Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 09. oktober 2017

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 09. oktober 2017

Mødedato
09-10-2017 kl. 14:30 - 18:00

Mødested
Sprogø

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Poul Andersen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg hos A/S Storebælt
  2. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien - Overdragelsesnotat
  3. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: Udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg
  4. Ansøgninger til Kulturpuljen september 2017
  5. Status på Sydtrafiks arbejde med uddannelsesruter
  6. Høringssvar til Rybners vedr. grundforløb i Varde
  7. Høringssvar til SOSU Fyn vedr. grundforløb i Nyborg
  8. Handlingsplan på uddannelsesområdet 2018-19
  9. Optag på ungdomsuddannelserne 2017
  10. Flere akademikere i små og mellemstore virksomheder
  11. Nye analyser
  12. Nyt fra trafikselskaberne
  13. Eventuelt
  14. Næste møde


  Sagsnr. 17/103
  1. Besøg hos A/S Storebælt
  fold dette punkt ind Resume

  Udvalgsmødet afholdes på Sprogø. Udvalgsmødet indledes med et møde med A/S Storebælt, hvor sekretariatschef Søren Rosenkilde Clausen, Sund & Bælt Holding A/S, vil holde et oplæg. Efterfølgende er der mulighed for at komme op i Storebæltsbroens pyloner. Herefter holdes det ordinære udvalgsmøde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Storebæltsbroen blev indviet i to omgange. 1. juni 1997 åbnede baneforbindelsen og ca. et år efter, 14. juni 1998 åbnede vejforbindelsen. Hermed blev den sidste strækning i ”Det store H” lukket.

  Sund & Bælt Holding A/S varetager som moderselskab den overordnede styring af aktiviteterne i de i alt seks 100% ejede datterselskaber, hvor A/S Storebælt ejer og driver Storebæltsforbindelsen. A/S Storebælt ejer i øvrigt også fire færgehavne: Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Taars.

  I 2008 forventedes broen tilbagebetalt i 2023, hvilket var ca. fem år tidligere end oprindeligt antaget. I ”Det grønne trafikforlig” fra 2009, blev det besluttet at overføre i alt 9 mia. kr. fra Storebæltsforbindelsen til Infrastrukturfonden i perioden frem til 2022. Det forlængede den forventede tilbagebetalingstid, så broen nu forventes tilbagebetalt i 2029.

  En analyse fra Transportministeriet i 2014 beregnede de samlede fordele i broens første 50 år til ca. 380 mia. kr., hvoraf knap 290 mia. kr. er fordele, der er gået og går til brugerne i form af billigere og hurtigere transport.

  Trafikken på Storebælt er ifølge Vejdirektoratet steget fra ca. 18.000 køretøjer det første år til ca. 34.000 pr. døgn i 2016. Den gennemsnitlige vækst over hele perioden har været på 3,1%. I en stor del af denne periode, 2006-2013, lå trafiktallet omtrent uforandret på ca. 29.000 pr. døgn.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/14946
  2. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien - Overdragelsesnotat
  fold dette punkt ind Resume

  Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19 strækker sig fra midten af indeværende valgperiode til midten af næste valgperiode.  Strategien er derfor knap halvvejs. I forbindelse med overdragelsen til et nyt regionsråd foreslås det, at Udvalget for Regional Udvikling gør status på Det Gode Liv–strategien og giver udvalgets erfaringer/anbefalinger videre til det nye regionsråd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Strategien er udarbejdet med input fra en lang række regionale nøgleaktører og i et tæt samarbejde med de syddanske kommuner, der også er medunderskriver af strategien. Syddansk Vækstforum har udarbejdet erhvervsbidraget ligeledes med en bred regional inddragelse.

  Strategien sætter retningen for den syddanske udviklingsindsats. Den arbejder for visionen om det gode liv gennem seks indsatsspor og de overordnede mål om et mere attraktivt, aktivt og produktivt Syddanmark. De seks indsatsspor afspejler en strategi, der lægger vægt på en bred og helhedsorienteret indsats, der skal udvikle rammer, der både styrker syddanskernes levevilkår, uddannelse, beskæftigelse, sundhed osv., og som skaber de rette betingelser for de syddanske virksomheder.

  Der er i første halvdel af strategiperioden opnået vigtige politiske resultater, og der er igangsat en lang række indsatser, der skal føre Syddanmark i mål. Der er bl.a. etableret et tæt politisk samarbejde om opfølgningen med de syddanske kommuner i den fælles aktionsplan, der sætter fokus på tre temaer der ikke løftes i eksisterende samarbejdsfora: 1) Syddanskernes liv 2) Kvalificeret arbejdskraft og 3) Byregionalt samarbejde. Som en del af det byregionale samarbejdsspor, er der indgået tre udviklingsaftaler for Fyn, Sønderjylland og Trekantområdet, og det forventes, at der indgås en aftale for Byregion Esbjerg i oktober/november 2017. Derudover sker opfølgningen ud fra handlingsplaner inden for erhverv, uddannelse og kultur. Indsatsen under strategiens indsatsspor ”grønne muligheder”, er beskrevet nærmere i de lovbestemte fagstrategier: Klimastrategien (Agenda 21), strategi for indsatsen over for jordforurening samt i råstofplanen.

  I forbindelse med overdragelsen til et nyt regionsråd, er der udarbejdet en status over hidtil gennemførte og kommende/aktuelle indsatser under strategiens seks indsatsspor (bilag 1).

  Derudover har udvalget høstet erfaringer fra udarbejdelsen af strategien og indsatsen i den første halvdel af strategiperioden. Det foreslås, at udvalget drøfter anbefalinger til det nye regionsråd, der skal bære arbejdet videre.

  Udvalgets anbefalinger kan fx vedrøre:

  • Kortlægning og prioritering af syddanske udfordringer og styrker.

  • Inddragelse af de regionale aktører herunder kommunerne.

  • De nuværende indsatsspor/ igangværende aktiviteter.

  • Opfølgning på strategien, herunder aktionsplan, handleplaner, udviklingsaftaler for de fire byregioner m.m.

  • Fremtidige indsatser.

  Opfølgningen på erhvervsbidraget foregår i Vækstforum, som parallelt er i gang med at samle erfaringer og anbefalinger på erhvervsområdet, der kan overdrages til det kommende vækstforum, der udpeges af regionsrådet i foråret 2018.

  På udvalgsmødet vil der blive holdt et kort oplæg, der kan danne udgangspunkt for drøftelsen om anbefalinger og erfaringer til regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter oversigten over gennemførte og kommende indsatser.

  At udvalget drøfter, hvilke anbefalinger, der skal overdrages til et nyt regionsråd.

  At der på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejdes en tilrettet oversigt samt forslag til anbefalinger til behandling på udvalgets møde den 13. november 2017, med henblik på endelig godkendelse i regionsrådet den 18. december 2017.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  På baggrund af udvalgets drøftelse, udarbejdes udkast til de erfaringer og anbefalinger om strategi og proces, som udvalget vil give videre til det nye regionsråd. Udkastet drøftes på udvalgets møde den 13. november 2017, med henblik på endelig godkendelse i regionsrådet den 18. december 2017.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14946
  3. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: Udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i opfølgningen på den regionale vækst- og udviklingsstrategi, har Region Syddanmark og de syddanske kommuner udarbejdet en aktionsplan, der kan suppleres med en specifik udviklingsaftale for de fire byregionale områder i Syddanmark.
   

  Der forelægges udkast til udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg (Esbjerg, Varde og Fanø kommuner) til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som en del af den fælles opfølgning på ”Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19”, har de 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark aftalt en aktionsplan med tre fælles aktivitetsspor: Syddanskernes liv i de enkelte kommuner, byregionalt samarbejde samt kvalificeret arbejdskraft. Som en del af aktionsplanen blev det samtidig besluttet, at der kan laves selvstændige udviklingsaftaler for de byregionale områder, der kan adressere særlige styrker, udfordringer og muligheder, som ikke fanges af aktionsplanens aktivitetsspor, der skal dække alle 22 kommuner.
   

  Der er udarbejdet et forslag til udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg, der skal bidrage dels til at understøtte storbyregionens fælles planstrategiske arbejde og dels til at nå målene i ”Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19”.
   

  Storbyregion Esbjerg har udpeget tre fælles planstrategiske temaer i deres fælles platform, der er indskrevet i alle tre kommuneplanstrategier: 1) Infrastruktur 2) Bosætning og 3) Turisme. Disse strategiske spor er sammenfaldende med flere af de seks indsatsspor i Det Gode Liv-strategien. Samarbejdstemaerne i forslag til udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg er derfor fundet inden for de fælles interessefelter, og adresserer nogle af de særlige styrker, udfordringer og muligheder, der findes i storbyregion Esbjerg.

  Udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg har 3 samarbejdstemaer:

  1. Bosætning og attraktivitet (herunder byernes rolle, og potentialer uden for de store byer).

  2. Øge kendskabet til byregionens styrker, udfordringer og sammenhængskraft.
  1. Ad hoc-projekter på planområdet.
    
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslaget til byregional udviklingsaftale for Storbyregion Esbjerg godkendes, betinget af politisk godkendelse i de tre kommuner. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/29165
  4. Ansøgninger til Kulturpuljen september 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der var ansøgningsfrist til Kulturpuljen den 1. september 2017. Efter regionsrådets behandling af ansøgninger den 26. juni 2017, er der en restpulje på 3.718.601 kr.

  Der er indkommet 10 ansøgninger til Kulturpuljen. Der ansøges i alt om knap 5,7 mio. kr. Seks ansøgninger indstilles til tilsagn. Der foreslås tildelt 3.910.000 kr. i tilskud.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det samlede restbeløb i Kulturpuljen til ansøgningsrunden den 1. september 2017, er på 3.718.601 kr. inkl. saldooverførsler og mindre forbrug på tidligere projekter. Der er indkommet 10 ansøgninger om støtte fra Kulturpuljen, og der er i alt ansøgt om 5.674.263 kr.

  Ansøgningerne er vurderet ud fra kriterierne i ”Kulturhandlingsplan 2016-2017”. Her tillægges det betydning, at kulturprojekter der kan modtage støtte, skal tage afsæt i de særlige syddanske, kulturelle, historiske og naturgivne styrker og særpræg, grænseregionen og internationalt anerkendte kulturtilbud. Målet med at støtte kulturprojekter er at understøtte, at Syddanmark skal være en spændende og attraktiv region at besøge og bo i.

  Kulturprojekter skal bidrage til at:

  • Styrke implementeringen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi.
  • Skabe synlighed og attraktivitet for regionen.
  • Samle aktører om koordinerede satsninger.
  • Styrke eller skabe innovative kulturmiljøer.
  • Øge internationale samarbejdspartneres kendskab til Syddanmark.
  • Skabe synergi med områdets andre oplevelsestilbud, natur- og kulturressourcer.
  • Udvikle og afholde kulturarrangementer med stort besøgspotentiale.
  • Øge tiltrækningen af turister og øge turismeomsætningen.

  Der lægges vægt på, at et kulturprojekt er nyskabende og originalt, og giver merværdi til målgruppens oplevelse af området.

  Administrationen har vurderet, at følgende fire ansøgninger i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud:

  • ”Murenes minder…”, ansøgt af Museet på Koldinghus – indstillet til tilskud på 860.000 kr. som ansøgt.

  • Der er, jf. budgetaftale 2018, afsat 0,8 mio. kr. af kulturpuljen i 2018 til fejring af Koldinghus’ 750 års jubilæum. Med dette projekt fremrykkes budgetinitiativet til afholdelse inden for rammerne af Kulturpulje 2017.
  • ”Esbjerg havn og by 150 år”, ansøgt af Esbjerg Kommune, indstillet til tilskud på 1.000.000 kr. (det ansøgte beløb er 1.500.000 kr.) 
  • ”DYNAMO – Nycirkus Festival 2018”, ansøgt af Dynamo – workspace for circus & performing arts, indstillet til tilskud på 200.000 som ansøgt.
  • ”Christiansfeld Musikfestival – Christiansfeld i en verden af musik” ansøgt af Brødremenigheden i Christiansfeld, indstillet til tilskud på 100.000 (det ansøgte beløb er 125.000 kr.)

  Administrationen har vurderet, at følgende to ansøgninger i nogen grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud.

  • ”Haderslev Lysfest og Åbent Topmøde”, ansøgt af Haderslev Kommune - indstillet til tilskud på 250.000 kr. som ansøgt

  • ”BERMUDA – kunstoplevelser i storformat”, ansøgt af Trekantområdet Danmark, indstillet til tilskud på 1.500.000 kr. under forudsætning af, at der opnås tilladelse til at gennemføre det planlagte projekt.

  Administrationens vurdering og indstilling til fordeling af tilskud fremgår af bilag 1, ”Kulturpuljen 2017 – ansøgningsoversigt”.

  Det foreslås endelig, at der fastsættes en ny ansøgningsfrist til Kulturpuljen 2018. Det foreslås, at fristen fastsættes til den 31. marts 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At projektet ”Murenes minder…”, ansøgt af Museet på Koldinghus, modtager tilsagn om tilskud på 860.000 kr. som ansøgt.

  At projektet ”Esbjerg havn og by 150 år”, ansøgt af Esbjerg Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 1.000.000 kr.

  At projektet ”DYNAMO – Nycirkus Festival 2018”, ansøgt af Dynamo – workspace for circus & performing arts, modtager tilsagn om støtte på 200.000 som ansøgt.

  At projektet ”Christiansfeld Musikfestival – Christiansfeld i en verden af musik” ansøgt af Brødremenigheden i Christiansfeld, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr.

  At projektet ”Haderslev Lysfest og Åbent Topmøde”, ansøgt af Haderslev Kommune, modtager tilsagn om støtte på 250.000 kr. som ansøgt.

  At ”BERMUDA – kunstoplevelser i storformat”, ansøgt af Trekantområdet Danmark, modtager tilsagn om støtte på 1.500.000 under forudsætning af, at der opnås tilladelse til at gennemføre det planlagte projekt.

  At de resterende fire ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks kulturpulje.

  At fristen for en ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2018 fastsættes til 31. marts 2018.  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Udvalget lægger vægt på, at ansøgninger som modtager tilskud fra Kulturpuljen, i særlig grad bidrager til at opfylde kriterierne for tilskud og anbefaler på den baggrund regionsrådet:

  At projektet ”Murenes minder…”, ansøgt af Museet på Koldinghus, modtager tilsagn om tilskud på 860.000 kr. som ansøgt.

  At projektet ”Esbjerg havn og by 150 år”, ansøgt af Esbjerg Kommune, modtager tilsagn om tilskud på 1.000.000 kr.

  At projektet ”DYNAMO – Nycirkus Festival 2018”, ansøgt af Dynamo – workspace for circus & performing arts, modtager tilsagn om støtte på 200.000 som ansøgt.

  At projektet ”Christiansfeld Musikfestival – Christiansfeld i en verden af musik” ansøgt af Brødremenigheden i Christiansfeld, modtager tilsagn om tilskud på 100.000 kr.

  At ”BERMUDA – kunstoplevelser i storformat”, ansøgt af Trekantområdet Danmark, modtager tilsagn om støtte på 750.000 kr. til et værk på den gamle Lillebæltsbro og sideevents i 2018, under forudsætning af, at der opnås tilladelse til at gennemføre det planlagte hovedprojekt. Endvidere imødeser udvalget en konkret ansøgning vedr. et hovedværk f.eks. ved Ravningebroen.

  At de resterende fem ansøgninger modtager afslag om tilskud fra Region Syddanmarks kulturpulje.

  Endelig anbefales, at fristen for en ansøgningsrunde til Kulturpuljen i 2018 fastsættes til 31. marts 2018.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/31431
  5. Status på Sydtrafiks arbejde med uddannelsesruter
  fold dette punkt ind Resume

  Sydtrafik blev i budgetaftale 2016 anmodet om, at udarbejde forslag til udviklingsprojekt vedrørende uddannelsesruter for unge uddannelsesøgende med lang transporttid til en uddannelsesinstitution. Med baggrund i tilgængelighedskort udarbejdet af Region Syddanmark (jf. budgetaftale 2017), er Sydtrafik ved at færdiggøre en analyse af hvilke nye ruter, der i størst omfang vil kunne nedbringe den samlede rejsetid for de uddannelsessøgende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sydtrafik arbejder med en analyse, der kan identificere potentielle, nye uddannelsesruter. Analysen forventes færdiggjort, så den kan præsenteres på udvalgets møde den 13. november 2017. 

  Afdelingschef Rune Stig Mortensen giver på mødet en præsentation af Sydtrafiks metode og nogle foreløbige resultater.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  Det indstilles endvidere, at Sydtrafik inviteres til at præsentere den færdige analyse på et kommende udvalgsmøde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Til orientering.

  Sydtrafik inviteres til at præsentere forslag til uddannelsesruter på et kommende udvalgsmøde.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/32256
  6. Høringssvar til Rybners vedr. grundforløb i Varde
  fold dette punkt ind Resume

  Rybners i Esbjerg har henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens plan om, at oprette et grundforløb 1 inden for hovedområdet ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” på Campus Varde i samarbejde med Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Administrationen anbefaler regionsrådet at støtte tiltaget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rybners har udbedt sig høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens ansøgning til Undervisningsministeriet om godkendelse til at udbyde grundforløb 1 (GF1) i Varde inden for hovedområdet ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” fra august 2019. Anmodningen fra Rybners er vedlagt som bilag.

  Foruden selve udbudsgodkendelsen, søger Rybners om at få del i de tilskudsmidler, som ministeriet har stillet til rådighed i forbindelse med en forsøgsordning om oprettelse af grundforløbsafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning. Forsøgsordningen udspringer af Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark af 9. februar 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti. Der er afsat i alt 7,5 mio. kr. til forsøgsordningen og der gives mulighed for etablering af maksimalt 5 satellitafdelinger over en 5-årig forsøgsperiode. Rybners har ansøgt om et tilskud på 1,2 mio. kr.

  Rybners søger om tilskudsmidlerne både til etablering af det nævnte GF1 inden for ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” fra august 2019 og til etablering af GF1 inden for ”Teknologi, byggeri og transport” fra august 2018, ligeledes i Varde. Rybners fik godkendelsen til sidstnævnte GF1 i november 2016, bl.a. efter positivt høringssvar fra regionsrådet, og skal således ikke søge godkendelsen igen. Godkendelsesprocessen lå dog så sent på året, at vejledningen af grundskoleeleverne var overstået, da godkendelsen kom, hvilket var medvirkende til, at kun meget få elever søgte ind på det nye udbud. Udbuddet blev derfor ikke oprettet.

  Hensigten med oprettelse af de to nye GF1-udbud i Varde er at imødekomme det lokale erhvervslivs mangel på faglært arbejdskraft inden for særligt byggebranchen og turismeerhvervet.

  Udbuddene skal placeres som en satellitafdeling på Campus Varde ud fra en nyudviklet model, hvor undervisningen i de første uger af uddannelsen gennemføres på Campus Varde. Herefter gennemføres der hver uge en undervisningsdag på Rybners i Esbjerg, således at eleverne kender og føler sig trygge ved skolen i Esbjerg, når de efter 20 uger skal påbegynde grundforløb 2. Rybners forventer at ca. 60% af undervisningen gennemføres af undervisere fra Rybners, mens de resterende ca. 40% gennemføres af undervisere fra Varde Handelsskole og Handelsgymnasium.

  Rybners har indhentet høringssvar vedr. udbuddet af GF1 inden for ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” hos de nuværende udbydere i Syd- og Vestjylland. EUC Syd og HANSENBERG har ikke nogen kommentarer eller indvendinger mod det nye udbud. Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern bemærker bl.a., at det er usikkert, hvorvidt det nye udbud kommer til at få en indvirkning på deres elevgrundlag. De bemærker desuden, at der er tale om et investeringstungt område. Syddansk Erhvervsskole bakker op om initiativet, men påpeger samtidig, at de generelt har svært ved at se et behov for oprettelse af yderligere udbud på tekniske uddannelser i Varde. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

   

  Administrationens vurdering
  Et af indsatsområderne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2016-17 er ”Tilgængelighed til uddannelser”, hvilket på ungdomsuddannelsesområdet bl.a. omhandler tilgængeligheden til erhvervsuddannelserne. I forbindelse med det store EUD udbud fra foråret 2016, udpegede administrationen Varde Kommune som et af de steder i Syddanmark, hvor de unge har relativt lang transporttid til nærmeste udbyder af hovedområdet ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”.

  Det er derfor administrationens vurdering, at et nyt udbud af GF1 ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” i Varde vil være et godt tiltag i bestræbelserne på, via den lokale tilstedeværelse, at gøre det attraktivt for flere unge at vælge en erhvervsuddannelse. Tiltaget bidrager dermed til indfrielsen af den nationale og regionale målsætning om, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

  Administrationen hæfter sig desuden ved arbejdsmarkedets opbakning, og antager i den forbindelse, at oprettelsen af et GF1 inden for ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” på sigt vil kunne bidrage til, at imødegå arbejdskraftsudfordringen inden for turismeerhvervet i den pågældende geografi.

  Det er således administrationens vurdering, at regionsrådet bør støtte tiltaget.

  Proces
  Regionsrådet blev anmodet om høringssvar den 22. september 2017 og ministeriets høringsfrist er den 24. oktober 2017.

  Af tidsmæssige årsager skal sagen derfor forelægges Udvalget for Regional Udvikling den 9. oktober og forretningsudvalget den 11. oktober 2017, hvorefter administrationen efter aftale med ministeriet skal fremsende et høringssvar med forbehold for regionsrådets godkendelse på regionsrådsmødet den 30. oktober 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At regionsrådet godkender vedlagte udkast til høringssvar til Rybners, hvori regionsrådet støtter oprettelsen af det nye GF1 i Varde.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/32471
  7. Høringssvar til SOSU Fyn vedr. grundforløb i Nyborg
  fold dette punkt ind Resume

  Social- og Sundhedsskolen Fyn har henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens plan om, at udlægge et grundforløb 1 (GF1) inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Nyborg. Tiltaget skal bl.a. ses i sammenhæng med uddannelsespuljeprojektet ”Campus bygger bro”, som regionsrådet bevilgede støtte til i december 2015. Administrationen anbefaler regionsrådet at støtte tiltaget.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Social- og Sundhedsskolen Fyn (herefter SOSU Fyn) har den 22. september 2017 henvendt sig til Region Syddanmark med en anmodning om høringssvar fra regionsrådet i forbindelse med skolens plan om at udlægge et grundforløb 1 (GF1) inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik” i Nyborg. Høringssvaret skal vedlægges SOSU Fyns ansøgning til Undervisningsministeriet om godkendelse til udlægningen. 

  Baggrunden for det nye udbud i Nyborg er de rekrutteringsproblemer, som Nyborg Kommune står over for i forhold til medarbejdere inden for pleje- og omsorgsfaget. Kommunen forventer, at placeringen af et SOSU-rettet GF1 i Nyborg vil kunne tiltrække de lokale, unge mennesker til SOSU-uddannelserne. Se vedlagte støtteerklæring fra Nyborg Kommune.

  SOSU Fyn planlægger at udbyde det nye GF1 med opstart i august 2018. Grundforløbet skal placeres på Nyborg Gymnasium, der i forvejen udbyder GF1 inden for ”Kontor, handel og forretningsservice” og ”Teknologi, byggeri og transport” (sidstnævnte i samarbejde med Svendborg Erhvervsskole). Undervisningen i uddannelsens grundfag vil primært foregå på Nyborg Gymnasium med mulighed for samlæsning med hold fra de eksisterende erhvervsuddannelser på gymnasiet. Undervisningen i de mere praktiske SOSU-rettede fag vil primært foregå på SOSU Fyns afdeling i Svendborg.

  I deres anmodning til regionen, henviser SOSU Fyn til det forhold, at mange unge vælger gymnasiet fordi de her får et godt ungemiljø. SOSU Fyn forventer derfor, ligesom Nyborg Kommune, at placeringen af det nye GF1 på Nyborg Gymnasium vil kunne tiltrække flere elever til SOSU uddannelserne.

  Nyborg Gymnasium meddeler, i deres støtteerklæring til udlægningen, at såfremt det nye GF1 oprettes, så vil gymnasiet også etablere en SOSU-linje som en del af EUD10 i 10. klassecentret, som også drives af Nyborg Gymnasium. SOSU Fyn vurderer, at et sådan tiltag vil kunne forstærke rekrutteringen til SOSU uddannelserne yderligere.

  I december 2015 modtog Nyborg Gymnasium tilsagn om støtte på 3,4 mio. kr. fra regionens uddannelsespulje til projektet ”Campus bygger bro”. Projektet har bl.a. til formål at forbedre overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser, og en del af projektmidlerne er øremærket til et styrket samarbejde med de erhvervsuddannelser, der pt. ikke er repræsenteret i Nyborg. Udlægningen af det nye GF1 i Nyborg skal derfor ses i sammenhæng med projektet ”Campus bygger bro”, og en del af tilskudsmidlerne til dette projekt, vil således kunne anvendes til at understøtte opstarten af det nye GF1.

  SOSU Fyn har indhentet høringssvar fra Syddansk Erhvervsskole (SDE), der er den eneste anden udbyder af den pågældende GF1 retning på Fyn. SDE meddeler, at de som udgangspunkt ikke ser noget udpræget behov for oprettelse af yderligere GF1 retninger i Nyborg, men at de dog bakker op om initiativet, eftersom de ser det som en fælles udfordring at sikre, at så mange unge som muligt ledes i retning af erhvervsuddannelser.

   

  Administrationens vurdering
  Et af indsatsområderne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2016-2017 er ”Tilgængelighed til uddannelser”, hvilket på ungdomsuddannelsesområdet bl.a. omhandler tilgængeligheden til erhvervsuddannelserne. I forbindelse med det store EUD udbud fra foråret 2016, udpegede administrationen Nyborg Kommune som et af de områder i Syddanmark, hvor de unge i store dele af kommunen har en relativ lang transporttid til nærmeste udbyder af hovedområdet teknologi, byggeri og transport.

  Det er derfor administrationens vurdering, at et nyt udbud af GF1 ”Sundhed, omsorg og pædagogik” i Nyborg vil være et godt tiltag i bestræbelserne på, via den lokale tilstedeværelse, at gøre det attraktivt for flere unge at vælge en erhvervsuddannelse.

  Tiltaget bidrager dermed til indfrielsen af den nationale og regionale målsætning om, at mindst 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.

  Administrationen hæfter sig desuden ved Nyborg Kommunes bemærkning om, at de har rekrutteringsproblemer inden for pleje og omsorg. Her antager administrationen, at udlægningen af det ny GF1 på sigt vil kunne bidrage til at afhjælpe denne mangel.

  Samlet set er det administrationens vurdering, at regionsrådet bør støtte tiltaget.

  Proces

  Det er administrationens vurdering, at det nye, mulige udbud vil få de bedste betingelser for at tiltrække det fornødne antal ansøgere til at kunne muliggøre en holdoprettelse i august 2018, hvis udbudsgodkendelsen fra ministeriet kommer imens ungdommens uddannelsesvejledning stadig er i gang med efterårets vejledningsindsats.

  Af tidsmæssige årsager skal sagen derfor forelægges Udvalget for Regional Udvikling den 9. oktober, forretningsudvalget den 11. oktober, og regionsrådet den 30. oktober 2017, hvorefter SOSU Fyn kan indsende deres samlede ansøgning til ministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At vedlagte udkast til høringssvar til SOSU Fyn, hvori regionsrådet støtter udlægningen af det nye GF1 i Nyborg, godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9389
  8. Handlingsplan på uddannelsesområdet 2018-19
  fold dette punkt ind Resume

  Den nuværende handlingsplan på uddannelsesområdet udløber ved udgangen af 2017. Administrationen arbejder derfor på et første udkast til en ny handlingsplan for området for perioden 2018-19.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den nuværende handlingsplan på uddannelsesområdet udløber ved udgangen af 2017. Den kommende handlingsplan skal, ligesom den nuværende, tage udgangspunkt i regionsrådets vækst- og udviklingsstrategi og udmønte de uddannelsespolitiske elementer heraf. Handlingsplanen skal således bidrage til at indfri målsætningerne inden for uddannelsesområdet, som er anført i strategien (status jf. Uddannelsesbarometer 2016 er angivet i parentes. Det bemærkes at 95%- og 60%-målsætningerne er modelberegninger og ikke reelle gennemførelsestal):

  • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse (92%).

  • 60% af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse (61%).

  • Andelen, der vælger en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse, skal stige med 20% i forhold til 2010 (4%).

  • 25% af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse (EUD) direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 (21%).  

  På mødet i Syddansk Uddannelsesaftale i februar 2017, var der en kort drøftelse af relevante indsatser i den kommende handlingsplan. Generelt var der en opmærksomhed omkring, at mange af problemstillingerne, som adresseres i handlingsplanen, ikke er ”løst” endnu, men kræver et langt sejt træk, der strækker sig ud over den indeværende handlingsplansperiode.

  Styregruppen påpegede også, at der muligvis er behov for at tænke lidt anderledes, hvad angår den kommende handlingsplan og udmøntningen af uddannelsespuljemidlerne. Det skal bl.a. ses i lyset af den tilsyneladende begrænsede realiseringsgrad i forhold til handlingsplanens fire målsætninger. Endvidere bemærkede styregruppen, at der bør arbejdes videre med digitalisering og digitale kompetencer, som et nyt element i den kommende handlingsplan.

  Det er administrationens vurdering, at introduktionen af indsatsområdet ”Anvend viden og erfaringer” i den nuværende handlingsplan har bidraget til, at uddannelsespuljeprojekterne i højere grad end tidligere faktisk forholder sig til, og anvender, den eksisterende viden inden for projektets faglige område. Det er dog også administrationens vurdering, at der fortsat er et forbedringspotentiale i forhold til at få projektresultaterne udbredt og implementeret i tilstrækkelig grad.

  Administrationen bemærker endvidere, at der i 2014 blev indført en fremgangsmåde for uddannelsespuljeprojekterne, som indebærer, at alle nye projekter skal tage udgangspunkt i en såkaldt forandringsteori, der beskriver årsag-virkningssammenhængen mellem projektets indsatser og resultater. I 2014, blev det endvidere indført, at uddannelsespuljeprojekterne skal evalueres af en ekstern evaluator efter et ensartet evalueringskoncept, som gør det muligt at evaluere væsentlige dele af projektets forandringsteori. Endelig indførtes i foråret 2017, at Udvalget for Regional Udvikling og styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale får fremlagt administrationens vurdering af, hvilken fremdrift der er i de igangværende projekter. Det er administrationens vurdering, at disse tiltag generelt har bidraget til at skærpe projekterne, både i udviklings- og gennemførelsesfasen, samt ved den afsluttende projektevaluering.

  Administrationen arbejder på et første udkast til handlingsplanen og bemærker på nuværende tidspunkt bl.a. følgende:

  • Det er forventningen, at en eller flere af målsætningerne kan blive revideret inden for nærmeste fremtid. Dels som følge af regeringens forhandlinger om den forberedende grunduddannelse, hvor en erstatning for 95%-målsætningen drøftes, og dels som følge af regeringens forventede udspil om en teknologipagt, hvor det evt. vil være hensigtsmæssigt at erstatte regionens nuværende science-målsætning med en ny regional målsætning baseret på indikatorerne i teknologipagten.

  • Der indarbejdes, jf. budgetforliget og på opfordring fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, et nyt indsatsområde vedr. digitalisering og digitale kompetencer. Endvidere slås bl.a. indsatsområderne ”Flere og bedre faglærte” og ”Flere praktikpladser” sammen, og det samme gælder indsatsområderne ”Bedre start på videregående uddannelse” og ”Tag uddannelsen i Syddanmark”. Derudover foreslås regionens science-satsning omdøbt og tænkt i regi af den kommende teknologipagt.

  • Der tilføjes et nyt indsatsområde ”Tysk”, jf. regionsrådets budgetaftale for 2018.

  • Der laves et afsnit der beskriver, at uddannelsespuljeprojekter kan bidrage til at målsætningerne nås, men det er ikke den eneste faktor der har betydning for realisering af målene, der til stadighed skal ses i sammenhæng med nationale og lokale indsatser. Andre regionale virkemidler end udviklingsprojekter nævnes også, herunder den fremadrettede håndtering af udbud af ungdomsuddannelser i regionen.

  • Handlingsplanen tilføjes en side, hvor regionsrådets øvrige aktiviteter på uddannelsesområdet beskrives. Dette for at give et samlet overblik over initiativer og indsatser på området.

  • Som følge af den forventede revidering af kommissoriet for Syddansk Uddannelsesaftale er det forventningen, at handlingsplanen får et nyt navn. Pt. er arbejdstitlen ”Handlingsplan for uddannelsesområdet i Syddanmark”.

  • I forhold til udmøntningen af midlerne foreslås, at der fremover også kan arbejdes med såkaldte annonceringer. Det betyder, at Udvalget for Regional Udvikling/regionsrådet, bl.a. efter input fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, kan beslutte, fx på baggrund af en kortlægning eller analyse, at de gerne vil have ansøgninger målrettet en af målsætningerne, indsatsområderne, eller fx skalering af allerede udviklede indsatser, og at der afsættes en ramme hertil. På den måde er det forventningen, at der kan sættes mere tyngde, sammenhæng og synlighed bag nogle af indsatserne, samtidig med at der fortsat er fleksibilitet i forhold til nye ideer.

  • I forhold til kriterierne foreslås enkelte ændringer, bl.a. en præcisering af kriteriet vedr. implementering og forankring.

  Vedlagt er det foreløbige udkast til den nye handlingsplan. Udkastet er under fortsat redigering og mangler derudover at blive opsat med layout.

  Det første udkast til den nye handlingsplan drøftes i Udvalget for Regional Udvikling den 9. oktober 2017 og i styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale den 10. oktober 2017. Herefter er det ambitionen, at Udvalget for Regional Udvikling behandler handlingsplanen med henblik på godkendelse i det kommende regionsråd i starten af 2018. Derudover vil styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale få den endelige handlingsplan i skriftlig høring. Det bemærkes dog, at den endelige vedtagelse kan blive forsinket, bl.a. som følge af den potentielle revision af målsætningerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At foreløbigt udkast til den nye handlingsplan drøftes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Foreløbigt udkast til den nye handlingsplan danner udgangspunkt for det videre arbejde. 

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/32772
  9. Optag på ungdomsuddannelserne 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Optaget på de gymnasiale uddannelser ligger 1% lavere i 2017, sammenlignet med sidste år. På stx og htx er der optaget færre elever, mens der er flere nye elever på hf og hhx. Også på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 er der færre nye elever end i fjor (5%).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2017 er der i Syddanmark optaget i alt 12.687 unge på de fire gymnasiale uddannelser (stx, hf, hhx og htx).

  Sammenlignet med 2016 er der samlet set tale om et lille fald (1%). Kigger man på hver enkelt af de fire gymnasiale uddannelser, så fremgår det, at der er store forskelle i udviklingen i optaget, sammenlignet med 2016.

  Den største af de fire uddannelser, stx (inkl. pre-ib), oplever et fald i optaget på 5%, hvilket dermed udligner den store stigning i optaget fra 2015-2016. Størst tilbagegang er der i Sydvest- og Sønderjylland, hvor elevtallet falder 10%.

  På den anden almengymnasiale uddannelse, hf, er elevoptaget 11% højere end i fjor. Dette skal bl.a. ses i lyset af gymnasiereformen, som indebærer, at hf-uddannelsen har fået en mere praksisorienteret toning. Størst fremgang har der været i Sydvestjylland (31%).

  Hvad angår optaget på de erhvervsgymnasiale uddannelser, så ses der et stigende optag på den merkantilt orienterede uddannelse, hhx (2%), mens optaget på teknisk orienterede uddannelse, htx, er faldet 7%, hvormed det samlede optag på htx er det laveste siden 2008.

  Antallet af borgere i den aldersgruppe, der søger ind på stx, hhx og htx (de 16-årige) er steget med 1% fra 2016-2017, mens aldersgruppen, der hyppigst søger ind på hf (de 17-20-årige) er faldet med 1% i forhold til sidste år.

  På erhvervsuddannelsernes grundforløb 1, der påbegyndes direkte efter 9. eller 10. klasse, er der optaget i alt 3.011 unge på tværs af de fire hovedområder i august 2017. Det er 146 personer mindre end i 2016, svarende til et fald på 5%.

  Inden for hovedområdet ”Teknologi, byggeri og transport” er der optaget i alt 1.361 elever (-5%), mens optaget inden for det næststørste hovedområde ”Kontor, handel og forretningsservice” ligger på 685 elever (+4%). Yderligere kan det oplyses, at optaget er faldet 10% på ”Omsorg, sundhed og pædagogik” og 9% på ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser”.

  Det er administrationens vurdering, at det faldende elevoptag på særligt de teknisk rettede ungdomsuddannelser er problematisk set i lyset af manglen på kvalificeret arbejdskraft inden for dette område.

  Som bilag er vedlagt en tabel, der viser optaget på de gymnasiale uddannelser i perioden 2007-2017, samt optaget på erhvervsuddannelsernes grundforløb 1 i perioden 2016-2017.

  Det bemærkes, at 2017-dataene er foreløbige opgørelser, som pt. er til endelig validering hos uddannelsesinstitutionerne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Til orientering.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/13206
  10. Flere akademikere i små og mellemstore virksomheder
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på budgetaftalen for 2017, er der lavet en afdækning af nationale og regionale initiativer, der har til formål at fremme akademikeres ansættelse i små og mellemstore virksomheder. På den baggrund er der identificeret forslag til relevante nye tiltag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen 2017 for Region Syddanmark har regionsrådet besluttet, at der for at fremme ansættelse af akademikere i regionens små og mellemstore virksomheder (SMV’er), skal igangsættes en afdækning af eksisterende initiativer og anbefalinger til mulige nye tiltag, som drøftes i Udvalget for Regional Udvikling. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedlagte afdækning.

  Afdækningen viser, at ansættelsen af særligt den første akademiker i SMV’er har en positiv effekt på virksomhedernes overlevelseschancer samt på antallet af ansatte og omsætning. Der er således et betydeligt og godt underbygget potentiale i at få flere akademikere ansat i små og mellemstore virksomheder.

  For at udnytte dette potentiale er der igangsat en række initiativer på både nationalt og regionalt niveau. Dels bliver mulighederne for løntilskud og virksomhedspraktik i beskæftigelsesindsatsen brugt til at give ledige akademikere mulighed for at prøve kræfter med opgaver i SMV’er. Samtidig foregår der et stort informations- og matchmaking-arbejde i regi af ”Akademikerkampagnen”, som foreløbigt løber til og med 2018. Derudover er der i regi af Innovationsfonden igangsat ordningen ”Landdistriktsvækstpilot”, som understøtter udviklingen i landdistrikter. Virksomheder med en god idé til et udviklingsprojekt har igennem ordningen mulighed for at søge om tilskud til dækning af halvdelen af lønnen for en kandidat med en videregående uddannelse. Ordningen løber fra 2016-2019 og har været overordentlig populær. Midlerne for 2017 blev således opbrugt i løbet af en måned. Dette peger på, at der kan være et særligt behov for en indsats i yderområderne.

  På regionalt niveau har Syddansk Vækstforum også igangsat en række initiativer, som på forskellig vis har til formål at få akademikere ud i SMV’er. Siden 2007 er der løbende blevet givet støtte til projekter med dette fokus. Aktiviteterne har blandt andet haft fokus på at øge virksomhedernes kendskab til højtuddannedes kompetencer og til ordinære, nationale støttemuligheder samt på at øge studerendes kontakt med virksomheder via eksempelvis praktikophold, projektskrivning, studiejob, matchmaking-arrangementer, innovationsforløb og virksomhedsbesøg. Aktuelt kører vækstforumprojekterne ”Globale Vækstkompetencer” og ”KOMPAS”, som begge på forskellig vis beskæftiger sig med tilførsel af kompetencer fra højt uddannede og med ny viden til virksomhederne.

  Dertil kommer, at der i forbindelse med allerede planlagte tiltag fra Vækstforum kan komme initiativer, der understøtter ansættelse af akademikere i SMV’er, for eksempel i regi af den såkaldte fælles aktionsplan for kvalificeret arbejdskraft.

  Som det fremgår af afdækningen, er der allerede igangsat en række forskellige initiativer både på regionalt og nationalt niveau. Der kan dog peges på felter, hvor der kan være potentiale for en yderligere indsats på regionalt niveau. Det gælder i forhold til yderområder, hvor successen med ordningen ”Landdistriktsvækstpilot” peger på et muligt behov for en yderligere indsats. Problemstillingen er ligeledes relevant i Tyskland og et samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse vil muligvis kunne bidrage til nye perspektiver og styrkede samarbejdsmuligheder på sigt.

  Administrationen vil derfor som opfølgning på afdækningen anbefale, at der tages følgende initiativer:

  • Kontakt til yderområde-parterne med henblik på at afsøge interessen for et forprojekt, der kan afdække behovet for en styrket indsats for at få flere akademikere ind i SMV’erne i yderområderne, og hvordan sådan en indsats kunne se ud.
  • Dialog med relevante tyske partnere med henblik på afklaring af samarbejdsmulighederne på tværs af grænsen.

  Det vurderes samlet set, at yderligere initiativer fra Vækstforum ikke er påkrævet på nuværende tidspunkt. Udvalget for regional udvikling vil på et senere tidspunkt få en status på gennemførslen af administrationens initiativer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter afdækningen og næste skridt vedr. flere akademikere i små og mellemstore virksomheder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Udvalget drøftede afdækningen og næste skridt vedr. flere akademikere i små og mellemstore virksomheder. De faldne bemærkninger indgår i det videre arbejde.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 13/19458
  11. Nye analyser
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i vidensinitiativet i Det Gode Liv-strategien, er der udarbejdet fire analyser.

  1. Konjunkturudsigt for 3. kvartal 2017.

  2. En opdateret status på adgang til kvalificeret arbejdskraft i Region Syddanmark.

  3. Analysen ”Pendlingsanalyse - Vestdanmark i bevægelse”. Analysen er udarbejdet som et en del af indsatsen i Jyllandskorridor-samarbejdet.
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Konjunkturer 3. kvartal 2017

  Undersøgelsen viser bl.a., at:

  • Næsten halvdelen (46%) forventer højere omsætning i 3. kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Kun 9% regner med mindre omsætning. Jobudsigten hos virksomhederne er også klart positiv, men ligger dog ikke på samme niveau som vækstforventningerne.

  • Virksomhedernes optimisme skyldes ikke mindst markant stigende tro på flere ordrer og større eksport – en tendens som har stået på siden foråret 2016.

  • Alle brancher melder om tro på omsætningsfremgang. Især mærker man optimismen hos avanceret produktion og i hotel og restaurationsbranchen. Begge brancher ligger i top 3, når det gælder tro på større vækst, flere ansatte og flere ordrer.

  • Hos landbrug og fødevarer fortsætter den positive tendens, branchen har haft siden anden halvdel af 2016. Jobudsigten er gået fra negativ til positiv, der er fortsat positive forventninger til væksten, og en stadig større andel af virksomhederne forventer stigende eksport af landbrugs- og fødevareprodukter.

  Adgang til arbejdskraft

  Undersøgelsen viser bl.a., at:

  • Kvalificeret arbejdskraft efterhånden har været en mangelvare hos virksomhederne i flere år, og tendensen fortsætter. 60% af de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark, der har søgt medarbejdere fra december til maj, har oplevet problemer, og hele 33% har nu alvorlige problemer med at skaffe kvalificerede medarbejdere.
  • Problemerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft er udbredt i alle delregioner i Syddanmark - Trekantområdet, Fyn, Sydvestjylland og Sønderjylland.

  • De største udfordringer findes fortsat i virksomheder med avanceret produktion samt hos bygge- og anlægsbranchen. Hotel- og restaurationsbranchen melder også om betydelige udfordringer, hvilket især kan hænge sammen med det generelle opsving og tiltro til stærk vækst i turismen i 2017.

   Pendlingsanalyse - Vestdanmark i bevægelse

  Rapporten beskriver i særlig grad regionale og kommunale pendlingsmønstre i Vestdanmark og viser nationale tendenser, der har betydning for borgernes daglige rejse mellem bopæl og arbejdsplads. Undersøgelsen viser bl.a., at:

  • Frem til 2014 lå den årlige nettotilvækst i antallet af biler herhjemme på ca. 40.000. Det er vokset til ca. 70.000, og i løbet af 2017 vil der formentlig for første gang være 2.500.000 indregistrerede personbiler i Danmark.

  • Turene til og fra arbejdspladsen er blevet stadigt længere i alle regioner. I dag er den gennemsnitlige pendlingsafstand i Vestdanmark vokset til næsten 22 kilometer, og knap en tredjedel af de beskæftigede krydser nu en kommunegrænse for at komme på arbejde.

  • Ind- og udpendling over kommunegrænsen er vokset i næsten alle kommuner i Vestdanmark.

  • Det er de store bykommuner, som Aarhus, Odense og Aalborg der tiltrækker de fleste pendlere, men kigger man på, hvor stor en andel af kommunens arbejdspladser, der varetages af arbejdstagere fra en anden kommune, er det kommuner som Billund, Ikast-Brande og Skanderborg, der ligger i top.

  • Udpendlingen er massiv i flere af de store byers oplandskommuner. I Skanderborg, Favrskov og Rebild kommuner pendler næsten seks ud af ti beskæftigede ud af kommunen.

  • Den voksende pendling og de flere biler medfører øget trængsel ved de store byer i Vestdanmark. Det har samtidig den betydning, at byernes oplande skrumper - altså at færre beskæftigede kan nå virksomhederne i de større byområder inden for den tid, de er parate til at acceptere.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Udsat til næste møde.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/103
  12. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Intet.

  Karsen Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  13. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Intet.

  Karsen Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  14. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er mandag den 13. november kl. 15.00 i Regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 09-10-2017

  Næste møde er mandag den 13. november kl. 15.00 i Regionshuset.

  Karsten Uno Petersen og Poul Andersen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 11-10-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap