Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedsudvalgetpilSundhedsudvalget - Referat - 27. november 2017

Sundhedsudvalget - Referat - 27. november 2017

Mødedato
27-11-2017 kl. 16:30 - 16:50

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Herdis Hanghøi, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Jens Møller, V
 • Pierre Topaz, A
 • Peter Christensen, A
 • Pia Tørving, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Indsatsområder på sundhedsområdet 2018
  2. Frigørelse af midler til etablering af decentrale røntgenfunktioner
  3. Mødeplan
  4. Eventuelt


  Sagsnr. 17/15504
  1. Indsatsområder på sundhedsområdet 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særlig fokus på det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet.  Sundhedssamordningsudvalget forelægges nu et forslag til indsatsområder for 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer.

  I forbindelse med den nye sundhedsplan er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. 

  Der gennemføres derfor en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særligt fokus på det kommende år.

  Der er nu udarbejdet et notat med forslag til indsatsområder for 2018, samt et skema der samler indsatsområderne i oversigtsform. Dette materiale forelægges nu Sundhedssamordningsudvalget. Oplægget vil sideløbende blive forelagt Sundhedsudvalget og Psykiatri- og socialudvalget, inden forelæggelse for Regionsrådet inden årsskiftet. Der vil ligeledes ske forelæggelse af de udvalgte temaer for det nyvalgte regionsråd primo 2018. Oplægget til indsatsområder er udarbejdet i dialog med sygehusenhederne, og har været forelagt Hovedudvalget forud for den politiske behandling i udvalgene.

  Mange af de foreslåede indsatsområder er allerede i gangsat, som følge af regionale eller nationale initiativer, ligesom flere af indsatsområderne allerede er besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2018. Forslaget til indsatsområder kan på den måde bidrage til at skærpe og målrette indsatsen i 2018.

  Temaerne kan række ud over 2018 og på den måde have betydning i flere år frem. Det kan være temaer, der forholder sig til nogle af de langsigtede udviklingstræk, der kommer til at præge sundhedsvæsenet i fremtiden og måske indvarsler et begyndende paradigmeskift på enkelte områder.

  De indsatsområder der i vedlaget oversigtsskema er markeret med grøn er igangsat, de indsatser der er markeret med blå er besluttet i budgetforliget og de orangemarkerede indsatsområder er nye. Indsatsområderne er således også med til at give udvalgene et overblik over hvilke temaer, der vil blive arbejdet med i 2018.

  Fra 2018 vil det være muligt med en længere proces og eventuelt yderligere inddragelse af eksempelvis eksterne aktører. Mange af de høringssvar, der blev afgivet i forbindelse med, at sundhedsplanen var i høring i juni 2017, pegede netop på ønsket om at give bred adgang til at komme med synspunkter og bidrag til, hvilke temaer der kan komme i betragtning i udvælgelsesprocessen. I høringssvarene var der også forslag til konkrete temaer, der kunne overvejes inddraget i sundhedsplanen. Forslagene kan opsummeres i følgende temaer:

  - Lighed i sundhed

  - Kompetenceudvikling og uddannelse

  Disse temaer er indarbejdet i det foreliggende udkast. 

  Når temaerne er tiltrådt politisk i 2017, vil de blive forelagt det nyvalgte regionsråd primo 2018. Derefter vil de respektive udvalg blive løbende orienteret om fremdriften og perspektiverne for de enkelte temaer, inden regionsrådet ultimo 2018 får en samlet afrapportering om arbejdet med temaerne. Der vil blive udarbejdet en overordnet proces og implementeringsplan, hvor det vil fremgå hvordan udvalgene løbende orienteres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At forslag til indsatsområder på sundhedsområdet for 2018 tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At forslag til indsatsområder på sundhedsområdet for 2018 tiltrædes.

  Sundhedssamordningsudvalget opfordrer til, at der generelt indtænkes mulighed for decentralisering af funktioner, der i dag foregår på sygehusene - herunder anvendelse af teknologi til at understøtte processen.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-11-2017

  Indstilling tiltrådt, med den tilføjelse at ordet ”tvang” i punkt 7 ændres til ”reduceret brug af tvang”.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/16157
  2. Frigørelse af midler til etablering af decentrale røntgenfunktioner
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet behandlede på møde den 25. september 2017 forslag til etablering af decentrale røntgenfunktioner. Der er blevet arbejdet videre med at kvalificere omkostningsskønnene, og der fremlægges nu forslag til etableringsøkonomi for røntgenfunktionerne i Sundhedscenter Haderslev og Brørup Sundhedscenter med henblik på at frigøre midler til etablering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet behandlede på møde den 25. september 2017 forslag til etablering af decentrale røntgenfunktioner. Regionsrådet godkendte på mødet, at der arbejdes videre med pilotprojektet, og at der afsættes en ramme på op til 14,0 mio. kr. til etablering og op til 1,5 mio. kr. til helårlig drift.

  Der er blevet arbejdet videre med at kvalificere omkostningsskønnene, og der fremlægges nu forslag til etableringsøkonomi for røntgenfunktionerne i Sundhedscenter Haderslev og Brørup Sundhedscenter. Driftsøkonomi kvalificeres fremadrettet og fremlægges i forbindelse med aktivitets- og økonomiafrapporteringen i 1. halvdel 2018.

  Status vedr. etablering af decentral røntgenfunktion i Sundhedscenter Haderslev
  Målgruppen er patienter henvist via egen læge eller privatpraktiserende speciallæge til en konventionel røntgenundersøgelse uden samtidigt ambulant lægebesøg. Med afsæt i data for Haderslev Kommune for 2016 er der opgjort en bruttovolumen på 6.054 kontakter.

  I Sundhedscenter Haderslev planlægges en løsning med to radiografer, som i det givne set up kan undersøge 40-42 patienter pr. dag med en åbningstid kl. 8.00-15.00. Der lægges i første omgang op til to åbningsdage om ugen 50 uger om året, hvor der afvikles planlagt aktivitet. I den videre planlægning kan der forekomme justeringer af denne model.

  Røntgentilbuddet i Sundhedscenter Haderslev vil organisatorisk blive en del af Sygehus Sønderjyllands øvrige røntgentilbud under Radiologisk afdeling og vil få karakter af en udefunktion. Af hensyn til behovet for at sikre en faglig forankring vil det være nødvendigt for personalet løbende at skifte arbejdssted mellem Sundhedscenter Haderslev og Sygehus Sønderjylland.

  Røntgentilbuddet forventes placeret centralt i Sundhedscenter Haderslev i stueplan i forbindelse med receptionen. Der arbejdes henimod, at funktionen åbner sammen med Sundhedscenter Haderslev i august 2018. Der arbejdes aktuelt på at tilpasse byggeprojektet således, at der allerede nu tages højde for etablering af røntgenfunktionen.

  Status vedr. etablering af decentral røntgenfunktion i Brørup Sundhedscenter
  Målgruppen er patienter henvist via egen læge eller privatpraktiserende speciallæge til en konventionel røntgenundersøgelse uden samtidigt ambulant lægebesøg. Med afsæt i data for Vejen Kommune for 2016 er der opgjort en bruttovolumen på 4.962 kontakter.

  På Brørup Sundhedscenter arbejdes der aktuelt hen imod ugentlige åbningsdage henholdsvis mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.00-14.00, torsdag kl. 9.00-17.00 og fredag lukket. Der planlægges endvidere et ”åbent røntgen”- tilbud, svarende til tilbuddene på sygehusene i Esbjerg og Grindsted, hvor patienterne kan møde op uden forudgående aftale. På åbningsdagene vil der også være få ambulante tider, hvor patienterne bookes til røntgenundersøgelser på Brørup Sundhedscenter. I den videre planlægning kan der forekomme justeringer af denne model.

  Der lægges op til, at tilbuddet er åbent for patienter fra både Vejen og øvrige kommuner. Organisering af funktionen svarer til organiseringen skitseret på Sygehus Sønderjylland.

  Det er planlagt, at røntgenfunktionen placeres i egne rum tilgængelige i stueplan, som kan tilgås fra såvel hovedindgang nord og syd i sundhedscenteret.

  Arbejdet med at etablere funktionen begynder primo 2018. Der arbejdes aktuelt på en milepælsplan. Det estimeres, at der skal afsættes fem måneder til selve byggeopgaven og derudover 5-6 uger til at få røntgenapparaturet i drift. Funktionen kan således tidligst åbne i 3. kvartal 2018.

  Etableringsomkostninger
  Etableringsomkostninger for røntgenfunktionerne i Sundhedscenter Haderslev og Brørup Sundhedscenter udgør 9,715 mio. kr. jf. tabel nedenfor:

  Totalomkostninger for pilotprojekt/forsøg 

  vedr. etablering af decentrale røntgenfunktioner

  1.000 kr.

  Apparatur

  Afledt

  anlæg

  I alt

  I alt ekskl. finansiering fra bevilling vedr. sundhedscenter

  Haderslev Sundhedscenter

  3.215

  1.905

  5.120

  4.465

  Brørup Sundhedscenter

  2.500

  2.095

  4.595

  4.595

  I alt

  5.715

  4.000

  9.715

  9.060

  Det vurderes, at der af tidligere meddelt bevilling vedr. Sundhedscentret i Haderslev kan afholdes udgifter på 0,655 mio. kr., svarende til Region Syddanmarks andel af håndværkerudgifterne på 38 procent. Det er aftalt med Haderslev Kommune, at de afholder den resterende del af håndværkerudgifterne.  Herefter bliver det samlede bevillingsbehov 9,060 mio. kr.

  Det bemærkes, at udvidelse af venteareal og reetablering af nødvendige lokaliteter på grund af flytning af kommunale sundhedsindsatser som følge af etablering af decentral i røntgenfunktion i Brørup Sundhedscenter, i alt 0,495 mio. kr., finansieres af Vejen Kommune. Denne omkostning er ikke indeholdt i opgørelse af totalomkostninger på i alt 4.595 mio. kr.

  Der skal fremadrettet være en dialog om fordelingen af finansieringen af driftsudgifterne på baggrund af sygehusenes dokumenterede merudgifter til funktionerne. De centrale driftsomkostninger foreslås finansieret via rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i forbindelse med 1. budgettilpasning 2018 efter en nærmere kvalificering af driftsudgifterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Sundhedsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At der meddeles anlægsbevilling til etablering af decentrale røntgenfunktioner på 4,465 mio.kr. i Sundhedscenter Haderslev og 4,595 mio.kr. i Brørup Sundhedscenter (indeks 143,1).

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018, finansieret af rammen til medicotekniske anskaffelser i 2018.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne inden for de meddelte økonomiske rammer.

  At driftsudgifterne til røntgenfunktionerne finansieres af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-11-2017

  Indstilling tiltrådt.


  Sagsnr. 17/577
  3. Mødeplan
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsudvalget har godkendt følgende mødeplan for 2017:

  • Tirsdag den 12. december 2017, kl. 15.00-18.00.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-11-2017

  Mødet den 12. december 2017 afholdes kl. 14.00 – 17.00 på Tønder Sygehus.


  Sagsnr. 17/577
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-11-2017

  Koncerndirektør Kurt Espersen orienterede om:

  -       Status vedr. tarmkræftscreening.

  -       Regionalt samarbejde inden for kræftområdet.


  Siden er sidst opdateret 28-11-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap