Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 02. oktober 2017

Præhospitaludvalget - Referat - 02. oktober 2017

Mødedato
02-10-2017 kl. 15:00 - 17:00
 
Mødested
Mødelokale 3
 
Deltagere
 
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  0. Godkendelse af dagsorden
  1. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  2. Orientering om opfyldelse af servicemål for den siddende patientbefordring
  3. Status på akuthjælperudkaldssystem
  4. Mødeplan
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 17/100
  0. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget 2014 - 2017 den 02-10-2017
   

  Mødet blev indledt med, at udvalget godkendte dagsordenen til indeværende møde med 5 stemmer for, og 2 stemmer imod (Meho Selman og Niels Erik Søndergaard), idet disse 2 medlemmer ønskede et specifikt emne på dagsordenen.


  Sagsnr. 15/39075
  1. Status på ambulancer - månedsopgørelser
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark, samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdelse af disse servicemål giver et billede af kvaliteten og servicen af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over de månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Den månedlige opgørelse over den gennemsnitlige responstid og 1. vogn på stedet vil blive sammenlignet med samme måned året før.

  Her ud over vises de månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætnings tider for liggende sygetransporter.

  Responstidsopgørelse for sommerhalvåret 2017 på postnummerniveau medbringes til mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-10-2017
   

  Til orientering.

  Oplæg samt oversigt over responstider vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/31062
  2. Orientering om opfyldelse af servicemål for den siddende patientbefordring
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der gives i punktet en orientering om seneste status på overholdelsen af de regionalt fastsatte servicemål for den siddende patientbefordring i perioden januar til juni 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Overordnet set opfyldes målene for både ankomst og afhentning af patienter til behandling på regionens sygehuse for langt hovedparten af alle kørsler.

  Målopfyldelsen er meget konsistent i den målte periode.

   

  Følgende servicekrav er gældende for den siddende patientbefordring:

  o    Patienter må tidligst ankomme 1 time før behandlingsstart og senest 10 min. før behandlingsstart

  o    Patienten skal afhentes fra sygehuset senest 1 time efter patientens klarmelding

  o    Kemo-, stråle- og dialysepatienter: Ankomme tidligst ½ time og senest 10 min. før behandlingsstart (Q rejser)

  o    Kemo-, stråle- og dialysepatienter: Afhentning senest ½ time efter patientens klarmelding (Q rejser)

   

  Resultater januar 2017 til juni 2017 – servicemål for ankomst og afhentning

  Der henvises til bilag 1, hvor målopfyldelsen præsenteres. I bilag 2 ses en oversigt over udviklingen i målopfyldelsen fra primo 2016 til juni 2017.

  Ankomst

  For alle rejsende fremgår det, at 95,2 % af alle patienterne i 1. halvår 2017 er ankommet rettidigt.

  For Q-rejser (kemo- og dialysepatienter) ankommer 94,2 % rettidigt i 1. halvår 2017. Det skal bemærkes, at patienter der ankommer for tidligt ift. servicerammen, er talt med som rettidige.

  Afhentning

  Det ses, at 95,1 % af patienterne afhentes rettidigt i perioden.

  For Q-rejser afhentes 89,5 % rettidigt. Samtidig ses det, at mindre end 1 % af både almindelige og Q-rejser afhentes med mere end 15 minutters forsinkelse.

  Til orientering afholdt trafikselskaberne i starten af 2017 et udbud for vognmændene. I den forbindelse er der indgået flere kontrakter på såkaldte garantivogne, der primært skal anvendes til at forbedre ventetiderne af patienterne, herunder særligt gældende for Q-rejserne.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-10-2017
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/722
  3. Status på akuthjælperudkaldssystem
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der er driftsproblemer med akuthjælperudkaldssystemet, som Region Syddanmark benytter.

  Der arbejdes med at etablere større driftsstabilitet. Problemerne bør løses før projekt ”Danmark redder liv” med førstehjælpere til hjertestop iværksættes.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Region Syddanmark har arbejdet på at indføre et akuthjælperudkaldssystem i de 23 akuthjælper-/nødbehandlerordninger, der rykker ud i de områder, hvor det tager længst tid for ambulancerne om at komme frem: øer uden broforbindelser, næs, øender mv.

  Fordelen ved et velfungerende akuthjælperudkaldssystem integreret i regionens kontrolrumsløsning på AMK Vagtcentralen er, at der hurtigt kan komme en akuthjælper og hjertestarter frem til først og fremmest hjertestop, så overlevelseschancerne øges.

  Akuthjælperudkaldssystemet er opstartet på Langeland som et pilotprojekt.

  Siden udrulning af udkaldssystemet er påbegyndt i 2016 til de øvrige ordninger har der i større og mindre omfang været problemer med blandt andet manglende udkald af akuthjælpere. Dette vurderes, at skyldes en kombination af systemmæssige fejl og brugervanskeligheder med at anvende systemet. Udkald af akuthjælpere er et supplement til den ambulance/helikopter, der altid sendes afsted først.

  Der må altid påregnes opstartsproblemer, når et nyt it-system tages i brug, men siden foråret 2017 er der imidlertid i stigende grad rapporteret om problemer.

  Region Syddanmark har derfor den 22. september skrevet til alle akuthjælper-/nødbehandlerordninger med henblik på dialog om fordele/ulemper ved evt. at gå tilbage til tidligere udkaldsformer (SMS-kæder, telefonlister, SINE-telefoner).

  Region Syddanmark deltager i projekt ”Danmark redder liv”, hvor det er formålet at udkalde frivillige førstehjælpere bredt i regionen til hjertestop ved hjælp af akuthjælperudkaldssystemet.

  Det vurderes imidlertid at kræve større driftssikkerhed end for nuværende at iværksætte yderligere brug af akuthjælperudkaldssystemet. Derfor arbejdes der i samarbejde med it-leverandøren på at skabe en større driftssikkerhed. Dette vil påvirke projektets tidsplan, hvilket sandsynligvis betyder, at projektet ikke vil kunne opstartes som planlagt i efteråret 2017. Hvor meget projektet vil blive udskudt vil afhænge af det igangsatte arbejde, der skal forbedre udkaldssystemet.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-10-2017
   

  Udvalget blev orienteret om status på akuthjælperudkaldssystemet. – Drøftedes. Administrationen arbejder videre, jævnfør den skitserede plan med henblik på at opnå større driftssikkerhed, inden der iværksættes yderligere udbredelse.

  Udvalget forelægges en ny status på næste møde.


  Sagsnr. 17/100
  4. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der er planlagt mødekalender for resten af 2017:

  Mandag den 6. november 2017, fra kl 15.00 – 17.00

  Mandag den 4. december 2017, fra kl. 15.00 – 17.00

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-10-2017
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/100
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 02-10-2017
   

  Koncerndirektør Rikke Vestergaard orienterede mundtligt angående arbejdsmiljøforhold på ambulanceområdet. - Drøftedes. - Rikke Vestergaard følger op og giver en status på udvalgets næste møde.

  Meho Selman og Niels Erik Søndergaard ønskede Rikke Vestergaards orientering på skrift.

   


  Siden er sidst opdateret 04-10-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |