Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPsykiatrisk dialogforumpilPsykiatrisk Dialogforum - Referat - 16. november 2017

Psykiatrisk Dialogforum - Referat - 16. november 2017

Mødedato
16-11-2017 kl. 13:00 - 15:50

Mødested
Regionshuset, mødelokale 5

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Steen Andersen Ledsager (Landsforeningen mod spiseforstyrrelser)
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Kirsten Hansen (Bedre Psykiatri)
 • Marianne Sille Bech Brams (LAP)
 • Anne Hvidberg Jørgensen (Landsforeningen SIND)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Karen Margrete Nielsen (Depressionsforeningen)
 • Rikke Vestergaard
 • Isabel Gindeberg
 • Ulla Lindgren
 • Laila Felicia Vester Nielsen (Angstforeningen)
 • Torben Kyed Larsen

 • Afbud
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Lillian B. Thomsen (Alzheimer foreningen)
 • Lærke Juul-Petersen (EN AF OS - ungeambassadør)
 • Laila Felicia Vester Nielsen (Angstforeningen)

 • Luk alle punkter Referat


  1. Tema: Den Syddanske Forbedringsmodel
  2. Status og evaluering Psykiatrisk Dialogforum
  3. Brugerfora 2018 - tidsplan og proces
  4. Udpegning af repræsentanter til husordensarbejdsgruppe
  5. Udpegning af medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité
  6. Centralt patient- og pårørenderåd i psykiatrisygehuset
  7. Etableringen af de særlige pladser i Region Syddanmark
  8. Strategi for psykiatrisk forskning
  9. Orientering LUP-light
  10. Prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ
  11. Offentliggørelse af halvårlige indikatorer for tvang i psykiatrien for perioden 2. halvår 2016 til 1. halvår 2017
  12. Oversigt over belægning, genindlæggelser og ECT 1. halvår 2017
  13. Status på udredningsretten 2. kvartal 2017
  14. Mødeplan 2018
  15. Eventuelt
  16. Ny forskningsstrategi for Region Syddanmark: Udpegning af repræsentanter til deltagelse i workshop


  Sagsnr. 12/4444
  1. Tema: Den Syddanske Forbedringsmodel
  fold dette punkt ind Resume

  Oplæg om Den Syddanske Forbedringsmodel i psykiatrisygehuset ved Forbedringskonsulent Jimmy Caspersen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet vil forbedringskonsulent Jimmy Caspersen fra psykiatrisygehuset orientere arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel.

  Den Syddanske Forbedringsmodel tager udgangspunkt i LEAN-tankegangen og arbejder med at forbedre sygehusets aktiviteter med fokus på, hvad der giver værdi for patienten uden at forhøje omkostningerne.

  Metoden indebærer et meget stærkt fokus på ledelse af forbedringsarbejdet og omfattende ledelsesuddannelse af ledere på alle niveauer i sygehusvæsenet.

  Forbedringsarbejdet sker blandt andet gennem workshops, systematiske opfølgninger på initiativerne efter 30, 60 og 90 dage, minimering af spild, standardiseringer af rutiner og stærke udviklingshold tæt på klinikken.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder videndeling, gevinster og ledelsens rolle.  Oplæg vedhæftet.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/78
  2. Status og evaluering Psykiatrisk Dialogforum
  fold dette punkt ind Resume

  Der gøres status på arbejdet i Psykiatrisk Dialogforum 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet gøres status på arbejdet i Psykiatrisk Dialogforum 2017, herunder medlemmernes vurdering af opgaver og indsats.

  Psykiatrisk Dialogforum har peget på følgende mulige emner til dagsordenen i 2018:

  • Planlægning af eventuelt nyt ”Minitopmøde” i 2019 (afholdt 4. maj 2017)
  • Tema om velfærd på tværs
  • Tema om spiseforstyrrelser
  • Opfølgning på afholdt Innovations Camp
  • Udvælgelse af temaer til Sundhedsplan (orientering)
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Til drøftelse.

  Der er enighed om, at psykiatrisk dialogforum generelt er velfungerende. Det er et ønske fra organisationerne, at emner kommer til drøftelse i psykiatrisk dialogforum før behandling i psykiatri- og socialudvalget. Minitopmødet i 2017 var et godt initiativ i forhold til patient- og pårørendeorganisationerne og ses gerne gentaget. Der var også forslag om oplæg i 2018 om arbejdet i Klinisk Etisk Komité. Endelig foreslår psykiatrisk dialogforum, at der i 2018 afholdes en brainstorm om ideer til kommende satspuljer m.v.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/78
  3. Brugerfora 2018 - tidsplan og proces
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om tidsplan og proces for nedsættelse af brugerfora i den kommende valgperiode, dvs. perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det nye regionsråd beslutter i januar 2018, hvilke brugerfora der skal være i Region Syddanmark i den kommende valgperiode, dvs. perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

  Med det formål at forberede en stillingtagen ved den nye valgperiodes begyndelse pr. 1. januar 2018 angående organisatorisk og overordnet inddragelse af patienter/brugere og pårørende, har de fire brugerfora i maj 2017 afgivet bemærkninger. De fire nuværende brugerfora er: Patientinddragelsesudvalget, sundhedsbrugerrådet, kontaktforum for handicap og psykiatrisk dialogforum. De fire brugerfora er generelt positive over for den nuværende organisering, dog er der i patientinddragelsesudvalg og sundhedsbrugerråd ønske om, at møderne i disse to fora slås sammen.

  Regionsrådet behandlede sagen på sit møde den 25. september 2017. Regionsrådet anbefaler over for det nye regionsråd pr. 1. januar 2018, at der ud over det lovbestemte patientinddragelsesudvalg nedsættes tre regionale brugerfora, sundhedsbrugerrådet, psykiatrisk dialogforum og kontaktforum for handicap, og at udkast til kommissorier godkendes. Se eventuelt uddybning, udkast til kommissorier m.v. i dagsorden til regionsrådsmøde den 25. september 2017, pkt. 15.

  Tidsplan for beslutningen er, at det nye regionsråd på et møde i januar 2018 vil behandle forslag om nedsættelse af brugerfora 2018-2022. Når regionsrådet har truffet beslutning om, hvilke brugerfora der skal nedsættes, og hvordan de skal sammensættes, vil de berørte patient/bruger- og pårørendeforeninger i februar blive anmodet om at indstille medlemmer til de pågældende brugerfora. Regionsrådet forventes at udpege medlemmer til brugerfora på regionsrådsmødet i marts 2018, således at de første møder i de valgte brugerfora kan holdes i april-maj 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Til orientering. Organisationerne udtrykte ros til, at der i fremtidig struktur er lyttet til diskussionerne i psykiatrisk dialogforum. Det vil være godt at indlede møderne i det kommende psykiatriske dialogforum med en introduktion til arbejdet og rammerne for det.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/28113
  4. Udpegning af repræsentanter til husordensarbejdsgruppe
  fold dette punkt ind Resume

  Der nedsætte en arbejdsgruppe i regi af psykiatrisygehuset, der skal forestå udarbejdelsen af én husorden for henholdsvis voksen- samt børne- og ungdomspsykiatri i hele psykiatrisygehuset. Der er ønske om deltagelse af repræsentanter for patienter og pårørende til arbejdsgruppen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 27. april 2017 besøgte Folketingets Ombudsmand Psykiatrisk Afdeling Svendborg. Han påpegede behovet for at arbejde med afdelingens husorden, og at den oversættes til relevante fremmedsprog. I forlængelse af besøget besluttede sygehusledelsen den 5. juli 2017 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal forestå udarbejdelsen af én husorden for henholdsvis voksen- samt børne- og ungdomspsykiatri i hele psykiatrisygehuset.

  Arbejdsgruppen sammensættes med tre repræsentanter fra afdelingsledelseskredsen, tre medarbejdere fra klinikken og to repræsentanter for patienter og pårørende. Arbejdet understøttes af en sundhedsjurist og medarbejdere fra Administrationen. En afdelingsledelsesrepræsentant fra ledelseskredsen udpeges som tovholder for arbejdsgruppen.

  Deltagere i arbejdsgruppen udpeges via psykiatriens ledermøde, lokalt på afdelingerne og i Psykiatrisk Dialogforum.

  De juridiske forhold samt Ombudsmandens anbefalinger til, hvilke emner der skal indgå i en husorden, er afklarede. Til inspiration er standardhusordener fra andre regioner derudover blevet indhentet.

  Arbejdsgruppens udkast til en samlet husorden vil blive sendt i høring blandt patienter, lokale medarbejderudvalg og i ledelseskredsen.

  Husordenen vil efter færdiggørelse blive oversat til relevante fremmedsprog.

  Husordenen forventes at være færdigudarbejdet og implementeret primo 2018. Første møde i arbejdsgruppen forventes at finde sted torsdag den 14. december 2017 i Middelfart.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at der udpeges

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri, og Marianne Sille Bech Brams, LAP, udpeges til arbejdsgruppen. Ulla Lindgren, PsykInfo, formidler kontakt til en børne- og ungeambassadør.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/32338
  5. Udpegning af medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisk Dialogforum anmodes om at udpege et medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité, der mødes i marts 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regionsrådet vedtog den 23. februar 2015 en frivillighedsstrategi, der skal udbygge samarbejdet med de frivillige, som via deres indsats kan skabe værdi for patienter og borgere.

  I forlængelse af frivillighedsstrategien godkendte Regionsrådet den 22. juni 2015 indstiftelsen af en frivillighedspris på 50.000 kr. samt en pris på 10.000 kr. for ”Den gode idé” – til et projekt eller idé, der fremmer frivillighed i regionen i løbet af det kommende år.

  Sidste år, blev frivillighedsprisen uddelt den 3. maj 2017. Vindere af prisen på 50.000 kr. blev Headspace, et rådgivningscenter for børn og unge, der har det svært. Røde Kors i Esbjerg fik prisen for Den Gode Idé, på 10.000 kr. for deres indsats med at strikke varme, skridsikre sokker til patienter med dårligt blodomløb i benene på Sydvestjysk Sygehus.

  Frivillighedsprisen 2018 uddeles den 25. april.

  Dommerkomité
  Der sammensættes en dommerkomité bestående af otte medlemmer:

  ·Regionsrådet (to medlemmer)

  ·Organisationer med stort frivillig-engagement (ét medlem)

  ·Sundhedsbrugerrådet (ét medlem)

  ·Psykiatrisk Dialogforum (ét medlem)

  ·Kontaktforum for Handicap (ét medlem)

  ·Repræsentant fra sygehus- eller socialområdet (ét medlem)

  ·Pressen (ét medlem).

   

  Komitéen får indstillinger til priserne tilsendt primo marts 2018 og mødes ultimo marts 2018 og afgør, hvem der skal nomineres, og hvem der skal vinde priserne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:


  At Psykiatrisk Dialogforum udpeger et medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Karen Margrethe Nielsen, Depressionsforeningen, udpeges til medlem af dommerkomitéen.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/17299
  6. Centralt patient- og pårørenderåd i psykiatrisygehuset
  fold dette punkt ind Resume

  På sundhedsudvalgets møde den 18. april 2017 drøftede udvalget en eventuel justering af de nuværende patientinddragelsesudvalg. I den forbindelse bad udvalget om et oplæg til, hvordan der kan etableres brugerråd på hvert sygehus med start fra 1. januar 2018.

  Etableringen af et centralt patient- og pårørenderåd i psykiatrisygehuset blev drøftet i Psykiatrisk Dialogforum den 17. august 2017 og er siden drøftet i psykiatri- og socialudvalget og senest ved dialogmøde mellem psykiatrisygehuset og direktionen i Region Syddanmark. 

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På sundhedsudvalgets møde den 18. april 2017 drøftede udvalget en eventuel justering af de nuværende patientinddragelsesudvalg. I den forbindelse bad udvalget om et oplæg til, hvordan der kan etableres brugerråd på hvert sygehus med start fra 1. januar 2018.

  Psykiatrisygehuset udarbejdede et oplæg til, hvordan et centralt patient- og pårørenderåd kunne etableres i sygehuset, herunder hvordan det kunne supplere de eksisterende mødefora, hvor patienter og pårørende allerede deltager.

  På møde i Psykiatrisk Dialogforum den 17. august 2017 var der en drøftelse vedrørende etablering af et patient- og pårørenderåd på sygehusniveau. Der synes at være enighed om, at et råd af den type vil være overflødigt, set i sammenhæng med de tiltag og indsatser, som sygehuset i øvrigt arbejder med i forhold til involvering af patienter og pårørende. Såfremt et sådant råd fortsat skal etableres, var der enighed om, at det burde placeres i forhold til de enkelte afdelinger i sygehuset.

  Denne holdning skal ses i lyset af, at sygehuset allerede er begunstiget af, at mange patient- og pårørenderepræsentanter har lyst og vilje til at bidrage til at udvikle sygehuset og deltager i både en række lokale og centrale mødefora, herunder:

  • Psykiatrisk Dialogforum
  • Sygehusledelsens halvårlige møder med lokale patient- og pårørendeforeninger
  • Følgegruppen for Patient- og Pårørendepolitikken samt Frivilligstrategien
  • Klinisk Etisk Komite
  • Lokale PsykInfo-styregrupper
  • Ledermøder i Psykiatrisk Afdeling Vejle
  • Patient- og pårørenderådet i Psykiatrisk Afdeling Odense
  • 75 frivillige EN-AF-OS-ambassadører, deltager fx ved fælles introduktion for nye medarbejdere

  Den 29. august 2017 blev psykiatri- og socialudvalget orienteret om forløbet omkring psykiatrisygehusets mulige etablering af et centralt patient- og pårørenderåd, herunder drøftelserne i Psykiatrisk Dialogforum. Udvalget drøftede rekruttering til og repræsentation i patient- og pårørenderåd, pårørendes rolle i behandlingsforløb samt samarbejdet med frivillige. psykiatri- og socialudvalget pegede ikke på en klar anbefaling til psykiatrisygehusets videre opfølgning på sundhedsudvalgets anmodning om etablering af et centralt patient- og pårørenderåd.

  Senest er emnet drøftet på dialogmøde mellem psykiatrisygehuset og direktionen i Region Syddanmark, hvor der er truffet endelig beslutning om, at der ikke for nuværende etableres et centralt patient- og pårørenderåd i psykiatrisygehuset.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Til orientering. Psykiatrisygehuset præciserede, at sygehusledelsen på baggrund af drøftelser i diverse mødefora har besluttet, at der ikke for nuværende etableres et centralt patient- og pårørenderåd i Psykiatrisygehuset. 

  Datoer for sygehusledelsens halvårlige møder med lokale patient- og pårørendeforeninger sendes ud til psykiatrisk dialogforum. Første møde er 17. januar 2018 kl. 16:30 – 18:30.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/31619
  7. Etableringen af de særlige pladser i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Den 30. oktober 2017 besluttede regionsrådet i Region Syddanmark at placere de særlige pladser i første omgang 15 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle og efterfølgende etablering af 16 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Den 2. juni 2017 vedtog Folketinget loven om oprettelse af særlige pladser i psykiatrien. Nationalt skal der oprettes 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger. Beregnet ud fra bloktilskudsandel skal Region Syddanmark stile efter etablering af 32 pladser.

  Forudsætningen i økonomiaftalen og den nye lovgivning er, at der skal tages udgangspunkt i eksisterende fysiske rammer, og at pladserne skal etableres på psykiatriske afdelinger. Under de forudsætninger er der reelt kun én mulighed for at etablere de særlige pladser. Det er ved at etablere 31 særlige pladser, henholdsvis et afsnit på 15 pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle og et afsnit på 16 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  Regionsrådet besluttede den 30. oktober 2017 at placere i første omgang 15 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle og efterfølgende etablering af 16 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. De første pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle ibrugtages 1. marts 2018. De resterende 16 pladser etableres på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, så snart det er fysisk og planlægningsmæssigt muligt og efter stillingtagen til de anlægsmæssige og driftsøkonomiske betydninger.

  I forbindelse med etablering af de særlige pladser er nedsat en regional styregruppe med repræsentanter fra sygehuset og kommunerne samt tre repræsentanter patient- og pårørendeforeninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Drøftet. Der blev givet udtryk for forskellige synspunkter.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 12/4444
  8. Strategi for psykiatrisk forskning
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har udarbejdet Strategi for psykiatrisk forskning. Der orienteres om strategien.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisygehuset har udarbejdet Strategi for psykiatrisk forskning. Strategien er vedlagt. Forskning er en kerneopgave i sygehuset. Forskningen bidrager til, at den behandling, som psykisk syge borgere tilbydes, er af høj kvalitet og baseret på konkret viden. Et af hovedmålene med strategien er derfor at få knyttet forskning og klinik tættere sammen med fokus på, at forskningen bliver til gavn for patienterne.

  Visionen for den psykiatriske forskning i perioden 2017-2020 er ”Psykiatrien i Region Syddanmark er førende i Danmark inden for kliniknær psykiatrisk forskning med patienten først”.

  Strategien er Psykiatrisygehusets tredje forskningsstrategi. Fælles for de tre strategier er, at de bliver stadigt mere ambitiøse i deres mål. Det er hidtil lykkes at indfri de strategiske mål, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved et styrket forskningsmiljø med en udvidet forskerstab, som leverer et konstant stigende antal artikler til de videnskabelige tidskrifter.

  Der er ansat syv professorer og etableret tre nye forskningsenheder eller -centre. Der arbejdes forsat frem mod at etablere mindst ét eliteforskningscenter.

  Hvor der i den forudgående strategiperiode var fokus på at udbygge forskningsindsatsen, centrerer indsatsen sig i den nye strategi fokus om at videreudvikle og fokusere den psykiatriske forskning i regionen.

  Strategi for psykiatrisk forskning er udarbejdet med inddragelse af medarbejdere i sygehuset, forskningsudvalget og institutledere på Syddansk Universitet (SDU). Strategien har ligeledes været drøftet på dialogmøde med patient- og pårørendeforeninger.

  I 2018 forelægges der forslag til en ny samlet regional forskningsstrategi for Region Syddanmark til beslutning i regionsrådet. Strategi for psykiatrisk forskning vil indgå som input til dette arbejde sammen med strategierne for de øvrige sygehusenheder i regionen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder betydningen af ordvalg, f.eks. forskellen på ”inddragelse” og ”indflydelse”. Der var et ønske fra organisationerne om større gennemsigtighed i, hvor patienter og pårørende er repræsenteret, og hvilke organisationer de kommer fra. Emnet sættes på dagsordenen til et kommende møde.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/16430
  9. Orientering LUP-light
  fold dette punkt ind Resume

  Direktionen og Koncernledelsesforum i Region Syddanmark har besluttet, at der skal sættes endnu tydeligere fokus på patientoplevelsen, ved at indføre månedlige patientundersøgelser, baseret på udvalgte spørgsmål fra de eksisterende LUP-undersøgelser. Disse nye undersøgelser kaldes LUP-light.


  Se de udvalgte spørgsmål i vedlagte bilag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsvæsenet har tradition for, at følge den patientoplevede kvalitet tæt. De Landsdækkende undersøgelser af Patientoplevelsen (LUP) blev gennemført for første gang i år 2000.

  De nationale LUP-undersøgelser gennemføres én gang årligt. Patienterne inviteres til at deltage i undersøgelsen via e-boks, og evt. efterfølgende via papirpost.

  Regionerne modtager herefter resultater fra undersøgelserne på samlet regionalt niveau og helt ned på den enkelte sygehusafdeling, som løbende benytter resultaterne i kvalitets- og forbedringsarbejdet med henblik på at optimere patientens oplevelse af opholdet på sygehuset.

  Direktionen og Koncernledelsesforum i Region Syddanmark har besluttet, at der skal sættes endnu tydeligere fokus på patientoplevelsen, ved at indføre månedlige patientundersøgelser, baseret på udvalgte spørgsmål fra de eksisterende LUP-undersøgelser.

  Disse månedlige undersøgelser varetages, på samme måde som de årlige undersøgelser, af Kompetencecenter for Patientoplevelser. Undersøgelserne kører således efter samme velafprøvede koncept, som de årlige undersøgelser, men med mulighed for fleksibel tilpasning af hvilke spørgsmål man ønsker patienternes feedback på.

  Konceptet evalueres i februar og marts 2018, og på dette tidspunkt tages stilling til hvordan psykiatriske patienter, patienter på akutklinikker og akutmodtagelse, samt fødende kan indgå i undersøgelserne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Orienteredes og drøftedes. Psykiatrisygehuset orienterede om status for arbejdet med at integrere nuværende straks-målinger med fremtidig LUP-light.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/29046
  10. Prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ
  fold dette punkt ind Resume

  Ved Danske Regioners Generalforsamling 2018 uddeles prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ.

  Prisen uddeles af Danske Regioner i forbindelse med projekt Borgernes Sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ved Danske Regioners Generalforsamling 2018 uddeles prisen for Årets Borgerinddragende Initiativ for tredje år i træk. Prisen uddeles af Danske Regioner i forbindelse med projekt Borgernes Sundhedsvæsen.

  Region Syddanmark har på opfordring fra Danske Regioner bidraget med forslag til temaet for prisen i 2018.

  Bedømmelseskomitéen består af en repræsentant fra hver af de fem regioner, SIND, Danske Patienter, DSR, Lægeforeningen, FOA og KL.

  Sidste år var temaet børn og unge. Indretningsmiljøet ”Hjerterum” på Børne- og Ungdomspsykiatri Odense var nomineret blandt fem andre sygehusprojekter i landet. Børneafdelingen på Amager og Hvidovre Hospital vandt prisen Årets Borgerinddragende Initiativ 2017 med et projekt for unge med kronisk sygdom.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering (eller til drøftelse med henblik på anbefaling af kandidater til Årets Borgerinddragende Initiativ 2018)

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Til orientering. Temaet er ”Inddragelse af særligt sårbare borgere”. Organisationerne opfordres til at undersøge mulighederne lokalt.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/28950
  11. Offentliggørelse af halvårlige indikatorer for tvang i psykiatrien for perioden 2. halvår 2016 til 1. halvår 2017
  fold dette punkt ind Resume

  De halvårlige indikatorer for partnerskabsaftalen for forebyggelse af tvang blev offentliggjort den 25. oktober 2017. Generelt ser flere initiativer ud til at virke, og Region Syddanmark har opnået et fald i både antal personer og andel af indlagte patienter, der bæltefikseres samt i de langvarige bæltefikseringer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  De halvårlige indikatorer for partnerskabsaftalen for forebyggelse af tvang blev offentliggjort den 25. oktober 2017. Offentliggørelsen omfatter data for perioden 2. halvår 2016 til 1. halvår 2017.

   

  Generelt ser flere initiativer ud til at virke. Region Syddanmark har opnået et fald i andelen af personer, der bæltefikseres, samt i de langvarige bæltefikseringer over 48 timer. Derudover ses et fald i brugen af beroligende medicin med tvang. For hovedindikatoren ”antal personer, der bæltefikseres ud af antal indlagte” ses et fald fra 8,6 % i baselineperioden (2011-2013) til 5,9 % i perioden 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017. Derudover er det lykkedes at begrænse de langvarige fikseringer markant, så målet for 2019 i Region Syddanmark er nået. I forhold til den samlede anvendelse af tvang ses et mindre fald på 0,9 procentpoint fra 22,0 % til 21,1 % for voksen og en stigning på 8,8 procentpoint fra 13,9 % til 22,7 % for børn og unge.

  Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at der i Region Syddanmark er sket et fald i anvendelsen af bæltefikseringer, og at brugen af beroligende medicin med tvang er reduceret. Den fortsatte stigning i brug af fastholdelser giver derimod anledning til bekymring. Niveauet for fastholdelser i Region Syddanmark er steget med 0,3 procentpoint og er på 2,0 %. Det er lavere end landsgennemsnittet, som er på 4,1 %.

  Sundhedsstyrelsen vil have fokus på, om Region Syddanmark får vendt udviklingen i brug af fastholdelser og i den samlede brug af tvang over for både børn, unge og voksne.

  Både nationalt og i Region Syddanmark er der opmærksomhed på, at forebyggelse af én type af tvang kan resultere i både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige stigninger i andre tvangsforanstaltninger, fx fastholdelser.

  Der er fortsat udfordringer med anvendelsen af tvang over for børn og unge, hvor der i de seneste år er sket en stigning. Forklaringen er bl.a., at psykiatriloven blev ændret i juni 2015, således at tvang med forældrenes samtykke nu skal registreres. Det skulle det ikke før lovændringen, og derfor registreres flere tvangsanvendelser i dag. Dette gælder for alle regioner. Region Syddanmark har dog fortsat ambition om også her at nedbringe tvangen.

  Psykiatrisygehuset arbejder på mange forskellige måder med at forebygge brugen af tvang. Kompetenceplanen, nye bygninger, implementering af Safewards, læringspanel, vedvarende ledelsesfokus og kulturændringer er alle tiltag, der skal bidrage til, at regionens mål for at reducere anvendelsen af tvang nås i 2019. Psykiatrisygehuset arbejder videre med indsatser til at reducere anvendelsen af tvang, blandt andet har alle afdelinger i 2017 etableret et bæltefrit afsnit. Der udvikles og afprøves også samarbejdsmodeller mellem Psykiatrisygehuset og regionale/kommunale bosteder. Der vil være særlig fokus på indsatser, som kan vende udviklingen i børne- og ungdomspsykiatrien.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder mulighederne for yderligere at synliggøre tvangsernæring. Der var forslag fra organisationerne om at opfordre til, at der på nationalt niveau også monitoreres på udviklingen i tvangsernæring. Der var forslag om, at Region Syddanmark monitorerer udviklingen i tvangsernæring. Sygehuset overvejer mulighederne.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 12/4444
  12. Oversigt over belægning, genindlæggelser og ECT 1. halvår 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om belægning, genindlæggelser, ECT (elektrochok behandling) og anvendelse af tvang.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Af vedlagte notat fremgår udviklingen i belægningsprocent, ECT-behandlinger, genindlæggelser i Region Syddanmark. Udviklingen i brugen af tvang drøftes under særkilt punkt på dagordenen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder udvikling i diagnoser og antal besøg i ambulant behandling. Organisationerne fremhæver, at pårørendes rolle og belastning kan blive påvirket i takt med, at behandlingen i stigende grad sker i hjemmet. Dialogen med kommunerne om gode overgange i psykiatrien er vigtig. Danske Patienters anbefaling ”Nødvendigt med national plan for pårørende” er vedhæftet.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/417
  13. Status på udredningsretten 2. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort nationale data for udredningsretten for 2. kvartal 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsdatastyrelsen har offentliggjort data fra monitoreringen af udredningsretten for 2. kvartal 2017 den 8. september 2017.

  Data viser, at udredningsretten blev overholdt for 95 % af patienterne i voksenpsykiatrien i Region Syddanmark, hvilket er over landsgennemsnittet på 92 %.

  Region Hovedstaden har en målopfyldelse på 93 %, Region Midtjylland på 88 %, Region Nordjylland på 90 % og Region Sjælland på 93 %.

  I børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark er udredningsretten overholdt for 97 % af patienterne, hvilket ligeledes er over landsgennemsnittet på 91 %.

  Region Hovedstaden har en målopfyldelse på 65 %, Region Midtjylland på 94 %, Region Nordjylland på 87 % og Region Sjælland på 96 %.

  Ny monitoreringsmodel 

  I februar 2017 har sundhedsministeren besluttet en ny national monitoreringsmodel for udredningsretten, som blev implementeret med offentliggørelsen af data for 4. kvartal 2016.

  Den nye monitoreringsmodel tager udgangspunkt i en kongeindikator, som viser i hvor høj grad, regionerne har levet op til udredningsretten. Tidligere var kongeindikatoren alene andelen af patienter, der er udredt inden for 30 dage.

  I den nye model skelnes mellem ”overholdt udredningsret” og ”ikke overholdt udredningsret”. I ”overholdt udredningsret” indgår, ud over patienter som er udredt inden for 30 dage, også patienter, som har fået en udredningsplan inden for 30 dage.

  I ”ikke overholdt udredningsret” indgår patienter, der ikke er udredt inden for 30 dage, og som har fået en udredningsplan på grund af manglende kapacitet eller andre årsager. Derudover indgår patienter, hvor planen er udleveret efter 30 dage, eller hvor patienten ikke har fået udleveret en plan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Til orientering.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/78
  14. Mødeplan 2018
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødeplan for 2018

  9. maj 2018 kl. 13:00 – 16:00

  16. august 2018 kl. 13:00 – 16:00

  3. oktober 2018 kl. 13:00 – 16:00

  28. november 2018 kl. 13:00 – 16:00

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Til orientering. Administrationen gør opmærksom på, at datoerne er en foreløbig skitse. De endelige datoer besluttes på første møde i 2018 i det nye dialogforum.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/78
  15. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Orientering om Psykiatriens Forskningsdag 7. december 2017. Opslag vedhæftet.

  Forespørgsel angående køkken i Aabenraa.

  Anbefaling af bogen ”Skarpe tanker – styrk dine kognitive færdigheder”.

  Tak til medlemmerne i psykiatrisk dialogforum for deltagelse og engagement i denne valgperiode.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/16106
  16. Ny forskningsstrategi for Region Syddanmark: Udpegning af repræsentanter til deltagelse i workshop
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2018 skal der fremlægges en ny forskningsstrategi for Region Syddanmark til beslutning i regionsrådet. Udarbejdelsen af en ny forskningsstrategi for Region Syddanmark er et indsatsområde i 2018 under pejlemærke 5 ”Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling”. Den kommende forskningsstrategi skal blandt andet sikre sammenhæng og balance i forskningsindsatsen og forholde sig til muligheder for forskningsunderstøttelse af flere nye eller mindre modne forskningsområder, herunder eksempelvis det præhospitale område, ulighed i sundhed og forskning i de psykiatriske specialer.

  Det regionale strategiske forskningsråd har på den baggrund udarbejdet en procesplan for udarbejdelsen af forskningsstrategien, hvor udgangspunktet er en bred og inddragende tilgang. De centrale elementer i processen er tre workshops:

  • Workshop 1 har deltagelse af klinikere fra sygehusene, almen praksis og samarbejdspartnere fra blandt andet kommuner, Syddansk Universitet og university colleges i regionen
  • Workshop 2 har deltagelse af medlemmer af regionsrådet samt patient- og pårørenderepræsentanter
  • Workshop 3 har deltagelse af det regionale strategiske forskningsråd, hvor formålet er at arbejde med de input som er indsamlet på workshop 1 og 2 og på den baggrund sætte klare visioner og mål for sundhedsforskningen i regionen.

  Den nye forskningsstrategi forventes til beslutning i regionsrådet i november 2018.

  Workshop 2 afvikles den 13. marts 2018 i tidsrummet kl. 16-20 og her inviteres medlemmer af regionsrådet samt patient- og pårørenderepræsentanter via sundhedsbrugerrådet og psykiatrisk dialogforum til at deltage. Der er afsat 5 pladser på workshoppen til udpegning blandt forummets medlemmer fra patient- og pårørendeforeninger, og der ønskes på mødet en udpegning af disse deltagere til workshoppen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Psykiatrisk dialogforum bedes blandt forummets medlemmer fra patient- og pårørendeforeninger udpege 5 deltagere til workshop i forbindelse med ny forskningsstrategi den 13. marts 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatrisk Dialogforum den 16-11-2017

  Steen Andersen Ledsager, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser, Kirsten Hansen, Bedre Psykiatri, Marianne Sille Bech Brams, LAP, Anne Hvidbjerg Jørgensen, Landsforeningen SIND og Karen Margrethe Nielsen, Depressionsforeningen, deltager i workshoppen.

  Ulrik Sand Larsen, Mette Bossen Linnet, Lærke Juul-Petersen, Laila Felicia Vester Nielsen og Lillian B. Thomsen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 17-11-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |