Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilSundhedssamordningsudvalgetpilSundhedssamordningsudvalget - Referat - 05. december 2017

Sundhedssamordningsudvalget - Referat - 05. december 2017

Mødedato
05-12-2017 kl. 13:30 - 15:00

Mødested
Regionshuset, Mødelokale 6

Deltagere
 • Tage Petersen, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Thies Mathiasen, O
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Meho Selman, A
 • William Jensen, A
 • Herdis Hanghøi, V

 • Afbud
 • Poul Sækmose, C
 • Preben Friis-Hauge, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Projekt vedr. etablering af telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø
  2. Strategi og guideline for sundhedshuse
  3. Implementering af Overenskomst for almen praksis 2018-2020
  4. Vurdering af lægedækningssituationen efteråret 2017 samt vurdering af behovet for nye ydernumre, bl.a. på baggrund af ansøgninger herom
  5. Regionens udlevering af akutte lægemidler i tidsrummet 24-06 pga. ny vagtapoteksstruktur fra januar 2018
  6. Udvikling i udgifterne til medicintilskud
  7. Eventuelt
  8. National handlingsplan på diabetesområdet


  Sagsnr. 17/19891
  1. Projekt vedr. etablering af telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø
  fold dette punkt ind Resume

  På møde i sundhedssamordningsudvalget den 8. august blev udvalget præsenteret for en foreløbig projektbeskrivelse vedrørende etablering af en telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø. Der foreligger nu endelig projektbeskrivelse og byggeprogram til projektet, som forventes at løbe i perioden 2018-2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde i sundhedssamordningsudvalget den 8. august blev udvalget præsenteret for to foreløbige udkast til telemedicinske projekter på Ærø. Det ene projekt omhandler virtuelle patientkonsultationer, mens det andet omhandler etablering af en telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø. Udvalget forelægges hermed projektet om telemedicinsk hospiceplads.

  Telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø

  Som en del af arbejdet med det nære og sammenhængende sundhedsvæsen er der behov for at afprøve nye muligheder for øget samarbejde om den specialiserede behandling. For borgerne på Ærø er der særlige udfordringer, idet transporttiden til specialiseret behandling er længere. Det vurderes, at kun få patienter fra Ærø i dag benytter muligheden for at komme på hospice, selv om de har behov for en palliativ indsats på specialiseret niveau og opfylder kriterierne for at komme på hospice.

  Nærmeste hospice er Hospice Sydfyn i Svendborg. Mange døende patienter og deres pårørende lægger vægt på at kunne forblive i nærmiljøet, og det kan være medvirkende til, at patienter fravælger tilbuddet om hospice.

  På Sygehusenheden Ærø er der i dag patienter indlagt til terminal og palliativ behandling og pleje på basalt niveau. Ligeledes er der i kommunalt regi patienter, der behandles og plejes på basalt niveau af hjemmesygeplejersker i eget hjem. Dette foregår i samarbejde med egen læge og i nogle tilfælde med Palliativt Team.

  Med projektet vedrørende telemedicinsk hospiceplads på Ærø ønskes indrettet et telemedicinsk hospiceområde på Sygehusenheden Ærø.  Her vil det være muligt for patienten at få specialiseret rådgivning via videosamtaler med personale fra Hospice Sydfyn og de tilknyttede læger fra Palliativt Team. Personalet på Sygehusenheden Ærø vil på samme måde have adgang til sparring og rådgivning via videosamtaler. Projektet skal afdække, om en telemedicinsk løsning i form et virtuelt samtalerum fremmer brugen af specialiseret rådgivning i forhold til palliativ pleje og behandling for patienter på Ærø.

  Projektet ønsker ligeledes at afdække, om den patientoplevede kvalitet og tryghed øges via telemedicin. Projektet skal særligt afprøve, om telemedicinske løsninger kan medvirke til en øget tilgængelig til specialiseret palliative tilbud for borgere, der er bosiddende på en ø som Ærø, hvor der er længere afstand til de palliative funktioner. 

   

  Tids- og procesplan

  Hvis vedlagte projektbeskrivelse, byggeprogram og økonomi godkendes, vil der i perioden frem til marts 2018 være arbejde med at etablere en telemedicinsk hospicestue på Sygehusenheden Ærø. Sideløbende vil der blive udarbejdet handlingsanvisende arbejdspapirer for de involvererede parter samt afholdt studiebesøg for personalet på Sygehusenheden Ærø og Ærø Kommune hos Hospice Sydfyn.

  Primo april 2018 vil der være mulighed for at visitere Ærø-borgere til hospicepladsen på Sygehusenheden Ærø. Projektet vil løbe frem til udgangen af 2019. Ultimo 2018 vil der blive foretaget en del-evaluering af projektet med det formål at vurdere, om der er basis for at igangsætte projektets Fase 2. Dette omhandler, at patienter i eget hjem og på plejecentre kan få adgang til specialiseret rådgivning med personale fra Hospice Sydfyn, herunder sygeplejersker, præst og socialrådgiver samt de tilknyttede læger fra Palliativt Team. Hvis Fase 2 ønskes igangsat, vil der blive forelagt en sag til politisk behandling om dette.

  Økonomi

  Som det fremgår af vedlagte projektbeskrivelse og byggeprogram, omhandler budgettet for projektets Fase 1 dels etableringen af en telemedicinsk hospiceplads på Sygehusenheden Ærø, dels midler til etablering af et telemedicinsk hospiceområde og dels midler til drift af projektet i form af projektledelse, kompetenceudvikling mv.

  Økonomien fordeler sig som følger:

  Aktivitet

  2018

  2019

  I alt

  Etablering af telemedicinsk hospiceområde

  2.668 mio. kr.

  2.668 mio. kr.

  Indkøb af telemedicinsk udstyr

  0,136 mio. kr.

  0,136 mio. kr.

  Drift af projektet vedr. telemedicinsk hospiceplads

  0,351 mio. kr.

  0,401 mio. kr.

  0,752 mio. kr.

  I alt

  3.155 mio. kr.

  0,401 mio. kr.

  3.556 mio. kr.

  Hvis delevalueringen medfører, at projektets Fase 2 ønskes igangsat, vil der blive forelagt en sag til politisk behandling om dette.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At der afsættes 2.668 mio. kr. i 2018 til etablering af telemedicinsk hospiceområde på Sygehusenheden Ærø, finansieret af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  At der afsættes 0,136 mio. kr. til indkøb af telemedicinsk udstyr, finansieret af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  At der afsættes 0,752 mio. kr. til Fase 1 af projekt vedrørende telemedicinsk hospiceplads i perioden 2018-2019, finansieret af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  At udvalget ultimo 2018 forelægges en del-evaluering af Fase 1 med henblik på stillingtagen til igangsættelse af projektets Fase 2.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-12-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/32371
  2. Strategi og guideline for sundhedshuse
  fold dette punkt ind Resume

  Sundhedssamordningsudvalget bad på mødet den 5. september 2017 om et udkast til en generalplan eller en vision for sundhedshuse i Region Syddanmark. I dette punkt forelægges et udkast til strategi og guideline for arbejdet med sundhedshuse, som regionsrådet skal godkende.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedssamordningsudvalget blev på møde den 5. september 2017 forelagt en rapport vedr. tværsektorielt samarbejde i fire sundhedshuse i Region Syddanmark. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Nordfyns Kommune og ser nærmere på det tværsektorielle samarbejde i fire sundhedshuse, etableret i perioden 2012-2016. Rapporten rummer bl.a. anbefalinger til det videre arbejde med sundhedshusene.

  Sundhedssamordningsudvalget drøftede rapportens resultater og fremsatte på baggrund heraf et ønske om at blive forelagt en politisk vision eller generalplan for sundhedshuse i Region Syddanmark. Et udkast til strategi og guideline for samarbejdet med kommuner og andre aktører om sundhedshuse er vedlagt til drøftelse.

  Det foreslås, at sundhedshuse ses i en bredere definition og med et bredere formål end alene at sikre lægedækning i yderområderne. Derfor er det overordnede formål med strategien og guidelinen, at den skal bidrage til at videreudvikle de eksisterende sundhedshuse og være afsæt for dialog med kommuner og andre aktører om samarbejde om udvikling af de nye sundhedshuse, som måtte komme.

  Det strategiske sigte er bl.a.:

  • At Region Syddanmark ønsker at være til stede lokalt med sundhedstilbud, der er tæt på og let tilgængelige for borgerne og patienterne, hvor de bor og lever.
  • At sundhedshusenes funktioner tilpasses lokale behov og betingelser, fx med afsæt i sundhedsprofilen for lokalområdet.
  • At arbejdet med sundhedshuse skal medvirke til at indfri pejlemærker samt sundhedsplan og sundhedsaftale, ligesom strategien bidrager til at udmønte Regionsrådets rammepapir om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  Guidelinen for arbejdet med sundhedshuse beskriver også, hvordan sundhedshuse udvikler en vision og en profil som grundlag for samarbejdet mellem aktørerne i huset, og at der gøres en særlig indsats for at almen praksis indgår i alle huse. Desuden skal det bero på en politisk, klinisk og sygehusledelsesmæssig vurdering, hvilke funktioner der indgår i de konkrete huse, ligesom telemedicin og velfærdsteknologi bør indgå i sundhedshusene, når det understøtter relevante kliniske funktioner.

  Strategien og guidelinen skal forelægges Regionsrådet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At strategien og guidelinen for samarbejdet om sundhedshuse i Syddanmark godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-12-2017

  Indstilling tiltrådt, dog således at strategi og guidelines gennemskrives og forkortes. Administrationen tilretter materialet i overensstemmelse med udvalgets drøftelser, inden sagen forelægges forretningsudvalg og regionsråd.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/31058
  3. Implementering af Overenskomst for almen praksis 2018-2020
  fold dette punkt ind Resume

  Der træder en ny overenskomst på almenlægeområdet i kraft den 1. januar 2018.

   

  Overenskomsten indeholder en række nye elementer, som kræver en omfattende implementeringsproces både internt i regionen og i forhold til samarbejdspartnere. Der er udarbejdet en revideret model for organisering af implementeringen af overenskomsten. Der gives en status på arbejdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Pr. 1. januar 2018 træder ny overenskomst på almenlægeområdet i kraft.  Med overenskomsten indføres blandt andet en ny organisering af kvalitetsarbejdet, en række kronikeropgaver udflyttes til almen praksis fra sygehusene, og der stilles nye redskaber til rådighed i forhold til sikring af lægedækningen.

  De nye elementer i overenskomsten kræver bredt samarbejde mellem afdelingerne i Regionshuset og tæt inddragelse af sygehusene i regionen, kommunerne og PLO Syddanmark.

  Der er derfor udarbejdet en model for organisering af implementeringsarbejdet (vedlagt).

  Centralt i modellen er en styregruppe med repræsentation af regionen, kommunerne og PLO Syddanmark og med koncerndirektør Kurt Espersen som formand.

  Derudover nedsættes tre temaprojektgrupper for hhv. kvalitet og data, kronikerområdet og samordning. Formandsposterne her er tiltænkt sygehusdirektører.

  Endelig nedsættes en fælles sekretariatsgruppe med administrativ repræsentation fra kommunerne, PLO Syddanmark og Region Syddanmark.

  Status på arbejdet er, at udpegning af medlemmer til styregruppen samt kommissorium herfor er godkendt. Første styregruppemøde forventes afholdt i december 2017.


  Derudover er udarbejdelsen af kommissorier for temaprojektgrupperne iværksat og forventes godkendt på første styregruppemøde. Udpegning til de tre temaprojektgrupper er ligeledes igangsat.

  Der udestår fortsat en del afklaringer af de nærmere rammer for eks. opgaveudflytningen og kvalitetsorganiseringen, og der tilstræbes derfor en tæt kontakt til det centrale niveau, som også varetager en del af implementeringen af overenskomstens nye elementer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-12-2017

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/39813
  4. Vurdering af lægedækningssituationen efteråret 2017 samt vurdering af behovet for nye ydernumre, bl.a. på baggrund af ansøgninger herom
  fold dette punkt ind Resume

  Der foretages en gennemgang af lægedækningssituationen i regionen pr. november 2017, hvor det ligeledes vurderes, om der er behov for udmøntning af yderligere ydernumre i de konkrete områder.

  Der er løbende i efteråret 2017 indkommet ansøgninger fra praksis beliggende i en række forskellige kommuner om tildeling af ekstra kapaciteter, hvorfor der også tages stilling til, om der er behov for udmøntning af ydernumre i disse områder.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sekretariatet vurderer lægedækningssituationen således pr. efteråret 2017:

  Kommune

  Truet

  Observation

  OK

  Assens

  NB: Assens by:

  X

  X

  Billund

  NB: Grindsted by

  NB: Billund by

  X (udbud i gang)

  X

  X

  Esbjerg

              X

  Fanø

  X (generationsskifte truer)

  Fredericia

  X (ny udmøntet nummer)

  Faaborg-Midtfyn

  NB: Faaborg By

  X

  X

  Haderslev

  X (ny udmøntet nummer)

  Kerteminde

  X

  Kolding

  NB: Christiansfeld

  X (generationsskifte ikke på plads)

  X

  Langeland

  X

  Middelfart

  X

  Nordfyns

  X

  Nyborg

  X

  Odense

  X (mange patienter pr. kap.)

  Svendborg

  X

  Sønderborg

  X

  Tønder

  NB: Skærbæk

  X (ophør)

  X

  Varde

  NB: Agerbæk (+Gørding/Holsted)

  X

  X

  Vejen

  X (Vejen by snart lukket for tilgang)

  Vejle

  X

  Ærø

  X

  Aabenraa

  X

  På baggrund af denne gennemgang af lægedækningssituationen, skal Praksisplan-udvalget på næstkommende møde den 7. december 2017 drøfte, hvorvidt der er behov for udmøntning af nye ydernumre i nedenstående kommuner, idet der er kommet ansøgning fra læger i disse kommuner om tildeling af yderligere kapaciteter:

   

  Odense:

  I Odense er der kommet ansøgning fra 3 praksis, som ønsker tildeling af ekstra kapaciteter.

  I Odense kommune er der 59 praksis, hvoraf de 18 har åben for tilgang. De praksis, som har åben for tilgang, er kendetegnet ved i forvejen at have ret mange patienter, og således kunne disses praksis allerede nu, eller ganske snart, vælge at lukke for tilgang af nye patienter. Befolkningstilvæksten er stor i Odense, svarende til at der er behov for 3-4 ekstra læger over de kommende 3-4 år.

  På den baggrund synes det formålstjeneligt at udmønte 2 nye ydernumre til nedsættelse i Odense Kommune primo 2018. Det bør overvejes at fastsætte en mindstepris for ny-udmøntede ydernumre set i lyset af, at regionen netop har solgt et ny-udmøntet nummer i Haderslev for 300.000 kr.

   

  Otterup:

  I Otterup er der kommet ansøgning fra 1 praksis, som ønsker tildeling af ekstra kapacitet.

  Der er 9 praksis i Nordfyns Kommune og 7 har åben for tilgang. Der er i Nordfyns Kommune en samlet lægekapacitet på 19 med gennemsnitligt 1590 patienter pr. kapacitet.

  Idet så mange praksis har åben for tilgang, sammenholdt med, at aldersstrukturen blandt lægerne er gunstig i kommunen, synes der ikke på nuværende tidspunkt at være behov for udmøntning af yderligere ydernumre.

   

  Vejle:

  I Vejle er der kommet ansøgning fra flere praksis, som ønsker tildeling af ekstra kapacitet, hovedsagligt delepraksis, som ønsker at omlægge til fulde kapaciteter. I den nye overenskomst OK 18 vil den automatiske mulighed for videreførelse af delepraksis bortfalde. Dette vil på sigt give en usikkerhed for disse dele-praksis, hvorfor ønsket om flere kapaciteter nu viser sig.

  I Vejle Kommune er der 27 praksis, hvoraf kun praksis i Give, Jelling og Egtved samt 1 praksis i Vejle midtby har åben for tilgang. Det bemærkes i den forbindelse, at det forventes, at 2 yderligere praksis i Vejle åbner pr. 1. januar 2018 som led i effektueringen af det – eller de 2 – ydernumre til nedsættelse i Vejle Kommune, som behandles på indeværende møde i Praksisplanudvalget.

  Idet 3 praksis herefter vil have åben for tilgang, sammenholdt med, at aldersstrukturen blandt lægerne er forholdsvis gunstig i kommunen, synes der ikke på nuværende tidspunkt at være behov for udmøntning af yderligere ydernumre.

   

  Sønderborg:

  I Broager (Sønderborg Kommune) har lægehuset søgt om tildeling af en ekstra kapacitet.

  Praksis er eneste praksis i postnr. 6310 og har åben for tilgang, men vil formentlig lukke for tilgang, hvis ikke en ekstra kapacitet tildeles. En del af praksis patienter komme fra Gråsten og Sønderborg.

  Der er 22 praksis i Sønderborg Kommune, og 15 har åben for tilgang. Der er i Sønderborg Kommune en samlet lægekapacitet på 52 med gennemsnitligt 1428 patienter pr. kapacitet.

  På den baggrund synes der ikke umiddelbart at være behov for udmøntning af yderligere ydernumre i Sønderborg Kommune.

   

  Assens:

  Tommerup Lægehus (Assens Kommune) har af flere omgange søgt om en ekstra kapacitet. Området omkring Tommerup er i udvikling, og Assens Kommune arbejder aktuelt med et nyt boligområde. Det vil fortrinsvis blive leje- og andelsboliger, og man regner med plads til omkring 200-250 boliger.

  Der er 8 praksis i Assens Kommune, hvoraf 4 har åben for tilgang. Der er i Assens Kommune en samlet lægekapacitet på 28 med gennemsnitligt 1381 patienter pr. kapacitet. Det bemærkes, at der alene er 2 praksis i 5610 Assens, og at begge praksis er lukket for tilgang. Der synes fortsat ikke – grundet det lave antal patienter pr. kapacitet – at være grundlag for at udmønte yderligere ydernumre i Assens Kommune.

   

  Esbjerg:

  I Esbjerg Kommune har en læge søgt om en yderligere kapacitet.

  I Esbjerg Kommune er der 39 praksis, hvoraf 9 har åben for tilgang. I Esbjerg by er der 26 praksis, hvoraf 5 har åben for tilgang. Der er i Esbjerg Kommune en samlet lægekapacitet på 76 med gennemsnitligt 1520 patienter pr. kapacitet. Der er endvidere 7 ubesatte kapaciteter i Esbjerg by.

  På den baggrund synes der ikke umiddelbart at være behov for udmøntning af yderligere ydernumre i Esbjerg Kommune, særligt set i lyset af de mange ubesatte kapaciteter, som lægerne jo kan handle imellem sig.

  Kolding

  Der er kommet en ansøgning fra en praksis i Kolding Kommune om tildeling af yderligere kapaciteter.

  I Kolding Kommune er der 29 praksis, hvoraf kun 7 har åben for tilgang, og kun 3 i Kolding By. Der er 1.642 patienter pr. kapacitet.

  Praksis- og aldersstrukturen i kommunen synes at give anledning til bekymring, og sammenholdt med det store antal patienter pr. kapacitet, synes det formålstjeneligt at udmønte yderligere 2 numre til nedsættelse i Kolding Kommune. Det bør overvejes at fastsætte en mindstepris for ny-udmøntede ydernumre, set i lyset af, at regionen netop har solgt et ny-udmøntet nummer i Haderslev for 300.000 kr.

  Svendborg by

  I Svendborg by er der 15 praksis, og de 3 har åben for tilgang. I Svendborg Kommune er der 1.582 patienter pr. kapacitet. Regionen har tidligere inddraget en ubesat kapacitet fra lægerne i Hesselager, og det synes at give god mening at udmønte denne kapacitet på ny, denne gang til nedsættelse i Svendborg by, idet det bemærkes, at der dog ikke er kommet ansøgninger fra læger om ekstra kapaciteter i Svendborg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At sundhedssamordningsudvalget tager orientering om lægedækningssituationen til efterretning.

  At formandskabet for sundhedssamordningsudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om udmøntning af nye ydernumre på baggrund af drøftelsen i sundhedssamordningsudvalget og PPU (praksisplanudvalget).

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-12-2017

  Sundhedssamordningsudvalget tog orientering om lægedækningssituationen til efterretning.

  Formandsskabet for sundhedssamordningsudvalget bemyndiges til at træffe beslutning om udmøntning af nye ydernumre på baggrund af drøftelsen i sundhedssamordningsudvalget og praksisplanudvalget. Det er en forudsætning, at de to ydernumre i Odense afventer yderligere behandling i sundhedssamordningsudvalget. Der henvises til sundhedssamordningsudvalgets møde den 16. maj 2017, punkt 8,Drøftelse af etablering af lægepraksis i Vollsmose.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/30107
  5. Regionens udlevering af akutte lægemidler i tidsrummet 24-06 pga. ny vagtapoteksstruktur fra januar 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Den 1. januar 2018 træder en ny apotekerlov i kraft. Apotekernes tilkaldevagter bortfalder, og nattevagten ophører senest kl. 24. I tidsrummet 24-06 er det lægevagten og sygehusenes akutfunktioner, der skal udlevere akut, nødvendig medicin til borgerne. Hermed orienteres om den nye situation, og hvordan lægemiddelforsyningen i tidsrummet 24-06 forventes håndteret.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Med ikrafttrædelse af den nye apotekerlov efter nytår bliver vagttjenesten samlet på færre apoteker, og vagtåbningstiderne bliver mere ensartede. I Region Syddanmark vil der fortsat være 13 byer med et vagtapotek. På sundhedssamordningsudvalgets møde i august 2017 er der orienteret om, hvilke apoteker der har fået tildelt vagttjeneste af Lægemiddelstyrelsen på baggrund af regionsrådets indstilling. Esbjerg Krone Apotek har klaget til Sundheds- og Ældreministeriet over at være pålagt A-vagttjeneste af Lægemiddelstyrelsen. Denne klage er endnu ikke færdigbehandlet.

  Den nye apotekerlov indebærer, at apotekernes tilkaldevagt bortfalder, og at nattevagten ophører senest kl. 24. I tidsrummet 24-06 er det regionens ansvar at udlevere nødvendige lægemidler til borgerne. Udlevering af lægemidler omfatter kun situationer, hvor det efter lægefaglig vurdering skønnes nødvendigt at påbegynde lægemiddelbehandlingen med det samme. I langt de fleste tilfælde vil borgerne kunne få dækket deres behov for lægemidler inden for apotekernes åbningstid.

  Udlevering af akut, nødvendig medicin i tidsrummet 24-06 forventes løst ved hjælp af lægevagten og sygehusenes akutfunktion.  Overordnet forventes ændringen ikke at medføre større problemer for hverken borgere eller involverede sundhedspersoner.

  Se bilag ”Notat om ny vagtapoteksordning og konsekvenserne for lægevagten og sygehusenes akutfunktion”.

  Den nye apoteksvagtstruktur og regionernes udlevering af lægemidler i tidsrummet kl. 24-06 er blevet drøftet i Det Regionale Lægemiddelråd den 21. september og i Koncernledelsesforum den 14. november 2017. Desuden har der været løbende dialog med vagtlægecheferne.

  I samarbejde med lægevagten og sygehusenes akutafdelinger er det blevet aftalt, hvordan medicinforsyningen i tidsrummet kl. 24-06 kan blive tilrettelagt bedst mulig. I den forbindelse er vagtlægernes sortiment (”Positivlisten”) udvidet med relevante lægemidler. Der er udarbejdet en vejledning for den praktiske håndtering af lægevagtens henvisning af patienter til sygehusenes akutfunktion og disses udlevering af medicin. 

  I samarbejde med Danske Regioner og Danmarks Apotekerforeningen vil borgere og berørte sundhedspersoner blive informeret om den kommende ordning.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-12-2017

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/2440
  6. Udvikling i udgifterne til medicintilskud
  fold dette punkt ind Resume

  Udgifterne til medicintilskud (sygesikringsmedicin) ligger i samme størrelsesorden som udgifterne til sygehusmedicin. Udviklingen i udgifterne til medicintilskud har dog været meget moderat i de seneste år, mens udgifterne til sygehusmedicin fortsat er stigende.

  I det følgende gives en orientering om udgifterne til medicintilskud i Region Syddanmark i 2017, både overordnet og med fokus på særlige terapeutiske områder. Endvidere gives en orientering om den lægemiddelindsats, som har fundet sted i primærsektoren i Region Syddanmark i 2017. Dette er samtidig en opfølgning på budgetaftale 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der har traditionelt været stort fokus på de høje udgifter til sygehusmedicin, men udgifterne til medicintilskud i primærsektoren (sygesikringsmedicin) ligger i samme størrelsesorden. Det er derfor også relevant at have fokus på lægemiddelforbruget i denne sektor.

  Udviklingen i udgifterne til medicintilskud har været meget moderat i de seneste år, mens udgifterne til sygehusmedicin fortsat har været stigende. Fra 2010 til 2016 er udgifterne til medicintilskud således faldet med ca. 21 %. Faldet i udgifter skyldes en kombination af patentudløb, prisfald og tilskudsændringer. I 2016 udgjorde udgifterne til sygesikringsmedicin i alt 1,26 mia. kroner. Prognosen for 2017 er på 1,22 mia. kroner.

  Til sammenligning er udgifterne til sygehusmedicin steget fra 1,13 mia. kr. i 2010 til omtrent 1,65 mia. kr. i 2016, svarende til en stigning på 46 %.

  Lægemiddelindsatsen i Region Syddanmark har til formål at fremme rationel farmakoterapi, som er det begreb, man bruger for ønsket om at give patienterne den bedst mulige behandling med færrest mulige bivirkninger til den mest gunstige pris.

  Af budgetaftalen for 2017 fremgik det, at der i samarbejde med lægerne skulle gøres en ekstra indsats for, at det regionale lægemiddelråds anbefalinger for ordination af lægemidler efterleves, samt at der skulle være særlig fokus på, at der vælges de billigste ligeværdige lægemidler inden for lungemedicinområdet. Det har blandt andet resulteret i følgende nærmere beskrevne indsatser.

  Efterlevelse af basislisten

  Basislisten giver forslag til førstevalg af lægemidler hos ukomplicerede patienter inden for de mest almindelige indikationsområder. Lægemidlerne på basislisten vælges ud fra kriterierne dokumentation (evidens), effekt, bivirkninger og pris. Basislisten revideres årligt af Lægemiddelkomitéen for almen praksis og godkendes i Det regionale lægemiddelråd. Listen har eksisteret i mange år og er efterhånden blevet et vigtigt ”brand”, som er kendt af især de praktiserende læger i hele regionen. Basislisten er imidlertid også implementeret på sygehusene som basisbehandling. I forbindelse med opdateringen af basislisten 2017-2018 er der udført en øget informationsindsats for yderligere at udbrede kendskabet til basislisten.

  Der er foretaget en analyse af efterlevelsen af basislisten i almen praksis, og det regionale lægemiddelråd har vurderet, om der var områder, hvor der med fordel kunne ydes en ekstra informationsindsats for at øge efterlevelsen. Dette har fx været tilfældet på Astma/KOL-området, hvor efterlevelsen har været nedadgående fra 44 % i 2013 til 28 % i 2017. Omvendt er der inden for flere andre terapeutiske områder en meget høj efterlevelse på mellem 80-90 %, det gælder fx hjerte-kar lægemidlerne. Den samlede efterlevelse af basislistens anbefalinger totalt for alle terapeutiske områder var i 2016 på 77 %.

   

  Rådgivning om lægemidler til behandling af astma og KOL

  Der er gennemført en informationsindsats med henblik på at øge efterlevelsen af basislistens anbefalinger og fremme brugen af det billigste inhalations-device inden for hver stofgruppe. Indsatsen er foregået via lægemiddelteamets nyhedsbrev til almen praksis ”Nyheder om lægemidler” samt via lægemiddelkonsulenternes besøg i almen praksis. Der har endvidere foregået et nationalt samarbejde om udarbejdelse af en oversigt over inhalationspræparater som beslutningsstøtteværktøj ved ordination af præparaterne i almen praksis. I perioden januar-september 2017 er der set en nedgang i udgifterne til medicintilskud specifikt på astma/KOL-området på 20 mio. kr., svarende til 13 % sammenlignet med samme periode i 2016. Forbruget målt i definerede døgndoser (DDD) viser en marginal stigning ved sammenligning af de samme to perioder.

   

  Omlægning til lægemidlet clopidogrel ved forebyggende behandling af blodpropper

  Formålet med indsatsen har været at gøre de praktiserende læger opmærksomme på gevinsten ved omstilling af patienter, som behandles efter ældre retningslinjer til behandling med clopidogrel. Indsatsen har haft til formål både at høste en økonomisk gevinst ved omstillingen til clopidogrel samt at øge kvaliteten af behandlingen for de patienter, som er i forebyggende behandling efter tilfælde af blodprop i hjernen. Indsatsen er foregået via lægemiddelteamets nyhedsbrev til almen praksis ”Nyheder om lægemidler” samt via lægemiddelkonsulenternes besøg i almen praksis. Indsatsen, som indledtes tilbage i 2015 og fortsat løber, har bevirket, at en stadig større andel af den omtalte behandling til syddanske patienter udgøres af clopidogrel, mens forbruget af de øvrige lægemidler til forebyggende behandling af blodpropper fortsat er faldende. Andelen af indløste recepter på clopidogrel er steget fra 65 % i 1. halvår 2015 til 85 % i 1. halvår 2017.

  Seponering og medicingennemgang

  Flere samtidige sygdomme betyder, at mange ældre mennesker er i behandling med mange forskellige lægemidler på samme tid, såkaldt polyfarmaci. Det giver øget risiko for bivirkninger og interaktioner (ugunstig gensidig påvirkning af lægemidlerne i kroppen). Samtidig er det en udfordring, at mange kliniske retningslinjer kun angiver kriterier for opstart af en lægemiddelbehandling og ikke tilsvarende forholder sig til, hvornår en behandling bør afsluttes. Det anslås, at cirka 125.000 patienter i Region Syddanmark er i behandling med 5 eller flere lægemidler. Som led i indsatsen, der udspringer af Sundhedsministeriets handlingsplan for den ældre medicinske patient og som led i den pågående akkreditering i almen praksis, har der i 2017 været fokus på rådgivning om seponering (ophør med lægemiddelbehandling) og medicingennemgang for ældre polyfarmacipatienter. Indsatsen er hovedsageligt foregået via lægemiddelkonsulenternes besøg i almen praksis. Der har endvidere foregået et nationalt samarbejde om revision og opdatering af ”Seponeringslisten”, som er et beslutningsstøtteværktøj ved medicingennemgang i almen praksis. Seponeringslisten 2017-18 sendes ud til alle læger sammen med Ugeskrift for læger inden udgangen af 2017. Der er indgået aftale med de praktiserende læger i PLO-Syd om at gøre en særlig fælles indsats for at udføre medicingennemgang i almen praksis i 2018 via de ydelser, som indeholder en sådan.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-12-2017

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/72
  7. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-12-2017

  Tak for godt samarbejde. Udvalget anbefaler, at der er opmærksomhed på grundig introduktion til det nye udvalg, herunder om rammer, opgaver og kompetencer. 

  Orientering om kampagne for mindre brug af lægevagt.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/32711
  8. National handlingsplan på diabetesområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres om Den nationale diabeteshandlingsplan, som blev offentliggjort i november 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I satspuljeaftalen for 2017-2020 blev der prioriteret 65 mio. kr. til en national diabeteshandlingsplan.

   

  Den nationale diabeteshandlingsplan som nu er udarbejdet, og som kan ses af bilag, opstiller 4 pejlemærker, som skal være fokus for fremtidens diabetesindsats:

  • At færre udvikler type 2-diabetes
  • At børn og unge med diabetes får et bedre liv med deres sygdom
  • At flere patienter har en velreguleret diabetes
  • Et mere sammenhængende forløb for diabetespatienter

  I handleplanen er beskrevet en række initiativer, som også indeholder en prioritering af midler til at gennemføre disse.

  Inden for forebyggelse og tidlig opsporing er der fire initiativer:

  • opdaterede forebyggelsespakker og større fokus i kommunerne på anvendelsen af disse,
  • tidlig opsporing af type 2-diabetes gennem en særlig informationsindsats overfor personale, der kommer i kontakt med borgere med risiko for at udvikle diabetes,
  • en særlig indsats overfor grupper af borgere, som ikke ellers vil søge udredning og behandling gennem udvikling og afprøvning af en ny model for dette,
  • samt information om sunde fødevarer til personer med diabetes.

  For at styrke indsatsen overfor børn og unge vil man:

  • give bedre støtte til familier med diabetes tæt inde på livet,
  • udvikle en bedre overgang for børn, der bliver unge med diabetes,
  • samt give bedre adgang til behandlingsredskaber, der kan give børn og unge et nemmere liv med diabetes.

  I handlingsplanen er der to initiativer, der skal understøtte, at behandlingen indrettes efter den enkelte patient:

  • mere individuelle behandlingsforløb, hvor kommunerne skal kunne vurdere bedre og mere systematisk, hvad borgeren har behov for,
  • afprøvning af en række projekter der skal udvikle nye og bedre tilgang til en styrket indsats overfor særligt sårbare patienter.

  Endelig vil man give alle patienter med diabetes adgang til behandling af samme høje kvalitet gennem:

  • erfaringsopsamling på sammedagspakker på sygehuse og i lægepraksis,
  • etablere en formidlingspraksis af ny viden og best practice og styrke samarbejdet og kvaliteten på tværs af sektorer gennem en datadrevet opfølgning på kvalitet og resultater.

  Indsatserne vil i varierende omfang indebære finansiering til projekter eller særlige indsatser i regionerne eller kommunerne, men selve udmøntningsmodellerne, herunder finansiering til henholdsvis kommuner og regioner er ikke kendt endnu.

  På Regionsrådsmødet den 25. august 2017 besluttede Regionsrådet at etablere Steno Diabetes Center Odense med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, hvor drejebogen for centeret herefter er et væsentlig planlægningsgrundlag for diabetesindsatsen i Region Syddanmark.

  Det forventes, at den nationale diabeteshandlingsplan og initiativerne i regi af Steno Diabetes Center Odense kommer til at spille godt sammen. Bestyrelsen for SDCO vil være et naturligt samlingspunkt for de regionale indsatsers udmøntning

  Således vil der i Steno Diabetes Center Odense skulle forskes og udvikles meget i indsatsen overfor type 2-diabetes i forhold til forebyggelses-, opsporings- og behandlingsinitiativer.

  Der er særligt fokuseret på at udvikle, hvordan man bedst understøtter overgangen fra barn til voksen, ligesom der sættes særlige initiativer i gang for at lære børn og familier at håndtere diabetes i dagligdagen.

  Desuden er der i Steno Diabetes Center fokus på, hvordan man bedre får fat i og fastholder særlige grupper af borgere, der ikke i dag benytter sig af de gængse tilbud i sundhedssystemet.

  Herunder satses der stort på at gennemføre alle relevante screeningsundersøgelser for komplikationer på samme dag. Dette vil komme til at indgå i den erfaringsopsamling, som man fra statslig side vil lave om ”samme dag under samme tag”.

  Endelig vil der skulle bygges en ”vidensbro” op, som skal understøtte spredning og implementering af ny viden til flere deltagere i diabetesforløbene, ligesom der vil skulle udvikles et bedre datagrundlag for det tværsektorielle arbejde med diabetespatienter.

  I regi af Danske Regioner etableres et nationalt netværk for indsatsen på diabetesområdet, med deltagelse af stenocentre, kommuner, praksis og patienter. Dette netværk vil naturligt komme til at drøfte udviklingen i og implementeringen af den nationale diabeteshandlingsplan i samordning med de mange andre initiativer på området.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 05-12-2017

  Til orientering.

  Poul Sækmose og Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 06-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap