er udleveret efter 30 dage, eller hvor patienten ikke har fået udleveret en plan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-09-2017

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/18072
  4. Videreførelse af Mindhelper.dk
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om Mindhelper.dk, som er en hjemmeside om mental sundhed for unge i alderen 13-20 år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mindhelper.dk er en hjemmeside om mental sundhed for unge i alderen 13-20 år. Målet med siden er at hjælpe unge tidligt, før problemer vokser dem over hovedet. I artikler, interviews, brevkassesvar og videoer får unge viden, råd og værktøjer til bedre mental sundhed. Herudover henviser hjemmesiden også til yderligere hjælp bl.a. via en vejviser til kommunernes tilbud om Åben Anonym Rådgivning.

  Mindhelper gik i luften med en betaversion i foråret 2016, men hjemmesiden blev først officielt lanceret i september 2016. Mindhelper er forankret i Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark. Foreløbigt er fire kommuner med i indsatsen, og der arbejdes på at indgå aftaler med flere. Kommunerne bidrager for indeværende med medarbejdertimer ind i samarbejdet.

  En effektevaluering fra maj 2017 viser, at hjemmesiden på 13 måneder har haft 175.000 besøg og 400.000 sidevisninger, og at både unge og fagpersoner i høj grad oplever Mindhelper.dk som et nyttigt værktøj, hvor unge kan få bred viden og rådgivning om mental sundhed. Evalueringen vedlægges.

  Et opmærksomhedspunkt i effektevalueringen er, at Mindhelper i mindre grad er lykkes med at rette hjælp til unge med begyndende psykiske vanskeligheder eller mistrivsel. Det kan skyldes, at hjemmesiden på evalueringstidspunktet endnu var ganske ny og derfor endnu ikke synlig på en række søgeord på Google. Der arbejdes derfor løbende på at øge Mindhelper’s synlighed på Google.

  Mindhelper.dk har i perioden 2015-2017 været finansieret af Trygfonden, men Trygfonden har givet afslag på videre finansiering. Hjemmesiden vil de kommende år i stedet blive finansieret via Region Syddanmarks midler til rådgivning om forebyggelse. Der arbejdes på scenarier for en mere varig finansiering.

  Den basale udgift til en videreførelse af Mindhelper svarer til 835.000 kr. årligt. Midlerne dækker udgifter til medarbejdere, der skal holde siden opdateret, opsøge og formidle viden og fundraise yderligere samt til psykologstuderende, der bl.a. skal besvare brevkasse. Derudover er der mindre udgifter til bl.a. teknisk support.

  Hjemmesidens formål og funktion er sammenfaldende med flere af de tværsektorielle indsatsområder, herunder styrkelse af børn og unges mentale helbred, det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og ikke mindst regionens rådgivningsforpligtelse til kommunerne på forebyggelsesområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-09-2017

  Projektleder Jakob Mejlholm orienterede om Mindhelper.dk, herunder om hjemmesidens indhold, målsætning, udbredelse og finansiering. Der var stor ros fra udvalget til initiativet og indsatsen.

  Link til PowerPoint-præsentationen inklusive videoer:

  https://drive.google.com/file/d/0B-JFsGOZgUm9U2sya0NDUHNBRG8/view

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/27425
  5. Orientering om statusredegørelse 2017 i forbindelse med opfølgning på satspuljen 2015-2018
  fold dette punkt ind Resume

  Hvert år indsender regionerne en statusredegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet om den ekstraordinære satspuljeaftale på psykiatriområdet for 2015-2018. Der orienteres om Region Syddanmarks status 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2014 afsatte regeringen og forligskredsen bag satspuljeaftalerne 2,2 mia. kr. til den ekstraordinære satspuljeaftale på psykiatriområdet for 2015-2018. Midlerne er afsat over fire år til den regionale psykiatri, og 1,1 mia. kr. er overført til regionerne som permanente midler.

  I budgetaftalen for 2015 bevilgede regionsrådet i Region Syddanmark de i satspuljen afsatte midler til psykiatrien. Udmøntningen blev gennemført under hensyntagen til eventuelt allerede opnåede resultater og igangsatte indsatser inden for aftalens målsætninger.

  I forbindelse med midler til øget kapacitet valgte regionsrådet i budget 2015 at udmønte midlerne til fire områder:

  ·         Forløbskoordinatorer med fokus på misbrug (8 mio. kr. i 2015 og frem)

  ·         Mere aktivitet og bevægelse i hverdagen (2 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016 og frem)

  ·         Opnormering af sengeafsnit (Tvang fase 1) (18 mio. kr. i 2015, 36 mio. kr. i 2016 og frem)

  ·         Fastholde mål for udrednings- og behandlingsretten.

  I budget 2016 udmøntede regionsrådet de resterende permanente midler til en yderligere opnormering af sengeafsnit ”Tvang fase 2” - 17 mio. kr. i 2016 og frem.

  Herudover fik psykiatrien i Region Syddanmark en bevilling på samlet 43 mio. kr. for perioden 2015-2018 til kompetenceudvikling. Midlerne blev udmøntet til psykiatrien med fokus på forebyggelse af tvang.

  Ud over de bevilgede satspuljemidler har Region Syddanmark en række yderligere tiltag, der også fremmer satspuljeaftalens målsætninger om mere kapacitet af høj kvalitet samt flere og bedre kompetencer i psykiatrien, som der ligeledes redegøres for over for ministeriet.

  Regionerne skal årligt indsende en statusredegørelse til ministeriet. Redegørelsen indsendes i år til Danske Regioner, som på baggrund deraf sammenfatter én samlet rapportering. Statusredegørelsen skal følge en bestemt skabelon.

  Region Syddanmarks årlige statusredegørelse er vedlagt sammen med underbilagene vedrørende henholdsvis status på kompetenceudviklingsplanen, status på patient og pårørendepolitikken samt frivillighedsstrategi og oversigt over antal ansatte.

  Af statusredegørelsen fremgår status for Psykiatrisygehuset på aftalens målsætninger:

  • Kortere ventetid
  • Flere ansatte, mere tværfaglighed og bedre kompetencer
  • Mere behandling af høj kvalitet
  • Øget effektivitet og ressourceanvendelse
  • Øget aktivitet, bedre tilgængelighed og udvidede åbningstider
  • Nedbringelse af overdødelighed
  • Bedre sammenhæng og færre akutte genindlæggelser
  • Større sikkerhed for patienter og ansatte
  • Systematisk inddragelse af patienter og pårørende.

  Overordnet set kan det konkluderes, at enten er aftalens målsætninger nået, eller også er der igangsat et systematisk arbejde i sygehuset for at nå målsætningerne, f.eks. i forhold til nedbringelse af overdødelighed samt bedre sammenhæng og færre akutte genindlæggelser.

   

  Statusredegørelsen sendes efterfølgende til orientering i Psykiatrisk Dialogforum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-09-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/30078
  6. Oversigt over socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en oversigt over socialpsykiatriske botilbud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet den 29. august 2017 anmodede Psykiatri- og Socialudvalget om at få udarbejdet en oversigt over socialpsykiatriske tilbud, herunder tilbud til veteraner. I vedlagte bilag er lavet en oversigt over de tilbud, som er hentet via Tilbudsportalen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-09-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder private tilbud, personalesammensætning, tilsyn og samarbejde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/267
  7. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017:

  Tirsdag den 24. oktober 2017, kl. 13.00-15.00, Regionshuset (fællesmøde med Sundhedsudvalget, kl. 15-16)

  Tirsdag den 14. november 2017, kl. 13.30-14.00, Aabenraa Sygehus (ekstraordinært møde vedr. Nyt OUH projektet – fællesmøde med Innovationsudvalget)

  Tirsdag den 28. november 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  Torsdag den 14. december 2017, kl. 13.00-13.30, Regionshuset (ekstraordinært møde vedr. Nyt OUH projektet)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-09-2017

  Vibeke Syppli Enrum melder afbud til mødet den 28. november 2017.


  Sagsnr. 17/267
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-09-2017

  Ingen bemærkninger.


  Sagsnr.
  9. Lukket punkt: RCT-Jylland
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr. 16/31619
  10. Placering af de særlige pladser på psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Den 2. juni 2017 besluttede Folketinget, at der skal oprettes særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Sagen vedrørende placering af pladserne blev udsat på regionsrådsmødet 26. juni 2017 på baggrund af en henvendelse fra regionens kommuner, som ønskede behovet undersøgt nærmere. Der har efterfølgende været dialog med kommunerne i en nyetableret styregruppe samt på Kommunekontaktudvalgets møde den 31. august 2017. På den baggrund foreslås etablering af i første omgang 15 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle og efterfølgende etablering af 16 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Den 2. juni 2017 vedtog Folketinget loven om oprettelse af særlige pladser i psykiatrien. Nationalt skal der oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Beregnet ud fra bloktilskudsandel skal Region Syddanmark stile efter etablering af 32 pladser.

  Forudsætningen i økonomiaftalen og den nye lovgivning er, at der skal tages udgangspunkt i eksisterende fysiske rammer, og at pladserne skal etableres på psykiatriske afdelinger. Under de forudsætninger er der reelt kun én mulighed for at etablere de særlige pladser. Det er ved at etablere 31 særlige pladser, fordelt med et afsnit på 15 pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle og et afsnit på 16 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  Proces for oprettelse af særlige pladser i Syddanmark

  Den 26. juni 2017 udsatte regionsrådet sagen om placering af de nye særlige pladser på baggrund af en henvendelse fra regionens kommuner, som ønskede behov og konkret efterspørgsel efter pladserne undersøgt nærmere inden en endelig beslutning om antal og placering.

  Efterfølgende har kommunerne foretaget en behovsanalyse, som blev præsenteret på det første styregruppemøde i august. Kommunerne tilkendegav her, at det er vanskeligt at estimere behovet for pladserne, men estimatet er 20-28 pladser. På det efterfølgende møde i Kommunekontaktudvalget den 31. august 2017 udtrykte kommunerne endnu engang bekymring for antallet af pladser.

  Danske Regioner og Kommunernes Landsforening modtog den 1. september 2017 en præcisering fra Sundheds- og Ældreministeriet af, at regionerne er ansvarlige for oprettelsen og driften af de særlige pladser samt af, at der foreligger en klar politisk aftale om, at der nationalt skal etableres 150 pladser. Brevet fra ministeriet er vedlagt.

  Region Syddanmark etablerer de 31 pladser i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger. På baggrund af kommunernes behovsvurdering og kommunernes bekymring for, om der er tilstrækkeligt mange borgere til disse pladser, foreslås det at begynde med 15 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle.

  Derfor lægger denne sag op til politisk stillingstagen til de driftsøkonomiske og anlægsmæssige konsekvenser af etableringen af de 15 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle.

  Så snart det er planlægningsmæssigt og fysisk muligt, vil der blive fremlagt en særskilt sag vedrørende de anlægsmæssige og driftsøkonomiske konsekvenser af oprettelsen af de 16 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Den tætte dialog med kommunerne vil fortsætte frem mod oprettelsen af de 16 pladser bl.a. i regi af den nedsatte administrative styregruppe.

  Som nævnt i sagen til regionsrådet den 26. juni 2017 inddrages i Esbjerg 13 ikke-disponible senge, som herefter ikke kan tages i brug, såfremt der på sigt skulle vise sig et behov for yderligere senge.  De 13 ikke-disponible senge er en udløber af psykiatriplanen ”Fremtidens psykiatri”, hvor der var en beslutning om sengeharmonisering på tværs af regionen. Det betød, at der skulle etableres ekstra senge i Esbjerg, men da den ny- og ombyggede afdeling stod klar i 2014, viste det sig, at der ikke var behov for sengene, og derfor blev de ikke åbnet. For at sikre sig mulighed for senere let at kunne åbne det ekstra sengeafsnit, hvis behovet for senge ikke holdt sig nede på niveauet i 2014, blev sengene ikke skrevet helt ud af sygehusets sengenormering, men i stedet kaldt ”ikke-disponible senge”.

  Esbjerg-afdelingen har stadig ikke behov for sengene, og er den afdeling med den laveste belægningsprocent i Psykiatrisygehuset. Bygningen er i stedet anvendt til børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium og senest, i forbindelse med sagen om sanering af skimmelsvamp, som regionsrådet behandlede den 22. maj 2017, til genhusning af den psykiatriske akutmodtagelse.

  Borgerne i Vestjylland vil med beslutning om placering af de særlige pladser i Esbjerg således ikke opleve ændring i antal umiddelbart tilgængelige psykiatriske senge i Esbjerg i forhold til situationen, før de særlige pladser blev etableret.

  Sengekapaciteten vil dog jf. psykiatriplanen komme tilbage på nuværende niveau for Psykiatrisygehuset som helhed, når der flyttes ind i nyt OUH. Der er således alene tale om en midlertidig nedskrivning af Psykiatrisygehusets sengenormering.

   

  Finansiering

  Pladserne finansieres som udgangspunkt af regioner og kommuner. Staten bidrager til finansieringen. De pladser, der står ledige, afregnes efterfølgende af beliggenhedsregionen samt alle kommuner i regionen efter en objektiv fordelingsnøgle. Ud over udgifterne til drift af pladserne kommer der penge fra staten til kompetenceudvikling, til fysiske tilpasninger samt til drift af visitationsforum.

   

  Driftsøkonomi

  I vedlagte notat redegøres for driftsøkonomien til de særlige pladser. Beregningerne viser, at der er balance mellem budgetbehov og finansiering fra kommunerne, andel af bloktilskud og egenfinansiering fra sygehuset. Der er derfor ikke behov for at tilføre Psykiatrisygehuset permanente midler ud over bloktilskuddet til at gennemføre opgaven. Der henvises til bilag for mere detaljeret gennemgang af driftsøkonomi og finansiering. I forbindelse med etablering af de særlige pladser forventes etableringsomkostninger for ca. 2,25 mio. kr. i 2018, der ikke er taget højde for i finansieringsmodellen. Det foreslås derfor, at udgifterne finansieres af psykiatriområdets centrale rammer. 

  Konsekvenser for sengekapaciteten på Psykiatrisk Afdeling Vejle

  I Vejle blev der, som følge af gennemførsel af ”omstillingsrammen” i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, lukket et afsnit med 15 senge, og afdelingens budget blev reduceret. Sengenormeringen var derefter 84 inkl. 8 normerede akutsenge. Hvis der etableres 15 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle, vil sengenormeringen i Vejle stige til 99.

  Anlægsudgifter

  Der er samlet afsat 100 mio. kr. i ekstra bloktilskud til etablering af samtlige 150 særlige pladser. Baseret på bloktilskudsnøglen udgør Region Syddanmarks andel ca. 21 mio. kr.

  De foreløbige undersøgelser i Vejle peger på, at der skal arbejdes med følgende elementer for at kunne rumme patientgruppen og leve op til kravene om sikkerhed, aktivitetsmuligheder og rehabilitering:

  • Indvendige bygningsfysiske tiltag – ændret funktion af forskellige rum, forbedret funktionalitet af eksisterende rum mv. – (1 mio. kr.)
  • Udendørs tiltag – udvidede aktivitetsmuligheder på matriklen og i nærliggende skov, opbevaringsplads mv. – (i alt 1 mio. kr.)
  • Øget p-plads kapacitet i området – nuværende p-pladskapacitet er udnyttet, og der tilføres yderligere ca. 40 pladser ved udvidelse af kommende p-hus i området – (i alt 5 mio. kr.)
  • Inventar – indrette sanseintegrationsrum, vaskerum, nye senge mv. – (i alt 1,3 mio. kr.)
  • Omkostninger – rådgivning, uforudsete udgifter mv. (0,9 mio. kr.)

  Samtlige ændringer forventes at kunne håndteres med tilpasninger inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer. Der ændres dermed ikke i bygningens arealmæssige forhold. Alle de indvendige bygningsfysiske tiltag vil kunne være på plads inden 1. marts 2018. De udendørs tiltag forventes gennemført i løbet af 2018.

  De elementer af anlægsprojektet, der handler om bygningsfysiske tilpasninger og inventar på matriklen i Vejle, gennemføres af bygningsejeren Team OPP efter aftale med regionen. De udvidede aktivitetsmuligheder i den nærliggende skov forventes at ske som en del af et projekt sammen med Vejle Kommune. Udvidelse af p-plads kapacitet sker som en del af det kommende p-hus projekt ved Vejle Sygehus, hvis budget udvides fra 40 til 45 mio. kr. Frigivelse af anlægsbevilling til denne del sker i forbindelse med regionsrådets godkendelse af p-hus projektet i Vejle.

  Samlet vurderes det, at budgettet for etablering af de 15 pladser i Vejle andrager 9,2 mio. kr. For yderligere information om anlægsprojektet henvises til bilaget ”Resumé af byggeprogram”.

  Sammen med de forventede anlægsudgifter til de 16 pladser i Esbjerg forventer administrationen, baseret på foreløbige vurderinger, at de samlede anlægsudgifter for de to projekter kan rummes inden for det modtagne bloktilskud på ca. 21 mio. kr. til etablering af de særlige pladser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  • At der etableres 15 særlige pladser som en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle med opstart 1. marts 2018, og at grundbudgettet hertil godkendes
  • At der udmøntes 0,697 mio. kr. (2018 p/l) årligt fra 2018 og frem til administration, visitationsforum mv. af de til formålet reserverede midler
  • At der udmøntes 4,511 mio. kr. i 2018 og 5,413 mio. kr. årligt (2018 p/l) fra 2019 og frem af de til formålet reserverede midler
  • At Psykiatrisygehuset bevilges 2,25 mio. kr. (2018 p/l) til etableringsomkostninger i 2018
  • At der afsættes 9,2 mio. kr. (indeks 139,9) i 2017 til anlægsmæssige tilpasninger, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet
  • At der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 4,2 mio. kr. (indeks 139,9) til formålet
  • At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at indgå de relevante aftaler med Team OPP og Vejle Kommune inden for den meddelte anlægsbevilling
  • At de resterende 16 særlige pladser etableres på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, så snart det er fysisk og planlægningsmæssigt muligt
  • At regionsrådet forelægges en særskilt sag om de anlægsmæssige og driftsøkonomiske konsekvenser af oprettelsen af de 16 særlige pladser i Esbjerg
  • At der er en tæt dialog med kommunerne forud for, at de 16 særlige pladser i Esbjerg oprettes, bl.a. i regi af den nedsatte administrative styregruppe.
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 26-09-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Ida Damborg og Vibeke Syppli Enrum tog forbehold.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 27-09-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |