Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 06. november 2017

Præhospitaludvalget - Referat - 06. november 2017

Mødedato
06-11-2017 kl. 15:00 - 16:20

Mødested
Mødelokale 3

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Analyse af det præhospitale område
  2. Uddannelse af flere paramedicinere i Ambulance Syd
  3. Styrket præhospital dækning i Varde Kommune
  4. Beredskabsplan og præhospital plan for Region Syddanmark
  5. Tiltag til styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger
  6. Status på ambulancer - responstider for oktober
  7. Status på responstider 3. kvartal 2017
  8. Mødeplan
  9. Eventuelt


  Sagsnr. 17/31806
  1. Analyse af det præhospitale område
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med budget 2018 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af måden, regionen følger det præhospitale område på.

  I dag følges området blandt andet via den gennemsnitlige responstid for A-kørsler holdt op i mod de af regionen fastsatte servicemål.

  Regionen Syddanmark har i 2011 udarbejdet en beredskabsanalyse for konsekvenserne for beredskabet, såfremt alle regionens borgere skulle nås inden for 15 min. Siden da har regionen hjemtaget AMK-vagtcentral samt fået nyt midlertidigt disponeringssystem på AMK-vagtcentral og lægger derfor inde med anden og mere opfattende data på beredskabernes brug og disponering end tidligere.

  Det præhospitale udvalg vil på mødet blive præsenteret for forslag til indhold i analysen samt forslag til en bred proces som skal sikre at diverse samarbejdsparter får mulighed for at komme med forslag til indhold i analysen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Drøftedes. Administrationen arbejder videre i forhold til det præsenterede forslag til analysens indhold samt forslag til den videre proces.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  2. Uddannelse af flere paramedicinere i Ambulance Syd
  fold dette punkt ind Resume

  Der uddannes flere paramedicinere i Region Syddanmark, og det bliver synligt for AMK Vagtcentralen, hvilke ambulancer, der er bemandet med paramedicinere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er formuleret i aftalen om budget 2018 at: ”For at gradvist øge kompetenceniveauet i den præhospitale indsats afsættes 2 mio. kr. til at uddanne flere paramedicinere hos Ambulance Syd i 2018 og 2019, finansieret af råderummet. Samtidig åbnes op for, at alle paramedicinere kan tilmelde deres paramedicinerkompetencer til vagtcentralen, når de sidder i ambulancen. De deraf følgende driftsudgifter afholdes indenfor de eksisterende driftsrammer.”

  Ambulance Syd har budgetteret med uddannelse af 20 paramedicinere i 2018 og 20 paramedicinere i 2019. Budgetaftalen giver mulighed for uddannelse af i alt yderligere 20 paramedicinere i 2018 – 2019, så der i alt bliver uddannet 60 paramedicinere i 2018 - 2019

  Ambulance Syd har været i dialog med professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN), hvor paramedicineruddannelsen i Danmark foregår, om uddannelse af yderligere paramedicinere.

  Det er aftalt mellem Ambulance Syd og UCN, at Ambulance Syd efter indgåelsen af budgetaftalen får uddannet 22 - 25 paramedicinere i 2018 og 35 – 38 paramedicinere i 2018. Ambulance Syd arbejder på at få uddannet paramedicinerne hurtigst muligt, og har lavet aftale med UCN om, at Ambulance Syd får afbudspladser på paramedicineruddannelsen.

  Aftalen med UCN er betinget af, at der ikke ændres i den nuværende organisering af uddannelse i regi af UCN.

  Der arbejdes på, at paramedicinere kan tilmelde deres paramedicinerkompetencer på en vilkårlig ambulance, så AMK Vagtcentralen kan se, hvilke ambulancer, der er bemandet med en paramediciner. Forventet opstart på dette er primo 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Præhospitaludvalget tilslutter sig forslaget om uddannelse af flere paramedicinere. Endvidere opfordres Ambulance Syd til at sikre en bred geografisk dækning i regionen.


  Sagsnr. 17/1429
  3. Styrket præhospital dækning i Varde Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Udmøntning af budget 2018 om styrket præhospital dækning på Vestkysten i den vestlige del af Varde Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I ”Aftale om budget 2018 for Region Syddanmark” har aftaleparterne prioriteret at styrke beredskabet på Vestkysten i den vestlige del af Varde Kommune. Der er afsat op til 5 mio.kr. til dette.

  Der er i samarbejde mellem Ambulance Syd og AMK-vagtcentral udarbejde en samlet model for styrelse af beredskabet i Varde Kommune.

  I dag er der beredskabsmæssigt en akutbil i Oksbøl, to ambulanceberedskaber i Varde og et ambulanceberedskab, der skifter mellem en placering i Nr. Nebel i sommerhalvåret og Ølgod om vinteren.

  Til styrkelse af beredskabet forslås følgende samlede model:

  ·         Der oprettes et nyt 24-timers ambulanceberedskab i Oksbøl. Beredskabet etableres som ambulance med 10 timers opgavetid fordelt på 24 timer.

  ·         Akutbilen flyttes fra Oksbøl til Varde.

  ·         Akutbilen flyttes hvert år i juni, juli og august fra Varde til Ølgod.

  Med tilførsel af et ekstra døgnberedskab i Oksbøl, aflastes de øvrige beredskaber i området, da den nyetablerede ambulance, udover at forbedre responstiden, også vil tage en del af de opgaver på Vestkysten, som i dag udføres af primært Varde og sekundært Esbjerg.

  Modellen vil endvidere sikre, at ambulanceresponstiden reduceres i Blåvand, Vejers og til dels Henne.

  Ved at flytte akutbilen fra Oksbøl til Varde understøttes ambulancerne i et større geografisk område, end med den nuværende placering i Oksbøl. Ved at flytte akutbilen videre op til Ølgod i de måneder, hvor ambulancen fra Ølgod er i Nr. Nebel, sikres Ølgod-området en bedre responstid for første bil på stedet i disse måneder.

  Etablering af et ambulanceberedskab i Oksbøl vil beløbe sig til 4,9 mio. kr. årligt, herudover vil der være etableringsomkostninger i forbindelse med ombygning af den nuværende garage, der i dag huser akutbilen på anslået 100.000 kr.

  Såfremt etableringen af ambulanceberedskabet godkendes på regionsrådets møde i december, kan beredskabet kunne være på plads 1. marts 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller overfor Regionsrådet:

  At der oprettes et ambulanceberedskab i Oksbøl med start 1. marts 2018.

  At akutbilen flyttes fra Oksbøl til Varde.

  At akutbilen flyttes hvert år i juni, juli og august fra Varde til Ølgod.

  At Ambulance Syd meddeles bevilling på 4,13 mio.kr i 2018 og 4,9 mio.kr. i 2019 og frem til drift af et døgndækkende ambulanceberedskab med base i Oksbøl.

  At der afsættes 100.000 kr. i 2018 til ombygning af nuværende faciliteter i Oksbøl.

  At udgiften finansieres af de afsatte midler til formålet i budget 2018

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 17/722
  4. Beredskabsplan og præhospital plan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en kombineret sundhedsberedskabsplan og beredskabsplan samt en præhospital plan for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen skal én gang i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan og en plan for den præhospitale indsats jf. ”Bekendtgørelse om Planlægning af sundhedsberedskabet”, og regionen skal også udarbejde en plan for regionens beredskab jf. ”bekendtgørelse af beredskabsloven”. Regionen skal koordinere sundhedsberedskabsplanerne med hinanden og andre samarbejdspartnere

  Der er udarbejdet forslag til en kombineret sundhedsberedskabs- og beredskabsplan for Region Syddanmark.

  Beredskabsplanen og præhospitalplanen er lavet som to særskilte publikationer, da der kan være hyppigere behov for ændring af præhospitalplanen.

  Formålet med beredskabsplanen og præhospitalplanen er, at regionen kan håndtere ekstraordinære hændelser med mange syge og tilskadekomne, samt at regionen i videst mulig omfang kan opretholde sin drift under forskellige former for forsyningssvigt.

  Sundhedsstyrelsen har i januar 2017 udgivet vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet i kommuner og regioner.

  Der har været nedsat en koordinerende styregruppe med repræsentanter fra kommuner, praksissektoren, Styrelsen for patientsikkerhed, beredskabet og Region Syddanmark, der har koordineret sundhedsberedskabsplanlægningen i regionen. Det administrative Kontaktforum (DAK) har godkendt kommissorium for styregruppen.

  Sundhedsberedskabsplanen har været i høring i maj 2017 hos Sundhedsstyrelsen, naboregioner, kommuner i regionen, og politikredse i regionen, epidemikommissionen samt hos sygehusenhederne.

  Generelt var der tilfredshed med indholdet i ”Beredskabsplan for Region Syddanmark” og ”Præhospital plan for Region Syddanmark” hos regionens samarbejdspartnere på beredskabsområdet.

  Der er fremkommet forbedringsforslag i høringen, som er blevet tilføjet beredskabsplanen.

  Der er vedhæftet:

  Forslag til beredskabsplan for Region Syddanmark

  Forslag til Præhospital plan for Region Syddanmark

  Høringsliste

  Oversigt over høringsbemærkninger til Region Syddanmarks forslag til sundhedsberedskabsplan

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet,

  At Beredskabsplan godkendes og

  At Præhospital plan godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Indstilling tiltrådt, med den tilføjelse at forslag til præhospitalplan for Region Syddanmark udbygges med ambulancer bemandet med paramedicinere.

  Administrationen opdaterer bilaget inden sagen forelægges for Forretningsudvalg og Regionsråd.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  5. Tiltag til styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til styrkelse af kvaliteten af regionens eksisterende akuthjælperordninger jævnfør aftalen om budget 2018. Tiltagene omfatter finansiering af uddannelse og udstyr til frivillige akuthjælpere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er formuleret I aftalen om budget 2018, at ”De frivillige akuthjælperordninger dækker de områder i regionen, hvor det tager længst tid for regionens præhospitale enheder at komme frem. Akuthjælperne gør en stor indsats for at redde liv og førlighed, og de skaber tryghed i lokalsamfundet. Der afsættes 0,7 mio.kr. årligt til styrkelse af akuthjælperområdet til uddannelse, udstyr, nye medicinske kompetencer og nye akuthjælperordninger, finansieret via råderummet.”

  Det vurderes, at Region Syddanmark er godt dækket ind af frivillige akuthjælperordninger i de områder, hvor det tager længst tid for regionens egne præhospitale enheder at komme frem. Der er kun enkelte områder uden supplerende ordninger, hvor borgerresponstiderne er forholdsvis høje, eller hvor der er en relativ høj andel af kørsler over 15 minutter. 

  Akuthjælperordningerne udkaldes ved alle ambulance A-udkald (dvs. i tilfælde hvor liv og/eller førlighed er truet).

  Det præhospitale udvalg fik 8. maj 2017 forelagt forslag til tiltag, der kan bidrage til at styrke kvaliteten i regionens eksisterende akuthjælperordninger.        

  Ved bl.a. at finansiere uddannelse og udstyr til de frivillige akuthjælpere vurderes det, at kvaliteten kan styrkes og ensrettes. De samlede forslag er beskrevet i vedhæftede lettere justerede forslag og gengivet kort nedenfor:

  Uddannelse:

  • Uddannelse i de seks ordninger, der ikke modtager driftsstøtte i dag.

  Årlig udgift ca. 120.000 kr.

  • Genoplivningskursus for nye akuthjælpere i alle ordninger.

  Årlig udgift ca. 60.000 kr.

  Udstyr og medicin:

  • Basisudstyr til de seks ordninger, der ikke får driftsstøtte i dag.

  Årlig udgift ca. 170.000 kr.

  • Ny medicin grundet nye medicinske kompetencer til alle ordninger.

  Årlig udgift ca. 150.000 kr.

  • Supplerende udstyrsstøtte til eksisterende ordninger.

  Årlig udgift ca. 100.000 kr.

  Nye akuthjælperordninger:

  • Ramme til nye akuthjælperordninger.

  Årlig udgift ca.100.000kr.

  Samlet set er der således forslag om, at området kan styrkes med tiltag svarende til en årlig ramme på 0,7 mio. kr. De enkelte forslag kan udvælges enkeltvis og er ikke indbyrdes afhængige. 

  Der er seks akuthjælperordninger som regionen ikke giver driftsstøtte til i dag: Vamdrup, Sommersted, Fjelstrup, Felsted, Fanø og Ærø. Nogle af ordningerne er videreført fra amterne også i områder, hvor responstiderne ikke er de længste. Dette er den primære begrundelse for, at ordningerne indtil nu ikke har modtaget regional driftsstøtte. I ovenstående forslag indgår, at der fremover gives økonomisk støtte fra regionen også til disse seks ordninger med henblik på ensartet uddannelse og udstyr.

  Ovenstående tiltag har været drøftet og er formuleret efter dialog med repræsentanter fra regionens akuthjælperordninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet,

  At de eksisterende akuthjælperordninger styrkes som beskrevet i dagsordenspunktet

  At udgifterne på 700.000 kr. fra og med 2018 finansieres via de afsatte midler til formålet jævnfør budgetaftalen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  6. Status på ambulancer - responstider for oktober
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark, samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdes af disse servicemål giver et billede af kvaliteten og servicen af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over den månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Den månedlige opgørelse over den gennemsnitlige responstid og 1. vogn på stedet vil blive sammenlignet med samme måned året før.

  Her ud over vises den månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætnings tider for liggende sygetransporter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  7. Status på responstider 3. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. juli til 30. september 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 3. kvartal 2017

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme.

   

  Responstidsmål i Region Syddanmark

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede gennemsnitlige responstider i 3. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  8,2

  Sønderjylland

  8,7

  Trekantsområdet

  6,9

  Region Syddanmark

  7,8

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområde niveau alle under servicemålene når det gælder 3. kvartal 2017.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid, fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første bil på stedet i 3. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,6

  Sydvestjylland

  7,5

  Sønderjylland

  8,0

  Trekantsområdet

  6,8

  Region Syddanmark

  7,5

  Når responstiderne for første bil på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  I vedhæftede tabel findes andel af responstider over 15 min. og 20 min. opgjort på kommuneniveau for 3. kvartal 2017.

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Til orientering.

  Bilag vedr. gennemsnitlig responstid 3. kvartal 2017 fordelt på delområder og kommuner vedlægges.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  8. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er planlagt mødekalender for resten af 2017:

  Mandag den 4. december 2017, fra kl. 15.00 – 17.00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Orientering om Langelands Hjerterstarterforening.

  Orientering om status på akuthjælperudkaldssystemet.

  Orientering om status angående arbejdsmiljøforhold på ambulanceområdet.

  Orientering om status for redder-krav.


  Siden er sidst opdateret 08-11-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |