Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 09. november 2017

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 09. november 2017

Mødedato
09-11-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud
 • Niels Erik Søndergaard, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forslag til nye forureningsundersøgelser 2018
  2. Orientering om arbejdet med handleplaner i Råstofplan 2016
  3. Orientering om følgegruppemøder, råstoftillæg om klæg
  4. Orientering om aktuelle sager
  5. Eventuelt
  6. Næste møde


  Sagsnr. 17/34799
  1. Forslag til nye forureningsundersøgelser 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Miljø og Råstoffer fremlægger sit årlige forslag til, hvor i regionen der skal startes ny videregående indsats i 2018. Forslaget indeholder den del af regionens indsats, som kan besluttes i 2018, idet en stor del af aktiviteterne er lovbundne eller fastlagt tidligere. Efter udvalgets behandling af forslaget, fremlægges det i offentlig høring fra den 17. november til den 15. december 2017. De indkomne høringssvar behandles herefter politisk med henblik på endelig vedtagelse af indsatsen for 2018 i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Miljø og Råstoffer har udarbejdet et forslag til, hvor i regionen der skal startes ny videregående indsats i 2018. Forslaget omfatter alene den del af indsatsen over for jordforurening, som kan besluttes i 2018. En stor del af regionens aktiviteter i 2018 er allerede besluttet, fordi de enten er lovbundne, videreført fra 2017 og tidligere, eller fastlagt i tidligere strategier og handleplaner.

  Forslaget er udarbejdet på grundlag af principperne i den nye strategi; ”Jordforurenings­strategi 2017”. Grundvandet har højeste prioritet, og målet er at opnå ’mest godt grundvand for pengene’. Fokus er også på indeklimaproblemer i boliger og i særlige tilfælde prioriteres en indsats af hensyn til overfladevand eller for at hindre direkte kontakt med forurenet jord.

  Ud fra den nuværende status for grundvandsindsatsen og den aktuelle viden om akutte forureninger, foreslår Miljø og Råstoffer, at regionen starter nye videregående undersøgelser på 36 kortlagte forurenede lokaliteter, heraf de ni med pesticidforurening, efter følgende fordeling:

  Grundvand

  ·      25 videregående undersøgelser af grundvandsprioriterede forureninger med højmobile stoffer i sårbare grundvandsområder i Aabenraa, Egtved, Esbjerg, Fredericia, Haderslev Syd, Kolding, Odense Syd, Odense Øst, Tønder, Vejen og Ærø. På to af lokaliteterne er der samtidig et højt indhold af flygtige stoffer i jorden, der kan true indeklimaet i to boliger. Heraf kan den ene forurening også udgøre en risiko ved anvendelsen af boligens have.

  ·      8 videregående undersøgelser af akut prioriterede forureninger, der udgør en risiko for betydningsfuldt grundvand.

  Indeklima

  ·      2 videregående undersøgelser af akut prioriterede forureninger, hvor et højt indhold af flygtige stoffer i jorden kan true indeklimaet i boliger og nærtliggende naboboliger. En af forureningerne udgør samtidig en risiko i forhold til overfladevand.

  Kontaktrisiko

  ·      1 videregående undersøgelse af akut prioriteret forurening, hvor kraftig jordforurening udgør en risiko ved anvendelsen af boligens have.

  Før den videregående indsats sættes i gang, vurderer Miljø og Råstoffer, om der også kan være en risiko for forureningspåvirkning af vandløb, søer og kystvande. Hvis der er en risiko, og det er hensigtsmæssigt i forhold til at optimere ressource­anvendelsen, vil indsatsen også omfatte risikoen for overfladevand. Der igangsættes ikke nye oprensninger udover de 6 oprensninger, der er sat i gang og fortsat arbejdes med.

  Lister med den foreslåede videregående indsats findes i høringsmaterialet. Se bilag og bemærk, at den grafisk opsatte publikation udleveres på udvalgsmødet den 9. november 2017. I høringsmaterialet er der flere oplysninger om prioriteringsgrundlaget samt et kort over lokaliteterne og den aktuelle grundvandsprioritering.

  Hvis regionen får mulighed for at sætte flere forureningsundersøgelser eller oprensninger i gang i løbet af 2018, vil det ske i områder med værdifuldt grundvand af betydning for drikkevandsressourcen og på steder, hvor forureningen udgør en alvorlig sundhedsrisiko. Forslaget medfører ikke pligter eller rettigheder for grundejerne, og prioriteringen kan ændres, hvis Miljø og Råstoffer får ny viden om alvorlige forureninger, der nødvendiggør en indsats her og nu.

  Forslaget omfatter ny videregående indsats for i alt ca. 6,4 mio. kr. Den øvrige del af regionens driftsbudget på jordforureningsområdet går i 2018 til at gennemføre de mange øvrige aktiviteter.

  Efter behandling i udvalget fremlægges forslaget offentligt i 4 uger fra den 17. november til den 15. december 2017. Herefter vil de indkomne høringssvar blive behandlet med henblik på endelig politisk vedtagelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  • At udvalget godkender at fremlægge ”Forslag til nye forurenings­undersøgelser og oprensninger 2018” i offentlig høring fra den 17. november til den 15. december 2017. De indkomne høringssvar vil herefter blive politisk behandlet med henblik på endelig vedtagelse af jordforureningsindsatsen for 2018 i regionsrådet.
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-11-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Fredericia udgår af oversigten over de 25 videregående undersøgelser af grundvandsprioriterede forureninger. 

  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/1264
  2. Orientering om arbejdet med handleplaner i Råstofplan 2016
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Administrationen orienterer om arbejdet med de opgaver, som vedtagelsen af Råstofplan 2016 har afstedkommet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-11-2017

  Orienteringen blev taget til efterretning.

  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/32659
  3. Orientering om følgegruppemøder, råstoftillæg om klæg
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Formandskabet for den politiske følgegruppe samt administrationen orienterer om afholdte følgegruppemøder i arbejdet med råstoftillæg om klæg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-11-2017

  Orienteringen blev taget til efterretning.


  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  4. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-11-2017

  Mette Christensen orienterede om folketingets miljøudvalgs besigtigelse den 6. november 2017 af forurening og oprensning af Kærgaard Klitplantage og om påbudssag.

  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-11-2017

  Intet.


  Niels Jørgen Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/163
  6. Næste møde
  fold dette punkt ind Resume

  Næste møde er onsdag den 13. december 2017 kl. 14.00 – 16.00 i regionshuset.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 09-11-2017

  Næste møde er onsdag den 13. december 2017 kl. 14.00 – 16.00 i regionshuset. Mødet starter kl. 13.00 i stedet for kl. 14.00.

  Niels Erik Søndergaard deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 13-11-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |