Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 10. oktober 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 10. oktober 2017

Mødedato
10-10-2017 kl. 14:00 - 16:10

Mødested
Tønder Rådhus, Wegners Plads 2, 6270 Tønder Lokale

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • William Jensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Evaluering af brobyggerordning i Lægevagten
  2. Rehabilitering og recovery i Sønderjylland - et samarbejdsprojekt om forløbsprogram for borgere med angst og depression i relation til beskæftigelsesområdet
  3. Status på projekterne vedr. Den Digitale Ø - Ærø
  4. Aftale om ny overenskomst på almenlægeområdet
  5. Status på lægedækning, almen praksis
  6. Mødeplan og temaer 2017
  7. Eventuelt
  8. Etablering af almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus


  Sagsnr. 17/30563
  1. Evaluering af brobyggerordning i Lægevagten
  fold dette punkt ind Resume

  Administrationen foreslår, at der, på baggrund af en evaluering, igangsættes et forsøgsprojekt i forbindelse med brobyggerordningen i Kolding. Forslaget er udarbejdet sammen med Fælles Akut Modtagelse (FAM) Kolding og Lægevagten Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2012 blev der i Region Syddanmark påbegyndt et forsøgsprojekt om brobyggerordning mellem Fælles Akut Modtagelse (FAM) Odense og Lægevagten i Region Syddanmark. Formålet var at forbedre kvaliteten for skadestuens og Lægevagtens patienter. En brobygger møder patienten ved ankomst og skal sikre kommunikation og samarbejde mellem lægevagten og sygehusets akutfunktion.

  Den 23. juni 2014 besluttede regionsrådet at gøre brobyggerordningen permanent og at udbrede ordningen til regionens øvrige sygehuse. I 2015 blev brobyggerordningen etableret på sygehusene i Esbjerg, Vejle og Aabenraa. Ordningen blev først etableret i Kolding og Sønderborg i løbet af 2016 på grund af ombygninger.

  I Odense er brobyggeren til stede og til rådighed for vagtlægerne i hele Lægevagtens åbningstid på sygehuset. På de andre sygehuse er brobyggerordningen fleksibel, dvs. brobyggeren kan tilkaldes ved behov inden for en afgrænset periode i Lægevagtens åbningstid.

  I foråret 2017 iværksatte administrationen en evaluering af brobyggerordningerne. Ud fra evalueringen kan det konkluderes, at brobyggerordningen fungerer tilfredsstillende på de fleste sygehuse. Der har været stigende tilfredshed med ordningen efter nogle mindre begyndervanskeligheder. 

  I Esbjerg er brobyggerordningen inaktiv på nuværende tidspunkt, da Lægevagten og skadestuen ikke kunne tilvejebringe et tilfredsstillende samarbejde om ordningen. Brobyggerordningen i Odense er p.t. den eneste ordning med fuldtidsnormering. De resterende ordninger er alle deltidsnormeret. Dette kan vanskeliggøre et optimalt og tilstrækkeligt udbytte af brobyggerordningerne.

  Som led i den løbende kvalitetsforbedring af brobyggerordningen har administrationen

  sammen med FAM Kolding og Lægevagten Syddanmark udarbejdet forslag til et muligt forsøgsprojekt i den eksisterende brobyggerordning på Kolding Sygehus. Et eventuelt forsøgsprojekt vil medføre en udvidelse af den eksisterende ordning, så brobyggerne i forsøgsperioden er til rådighed i hele Lægevagtens åbningstid samt på søn- og helligdage efter forbillede fra Odense.

  Ordningen tilrettelægges som et forsøg med henblik på at vurdere effekterne af en udvidet ordning. Det foreslås, at forsøgsprojektet iværksættes pr. 1. november 2017 og udløber 1. maj 2018. Forsøgsprojektet evalueres efter cirka fire måneders drift.

  Det anslås, at et forsøgsprojekt af seks måneders varighed med opnormering af brobyggerordningen i Kolding vil medføre en udgift på cirka 248.000 kr. til øgede personaleudgifter.

  Administrationen foreslår, at 2017-midlerne til brobyggerordningen fra den nedlagte ordning i Esbjerg, svarende til 282.000 kr., tilbageføres og benyttes som finansiering til det beskrevne forsøgsprojekt i Kolding. Der blev oprindeligt udmøntet 582.000 kr. årligt til brobyggerordningen i Esbjerg, men de 300.000 kr. var øremærket til sekretærassistance, hvorfor udmøntning til brobyggerordning er på de resterende 282.000 kr. 

  Det bemærkes, at der ved regionsrådets godkendelse er tale om en engangs tilbageførelse af midler fra Sydvestjysk Sygehus. Såfremt forsøgsprojektet ønskes permanentgjort, vil der skulle ansøges om yderligere midler fra ”det patientnære tilbud”.

  Dette punkt videreføres, ved godkendelse, til Forretningsudvalget. Såfremt Forretningsudvalget følger indstillingen, vil punktet blive forelagt regionsrådet den 30. oktober 2017.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At det fremlagte forsøgsprojekt for brobyggerordningen i Kolding godkendes.

  At forsøgsprojektet finansieres af de i forvejen udmøntede midler fra ”den patientnære indsats”.

  At de udmøntede midler for 2018 til brobyggerordningen på Sydvestjysk Sygehus fra ”den patientnære indsats” videreføres til Sygehus Lillebælt, Kolding som finansiering af det fremlagte forsøgsprojekt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-10-2017

  Udvalget godkendte indstillingen.

  Marianne Mørk Mathiesen stemte imod.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/12559
  2. Rehabilitering og recovery i Sønderjylland - et samarbejdsprojekt om forløbsprogram for borgere med angst og depression i relation til beskæftigelsesområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om samarbejdsprojektet ”Rehabilitering og Recovery i Sønderjylland”.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt Rehabilitering og recovery er et toårigt samarbejdsprojekt mellem Psykiatrisygehuset og de sønderjyske kommuner.

  Projektet bliver finansieret af Socialstyrelsen og er opdelt i to faser. I fase et fra 2016 blev der udviklet et forløbsprogram for borgere med angst og depression i relation til beskæftigelsesområdet. I fase to, som begyndte primo 2017, implementeres programmet, mens der opbygges viden og erfaring på området.

  Forløbsprogrammets formål er at sikre øget borgerinddragelse og borgertilfredshed samt at øge samarbejde, vidensdeling og forståelse af de forskellige arbejdskulturer i de inddragede sektorer. På længere sigt er målet, at borgerne genetablerer en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at forløbsprogrammet implementeres i andre kommuner.

  Charlotte R. Josefsen, administrerende sygehusdirektør, Psykiatrisygehuset og Anne-Mette Dalgaard, fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked, Tønder Kommune giver en orientering om status på projektet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-10-2017

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/19891
  3. Status på projekterne vedr. Den Digitale Ø - Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedssamordningsudvalget blev på møde den 8. august 2017 præsenteret for to projekter vedrørende anvendelse af digital teknologi på sundhedsområdet på Ærø.
  Projekterne omhandler virtuelle patientkonsultationer samt etablering af en telemedicinsk hospiceplads på Ærø Sygehus. Der gives på mødet en status på projekternes fremdrift.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget blev på møde den 8. august 2017 præsenteret for to projekter vedrørende anvendelse af digital teknologi på sundhedsområdet på Ærø. Projekterne omhandler virtuelle patientkonsultationer samt etablering af en telemedicinsk hospiceplads på Ærø Sygehus.

  Begge projekter er kendetegnet ved en stor grad af kompleksitet, og der pågår derfor pt. et grundigt afklarende arbejde i forhold til såvel interessenter, økonomi som IT-understøttelse. Gruppen af interessenter er kendetegnet ved at være sammensat af repræsentanter fra flere sektorer, herunder sygehus, kommune, almen praksis og hospice. Der arbejdes pt. på at opnå størst mulig tilslutning og ejerskab, idet der er ønske om bred opbakning til projekterne for at sikre de bedste muligheder for gennemførelse og dermed det bedste grundlag for vurdering af udbredelsespotentiale, når projekterne er tilendebragt.

  Derudover lægges vægt på, at vilkårene, herunder særligt de økonomiske vilkår for at indgå i projekterne, er tilstrækkeligt beskrevne og i overensstemmelse med de øvrige linjer, der er lagt for lignende projekter på området. For så vidt angår IT-understøttelsen af projekterne, pågår der pt. internt i regionen en strategisk afklaring, som forventes tilendebragt ultimo 2017. I de projektbeskrivelser, som udvalget tidligere har været forelagt til orientering, foreslås en anden platform end den, der pt. anvendes i andre dele af regionen, bl.a. i telepsykiatrien. Med henblik på at sikre den optimale udnyttelse af ressourcerne, pågår der derfor pt. et arbejde med at undersøge, om der med fordel kunne peges på en eksisterende platform til projekterne på Ærø fremfor, at der skal indkøbes noget nyt. Dette kræver en grundig analyse af de forskellige IT-understøttelsesværktøjer og de muligheder, de indeholder. 

  De igangværende undersøgelser og afklaringer forventes tilendebragt ultimo november, hvorefter Sundhedssamordningsudvalget blive forelagt en sag på mødet i december 2017, omhandlende den telemedicinske hospiceplads på Ærø Sygehus. Hvad angår projektet vedrørende de virtuelle patientkonsultationer, forventes en sag at blive forelagt til politisk behandling primo 2018.

  Der er løbende kontakt til og koordinering med Ærø Kommune vedrørende processen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-10-2017

  Til orientering.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/31058
  4. Aftale om ny overenskomst på almenlægeområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der er den 14. september 2017 indgået aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om fornyelse af overenskomsten for de praktiserende læger.  Aftalen forelægges til orientering og hovedelementer i aftalen gennemgås.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er den 14. september 2017 indgået aftale mellem PLO og RLTN om fornyelse af overenskomsten for de praktiserende læger. Aftalen er resultat af et cirka 10 måneder langt forhandlingsforløb.

  Overenskomsten er treårig med virkning fra den 1. januar 2018. Aftalen er indgået under forbehold for godkendelse hos hver af parterne. Hovedelementer i aftalen nævnes nedenfor og uddybes nærmere i vedlagte notat. Afdelingschef Frank Ingemann Jensen vil gennemgå indholdet nærmere på mødet.

  Kvalitetsområdet

  Der indføres en ny model for kvalitetsarbejdet. Omdrejningspunktet er dannelse af faglige fællesskaber, klynger, hvori lægerne skal arbejde med kvalitetsdata og kvalitetsudvikling. En klynge omfatter som minimum et antal praksis med samlet minimum 30.000 patienter.

  Modellen understøttes ved på centralt plan at etablere en programorganisation med tilhørende programbestyrelse og programstyregruppe. Bestyrelsen træffer overordnede, strategiske beslutninger, og styregruppen har ansvar for den løbende ledelse af det samlede program. Lokalt vælges for hver klynge en klyngekoordinator, som det lægges op til fungerer som det omkringliggende sundhedsvæsens kontaktperson vedrørende kvalitetsarbejdet.


  Deltagelse i klynger er frivilligt for den enkelte praksis. Deltagende læger modtager 10.000 kr. for at indgå og fritages for en ny akkrediteringsrunde. Læger, der ikke indgår i en klynge den 1. november 2019, skal gennemgå endnu en akkrediteringsrunde.

  Parterne har aftalt en plan for adgang til data fra almen praksis, som i første omgang har fokus på at bringe almen praksis på niveau med aktiviteterne før lukning af DAMD.

  Udvikling af indikatorer for almen praksis.


  Understøttelse af populationsansvar, bl.a. ved udvikling af digitaliserede løsninger.

  Kronikerbehandling - opgaveflytning

  En del af aktiviteten på sygehusambulatorierne vedrørende patienter med diabetes type 2 og KOL flyttes ud i almen praksis.


  Der indføres et fast, årligt kronikerhonorar pr. diabetes- og KOL-patient, som omfattes af programmet. Honoraret er uafhængigt af antallet af kontaktydelser i løbet af året. Der er aftalt en øget opsporingsindsats i forhold til KOL-patienter og en indsats for børn med astma.


  Den praktiserende læge skal fremover udarbejde elektroniske forløbsplaner for sygdomsforløbet for patienter med KOL, diabetes eller lænde-/rygproblemer. Det er aftalt, at KOL og diabetes type 2 bliver obligatoriske temaer i den systematiske efteruddannelse, og at der tilbydes efteruddannelse på områderne til praksispersonale.

  Lægedækning

  Parterne ønsker at forbedre lægedækningen i områder langt fra universitetsbyerne og i socialt belastede områder ved at skabe mere attraktive vilkår for praktiserende læger i de lægedækningstruede områder, herunder ret til delepraksis i op til seks år for praksis i disse områder.


  Mulighed for ansættelse af fase 3 læger i almenmedicinske hoveduddannelsesforløb for praksis i lægedækningstruede områder og ingen begrænsninger på antallet af ansatte læger i praksis.


  Praksis med ansatte i disse områder får ret til godtgørelse ved sygdom, barsel, adoption m.v.


  Regionen disponerer fremover ved lægers ophør over ydernumre fire måneder før ophør (mod nuværende tre måneder).

  En del af basishonoraret differentieres i henhold til forskelle i patienters alder, køn og sygelighed og ud fra lægedækningstruede områder for at sikre, at lægerne honoreres i henhold til den arbejdsmængde, der er forbundet med de enkelte patientgrupper, og således lægedækningstruede områder tilgodeses. Der etableres en ordning på 60 mio. kr., hvoraf praksis med størst patienttyngde og praksis beliggende i lægedækningstruede områder tilgodeses med hhv. 60 % og 40 % af puljen.

  Diverse emner

  Sygebesøg: Opprioriteres, så der vil blive kørt flere sygebesøg, herunder ved besøg ud over 15 km. både til patienter i eget hjem og på kommunale akutpladser.

  Med hensyn til de kommunale akutfunktioner indgår i aftalen ikke et generelt ansvar for at dække kommunens akutpladser. Rammerne for denne opgave skal fastlægges i en underliggende aftale i regi af sundhedsaftale og praksisplan.

  Sammenhæng ved sektorovergange: Styrket opsøgende indsats over for sårbare borgere, som har et opfølgningsbehov efter indlæggelse eller ambulant kontakt på hospitalet.


  Udviklingsarbejde af de tekniske meddelelsesstandarder, som sikrer den basale kommunikation mellem hospital, almen praksis og kommuner, herunder en ny epikrisestandard og en ny korrespondancemeddelelse mellem kommunens plejepersonale og almen praksis. Der skal også ses på henvisninger fra almen praksis til sygehus.

  Akutområdet: Udbuds- og regionsklinikker drevet med hjemmel i sundhedsloven skal fremover indgå i lægevagtsbetjeningen, såfremt der indgås lokal aftale mellem regionen og PLO herom.

  Kræftindsats: Forbedret opfølgende indsats i forhold til kræftpatienter. Kontroller i forbindelse med visse kræftsygdomme placeres i almen praksis.

  Økonomi

  Med aftalen tilføres i overenskomstens tredje år en vækst på 660 mio. kr., herunder 100 mio. kr. til sygebesøg, 121 mio. kr. til opbygning af kapacitet til kronikerbehandling og 101 mio. kr. til diabetesopgaven.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-10-2017

  Orienteredes, herunder om nyskabelser, kvalitetsudvikling, opgaveflytning, lægedækning og finansiering.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/14073
  5. Status på lægedækning, almen praksis
  fold dette punkt ind Resume

  Status på lægedækning i almen praksis.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Lægedækningstruede områder

  Lægedækningsudvalget under Praksisplanudvalget har på møde den 29. september 2017 tage fornyet stilling til status for lægedækningstruede områder. På mødet gives status for, hvilke områder der aktuelt defineres som lægedækningstruede.

  Praksisafdelingen vurderer forud for mødet i Lægedækningsgruppen, at der fortsat er behov for fokus på følgende områder, der er udfordret af lægemangel eller på anden vis sårbare i forhold til lægedækning:

  Området omkring Agerbæk/Bramming/Holsted/Gørding er stadig lægedækningstruet. Det lykkedes ikke at afsætte ydernummer i området ved den seneste annoncering.

  • Vejle Kommune:

  Vejle by er reelt lægedækningstruet, idet samtlige praksis er lukket for tilgang. Situationen har været forværret af, at én af lægerne har været fraværende fra praksis grundet sygdom og ikke har kunnet finde vikar i fraværsperioden.

  Regionen har gennemført udbud af - og sideløbende annonceret ydernummer efter anden ophørende læge inklusive patienter til salg. Der gives status for denne proces på mødet.

  • Aabenraa Kommune:

  I Aabenraa by er der fortsat kun én praksis, der er åben for patienttilgang, hvorfor området fortsat betragtes som lægedækningstruet. Det lykkedes ikke at afsætte ydernummer i Aabenraa ved den seneste annoncering.

  Lægedækning i øvrigt

  Fredericia Kommune:

  I Fredericia by er der aktuelt fire lægepraksis, der er åbne for tilgang. Region Syddanmark har åbnet midlertidig lægeklinik til drift af ydernummer indleveret af ophørende læge. Den fremtidige drift af klinikken overvejes pt.

  Ribe:

  Der er pt. udbudt et ydernummer efter ophørende læge til områdets læger. Ingen har vist interesse herfor. Der er tilknyttet ca. 900 patienter til ydernummeret samt betjening af satellitfunktion på Mandø. Regionen forventer at etablere et midlertidigt tilbud efter SSL § 227, stk. 6, i samarbejde med en stedlig læge. Til foråret 2018 annonceres ydernummeret igen, idet et par unge læger, der bliver færdige i sommeren 2018, har tilkendegivet interesse for ydernummeret. Det afklares i den forbindelse, om satellitten på Mandø skal bevares.

  Ølgod:

  En af de udenlandsk rekrutterede læger har vist interesse for at nedsætte sig i Ølgod i samarbejdspraksis med de to nuværende praktiserende læger i byen. Der er fortsat drøftelse af formalia i forbindelse hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-10-2017

  Orienteredes, herunder om situationen i Vejle, Fredericia, Ribe og Ølgod.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/72
  6. Mødeplan og temaer 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan og temaer 2017:

  Dato og klokkeslæt

  Mødested

  10. oktober 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Tønder Kommune, Rådhuset, Wegners Plads 2, 6270 Tønder

  7. november 2017 kl. 14:00 – 16:00

  Headspace Billund, Østergade 27 B, 7200 Grindsted

  5. december 2017 kl. 13.30 – 15.30

  Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-10-2017

  Til orientering.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge, William Jensen og Thies Mathiesen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/72
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-10-2017

  Orientering om ydernummer.

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/14879
  8. Etablering af almenmedicinsk klinik på Sydvestjysk Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i sikringen af lægedækningen i Esbjerg foreslås det, at regionen ansøger Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens § 233, stk. 2. Konkret foreslås, at der etableres en almenmedicinsk klinik i regionalt regi på Sydvestjysk Sygehus.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i henhold til sundhedsloven forpligtet til at sikre regionens borgere en god lægedækning med tilgængelige sundhedstilbud i hele regionen.

  Opfyldelsen af denne forpligtelse er imidlertid udfordret i visse dele af regionen, da rekruttering af læger til disse områder er vanskelig og i perioder medfører manglende lægevalg. På trods af regionens vedvarende arbejde med at sikre lægedækning både på den lange, mellemlange og akutte bane, må det forudses, at der også de kommende år vil være lægedækningskritiske områder i regionen, herunder i Esbjerg-området. 

  Lægedækningen i det vestjyske og særligt i Esbjerg har været kritisk udfordret gennem flere år, og det er forventningen, at det fortsat vil gøre sig gældende de kommende år. Der har gennem de seneste år været meget begrænset lægevalg i Esbjerg og omegn, og det har været nødvendigt at etablere et midlertidigt, regionsdrevet tilbud i henhold til sundhedslovens § 227, stk. 6 og efterfølgende en klinik drevet af en privat aktør.

  Dette lægger op til, at der må afprøves et nyt set-up, hvor sikring af lægedækning bl.a. sker gennem nye organisationsformer i samdrift mellem sygehus og almen praksis.

  Det foreslås på den baggrund derfor, at regionen ansøger Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens § 233, stk. 2. Konkret foreslås, at der etableres en almenmedicinsk klinik i regionalt regi på Sydvestjysk Sygehus.

  Ansøgningen om en sådan klinik tager afsæt i det overordnede formål at sikre borgerne lige adgang til lægehjælp og relevante sundhedstilbud. Dette skal ske ved at afprøve samdrift og nye metoder og organisatorisk set-up mellem almen praksis og sygehus.

  Intentionen er at optimere det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om patienterne med det mål at sikre bedre og mere sammenhængende patientforløb. Det kommunale niveau søges også inddraget. For en nærmere uddybning af modellen henvises til bilaget med udkast til ansøgning. Klinikken vil i princippet begynde uden patienter, men der forventes en relativ hurtig tilgang til praksis på grund af det begrænsede lægevalg i byen gennem flere år og ældre lægers forventede ophør uden anden overtagelse.

  Ansøgningen ligger helt på linje med den brede politiske aftale om lægedækning, der kom som opfølgning på rapporten fra regeringens lægedækningsudvalg (”Lægedækning i hele Danmark”).

  Der lægges op til at ansøge om en forsøgsperiode på seks år og til, at den samlede indsats vil blive finansieret af det budget, der i forvejen anvendes på området.

  Det bemærkes, at udformningen af udkastet til ansøgning til ministeriet er sket i tæt samarbejde med Sydvestjysk Sygehus.

  Direktionen tilsluttede sig på møde den 4. september 2017 ansøgningen til ministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At regionen ansøger Sundheds- og Ældreministeriet om tilladelse til at etablere forsøg med nye organisationsformer efter sundhedslovens § 233, stk. 2, konkret i form af etablering af en almenmedicinsk klinik i regionalt regi på Sydvestjysk Sygehus.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 10-10-2017

  Udvalget godkendte indstillingen.

   

  Poul Sækmose, Preben Friis-Hauge og William Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 12-10-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap