Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 10. oktober 2017

Innovationsudvalget - Referat - 10. oktober 2017

Mødedato
10-10-2017 kl. 15:00 - 16:00

Mødested
Odense Congress Center

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • John Lohff, C
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Bjarne Jensen, O
 • Peter Christensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Fremtidens patientstue
  2. Spørgsmål angående parkeringssituationen ved Esbjerg Sygehus
  3. Vækstpartnerskabsaftale for 2017/18 indgået mellem Syddansk Vækstforum og regeringen
  4. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for sundheds- og velfærdsinnovation
  5. Midtvejsevaluering af Syddansk OPI-pulje
  6. Mødeplan
  7. Siden sidst
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 17/31536
  1. Fremtidens patientstue
  fold dette punkt ind Resume

  I det reviderede projektforslag for Nyt OUH af marts 2017, er fremtidens patientstue om-projekteret og patientstuen er blevet testet 1:1 i mock up hos Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) og er efterfølgende godkendt af direktionen.

  Inden den endelige udgave af patientstuen implementeres i Nyt OUH projektet, er det hensigtsmæssigt at få testet patientstuen ”in real life” på OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I det reviderede projektforslag for Nyt OUH af marts 2017, er fremtidens patientstue om-projekteret og patientstuen ser nu anderledes ud (8,5 meter x 3,6 meter). Den om-projekterede patientstue er blevet testet 1:1 i mock up hos Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) og er efterfølgende godkendt af direktionen.

  Selv om stuen som helhed forventes at kunne fungere, så er der, som med den oprindeligt projekterede patientstue, identificeret en række udfordringer, der skal findes konkrete løsninger på i tiden frem til byggeriet af sengestuerne går i gang. Det drejer sig om alt fra at få den nødvendige behandling og genoptræning til at fungere inden for arealbegrænsningen til valg af det rette udstyr og overnatningsmuligheder for pårørende.

  Inden den endelige udgave af patientstuen implementeres i Nyt OUH-projektet er det hensigtsmæssigt at få testet patientstuen ”in real life” på OUH for at finde løsninger på de identificerede udfordringer. Derfor ansøges der om 1,4 mio. kr. til at få ombygget nogle rum på afdeling D, gynækologisk sengeafsnit, samt etableret fremtidens patientstue med toilet og bad. Flytning af funktioner, som forventes at koste ca. 0,5 mio. kr., finansieres af driften på OUH.

  Regionsrådet meddelte i 2012 anlægsbevilling vedr. nyt byggeteknisk paradigme. Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Projekt vedrørende fremtidens patientstue foreslås derfor finansieret ved at nedskrive den meddelte anlægsbevilling og afsatte rådighedsbeløb.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At idéoplæg vedr. fremtidens patientstue godkendes.

  At der meddeles en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. (indeks 139,9) til formålet.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. hertil i 2017, idet anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. nyt byggeteknisk paradigme nedskrives tilsvarende.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende byggeprogram og licitationsresultatet inden for den meddelte anlægsbevilling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-10-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/32198
  2. Spørgsmål angående parkeringssituationen ved Esbjerg Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Formand for Innovationsudvalget Karsten Uno Petersen har bedt om en redegørelse for parkeringsforholdene på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med ”Vi bygger for livet” arrangementet på Esbjerg Sygehus den 3. september 2017 har formand for Innovationsudvalget Karsten Uno Petersen bedt om en redegørelse for parkeringsforholdene på Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  Redegørelse fra Sydvestjysk Sygehus er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-10-2017

  Til orientering.

  Peter Christensen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/11394
  3. Vækstpartnerskabsaftale for 2017/18 indgået mellem Syddansk Vækstforum og regeringen
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Vækstforum har den 5. september 2017 indgået en vækstpartnerskabsaftale med regeringen. Et af temaerne i aftalen er sundheds- og velfærdsinnovation.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum har den 5. september 2017 indgået en vækstpartnerskabsaftale med regeringen. Aftalen løber frem til 30. juni 2018.

  Vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Vækstforum består af 3 hovedinitiativer:

  1) Energiteknologier i verdensklasse - Center for Industriel Elektronik

  2) Sundheds- og velfærdsinnovation

  3) Teknologipagt, digitalisering og design

  Sundheds- og velfærdsinnovation
  Life science har stor betydning for den danske samfundsøkonomi i forhold til beskæftigelse, omsætning og eksport. Life Science består af flere forskellige brancher, herunder biotek- og farmavirksomheder, som tegner sig for en stor del af økonomien og væksten på området, men også virksomheder inden for medico-, sundheds- og velfærdsteknologi.

  Eftersynet af erhvervsfremmeindsatsen og regeringens vækstteam for life science påpegede, at erhvervsfremmen inden for life science-området er præget af overlappende ydelser og uklare snitflader. Blandt andet derfor har regeringen nedsat Forenklingsudvalget for erhvervsfremme som primo 2018 skal fremlægge forslag, der løfter regeringens ambition for en mere enkel og effektiv erhvervsfremmeindsats, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

  Syddansk Vækstforum har sammen med private og offentlige partnere igangsat og understøttet en række initiativer, som adresserer behovene blandt virksomheder inden for medico-, sundheds- og velfærdsteknologi, herunder den nationale erhvervsklynge Welfare Tech samt det nationale markedsføringskonsortium, Healthcare Denmark. Dertil kommer et nationalt elitetræningscenter for sundheds- og velfærdsteknologi i regi af Scale Up Denmark. Desuden er der i Syddanmark opbygget et stærkt test- og innovationsmiljø, som er nationalt tilgængeligt og specifikt adresserer behov for udvikling og test af løsninger i samarbejde mellem den offentlige sektor og virksomheder indenfor medico-, sundheds- og velfærdsteknologi.

  For sundheds- og velfærdsteknologi er parterne enige om behovet for en enklere og mere effektiv klynge- og innovationsindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov og de enkelte indsatsers kvalitet. Det fremgår af aftalen, at Syddansk Vækstforum i et tværregionalt samarbejde vil arbejde for at effektivisere og forenkle klynge- og innovationsindsatsen inden for sundheds- og velfærdsteknologi. Syddansk Vækstforum vil lægge vægt på adgang for virksomheder fra hele Danmark og en reel forenkling med afsæt i de eksisterende styrkepositioner og udviklingsmiljøer.

  Der er indgået forpligtende aftaler mellem de tre vestdanske vækstfora om en forenkling og konsolidering af klyngeindsatsen inden for sundheds- og velfærdsteknolog, så det bliver nemt og enkelt for virksomhederne at finde vej til det rette tilbud uanset geografisk beliggenhed. De vestdanske vækstfora har aftalt kun at finansiere én landsdækkende klyngeorganisation inden for hver styrkeposition. Den landsdækkende klyngeorganisation kan omfatte lokale og regionale huse, der sikrer en let adgang til relevante initiativer for virksomhederne. Endvidere er det aftalt, at regionale klyngeinitiativer skal samordnes med nationale innovationsnetværk, samt at organiseringen skal være virksomhedsdrevet, så tilbuddene afspejler virksomhedernes efterspørgsel og behov. Der pågår således en dialog mellem Welfare Tech og de øvrige klyngeorganisationer inden for medico, sundheds- og velfærdsteknolog om konsolidering og samordning af klyngeindsatsen.

  Parterne er endvidere enige om at drøfte arbejdet i det nationale markedsføringskonsortium, Healthcare Denmark, bl.a. i forbindelse med regeringens kommende Vækstplan for Life Science.

  Vækstpartnerskabsaftalen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-10-2017

  Til orientering.

  Sonny Berthold orienterede endvidere fra møde i USE den 24. august 2017 angående drøftelser om excellente forskningsmiljøer.

  Peter Christensen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/11394
  4. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 8. september 2017 at give tilsagn til tre projekter inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 8. september 2017 at give tilsagn til følgende tre projekter inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-Pulje:

  Infektionshygiejnisk Kvalitetsrengøring

  Ansøger og partner: Abtion A/S, CoLab Lillebælt samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé:
  Virksomheden Abtion A/S har udviklet en teknisk løsning i form af en applikation, der har til formål at støtte rengøringspersonale i deres daglige opgaver og gøre eksempelvis instruktioner til dosering, klargøring, rækkefølge og metoder nemt tilgængelige. Produktet består af en applikation til en tablet, der påmonteres en rengøringsvogn.

  Rengøringspersonalet, som ofte går alene i institutionerne, vil på tabletten kunne få hjælp til at pakke vognen, få besked om ændringer i dagens plan og vejledning i rækkefølge og kludeskift, således at de nationale infektionshygiejniske retningslinjer kan følges i og på tværs af rum. 

  Rengøringspersonalet vil således også få fokus på at være med til at bryde smittekæder i hospitaler og primærsektoren herunder skoler og dagtilbud. Endvidere er det målet, at løsningen skal understøtte kommunikation på tværs af faggrupper (rengøringspersonale og lokalernes brugere) for at sikre effektiv ressourceudnyttelse gennem behovstilpasset rengøring.

  Partnerskabet bag projektet ønsker at teste og videreudvikle løsningen i børneinstitutioner i samarbejde med i Middelfart Kommune med henblik på at opnå en vurdering af teknologien.

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

  Omsætningsvækst

  0, 35 mio. kr.

  19,2 mio. kr.

  Jobvækst

  2 ansatte

  12 ansatte

  Økonomi:
  Det samlede budget er på 1.528.007 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI pulje på 1.146.005 kr., mens 382.002 kr. er egen finansiering.

  Test af RehabiliteringsSoftboard – TARS

  Ansøger og partner: EYEBAB ApS, Sydvestjysk Sygehus, neurorehabiliteringen Grindsted; Billund Kommune, Sundhed; Syddansk Sundhedsinnovation samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé:
  Virksomheden EYEBAB vil i projektet teste og videreudvikle rehabiliteringsløsningen EYEBAB Softboard i samarbejde med såvel senhjerneskadede tilknyttet henholdsvis Sydvestjysk Sygehus neurorehabiliteringscenter og Billund Kommune.

  EYEBAB Softboardet er en berøringsfølsom interaktiv tavle med en blød overflade, der gør det muligt for brugeren at have direkte og fuldstændig kontakt med boardet uden at få ømme hænder/fingre af at træne. Boardet fylder hovedparten af synsfeltet, hvilket muliggør træning af det perifere syn (orienteringssynet). Brugeren modtager feedback på træningsindsatsen og motiveres gennem konkurrence, spil og leg til at yde lidt ekstra. Boardet skal testes af min. 40 voksne senhjerneskadede, og projektet vil bidrage med dokumentation for, at brug af EYEBAB’s softboard har effekt på borgerens genoptræning efter en sen-hjerneskade.

  Virksomheden er lokaliseret i Billund og er nystartet, men direktør og medejere har flere års erfaring fra det private erhvervsliv og specialviden om synstræning.

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

   

  Omsætningsvækst

  2,1 mio. kr.

  72,9 mio. kr.

   

  Jobvækst

  3 ansatte

  15 ansatte

   

   

   

  Økonomi:

  Det samlede budget er på 1.430.042 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI-pulje på 1.072.531.50 kr., mens 357.510,50 kr. er egenfinansiering.

  Personcentreret pleje og omsorg med digitale livshistorier - MeWe Connect

  Ansøger og partner: Danish Display Solutions ApS, Nørrevænget Plejehjem i Faaborg-Midtfyn Kommune; Odense Universitetshospital, CoLab Odense samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé:
  Virksomheden Danish Display Solutions vil i projektet teste og videreudvikle en tværsektoriel løsning, MeWe Connect, i samarbejde med demente, deres pårørende, samt personale på et plejehjem og et sygehus.

  MeWe Connect består af en computer, der monteres bag på den dementes eget TV, samt et online system, hvor der udover forskelligt stimulerende indhold også kan uploades personligt indhold. Med andre ord tilføjes den dementes TV endnu en kanal. De pårørende får mulighed for at udarbejde en kort livshistoriefilm, oploade fotos, der kan formidle personens levede liv, mens pårørende og plejepersonale kan registrere den dementes præference i forbindelse med omsorg og pleje. Løsningen gør det bl.a. muligt for nyt personale hurtigt at sætte sig ind i hvilken person de står over for, hvilket der kan være særligt behov for ved miljøskifte, herunder hvis den demente indlægges på et sygehus.

  Virksomheden er etableret i 2013 og sælger allerede forskellige skærmløsninger og styringssoftware.

  Såfremt partnerkredsen gennem testprojektet bliver bekræftet i deres tese om, at løsningen på tværs af sektorer kan virke beroligende og give bedre relationer til den demente, forventer virksomheden at omsætte det til en supplerende forretning med omsætnings- og jobvækst til følge.

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

  Omsætningsvækst

  44.590 kr.

  11,6 mio. kr.

  Jobvækst

  2 ansatte

  15 ansatte

  Økonomi:

  Det samlede budget er på 931.610 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI-pulje på 698.707,50 kr., mens 232.902,50 kr. er egenfinansiering.

   

   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-10-2017

  Til orientering.

  Peter Christensen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/1028
  5. Midtvejsevaluering af Syddansk OPI-pulje
  fold dette punkt ind Resume

  Den syddanske pulje til offentlig-privat innovation (Syddansk OPI-pulje) er godt halvvejs i projektperioden, og der er blevet gennemført en ekstern evaluering med det formål at vurdere resultater og forventede effekter samt at komme med anbefalinger til puljens virke.

  Evalueringen viser, at syddanske virksomheder fortsat har positivt udbytte af Syddansk OPI-pulje, og kommer med anbefalinger til mindre justeringer af den eksisterende pulje.

  Evalueringen anbefaler i forbindelse med tilrettelæggelse af en eventuel ny pulje, når den nuværende pulje løber ud, at der sker en koncentration omkring Sundheds- og velfærdsinnovationsområdet, idet det er på det område, at puljen efterspørges mest og udbyttet af offentlig-privat innovationssamarbejder er størst.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforum har besluttet, at alle igangsatte initiativer skal eksternt evalueres - altså også Syddansk OPI-pulje. Der er i løbet af 2. kvartal 2017 gennemført en ekstern midtvejsevaluering af Syddansk OPI-pulje med det formål at vurdere resultaterne og de forventede effekter af de støttede OPI-projekter. Midtvejsrapporter omfatter normalt kun anbefalinger og tiltag, der kan gennemføres i den resterede del af projektperioden. I dette tilfælde skal evalueringen også give input til, hvordan puljen kan tilrettelægges, når den nuværende pulje, der løber, lukkes.

  Evalueringen viser positive erfaringer med puljen, herunder bl.a. andet, at test og udviklingsforløb med offentlige partnere styrker mulighederne for vækst i virksomhederne, og at virksomheder inden for sundheds-og velfærdsinnovation oplever offentlig-privat innovationssamarbejde som en central forudsætning for produktudvikling. Der er på tidspunktet for evalueringen bevilliget støtte til 16 projekter, hvilket vurderes tilfredsstillende med et mål på 32.  

  Desuden viser evalueringen, at rammerne omkring puljen fungerer godt, herunder klyngerne og Syddansk Universitets rolle, omend der er forslag om, at klyngerne med fordel kan spille en mere fremtrædende rolle i projekternes afsluttende fase.

  Evalueringen baserer sig bl.a. på en spørgeskemaundersøgelse og interview med de virksomheder, som har opnået tilsagn om støtte til et test- og videreudviklingsprojekt. Evalueringen konkluderer, at virksomhedernes effektforventninger ligger væsentligt over puljens forventede niveau.

  Vedrørende overvejelser om, hvordan en ny pulje kan tilrettelægges rummer evalueringen bl.a. den konklusion, at værdien af OPI-samarbejdet uden for sundheds- og velfærdsinnovationsområdet er begrænset, hvorfor en anbefaling går på fremadrettet udelukkende at udbyde puljen inden for sundheds- og velfærdsområdet og om muligt på anden måde at imødekomme de øvrige forretningsområder under den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Evalueringens resultater vil blive forelagt Syddansk Vækstforum, som skal tage stilling til, hvordan en eventuel ny pulje skal tilrettelægges.

  Midtvejsevalueringen ”Syddansk OPI-pulje” er vedlagt som bilag.

  På mødet vil midtvejsanalysens resultater blive præsenteret af afdelingschef Dorthe Kusk.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-10-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  Peter Christensen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/579
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2017, torsdage kl. 15.00-18.00.

  • Tirsdag den 14. november 2017, kl. 11.00-14.00 – Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. Formøde for formandskabet kl. 10.15-11.00.
  • Torsdag den 14. december 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.

  Formøde for formandskabet kl. 14.15-15.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-10-2017

  Der afholdes ordinært møde tirsdag den 14. november 2017 kl. 11.00 – 14.00 på Aabenraa Sygehus. Endvidere afholdes fællesmøde med Psykiatri- og Socialudvalget den 14. november 2017 kl. 13.30 – 14.00 på Aabenraa Sygehus.

  Peter Christensen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  7. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-10-2017

  -

  Peter Christensen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 10-10-2017

  -

  Peter Christensen og Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 12-10-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |