Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for dansk-tysk samarbejdepilUdvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 31. oktober 2017

Udvalget for dansk-tysk samarbejde - Referat - 31. oktober 2017

Mødedato
31-10-2017 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Mødeværelse 2

Deltagere
 • Hans Philip Tietje, V
 • Poul Andersen, A
 • Jens Møller, V
 • Carsten Abild, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Bjarne Jensen, O

 • Afbud
 • Jens Møller, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. 100-året for Genforeningen: Oplæg v. projektleder Simon Faber
  2. Siden sidst
  3. Partnerskabsaftale vedr. 100-året for Genforeningen
  4. Det Gode Liv: Levevilkår i Jyllandskorridoren
  5. Programevaluering af Interreg-programmet
  6. Kommende arrangementer
  7. Eventuelt
  8. Næste møde


  Sagsnr. 16/14074
  1. 100-året for Genforeningen: Oplæg v. projektleder Simon Faber
  fold dette punkt ind Resume

  Simon Faber, projektleder i sekretariatet for markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020, deltager på mødet og giver en status på arbejdet med den fælles markering af Genforeningen og fortæller om de foreløbige planer for markeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2020 er det 100 år siden, at det nuværende Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Baggrunden for den nye grænsedragning var folkeafstemninger på begge sider af den nuværende dansk-tyske grænse. Med henblik på en fælles markering af 100-året er der oprettet et præsidium med deltagelse af borgmestre, regionsrådsformanden, de nationale mindretal m.fl. Præsidiet har til opgave at være politisk og strategisk styregruppe for markeringen af 100-året, og Aabenraa Kommune er valgt som hjemstedskommune for projektledelsen i forbindelse med 100-året.

  Der er nedsat et sekretariat, der skal understøtte præsidiets arbejde. Sekretariatet har bl.a. til opgave at koordinere de forskellige events og markeringer i forbindelse med 100-året samt at sørge for udarbejdelsen af en fælles kommunikationsplatform.

  Projektleder og leder af sekretariatet for markeringen af 100-året for Genforeningen, Simon Faber, deltager på udvalgsmødet under dette dagsordenspunkt og giver en status på arbejdet med markeringen af Genforeningen og fortæller om de foreløbige planer for markeringen.

  Dagsordenens punkt 2 omhandler et forslag til, hvordan regionen kan understøtte fejringen af 100-året for Genforeningen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-10-2017

  Til orientering.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  2. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-10-2017

  Formanden orienterede om:

  • Budgetaftale 2018, hvor flere initiativer berører det dansk-tyske samarbejde, bl.a. yderligere 1 mio. kr. til fejring af Genforeningen og fastholdelse af indsatsen ift. faget tysk.
  • Tiltrædelsesreception for den nye generalkonsul i Flensborg Kim Andersen 22. september 2017.
  • Workshop den 5. oktober 2017 om den grænseoverskridende klyngestruktur ift. ”Clean Energy”.
  • Den nye ministerpræsident i Slesvig-Holstens besøg i København.
  • Region Sønderjylland-Schleswig 20 års jubilæum.  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/14074
  3. Partnerskabsaftale vedr. 100-året for Genforeningen
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har afsat i alt 3 mio. kr. af kulturpuljen til at understøtte fejringen af 100-året for Genforeningen i 2020, jf. budgetaftale 2017 og 2018. Forslag til partnerskabsaftale for den fælles markering af 100-året for Genforeningen samt udmøntning af en del af de reserverede kulturpuljemidler forelægges derfor til politisk behandling med henblik på godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2020 er det 100 år siden, at det nuværende Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Baggrunden for den nye grænsedragning var folkeafstemninger på begge sider af den nuværende dansk-tyske grænse.

  Med henblik på en markering af 100-året er der oprettet et præsidium, der har til opgave at være politisk og strategisk styregruppe for markeringen af 100-året, hvor bl.a. regionsrådsformanden deltager. Der er desuden nedsat et sekretariat, der skal understøtte præsidiets arbejde. På statsligt niveau er der nedsat en styregruppe med deltagelse fra flere ministerier. Styregruppen skal bidrage til, at fejringen også bliver en national begivenhed samt understøtter den sønderjyske projektorganisation, som Aabenraa Kommune er hjemstedskommune for.

  Regionsrådet har i alt afsat 3 mio. kr. fra regionens kulturpulje til at understøtte fejringen af 100-året for Genforeningen, jf. budgetaftale 2017 og 2018. I henhold til budgetaftale 2017 udarbejder Udvalget for dansk-tysk samarbejde forslag til dette, og det blev forudsat, at regionen blev en del af partnerskabet omkring fejringen. Regionen er blevet en del af partnerskabet, Præsidiet for Genforeningen, sammen med bl.a. de sønderjyske kommuner. I henhold til budgetaftale 2018 skal midlerne gå til aktiviteter, der markerer Genforeningen og samtidigt understøtter regionsrådets kulturstrategi.

  Forslag til, hvordan regionen kan understøtte fejringen, er vedlagt i form af forslag til partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Aabenraa Kommune som hjemstedskommune for projektorganisationen om den fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020.  

  Aftalens formål er at sætte rammerne for udmøntning af de af Region Syddanmark reserverede midler samt sikre en god sammenhæng mellem markeringen af 100-året for Genforeningen og målsætningerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og regionens kulturhandlingsplan.

  Af forslag til partnerskabsaftale fremgår det bl.a., at parterne er enige om, at markeringen af Genforeningen sker i et attraktivt, synligt og sammenhængende program af berigende oplevelser på lokalt, regionalt og nationalt niveau i hele Danmark, som hovedsageligt finder sted fra og med en markant optakt i starten af 2020, fremhæver afstemningsdagene i februar og marts og når sit officielle højdepunkt på de historiske mærkedage 10.-12. juli 2020 i Sønderjylland. Derudover er man enige om, at de af Region Syddanmark afsatte midler anvendes til 3 formål:

  ·         Forberedende kommunikative aktiviteter: 350.000 kr.

  ·         Fyrtårnsinitiativer: 1,95 mio. kr.

  ·         Pulje til mindre initiativer: 700.000 kr.

  Administrationen finder, at forslag til partnerskabsaftale sætter rammerne for, hvordan Region Syddanmark vil understøtte fejringen af 100-året for genforeningen.

  Projektsekretariatet for den fælles markering af 100-året for Genforeningen har i vedlagte ansøgning søgt om 350.000 kr. af de i alt 3 mio. kr. af kulturpuljemidlerne, der er afsat i budget 2017 og 2018 til 100-året for Genforeningen, til forberedende kommunikative aktiviteter, herunder udarbejdelse af en kommunikationsplatform. Aktiviteterne omfatter konkret udviklingen af en visuel identitet, en hjemmeside og en basisflyer, som kan bruges i forberedelsesfasen. Ansøger angiver, at kommunikationsplatformen skal synliggøre temaerne for markeringen og dermed inspirere meget forskellige aktører i hele landet til at udvikle aktiviteter, der synliggør jubilæet og Sønderjylland på en relevant og vedkommende måde.

  Administrationen vurderer, at kommunikationsplatformen er et centralt arbejdsværktøj for at opnå præsidiets høje ambitionsniveau for markeringen. Det vurderes, at ansøgningen understøtter målsætningerne og kriterierne for tilskud i ”Kulturhandlingsplan 2016-2017”, og ansøgningen indstilles derfor til tilsagn.

  Udmøntning af de afsatte midler fra Kulturpuljen sker ved, at Udvalget for Regional Udvikling anbefaler et projekt til støtte over for regionsrådet. Det sker efter konkret ansøgning. Udvalget for regional udvikling behandler derfor på mødet den 13. november 2017 både ansøgningen om de 350.000 kr. samt forslag til partnerskabsaftale.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende forslag til partnerskabsaftale med det opstillede forslag i partnerskabsaftalen til regionens understøttelse af den fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-10-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/35216
  4. Det Gode Liv: Levevilkår i Jyllandskorridoren
  fold dette punkt ind Resume

  Som led i indsatssporene ”Viden i bevægelse” og ”Stærke forbindelser” i Det gode liv-strategien, er der udarbejdet to rapporter: ”Jyllandskorridoren - Trængselsbilleder”, der viser konsekvenser af trængsel ved de største danske byer i Jyllandskorridoren og ”Pendlingsanalyse - Vestdanmark i bevægelse”, der tegner regionale og kommunale pendlingsmønstre i Vestdanmark. Derudover er der indgået et plansamarbejde med Schleswig Holsten og Region Sjælland om at etablere en dansk-tysk databank, for at få sammenlignelige data på tværs af den dansk-tyske grænse.

   

  Analyserne og databanken skal bidrage til forståelsen af sammenhængen mellem byer og øge viden om arbejdskraft, mobilitet, erhverv, menneskelige ressourcer m.m. i Jyllandskorridoren. De styrker det strategiske udviklingsarbejde og synliggør vækstmulighederne i den vestdanske udviklingskorridor fra Hamborg til Sydnorge. En stærk strategi for Jyllandskorridoren er en vigtig brik i visionen om det gode liv for syddanske virksomheder, byer og borgere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Jyllandskorridoren - Trængselsbilleder

  Analysen viser, at alle byer og oplande rammes af trængselstab i større og mindre grad. Trængslen ved de store byer i Vestdanmark koster årligt samfundet enorme summer, fordi bilisterne spilder millioner af timer på at sidde i kø. Men trængsel betyder også, at færre beskæftigede kan nå de mange virksomheder i de større byområder inden for den tid, som de er parate til at acceptere. Samtidig betyder det, at byernes indbyggere kan nå færre arbejdspladser inden for acceptabel tid. Analysen er vedlagt som bilag. 

  Pendlingsanalyse - Vestdanmark i bevægelse

  Rapporten beskriver i særlig grad regionale og kommunale pendlingsmønstre i Vestdanmark og viser nationale tendenser, der har betydning for borgernes daglige rejse mellem bopæl og arbejdsplads. Analysen er vedlagt som bilag.

   

  Samarbejde om udvikling af databank med Slesvig Holsten og Region Sjælland

  Region Syddanmark har sammen med Slesvig Holsten og Region Sjælland indgået et samarbejde om at udvikle en dansk-tysk databank med sammenlignelige data for fx beskæftigelse, befolkning, erhverv og pendling.

  Målsætningen er en online portal med en databank, der opdateres en gang årligt. Portalen kan også bruges til at synliggøre fælles projekter i grænseregionen. Projektet er støttet af Bundesregeringen i Tyskland, der det seneste år har sat fokus på sammenlignelig statistik på tværs af de europeiske grænser i projektet MORO ”Spatial monitoring – Germany and neighbouring regions”.

  Sammenlignelige data vil kunne bruges til arbejdet med at integrere arbejdsmarkedet på tværs af grænsen, måle grænsependling, synliggøre landegrænsens potentialer m.m. til gavn for syddanske byer, borgere og virksomheder.

  Afdelingschef Rune Stig Mortensen vil på mødet give et oplæg om rapporterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-10-2017

  Til orientering.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/41286
  5. Programevaluering af Interreg-programmet
  fold dette punkt ind Resume

  Interreg-administrationen er i gang med en evaluering af Interreg-programmet. Der gives en status på processen og evaluerings-setuppet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet den 14. juni 2017 besluttede Interreg-udvalget, at der på grundlag af forskellige evalueringsaktiviteter på næste møde den 14. december 2017 skal tages stilling til den strategiske anvendelse af de resterende programmidler.

  En del af begrundelsen for dette er, at andelen af bevilgede midler inden for nogle af indsatsområderne allerede er ret høj og ligger betydeligt over 60%. Interreg-administrationen påpegede i forbindelse med udvalgsmødet i juni 2017, at den høje andel af midler, der er bevilgede, kan medføre en risiko for, at programmet ikke kan agere på ændringer i samfundsforholdene i den resterende del af programperioden, samt at der kan opstå et stort tidsmæssigt gab mellem støttemuligheder frem til et evt. kommende Interreg-program efter 2020.

  På denne baggrund besluttede Interreg-udvalget i april 2017 ved skriftlig behandling at lukke for ansøgninger til prioritet 1 (innovation), prioritet 3b (uddannelse) og prioritet 4b (interkulturel forståelse). På udvalgsmødet den 14. juni 2017 blev det besluttet at genåbne prioritet 1 og prioritet 4b. Prioritet 3b (uddannelse) forbliver lukket indtil udvalgsmødet i december 2017.

  Som forberedelse til Interreg-udvalgsmødet i december 2017 gennemfører Interreg-administrationen i øjeblikket en evaluering af programmet. Målet med evalueringen er at skabe et grundlag for Interreg-udvalget til at kunne træffe strategiske beslutninger med hensyn til de resterende programmidler.

  Interreg-administrationen har formuleret seks overordnede spørgsmål, som skal besvares, for at der kan træffes beslutninger om forbruget af resterende midler i programmet. Disse spørgsmål er:

  1. Når programmet sine mål i henhold til samarbejdsprogrammet?
  2. Opnås målene for de enkelte prioriteter?
  3. Opnås outputindikatorerne (dvs. målepunkter for effektskabelsen)?
  4. Har programmets rammebetingelser forandret sig?
  5. Er alle programmets styrkepositioner omfattet?
  6. Bliver alle relevante målgrupper opnået hhv. inddraget?

  På baggrund af svarene på disse spørgsmål udarbejder Interreg-administrationen en række anbefalinger, som foreligges Interreg-udvalget. Som programtilpasninger kunne man f.eks. forestille sig følgende:

   

  •      Forskydning af midler mellem delprioriteter eller mellem prioriteter

  •      Tilpasning af indikatorer

  •      Fokusering på projekter inden for bestemte temaer

  •      Særlige krav til projektstruktur

  •      Øget involvering af private virksomheder mv.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-10-2017

  Til orientering.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  6. Kommende arrangementer
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der orienteres om følgende kommende arrangementer:

  • 14. december 2017: Interreg-udvalgsmøde
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-10-2017

  Til orientering.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-10-2017

  Intet.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/165
  8. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er 7. december 2017 kl. 14.00 - 17.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-10-2017

  Næste møde er 7. december 2017 kl. 14.00 - 17.00 i regionshuset.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 01-11-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |