Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 14. november 2017

Innovationsudvalget - Referat - 14. november 2017

Mødedato
14-11-2017 kl. 11:00 - 13:30

Mødested
Aabenraa Sygehus

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • John Lohff, C
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • Bjarne Jensen, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Mødested og -tema
  2. Idéoplæg for parkeringshus ved Vejle Sygehus
  3. Styringsmanualer for kvalitetsfondsprojekter
  4. Status på kunst, Nyt OUH
  5. Evaluering af WHINN 2017
  6. Mødeplan
  7. Siden sidst
  8. Eventuelt
  9. LUKKET PUNKT - Udbudsmodel


  Sagsnr. 17/35770
  1. Mødested og -tema
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Udvalgets møde afholdes hos Sygehus Sønderjylland i Aabenraa hos Lærings- og Forskningshuset. Lærings- og Forskningshuset er Sygehus Sønderjyllands fysiske og organisatoriske ramme omkring Forskning, Innovation og Læring. Undervisnings- og konferencelokalerne er indviet i april 2017.

  Med udgangspunkt i en fremvisning af de medicinske trænings- og simulationsfaciliteter vil udvalget blive præsenteret for en fuldt udstyret 1:1 mock-up af den fremtidige sengestue i det kommende nybyggeri ved Sygehus Sønderjylland. Denne mock-up danner ramme for produkttest og for personaletræning i anvendelse af nye teknologier.

  Udvalget vil desuden blive præsenteret for igangværende Colab-projekter i relation til tværsektoriel videokommunikation.

  Temadelen af innovationsudvalgets møde afsluttes med en præsentation af INTERREG-projektet Health-CAT. Målet med projektet er at udvikle en mobil robot, der kan understøtte en eller flere opgaver i sundhedssektoren på et sygehus og plejehjem i Danmark og Tyskland. Projektet præsenteres af projektejer Syddansk Universitet i samarbejde med Sygehus Sønderjylland og Syddansk Sundhedsinnovation, der indgår i projektets partnerskab sammen med bl.a. virksomhederne Blue Ocean Robotics og Robotize samt tyske partnere.

  Program for mødets temadel
  Kl. 11.00 – 11.05      Mødet starter

  Kl. 11.05 – 11.40      Præsentation og rundvisning i Forsknings- og læringshuset – v. Jan                          A. Toft, udviklingschef, Trine Fredskild Ungermann, chefkonsulent,                     Lærings- og Forskningshuset

  Kl. 11.40 – 12.00      Introduktion til projektet Health-CAT – v. Leon Bodenhagen

                               adjunkt, SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Trine                             Fredskild Ungermann, chefkonsulent, Forsknings- og Læringshuset,                          Louise Halgaard Gotfredsen, projektleder, Syddansk                                                Sundhedsinnovation.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/32671
  2. Idéoplæg for parkeringshus ved Vejle Sygehus
  fold dette punkt ind Resume

  Parkeringsforholdene ved Vejle Sygehus er utilfredsstillende, derfor indeholder budgetaftalen for 2018 etablering af et nyt parkeringshus for 40 mio. kr. for at forbedre parkeringsforholdene. Projektet er efterfølgende tilført 5 mio. kr. fra puljen til etablering af særlige pladser i psykiatrien. Der foreligger nu idéoplæg til Regionsrådets godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Parkeringssituationen på Vejle Sygehus er igennem de seneste år forværret og har udviklet sig til at være utilfredsstillende. Dette medfører forsinkelser, besvær og irritation for patienter, pårørende og personale. Vejle Sygehus har samlet set haft en stor vækst i aktiviteten bl.a. med etablering af flere ambulatorier, og i starten af 2017 åbnede Psykiatrisk Afdeling Vejle. Dermed skal mange flere patienter, pårørende og personale ind og ud af sygehuset dagligt end for bare få år siden.

  I budgetaftalen for 2018 indgår derfor, at der etableres et nyt parkeringshus for at forbedre parkeringsforholdene ved Vejle Sygehus til en anslået pris på 40 mio. kr.

  Regionsrådet igangsatte den 30. oktober 2017 etablering af særlige pladser i psykiatrien, hvor 15 pladser placeres på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Derved blev 5 mio. kr. tilført etableringen af parkeringshus nr. 2 ved Vejle Sygehus. Budgettet bliver dermed på 45 mio. kr.

  Der foreligger nu idéoplæg til etablering af parkeringshus nr. 2 ved Vejle Sygehus til Regionsrådets godkendelse. Det første parkeringshus med 726 parkeringspladser blev indviet i 2010 og er placeret ved Lille Grundet Hulvej.

  Parkeringshuset foreslås placeret på hjørnet af Horsensvej og Skovgade. Der er vurderet 3 placeringer, og en samlet afvejning har peget på denne placering. Placeringen kræver ikke ændring af lokalplanen for området og kan dermed iværksættes med det samme og tidligere end de andre placeringer. Desuden er der en kort gåafstand til kræftafdelingen og en rimelig kort gåafstand til sygehusets hovedindgang. Endelig vil byggeriet kunne afvikles mindre generende på hjørnet af sygehusets matrikel fremfor ved hovedindgangen, hvor byggeriet ville betyde gener for trafikafviklingen ved sygehusets mest trafikerede område.

  Der foreslås etableret et cirkulært parkeringshus, hvilket er mere brugervenligt, idet det bygges som en spiral og dermed uden ramper. Det betyder, at bygningens areal udnyttes mere effektivt i forhold til antallet af parkeringspladser. Et cirkulært parkeringshus passer ind på hjørnegrunden, og giver mulighed for at etablere grønne arealer ved parkeringshuset, hvilket samlet set bidrager til at reducere p-husets bastante fremtoning.

  Parkeringshus nr. 2 planlægges udbudt i EU udbud som en omvendt totalentreprise, hvor et af konkurrenceparametrene er antallet af tilbudte parkeringspladser. Der er således usikkerhed om antallet af pladser, men det anslås, at der kan etableres mellem 320 og 350 parkeringspladser i det nye parkeringshus. Det må dog påregnes, at der skal nedlægges ca. 50 parkeringspladser i byggefeltet, således at nettotilgangen bliver på ca. 270 – 300 parkeringspladser.

  Budgettet fordeler sig med 0,5 mio. kr. i 2017, 34,0 mio. kr. i 2018 og 10,5 mio. kr. i 2019.

  Parkeringshus nr. 2 ved Vejle Sygehus forventes at kunne ibrugtages i sommeren 2019.

  Region Syddanmark har i den indledende fase af projektet haft et godt samarbejde med Vejle Kommune omkring udformning og placering af parkeringshuset og afklaret, at forslaget ligger inden for den gældende lokalplan. Trafiksituationen ved Vejle Sygehus og ikke mindst til- og frakørselsforholdene er udfordret.  Regionsrådsformanden har derfor rettet henvendelse til borgmesteren for Vejle Kommune og anmodet om at igangsætte projekter til forbedring af trafiksituationen.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At idéoplæg for etablering af parkeringshus nr. 2 ved Sygehus Lillebælt, Vejle godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 45 mio. kr. (indeks 143,1) til etablering af parkeringshus nr. 2 ved Sygehus Lillebælt, Vejle.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2017, 34,0 mio. kr. i 2018 og 10,5 mio. kr. i 2019 til formålet, finansieret af 5,0 mio. kr. fra rammen til særlige pladser i psykiatrien samt af konsolideringsrammen anlæg i 2017 og prioriteringspuljen anlæg i 2018 og 2019.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/34985
  3. Styringsmanualer for kvalitetsfondsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger reviderede styringsmanualer for opførelsen af Nyt OUH samt udbygningen af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. De reviderede styringsmanualer er udarbejdet på baggrund af en revideret regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017 fra Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er ved at opføre tre kvalitetsfondsfinansierede sygehusbyggerier – Nyt OUH, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa og Kolding Sygehus, der styres efter særskilte styringsmanualer som et supplement til regionens byggestyringsregler. Regionsrådet godkendte sidst styringsmanualerne den 28. november 2016.

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 1. juni 2017 udsendt en revideret regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri (vedlagt til orientering).

  Kvalitetsfondsprojekterne er underlagt regnskabsinstruksen og på den baggrund, samt at projekterne løbende udvikler sig, er der behov for en revision og en generel opdatering af styringsmanualerne for kvalitetsfondsprojekterne.

  Kolding Sygehus forventer, at kvalitetsfondsbyggeriet afsluttes ultimo 2017, hvorfor sygehuset ikke har opdateret projektets styringsmanual, men bibeholder styringsmanualen fra 2016.

  Styringsmanualen for Udvidelsen af Esbjerg Sygehus er godkendt af Regionsrådet den 28. november 2016. Det er ikke vurderet at være nødvendigt at foretage ændringer i styringsmanualen på nuværende tidspunkt, dermed bibeholdes gældende styringsmanual.

  Den nye regnskabsinstruks indeholder bl.a. krav om, at styringsmanualerne indeholder en beskrivelse af reservestrategien. De to reviderede styringsmanualer fra Nyt OUH og Sygehus Sønderjylland, Aabenraa indeholder derfor en sådan beskrivelse.

  Styringsmanualerne forelægges hermed til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At styringsmanualerne for Nyt OUH og Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/36252
  4. Status på kunst, Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Ved beslutning i Regionsrådet den 20. januar 2014 blev den nuværende repræsentation i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND udpeget. Kunstudvalget for Nyt OUH fremlægger her en aktuel status for Kunst på Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der blev i 2012 af Regionsrådet udpeget 4 deltagere til at indgå i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND (Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet ved SDU). Det Fælles Kunstudvalg har til formål at indgå i et samarbejde om kunstnerisk udsmykning og gennemgående kunst som en måde at binde de to byggerier sammen på både i og uden for bygningerne.

  Det Fælles Kunstudvalg har udarbejdet en fælles kunststrategi, så kunsten opleves sammenhængende for de to byggerier – ”Kunst & Funktion”. Kunstudvalget har med strategien lagt vægt på kunst, der forholder sig til værdier så som liv, lys, lyd og natur. Endvidere er der lagt vægt på, at kunsten integreres i den arkitektoniske udformning af projekterne tidligt i projektfaserne, således at kunst og arkitektur kan berige og understøtte hinanden samt bidrage til at skabe de bedste rammer om helings- og læringsprocesser. Kunststrategien blev godkendt i Regionsrådet den 25. november 2013.


  Ved beslutning i Regionsrådet den 20. januar 2014 blev den nuværende repræsentation i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND udpeget. Endvidere blev det præciseret, at de 4 medlemmer fra Regionsrådet bemyndiges til at udvælge kunstprojekter til Nyt OUH og udmønte de samlede midler, der er afsat i projekt Nyt OUH til kunst.


  Implementering af strategien og udvælgelse af kunstprojekter til Nyt OUH og SUND har efterfølgende kørt i to parallelle spor med udarbejdelse af handleplaner for henholdsvis fælles kunstprojekter SUND – Nyt OUH og kunstprojekter for hver af de to institutioner. Kunststrategien er gældende for alle tre delområder.

  Kunstudvalget for Nyt OUH fremlægger her en aktuel status for Kunst på Nyt OUH, jf. bilag. Status omfatter en kort gennemgang af de fire fælles Kunstprojekter mellem Nyt OUH og Nyt SUND, udvalgt af Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND. De fælles opgaver betegnes som pejlemærker, der er store, markante kunstneriske manifestationer. Pejlemærkerne synliggør og manifesterer den kunstneriske vision – både for den enkelte bruger, for de to institutioner og for omverdenen. De Fælles opgaver er placeret i byggeriernes centrale og mest offentlige områder Koblingszonen, Vidensaksen, Nyt SUND Hovedindgang og Nyt OUH Hovedindgang.

  Derudover er der af Kunstudvalg Nyt OUH vedtaget en handlingsplan for kunstprojekter på Nyt OUH. Der gives en kort status på de udvalgte områder i handlingsplanen. To kunstprojekter i henholdsvis det nordlige og sydlige klyngestrøg, udendørs kunst, bearbejdning og berigelse af den eksisterende samling på OUH og Psykiatrien samt kunst-detalje.

  Sagen fremlægges ligeledes til orientering i Psykiatri- og Socialudvalget den 28. november 2017.

  Projektorganisation for Nyt OUH gennemgår status for kunstprojektet på mødet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017

  Direktør Torben Hedegaard orienterede om status på kunst. Oplæg vedhæftet.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/10130
  5. Evaluering af WHINN 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  WHINN (Week of Health and INNovation) er en konference-uge på tværs af syddanske aktører med fokus på velfærdsteknologi og innovation. Målet med WHINN er blandt andet at opnå erhvervsrettede resultater herunder erhvervsturisme og virksomhedskontakter med potentiale for investering i Odense/Syddanmark.

  De økonomiske rammer for WHINN består blandt andet af tilskud fra henholdsvis Odense Kommune på 1 mio. kr. og Region Syddanmark (Regional Udvikling) med 450.000 kr. for 2017. Medfinansieringen løber foreløbigt til og med 2020, som vedtaget på Regionsrådets møde den 26. juni 2017 efter indstilling fra Innovationsudvalget. I den forbindelse forudsættes en evaluering i forhold til måltallene/KPI’er for WHINN (KPI’er - Key Performance Indicator).

  WHINN blev afholdt for 3. gang i oktober 2017, og der redegøres i sagen for resultaterne af WHINN 2017.

  Evaluering af WHINN 2017
  I 2017 var der et mål om 1.500 deltagere. Målet blev overgået væsentligt med i alt 2.423 unikke deltagere. I 2016 deltog 1.369 personer, og der er således tale om en væsentlig, positiv udvikling i deltagerantallet i forhold til sidste år. Deltagerne var fordelt på 61 % offentlige deltagere, 37 % private deltagere og 2 % interesseorganisationer.

  Yderligere var der i forhold til fordelingen af deltagere for WHINN 2017 et måltal om 500 internationale deltagere. I alt var der 334 udenlandske deltagere, og det er således under måltallet. Hvis man ser antallet i forhold til 2016, er der dog sket en positiv udvikling fra 280 udenlandske deltagere i 2016.

  I forhold til de konkrete aktiviteter og konferencer under WHINN var der for 2017 et måltal om 5 aktiviteter med mere end 100 deltagere. Dette mål blev opnået med WHINN 2017, idet 8 aktiviteter havde mere end 100 deltagere fordelt på følgende aktiviteter/konferencer:

  • Hospital + Innovation – 129
  • Trends in Dementia – 175
  • Innovative Sensory - 102
  • Guided Tours - 264
  • Expo (udstillere) - 149
  • Expo (gæster) – 958
  • Mental Sundhed – 364
  • WHINN DINNER – 320

  WHINNs mål om at understøtte erhvervsturisme med minimum 500 overnatninger er indfriet med estimeret 1.188 overnatninger. Det betyder, at det kan estimeres, at WHINN 2017 genererede ca. 3,3 mio. kr. i omsætning fordelt på ca. 1,6 mio. kr. i omsætning fra udenlandske gæster og ca. 1,8 mio. kr. fra danske gæster. Det skal understreges, at tallene netop er estimater. Tallene er baseret på Inspiring Denmarks tal for den typiske omsætning for henholdsvis danske og udenlandske overnattende gæster.

  Et andet væsentligt måltal retter sig mod virksomhedskontakter med potentiale for investeringer i Syddanmark. Målet er, at 20 virksomheder identificeres med henblik på videre dialog i forhold til at afdække muligheder for investering. I 2017 blev resultatet 22 virksomhedskontakter, hvoraf en væsentlig andel vurderes som værende med god sandsynlighed for senere investering i Syddanmark.

  I bilag findes uddybende evaluering af WHINN 2017, som er udarbejdet af WHINN-sekretariatet ud fra de opstillede måltal (KPI’er).

  Konklusion
  Opsummerende vurderes evalueringen af WHINN 2017 at være på et tilfredsstillende niveau i forhold til de opstillede måltal. Særligt må fremhæves den positive udvikling i deltagerantallet i forhold til sidste år. Der er dog også områder i evalueringen, som kan forbedres fremadrettet, herunder bl.a. andelen af udenlandske gæster.

  WHINN 2018
  I styregruppen for WHINN arbejdes i øjeblikket på at evaluere på erfaringer fra 2017 og - ud fra disse erfaringer - vurdere og tilpasse rammer og aktiviteter for WHINN 2018. Der arbejdes blandt andet på at få en eller flere internationale konferencer til at indgå i WHINN i 2018, så den internationale profil kan styrkes yderligere.

  Der er en række aktiviteter, der er allerede er bekræftet for WHINN 2018, hvilket drejer sig om en event i regi af organisationen TUS Nordic , herunder dialog om fælles robot/drone event på sundhedsområdet, Apple event samt telepsykiatrisk konference. Det konkrete indhold og øvrige aktiviteter under WHINN tages der stilling til i de kommende måneder.

  I 2018 afholdes WHINN den 8-11. oktober med udgangspunkt i Odense Congress Center.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017

  Vicedirektør Inge Bendixen, Syddansk Sundhedsinnovation, orienterede om evaluering af WHINN 2017. Drøftedes, herunder brug af sociale medier.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/579
  6. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Innovationsudvalget har godkendt følgende mødeplan 2017:

  • Torsdag den 14. december 2017, kl. 15.00-18.00 – Regionshuset.

  Formøde for formandskabet kl. 14.15-15.00.

  Møderne er koordineret med regionsrådsmøder, forretningsudvalgsmøder og andre udvalgsmøder i 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017

  Til orientering.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  7. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017

  -

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017

  Orientering angående brugeroplevelser om afskærmning ved undersøgelse på FAM Aabenraa. Administrationen undersøger nærmere.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  9. LUKKET PUNKT - Udbudsmodel
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017

  -

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 22-11-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |