Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPsykiatri- og socialudvalgetpilPsykiatri- og Socialudvalget - Referat - 28. november 2017

Psykiatri- og Socialudvalget - Referat - 28. november 2017

Mødedato
28-11-2017 kl. 13:00 - 15:30

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Bente Gertz, A
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Ida Damborg, F
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering
  3. Kunst på Nyt OUH - status
  4. Indsatsområder på sundhedsområdet 2018
  5. Videreførelse af projekter fra satspuljen 2014-2017
  6. Del-evaluering af Kompetenceudviklingsplanen 2015-18
  7. Pris på 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry
  8. Undersøgelse af patientoplevelsen - LUP-light
  9. Udbredelse af internetpsykiatrien til alle regioner i en toårig forsøgsperiode
  10. Magtanvendelse på Socialområdet
  11. Mødekalender 2017
  12. Eventuelt
  13. Lukket punkt: Pladser på socialområdet


  Sagsnr. 17/267
  1. Godkendelse af dagsorden
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Dagsorden godkendt.

  Der var forslag om at dagsordensætte muligt samarbejde med Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi med henblik på muligheder for at nedbringe ventetiden på høreområdet. Emnet sættes eventuelt på dagsordenen til et kommende møde.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  2. Orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Psykiatrisygehuset orienterede angående presseomtale af psykiater, som er vikaransat i Region Syddanmark.

  Psykiatrisygehuset orienterede angående samarbejdet med RCT-Jylland.

  Udvalget anbefaler, at regionsrådets kommende repræsentant i RCT-Jyllands bestyrelse er medlem af psykiatri- og socialudvalget.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/36252
  3. Kunst på Nyt OUH - status
  fold dette punkt ind Resume

  Ved beslutning i regionsrådet den 20. januar 2014 blev den nuværende repræsentation i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND udpeget. Kunstudvalget for Nyt OUH fremlægger her en aktuel status for Kunst på Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der blev i 2012 af regionsrådet udpeget fire deltagere til at indgå i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND (Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet ved SDU). Det Fælles Kunstudvalg har til formål at indgå i et samarbejde om kunstnerisk udsmykning og gennemgående kunst som en måde at binde de to byggerier sammen på, både i og uden for bygningerne.

  Det Fælles Kunstudvalg har udarbejdet en fælles kunststrategi, så kunsten opleves sammenhængende for de to byggerier – ”Kunst & Funktion”. Kunstudvalget har med strategien lagt vægt på kunst, der forholder sig til værdier som liv, lys, lyd og natur. Endvidere er der lagt vægt på, at kunsten integreres i den arkitektoniske udformning af projekterne tidligt i projektfaserne, således at kunst og arkitektur kan berige og understøtte hinanden samt bidrage til at skabe de bedste rammer om helings- og læringsprocesser. Kunststrategien blev godkendt i regionsrådet den 25. november 2013.


  Ved beslutning i regionsrådet den 20. januar 2014 blev den nuværende repræsentation i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND udpeget. Endvidere blev det præciseret, at de fire medlemmer fra regionsrådet bemyndiges til at udvælge kunstprojekter til Nyt OUH og udmønte de samlede midler, der er afsat i projekt Nyt OUH til kunst.


  Implementering af strategien og udvælgelse af kunstprojekter til Nyt OUH og SUND har efterfølgende kørt i to parallelle spor med udarbejdelse af handleplaner for henholdsvis fælles kunstprojekter SUND – Nyt OUH og kunstprojekter for hver af de to institutioner. Kunststrategien er gældende for alle tre delområder.

  Kunstudvalget for Nyt OUH, ved direktør Torben Hedegaard, fremlægger her en aktuel status for Kunst på Nyt OUH, jf. bilag. Status omfatter en kort gennemgang af de fire fælles Kunstprojekter mellem Nyt OUH og Nyt SUND, udvalgt af Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND. De fælles opgaver betegnes som Pejlemærker, der er store, markante kunstneriske manifestationer. Pejlemærkerne synliggør og manifesterer den kunstneriske vision – både for den enkelte bruger, for de to institutioner og for omverdenen. De Fælles opgaver er placeret i byggeriernes centrale og mest offentlige områder Koblingszonen, Vidensaksen, Nyt SUND Hovedindgang og Nyt OUH Hovedindgang.

   

  Derudover er der af Kunstudvalg Nyt OUH vedtaget en handlingsplan for Kunstprojekter på Nyt OUH. Der gives en kort status på de udvalgte områder i handlingsplanen. To kunstprojekter i henholdsvis det nordlige og sydlige klyngestrøg, Udendørs Kunst, Bearbejdning og berigelse af den eksisterende samling på OUH og Psykiatrien samt Kunst-detalje.

  Sagen fremlægges ligeledes til orientering i innovationsudvalget den 14. november 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017

  Direktør Torben Hedegaard orienterede om status på kunst. Oplæg vedhæftet.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/15504
  4. Indsatsområder på sundhedsområdet 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særlig fokus på det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet.  Sundhedssamordningsudvalget forelægges nu et forslag til indsatsområder for 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer.

  I forbindelse med den nye sundhedsplan er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. 

  Der gennemføres derfor en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særligt fokus på det kommende år.

  Der er nu udarbejdet et notat med forslag til indsatsområder for 2018, samt et skema der samler indsatsområderne i oversigtsform. Dette materiale forelægges nu sundhedssamordningsudvalget. Oplægget vil sideløbende blive forelagt sundhedsudvalget og psykiatri- og socialudvalget, inden forelæggelse for regionsrådet inden årsskiftet. Der vil ligeledes ske forelæggelse af de udvalgte temaer for det nyvalgte regionsråd primo 2018. Oplægget til indsatsområder er udarbejdet i dialog med sygehusenhederne og har været forelagt Hovedudvalget forud for den politiske behandling i udvalgene.

  Mange af de foreslåede indsatsområder er allerede i gangsat som følge af regionale eller nationale initiativer, ligesom flere af indsatsområderne allerede er besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2018. Forslaget til indsatsområder kan på den måde bidrage til at skærpe og målrette indsatsen i 2018.

  Temaerne kan række ud over 2018 og på den måde have betydning i flere år frem. Det kan være temaer, der forholder sig til nogle af de langsigtede udviklingstræk, der kommer til at præge sundhedsvæsenet i fremtiden og måske indvarsler et begyndende paradigmeskift på enkelte områder.

  De indsatsområder, der i vedlaget oversigtsskema er markeret med grøn, er igangsat. De indsatser, der er markeret med blå, er besluttet i budgetforliget, og de orangemarkerede indsatsområder er nye. Indsatsområderne er således også med til at give udvalgene et overblik over, hvilke temaer der vil blive arbejdet med i 2018.

   

  Der er i oversigten lagt op til, at psykiatri- og socialudvalget har særlig fokus på at følge nedenstående indsatsområder:

  1.       Patientinddragelse                  

  a.       Monitorering af patientinddragelse

  b.      Center for fælles beslutningstagning

  1. Samarbejde med frivillige
  2. Patient Rapporterede Oplysninger(PRO)
  3. Patientrettigheder
  4. Hygiejne – målrettede indsatser til nedbringelse af infektioner på sygehusene

  6.       Arbejdet med forbedring af den kliniske kvalitet via RKKP og LKT (Lærings- og kvalitetsteam)

  1. Tvang
  2. Patientansvarlig læge
  3. Ny sundhedsaftale og opfølgning på rammepapir

  a.       Sygehus uden for murene

  b.      Udbredelse af digitale løsninger

  c.       Arbejdsmarkedstilknytning

  1. Forskningsstrategi
  2. Fire nye demensudrednings- og behandlingsenheder

  Fra 2018 vil det være muligt med en længere proces og eventuelt yderligere inddragelse af eksempelvis eksterne aktører. Mange af de høringssvar, der blev afgivet i forbindelse med, at sundhedsplanen var i høring i juni 2017, pegede netop på ønsket om at give bred adgang til at komme med synspunkter og bidrag til, hvilke temaer der kan komme i betragtning i udvælgelsesprocessen. I høringssvarene var der også forslag til konkrete temaer, der kunne overvejes inddraget i sundhedsplanen. Forslagene kan opsummeres i følgende temaer:

  • Lighed i sundhed
  • Kompetenceudvikling og uddannelse

  Disse temaer er indarbejdet i det foreliggende udkast. 

  Når temaerne er tiltrådt politisk i 2017, vil de blive forelagt det nyvalgte regionsråd primo 2018. Derefter vil de respektive udvalg blive løbende orienteret om fremdriften og perspektiverne for de enkelte temaer, inden regionsrådet ultimo 2018 får en samlet afrapportering om arbejdet med temaerne. Der vil blive udarbejdet en overordnet proces og implementeringsplan, hvor det vil fremgå hvordan udvalgene løbende orienteres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget indstiller til regionsrådet, at forslaget til indsatsområder på sundhedsområdet for 2018 tiltrædes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At forslag til indsatsområder på sundhedsområdet for 2018 tiltrædes.

  Sundhedssamordningsudvalget opfordrer til, at der generelt indtænkes mulighed for decentralisering af funktioner, der i dag foregår på sygehusene - herunder anvendelse af teknologi til at understøtte processen.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-11-2017

  Indstilling tiltrådt, med den tilføjelse at ordet ”tvang” i punkt 7 ændres til ”reduceret brug af tvang”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at der generelt skal være tydeligere fokus på psykiatrien. Udvalget anbefaler en højere svarprocent på monitorering af patienttilfredshed (pkt. 1a). Angående udrednings- og behandlingsretten anbefaler psykiatri- og socialudvalget, at psykiatriens nuværende høje niveau dokumenteres med tal (pkt. 4). Udvalget anbefaler en større præcisering af tal, fokus og udfordringer i arbejdet med at nedbringe tvang (pkt. 7). Udvalget anbefaler endvidere, at psykiatriens store satsning angående ”sygehus uden for murene” fremhæves (pkt. 11a). Budgetbeslutningen om en særlig indsats angående afdelinger med et presset arbejdsmiljø bør nævnes (pkt. 17).

  Der var ønske om, at demensudredning sættes på dagsordenen i begyndelsen af 2018. Mødet kan eventuelt afholdes i Svendborg.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/38682
  5. Videreførelse af projekter fra satspuljen 2014-2017
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har fra satspuljeaftalen 2014-2017 gennemført fire projekter, og midlerne dertil permanentgøres ikke via bloktilskuddet. Alle projekter ønskes videreført, hvorfor der forelægges forslag til finansiering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisygehuset har fra satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017 gennemført fire projekter:

  • Forsøg med ambulante akutteams
  • Forsøg med tværfaglige medicinrådgivende teams
  • Forsøg med bæltefri afdeling
  • Koncept for systematisk inddragelse af pårørende.

  Projekterne slutter ved udgangen af 2017, og midlerne permanentgøres ikke via bloktilskuddet. Alle projekter ønskes videreført.

  Forsøg med bæltefri afdeling og koncept for systematisk inddragelse af pårørende kan videreføres inden for sygehusets budgetramme, mens der er behov for yderligere finansiering ved permanentgørelse af de øvrige projekter.

  Forsøg med ambulante akutteams

  Psykiatrisygehuset fik bevilget 5,6 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen samt en regional bevilling på 1,9 mio. kr. til ambulante akutteams i form af den mobile skadestue til Psykiatrisk Afdeling Vejle. Erfaringerne fra en national evaluering af fem regionale satspuljeprojekter viser, at indlæggelser kan forkortes eller helt undgås, og der er høj patienttilfredshed med tilbuddet. Der foreligger endnu ikke en endelig evaluering af projektet nationalt, og før projektet kan permanentgøres ønskes ligeledes et bedre grundlag for at vurdere effekten af indsatsen i Region Syddanmark.

  Derfor foreslås, at Psykiatrisygehuset i 2018 modtager en midlertidig bevilling på 2,380 mio. kr., og at sagen fremlægges politisk i forbindelse med budget 2019-forhandlingerne med henblik på evt. permanentgørelse.

  Forsøg med tværfaglige medicinrådgivende teams

  Psykiatrisygehuset fik bevilget 7,4 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til at etablere et medicinrådgivningsteam. Medicinrådgivningsteamets aktiviteter omfatter medicinrådgivning internt til afdelingerne, herunder medicingennemgang, generel rådgivning og undervisning. I vedlagte bilag beskrives, hvordan medicinrådgivningsteamet gennem forebyggelse, kvalitetssikring, kompetenceudvikling og/eller opgaveflytning er til gavn for patienterne i Psykiatrisygehuset, og hvordan det kan videreføres efter projektets afslutning.

  Projektet indeholder aktiviteter internt i Psykiatrisygehuset alene og i det nære sundhedsvæsen. De årlige driftsomkostninger hertil er på 3,8 mio. kr.

  Det foreslås, at projektet permanentgøres i sin nuværende form, således aktiviteter både internt i Psykiatrisygehuset og i det nære sundhedsvæsen videreføres. Finansieringen foreslås delt ligeligt, således Psykiatrisygehuset finansierer 1,9 mio. kr. årligt fra 2018 og de centrale rammer inden for psykiatri og tværsektorielt samarbejde finansierer 1,9 mio. kr. årligt fra 2018.

  Forsøg med bæltefri afdeling

  Psykiatrisygehuset fik bevilget 13,1 mio. kr. til forsøg med bæltefrit afsnit på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Formålet med projektet er via kompetenceudvikling samt øget bemanding at undgå bæltefikseringer på afsnittet samt reducere andre former for tvang generelt. Med afsæt i projektets gode resultater har alle Psykiatrisygehusets afdelinger etableret bæltefrie afsnit, der er finansieret af midler til forebyggelse af tvang.

  Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

  Psykiatrisygehuset fik bevilget 3,7 mio. kr. til koncept for systematisk inddragelse af pårørende i Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i samarbejde med Vejle Kommune. Projektets overordnede formål er at styrke kommunernes og regionens inddragelse af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse, så pårørende i højere grad inddrages og anerkendes som en ressource i indsatsen. Med afsæt i projektets resultater integreres projektets metoder i sygehusets og afdelingernes pårørendeinddragelse. Der afholdes tværsektoriel konference om projektet den 19. december 2017, hvor alle sygehusets afdelinger er inviteret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget indstiller til regionsrådet:

  At Psykiatrisygehuset i 2018 bevilges 2,380 mio. kr. fra psykiatriområdets centrale rammer til midlertidig videreførelse af forsøg med ambulante akutteams med henblik på eventuel permanentgørelse i forbindelse med budgetaftalen for 2019.

  At Psykiatrisygehuset bevilges 1,9 mio. kr. i 2018 og overslagsårene til permanentgørelse af medicinrådgivende teams. Finansieringen sker via centrale rammer inden for psykiatriområdet og tværsektorielt samarbejde med henholdsvis 1,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/35493
  6. Del-evaluering af Kompetenceudviklingsplanen 2015-18
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om en evaluering af medarbejdernes foreløbige oplevelse af Kompetenceudviklingsplanen 2015-18. Planen er en del af indsatsen for at halvere anvendelsen af tvang frem mod 2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med baggrund i daværende regerings plan for psykiatriområdet besluttede regionsrådet den 17. september 2014 at allokere i alt 43 mio. kr. i satspuljemidler til kompetenceudvikling af Psykiatrisygehusets medarbejdere. Hensigten var gennem faglig opkvalificering at forebygge brugen af tvang. Indsatsen benævnes ”Kompetenceudviklingsplanen 2015-18”.

  Kompetenceudviklingsaktiviteterne foregår mono- og tværfagligt på tværs af alle faggrupper og afdelinger i Psykiatrisygehuset. Tilrettelæggelsen af kompetenceudviklingen sker i samarbejde med Psykiatrisygehusets Kompetenceråd og med involvering af sygehusets afdelinger. Kompetenceudviklingsplanen 2015-18 indeholder også andre initiativer end kursusaktiviteter, f.eks. udviklingen af brætspillet Flashpoint, som præsenteres i et særskilt dagsordenspunkt. 

  I september 2017 er der foretaget en evaluering af medarbejdernes foreløbige oplevelse af kompetenceudviklingsaktiviteterne. Evalueringen viser følgende generelle effekter:

  • Øget faglighed hos alle faggrupper
  • Følelse af fælles ansvar om patienten/opgaven
  • Netværksdannelse på tværs af afdelinger
  • Større forståelse for andres fagligheder og hvad de kan bidrage med i forhold til patienten
  • Øget meningsudveksling og dialog om behandlingstilgange
  • Ændret sprogbrug og tilgang til brugen af tvang, dvs. en kulturændring blandt medarbejderne.

  Da 2018 er sidste år, hvor Kompetenceudviklingsplanen 2015-18 løber, vil fokus blandt andet være på, hvordan der arbejdes videre med kompetenceudvikling om forebyggelse af tvang og fastholdelse af ovenstående effekter.

  Evalueringen viser også, at der er potentiale i fortsat at arbejde med samarbejdet på tværs af afdelinger og yderligere involvering af de små faggruppers kompetencer omkring forebyggelse af tvang.

  I årene 2015, 2016 og 2017 har der været 9.969 deltagere i kompetenceudviklingsaktiviteter, herunder e-læring svarende til 14.801 arbejdsdage. Tallene er opgjort pr. 31. oktober 2017 og vidner om, at der er opnået god opbakning fra både medarbejdere og de lokale ledelser til Kompetenceudviklingsplanen 2015-18. 

  Psykiatri- og socialudvalget er senest orienteret om status på planen på udvalgsmødet den 24. januar 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Til orientering. Bilaget ”Evalueringsnedslag efterår 2017” blev uddelt på mødet og er vedhæftet.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/26987
  7. Pris på 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry
  fold dette punkt ind Resume

  Som et initiativ i Kompetenceudviklingsplanen 2015-18 om forebyggelse af tvang har psykiatrien i Region Syddanmark udviklet et brætspil. Brætspillet Flashpoint vandt den 28. oktober 2017 en pris på den internationale konference om Violence in Clinical Psychiatry.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Ved den nyligt afholdte 10th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry modtog brætspillet Flashpoint hæder, da præsentationen ”Flashpoint – Can a simple boardgame change how we react towards potentially violent patients?” blev udnævnt som vinder af Best Poster Award på baggrund af en afstemning blandt konferencens cirka 500 deltagere.

  Flashpoint-spillet er et af initiativerne i Kompetenceudviklingsplanen 2015-2018, som regionsrådet i september 2014 besluttede at allokere satspuljemidler til.

  Brætspillet er målrettet medarbejdere i psykiatrien. Formålet med spillet er at skabe dialog og refleksion om forebyggelse af tvang på tværs af faggrupper. Flashpoint viser kompleksiteten i dagligdagen i et sengeafsnit. Spillet sætter interventioner samt medarbejdernes ressourcer og kompetencer i spil og italesætter de udfordringer, der er blandt både medarbejdere og patienter. Spillet bygger blandt andet på Safewards-metoden, der er en af de metoder, som de psykiatriske afdelinger anvender for at forebygge tvang.

  Brætspillet spilles i dag på de voksenpsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Spillet er under udvikling til at matche børne- og ungdomspsykiatrien og er også blevet modificeret, så spillet kan handle om forebyggelse af arbejdsulykker.

  Link til PS medarbejderblad temanummer om Flashpoint (http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm494651)

  Opmærksomheden om Flashpoint var allerede stor inden konferencen. Flere havde således henvendt sig for at få lov til at oversætte spillet. Indtil videre har psykiatrisygehuse i Norge, Polen, Sydafrika, Australien, England, USA spurgt om lov til at oversætte og bruge Flashpoint.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Uddannelseskoordinator Gitte Vase præsenterede spillet Flashpoint. Der var stor ros fra udvalget til spillet og initiativet. Oplæg vedhæftet.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/16430
  8. Undersøgelse af patientoplevelsen - LUP-light
  fold dette punkt ind Resume

  Direktionen og Koncernledelsesforum i Region Syddanmark har besluttet, at der skal sættes endnu tydeligere fokus på patientoplevelsen ved at indføre månedlige patientundersøgelser, baseret på udvalgte spørgsmål fra de eksisterende LUP-undersøgelser. Disse nye undersøgelser kaldes LUP-light.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsvæsenet har tradition for at følge den patientoplevede kvalitet tæt. De Landsdækkende undersøgelser af Patientoplevelsen (LUP) blev gennemført for første gang i år 2000.

  De nationale LUP-undersøgelser gennemføres én gang årligt. Patienterne inviteres til at deltage i undersøgelsen via e-boks, og eventuelt efterfølgende via papirpost.

  Regionerne modtager herefter resultater fra undersøgelserne på samlet regionalt niveau og helt ned på den enkelte sygehusafdeling, som løbende benytter resultaterne i kvalitets- og forbedringsarbejdet med henblik på at optimere patientens oplevelse af opholdet på sygehuset.

  Direktionen og Koncernledelsesforum i Region Syddanmark har besluttet, at der skal sættes endnu tydeligere fokus på patientoplevelsen ved at indføre månedlige patientundersøgelser, baseret på udvalgte spørgsmål fra de eksisterende LUP-undersøgelser.

  Disse månedlige undersøgelser varetages på samme måde som de årlige undersøgelser af Kompetencecenter for Patientoplevelser. Undersøgelserne foretages således efter samme velafprøvede koncept som de årlige undersøgelser, men med mulighed for fleksibel tilpasning af, hvilke spørgsmål man ønsker patienternes feedback på.

  De udvalgte spørgsmål kan ses i vedlagte bilag.

  Konceptet evalueres i februar og marts 2018, og på dette tidspunkt tages stilling til, hvordan psykiatriske patienter, patienter på akutklinikker og akutmodtagelse samt fødende kan indgå i undersøgelserne.

  Emnet er drøftet på møde i psykiatrisk dialogforum den 16. november 2017. Her orienterede Psykiatrisygehuset om, at LUP-light skal integreres med sygehusets nuværende straks-målinger. Der følges op i samarbejde med sygehusets patient- og pårørendegruppe.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum og Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/38245
  9. Udbredelse af internetpsykiatrien til alle regioner i en toårig forsøgsperiode
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om landsdækkende udbredelse af Region Syddanmarks internetpsykiatri i et toårigt pilotprojekt.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark driver internetpsykiatrien, der begyndte som et forsøgsprojekt på vegne af alle regioner i regi af den tidligere fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Selve behandlingstilbuddet åbnede i 2014, hvor patienter over 18 år med let til moderat depression selv kunne henvende sig og modtage behandling via et internetbaseret behandlingsprogram, assisteret af en psykolog. I 2015 blev tilbuddet udvidet til også at omfatte patienter over 18 år med en angstlidelse. Tilbuddet er organiseret under Psykiatrisygehusets Telepsykiatriske Center, hvor der også forskes i internetpsykiatri.

  Behandlingstilbuddet er et alternativ til behandling ved en praktiserende psykolog, hvor patienter over 18 år med let til moderat depression kan få tilskud fra sygesikringen til psykologens honorar, ligesom patienter med let til moderat angst i alderen 18-38 år kan få tilskud.

  Aktuelle tal fra internetpsykiatrien viser, at unge såvel som ældre opsøger behandlingstilbuddet, og at aldersspredningen er 18-70 år, hvor ca. 60 % er 18-38 år. Sammenlignes det tal med tilskudsbaseret depressionsbehandling i psykologpraksis, er andelen af patienter i alderen 18-38 år ca. 43 %.

  I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der fokus på udbredelse af digitale velfærdsløsninger, herunder også på sundhedsområdet. Digitale og teknologiske løsninger skaber nye muligheder for, hvilke behandlingsopgaver der fremover vil kunne løses tæt på og af borgeren selv. Dette fokus fremgår også i den seneste økonomiaftale mellem staten og regionerne. Endvidere spiller udbredelse af digitale løsninger en stor rolle som indsatsområde i de nye regionale udspil ”Sundhed for alle” og ”Sundhed for livet”. I ”Sundhed for livet” - initiativ 22 vedrørende ”Sundhedstilbud tæt på borgerne” foreslås, at internetpsykiatri til borgere med angst og let til moderat depression skal afprøves som det første digitale forebyggelsestilbud.

  Derfor besluttede Danske Regioners bestyrelse den 12. oktober 2017, at der skal laves et toårigt pilotprojekt fra 1. januar 2018 med landsdækkende udbredelse af Region Syddanmarks internetpsykiatriske behandlingstilbud. Det arbejde er netop påbegyndt i regi af en fællesregional følgegruppe.  

  Psykiatri- og socialudvalget vil efterfølgende blive orienteret om status på udbredelsen, herunder de samarbejdsaftaler mv. Region Syddanmark indgår med de øvrige regioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum og Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 14/19280
  10. Magtanvendelse på Socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om antallet af magtanvendelser på det sociale område.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget drøftede magtanvendelse på det sociale område på mødet den 24. oktober 2017.

  Udvalget ønskede en oversigt over magtanvendelser og voldsindberetninger. Hertil er der tilføjet sygefraværet i procent.

  Voldsregistreringer findes kun centervis og med forskellig registreringspraksis.

  Magtindberetninger dækker over lovlige og ulovlige magtanvendelser samt magtanvendelser med samtykke.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Orienteredes og drøftedes, herunder sygefravær og kultur samt typer af voldsregistrering.

  Vibeke Syppli Enrum og Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/267
  11. Mødekalender 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Mødekalender 2017:

  Torsdag den 14. december 2017, kl. 13.00-13.30, regionshuset (ekstraordinært møde vedr. Nyt OUH projektet)

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Til orientering.

  Vibeke Syppli Enrum og Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/267
  12. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Intet.

  Vibeke Syppli Enrum og Hans Philip Tietje deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  13. Lukket punkt: Pladser på socialområdet
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 29-11-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |