Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilLigestillingsudvalgetpilLigestillingsudvalget - Referat - 02. november 2017

Ligestillingsudvalget - Referat - 02. november 2017

Mødedato
02-11-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3

Deltagere
 • Pierre Topaz, A
 • Søren Rasmussen, O
 • Henning Ravn, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Winther, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Søren Rasmussen, O
 • Hans Winther, F

 • Luk alle punkter Referat


  1. Status på ansatte på særlige vilkår
  2. Projekt Livsstilsguide i praksis - foreløbige evalueringsresultater og planen for projektets videre forløb
  3. Danske Regioner uddeler prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ
  4. Opfølgning på inspirationsmateriale vedrørende ulighed i sundhed
  5. Resultater i Ligestillingsudvalget 2014-2017
  6. Eventuelt


  Sagsnr. 17/9668
  1. Status på ansatte på særlige vilkår
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en status på indsatsen i forbindelse med strategi for ansatte på særlige vilkår, godkendt af regionsrådet 23. januar 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget satte i 2016 fokus på ansatte på særlige vilkår. Baggrunden var, at antallet af ansatte på særlige vilkår i Region Syddanmark i perioden 2010-2015 faldt fra 627 til 422. Samme tendens er gældende i de øvrige regioner og i kommunerne.

  Af budgetaftalen 2017 fremgår følgende:

  Region Syddanmark er en social ansvarlig arbejdsgiver. Aftalepartner lægger derfor vægt på, at der skabes plads til medarbejdere med særlige behov. Dette gælder såvel personer med en lille restarbejdsevne som unge, der har afsluttet en STU-uddannelse. Ligestillingsudvalget fremlægger forslag til, hvorledes den nuværende indsats kan understøttes, udvikles og monitoreres. Der lægges i den forbindelse vægt på samarbejder med kommunerne. 

  Regionsrådet vedtog en strategi for ansatte på særlige vilkår i januar 2017, hvor målsætningen er, at Region Syddanmark senest ved udgangen af 2019 skal have øget antallet af ansatte på særlige vilkår med 50 %, så antallet af ansatte på særlige vilkår bringes tilbage på 2010-niveau.

  For at understøtte målsætningen om at øge antallet af ansatte på særlige vilkår har enhederne i Region Syddanmark i løbet af foråret og sommeren 2017 udarbejdet konkrete indsatsplaner. Alle indsatsplaner er forelagt Ligestillingsudvalget i september 2017.

  Status

  Enhederne er i gang med at implementere indsatsplanerne, og der arbejdes på forskellig vis hermed. Lokalt arbejdes der bl.a. med:

  • Det generelle samarbejde med kommunerne på området med henblik på eksempelvis flere ansatte i mikrofleksjob
  • Virksomhedspraktikker med henblik på ansættelse i faste fleksjobstillinger
  • Workshop om ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår og kompensationsmuligheder med oplæg fra bl.a. STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) og Dansk Handicap Forbund
  • Samarbejde med Asp IT (en IT uddannelse til unge med Autisme)

  Overordnet set er der status quo i forhold til antallet af ansatte på særlige vilkår fra 2015 til 2017. I 2015 var der 375 i fleksjob, hvilket svarer til niveauet i 2017 på 373. I 2015 var der 47 ekstraordinært ansatte, hvor der i 2017 er 27 ekstraordinært ansatte.

  På mødet gives eksempler på gode historier og på udfordringer ved at ansætte medarbejdere på særlige vilkår.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-11-2017

  En medarbejder i fleksjob i regionshusets afdeling for tværsektorielt samarbejde fortalte om sit forløb og om betydningen af at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Der var også gode eksempler på ansatte i fleksjob bl.a. fra regionshusets IT- og HR-afdelinger. Drøftedes

  Søren Rasmussen og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/14982
  2. Projekt Livsstilsguide i praksis - foreløbige evalueringsresultater og planen for projektets videre forløb
  fold dette punkt ind Resume

  Ligestillingsudvalget orienteres i denne sag om foreløbige evalueringsresultater for projekt Livsstilsguide i praksis (2015-2017) og planen for projektets videre forløb.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projekt Livsstilsguide i praksis (2015-2017), hvis formål er at udvikle, afprøve og evaluere et sundhedspædagogisk koncept, herunder to teoretiske modeller og syv dialogværktøjer, er i skrivende stund under evaluering.

  Projektet er en del af Strategien for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en psykisk sygdom.

  Ulighed i sundhed indgår endvidere som et fokusfelt i budget 2018, hvorunder der indtænkes en videreudvikling af projekt Livsstilsguide i praksis. Planen for projektets videre forløb er i øjeblikket under udarbejdelse.

  Projektleder Naja Ramskov Krogh vil give en præsentation af de foreløbige resultater af evalueringen samt planerne for den videre forankring.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-11-2017

  Projektleder Naja Ramskov Krogh orienterede om bl.a. evalueringsresultater, hæmmende og fremmende faktorer, brugernes oplevelser samt foreløbige overvejelser om videreudvikling af projektet og eventuelt forskningsspor. Drøftedes.

  Søren Rasmussen og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/50861
  3. Danske Regioner uddeler prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ
  fold dette punkt ind Resume

  En orientering om Danske Regioners kommende pris for Året Borgerinddragende Initiativ.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Danske Regioner forventer igen i år at uddele prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ. Prisen skal uddeles på Danske Regioners generalforsamling, marts 2018.

  Bedømmelseskomitéen består af en repræsentant fra hver af de fem regioner, SIND, Danske Patienter, DSR, Lægeforeningen, FOA og KL. Et patientpanel kårer vinderen blandt de nominerede initiativer.

  Temaet for prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ er endnu uafklaret. Ligeledes er vilkår og procedure for indstilling af kandidater uafklaret. Når Danske Regioner har klarhed over dette, vil regionens sygehuse blive orienteret. De nominerede initiativer og vinderen af prisen vil blive annonceret af Danske Regioner.

  Prisen fokuserede sidste år på initiativer, der var rettet mod inddragelse af ’børn, unge og familier’ enten som patienter eller som pårørende. Blandt de mange indsendte forslag blev seks initiativer nomineret til prisen, heraf to fra Region Syddanmark.

  Børneafdelingen på Sygehus Lillebælt deltog med ’Et børnevenligt sygehus’, mens Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense deltog med ’Projekt Hjerterum’. Vinderen af prisen blev tiltaget ’Web-baseret monitorering af børn og unge med inflammatoriske tarmsygdomme’ fra Børneafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital.

   

  I vedlagte bilag kan læses mere om sidste års nominerede initiativer samt det vindende initiativ.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-11-2017

  Til orientering.

  Søren Rasmussen og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/10726
  4. Opfølgning på inspirationsmateriale vedrørende ulighed i sundhed
  fold dette punkt ind Resume

  På møde i Ligestillingsudvalget den 2. november 2017 vil der være en kort mundtlig redegørelse vedrørende sygehusenes indledende arbejde med inspirationsmateriale om ulighed i sundhed.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Efter ønske fra Ligestillingsudvalget var der i foråret 2017 planlagt en konference om ulighed i sundhed. Konferencen ”Lighed i øjenhøjde” blev dog aflyst, da der var for få tilmeldte. Konferencen skulle have været afholdt den 28. marts 2017. På konferencen var der planlagt fremvisning af fem videoer, som viser gode eksempler på arbejdet med ulighed i sundhed på det sociale område og på sygehusene.

  Videoproduktionen var på tidspunktet for aflysningen af konferencen allerede igangsat. Da konferencen måtte aflyses, blev der til Ligestillingsudvalget lagt op til, at der i stedet skulle udarbejdes en kommunikationsplan, indeholdende et inspirationsmateriale til sygehusene og socialområdet med det sigte at sætte ulighed i sundhed på dagsordenen i det daglige arbejde med borgere og patienter i Region Syddanmark. Dette forslag var der opbakning til på møde i Ligestillingsudvalget den 2. maj 2017.

  Den 8. maj 2017 blev afholdt et fokusgruppemøde med deltagelse af ni overlæger, ledere og sygeplejersker fra sygehusene og to nøglemedarbejdere fra socialområdet. På baggrund af fokusgruppemødet blev der udarbejdet et inspirationsmateriale, som blev præsenteret på møde i Ligestillingsudvalget den 11. september 2017. Materialet blev endvidere præsenteret på dialogmøder med sygehusene i august og september, hvorefter det blev sendt ud til sygehusene og socialområdet den 20. september 2017.

  Der er netop blevet udsendt en forespørgsel til sygehusene, hvor sygehusene er blevet bedt om at give en kort status på arbejdet forud for mødet i Ligestillingsudvalget. På mødet den 2. november 2017 vil der være en kort mundtlig redegørelse vedrørende sygehusenes indledende arbejde med materialet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-11-2017

  Administrationen orienterede om indsatsen på hvert af de fem sygehuse, som alle er optaget af emnet.

  Søren Rasmussen og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/276
  5. Resultater i Ligestillingsudvalget 2014-2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en præsentation af drøftelser og resultater i Ligestillingsudvalgets periode 2014-2017

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ligestillingsudvalget har nu fungeret i fire år og er karakteriseret ved i meget høj grad selv at skulle igangsætte og følge initiativer inden for ligestillingsområdet.

  Udvalget har følgende kompetencer:

  ”Udvalget beskæftiger sig med ligestilling i bred forstand bl.a. ligestilling i forhold til køn, handicap, etnicitet og uddannelse. Udvalget beskæftiger sig med ligestilling i forbindelse med regionens rolle som ansvarlig for sundhedsydelser, psykiatri, leverandør af sociale ydelser, regionens rolle som udviklingsaktør og regionens rolle som arbejdsgiver.”

  På den baggrund har udvalget i perioden 2014-2017 beskæftiget sig med bl.a.:

  ·       Etablering af indvandrermedicinske teams på alle regionens sygehuse

  ·       Samarbejde med Mænds Forum for Sundhed

  ·       Projekt trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne

  ·       Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos mennesker med en psykisk sygdom

  ·       Forskning i ulighed i sundhed

  ·       Selvmordsforebyggelse blandt ældre mænd

  ·       Udarbejdet strategi for ansatte på særlige vilkår

  ·       Ulighed i sundhed

  ·       Ligestilling mellem kønnene

  ·       Kommunikation

  Derudover har udvalget været på studietur til Sverige samt besøgt Ligestillingsministeriet.

  Der vil på mødet blive givet en gennemgang af de konklusioner og resultater, som udvalget har opnået i perioden.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-11-2017

  Formanden gjorde status på ligestillingsudvalgets arbejde. Administrationen præsenterede en opsamling på ligestillingsudvalgets resultater. Drøftedes. Oplæg vedhæftet.

  Søren Rasmussen og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/276
  6. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Ligestillingsudvalget den 02-11-2017

  Intet.

  Søren Rasmussen og Hans Winther deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 03-11-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |