Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedsudvalgetpilSundhedsudvalget - Referat - 24. oktober 2017

Sundhedsudvalget - Referat - 24. oktober 2017

Mødedato
24-10-2017 kl. 16:25 - 17:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 5

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Herdis Hanghøi, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Jens Møller, V
 • Pierre Topaz, A
 • Peter Christensen, A
 • Pia Tørving, A

 • Afbud
 • Pia Tørving, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Projekt: Læger og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis
  2. Fornyelse af samarbejdsaftale med Palliativt Frivilligt Netværk
  3. Orientering om høringssvar angående lov om oprettelse af nationalt genomcenter
  4. Status - optaget til sygeplejerskeuddannelserne i 2017
  5. Mødeplan
  6. Meddelelser
  7. Eventuelt


  Sagsnr. 17/23397
  1. Projekt: Læger og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis
  fold dette punkt ind Resume

  På Sundhedsudvalgets møde den 19. august 2017 blev der fremlagt et forslag til et projekt om læger og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis.

  Forslaget blev fremlagt af forskere fra Forskningsenheden for Almen Praksis v/ Syddansk Universitet, som også fortalte om perspektiverne i at indlede et samarbejde om dette emne i Region Syddanmark.

  Der foreligger nu et konkret projektoplæg og forslag til finansiering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det har længe været Sundhedsudvalgets ønske at støtte op om initiativer i Region Syddanmark med henblik på at afdække, om der er patientgrupper, som kunne have gavn af behandling med medicinsk cannabis, men som i dag ikke har denne mulighed under legale former.

  Sundhedsudvalget har derfor indledt et samarbejde med Forskningsenheden for Almen Praksis v/ Syddansk Universitet, som har formuleret et forslag til et projekt om læger og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis.

  På Sundhedsudvalgets møde den 19. august 2017 blev idéerne til projektet fremlagt mundtligt, og der foreligger nu et konkret projektoplæg og et forslag til finansiering af projektets budget på 1.160.700 kr. inkl. overhead.

  Forskningsprojektet kan ses i sammenhæng med den 4-årige forsøgsordning, som regeringen i øjeblikket har fremsat lovforslag om, og som forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

  I forbindelse med forsøgsordningen bliver der også mulighed for at ansøge om støtte til projekter med henblik på videnskabelig erfaringsopsamling.

  Perspektiverne i forskningsprojektet kan blandt andet være at bane vejen for oprettelsen af et decideret videncenter på området med forankring i Region Syddanmark.

  Det foreslås, at projektet finansieres via restmidler på forskningsområdet, primært opstået som følge af mangel på kvalificerede ansøgninger til puljen for forskning i Traditional Chinese Medicine (TCM)-akupunkturbehandling. I budget 2013 afsatte Regionsrådet 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015 til en forskningspulje inden for netop dette område.

  Med anvendelsen af restmidlerne til finansiering af projektet om lægers og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis anses puljen for forskning i TCM-akupunkturbehandling dermed som fuldt udmøntet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At projektet om afdækning af læger og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis godkendes.

  At projektets omkostninger på 1.160.700 kr. finansieres af midler afsat til puljen for forskning i Traditional Chinese Medicine (TCM)-akupunkturbehandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017

  Indstilling tiltrådt, med den tilføjelse at der i forbindelse med delstudie 2 og 3 spørges ind til lægernes og patienternes erfaringer i forhold til eventuelle bivirkninger.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/20409
  2. Fornyelse af samarbejdsaftale med Palliativt Frivilligt Netværk
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har siden 2013 haft en samarbejdsaftale med Palliativt Frivilligt Netværk (PFN). Palliativt Frivilligt Netværk yder en frivillig indsats for palliative patienter på Fyn i samarbejde med Palliativt Team Fyn, OUH Odense Universitetshospital.

  Den nuværende samarbejdsaftale udløber i efteråret 2017. Sagen vedrører forlængelse af aftalen for yderligere fire år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Palliativt Frivilligt Netværk (PFN) er en frivillig forening, som siden 2013 har ydet en frivillig indsats for uhelbredeligt syge og deres pårørende på Fyn og det fynske øhav. Den frivillige indsats sker i tæt samarbejde med Palliativt Team Fyn, OUH, og er et supplement til den professionelle palliative indsats, som udføres af Palliativt Team og af den kommunale hjemmepleje.

  Palliativt Frivilligt Netværk har ansat en lønnet koordinator, som har til opgave at drive et netværk af frivillige erfarne mennesker, som med udgangspunkt i deres egen baggrund kan støtte og yde omsorg for alvorligt syge og døende og deres pårørende i den sidste fase.

  De frivillige udfører ikke professionel pleje og palliativ indsats. Deres bidrag består primært af tid og nærvær og medmenneskelig omsorg. De frivillige aflægger besøg hos de palliative patienter, og kan på den måde dels skabe tryghed og omsorg for den syge og dels aflaste de pårørende lidt. Indsatsen består primært i små praktiske gøremål med den syge, gå en tur, køre en tur, sidde hos den syge om natten, socialt samvær og samtale.

  Ordningen vurderes positivt af Palliativt Team Fyn, OUH, som vurderer, at de frivillige giver en reel værdi for patienterne.

  Ifølge årsrapporten for 2016 har PFN i 2016 haft 47 frivillige tilknyttet. De frivillige har været på besøg hos 109 uhelbredeligt syge i eget hjem, hvilket sammenlagt har ført til 786 besøg. Udover besøg i eget hjem bidrager PFN også med frivillig indsats for de indlagte patienter på det palliative sengeafsnit på OUH.

  Palliativt Frivilligt Netværk samarbejder desuden med de to fynske hospices om besøg hos patienter, der kommer hjem til eget hjem efter ophold på hospice. Hvis det skønnes relevant, kan der indgås aftale om frivillig indsats med andre palliative enheder i regionen.

  Samarbejdsaftale mellem Palliativt Frivilligt Netværk og Region Syddanmark

   

  Region Syddanmark har siden 2013 haft en samarbejdsaftale med PFN. Aftalen blev senest fornyet af Regionsrådet den 26. maj 2015. Formålet med aftalen er at give en udvidet service for de palliative patienter og deres pårørende.

  Samarbejdsaftalen indebærer, at regionen stiller en kontorplads på OUH til rådighed for PFNs koordinator med henblik på at sikre et tæt samarbejde med Palliativt Team Fyn, OUH, der varetager den faglige del af den palliative behandling. Det er også Palliativt Team Fyn, der i samarbejde med patienten og de pårørende vurderer, om der i tillæg til den faglige behandling kan være gavn af en frivillig indsats, og i så tilfælde inddrager PFN.

  Derudover stiller regionen en underskudsgaranti på op til 300.000 kr., svarende til et halvt årsværk for koordinatoren. Foreningen har ikke hidtil gjort brug af underskudsgarantien. Foreningen baserer sin økonomi på § 18-midler fra kommunerne, fonde og medlemsbidrag. Af regnskabet for 2016 fremgår det, at foreningen havde et underskud på 8.269 kr. i 2016 og en egenkapital på 365.027 kr.

  PFN har ansøgt om, at Region Syddanmark fremover afholder lønudgiften til koordinatoren, subsidiært giver en underskudsgaranti for hele lønudgiften. Der har været afholdt møde mellem Palliativt Frivilligt Netværk, Poul-Erik Svendsen og Jane Kraglund, hvor sagen blev drøftet. Foreningen har fortsat et ønske om, at underskudsgarantien hæves af hensyn til sikkerhed i ansættelsen for koordinatoren.

  Det anbefales dog, at aftalen fortsætter på nuværende vilkår. 

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At samarbejdsaftalen mellem Region Syddanmark og Palliativt Frivilligt Netværk forlænges for yderligere fire år jf. vedlagte aftaleudkast.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017

  Indstilling tiltrådt, med den tilføjelse at underskudsgarantien følger pris- og lønudviklingen. Endvidere undersøges det om der er andre tilsvarende ordninger, hvor der bør ske en harmonisering

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  Herdis Hanghøi deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/34537
  3. Orientering om høringssvar angående lov om oprettelse af nationalt genomcenter
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om Region Syddanmarks høringssvar angående ændringer i sundhedsloven vedrørende oprettelsen af et nationalt genomcenter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget fik på udvalgets møde den 19. september 2017 en orientering om personlig medicin. Herunder blev udvalget orienteret om, at Danske Regioner og regeringen i starten af 2017 udarbejdede en national strategi for personlig medicin, der vil sætte rammen for området i årene fremover.

  Som et led i den nationale indsats etableres et National Genom Center, under Sundheds- og Ældreministeriet. Centeret skal bidrage til at udmønte strategien, og blandt andet opbygge en fælles struktur for håndtering af informationer, primært i forbindelse med behandling med relation til personlig medicin.

  Sundheds- og Ældreministeriet har medio 2017 sendt et lovforslag om ændring af sundhedsloven med fokus på organisering af det Nationale Genom Center i høring. På Sundhedsudvalgets møde blev indholdet af Region Syddanmarks svar drøftet, særligt med henblik på at lægge vægt på decentrale løsninger i forbindelse med organiseringen af det Nationale Genom Center. Høringsfristen var 16. oktober 2017, og Region Syddanmarks høringssvar vedlægges til orientering.

  Der er i høringssvaret lagt vægt på følgende temaer:

  • Decentrale datastøttecentre – herunder vigtigheden af klarhed over lovgrundlaget for deres virke.
  • Anbefaling af at tage udgangspunkt i erfaringer med den fælles forskningsinfrastruktur ”OPEN” fra Region Syddanmark. 
  • Videnskabsetiske problemstillinger.
  • Overvejelser om datasikkerhed.

  At der udvikles en tidssvarende, sikker og ubureaukratisk adgangsstyring til databasen, der tager hensyn til klinikernes hverdag og arbejdsforhold.

  Danske Regioner arbejder i efteråret 2017 på et visionsoplæg for Personlig Medicin, som vil blive forelagt Sundhedsudvalget, når oplægget er udarbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017

  Til orientering.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/9675
  4. Status - optaget til sygeplejerskeuddannelserne i 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på drøftelser om optaget på sygeplejerskeuddannelse følger hermed en orientering med status for optaget i 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Dimensionering og behov for forskellige faggrupper er et emne med politisk opmærksomhed. I august 2016 blev opmærksomheden rettet på området, da der ved det koordinerede optag til uddannelserne var stor søgning på sygeplejerskeuddannelsen og flere afviste ansøgere.

  Sagen var på dagsordenen i Sundhedsudvalget den 23. august 2016, ligesom der af budgetforliget for 2017 fremgik:

  ”Region Syddanmark er opmærksom på, at der uddannes det fornødne antal sygeplejesker. I efteråret 2016 arbejdes med en vurdering af, om der er behov for at øge dimensioneringen af sygeplejerskeuddannelsen samt mulighederne for at gøre det.”

  Problemstillingen har siden været drøftet på tværs af sygehusenhederne, hvor man har ønsket at medvirke til et øget optag. Hermed følger en status på optaget i 2017.

  Om dimensioneringen

  På flere uddannelser findes der en særlig dimensioneringsaftale, herunder på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser, som udbydes på professionshøjskolerne.

  Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, der godkender eventuelle ændringer i dimensioneringen. Hensynet bag godkendelsen handler både om at sikre, at dimensioneringen tager udgangspunkt i aftagernes behov i forhold til den pågældende faggruppe, og at der er en aftale om den tilhørende praktiske del af uddannelsen.

  Den typiske procedure ved ændret dimensionering er, at uddannelsesinstitutionen ansøger ministeriet om en øget dimensionering. Ministeriet vil herefter rette henvendelse til Danske Regioner og KL for at sikre, at øgningen bygger på et oplevet behov, og at der er truffet aftaler omkring den praktiske del af uddannelsen og økonomi hertil.

  Dimensioneringen på sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark har været stabil igennem flere år. I Region Syddanmark uddannes sygeplejersker ved UC Syd (Esbjerg og Aabenraa) og UCL (Svendborg, Odense og Vejle). Dimensioneringen fordeler sig med 240 ved UC Syd og 475 ved UCL.

  Behov for at uddanne flere sygeplejersker?

  Udbud og efterspørgsel efter særlige faggrupper følges administrativt i Region Syddanmark. I forhold til udbuddet af uddannede sygeplejersker viser en aktuel analyse fra COWI, at man med den nuværende uddannelsesfrekvens kan forvente, at udbuddet i årene 2014-2024 øges med ca. 1.500 sygeplejersker, så der i 2024 forventes at være omkring 14.500 uddannede sygeplejersker bosiddende i Region Syddanmark.

  Hvorvidt det forventede øgede udbud vil være tilstrækkeligt til at møde efterspørgslen afhænger af flere forhold, som eksempelvis de økonomiske rammer, udviklingen i opgaver i sundhedsvæsenet og omfanget af beskæftigelse i andre sektorer. Antallet af ansatte sygeplejersker fordelte sig i 2015 med ca. 2.900 i kommunerne og ca. 8.400 i regionen.

  Uanset forventningerne til det fremtidige udbud af uddannede sygeplejersker opleves der aktuelt udfordringer med rekruttering til nogle sygeplejerskestillinger.

  På baggrund af den politiske opmærksomhed på området havde Koncernledelsesforum den 8. november 2016 og den 24. februar 2017 drøftelser om det oplevede behov for uddannede sygeplejersker nu og fremadrettet.

  Sagen er vanskelig, da der både ses aktuelle rekrutteringsudfordringer, men modsat er der udarbejdet en udbudsanalyse, der vidner om et voksende udbud af sygeplejersker. Hertil kommer, at det giver udfordringer for sygehusenhederne at håndtere praktik til det aktuelle optag, hvorfor et øget optag vil presse situationen yderligere.

  På grund af de aktuelle rekrutteringsudfordringer besluttede Koncernledelsesforum sig for at medvirke til et øget optag, idet det besluttes:

  • Sygehusene erklærer sig parate til at bidrage til øget optag, herunder:
   • Øget fokus på at begrænse frafaldet og at optage de rigtige.
   • Fokus på at fastholde sygeplejerskeuddannelsens attraktivitet og udnytte den nuværende stærke søgning til uddannelsen.
   • Sygehusene ønsker at medvirke til et øget optag ved fuld implementering af princippet om, at meritstuderende (sygeplejerskestuderede som har en baggrund som Social- og sundhedsassistent) tæller som 2/3 af en dimensioneret plads.
   • Kommunerne i Region Syddanmark har i regi af KKR besluttet, at man ønsker at øge den kommunale andel af praktikpladsopgaven til sygeplejerskeuddannelsen. Denne beslutning ønsker sygehusene at bakke op om, idet den ses som en naturlig følge af udviklingen i sundhedsvæsenet.
   • Der indledes dialog med professionshøjskolerne herom. Den konkrete håndtering vil typisk foregå lokalt i samarbejde mellem uddannelsessted, sygehus og kommuner. Om muligt ønskes optaget øget allerede i 2017.

  Implementering af beslutningen er i gang. I nedenstående tabel gives en orienterende status på optag og dimensionering til Region Syddanmarks sygeplejeskoler (KOT og tal fra Undervisnings-og forskningsministeriet). Som det ses er optaget øget en del de seneste år og også i 2017.

  År

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Optag og

  Dimen-sionering

   

  Opt.

   

  Dim.

   

  Opt.

   

  Dim.

   

  Opt.

   

  Dim.

   

  Opt.

   

  Dim.

   

  Opt.*

   

  Dim.

  UC Syd i alt

  Aabenraa

  Esbjerg

  244

  120

  124

  240

  245

  120

  125

  240

  240

  120

  120

  240

  239

  120

  119

  240

  246*

  123

  113

  240

  UCL i alt

  Odense

  Svendborg

  Vejle

  456

  214

  72

  170

  475

  462

  216

  76

  170

  475

  470

  216

  76

  178

  475

  492

  220

  80

  192

  475

  501

  225

  84

  192

  475

  I alt

  700

  715

  707

  715

  710

  715

  731

  715

  747

  715

  *På UC Syd er optagstallet 2017 reguleret ved et efteroptag. Oplysningerne i tabellen er derfor justeret på baggrund af oplysninger fra UC SYD.

  Sagen forelægges Forretningsudvalget til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017

  Til orientering.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/577
  5. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2017 – tirsdage kl. 15.00-18.00:

  • Tirsdag den 14. november 2017, kl 15.00-18.00 – Tønder Sygehus.
  • Tirsdag den 12. december 2017, kl. 15.00-18.00.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017

  Til orientering.

   

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/577
  6. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017

  -

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/577
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017

  Koncerndirektør Kurt Espersen orienterede om:

  -      Konkret patientsag.

  -      Status angående aktuel sag vedr. tarmkræftscreening, jf. orientering til Regionsrådet den 20. oktober 2017.

  -      Forplejning til ambulante patienter:

  -      Der er p.t. en udredning i gang. Der vil blive fremlagt en sag for Sundhedsudvalget på et senere møde.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 25-10-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap