Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 24. oktober 2017

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 24. oktober 2017

Mødedato
24-10-2017 kl. 13:00 - 15:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering
  3. Etablering af visitationsforum for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling
  4. Regeringens oplæg til udmøntning af satspuljen 2018
  5. Benchmarking af psykiatrien 2016
  6. Afslag på satspuljeprojekt medicinfrit afsnit i psykiatrien
  7. Revideret anlægsprojekt for det sociale område
  8. Magtanvendelse på Socialområdet
  9. Mødekalender 2017
  10. Eventuelt
  11. Lukket punkt: Tvang i psykiatrien
  12. Lukket punkt: Arv til Børne- og Ungdomspsykiatrien


  Sagsnr. 17/267
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Dagsorden godkendt.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Orientering om RCT-området.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/31619
  3. Etablering af visitationsforum for de særlige pladser på psykiatrisk afdeling
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset er begyndt at etablere det nye visitationsforum til de særlige pladser. Visitationsforummet forventes at være etableret pr. 1. januar 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ophold på de nye særlige pladser kan alene finde sted på baggrund af en afgørelse om visitation. Det er den pågældende kommunalbestyrelse, som anmoder og træffer afgørelse om visitation på baggrund af en indstilling fra et visitationsforum. Regionerne opretter og afholder udgifterne for visitationsforummet. På den baggrund er Psykiatrisygehuset begyndt processen med at etablere et nyt visitationsforum for de særlige pladser i psykiatrien pr. 1. januar 2018.

  For at blive visiteret til ophold på de særlige pladser skal specifikke visitationskriterier være opfyldt:

  • Patienten vurderes at være til nærliggende og væsentlig fare for andre og uforudsigelig i sin adfærd
  • Patienten har en svær psykisk lidelse
  • Patienten har særlige sociale problemer
  • Patientens forløb er karakteriseret ved gentagne indlæggelser eller én længerevarende indlæggelse i den regionale psykiatri
  • Opholdet vurderes at have afgørende betydning for at kunne imødekomme den pågældendes særlige behov for behandling, rehabilitering og støtte, herunder evt. misbrugsbehandling
  • Opholdet vurderes, på baggrund af en begrundet formodning, at være egnet til at forhindre, at patienten vil indtage eller købe rusmidler, anskaffe farlige genstande eller begå kriminalitet, herunder udøve vold.

  I visitationsforummet deltager både faste og skiftende repræsentanter. De stående repræsentanter deltager i alle sager, mens de skiftende repræsentanter deltager i de konkrete sager, hvori de er involveret.

  Visitationsforums repræsentanter er:

  • En fast regionalt udpeget speciallæge
  • En fast kommunalt udpeget socialfaglig repræsentant
  • En fast repræsentant fra de særlige pladser
  • En repræsentant fra visiterende myndighed
  • Evt. kriminalforsorgen. 

  Psykiatrisygehuset har udpeget ledende overlæge Psykiatrisk Afdeling Esbjerg som speciallægen i visitationsforummet. Derudover er ledende overlæge fra Psykiatrisk afdeling i Vejle udpeget som fast suppleant for speciallægen. I forhold til den faste repræsentant fra de særlige pladser vil Psykiatrisygehuset udpege den kommende funktionsleder fra afsnittet med de særlige pladser. Kommunerne forventes at udpege deres faste socialfaglige repræsentant til november.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Til orientering. Administrationen undersøger nærmere i forhold til forelæggelse for forretningsudvalget og regionsrådet.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/2269
  4. Regeringens oplæg til udmøntning af satspuljen 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Regeringen har offentliggjort oplæg til udmøntning af satspuljen 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hvert år afsættes der en satspulje til initiativer inden for social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, som skal forbedre vilkårene for udsatte grupper og mennesker på overførselsindkomst. Regeringen har den 2. oktober 2017 offentliggjort oplæg til udmøntningen af puljen i 2018.

  I 2018 udgør satspuljen ca. 770 mio. kr., og regeringen lægger op til udmøntning

  af over 3 mia. kr. i perioden 2018-2021.

  Regeringen ønsker at prioritere midlerne for satspuljen for 2018 inden for i alt syv

  temaer:

  • Tema 1: Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job eller uddannelse, herunder bedre vilkår for veteraner med psykisk lidelse
  • Tema 2: Støtte og forebyggelse til udsatte borgere
  • Tema 3: Familien i fokus
  • Tema 4: Værdighed og omsorg for de svageste ældre
  • Tema 5: Styrket indsats i psykiatrien og for kronikere, herunder

  ·         afprøvning af fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

  ·         styrket indsats for personer med spiseforstyrrelser

  ·         fælles tværsektorielle teams til nedbringelse af tvang

  • Tema 6: Et stærkt civilsamfund
  • Tema 7: En beskæftigelsesrettet integrationsindsats.

  Satspuljen 2018 skal nu forhandles på plads med partierne bag satspuljeforliget. Når forliget foreligger, står det klart, hvilke midler der kan søges.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Til orientering.

  Ulrik Sand Larsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/12301
  5. Benchmarking af psykiatrien 2016
  fold dette punkt ind Resume

  Danske Regioner offentliggjorde den 2. oktober 2017 Benchmarking 2016 for psykiatrien.

  I rapporten præsenterer Danske Regioner nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner har udsendt benchmarkingrapporten på psykiatriområdet med data for 2016.

  I rapporten præsenterer Danske Regioner nøgletal for regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet. Tallene viser udviklingen for psykiatrien over de seneste fem år. Data i rapporterne er indberettet af regionerne og baserer sig på aktivitets- og regnskabstal for de pågældende år.

  Rapporten peger på en række tendenser. Tilgangen af patienter til psykiatrien nationalt og i Region Syddanmark flader ud. Rapporten viser endvidere, at udgifterne pr. patient i behandling på landsplan er steget. Her skiller Region Syddanmark sig ud ved, at der er uændret udgiftsniveau fra 2015 til 2016. Samlet set har Region Syddanmark fortsat det laveste udgiftsniveau pr. patient. Opgøres udgiften pr. borger i optageområdet, ligger Region Syddanmark udgiftsmæssigt på niveau med Region Midtjylland og Region Sjælland.

  Region Syddanmarks strategi om, at en henvist patient altid tilbydes et ambulant besøg betyder, at der ses forholdsvis flere patienter end i de øvrige regioner. Dermed vil gennemsnitsomkostningen pr. patient være lavere.

  Nationalt ses et fald i antallet af børn og unge, der genindlægges. Dette gør sig imidlertid ikke gældende i Region Syddanmark, hvor der ses en stigning i antallet af genindlæggelser samtidig med, at den gennemsnitlige liggetid er faldende. Psykiatrisygehuset sætter ekstra fokus på forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser, blandt andet via analyse af udviklingen samt øget samarbejde med bosteder.

  I rapporten ses et fald i antallet af sengepladser i Region Syddanmark. Faldet svarer til to senge og er et udslag af den sengerokade, som blev besluttet med Psykiatriplanen Fremtidens Psykiatri fra 2008.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder genindlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien, indlæggelsestid, diagnosegrupper og forældretilfredshed.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/4591
  6. Afslag på satspuljeprojekt medicinfrit afsnit i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsstyrelsen har medio 2017 genopslået en pulje til forsøg med medicinfrit afsnit.  Puljen udmøntes med i alt 10,2 mio. kr. mellem 2017 til 2019. Region Syddanmark har i september 2017 modtaget afslag på en ansøgning om et projekt i Psykiatrisk Afdeling Esbjerg ud fra en medicinreducerende tilgang.  

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen opslog primo 2017 en pulje til forsøg med medicinfrit afsnit. Puljen udmøntes med i alt 10,2 mio. kr. til forsøg med et medicinfrit afsnit i perioden 2017-2019. Projektet etableres på forsøgsbasis i én region. I projektet skal etableres et medicinfrit afsnit, hvor mennesker med psykiske lidelser kan blive behandlet både uden brug af medicin og med fokus på ned- og udtrapning af eksisterende psykofarmaka.

  Puljen blev første gang opslået i april måned, hvor Psykiatrisygehuset indsendte en ansøgning. Sundhedsstyrelsen genopslog puljen i juni måned, hvor Psykiatrisygehuset indsendte en revideret ansøgning om et projekt i Psykiatrisk Afdeling Esbjerg ud fra en medicinreducerende tilgang i et af de eksisterende døgnafsnit. Psykiatri- og Socialudvalget blev orienteret om den reviderede ansøgning 29. august 2017.

  Det er oplyst, at der var to ansøgere til puljen. Psykiatrien i Region Syddanmark modtog i september måned afslag på ansøgningen. Sundhedsstyrelsen angiver blandt andet i tilbagemeldingen, at projektet fremstår som et udviklingsprojekt med fokus på generel kulturændring i afdelingen og kompetenceudvikling af personale. Det angives, at dette vurderes relevant i forhold til at arbejde medicinreducerende, men er for generelt i betragtning af puljens mål om medicinfri og -reducerende behandling.

   

  Region Hovedstaden fik tildelt puljen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Til orientering.


  Sagsnr. 14/19280
  7. Revideret anlægsprojekt for det sociale område
  fold dette punkt ind Resume

   

  Økonomisk status på de forskellige bygge- og moderniseringsprojekter på det sociale område.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der foregår løbende justeringer på anlægsprojekterne, hvorfor der kan forekomme afvigelser i forhold til investeringsoversigten for 2017. Afvigelserne er dog indarbejdet i forhold til den af regionsrådet godkendte investeringsoversigt for 2018 og overslagsårene. I bilaget er der givet en oversigt over de foretagne justeringer.

  Det skal dog fremhæves, at det er besluttet at lukke Bognæs. Der disponeres således ikke længere over anlægssummen på 38 mio. kr., som frigives til den regionale kassebeholdning.

  Af væsentlige ændringer kan nævnes et mindreforbrug på ombygning af Syrenparken på ca. 17 mio. kr.

  En mindre ombygning på Låddenhøj reducerer anlægsudgiften med ca. 9 mio. kr.

  To nye moderniseringsprojekter på Møllebakken og Bihuset, aflastning til ca. 13 mio. kr.

  Der afsættes 15 mio. kr. i det sidste overslagsår til et muligt køb af Skovhuse 1a. Dette afhænger dog af belægningen på dette tidspunkt.

  Endelig nulstilles rammebeløbene for et beløb svarende til godt 15 mio. kr., da to projekter ikke realiseres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder belægningsprocent.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/19280
  8. Magtanvendelse på Socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om antallet af magtanvendelser på det sociale område.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er desværre sket en stigning i antallet i antallet af magtanvendelser på det sociale område. Antallet af magtanvendelser i 1. og 2. kvartal 2016 var i alt 210. For samme periode i 2017 var antallet 394. Stigningen er primært sket på døgninstitutioner for børn og unge. Stigningen kan delvis forklares med enkeltsager med unge, der har en meget kraftig udadreagerende adfærd.

  For at forebygge magtanvendelsessager er det et særligt fokusområde i arbejdet med den Danske Kvalitetsmodel. Endvidere har magtanvendelse en særlig opmærksomhed fra Socialtilsyn Syd.

  Når der har fundet en magtanvendelse sted, evalueres denne i personalegruppen med henblik på at forebygge lignende situationer. Fælles Medudvalget for det sociale område følger endvidere udviklingen tæt. På trods at ovennævnte indsats, må det konstateres, at indsatsen ikke har været tilstrækkelig i forhold til at undgå stigningen i sager om magtanvendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder voldsindberetninger og arbejdsmiljø. En oversigt over magtanvendelse og voldsindberetninger på afdelingsniveau forelægges på et kommende møde.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/267
  9. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017:

  Tirsdag den 14. november 2017, kl. 13.30-14.00, Aabenraa Sygehus (ekstraordinært møde vedr. Nyt OUH projektet – fællesmøde med Innovationsudvalget)

  Tirsdag den 28. november 2017, kl. 13.00-15.30, Regionshuset

  Torsdag den 14. december 2017, kl. 13.00-13.30, Regionshuset (ekstraordinært møde vedr. Nyt OUH projektet)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Til orientering. Eventuelt besøg i Børnehuset Middelfart udsættes til 2018


  Sagsnr. 17/267
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 24-10-2017

  Intet.


  Sagsnr.
  11. Lukket punkt: Tvang i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  12. Lukket punkt: Arv til Børne- og Ungdomspsykiatrien
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 25-10-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |