Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilPræhospitaludvalgetpilPræhospitaludvalget - Referat - 04. december 2017

Præhospitaludvalget - Referat - 04. december 2017

Mødedato
04-12-2017 kl. 15:00 - 17:10

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Thyge Nielsen, V
 • Andrea Terp, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Poul Sækmose, C
 • Peder Hvejsel, V
 • Meho Selman, A
 • Bente Gertz, A

 • Afbud
 • Peder Hvejsel, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Forskning i Projekt Danmark redder liv
  2. Etablering af beredskab i Egtved
  3. Status på ambulancer – månedsopgørelser
  4. Eventuelt
  5. Status på Ambulance Syd


  Sagsnr. 17/722
  1. Forskning i Projekt Danmark redder liv
  fold dette punkt ind Resume

  Det foreslås, at der til projekt ”Danmark Redder Liv” knyttes et randomiseret forskningsstudie (lodtrækningsstudie).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte på møde i juni 2017 regionens deltagelse i projekt ”Danmark Redder liv”.

  I projektet vil borgere i regionen kunne tilmelde sig som frivillige førstehjælpere, der kan udkaldes til hjælp ved hjertestop. I sagen blev det nævnt, at der arbejdes på at formulere et forskningsprojekt i forbindelse med førstehjælpsprojektet.

  En forskningsgruppe på Hjertemedicinsk Afd. B. på Odense Universitetshospital foreslår et forskningsdesign, hvor der sker en tilfældig fordeling ved lodtrækning mellem om der udkaldes førstehjælpere eller ej (studie A, jf. bilag). Formålet med forskningsprojektet er at vise, om udkald af førstehjælpere i ”Danmark Redder Liv” øger overlevelsen ved hjertestop.

  Den Regionale Videnskabsetiske Komite gav 16.maj 2017 afslag til forskningsprojektet, men efterfølgende blev forskningsprojektet endeligt godkendt af Den Nationale Videnskabsetiske Komite.

  Et klinisk randomiseret forskningsstudie vil potentielt kunne give de mest sikre forskningsresultater (høj grad af evidens), det kan gennemføres på forholdsvis kort tid (ca. 2 år) og kræver færrest patienter.  I forskningsperioden udkaldes førstehjælpere til hvert andet hjertestopstilfælde (udkald sker ved lodtrækning). Region Hovedstaden har påbegyndt et tilsvarende lodtrækningsstudie i forbindelse regionens ”Hjerteløberprojektet”, som er et projekt, hvor borgere kan tilmelde sig som frivillige ”hjerteløbere” i Region Hovedstaden.

  Forskergruppen har overvejet alternative studiedesigns, herunder et studie, hvor der udkaldes førstehjælpere i halvdelen af kommunerne i regionen (studie B jf. bilag). Dette design vil kunne give samme informationer, som det anbefalede studie ovenfor, men vil kræve en længere forsøgsperiode (3 – 6 år), da der skal indgå mindst 500 flere patienter med hjertestop. Dermed vil omkostningerne ved at gennemføre dette studie også være højere. Endelig skal studiet godkendes af den Nationale Videnskabsetiske Komite. For øvrige studiedesigns som fremgår af bilag vil gælde, at forskningsresultaterne vil have en lavere grad af evidens. 

  Ved alle hjertestoptilfælde vil der uændret og som altid blive afsendt de præhospitale ressourcer (ambulance, lægebiler m.v.) som anvendes ved livs- og førlighedstruede tilstande. Der vil ligeledes fortsat blive ydet førstehjælp af lægmænd og rådgivning i genoplivning fra de sundhedsfaglige visitatorer på regionens AMK-vagtcentral. De sundhedsfaglige visitatorer vil søge at få hjertestarter fra nærområdet frem til alle borgere i Region Syddanmark. Herudover vil de eksisterende akuthjælperordninger altid rykke ud i deres dækningsområder.

  Udgifterne til selve forskningsprojektet dækkes af Hjertemedicinsk afd. B på Odense Universitetshospital.

  Afdelingen har vundet 1 mio. kr. til forskning i anvendelse af førstehjælpere ved hjertestop udenfor hospital i en forskningskonkurrence på Fyn arrangeret i 2017 af Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og TV2/FYN, hvor fynboer stemte om fem forskellige forskningsprojekter.

  Status på projekt ”Danmark Redder Liv

  Der er aktuelt 391 frivillige i Region Syddanmark godkendt som førstehjælpere i projekt ”Danmark Redder Liv” og 189 har meldt sig som interesserede i at få uddannelse.

  Regionens leverandør af udkaldsapp’en der i dag anvendes til at udkalde regionens akuthjælpere arbejder på at etablere større driftsstabilitet i it-systemet og på at udvikle systemet til udkald specifikt til hjertestop, således at udkaldssystemet kan anvendes til udkald af førstehjælpere i dette projekt. Projektet forventes herefter igangsat i første halvår af 2018 og som det første gennemføres et pilotprojekt med førstehjælpere i Nordfyns Kommune.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet:

  At der gennemføres et randomiseret forskningsstudie (lodtrækningsstudie) som led i projekt ”Danmark Redder Liv.”

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-12-2017

  Præhospitaludvalget indstiller til regionsrådet:

  At der ikke gennemføres et randomiseret forskningsstudie (lodtrækningsstudie) som led i projekt ”Danmark Redder Liv”.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.  

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 15/39075
  2. Etablering af beredskab i Egtved
  fold dette punkt ind Resume

  Flytningen af en ambulance til Egtved forventes at sænke responstiderne i den nordvestlige del af Kolding og sydvestlige del af Vejle. Etableringen af base i Egtved koster 0,16 mio.kr. netto og de årlige driftsudgifter beløber sig til 0,25 mio.kr. netto.

  Etableringen af en ambulance i Egtved kan ske pr. 1. februar 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetaftale 2018 blev aftalepartierne enige om at flyttet en ambulance til Egtved for at sænke responstiderne i den nordvestlige del af Kolding og sydvestlige del af Vejle.

  Området bliver i dag betjent af ambulancer i Kolding og Vejle, hvorfor det blev foreslået at flytte et døgnberedskab fra Vejle til Egtved, og samtidig flytte et dagberedskab fra Kolding til Vejle.

  Vejle vil på den måde have det samme antal ambulancer på de travleste tider af døgnet,

  samtidig med at Vejles og Koldings ambulancer får et mindre optageområde - med deraf følgende færre tidskrævende opgaver.

  Ambulancer er såkaldte ”flydende beredskaber”, der kan køre i hele regionen, uanset hvor ambulancen har base. Kolding er således et knudepunkt for ambulancer, der skal mod Fyn og tilbage til resten af Jylland. For eksempel kan en ambulance fra Varde sendes til en opgave i Kolding, hvis den på vej retur fra en opgave i Odense og er nærmeste ledige ambulance til en akut syg borger, der har brug for ambulancehjælp.

  Da Vejle, Kolding og Egtved alle befinder sig i delaftalen Trekantsområdet, der betjenes af Responce, har regionen indhentet priser på etableringen af beredskabet i Egtved.

  I budgetaftalen blev der afsat 0,15 mio.kr. årligt, der skulle finansieres inden for råderummet, udgiften var estimeret på baggrund af regionens gennemsnitlige baseudgifter hos Responce. Tilbagemeldingen fra Responce lyder på 0,16 mio. kr. netto i etableringsomkostninger og 0,25 mio.kr. netto i årlige driftsudgifter. Regionen har modtaget Responces kalkulationer og fundet dem rimelige, og i øvrigt på niveau med tilsvarende udgifter hos Ambulance Syd.

  Da regionens udgifter til variable udgifter (overtid, opgavetid, afbrudte pauser) er faldende hos både Ambulance Syd og Responce, kan udgiften til den foreslåede løsning rummes indenfor bevillingen til liggende- og akutsygetransport.

  Opstart af ambulance i Egtved forventes at kunne være pr. 1. februar 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Præhospitaludvalget indstiller til Regionsrådet:

  At en døgndækkende ambulance flyttes fra Vejle til Egtved pr. 1. februar 2018.

  At et dagberedskab flyttes fra Kolding til Vejle pr. 1. februar 2018.

  At der afsættes 0,16 mio.kr. i 2018 til etablering af en ambulancestation i Egtved.

  At der afsættes 0,23 mio.kr. i 2018 og 0,25 mio.kr. i 2019 og frem til drift af ambulancestation i Egtved.

  At udgifterne finansieres inden for bevillingen til liggende- og akutsygetransport.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-12-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 15/39075
  3. Status på ambulancer – månedsopgørelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er i forhold til den præhospitale indsats delt op i fire delområder, svarende til akutsygehusenes optageområde. Responce kører i Trekantsområdet og Ambulance Syd kører på Fyn, i Sydvestjylland og Sønderjylland.

  Regionsrådet har fastsat serviceniveau for akutte ambulancekørsler i Region Syddanmark, samt for liggende sygetransport. Monitorering og afrapportering af overholdelse af disse servicemål giver et billede af kvaliteten og servicen af den ydelse, der gives til borgerne. 

  Der vil på mødet blive fremlagt opgørelse over de månedlige gennemsnitlige responstider på delområdeniveau, hvor der også sættes fokus på andelen af kørsler, der har en responstid over 15 min.

  Ud over ambulancer har regionen indsat akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikopter. Indflydelsen af disse på responstiderne vises i opgørelsen over 1. vogn på stedet.

  Den månedlige opgørelse over den gennemsnitlige responstid og 1. vogn på stedet vil blive sammenlignet med samme måned året før.

  Her ud over vises de månedlige gennemsnitlige afhentnings- og afsætnings tider for liggende sygetransporter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-12-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/100
  4. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-12-2017

  Formanden takkede for samarbejdet.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/1429
  5. Status på Ambulance Syd
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark har siden juni 2016 haft hjemtaget opgaven med ambulancetjenesten i tre af fire delområder i Region Syddanmark efter Bios Ambulanceservice Danmark gik konkurs.

  Ambulance Syd kører således ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og liggende sygetransporter på Fyn, i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  Det præhospitale udvalg bliver løbende holdt orienteret om overholdelse af servicemål ved de gennemsnitlige responstider samt overblik over 1. vogn på stedet.

  Efter første års drift af ambulancetjenesten vil ledelsen i Ambulance Syd give en overordnet status for organisationen, herunder:

  • antal reddere og elever
  • Ambulance Syds 36 ambulancestationer
  • Arbejdsmiljø
  • Nedetid
  • andre vigtige parametre

  Direktør Steen Schougaard Christensen, Drifts- og Ambulancechef René Sigvartsen og Driftsleder Allan Mose deltager under punktet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 04-12-2017

  Til orientering.

  Oplæg vedlægges.

  Peder Hvejsel deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 05-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |