Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilKommunekontaktudvalgetpilKommunekontaktudvalget - Referat - 31. august 2017

Kommunekontaktudvalget - Referat - 31. august 2017

Mødedato
31-08-2017 kl. 12:45 - 14:45

Mødested
Fuglsangcentret i Fredericia

Deltagere
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Jens Ejner Christensen, Vejle Kommune
 • Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Stephanie Lose, Region Syddanmark
 • Christian Thygesen, Faaborg-Midtfyn Kommune
 • Egon Fræhr, Vejen Kommune
 • Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune
 • Hans Luunbjerg, Kerteminde Kommune
 • Hans Peter Geil, Haderslev Kommune
 • Ib Kristensen, Billund Kommune
 • Jacob Bjerregaard, Fredericia Kommune
 • Johnny Søtrup, Esbjerg Kommune
 • Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Lars Erik Hornemann, Svendborg Kommune
 • Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune
 • Mikkel Dragmose-Hansen, Middelfart Kommune (for Steen Dahlstrøm)
 • Søren Steen Andersen, Assens Kommune
 • Thomas Andresen, Aabenraa Kommune

 • Afbud
 • Peter Rahbæk Juel, Odense Kommune
 • Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
 • Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
 • Erik Nørreby, Fanø Kommune
 • Hans Luunbjerg, Kerteminde Kommune
 • Jørgen Otto Jørgensen, Ærø Kommune
 • Jørn Pedersen, Kolding Kommune
 • Kenneth Muhs, Nyborg Kommune
 • Henrik Frandsen, Tønder Kommune
 • Morten Andersen, Nordfyns Kommune

 • Luk alle punkter Referat


  1. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2018
  2. Oprettelse af nye særlige pladser i psykiatrien
  3. Gode sektorovergange på psykiatriområdet
  4. Levevilkår og livskvalitet i de syddanske kommuner
  5. Udvalgsrapport om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  6. Region Syddanmarks rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  7. Projekt Danmark redder liv
  8. Syddansk Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019
  9. Det Syddanske EU-kontor: Resultatkontrakt 2018-19 og evaluering af resultatkontrakten for 2016-2017
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 17/21794
  1. Fastsættelse af kommunale udviklingsbidrag i 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Der lægges op til et uændret, men fremskrevet niveau for de kommunale udviklingsbidrag i 2018, svarende til forudsætningerne i aftalerne om kommunernes henholdsvis regionernes økonomi for 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Til medfinansiering af de regionale udviklingsopgaver betaler hver kommune et årligt udviklingsbidrag til den region, hvor kommunen ligger. Bidraget udgør et fast beløb pr. indbygger.

  Størrelsen af bidraget fastsættes af regionsrådet efter drøftelse med kommunerne i kommunekontaktudvalget.

  Regionens forretningsudvalg har anbefalet, at udviklingsbidraget i 2018 fastsættes til 133 kr. pr. indbygger, svarende til hvad der er forudsat i aftalerne fra juni 2017 om kommunernes henholdsvi regionernes økonomi for 2018. Beløbet svarer til et uændret niveau i forhold til 2017, men fremskrevet til 2018-pris- og lønniveau.

  Ved 1. behandlingen af forslag til budget 2018 har regionsrådet – med forbehold for drøftelsen i kommunekontaktudvalget – fastsat et uændret, men fremskrevet niveau for de kommunale udviklingsbidrag i 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at kommunekontaktudvalget over for regionsrådet anbefaler:

  At de kommunale udviklingsbidrag i 2018 som foreslået fastsættes til 133 kr. pr. indbygger, det vil sige på et uændret, men fremskrevet niveau.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 31-08-2017

  Udvalget anbefaler regionsrådet at fastsætte det kommunale udviklingsbidrag til 133 kr. pr. indbygger.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 14/8520
  2. Oprettelse af nye særlige pladser i psykiatrien
  fold dette punkt ind Resume

  Den 2. juni 2017 blev loven om 150 nye særlige pladser i psykiatrien vedtaget i Folketinget. Pladserne skal etableres i regionalt regi og stå klar primo 2018. Fra KKR Syddanmarks side er der dog blandt andet udtrykt bekymring over økonomien, hvorfor regionsrådet den 26. juni 2017 udskød beslutningen om etableringen af de nye pladser i psykiatrien for at afvente dialog med kommunerne herom. Der har efterfølgende været dialog med kommunerne i en styregruppe, og på den baggrund arbejdes videre med etableringen af pladserne i Region Syddanmark.

  Der lægges op til en drøftelse af særlige opmærksomhedspunkter, der er væsentlige for at sikre det gode samarbejde i forbindelse med etablering og drift af de nye pladser.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I april 2017 besluttede forligskredsen bag satspuljeforligene 2017-2020 at oprette 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger som opfølgning på den politiske aftale om forebyggelse af vold på botilbud.

  I juni 2017 blev lovforslaget om de nye pladser vedtaget i Folketinget med ikrafttrædelse den 15. juli 2017. Pladserne skal etableres i regionalt regi og stå klar primo 2018.

  Etableringen og driften af de psykiatriske pladser skal drøftes og aftales i en styregruppe i regi af Region Syddanmark. Styregruppen består af repræsentanter fra region, kommuner og tre patient- og pårørenderepræsentanter. De kommunale repræsentanter samt repræsentanter fra patient og pårørendeforeninger deltager ligeledes i ansættelser af funktionslederne.

  KKR Syddanmark drøftede oprettelsen af pladserne på møde den 14. juni og udtrykte blandt andet bekymring for økonomien i forbindelse med oprettelse af pladserne. KKR-formand Egon Fræhr valgte desuden den 22. juni at sende en henvendelse til regionsrådsformand Stephanie Lose med opfordring til, at regionsrådet ikke traf beslutning om etablering af pladserne på møde i regionsrådet den 26. juni, men afventede, at der havde været dialog med kommunerne herom. Regionsrådet besluttede med baggrund heri at udsætte sagen.

  Etableringen af de nye særlige psykiatripladser tager afsæt i, at der er behov for et psykiatrisk behandlingstilbud, der skaber bedre betingelser for at give en afgrænset gruppe af borgere et behandlingsophold med planlagt udslusning til kommunale støttetilbud. De nye pladser skal bidrage til at forebygge vold på botilbud.

  Gældende for de nye særlige pladser er:

  • Pladserne skal være en del af den regionale psykiatri.
  • Pladserne er målrettet en særlig gruppe af borgere med svære psykiske lidelser og ofte også et svært behandleligt misbrug, og som i dag typisk genindlægges i psykiatrien mange gange.
  • Opholdet er frivilligt og forventes at vare mellem tre og seks måneder.
  • Der kan anvendes tvang inden for de eksisterende rammer i psykiatriloven – dog undtaget tvangsindlæggelse.

  Visitation

  Kommunalbestyrelsen anmoder og træffer afgørelse om visitation på baggrund af en indstilling fra et visitationsforum bestående af repræsentanter fra kommuner og region. Regionen opretter og afholder udgifterne for visitationsforummet.

  Når kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om visitation til en særlig plads på psykiatrisk afdeling, kan kommunalbestyrelsen gøre afgørelsen betinget af, at borgeren samtykker til opsigelse af borgerens eksisterende bolig i længerevarende botilbud efter serviceloven. Både i Socialdirektørforum og Sundhedsstrategisk Forum har de kommunale administrative deltagere beskrevet, at de forventer, at dette bliver svært at realisere i praksis, da borgerne dermed risikerer at stå uden bolig eller skal flytte til et nyt sted ved udskrivelse fra opholdet på de nye særlige pladser. Udover uhensigtsmæssighederne for borgeren giver det en økonomisk udfordring for kommunerne.

   

  Økonomi

  I forhold til økonomien forbundet med tilbuddene er der en forudsat økonomi på 1,9 mio. kr. pr. plads om året. De samlede udgifter til driften af de 150 pladser er fastsat til 285 millioner kroner. Heraf finansieres 193 mio. kr. af kommunerne, 22 mio. kr. er medfinansiering fra regionerne og de sidste 70 mio. kr. er finansiering fra staten fra satspuljemidlerne. Det statslige bloktilskud på i alt 70 mio. kr. årligt fordeles med henholdsvis 53 mio. kr. og 17 mio. kr. mellem regioner og kommuner. Kommunerne dækker omkostninger til eventuelt tomme pladser. Kommunernes høje finansieringsandel hviler på en forudsætning om, at de sociale tilbud skal aflastes i forhold til nogle af de mest ressourcekrævende borgere.

  KL rejste i forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne for 2018 spørgsmålet om, hvorvidt forslaget giver de nødvendige redskaber til at sikre udgiftsneutralitet. Der er en fælles forståelse med regeringen om, at det i praksis kan være vanskeligt at realisere besparelser, der modsvarer merudgifterne til de nye pladser fuldt ud. På baggrund heraf er det aftalt, at der foretages en løbende monitorering vedr. de nye pladser i psykiatrien, og at parterne følger op herpå.

   

  Kapacitetsplanlægning

  Der er ikke i lovgivningen fastsat, hvor mange nye særlige pladser der skal oprettes i psykiatrien i Region Syddanmark. Beregnet ud fra bloktilskudsandel skal Region Syddanmark stile efter etablering af 32 pladser. Da pladserne skal etableres i eksisterende bygning er der mulighed for at etablere 31 pladser i Region Syddanmark. Kommunerne har i løbet af sommeren foretaget en behovsanalyse, som blev præsenteret på det første styregruppemøde. Kommunerne tilkendegav, at det er vanskeligt at estimere behovet for pladserne, men det foreløbige bud er anslået på 28 pladser. Kommunerne er indforstået med det endelige antal på 31. Derfor foreslås etableringen at ske trinvis i to faser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse:

  Er der særlige opmærksomhedspunkter, der er væsentlige for at sikre det gode samarbejde i forbindelse med etablering og drift af de nye pladser?

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 31-08-2017

  Udvalget var enige om, at der i første omgang oprettes 15 særlige pladser i Vejle, og at der evalueres i 2018.


  Sagsnr. 14/8520
  3. Gode sektorovergange på psykiatriområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatriområdet har været i kraftig vækst gennem de seneste 10 år. Presset på psykiatriområdet udfordrer såvel kommuner som region, hvorfor der både i sundhedsaftalen og i rammeaftalen på det specialiserede socialområde er fokus på psykiatrien.

  Der lægges op til en drøftelse af, hvordan samarbejdet på psykiatriområdet opleves på tværs af kommuner og regioner, samt om der er områder, hvor det gode samarbejde er særligt udfordret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatriområdet har været i kraftig vækst gennem de seneste 10 år. Det ses blandt andet ved en markant stigning i antallet af borgere med en psykiatrisk diagnose, og en betydelig stigning i aktiviteten i sygehuspsykiatrien. Eksempelvis er antallet af personlige kontakter med sygehuspsykiatrien steget med 50 pct. fra 2007 til 2014 (bilag 1).

  Presset på psykiatriområdet udfordrer såvel kommuner som region, hvorfor der både i sundhedsaftalen og i rammeaftalen på det specialiserede socialområde er fokus på psykiatrien.

  KKR Syddanmark valgte derfor også på seneste møde den 14. juni at sætte fokus på området med en temadrøftelse. KKR drøftede de mange initiativer der gøres for blandt andet at forbedre sektorovergange, men ser også stadig behov for videreudvikling på området. KKR besluttede at følge området løbende.

  Psykiatriområdet er sammensat af kommunale og regionale tilbud med afsæt i forskellige lovgivninger:

  Den regionale psykiatri

  Regionerne har ansvaret for sygehuspsykiatrien, praktiserende speciallæger, almen praksis, praktiserede psykologer med flere. Den regionale psykiatri er en del af det samlede sundhedsvæsen og omfatter sundhedsfremme og patientrettet forebyggelse, diagnostik, behandling samt opfølgning og rehabilitering. Sygehuspsykiatrien omfatter akutfunktioner, åbne og lukkede sengeafdelinger samt ambulante (f.eks. distriktspsykiatri) og udgående funktioner.

  Den kommunale psykiatri

  Kommunerne har ansvaret for hovedparten af de indsatser, der sker uden for det regionale sundhedsvæsen. Den kommunale indsats omfatter blandt andet opsøgende arbejde til isolerede borgere, bostøtte- og støttekontaktpersonordninger, botilbud og dag- og beskæftigelsesaktiviteter. Dertil kommer sundhedsydelser som f.eks. hjælp til medicinadministration, misbrugsbehandling og beskæftigelsesindsats.

  Udvikling i aktivitet i den regionale og kommunale psykiatri

  Siden 2007 er aktiviteten i sygehuspsykiatrien steget markant på landsplan. Det skyldes især en stigning i antallet af patienter, som udelukkende udredes eller behandles ambulant. Fra 2007 til 2015 er antallet af patienter i ambulant behandling, som ikke også bliver indlagt, således steget med 66 pct.

  Samtidig med denne stigning ses et fald på 12 pct. i antal indlæggelsesdage fra 2007 til 2015. Det er sket samtidig med, at antallet af indlagte patienter er steget, og de indlagte patienter i gennemsnit er indlagt flere gange årligt nu end før. Forklaringen er, at indlæggelserne er blevet markant kortere. Indlæggelsesvarigheden er faldet fra 29 dage i gennemsnit i 2007 til 20 dage i gennemsnit i 2015 (alle typer indlæggelser) (bilag 2).

   

  God sektorovergang og koordinering er vigtig

  Borgere med psykiske lidelser møder ofte både den regionale sygehuspsykiatri og den kommunale indsats i løbet af deres forløb. Der sker dermed jævnligt skift fra den regionale sektor til den kommunale indsats og omvendt. Også internt i sygehuspsykiatrien og i den kommunale indsats er der mange skift mellem forskellige afdelinger, forvaltninger og fagområder. Disse skift er særligt vanskelige for borgere med psykisk sygdom, og derfor er det væsentligt, at samarbejdet mellem sektorer og internt i sektorerne fungerer godt.

  Samarbejdet mellem socialpsykiatri og sygehuspsykiatri udvikles og styrkes fortsat, dels via aftaler, dels via konkrete projekter. Via Sundhedsaftalen 2015-2018 er der fokus på at give borgere med psykisk sygdom samme muligheder for at opnå et godt helbred som andre borgere samt på at styrke den mentale sundhed.

  I den kommende rammeaftale på det specialiserede socialområdet for 2018 er der øget fokus på sektorovergange og koordinerede socialpsykiatriske indsatser.

  I forbindelse med regeringens bebudede sammenhængsreform er der også fokus på sektorovergangene i psykiatrien. Det sker i form af et arbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner om at udvikle styringen af psykiatrien. I økonomiaftalerne for 2018 står der, at der er enighed om, at afrapporteringen ultimo 2017 skal indeholde ambitiøse anbefalinger med fokus på bedre sammenhæng i patientforløb på tværs af sektorer, bedre dataunderstøttelse på tværs af sektorer, øget synlighed om resultater og bedre styring af økonomi, aktivitet og kvalitet i såvel psykiatrien og socialpsykiatrien.

   

  Aktiviteter i Syddanmark

  Der er på nuværende tidspunkt også en række konkrete aktiviteter i gang i det tværsektorielle samarbejde i Syddanmark for at styrke samarbejdet og sektorovergangene på tværs i psykiatrien.

  Som et eksempel kan nævnes, at der i regi af sundhedskoordinationsudvalget og Sundhedsaftalen arbejdes på at videreudvikle samarbejdsaftalen SAM:BO til også at gælde på psykiatriområdet. På nuværende tidspunkt understøtter samarbejdsaftalen med succes elektronisk kommunikation på tværs af sektorer på det somatiske område.

  Der er desuden igangsat to SATS-puljeprojekter. For det første et projekt med det formål at styrke psykiatrisygehusets børne-og ungdomspsykiatriske behandling af borgere på kommunale og regionale botilbud, så de unge borgere følger og opsøger den behandling, de har brug for. For det andet et projekt der lægger op til fælles undervisning for medarbejdere i den regionale psykiatri og kommunale socialpsykiatri og de kommunale misbrugscentre. Det skal give fælles sprog, bedre kendskab til hinandens tilbud og hermed bedre samarbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse:

  Hvordan opleves samarbejdet på psykiatriområdet på tværs af kommuner og region? Og er der områder, hvor det gode samarbejde er særligt udfordret?

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 31-08-2017

  Udvalget var enige om, at det var et område, der havde behov for øget fokus. Udvalget gav udtryk for at samarbejdet med den enkelte kommune var vigtigt, og drøftede om man kunne overføre gode erfaringer fra samarbejdet på det somatiske område til psykiatriområdet.

  Regionsrådsformanden gjorde opmærksom på problemerne i sammenhængen mellem psykisk sygdom og tilknytning til arbejdsmarkedet. Udvalget efterspurgte herefter, om det var muligt at få en statistisk oversigt over sammenhængen mellem psykisk sygdom og tilknytning til arbejdsmarkedet - på kommunalt niveau.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14946
  4. Levevilkår og livskvalitet i de syddanske kommuner
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på Det Gode Liv-strategien 2016-19 har regionsrådet og KKR Syddanmark udarbejdet en fælles aktionsplan, der blandt andet indeholder et aktivitetsspor om syddanskernes liv i de enkelte kommuner baseret på et omfattende statistikarbejde med Danmarks Statistik og TrygFonden.

  Kommunekontaktudvalget drøftede på sit møde den 1. marts 2017 mulighederne heri, herunder en rapport til hver kommune. På mødet præsenterer afdelingschef Rune Stig Mortensen nogle hovedresultater. De 22 rapporter forventes færdige i september.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I aktivitetssporet om syddanskernes liv indgår, at regionen og de syddanske kommuner, i forlængelse af det flerårige samarbejde om Kontur og Det Gode Liv-målingerne, er gået ind i et udvidet samarbejde med Danmarks Statistik og TrygFonden om måling af syddanskernes levevilkår og livskvalitet.

  Kommunekontaktudvalget drøftede på sit møde den 1. marts 2017 mulighederne i forhold til de politiske og strategiske dagsordener i region og kommuner. Spørgsmålene er både lokale og internationale.

  Lokale fordi kommunernes og regionernes rolle er under forandring. Aktivt medborgerskab, borgerinvolvering og samskabelse er nogle af de metoder, der foreslås til at nå nye mål om borgerinddragelse og øget kvalitet i den offentlige service, og som forudsætter viden om regionens og kommunernes menneskelige ressource-base.

  Internationale fordi emnet får stadig stærkere international opmærksomhed i både en række vestlige lande og i internationale organisationer som OECD, Verdensbanken, FN med flere. Derudover er diskussionen om FNs verdensmål, som Danmark har forpligtet sig på at arbejde med, ulighed i sundhed, økonomi mm., globaliseringens forskellige konsekvenser og manglende tillid til politikere, blevet en del af den større politiske dagsorden og baggrund.

  Som svar på forandringerne arbejdes der overalt med at tilegne sig ny viden – eksempelvis om borgernes oplevelse af forhold der påvirker deres levevilkår og livskvalitet. Rapporterne om levevilkår og livskvalitet i de syddanske kommuner udgør et bidrag til dette arbejde.

  De første analyseresultater på regionalt niveau blev offentliggjort på en konference på Kolding Gymnasium den 15. september 2016.

  Regionen og de syddanske kommuner har som partner med Danmarks Statistik i projektet fået en udvidet adgang til svarpersonernes socioøkonomiske data. Regionen og de 22 kommuner har derfor aftalt et strategisk samarbejde om at udnytte disse særlige muligheder til at komme bag om kommunale gennemsnit, og analysere hvordan det ser ud for forskellige befolkningsgrupper.

  På mødet præsenteres nogle hovedresultater og eksempler fra de kommende rapporter. Derudover åbnes for en diskussion af resultaternes sammenhæng med en række forskellige politiske dagsordener og med kommunernes specifikke strategier og udfordringer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 31-08-2017

  Der blev givet en præsentation af resultaterne af rapporten om levevilkår og livskvaliteten i de syddanske kommuner. Kommunerne fik tilbud om, at regionen kommer rundt og præsenterer data fra undersøgelsen for den enkelte kommune.


  Sagsnr. 17/20271
  5. Udvalgsrapport om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om de overordnede linjer og anbefalinger i udvalgsrapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet vil regeringen til efteråret komme med et politisk udspil, der omsætter nogle af udvalgets anbefalinger til konkret politik.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund

  Et stærkere nært og sammenhængende sundhedsvæsen er en central del af svaret på de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for nu og i fremtiden, bl.a. på grund af den demografiske udvikling. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er de indsatser og funktioner, som borgeren tilbydes i eget hjem eller i deres nære omgivelser. Indsatserne i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen kan dermed både leveres af kommuner og regioner. Det afgørende er ikke hvem, der leverer en indsats, men at der er tale om en indsats tæt på borgerens eget hjem eller hverdag.

  Udvalgets opgave

  Med økonomiaftalerne for 2016 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle komme med forslag, der kan indgå i en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalget har bestået af repræsentanter fra KL, Danske Regioner og staten og blev nedsat i januar 2016. Udvalget har haft til opgave at komme med forslag til styrkelse af indsatsen inden for følgende områder:

  -       Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor.

  -       Rette kompetencer til opgaver.

  -       Ensartet kvalitet i hele landet.

  -       Bedre digital understøttelse og brug af data.

  Målgrupperne for arbejdet har været:

  -       Den ældre medicinske patient.

  -       Patienter med kroniske sygdomme.

  -       Mennesker med psykiske lidelser, herunder samtidigt misbrug.

  En grundlæggende præmis for udvalgets forslag har været, at de samlet set skal være omkostningseffektive og neutrale og bygge oven på den grundlæggende struktur i sundhedsvæsenet. Herudover skal udvalgets anbefalinger ses i tæt sammenhæng med igangværende indsatser, som bidrager til visionen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, herunder demenshandlingsplan, handlingsplan for den ældre medicinske patient, kræftplan IV, lægedækningsrapport mv.

  Rapportens anbefalinger

  Udvalgsrapporten blev offentliggjort den 26. juni 2017 og består af 20 anbefalinger. Rapporten er vedlagt. En oversigt over anbefalingerne ses på side 11.

  Udover en beskrivelse af de 20 anbefalinger rummer rapporten en beskrivelse af tendenser og udfordringer i sundhedsvæsenet (kapitel 3) samt en beskrivelse af visionen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalgets vision for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i 2025 er: ”Sundhedsvæsenet understøtter patienten i at mestre egen sygdom i patientens nære miljø, gennem høj, ensartet kvalitet og samarbejde, så patienten kan leve et liv med højest mulig livskvalitet”.

  En grundlæggende tanke i anbefalingerne er, at flere opgaver skal løses tæt på borgerne, i sundhedshuse eller hjemme i folks egne hjem.

  De 20 anbefalinger spænder bredt og rummer eksempelvis anbefalinger om:

  -       Afprøvning og udbredelse af integrerende samarbejdsmodeller, eksempelvis fælles finansiering, ledelse og planlægning (anbefaling 1).

  -       Forløbskoordination for relevante patienter med forløb på tværs af sygehuse, kommunale sundhedstilbud og almen praksis (anbefaling 4).

  -       Sundhedsaftalesystemet skal fornys og sikre bedre rammer for, at regionerne og kommunerne laver forpligtende aftaler (anbefaling 7).

  -       Løft af kompetencerne med fokus på tidlig opsporing og koordinering samt understøttelse af komplekse patientforløb (anbefaling 11).

  -       Almen praksis skal styrke og ensarte kvaliteten samt udvikles til at varetage flere opgaver (anbefaling 14).

  -       Adgang til relevante oplysninger på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis (anbefaling 19).

  Den videre politiske proces

  Ifølge Sundheds- og Ældreministeriet vil regeringen til efteråret komme med et politisk udspil, der omsætter nogle af udvalgets anbefalinger til konkret politik.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 31-08-2017

  Udvalget drøftede rapporten om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalget var enige om vigtigheden om et tæt samarbejde mellem regionen og kommunerne om det nære sundhedsvæsen. Udvalget gav desuden udtryk for, at det var vigtigt at dele de gode erfaringer.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37211
  6. Region Syddanmarks rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  fold dette punkt ind Resume

  I Region Syddanmarks budgetaftale for 2017 er der sat særligt fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Regionsrådet har på mødet den 26. juni 2017 godkendt et rammepapir for dette arbejde. Kommunekontaktudvalget orienteres hermed om dette rammepapir, som nu skal følges op af handlingsplaner fra bl.a. sygehusene.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2017 fremgår det, at sundhedssamordningsudvalget og sundhedsudvalget i Region Syddanmark i løbet af 2017 skal forelægge et rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Regionsrådet har nu godkendt dette rammepapir, som Kommunekontaktudvalget orienteres om i dette punkt. Punktet er således en opfølgning på Kommunekontaktudvalgets møde den 1. marts 2017, hvor Region Syddanmarks arbejde med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen blev drøftet.

  Region Syddanmarks vision med rammepapiret er, at fremtidens sundhedsvæsen skal være et bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor Region Syddanmark er parat til at investere de nødvendige kræfter og kompetencer. Det bæredygtige sundhedsvæsen er et sundhedsvæsen, hvor der er fundet en balance mellem borgernes eget ansvar og sundhedsvæsenets indsats, mellem fælles løsninger på tværs af alle sygehusenheder og de 22 kommuner og individuelle ønsker i de enkelte kommuner, og mellem borgernære, almene tilbud tæt på hverdagslivet og specialiserede tilbud af høj kvalitet. 

  Rammepapiret skal underbygge og intensivere samarbejdet på tværs af kommuner, sygehuse og almen praksis, som allerede foregår i regi af sundhedsaftalen og lokalt omkring de enkelte sygehusenheder i de lokale samordningsfora.

  Rammepapiret er grundlaget for konkrete initiativer, der bl.a. skal bidrage til at indfri de nationale mål for sundhedsvæsenet og Region Syddanmarks pejlemærke om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Desuden skal konkrete initiativer indfri en række politiske mål for området, nemlig større patientsikkerhed, øget mulighed for at mennesker med kroniske sygdomme kan leve et godt og aktivt liv, bedre tilbud til mennesker med flere samtidige sygdomme, mindre ulighed i sundhed og øget folkesundhed og livskvalitet samt højere grad af tillid mellem sektorerne.

  Udmøntningen af rammepapiret kan dels foregå via initiativer, som regionen selv tager ansvaret for, dels initiativer der skal drøftes og aftales med kommuner og/eller almen praksis. Blandt de sidstnævnte kan nævnes:

  • Udvikling af nye modeller for samdrift af regionale og kommunale tilbud.
  • Videreudvikling af eksisterende og etablering af nye sundhedshuse.
  • Igangsættelse af udviklingsarbejder om fælles data.
  • Tættere kliniksamarbejder mellem almen praksis og sygehusenes specialister.
  • Fælles kompetenceudvikling.
  • Fokuseret forebyggende indsats.
  • Etablering af ”klynger”, dvs. samarbejder mellem praktiserende læger i et område, kommune og sygehus om specifikke målgrupper (populationer).

  Rammepapiret skal nu udmøntes, og det vil ske i to typer udmøntningsplaner. Én for et tværgående regionalt niveau, som indeholder de tværgående, brede organisatoriske tiltag, og én for hver sygehusenhed. Sygehusenhederne skal derfor i tredje kvartal 2017 udarbejde handlingsplaner, der skal godkendes af regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 31-08-2017

  Der blev givet en præsentation af rammepapiret om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Udvalget gav udtryk for at det var vigtigt at have behandlingsansvaret for øje i samarbejdet. Udvalget drøftede desuden forskellige problemstillinger på området for udlevering af hjælpemidler.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  7. Projekt Danmark redder liv
  fold dette punkt ind Resume

  Der arbejdes i projekt ”Danmark redder liv” med at etablere en ny form for førstehjælperordning, hvor frivillige kaldes ud til hjertestop i hele Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet traf den 26. juni 2017 beslutning om, at Region Syddanmark deltager i projekt ”Danmark redder liv”. Projektet kører i 20 måneder i samarbejde mellem Dansk Folkehjælp, leverandør af akuthjælperudkaldssystemet FirstAED, Region Sjælland og Region Syddanmark.

  Med projekt ”Danmark redder liv” etableres en ny form for førstehjælperordning, hvor frivillige kaldes ud til hjertestop i hele Region Syddanmark. Formålet med projektet er at øge overlevelsen ved hjertestop.

  Region Syddanmark har allerede etableret 24 supplerende akuthjælperordninger mv. i de områder af regionen, hvor det tager længst tid for regionens præhospitale enheder om at komme frem: øer uden broforbindelse, næs, ø-ender mv.  Akuthjælperordningerne rykker ud til ambulance A-udkald (udrykninger med horn og blink) både til sygdom og ulykker.

  Den 28. juni 2017 åbnede Dansk Folkehjælp hjemmesiden ”REDDERLIV.DK”, hvor det er muligt for borgere i Region Syddanmark at tilmelde sig som førstehjælpere, der bliver sendt til medicinske hjertestop/tilstande, der kan udvikle sig til hjertestop. Regionen lagde samtidig information på hjemmesiden om projektet.

  Det er nu muligt via ”REDDERLIV.DK”-hjemmesiden at tilmelde sig som førstehjælper.

  Borgere, som inden for de seneste to år har taget et førstehjælpskursus på niveau med Dansk Førstehjælpsråds kursus ”Medborgerførstehjælp”, og er sundhedspersonale eller akuthjælpere mv., kan melde sig til at være førstehjælpere.

  Opstarten af udkald af førstehjælpere i Region Syddanmark vil ske i efteråret 2017, når udkaldssystemet efter test er klar til udkalde førstehjælpere.

  I projektbeskrivelsen lægges der op til, at man skal selv betale for førstehjælpsuddannelse. Dansk Folkehjælp har fået 4 mio. kr. i fondsmidler til projektet, heraf er 1 mio. kr. øremærket førstehjælpsuddannelse i Region Syddanmark, hvilket betyder, at der vil kunne uddannes 1.000 personer i førstehjælp i regionen, så de er kvalificerede til at blive udkaldt som førstehjælpere.

  Der er nedsat en styregruppe i projektperioden med de deltagende regioner, leverandør af akuthjælperudkaldssystemet og Dansk Folkehjælp. Dansk Folkehjælp varetager formandsposten i styregruppen. Dansk Folkehjælp har det overordnede ansvar for implementeringen og gennemførelsen af projektet.

  Det, der har størst betydning for overlevelsesmulighederne, er hurtig iværksættelse af hjertemassage og/eller ibrugtagning af hjertestarter.

  Projektet er baseret på, at frivillige førstehjælpere via deres mobiltelefon kaldes ud af regionen og at førstehjælperne anvender offentligt tilgængelige hjertestartere på hjertestarternetværket hjertestater.dk.

  Kommuner, virksomheder, organisationer mv. har i de senere år opsat mange offentlige tilgængelige hjertestartere, hvilket forbedrer overlevelsesmulighederne ved hjertestop.

  De fleste hjertestartere er opsat, der hvor vi arbejder, men de fleste hjertestop sker i de områder, hvor vi er i vores fritid. Ifølge Dansk Hjertestopregister skete i 2014 72 % af hjertestoppene udenfor sygehus i eget hjem, mens 28 % forekom offentlig tilgængelige steder.

  Ved anskaffelse af nye hjertestartere bør man som kommune, region mv. overveje, hvilken placering der har størst nytteværdi for borgerne.

  Der skal i ”Projekt Danmark redder liv” frem til opstart først og fremmest arbejdes med:

  • Teknisk løsning og teknisk support.
  • Etablering af organisering, herunder en kontaktperson i hver kommune/område.
  • I forbindelse med den videre implementering forventes der, at der rettes henvendelse til alle kommuner med orientering om projektet.

  Ultimo juli har der via ”REDDERLIV.DK” indtil nu tilmeldt sig 173, der ønsker at blive kaldt ud som førstehjælpere i Region Syddanmark og 54, der ønsker at blive kontaktet om førstehjælpsuddannelse i Region Syddanmark.

  Projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 31-08-2017

  Udvalget to orienteringen til efterretning. Udvalget drøftede desuden mulighederne for at støtte uddannelsen og efteruddannelsen i det frivillige beredskab. Regionsrådsformanden lagde vægt på, at de folk, der var tilknyttet ordningen havde en relevant uddannelse.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/10452
  8. Syddansk Vækstforums Handlings- og Investeringsplan 2018-2019
  fold dette punkt ind Resume

  Vækstforum har indledt forberedelsen af en ny handlings- og investeringsplan for perioden 2018-19. Et første udkast til den nye handlings- og investeringsplan drøftes i Syddansk Vækstforum den 27. september 2017. Endelig godkendelse forventes på Vækstforums møde den 4. december 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Vækstforums nuværende handlings- og investeringsplan udløber ved udgangen af 2017. Vækstforum har derfor indledt forberedelsen af en ny handlings- og investeringsplan for perioden 2018-19.

  Den kommende handlings- og investeringsplan skal tage udgangspunkt i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og skal udmønte de erhvervsrettede elementer af strategien i konkrete initiativer, der skal skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Syddanmark. Handlings- og investeringsplanen udgør således et prioriteringsredskab for Vækstforum, der angiver rammerne for de initiativer og udviklingsaktiviteter, som Vækstforum ønsker at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering ved hjælp af EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler.

  For at styrke muligheden for at realisere vækst- og udviklingsstrategien inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed, besluttede Vækstforum i september 2016 at justere ansøgningsprocessen til Vækstforums midler. Justeringen betyder i praksis, at handlingsplanen ledsages af en investeringsplan, der beskriver de indsatser, som Vækstforum beslutter at igangsætte for perioden 2018-2019, og som ansøgere fremover vil kunne byde ind på, når de annonceres.

  Vækstforum besluttede på mødet den 12. juni 2017 den overordnede ramme for handlingsplanen. Det blev besluttet at videreføre den nuværende struktur med både fokuserede forretningsområder og brede indsatser som ramme for indsatsen. Desuden blev det besluttet, at robotteknologi indgår som et nyt forretningsområde i handlingsplanen. Derudover vil Digitalisering/Industri 4.0 være et nyt, gennemgående tema under de brede indsatser, som også forsat vil rumme aktiviteter målrettet kvalificeret arbejdskraft og social inklusion.

  Et første udkast til den nye handlings- og investeringsplan drøftes på Vækstforums møde den 27. september 2017. Endelig godkendelse forventes på Vækstforums møde den 4. december 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 31-08-2017

  Udvalget tog planen til efterretning. Udvalget efterlyste tiltag i forhold til fødevareområdet. Regionsrådsformanden gav udtryk for, at det var nødvendigt med en analyse på fødevareområdet, inden man kunne gå videre med det område.


  Sagsnr. 17/120
  9. Det Syddanske EU-kontor: Resultatkontrakt 2018-19 og evaluering af resultatkontrakten for 2016-2017
  fold dette punkt ind Resume

  Det Syddanske EU-kontors aktiviteter i 2016-2017 er blevet evalueret af COWI. Der er desuden udarbejdet et udkast til ny resultatkontrakt med SDEO 2018-2019. Evalueringen er vedlagt som bilag.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I december 2015 blev der indgået en resultatkontrakt med Det Syddanske EU-kontor for 2016-2017. Der er tale om en fælles kontrakt med Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark, KKR og Syddansk Universitet.

  COWI har i maj 2017 evalueret Det Syddanske EU-kontor i forhold til målene i resultatkontrakten. Den overordnede konklusion er, at kontoret har præsteret gode resultater og aktiviteter, der ligger over, hvad der kan forventes i forhold til, at der stadig er en del af kontraktperioden tilbage.

  Kontoret har styrket sin virksomhedsrettede indsats væsentligt. Således indgik 25 virksomheder i de indsendte EU-ansøgninger på evalueringstidspunktet og målet for hele kontraktperioden er 20. Det kan desuden fremhæves, at EU-kontoret på evalueringstidspunktet har bidraget til, at der er opnået EU-tilsagn på 52,4 mio. kr. til syddanske partnere. Målet var tilsagn for 40 mio. kr.

  I forhold til målene rettet mod kommunerne har kontoret bidraget til, at 7 kommuner har fået udarbejdet/opdateret deres EU-strategi, hvor målsætningen for hele perioden er 8, samt at der er udviklet et internationalt projekt i 13 kommuner, hvor målsætningen for hele perioden er 10.

  Evalueringen indeholder en række anbefalinger, som foreslås indarbejdet i den nye resultatkontrakt for 2018-2019, der skal godkendes af Syddansk Vækstforum og KKR. Det indebærer blandt andet, at der lægges op til at hæve målene for kontorets indsats i den nye resultatkontrakt, at der i øget omfang måles på resultater fremfor aktiviteter og at virksomhedsindsatsen fortsat styrkes. Desuden forslås kontorets indsats i forbindelse med European Enterprise Network (EEN) integreret i kontrakten, og samspillet med Væksthuset foreslås styrket.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 31-08-2017

  Udvalget tog resultatkontrakten til efterretning.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr.
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kommunekontaktudvalget den 31-08-2017

  -


  Siden er sidst opdateret 01-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |