Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedsudvalgetpilSundhedsudvalget - Referat - Fællesmøde - 24. oktober 2017

Sundhedsudvalget - Referat - Fællesmøde - 24. oktober 2017

Mødedato
24-10-2017 kl. 15:00 - 16:20

Mødested
Regionshuset, mødelokale 4

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Herdis Hanghøi, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Jens Møller, V
 • Pierre Topaz, A
 • Peter Christensen, A
 • Pia Tørving, A

 • Afbud
 • Pia Tørving, A

 • Luk alle punkter Referat - Fællesmøde


  1. Forslag om etablering af regional tolkeenhed
  2. Den Syddanske Forbedringsmodel
  3. Status på Patientrapporterede oplysninger (PRO)
  4. LUKKET PUNKT - EPJ-Syd


  Sagsnr. 17/30013
  1. Forslag om etablering af regional tolkeenhed
  fold dette punkt ind Resume

  Der fremlægges forslag om delvis hjemtagning af tolkeydelser på regionens sygehuse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ifølge Sundhedsloven har regionen en forpligtelse til at tilbyde gratis tolkebistand til personer, der har behov herfor, i forbindelse med behandling hos alment praktiserende læge, praktiserende speciallæge og på sygehus.

  Der udførtes i 2016 ca. 38.000 tolkninger på sygehusene i Region Syddanmark. Ca. 70 % af disse foregik som video eller teletolkning og ca. 30 % som fremmødetolkning.

  I efteråret 2016 førte et fællesregionalt udbud til, at Region Syddanmark indgik aftale med firmaet Tolke Danmark Aps om levering af tolkeydelser. Få dage efter aftalens ikrafttræden den 1. februar 2017 blev aftalen opsagt fra regionens side på grund af manglende forsyningsstabilitet og lav kvalitet i opgaveløsningen.

  Som led i en ny udbudsstrategi er muligheden for at hjemtage dele af tolkeydelserne afdækket:

  • Markedet for fremmedsprogstolkning er kendetegnet ved små virksomheder, som giver udfordringer med forsyningssikkerheden og kvaliteten af tolkningen.
  • Den manglende kvalitet omhandler både tolkenes professionelle optræden (f.eks. vedr. tavshedspligt) og deres sprogkompetencer, hvilket bl.a. skyldes, at der pt. ikke er nogen tolkeuddannelse i Danmark.

  Forskning har desuden vist, at manglende eller mangelfuld tolkning i en række tilfælde har ledt til misforståelser, der har ledt til fejlbehandling eller har forlænget patientens udrednings- og behandlingsforløb unødigt.

  Ny regional tolkeenhed
  På den baggrund foreslås det at hjemtage (dele af) fremmedsprogstolkningen på sygehusene i dagtid.

  Der foreslås oprettes en ny regional tolkeenhed, som på nuværende tidspunkt vurderes at skulle bestå af

  • Ca. 20-25 fastansatte tolke med kompetence til at tolke inden for de største tolkesprog.
  • En afdelingsleder.
  • Et antal administrative medarbejdere til at booke tolkninger m.m.
  • Det skal desuden afklares, om enheden skal have tilknyttet eget freelancekorps af tolke i de mindre anvendte sprog.

  Det vil være en væsentlig styringsopgave for enhedens ledelse – i dialog med sygehusene – løbende at tilpasse ansættelserne af tolke, så de svarer til efterspørgslen fra sygehusene med minimalt spild, herunder at vurdere, hvornår det vil være mest hensigtsmæssigt med egne tolke, og hvornår det bør være eksterne tolke.

  Enheden foreslås placeret centralt i regionen på Kolding Sygehus, hvor der er ledige lokaler, efter Psykiatrien er flyttet i nye lokaler i Vejle. På længere sigt kan der blive tale om, at enheden skal have satellitenheder på andre sygehuse i det omfang, det vurderes nødvendigt. Enheden placeres organisatorisk under Sygehus Lillebælt.

  Der oprettes en styregruppe med repræsentanter fra alle sygehusene, som får til opgave at følge kvaliteten af tolkningen samt i samarbejde med afdelingslederen at sikre, at kapaciteten modsvarer efterspørgslen.

  Fordelene ved hjemtagning forventes at være en forbedret kvalitet i opgaveløsningen og dermed et løft i patientsikkerheden:

  • Bedre ansættelsesforhold for tolkene og dermed bedre rekrutteringspotentiale.
  • Bedre mulighed for at screene tolkenes kompetencer ved ansættelse.
  • Mulighed for opkvalificering af kompetencer ved krav om deltagelse i obligatorisk uddannelse samt mulighed for supervision af tolkene.
  • Mere erfarne tolke.

  Derudover forventes der:

  • Større forsyningssikkerhed (færre aflyste konsultationer og behandlinger).
  • Mere ressourceeffektiv booking af tolke.
  • Mere fleksibilitet i opgaveløsningen.
  • Mulighed for, at tolkekorpset kan udføre andre sproglige opgaver for regionen, f.eks. oversættelse af informationsmateriale.

  Opkvalificering af tolke
  I kraft af, at der ikke findes en national uddannelse til tolke, er der regionalt ved at blive udviklet kurser rettet mod tolke i sundhedsvæsenet:

  • Et introduktionskursus, omhandlende bl.a. sundhedsvæsenets opbygning, de mest almindelige sygdomme, tolkeetik, den svære samtale m.m.
  • Et AMU-kursus udviklet i samarbejde med Social- og Sundhedsskolen á ca. 3 ugers varighed, som ud over basal anatomi og sundhedsvæsenet indeholder interkulturel kompetence, kommunikation og tolkeetik.

  Deltagelse i kurserne vil være obligatorisk for regionens tolke, der ikke har opnået kompetencerne på anden vis. Kurserne vil være klar til at modtage kursister i foråret 2018.

  Økonomi
  Det enkelte sygehus betaler i dag for eget forbrug af tolkeydelser. Udgiften til dette beløb sig i 2016 til ca. 24,8 mio. kr. for sygehusene i Region Syddanmark. Udgiften for 2017 vil være højere på grund af opsigelse af udbudskontrakten.

  Driften af den nye tolkeenhed vil skulle finansieres inden for denne ramme. Der skal udarbejdes en økonomimodel, som beskriver driftsøkonomien nærmere.

  I forbindelse med etableringen af den nye enhed, må der forventes etableringsudgifter til

  • Indretning af lokaler, inkl. afskærmede tolkerum til teletolkning.
  • Indkøb af videotolkningsudstyr.
  • IT/servere.
  • Udvikling af bookingsystem.

  Tidsplan
  Det forventes, at en ny tolkeenhed vil kunne være i drift i 2018. Der vil ske en trinvis udbygning i takt med, at der kan ansættes og uddannes personale.

  Udbud for praksisområdet
  Sideløbende med hjemtagningsprocessen vil der være et udbud vedrørende tolkningen på praksisområdet. Det forventes, at der kan indgås kontrakt i april 2018 med kontraktstart 1. november 2018.

  Det kan på længere sigt overvejes også at hjemtage tolkningen på praksisområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der oprettes en regional tolkeenhed med start i 2018, der finansieres inden for den nuværende ramme til formålet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017

  Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At tolkeområdet hjemtages med start i 2018.

  At tilrettelæggelsen vedrørende mindre sprog undersøges nærmere.

  Holger Gorm Petersen tog forbehold.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Psykiatri- og Socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At tolkeområdet hjemtages med start i 2018

  At tilrettelæggelsen vedrørende mindre sprog undersøges nærmere.


  Sagsnr. 16/845
  2. Den Syddanske Forbedringsmodel
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om Den Syddanske Forbedringsmodel.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sygehusene arbejder alle med Den Syddanske Forbedringsmodel for at øge kvaliteten og sikkerheden af behandling og pleje af patienterne.

  Tre sygehuse startede i 2015 og to tilsluttede sig i 2016. Forbedringsmodellen består af tre væsentlige komponenter: Ideerne til forbedringer kommer fra personalet, og især personalet, der arbejder i front. Værktøjerne, der bruges til at gennemprøve nye forbedringer, er velafprøvede LEAN-værktøjer. Og det hele bindes sammen af en stærk ledelseskomponent, såvel på top- som afdelingsledelsesniveau, idet alle ledere gennemgår et 6 måneders ledelsestræningsprogram.

  Til Fællesmødet vil to klinikere, én fra psykiatrien og en fra et somatisk hospital fortælle om deres erfaringer med at arbejde med Den Syddanske Forbedringsmodel, og resultaterne for patienter og personale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017

  Ledende overlæge Betina Nørby, Urinvejskirurgi, Sygehus Lillebælt, og afdelingslæge Taus Oliver Biba, Psykiatrisk Afdeling, Odense, orienterede om erfaringer med at arbejde med Den Syddanske Forbedringsmodel.

  Oplæg vedlægges.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Ledende overlæge Betina Nørby, Urinvejskirurgi, Sygehus Lillebælt, og afdelingslæge Taus Oliver Biba, Psykiatrisk Afdeling, Odense, orienterede om erfaringer med at arbejde med Den Syddanske Forbedringsmodel.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/8244
  3. Status på Patientrapporterede oplysninger (PRO)
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på arbejdet med patientrapporterede oplysninger (PRO).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I Region Syddanmark er der fokus på at anvende PRO i patientbehandlingen. PRO er patientrapporterede oplysninger, hvor patienten, eksempelvis ved at svare på et spørgeskema, giver oplysninger, som bruges i behandlingen.

  Senest er der i budgetaftalen blevet lagt vægt på, at denne indsats forstærkes og fortsættes. Den systematiske indførelse af PRO (på både nationalt og lokalt fastlagte områder) styrker inddragelse af patienter samtidig med, at behandlingsindsatsen kan blive bedre og mere fokuseret. Ved at indhente oplysninger direkte fra patienterne om deres helbredstilstand kan behandlingsforløbet blive mere skræddersyet og tage afsæt i patienternes individuelle behov.

  Mads Haugaard, afdelingschef Kvalitet og Forskning, giver en status på arbejdet med PRO.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  4. LUKKET PUNKT - EPJ-Syd
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 24-10-2017

  -

  Pia Tørving deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 25-10-2017
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring