Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilSundhedpilSundhedsforskningpilRegion Syddanmarks forskningspuljerpilForskningspulje til tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Forskningspulje til tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Forskningsmidlerne er en del af den samlede indsats for tidlig opsporing af kræft i almen praksis og er tildelt gennem regeringens indsats ”Tidlig opsporing af kræft i almen praksis – Jo før jo bedre”.

Om forskningspuljen

"Tidlig opsporing af kræft i almen praksis – Jo før jo bedre" udbyder årligt 1,2 mio. kr. til forskningsprojekter.  Puljen støtter projekter inden for tidlig opsporing af kræft i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Forskningsmidlerne er en del af den samlede indsats for tidlig opsporing af kræft i almen praksis og er tildelt gennem regeringens indsats "Tidlig opsporing af kræft i almen praksis – Jo før jo bedre”.

Forskningsmidlerne skal være med til at sikre, at der genereres mere viden om, hvordan der kan opnås tidligere diagnostik af kræft. Eksempler på disse områder er:

 • Ny viden om de diagnostiske forløb fra almen praksis til sygehusenes udredningstilbud
 • Afprøvning af interventions- og kompetenceudviklingsmetoder
 • Back-track analyser
 • Evaluering af indsatsen for tidlig opsporing af kræft

Puljen er ikke tilgængelig i foråret 2021. 
 

Formål:

Puljen har særligt fokus på at støtte forskning inden for tidlig opsporing af kræft både i almen praksis og i samarbejdsfelter i sekundær sektor. Forskningsresultaterne skal være umiddelbart implementerbare i det syddanske sundhedsvæsen og have potentiale til at komme patienterne i Region Syddanmark til gavn inden for en overskuelig tidshorisont.

Hovedsponsorgruppen for indsatsen ”Tidlig opsporing af kræft i  almen praksis” vil, med forskningsmidlerne, sikre, at der genereres mere viden om, hvordan der kan opnås tidligere diagnostik af kræft

Hvem kan ansøge?

Det er et krav, at der i ansøgningen er et forskningssamarbejde efter en af følgende modeller:

 • Samarbejde mellem flere almen praksis
 • Samarbejde mellem sygehusenhed og almen praksis og kommune
 • Samarbejde mellem sygehusenhed og almen praksis
 • Samarbejde mellem almen praksis og andet sygesikringsområde (f.eks. fysioterapi eller kiropraktik)

Forskningsenheden for almen praksis, Syddansk Universitet betragtes som en almen praksis.

Sygehusenhederne/De kliniske enheder i Region Syddanmark er:

- Odense Universitetshospital, OUH (Odense og Svendborg)
- Sygehus Lillebælt
- Sygehus Sønderjylland
- Sydvestjysk Sygehus
- Psykiatrisygehuset
- Det præhospitale område

Finansiering

Puljen støtter som udgangspunkt kun en medfinansiering. Finansiering er alle med en løbetid på maximalt 3 år fra bevilling til projektafslutning. Bevillinger fra puljen kan anvendes til følgende:

 • Forskningsrojekter
 • Opstartsprojekter. Samarbejde mellem parter om projekter, som er nytænkende og/eller baserer sig på nye metoder.
 • Til drift samt aflønning af personale
  • I forhold til drift og løn af ph.d. studier, gives der kun midler til ph.d.-løn, såfremt der ikke allerede er modtaget fra Region Syddanmarks ph.d.-pulje.

Krav til ansøgningen

Følgende krav til ansøgningen skal være opfyldt før ansøgningen kommer i betragtning til støtte fra puljen.

 • Ansøgning og bilag skal skrives på dansk eller engelsk
 • Projektresumé max. 1 A4 side. Resuméet skal indeholde en kort beskrivelse af baggrund, formål, metode, perspektiv, finansieringsplan og tidsplan
 • Lægmandsresume på 1 A4 side og skal være på dansk.
 • Projektbeskrivelse på max 6 sider eksklusive referencer. Der skal herunder være et selvstændigt afsnit, der beskriver projektets relevans
 • En beskrivelse af projektets finansieringsplan, der viser kilder til finansiering af lønmidler og drift.
 • Ovenstående dokumenter skal samles i én pdf-fil.
 • Ansøgningen skal følge den danske kodeks for integritet i forskning: http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning

Ved ansøgning om støtte til et Ph.d.-projekt gælder de samme krav som ved ansøgning til Region Syddanmarks Ph.d.-pulje. Kravene kan findes på følgende link: https://www.regionsyddanmark.dk/wm325002

Ansøgninger, som ikke opfylder de formelle krav, vil blive afvist administrativt.

Vurdering af ansøgningen

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav, vil gennemgå en vurderings- og prioriteringsproces i bedømmelsesudvalget nedsat af Hovedsponsorgruppen for den regionale indsats ”Tidlig opsporing af kræft i almen praksis – Jo før jo bedre”. Prioriteringer og indstillinger forelægges Hovedsponsorgruppen til beslutning og regionens Hjerte-kræftstyregruppe til orientering. Bedømmelsesudvalget foretager følgende vurderinger og prioriteringer af ansøgerne:

 • Klinisk tilknytning. Vurdering af graden af projektets og ansøgers kliniske tilknytning. I hvor høj grad er ansøger og projektet tilknyttet en klinisk afdeling, almen praksis eller andet klinisk område inden for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark.
 • Klinisk relevans og implementerbarhed. Det vurderes, i hvor høj grad projektet er umiddelbart relevant for tidlig opsporing af kræft i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Herunder vurderes det, i hvor høj grad projektets resultater kan implementeres i klinikken.
 • Kvalitet. Den forskningsmæssige kvalitet af projektet vurderes.
 • Finansiering. Vurdering af graden af parathed, det vil sige i hvor høj grad er der i forvejen opnået finansiering og kan projektet igangsættes, hvis der opnås støtte fra puljen.

Hvis der efter denne vurderingsrække er ansøgninger i overskud i forhold til de tilgængelige puljemidler, træder følgende vægtning i kraft:

 • Igangværende projekter vægtes lavere end nye projekter
 • I det tilfælde at en afdeling har flere støtteegnede ansøgninger, vil der blive prioriteret blandt disse.

Bedømmelsesproces

Alle ansøgninger, der opfylder de formelle krav, vil gennemgå en vurdering af bedømmelsesudvalget nedsat af Hovedsponsorgruppen for den regionale indsats: ”Tidlig opsporing af kræft i almen praksis – Jo før jo bedre”.

Der gives svar på ansøgningerne umiddelbart efter Hovedsponsorgruppen har besluttet ud fra bedømmelsesudvalgets indstillinger.

Efter tildeling af midler

Ved bevillingens afslutning skal der fremsendes en slutrapport, der omhandler, hvad midlerne er anvendt til samt en afrapportering af projektets resultater.

Øvrige forudsætninger

Det er en forudsætning for den bevilgede støtte, at forskningsopgaverne gennemføres som beskrevet i den indsendte ansøgning. Region Syddanmark forbeholder sig retten til at kræve hele bevillingen eller dele af denne tilbagebetalt, hvis forskningsopgaverne ikke gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen eller i overensstemmelse med de aftaler om ændringer, som er indgået, eller hvis retningslinjer for rapportering og regnskab ikke overholdes.

Ændringer

Ved væsentlige ændringer af de beskrevne forskningsopgavers indhold eller bevillingsperioden, eks. i tilfælde af barsel, skal anmodning herom indsendes til gkn@rsyd.dk.
Det er en forudsætning for anmodning om godkendelse af ændringer, at ændringen allerede er godkendt af anden relevant myndighed, såsom Videnskabsetisk Komité.

Godkendelse eller afslag på forespørgsel om ændringer gives af Hovedsponsorgruppen for "Tidlig opsporing af kræft i almen praksis" i Region Syddanmark.

Apperatur

Hvis modtager anvender midler til køb af apparatur, kan bevillingsmodtageren disponere over dette indtil projektet er afsluttet. Herefter tilfalder råderetten over apparaturet den kliniske enhed/anden sektor, hvor bevillingsmodtageren har udført projektet.

Driftsudgifter, herunder service af apparatur, afholdes ikke Region Syddanmark.

IT – hardware / software tilfalder ligeledes den kliniske enhed/anden sektor efter projektets afslutning.

Slutrapportering og regnskab

Ved projektets afslutning skal elektronisk slutafrapportering indsendes via dette link.

Afrapportering og regnskab skal indsendes senest tre måneder efter bevillingens afslutning sammen med tilbagebetaling af eventuelle restbeløb.

Regnskabet forventes specificeret på samme måde, som det i ansøgningen anførte budget.

Udover slutrapporten kan Hovedsponsorgruppen for ”Tidlig opsporing af kræft i almen praksis” anmode om en statusrapport.

Publikationer

Ved udgivelse af resultater skal det anføres, at "Tidlig opsporing af kræft i almen praksis" i Region Syddanmark har ydet støtte til projektet.

Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål til forskningspuljen kan Gitte Kjær Nielsen, koordinator for ”Jo før jo bedre – Tidlig opsporing af kræft i almen praksis” i Region Syddanmark kontaktes på GKN@rsyd.dk


Siden er sidst opdateret 22-12-2020
Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring