Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 02. oktober 2017

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 02. oktober 2017

Mødedato
02-10-2017 kl. 12:00 - 13:00

Mødested
Hennemølleåvej 6, 6854 Henne

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af VVM-redegørelse for råstofindvinding i Dybvad Grusgrav hos Kudsk & Dahl A/S i Rødekro, Aabenraa Kommune
  2. Indvinding af sand, grus og sten uden for udlagte graveområder i Råstofplan 2016, matr.nr. 12a Veerst By, Veerst, Vejen Kommune
  3. Indvinding af sand, grus og sten uden for udlagte graveområder i Råstofplan 2016, matr.nr. 5a Sødover By, Nørup, Vejle Kommune
  4. Orientering om aktuelle sager
  5. Eventuelt
  6. Næste møde


  Sagsnr. 15/9627
  1. Godkendelse af VVM-redegørelse for råstofindvinding i Dybvad Grusgrav hos Kudsk & Dahl A/S i Rødekro, Aabenraa Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Kudsk & Dahl A/S har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Dybvad Grusgrav, som ligger nordøst for Rødekro i Aabenraa Kommune. Det ansøgte indvindingsareal er på 45,3 ha, som ønskes anvendt til råstofindvinding inden for 10-15 år. Hele arealet er inddelt i 4 grave- og efterbehandlingsetaper.

  Da indvindingsarealet overstiger 25 ha, er projektet omfattet af VVM bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 18 som siger, at råstofindvinding fra åbne brud, hvis areal er over 25 ha, er VVM pligtigt.

  De væsentligste miljøpåvirkninger er identificeret til at vedrøre trafik, støj, plante- og dyreliv samt grundvand. Påvirkningerne er nærmere beskrevet og vurderet i VVM redegørelsen og vil efterfølgende blive reguleret via vilkår i råstoftilladelsen.

  VVM-redegørelsen har været udsendt i 12 ugers offentlig høring frem til 15. september 2017. Der er indkommet 1 høringssvar fra Aabenraa Kommune.

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet at godkende VVM-redegørelsen for Dybvad grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kudsk & Dahl A/S har ansøgt om udvidelse samt fortsat drift af Dybvad Grusgrav ved Ribevej, umiddelbart nordøst for Rødekro i Aabenraa Kommune. Kudsk & Dahl A/S har via deres rådgiver Enbicon APS udarbejdet en VVM-redegørelse, som beskriver konsekvenser af den ansøgte råstofindvinding på områdets miljø.

  Den udarbejdede VVM-redegørelse omfatter et samlet areal på 45,3 ha. Der er ansøgt om en årlig indvindingsmængde på op til 200.000 m3 sand, grus og sten, hvilket er lidt højere end den nuværende indvinding på 180.000 m3. Indvindingen vil primært foregå under grundvandsspejlet. De færdigbearbejdede råstofprodukter anvendes primært til beton- og vejformål i det syd- og sønderjyske område.

  I VVM-redegørelsen er der estimeret en maksimal trafikbelastning på 100 lastbil-transporter pr. dag fra råstofgraven. I den nuværende driftssituation er der 50 lastbiltransporter som omfatter både kørsel med råstoffer samt afledt lastbiltrafik, som f.eks. levering af brændstof og varer m.m. Lastbiltrafikken med råstoffer vil primært foregå via Ribevej og videre ind til Rødekro.

  I forbindelse med råstofindvindingen vil der ske en løbende efterbehandling af arealerne. Der er ikke tilladelse til at fylde gravesøerne op med jord, så søerne efterbehandles med flade brinker uden brug af muld. Der er planer om at efterlade enkelte stejle partier, som får lov til at stå uberørte efter endt indvinding. Dermed skabes rammerne for en god biodiversitet i og omkring søerne.

  Det ansøgte areal ligger inden for Region Syddanmarks Råstofplan 2016, og der er ikke sket ændringer i forhold til udpegningen i råstofplan 2012.

  På baggrund af VVM-redegørelsens vurderinger og konklusioner vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø i forbindelse med råstofindvindingen. I de tilfælde, hvor der vil være en påvirkning af miljøet, er der foreslået afværgeforanstaltninger. Disse afværgeforanstaltninger vil blive indarbejdet som vilkår i den kommende råstoftilladelse. Samlet set vurderes det, at der vil kunne meddeles en råstoftilladelse inden for rammerne af råstofloven og VVM-bekendtgørelsen.

  Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer besluttede på mødet den 21. juni 2017 at sende VVM-redegørelsen i 12 ugers offentlig høring frem til 15. september 2017, jf. regionsrådets beslutning af 20. januar 2014 om delegation til de stående udvalg vedr. kompetencen til at gennemføre høringer. Høringen blev af udvalget forlænget fra 8 til 12 uger på grund af ferieperioden.

  Der er indkommet 1 høringssvar fra Aabenraa Kommune.

  Høringssvar fra Aabenraa Kommune

   

  Der er i 2017 fundet strandtudser i en vandpyt, men der er ikke efterfølgende fundet yngel. I graveperioden er der ikke nævnt noget om lavvandede vandhuller, så den økologiske funktionalitet kan opretholdes. Det er ikke tilstrækkeligt først at lave vandhullerne i efterbehandlingen om 15 år. Kommunen vejleder gerne i forhold til placering og udformning.

  En del levende hegn fjernes ved gravningen, bliver disse hegn reetableret ved efterbehandlingen?

  Regionens bemærkninger

  Indvinder er forpligtiget til at sikre bestanden af strandtudser under selve indvindingen, og der vil blive stillet relevante vilkår i forhold til etablering af lavtvandede vandhuller til strandtudserne.

  I forbindelse med indvindingen vil der ske gennemgravning af skel, og efterfølgende vil de levende hegn i skel blive reetableret. 

  Bilag 4 er administrationens opsummerende notat om hovedpunkterne. Flere oplysninger kan findes i bilag 1, VVM-redegørelsens kapitel 2 (ikke teknisk resumé). Mere detaljerede oplysninger findes i VVM redegørelsens afsnit og bilag om de enkelte miljøforhold.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget anbefaler regionsrådet at godkende VVM-redegørelsen for Dybvad grusgrav, som grundlag for at meddele en råstoftilladelse for området. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 02-10-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/6616
  2. Indvinding af sand, grus og sten uden for udlagte graveområder i Råstofplan 2016, matr.nr. 12a Veerst By, Veerst, Vejen Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Stürup A/S har fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på et område af matr.nr. 12a Veerst By, Veerst, som ikke er omfattet Råstofplan 2016.

  Der har siden 2009 været indvundet sand, grus og sten på matriklerne 12a og 12e Veerst By, Veerst. Sammenlagt har det omfattet ca. 29 ha. Der er i dag efterbehandlet ca. 17 ha, og denne efterbehandling er i en godkendelsesfase pt. Der ønskes nu tillagt et areal på 1,3 ha på matr.nr. 12a som erstatning for et areal, som tages ud af indvindingsområdet. Dette sker på baggrund af ønsket fra lodsejer om at flytte sin minkfarm. Ejer af arealet, der pt. indvindes på, ejer også minkfarmen.

  Administrationen vurderer, at den ønskede indvinding af sand, sten og grus kan foregå uden at tilsidesætte væsentlige hensyn.

  Det indstilles derfor, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer godkender, at der kan udarbejdes en indvindingstilladelse på det ansøgte areal, uden for de udlagte graveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Kolding Herreds Landbrugsforening, der repræsenterer lodsejer, oplyser i forbindelse med ansøgningen, at minkfarmen i dag ikke er rationel rent arbejdsmæssig. Landbrugsforeningen oplyser endvidere, at ved at flytte minkfarmen mod vest vil der kunne opnås en lidt større produktion og en mere rationel arbejdsgang i det daglige arbejde. 

  En del af det areal, som minkfarmen ønskes opført på, er imidlertid omfattet af en indvindingstilladelse til grusgravning. Som erstatning for det areal, der således ikke kan indvindes råstoffer på, inddrages i stedet arealet, hvor den gamle minkfarm ligger. Dette areal er ikke udlagt som område i Råstofplan 2016, men det vurderes, at der er værdifulde forekomster her.

  Arealet, som ønskes inddraget i en ny indvindingstilladelse, udgør 1,3 ha, mens arealet, som udtages af tidligere tilladelse, udgør 0,3 ha. Sammenlagt er der således tale om en forøgelse af indvindingsarealet.

  Der er igennem mange år indvundet råstoffer på de to matrikler 12a og 12e, hvor der pt pågår proces med godkendelse af efterbehandling af 17 ha. Indvindingen er afsluttet på matr.nr. 12e. Med denne nye forøgelse vil der være 13 ha indvinding på matr.nr. 12a, som enten afventer råstofgravning eller er igangværende.

  Miljø og Råstoffer har vurderet indvirkning på naturområder, landskabsbillede, grundvandsforhold, støj og rekreative forhold. Det er sammenfattende vurderet, at råstofgravningen med de vilkår, som forventes fastsat for indvinding og efterbehandling, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport (tidl. VVM-redegørelse).

  Ansøgningsmaterialet har været i høring hos Vejen Kommune og naboer fra 27. juni 2017 til 15. august 2017. Vejen Kommune har ingen indvendinger mod, at der inddrages et nyt areal, og der er ikke indkommet høringssvar fra naboer.

  En gennemførelse af projektet vil udover en tilladelse fra regionen også kræve Vejen Kommunes tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning ifm. flytning af minkfarmen.

  Arealet reetableres til natur og kreative formål, hvor der ikke må anvendes gødning eller sprøjtemidler.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen er omfattet af retningslinje 6.4.1. i Råstofplan 2016, hvorefter regionen i særlige tilfælde kan meddele råstofindvindingstilladelse, såfremt denne kan gives uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser. I dette tilfælde drejer det sig om udvidelse af en eksisterende gravetilladelse.

  Det er administrationens samlede vurdering, at indvindingen ikke er til væsentlig gene for naboer, og i øvrigt er foreneligt med hensynet til de øvrige interesser i området.

  Regionsrådet har delegeret kompetencen til at træffe afgørelser i samtykkesager i henhold til den vedtagne Råstofplan til Udvalget for Miljø, jordforurening og råstoffer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender, at der udarbejdes tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på det ansøgte areal, uden for de udvalgte graveområder i Råstofplan 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 02-10-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/21654
  3. Indvinding af sand, grus og sten uden for udlagte graveområder i Råstofplan 2016, matr.nr. 5a Sødover By, Nørup, Vejle Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Orbicon har på vegne af DK Råstof A/S fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af sand, grus og sten på matriklerne 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup i Vejle Kommune frem til 2027. Arealet udgør i alt 24,7 ha.

  Et areal på 4 ha af matr.nr. 5a, som er omfattet af ansøgningen, ligger uden for de udlagte graveområder i Råstofplan 2016. Begrundelsen for at medtage arealet i ansøgningen er dels, at der efter en tidligere gravetilladelse er efterladt en restressource og dels, at arealet efter endt indvinding vil henligge som en dæmning og være i disharmoni med det omkringliggende landskab.

   

  Administrationen vurderer, at det med relevante vilkår i råstoftilladelsen kan sikres, at indvindingen af sand, sten og grus kan foregå uden at tilsidesætte væsentlige hensyn.

  Det indstilles derfor, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer godkender, at der kan udarbejdes en indvindingstilladelse på det ansøgte areal, uden for de udlagte graveområder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Orbicon har på vegne af DK Råstof A/S fremsendt ansøgning om tilladelse til indvinding af 350.000 m³ sand, grus og sten årligt på matriklerne 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup i Vejle Kommune. Heraf vil de 100.000 m³ blive indvundet under grundvandsspejl.

  I området vest for det ansøgte område har der fra 2002 til 2012 været foretaget råstofindvinding. Dette areal blev efterfølgende efterbehandlet til landbrugsjord uden tilførsel af jord udefra, hvorfor der i dag ses flade marker omgivet af stejle skrænter. Disse skrænter ses også op mod ejendommen Gammelbyvej 9 og arealet umiddelbart nord for ejendommen. Dette areal med skrænter ligger i interesseområde for sand, grus og sten og indeholder forventeligt en god og anvendelig restressource.

  Arealet øst for ejendommen Gammelbyvej 9 ligger i Råstofplan 2016 og er en del af det ansøgte område. Ved at tillægge arealet på matr.nr. 5a sikrer man dels, at hele området efter endt indvinding vil fremstå som en helhed uden stejle skrænter, og dels at restressourcen bliver udnyttet.

  Arealet, der ønskes tillagt, udgør 4 ha. Arealet består af selve ejendommen Gammelbyvej 9, arealet med skrænter, der indeholder restressourcer samt to mindre områder mod nord og syd. De to mindre områder, der ligger uden for interesseområde for sand, grus og sten, ønskes tillagt således at arealet efter endt indvinding fremstår i harmoni med det omkringliggende landskab. Hvis arealet mod syd tillægges, vil ejendommen Gammelbyvej 9 blive revet ned, således at der kan ske indvinding.

  Arealet efterbehandles til natur, hvor der etableres skovrejsning med søer.

  Ansøgningsmaterialet har været i høring hos Vejle Kommune, naboer, Billund Lufthavn og Vejle Museerne i perioden 6. juli 2017 til 18. august 2017.

  Vejle Kommune har afgivet høringssvar omkring natur- og grundvandsforholdene, vejadgang og efterbehandling. Kommunen har anbefalet, at der ikke graves under grundvandsspejl. Regionen vurderer imidlertid, at råstofindvinding under grundvandsspejl kun vil have ringe eller få kvalitative og kvantitative påvirkninger af grundvandet.

  Ejendommen Gammelbyvej 7 syd for det ansøgte område er tilsluttet offentlig vandforsyning, men har en ældre drikkevandsboring, som nu anvendes til havevanding. For at sikre at der ikke sker påvirkning af vandkvaliteten fra denne boring, vil der i tilladelsen blive stillet vilkår om overvågning i form af vandprøver.

  Der er beskyttet natur i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3 i form af vandhul på en del af det ansøgte område. I forbindelse med efterbehandlingen etableres efter anbefaling fra Vejle Kommune et større vandhul et andet sted på arealet. Der vil blive stillet vilkår i tilladelsen, om etablering af erstatningsvandhul.

  Mod nord øst og udenfor det ansøgte område ligger mose, som er blandt de 100 bedste naturområder i Vejle Kommune. Der vil blive stillet vilkår i tilladelsen, som sikrer, at der ikke sker dræning af mosen.

  Naboer har indgivet høringssvar, som vedrører de trafikale forhold og de beskyttede naturområder. Kommentarerne om trafikale forhold er videresendt til kommunen som vejmyndighed.

  Billund Lufthavn har som høringssvar meddelt, at de to søer, som etableres i forbindelse med efterbehandlingen, højst har en vandflade på 5.000 m² hver.

  Vejle Museerne har anbefalet, at der foretages arkæologiske forundersøgelse inden råstofindvinding påbegyndes.

  Administrationen vurderer, at ansøgningen er omfattet af retningslinje 6.4.1. i Råstofplan 2016, hvorefter regionen i særlige tilfælde kan meddele råstofindvindingstilladelse, såfremt denne kan gives uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser. I dette tilfælde drejer det sig om udnyttelse af restforekomster.

  Administrationen har vurderet indvirkning på naturområder, landskabsbillede, grundvandsforhold, støj og rekreative forhold. Det er sammenfattende vurderet, at råstofgravningen med de vilkår, som forventes fastsat for indvinding og efterbehandling, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (tidligere kaldet VVM-redegørelse).

  Det er administrationens samlede vurdering, at indvindingen ikke vil være til væsentlig gene for naboerne, og i øvrigt er foreneligt med hensynet til de øvrige interesser i området.

  Regionsrådet har delegeret kompetencen til at træffe afgørelser i samtykkesager i henhold til den vedtagne Råstofplan til Udvalget for Miljø, jordforurening og råstoffer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender, at der udarbejdes tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på det ansøgte areal, uden for de udvalgte graveområder i Råstofplan 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 02-10-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/163
  4. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 02-10-2017

  Administrationen orienterede om status på ansøgning på Viuf1-området. Udvalget udtalte ønske om at få sagen på dagsordenen i forbindelse med, at tilladelsen gives.


  Sagsnr. 17/163
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 02-10-2017

  Mette Bossen Linnet orienterede om at, at der er møde i den politiske styregruppe vedr. klæg onsdag den 4. oktober 2017.


  Sagsnr. 17/163
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er torsdag den 9. november 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 02-10-2017

  Næste møde er torsdag den 9. november 2017 i regionshuset.


  Siden er sidst opdateret 04-10-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |