Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilForretningsudvalgetpilForretningsudvalget - Referat - 06. december 2017

Forretningsudvalget - Referat - 06. december 2017

Mødedato
06-12-2017 kl. 15:00 - 17:00

Mødested
Mødelokale 7

Deltagere
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Preben Jensen, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
 • Preben Jensen, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2017
  2. 4. budgettilpasning 2017
  3. Budget 2018 - Sundhed, drift
  4. Hjemtagelse af lån til delvis refinansiering af afdrag i 2018
  5. Finansieringsmodel for sygehusene i Region Syddanmark i 2018
  6. Overførsler fra 2017 til 2018
  7. Justering af budgettet for social- og specialundervisning
  8. 23. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2017
  9. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  10. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  11. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  12. Styringsmanualer for kvalitetsfondsprojekter
  13. Frigørelse af midler til etablering af decentrale røntgenfunktioner
  14. Indsatsområder på sundhedsområdet 2018
  15. Status på responstider 3. kvartal 2017
  16. Beredskabsplan og præhospital plan for Region Syddanmark
  17. Tiltag til styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger
  18. Styrket præhospital dækning i Varde Kommune
  19. Videreførelse af projekter fra satspuljen 2014-2017
  20. Udkast til kulturhandlingsplan 2018-2019
  21. Ansøgninger til uddannelsespuljen september 2017
  22. Partnerskabsaftale vedr. 100-året for Genforeningen
  23. Vanguard Initiativet - status og ny organisation
  24. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: Overdragelse til det nye regionsråd
  25. Indstillinger fra Vækstforum december 2017
  26. Orienteringer fra Vækstforum
  27. Afrapportering på pejlemærke - den gode og attraktive arbejdsplads
  28. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (3. afrapportering)
  29. Status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  30. Status på praktikpladsområdet
  31. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  32. Anvendelse af økologiske fødevarer i Region Syddanmark
  33. Meddelelser
  34. Eventuelt
  35. LUKKET - udbudsmodel
  36. LUKKET - rapportering


  Sagsnr. 17/15288
  1. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2017
  fold dette punkt ind Resume

  3. økonomi- og aktivitetsrapportering forelægges med forventninger til årsresultat 2017 for henholdsvis: ”Sundhed”, ”Socialområdet”, ”Regional Udvikling” og ”Fælles formål”.

  For alle områder forventes fortsat budget- og aftaleoverholdelse. Det vil sige overholdelse af både regionens budget og udgiftsloftet i økonomiaftalen med regeringen.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Hermed redegøres kort for overordnede forventninger og udvikling i forhold til økonomi og aktivitet for 2017. Yderligere rapportering fremgår af vedlagte bilag.

  Sundhed

  Overordnet forventes fortsat både budget- og aftaleoverholdelse i 2017.

  I forhold til forrige rapportering indeholder denne 3. rapportering relativt få og beskedne ændringer til det forventede årsresultat.

  Der er fortsat en vækst i udgifter til særlig dyr medicin samt respiratorbehandling i eget hjem. Merudgifterne til disse områder overstiger markant forventningerne til 2017 og frem. Dog forventes fortsat, at merudgifterne kan håndteres inden for de eksisterende rammer i 2017, blandt andet på grund af midlertidige råderum inden for det samlede sundhedsområde. Disse bidrager samlet set til, at der i 2017 fortsat forventes et midlertidigt råderum.

  Jf. budgetaftalen for 2018 prioriteres det midlertidige råderum til konsolidering af regionens samlede økonomi, herunder fremrykning af medicinindkøb, så medicinudgifterne i 2018 kan holdes inden for det budgetterede niveau. Hertil kommer bl.a. håndtering af stigende udgifter til tjenestemandspensioner via genforsikring af pensionsforpligtelsen. 

  Socialområdet

  Prognosen for belægning på regionens sociale centre i 2017 forventes fortsat lidt under budgettet.

  Forventningerne til årets resultat viser efter 3. kvartal fortsat, samlet set, et tilfredsstillende resultat. Aktuelt forventes fortsat et mindre underskud i forhold til budgettet.

  Regional Udvikling

  På baggrund af forbruget i årets første 10 måneder forventes fortsat aftaleoverholdelse, idet der i den løbende planlægning og økonomistyring vil blive taget de nødvendige skridt til at sikre dette.

  Fælles formål

  Omkostninger til ”Fælles formål og administration” fordeles og finansieres af de tre områder: ”Sundhed”, ”Socialområdet” samt ”Regional Udvikling”.

  For området forventes fortsat balance i forhold til budgettet.

  Forretningsudvalget og regionsrådet forelægges i forbindelse med den regelmæssige økonomi- og aktivitetsrapportering formands- og direktionsudgifter til eksterne leverandører, udgifter vedr. tværgående initiativer, samt udgifter vedrørende formanden og direktionen. Afrapportering fremgår af bilag.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At 3. økonomi- og aktivitetsrapporteringer 2017 tages til orientering.

  At øvrig rapportering, herunder afrapportering vedr. ekstern leverandør vedr. formanden og direktionen, tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/41089
  2. 4. budgettilpasning 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Budgettilpasningen omfatter budgettilpasning på sundhedsområdet, Fælles formål og Administration samt Regional Udvikling.

  I budgettilpasningen indgår afregning til de somatiske sygehuse for forventet mer- og mindreaktivitet i 2017 efter regionens takststyringsmodel og justering samt permanentgørelse af aktivitetsafregningen for 2016. Desuden bringes en række budgetneutrale omflytninger på plads mellem bevillingsområderne.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Sundhedsområdet

  I forlængelse af den 3. økonomi- og aktivitetsrapportering for 2017, jævnfør andet punkt på dagens dagsorden, foreslås flere bevillingsændringer bragt på plads indenfor den samlede økonomi på sundhedsområdet. Konsekvenserne heraf er indregnet i prognosen for 3. økonomi- og aktivitetsrapportering.

  I budgettilpasningen indgår afregning til de somatiske sygehuse for forventet mer-/mindreaktivitet i 2017 efter principperne i regionens takststyringsmodel. Siden 2015 har der været defineret en række garantiafdelinger, der skal sikre borgere fra hele regionen mulighed for undersøgelse og behandling indenfor tidsfristerne i udrednings- og behandlingsgarantien. For disse garantiafdelingerne er der afregning for meraktivitet uden loft.  På øvrige afdelinger er der meraktivitetsafregning op til et givent loft.

  I 2017 er der desuden indført forsøg med ny finansieringsmodel, hvilket indebærer, at 30 afdelinger er blevet rammestyret og i stedet skal leve op til et populationsansvar. Der vil således ikke være aktivitetsafregning for disse afdelinger

  Samlet foreslås en aconto afregning for mer-/mindreaktivitet i 2017 på -37,155 mio. kr. og en aconto afregning til særlig dyr medicin på 207,275 mio. kr. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

  Aktivitetsafregningen for 2016 og permanentgørelsen af denne er blevet beregnet efter ajourføring af datagrundlaget og samlet foreslås en aktivitetsafregning til sygehusene på -20.724 mio. kr. i 2017 og – 31,968 mio. kr. i 2018 og frem. Bevillingerne til særlig dyr medicin for 2016 justeres og permanentgøres med 91,335 mio. kr. i 2017 og 89,187 mio. kr. i 2018 og frem. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

  Budgettilpasningen omfatter desuden følgende budgetneutrale reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

   

  Drift:

  • Tilbagebetaling energimålerprojekt
  • Udmøntning af midler fra lov- og cirkulæreprogram
  • Værdibaseret styring inden for prostatakræft
  • Fælles forskningsinfrastruktur for alle sygehuse i Region Syddanmark
  • Vejledning af elever i Ernæring og Sundhed
  • Budgettilpasninger AMK-vagtcentral
  • Windows 10
  • Robotkirurgi Odense Universitetshospital
  • Udmøntning af forskningspuljer
  • IT forvaltningsbudgetter 2018
  • Udmøntning af sundheds-it strategien
  • Hyppigere målinger af patientoplevelsen
  • Tillæg til specialpsykologer
  • Lokalpsykiatri Kolding – midlertidig bevilling til husning på Sygehus Lillebælt
  • Indkøb af biler, psykiatrisygehuset.

  Anlæg:

  • Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til tre it-projekter
  • Tilpasning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. it-projekt
  • Anlægsbevilling til afledt anlæg i forbindelse med apparaturanskaffelse
  • Flytning af rådighedsbeløb mellem medicorammer
  • Forlig om erstatning for skade på scanner.

   

  Øvrige områder

  Budgettilpasningen omfatter følgende reguleringer, som nærmere beskrevet i sagens bilag:

  • Tilskud til kommuner og regioner i 2017 som følge af ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse.
  • Digital kommunikation Regional Udvikling.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  Sundhedsområdet:

  At de somatiske sygehuse tilføres aconto bevillinger for forventet mer-/mindreaktivitet i 2017 på -37,155 mio. kr. og forventede ekstraudgifter til særlig dyr medicin på 207,275 mio. kr., finansieret af de centrale midler til meraktivitet og særlig dyr medicin. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

  At de somatiske sygehuse afregnes for justering og permanentgørelse af mer-/mindreaktivitet i 2016 på -20.724 mio. kr. i 2017 og -31,968 mio. kr. i 2018 og frem. Ligeledes afregnes sygehusene for justering og permanentgørelse af udgifter til særlig dyr medicin med 91,335 mio. kr. i 2017 og 89,187 mio. kr. i 2018 og frem.

  Bevillingerne finasieres af de centrale midler til meraktivitet og særlig dyr medicin. Fordelingen mellem de somatiske sygehuse fremgår af bilaget.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at efterregulere aktivitetsafregningen til sygehuse og hospicer ultimo januar 2018

  At øvrige budgetneutrale bevillingsændringer, som er beskrevet i sagens bilag, godkendes.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb til de formål, der er anført i bilaget og finansieret som foreslået, dvs. i alt netto 0 kr. i 2017.

  At der meddeles anlægsbevilling på i alt 8,892 mio. kr. til ovennævnte projekter (indeks 139,9)

  Øvrige områder:
  At der i 2017 meddeles et udgiftsbudget og indtægtsbudget på +/- 0,844 mio.kr. i 2017 til Fælles formål og Administration.

  At der i 2017 og frem meddeles udgiftsbudget på 0,330 mio. kr. til Fælles formål og Administration - Kommunikation, som finansiers af Regional Udvikling – øvrige udgifter og indtægter.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/24532
  3. Budget 2018 - Sundhed, drift
  fold dette punkt ind Resume

  Med henblik på fuld aftaleoverholdelse indstilles, at driftsbudgettet vedr. Sundhed i 2018 reduceres med 140.000 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I forbindelse med indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet er det konstateret, at regionernes vedtagne driftsbudgetter for 2018 vedr. Sundhed ligger ud over det aftalte niveau, jf. økonomiaftalen for 2018.

  Aftaleoverholdelse opgøres i mio. kr. med én decimal, og samlet ligger regionernes driftsbudgetter i 2018 0,4 mio. kr., svarende til 0,00036 pct., over det aftalte niveau.

  Med henblik på fuld aftaleoverholdelse foreslås Region Syddanmarks driftsbudget for Sundhed i 2018 i lyset heraf reduceret med 140.000 kr. Reduktionen indarbejdes på centrale fælleskonti under Somatikken.

  I forhold til det aftalte anlægsloft vedr. Øvrigt anlæg, Sundhed, ligger regionernes budgetter for 2018 2,7 mio. kr. under det aftalte niveau.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At driftsbudgettet for 2018 vedr. Sundhed med henblik på fuld aftaleoverholdelse reduceres med 140.000 kr., der tilgår de likvide aktiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/40819
  4. Hjemtagelse af lån til delvis refinansiering af afdrag i 2018
  fold dette punkt ind Resume

  I budget 2018 er indarbejdet lån på 126,0 mio. kr. til delvis refinansiering af afdrag på lån. Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse heraf.

  Samtidig foreslås restgæld på lån til finansiering af den oprindeligt planlagte ombygning af Bognæs indfriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I aftalen om regionernes økonomi for 2018 indgår, at der for 2018 etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Puljen udmøntes under hensyntagen til den enkelte regions likviditetsmæssige status.

  Der er i budget 2018 indarbejdet afdrag på lån på 194,0 mio. kr.

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 8. september 2017 meddelt Region Syddanmark en lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2018 på 126,0 mio. kr.

  Sagen forelægges med henblik på hjemtagelse af lånet i 2018 som obligationsbaseret lån hos KommuneKredit med en løbetid på 25 år.

  Økonomidirektøren foreslås bemyndiget til at hjemtage lånet samt aftale nærmere vilkår herfor med långiver, herunder dato for hjemtagelse.

  Social- og Indenrigsministeriet meddelt i juli 2016 Region Syddanmark dispensation til optagelse af lån på i alt 91,965 mio. kr. til finansiering af ombygning af dels Syrenparken, dels Bognæs på det takstfinansierede sociale område.

  Imidlertid er Bognæs efterfølgende lukket i 2017 som følge af manglende efterspørgsel efter pladserne. Som konsekvens heraf gennemføres den planlagte ombygning ikke. I forlængelse heraf foreslås restgælden på denne del af lånet, svarende til 25,6 mio. kr. ekstraordinært indfriet.   

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At lån i 2018 på 126,0 mio. kr. til refinansiering af afdrag hjemtages.

  At økonomidirektøren bemyndiges til at aftale nærmere, konkrete vilkår med långiver.

  At restgæld på 25,584 mio. kr. på lån til finansiering af ombygning af Bognæs ekstraordinært indfris, finansieret af de likvide aktiver.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/35192
  5. Finansieringsmodel for sygehusene i Region Syddanmark i 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Et flertal i folketinget har aftalt at suspendere produktivitetskravet i 2018. Det betyder, at aktivitetspuljen i 2018 kan hentes uden at skulle levere en aktivitetsvækst fra 2017 til 2018 på 2 pct. som følge af produktivitetskrav.

  Det skal besluttes, hvorledes suspenderingen af produktivitetskravet i 2018 i forhold til den statslige aktivitetspulje skal udmøntes i en ændring af de interne finansieringsmodeller i 2018 i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Suspenderingen af produktivitetskravet støtter op om forståelsen af, at fortsat aktivitetsvækst ikke ensidigt er nøglen til fortsatte forbedringer af sundhedsvæsenet, og at der i højere grad skal skabes fokus på kvalitet og værdi for patienten.

  Fjernelsen af produktivitetskravet vil lette presset på afdelingerne. Herved åbnes i højere grad op for at finde alternative løsninger i patientbehandlingen, som ikke udløser DRG værdi, men er til gavn for patienterne. Fjernelsen af produktivitetskravet vil dog også betyde, at afdelingerne og sygehusene vil få lettere ved at fastholde aktivitetsafregning/opnå meraktivitetsafregning.

  Det må således forventes, at fjernelsen af produktivitetskravet betyder, at regionen skal afregne sygehusene højere end forudsat i budget 2018. Når sygehusenes aktivitetsmål (baseline) ikke opskrives med 2% som følge af, at produktivitetskravet fjernes, vil sygehusene få lettere ved at hente meraktivitetsafregning. Den samlede økonomiske virkning er i sagens natur usikker, men må forventes at ligge i størrelsesorden 100 mio. kr. Dette vil dog afhænge af den aktivitetsdæmpende effekt, som fjernelsen af produktivitetskravet også kan forventes at have, og den samlede virkning kan derfor blive mindre end 100 mio. kr.

  Den samlede økonomiske virkning skal ses i sammenhæng med regionens øvrige økonomi og i sammenhæng med perspektiverne for 2019.

  Den langsigtede løsning vil være afhængig af økonomiaftalen for 2019, som kendes medio 2018. Det vil således have betydning, hvilket økonomisk råderum økonomiaftalen munder ud i, samt hvilken styringsmodel der sættes i stedet for aktivitetsafregningsmodellen.

  For så vidt angår det kortsigtede perspektiv i 2018, så vurderes det, at det er muligt at finansiere budgettilførslen ved en kombination af tilpasninger på centrale rammer samt indhøstning af indkøbsbesparelser.

  Af vedhæftede bilag fremgår en nærmere beskrivelse af konsekvenserne af fjernelse af produktivitetskravet samt håndteringen af dette.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At den vedtagne finansieringsmodel for 2017 fastholdes i 2018. Dog således, at der ikke indarbejdes et produktivitetskrav på de afdelinger, der er aktivitetsstyret.

  At den økonomiske konsekvens ved at fjerne 2 pct. produktivitetskravet afbødes ved at indhøste indkøbsbesparelser som følge af fællesregionale og regionale udbud samt de øvrige angivne indsatsområder.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/39145
  6. Overførsler fra 2017 til 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Bevillinger, som regionsrådet meddeler, er et-årige. Det indebærer, at ikke-forbrugte beløb i princippet bortfalder ved årets udgang.

  For at begrænse de uhensigtsmæssigheder, som princippet om et-årige bevillinger giver anledning til, kan der tilrettelægges ordninger for overførsler og genbevilling af uforbrugte bevillingsbeløb mellem budgetår.

  Overførslerne fra 2017 vedrører overførsel til samme formål i 2018 som følge af tidsforskydning i forbruget mellem år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Overførsler vedr. drift

  På baggrund af tidsforskydning i planlagte aktiviteter og prioriterede initiativer, indstilles vedr. drift overført i alt 170,929 mio. kr. vedr. Sundhed. Der foretages ikke pris- og lønregulering af overførsler mellem år, jf. gældende regler.

  • I alt 155,429 mio. kr. vedr. Somatik.
  • I alt 1,600 mio. kr. vedr. Behandlingspsykiatri.
  • I alt 13,900 mio. kr. vedr. Sygesikring

  Inden for det somatiske sundhedsvæsen vedrører overførslerne forsinkede aktiviteter og tidsforskydninger inden for:

  • Diverse udmøntningsrammer: 81,579 mio. kr.
  • Forsknings- og kvalitetsmidler: 66,102 mio. kr.
  • It-midler: 7,318 mio. kr.
  • Øvrige institutioner: 0,430 mio. kr.

  For Regional Udvikling søges der ikke om overførsler, og for Social og specialundervisning foretages der ikke overførsler vedr. drift mellem år, jf. principper for økonomistyring på området.

  Overførsler vedr. rådighedsbeløb

  På baggrund af forskydninger i byggetakten, indstilles vedr. anlæg overført rådighedsbeløb vedr. igangværende eller prioriterede projekter. Rådighedsbeløb indeksreguleres efter gældende regler:

   

  Bevillingsområde

  2017

  2018

  Indeks

  139,9/113,31

  143,1/115,91

  Kvalitetsfond

  -48.424

  -43.816

  Fælles rammer, somatik

  -262.195

  262.756

  Investeringsrammer

  0

  0

  Odense Universitetshospital

  -12.329

  12.684

  Sydvestjysk Sygehus

  -30.526

  31.404

  Sygehus Lillebælt

  -27.932

  28.735

  Sygehus Sønderjylland

  -16.447

  16.920

  Somatik i alt

  -397.853

  308.683

  Psykiatri i alt

  -124.736

  127.068

  Sundhed i alt

  -522.589

  435.751

  Social og specialundervisning i alt

  0

  0

  Regional Udvikling i alt

  0

  0

  Fælles formål og adm. i alt

  -3.552

  3.634

  Overførsler i alt

  -526.141

  439.385

  Det bemærkes, at tilpasningerne vedr. Kvalitetsfondsprojekterne sker på baggrund af 3. kvartals 2017 afrapportering.

  Sag vedr. genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til regnskab, jf. gældende regler, forventes forelagt for regionsrådet i foråret 2018, i forlængelse af behandling af årsrapport/ regnskab 2017. I denne sammenhæng foretages ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At driftsbudgettet i 2017 vedr. Sundhed reduceres med 170,929 mio. kr., og tilsvarende i 2018 forøges.

  At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2017 på 522,589 mio.kr. (indeks 139,9), og tilsvarende meddeles en tillægsbevilling på 435,751 mio. kr. (indeks 143,1) i 2018 vedr. Sundhed. 

  At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2017 på 3,552 mio.kr. (indeks 139,9) og tilsvarende meddeles en tillægsbevilling på 3,634 mio.kr. (indeks 143,1) i 2018 vedr. Fælles formål og administration. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/18565
  7. Justering af budgettet for social- og specialundervisning
  fold dette punkt ind Resume

  Der er efter regionsrådets vedtagelse af budget 2018 foretaget en række justeringer i budgettet for social- og specialundervisning. For regionen er nettovirkningen af justeringerne som helhed nul.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har den 25. september 2017 vedtaget budgettet for 2018 for social- og specialundervisning. I overensstemmelse med tidsplanen for takstudarbejdelsen i styringsaftalen afsluttes beregningen af de endelige takster for 2018 først efter vedtagelsen af budgettet.

  Taksterne bliver fremlagt for kommunerne til orientering i december/januar via de syddanske kommuners fælleskommunale socialsekretariat.

  Det justerede budget for social- og specialundervisning for 2018 er udarbejdet på baggrund af de endelige takster, antallet af normerede pladser og belægningsprocenter på de sociale tilbud. Der er desuden indregnet aktivitetsmæssige ændringer og justeringer vedrørende borgere med ændrede behov for støtte.

  I alt svarer ændringerne til en samlet stigning i takstindtægterne i forhold til det vedtagne budget på ca. 14,9 mio. kr., svarende til 2,5%. Den primære årsag er, at nye indskrevne borgere generelt har et højere støttebehov end hidtidige indskrevne borgere.

  Omkostningerne inden for social- og specialundervisning finansieres fuldt ud af de kommunale takstbetalinger, og nettovirkningen af ændringer i budgettet for regionen er som helhed derfor nul.

  Kommunerne beregner og fastlægger beboerbetalingerne efter serviceloven (husleje, el, varme og madserviceordning). Øvrige ydelser, der ikke er visiteret efter serviceloven, opkræves som hidtil af regionens tilbud.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At de endelige takster og ændringer i budgetterne godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/12015
  8. 23. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

   

  Denne sag indeholder rapporteringen for 3. kvartal 2017 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra Kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

   

  Fase 1
  Generalplanens Fase 1 er hovedsageligt gennemført. Således blev den Fælles Akutmodtagelse (FAM) taget planmæssigt i brug i maj 2016. Der udestår et projekt til etablering af ambulatorie og forskningsklynge, som forventes færdiggjort og taget i brug i 4. kvartal 2017. Ibrugtagningen vil strække sig ind i januar 2018 af hensyn til at kunne opretholde patientbehandlingen i flytteperioden.

   

  Fase 2 – ny sengebygning
  Status for Fase 2 – ny sengebygning rapporteres uændret gul vedrørende tid. Økonomi og kvalitet rapporteres fortsat som grøn. Byggeriet er fortsat forsinket, men situationen er forbedret siden seneste rapportering. Totalentreprenøren oplyser fortsat, at projektet vil blive afsluttet i 2. kvartal 2019 i overensstemmelse med kontrakttidsplanen, men senere end tidligere forventet. Totalentreprenøren har siden seneste rapportering etableret råhuset i fuld højde og har overholdt den sanktionsgivende mellemtermin ”Lukket råhus” pr. 21. november 2017. Bygherre har forsat skærpet opmærksomhed omkring fastholdelse af tidsplanen.

   

  Fase 3
  Fase 3 omfatter etablering og tilpasning af ambulant og dagkirurgisk kapacitet i bygningerne 02, 11 og 12. Sydvestjysk Sygehus forventer at kunne fremlægge byggeprogram med indstilling til regionsrådet om at give anlægsbevilling til projektet i 1. kvartal 2018.

  Sagen behandles på møde i innovationsudvalget den 14. december 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Til orientering.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/10207
  9. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og Det Tredje Øje-rapportering (DTØ), indeholdende projektchefens bemærkninger til vurderingen.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende materialet til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er udført, på nær asfaltarbejdet som afleveres sammen med DP02 i 2018. Aflevering til Odense Letbane er sket den 1. november 2017.

  Byggemodningen (DP02) består af 3 udbud, byggemodning, belysning og rør. Der har været en del nedbør, så der er varslet vejrlig på råjorden og der har været udfordringer med rørarbejdet. Dette har medført, at tidsplanen er ændret til aflevering i august 2018, hvilket ikke har indflydelse på den endelige aflevering i 2022, da det fremskudte projekt ikke ligger på den kritiske vej. Licitation på belysningsdelen forventes afholdt primo 2018.

  For Vidensaksen (DP03) og behandlings- og sengeafsnit (DP04) har der været afholdt tre dialogmøder med de tre tilbageværende totalentreprenører. Udbudsmaterialet er sendt ud den 1. november og svarfrist for udbuddet er den 4. december 2017.

  Anmodninger om prækvalifikation på klyngerne (DP05 – DP08) fra fire totalentreprenører blev modtaget den 12. oktober 2017. Tre totalentreprenører ønskede at blive prækvalificeret til alle 4 klynger, mens 1 totalentreprenør ønskede at blive prækvalificeret til DP05 og DP08.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

   

  Det Tredje Øje
  Det Tredje Øje (DTØ) rapporten indeholdende projektdirektørens kommentarer har haft fokus på processen for den konkurrenceprægede dialog og de dialogmøder, som er afholdt mellem Nyt OUH og tilbudsgiverne på DP03 og DP04.

  Rapportens anbefalinger vedr. udbudsproces drejer sig om dialogmøder, incitamentsmodeller, bygherreleverancer og tilbudsproces. Endvidere indeholder rapporten anbefalinger vedr. brugerrelationer, risiko- og økonomistyring. Endelig indeholder rapporten projektledelsens feedback på de 11 nye anbefalinger på de overfor nævnte områder.

  Projektledelsen er enig i vigtigheden af disse anbefalinger. Projektledelsen har på mange måder allerede indrettet sig på og taget højde for disse og vil fortsætte dette fokus fremadrettet.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Sagen behandles på møde i innovationsudvalget den 14. december 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9508
  10. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet

  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 gennemføres inden for de fastlagte overordnede rammer i tidsplanen, som blev godkendt af regionsrådet den 29. februar 2016. I forbindelse med indgåelse af hovedentreprisekontrakt i april 2017 blev der inden for rammerne af tidsplanen udarbejdet en mere detaljeret hovedtidsplan, som projektet følger.

  Byggeriet af Fase 2 blev igangsat i sommeren 2017. Der er etableret nye parkeringspladser. Ombygninger til vagtværelser og etablering af ny ambulancehal er færdig, og var en forudsætning for igangsætning af byggeriet af den nye sengebygning.

  Udgravningen til den nye sengebygning er påbegyndt. Som følge af blandt andet meget nedbør siden opstart af Fase 2-byggeriet, som har besværliggjort jordarbejdet, har hovedentreprenøren varslet 25 dages tidsfristforlængelse for det næste halve års arbejder, frem til april 2018. Varslingen om tidsfristforlængelse er under vurdering af regionen og dens rådgivere i forhold til antal berettigede dage. Om og i givet fald hvor meget det vil påvirke ibrugtagningen af sengebygningen og færdiggørelsen af det samlede projekt ultimo 2020 er endnu for tidligt at fastslå. En eventuel forsinket aflevering på de varslede op til 25 dage vil fortsat være indenfor rammerne af den af regionsrådet godkendte tidsplan, hvorfor tid fortsat rapporteres ”grøn”.          

  Økonomien er fortsat inden for budgettet, og kvaliteten er uforandret.

  Statusmarkeringen i kvartalsrapporten for tid, økonomi og kvalitet er derfor fortsat grøn.

  Sagen behandles på møde i innovationsudvalget den 14. december 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/12014
  11. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering, samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet
  Der er foretaget officiel indvielse af Kolding Sygehus den 24. november 2016 for at markere, at de væsentligste dele af kvalitetsfondsprojektet, det vil sige den Fælles Akutmodtagelse (FAM) og den nye sengebygning, er afleveret til sygehusdrift og taget i brug. Fredericia Sygehus er solgt og overdraget til Fredericia Kommune.

  Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gul. Projektet har et reduceret, men stadig positivt resultat af slutstadevurderingen. Den primære økonomiske risiko består i, hvordan de uafklarede tvister falder ud.

  Projektet rapporterer en færdiggørelsesgrad for hele projektet på 97 %. Der udestår nu færdiggørelse af Fase 4 projekter, samt mangeludbedring vedrørende Fase 3.

  Sygehus Lillebælt forventer at kunne aflægge regnskab for kvalitetsfondsprojektet samtidig med årsregnskabet for Region Syddanmark for 2017.

  Sagen behandles på møde i innovationsudvalget den 14. december 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/34985
  12. Styringsmanualer for kvalitetsfondsprojekter
  fold dette punkt ind Resume

  Der foreligger reviderede styringsmanualer for opførelsen af Nyt OUH samt udbygningen af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa. De reviderede styringsmanualer er udarbejdet på baggrund af en revideret regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri pr. 1. juni 2017 fra Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark er ved at opføre tre kvalitetsfondsfinansierede sygehusbyggerier – Nyt OUH, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa og Kolding Sygehus, der styres efter særskilte styringsmanualer som et supplement til regionens byggestyringsregler. Regionsrådet godkendte sidst styringsmanualerne den 28. november 2016.

  Sundheds- og Ældreministeriet har den 1. juni 2017 udsendt en revideret regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri (vedlagt til orientering).

  Kvalitetsfondsprojekterne er underlagt regnskabsinstruksen og på den baggrund, samt at projekterne løbende udvikler sig, er der behov for en revision og en generel opdatering af styringsmanualerne for kvalitetsfondsprojekterne.

  Kolding Sygehus forventer, at kvalitetsfondsbyggeriet afsluttes ultimo 2017, hvorfor sygehuset ikke har opdateret projektets styringsmanual, men bibeholder styringsmanualen fra 2016.

  Styringsmanualen for udvidelsen af Esbjerg Sygehus er godkendt af regionsrådet den 28. november 2016. Det er ikke vurderet at være nødvendigt at foretage ændringer i styringsmanualen på nuværende tidspunkt, hvorfor gældende styringsmanual bibeholdes.

  Den nye regnskabsinstruks indeholder bl.a. krav om, at styringsmanualerne indeholder en beskrivelse af reservestrategien. De to reviderede styringsmanualer fra Nyt OUH og Sygehus Sønderjylland, Aabenraa indeholder derfor en sådan beskrivelse.

  Styringsmanualerne forelægges hermed til godkendelse.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At styringsmanualerne for Nyt OUH og Sygehus Sønderjylland, Aabenraa godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/16157
  13. Frigørelse af midler til etablering af decentrale røntgenfunktioner
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet behandlede på møde den 25. september 2017 forslag til etablering af decentrale røntgenfunktioner. Der er blevet arbejdet videre med at kvalificere omkostningsskønnene, og der fremlægges nu forslag til etableringsøkonomi for røntgenfunktionerne i Sundhedscenter Haderslev og Brørup Sundhedscenter med henblik på at frigøre midler til etablering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet behandlede på møde den 25. september 2017 forslag til etablering af decentrale røntgenfunktioner. Regionsrådet godkendte på mødet, at der arbejdes videre med pilotprojektet, og at der afsættes en ramme på op til 14,0 mio. kr. til etablering og op til 1,5 mio. kr. til helårlig drift.

  Der er blevet arbejdet videre med at kvalificere omkostningsskønnene, og der fremlægges nu forslag til etableringsøkonomi for røntgenfunktionerne i Sundhedscenter Haderslev og Brørup Sundhedscenter. Driftsøkonomi kvalificeres fremadrettet og fremlægges i forbindelse med aktivitets- og økonomiafrapporteringen i 1. halvdel 2018.

  Status vedr. etablering af decentral røntgenfunktion i Sundhedscenter Haderslev
  Målgruppen er patienter henvist via egen læge eller privatpraktiserende speciallæge til en konventionel røntgenundersøgelse uden samtidigt ambulant lægebesøg. Med afsæt i data for Haderslev Kommune for 2016 er der opgjort en bruttovolumen på 6.054 kontakter.

  I Sundhedscenter Haderslev planlægges en løsning med to radiografer, som i det givne set up kan undersøge 40-42 patienter pr. dag med en åbningstid kl. 8.00-15.00. Der lægges i første omgang op til to åbningsdage om ugen 50 uger om året, hvor der afvikles planlagt aktivitet. I den videre planlægning kan der forekomme justeringer af denne model.

  Røntgentilbuddet i Sundhedscenter Haderslev vil organisatorisk blive en del af Sygehus Sønderjyllands øvrige røntgentilbud under Radiologisk afdeling og vil få karakter af en udefunktion. Af hensyn til behovet for at sikre en faglig forankring vil det være nødvendigt for personalet løbende at skifte arbejdssted mellem Sundhedscenter Haderslev og Sygehus Sønderjylland.

  Røntgentilbuddet forventes placeret centralt i Sundhedscenter Haderslev i stueplan i forbindelse med receptionen. Der arbejdes henimod, at funktionen åbner sammen med Sundhedscenter Haderslev i august 2018. Der arbejdes aktuelt på at tilpasse byggeprojektet således, at der allerede nu tages højde for etablering af røntgenfunktionen.

  Status vedr. etablering af decentral røntgenfunktion i Brørup Sundhedscenter
  Målgruppen er patienter henvist via egen læge eller privatpraktiserende speciallæge til en konventionel røntgenundersøgelse uden samtidigt ambulant lægebesøg. Med afsæt i data for Vejen Kommune for 2016 er der opgjort en bruttovolumen på 4.962 kontakter.

  På Brørup Sundhedscenter arbejdes der aktuelt hen imod ugentlige åbningsdage henholdsvis mandag, tirsdag og onsdag kl. 9.00-14.00, torsdag kl. 9.00-17.00 og fredag lukket. Der planlægges endvidere et ”åbent røntgen”-tilbud, svarende til tilbuddene på sygehusene i Esbjerg og Grindsted, hvor patienterne kan møde op uden forudgående aftale. På åbningsdagene vil der også være få ambulante tider, hvor patienterne bookes til røntgenundersøgelser på Brørup Sundhedscenter. I den videre planlægning kan der forekomme justeringer af denne model.

  Der lægges op til, at tilbuddet er åbent for patienter fra både Vejen og øvrige kommuner. Organisering af funktionen svarer til organiseringen skitseret på Sygehus Sønderjylland.

  Det er planlagt, at røntgenfunktionen placeres i egne rum tilgængelige i stueplan, som kan tilgås fra såvel hovedindgang nord og syd i sundhedscenteret.

  Arbejdet med at etablere funktionen begynder primo 2018. Der arbejdes aktuelt på en milepælsplan. Det estimeres, at der skal afsættes fem måneder til selve byggeopgaven og derudover 5-6 uger til at få røntgenapparaturet i drift. Funktionen kan således tidligst åbne i 3. kvartal 2018.

  Etableringsomkostninger
  Etableringsomkostninger for røntgenfunktionerne i Sundhedscenter Haderslev og Brørup Sundhedscenter udgør 9,715 mio. kr. jf. tabel nedenfor:

  Totalomkostninger for pilotprojekt/forsøg 

  vedr. etablering af decentrale røntgenfunktioner

  1.000 kr.

  Apparatur

  Afledt

  anlæg

  I alt

  I alt ekskl. finansiering fra bevilling vedr. sundhedscenter

  Haderslev Sundhedscenter

  3.215

  1.905

  5.120

  4.465

  Brørup Sundhedscenter

  2.500

  2.095

  4.595

  4.595

  I alt

  5.715

  4.000

  9.715

  9.060

  Det vurderes, at der af tidligere meddelt bevilling vedr. Sundhedscentret i Haderslev kan afholdes udgifter på 0,655 mio. kr., svarende til Region Syddanmarks andel af håndværkerudgifterne på 38 procent. Det er aftalt med Haderslev Kommune, at de afholder den resterende del af håndværkerudgifterne. Herefter bliver det samlede bevillingsbehov 9,060 mio. kr.

  Det bemærkes, at udvidelse af venteareal og reetablering af nødvendige lokaliteter på grund af flytning af kommunale sundhedsindsatser som følge af etablering af decentral i røntgenfunktion i Brørup Sundhedscenter, i alt 0,495 mio. kr., finansieres af Vejen Kommune. Denne omkostning er ikke indeholdt i opgørelse af totalomkostninger på i alt 4,595 mio. kr.

  Der skal fremadrettet være en dialog om fordelingen af finansieringen af driftsudgifterne på baggrund af sygehusenes dokumenterede merudgifter til funktionerne. De centrale driftsomkostninger foreslås finansieret via rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. De bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i forbindelse med 1. budgettilpasning 2018 efter en nærmere kvalificering af driftsudgifterne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der meddeles anlægsbevilling til etablering af decentrale røntgenfunktioner på 4,465 mio. kr. i Sundhedscenter Haderslev og 4,595 mio. kr. i Brørup Sundhedscenter (indeks 143,1).

  At der afsættes og frigives tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 finansieret af rammen til medicotekniske anskaffelser i 2018.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultaterne inden for de meddelte økonomiske rammer.

  At driftsudgifterne til røntgenfunktionerne finansieres af rammen til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/15504
  14. Indsatsområder på sundhedsområdet 2018
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september en ny sundhedsplan. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særlig fokus på det kommende år. Dette skal bidrage til at sikre en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. Regionsrådet forelægges nu et forslag til indsatsområder for 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september en ny sundhedsplan. Sundhedsplanens primære opgave er at beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer.

  I forbindelse med den nye sundhedsplan er der brug for en mere fleksibel tilgang til prioriteringer og udvælgelse af indsatsområder, der løbende kan tilpasses den konkrete udvikling på sundhedsområdet. 

  Der gennemføres derfor en årlig proces, hvor der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, som der skal sættes særligt fokus på det kommende år.

  Der er nu udarbejdet et notat med forslag til indsatsområder for 2018, samt et skema der samler indsatsområderne i oversigtsform. Efter forelæggelse for regionsrådet vil udvalgte temaer forelægges for det nyvalgte regionsråd i starten af 2018. Oplægget til indsatsområder er udarbejdet i dialog med sygehusenhederne og har været forelagt Hovedudvalget forud for den politiske behandling.

  Mange af de foreslåede indsatsområder er allerede i gangsat, som følge af regionale eller nationale initiativer, ligesom flere af indsatsområderne allerede er besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2018. Forslaget til indsatsområder kan på den måde bidrage til at skærpe og målrette indsatsen i 2018.

  Temaerne kan række ud over 2018 og på den måde have betydning i flere år frem. Det kan være temaer, der forholder sig til nogle af de langsigtede udviklingstræk, der kommer til at præge sundhedsvæsenet i fremtiden og måske indvarsler et begyndende paradigmeskift på enkelte områder.

  De indsatsområder der i det vedlagte oversigtsskema er markeret med grøn er igangsat. De indsatser der er markeret med blå er besluttet i budgetforliget, og de orangemarkerede indsatsområder er nye. Indsatsområderne er således også med til at give udvalgene et overblik over hvilke temaer, der vil blive arbejdet med i 2018.

  Fra 2018 vil det være muligt med en længere proces og eventuelt yderligere inddragelse af eksempelvis eksterne aktører. Mange af de høringssvar, der blev afgivet i forbindelse med, at sundhedsplanen var i høring i juni 2017, pegede netop på ønsket om at give bred adgang til at komme med synspunkter og bidrag til, hvilke temaer der kan komme i betragtning i udvælgelsesprocessen. I høringssvarene var der også forslag til konkrete temaer, der kunne overvejes inddraget i sundhedsplanen. Forslagene kan opsummeres i følgende temaer:

  - Lighed i sundhed

  - Kompetenceudvikling og uddannelse

  Disse temaer er indarbejdet i det foreliggende udkast. 

  Når temaerne er tiltrådt politisk i 2017, vil de blive forelagt det nyvalgte regionsråd primo 2018. Derefter vil de respektive udvalg blive løbende orienteret om fremdriften og perspektiverne for de enkelte temaer, inden regionsrådet ultimo 2018 får en samlet afrapportering om arbejdet med temaerne. Der vil blive udarbejdet en overordnet proces og implementeringsplan, hvor det vil fremgå hvordan udvalgene løbende orienteres.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslaget til indsatsområder på sundhedsområdet for 2018 tiltrædes med de ændringer, der er foreslået af sundhedssamordningsudvalget, sundhedsudvalget og psykiatri- og socialudvalget.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedssamordningsudvalget den 07-11-2017

  Sundhedssamordningsudvalget indstiller til regionsrådet:

  At forslag til indsatsområder på sundhedsområdet for 2018 tiltrædes.

  Sundhedssamordningsudvalget opfordrer til, at der generelt indtænkes mulighed for decentralisering af funktioner, der i dag foregår på sygehusene - herunder anvendelse af teknologi til at understøtte processen.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Sundhedsudvalget den 27-11-2017

  Indstilling tiltrådt, med den tilføjelse at ordet ”tvang” i punkt 7 ændres til ”reduceret brug af tvang”.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at der generelt skal være tydeligere fokus på psykiatrien. Udvalget anbefaler en højere svarprocent på monitorering af patienttilfredshed (pkt. 1a). Angående udrednings- og behandlingsretten anbefaler psykiatri- og socialudvalget, at psykiatriens nuværende høje niveau dokumenteres med tal (pkt. 4). Udvalget anbefaler en større præcisering af tal, fokus og udfordringer i arbejdet med at nedbringe tvang (pkt. 7). Udvalget anbefaler endvidere, at psykiatriens store satsning angående ”sygehus uden for murene” fremhæves (pkt. 11a). Budgetbeslutningen om en særlig indsats angående afdelinger med et presset arbejdsmiljø bør nævnes (pkt. 17).

  Der var ønske om, at demensudredning sættes på dagsordenen i begyndelsen af 2018. Mødet kan eventuelt afholdes i Svendborg.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/2872
  15. Status på responstider 3. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Overholdelse af responstidsmålene i Region Syddanmark vurderes på baggrund af de opnåede responstider i perioden 1. juli til 30. september 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Realiserede responstider i 3. kvartal 2017

  Regionsrådet har fastsat et serviceniveau for ambulanceberedskabet via responstidsmål. Dette mål opgøres for ambulancekørsler med udrykning i løbet af kalenderåret (A-kørsler). Responstid er tiden, fra disponenten rekvirerer et køretøj, til hjælpen er fremme.

   

  Responstidsmål i Region Syddanmark

  Område

  Responstidsmål (i minutter)

  Fyn

  7,9

  Sydvestjylland

  8,6

  Sønderjylland

  9,8

  Trekantsområdet

  7,9

  Realiserede gennemsnitlige responstider i 3. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,7

  Sydvestjylland

  8,2

  Sønderjylland

  8,7

  Trekantsområdet

  6,9

  Region Syddanmark

  7,8

  Som det ses ovenfor, ligger de gennemsnitlige responstider på delområdeniveau alle under servicemålene, når det gælder 3. kvartal 2017.

  Responstider beregnes som beskrevet for ambulanceberedskabet. Men den præhospitale indsats i Region Syddanmark består også af akutbiler og akutlægebiler. Inddrages disse i beregning af responstid fås følgende realiserede responstider for første bil på stedet:

  Realiserede gennemsnitlige responstider for første bil på stedet i 3. kvartal 2017

  Område

  Realiserede responstider (i minutter)

  Fyn

  7,6

  Sydvestjylland

  7,5

  Sønderjylland

  8,0

  Trekantsområdet

  6,8

  Region Syddanmark

  7,5

  Når responstiderne for første bil på stedet sammenlignes med responstiderne for ambulanceberedskaberne, er det værd at bemærke, at dette betyder en kortere responstid specielt i Sønderjylland og Sydvestjylland.

  I bilaget er en tabel med andel af responstider over 15 min. og 20 min. opgjort på kommuneniveau for 3. kvartal 2017.

  Sagen forelægges regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Til orientering.

  Bilag vedr. gennemsnitlig responstid 3. kvartal 2017 fordelt på delområder og kommuner vedlægges.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Til orientering.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  16. Beredskabsplan og præhospital plan for Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Der er udarbejdet en kombineret sundhedsberedskabsplan og beredskabsplan samt en præhospital plan for Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionen skal én gang i hver valgperiode udarbejde en sundhedsberedskabsplan og en plan for den præhospitale indsats jf. ”Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet”, og regionen skal også udarbejde en plan for regionens beredskab jf. ”bekendtgørelse af beredskabsloven”. Regionen skal koordinere sundhedsberedskabsplanerne med hinanden og andre samarbejdspartnere

  Der er udarbejdet forslag til en kombineret sundhedsberedskabs- og beredskabsplan for Region Syddanmark.

  Beredskabsplanen og præhospitalplanen er lavet som to særskilte publikationer, da der kan være hyppigere behov for ændring af præhospitalplanen.

  Formålet med beredskabsplanen og præhospitalplanen er, at regionen kan håndtere ekstraordinære hændelser med mange syge og tilskadekomne, samt at regionen i videst mulig omfang kan opretholde sin drift under forskellige former for forsyningssvigt.

  Sundhedsstyrelsen har i januar 2017 udgivet vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet i kommuner og regioner.

  Der har været nedsat en koordinerende styregruppe med repræsentanter fra kommuner, praksissektoren, Styrelsen for patientsikkerhed, beredskabet og Region Syddanmark, der har koordineret sundhedsberedskabsplanlægningen i regionen. Det administrative Kontaktforum (DAK) har godkendt kommissorium for styregruppen.

  Sundhedsberedskabsplanen har været i høring i maj 2017 hos Sundhedsstyrelsen, naboregioner, kommuner og politikredse i regionen, Epidemikommissionen samt hos sygehusenhederne.

  Generelt var der tilfredshed med indholdet i ”Beredskabsplan for Region Syddanmark” og ”Præhospital plan for Region Syddanmark” hos regionens samarbejdspartnere på beredskabsområdet.

  Der er fremkommet forbedringsforslag i høringen, som er blevet tilføjet beredskabsplanen.

  Præhospitaludvalget besluttede på mødet den 6. november, at bilaget skulle opdateres inden sagens forelæggelse i forretningsudvalget og regionsrådet. Bilaget er opdateret i overensstemmelse hermed.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At beredskabsplan godkendes.

  At præhospital plan godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Indstilling tiltrådt, med den tilføjelse at forslag til præhospitalplan for Region Syddanmark udbygges med ambulancer bemandet med paramedicinere.

  Administrationen opdaterer bilaget inden sagen forelægges for Forretningsudvalg og Regionsråd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/722
  17. Tiltag til styrkelse af eksisterende akuthjælperordninger
  fold dette punkt ind Resume

  Forslag til styrkelse af kvaliteten af regionens eksisterende akuthjælperordninger jævnfør aftalen om budget 2018. Tiltagene omfatter finansiering af uddannelse og udstyr til frivillige akuthjælpere.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det er formuleret i aftalen om budget 2018, at ”De frivillige akuthjælperordninger dækker de områder i regionen, hvor det tager længst tid for regionens præhospitale enheder at komme frem. Akuthjælperne gør en stor indsats for at redde liv og førlighed, og de skaber tryghed i lokalsamfundet. Der afsættes 0,7 mio. kr. årligt til styrkelse af akuthjælperområdet til uddannelse, udstyr, nye medicinske kompetencer og nye akuthjælperordninger, finansieret via råderummet.”

  Det vurderes, at Region Syddanmark er godt dækket ind af frivillige akuthjælperordninger i de områder, hvor det tager længst tid for regionens egne præhospitale enheder at komme frem. Der er kun enkelte områder uden supplerende ordninger, hvor borgerresponstiderne er forholdsvis høje, eller hvor der er en relativ høj andel af kørsler over 15 minutter. 

  Akuthjælperordningerne udkaldes ved alle ambulance A-udkald (dvs. i tilfælde hvor liv og/eller førlighed er truet).

  Regionsrådet fik den 26. juni 2017 forelagt forslag til tiltag, der kan bidrage til at styrke kvaliteten i regionens eksisterende akuthjælperordninger.        

  Ved bl.a. at finansiere uddannelse og udstyr til de frivillige akuthjælpere vurderes det, at kvaliteten kan styrkes og ensrettes. De samlede forslag er beskrevet i vedhæftede lettere justerede forslag og gengivet kort nedenfor:

  Uddannelse:

  • Uddannelse i de seks ordninger, der ikke modtager driftsstøtte i dag.

  Årlig udgift ca. 120.000 kr.

  • Genoplivningskursus for nye akuthjælpere i alle ordninger.

  Årlig udgift ca. 60.000 kr.

  Udstyr og medicin:

  • Basisudstyr til de seks ordninger, der ikke får driftsstøtte i dag.

  Årlig udgift ca. 170.000 kr.

  • Ny medicin grundet nye medicinske kompetencer til alle ordninger.

  Årlig udgift ca. 150.000 kr.

  • Supplerende udstyrsstøtte til eksisterende ordninger.

  Årlig udgift ca. 100.000 kr.

  Nye akuthjælperordninger:

  • Ramme til nye akuthjælperordninger.

  Årlig udgift ca.100.000kr.

  Samlet set er der således forslag om, at området kan styrkes med tiltag svarende til en årlig ramme på 0,7 mio. kr. De enkelte forslag kan udvælges enkeltvis og er ikke indbyrdes afhængige. 

  Der er seks akuthjælperordninger som regionen ikke giver driftsstøtte til i dag: Vamdrup, Sommersted, Fjelstrup, Felsted, Fanø og Ærø. Nogle af ordningerne er videreført fra amterne også i områder, hvor responstiderne ikke er de længste. Dette er den primære begrundelse for, at ordningerne indtil nu ikke har modtaget regional driftsstøtte. I ovenstående forslag indgår, at der fremover gives økonomisk støtte fra regionen også til disse seks ordninger med henblik på ensartet uddannelse og udstyr.

  Ovenstående tiltag har været drøftet og er formuleret efter dialog med repræsentanter fra regionens akuthjælperordninger.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet,

  At de eksisterende akuthjælperordninger styrkes som beskrevet i dagsordenspunktet

  At udgifterne på 700.000 kr. fra og med 2018 finansieres via de afsatte midler til formålet jævnfør budgetaftalen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/1429
  18. Styrket præhospital dækning i Varde Kommune
  fold dette punkt ind Resume

  Udmøntning af budget 2018 om styrket præhospital dækning på Vestkysten i den vestlige del af Varde Kommune.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I ”Aftale om budget 2018 for Region Syddanmark” har aftaleparterne prioriteret at styrke beredskabet på Vestkysten i den vestlige del af Varde Kommune. Der er afsat op til 5 mio. kr. til dette.

  Der er i samarbejde mellem Ambulance Syd og AMK-vagtcentral udarbejde en samlet model for styring af beredskabet i Varde Kommune.

  I dag er der beredskabsmæssigt en akutbil i Oksbøl, to ambulanceberedskaber i Varde og et ambulanceberedskab, der skifter mellem en placering i Nr. Nebel i sommerhalvåret og Ølgod om vinteren.

  Til styrkelse af beredskabet forslås følgende samlede model:

  • Der oprettes et nyt 24-timers ambulanceberedskab i Oksbøl. Beredskabet etableres som ambulance med 10 timers opgavetid fordelt på 24 timer.
  • Akutbilen flyttes fra Oksbøl til Varde.
  • Akutbilen flyttes hvert år i juni, juli og august fra Varde til Ølgod.

  Med tilførsel af et ekstra døgnberedskab i Oksbøl aflastes de øvrige beredskaber i området, da den nyetablerede ambulance, udover at forbedre responstiden, også vil tage en del af de opgaver på Vestkysten, som i dag udføres af primært Varde og sekundært Esbjerg.

  Modellen vil endvidere sikre, at ambulanceresponstiden reduceres i Blåvand, Vejers og til dels Henne.

  Ved at flytte akutbilen fra Oksbøl til Varde understøttes ambulancerne i et større geografisk område, end med den nuværende placering i Oksbøl. Ved at flytte akutbilen videre op til Ølgod i de måneder, hvor ambulancen fra Ølgod er i Nr. Nebel, sikres Ølgod-området en bedre responstid for første bil på stedet i disse måneder.

  Etablering af et ambulanceberedskab i Oksbøl vil beløbe sig til 4,9 mio. kr. årligt, herudover vil der være etableringsomkostninger i forbindelse med ombygning af den nuværende garage, der i dag huser akutbilen på anslået 100.000 kr.

  Såfremt etableringen af ambulanceberedskabet godkendes på regionsrådets møde i december, vil beredskabet kunne være på plads 1. marts 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At der oprettes et ambulanceberedskab i Oksbøl med start 1. marts 2018.

  At akutbilen flyttes fra Oksbøl til Varde.

  At akutbilen flyttes hvert år i juni, juli og august fra Varde til Ølgod.

  At Ambulance Syd meddeles bevilling på 4,13 mio.kr i 2018 og 4,9 mio.kr. i 2019 og frem til drift af et døgndækkende ambulanceberedskab med base i Oksbøl.

  At der afsættes 100.000 kr. i 2018 til ombygning af nuværende faciliteter i Oksbøl.

  At udgiften finansieres af de afsatte midler til formålet i budget 2018

  fold dette punkt ind Beslutning i Præhospitaludvalget den 06-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/38682
  19. Videreførelse af projekter fra satspuljen 2014-2017
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisygehuset har fra satspuljeaftalen 2014-2017 gennemført fire projekter, og midlerne dertil permanentgøres ikke via bloktilskuddet. Alle projekter ønskes videreført, hvorfor der forelægges forslag til finansiering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatrisygehuset har fra satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017 gennemført fire projekter:

  • Forsøg med ambulante akutteams
  • Forsøg med tværfaglige medicinrådgivende teams
  • Forsøg med bæltefri afdeling
  • Koncept for systematisk inddragelse af pårørende.

  Projekterne slutter ved udgangen af 2017, og midlerne permanentgøres ikke via bloktilskuddet. Alle projekter ønskes videreført.

  Forsøg med bæltefri afdeling og koncept for systematisk inddragelse af pårørende kan videreføres inden for sygehusets budgetramme, mens der er behov for yderligere finansiering ved permanentgørelse af de øvrige projekter.

  Forsøg med ambulante akutteams

  Psykiatrisygehuset fik bevilget 5,6 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen samt en regional bevilling på 1,9 mio. kr. til ambulante akutteams i form af den mobile skadestue til Psykiatrisk Afdeling Vejle. Erfaringerne fra en national evaluering af fem regionale satspuljeprojekter viser, at indlæggelser kan forkortes eller helt undgås, og der er høj patienttilfredshed med tilbuddet. Der foreligger endnu ikke en endelig evaluering af projektet nationalt, og før projektet kan permanentgøres ønskes ligeledes et bedre grundlag for at vurdere effekten af indsatsen i Region Syddanmark.

  Derfor foreslås, at Psykiatrisygehuset i 2018 modtager en midlertidig bevilling på 2,380 mio. kr., og at sagen fremlægges politisk i forbindelse med budget 2019-forhandlingerne med henblik på evt. permanentgørelse.

  Forsøg med tværfaglige medicinrådgivende teams

  Psykiatrisygehuset fik bevilget 7,4 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til at etablere et medicinrådgivningsteam. Medicinrådgivningsteamets aktiviteter omfatter medicinrådgivning internt til afdelingerne, herunder medicingennemgang, generel rådgivning og undervisning. I vedlagte bilag beskrives, hvordan medicinrådgivningsteamet gennem forebyggelse, kvalitetssikring, kompetenceudvikling og/eller opgaveflytning er til gavn for patienterne i Psykiatrisygehuset, og hvordan det kan videreføres efter projektets afslutning.

  Projektet indeholder aktiviteter internt i Psykiatrisygehuset alene og i det nære sundhedsvæsen. De årlige driftsomkostninger hertil er på 3,8 mio. kr.

  Det foreslås, at projektet permanentgøres i sin nuværende form, således aktiviteter både internt i Psykiatrisygehuset og i det nære sundhedsvæsen videreføres. Finansieringen foreslås delt ligeligt, således Psykiatrisygehuset finansierer 1,9 mio. kr. årligt fra 2018 og de centrale rammer inden for psykiatri og tværsektorielt samarbejde finansierer 1,9 mio. kr. årligt fra 2018.

  Forsøg med bæltefri afdeling

  Psykiatrisygehuset fik bevilget 13,1 mio. kr. til forsøg med bæltefrit afsnit på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa. Formålet med projektet er via kompetenceudvikling samt øget bemanding at undgå bæltefikseringer på afsnittet samt reducere andre former for tvang generelt. Med afsæt i projektets gode resultater har alle Psykiatrisygehusets afdelinger etableret bæltefrie afsnit, der er finansieret af midler til forebyggelse af tvang.

  Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

  Psykiatrisygehuset fik bevilget 3,7 mio. kr. til koncept for systematisk inddragelse af pårørende i Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i samarbejde med Vejle Kommune. Projektets overordnede formål er at styrke kommunernes og regionens inddragelse af pårørende til mennesker med en psykisk lidelse, så pårørende i højere grad inddrages og anerkendes som en ressource i indsatsen. Med afsæt i projektets resultater integreres projektets metoder i sygehusets og afdelingernes pårørendeinddragelse. Der afholdes tværsektoriel konference om projektet den 19. december 2017, hvor alle sygehusets afdelinger er inviteret.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At Psykiatrisygehuset i 2018 bevilges 2,380 mio. kr. fra psykiatriområdets centrale rammer til midlertidig videreførelse af forsøg med ambulante akutteams med henblik på eventuel permanentgørelse i forbindelse med budgetaftalen for 2019.

  At Psykiatrisygehuset bevilges 1,9 mio. kr. i 2018 og overslagsårene til permanentgørelse af medicinrådgivende teams. Finansieringen sker via centrale rammer inden for psykiatriområdet og tværsektorielt samarbejde med henholdsvis 1,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. i 2018 og overslagsårene.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/18782
  20. Udkast til kulturhandlingsplan 2018-2019
  fold dette punkt ind Resume

  Kulturområdet er en integreret del af den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019. Inden for rammerne af strategiens mål og principper for kulturområdet, er udarbejdet forslag til kulturhandlingsplan for 2018-2019.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Inden for rammerne af vækst- og udviklingsstrategiens mål og principper for kulturområdet er udarbejdet forslag til kulturhandlingsplan for 2018-2019, som erstatter kulturhandlingsplan for 2016-2017.

  Strategiens mål og principper for kulturområdet er:

  • At kultur bidrager til at skabe regional udvikling og vækst ved at skabe opmærksomhed, synlighed og attraktivitet.
  • At Region Syddanmark vil udvikle og støtte kulturtilbud, der er mangfoldige og af høj kvalitet, og som gør hele regionen til et aktivt og attraktivt sted at uddanne sig, at arbejde, at leve i og at besøge.
  • At kulturindsatsen baseres på syddanske potentialer inden for kultur og oplevelser og skal understøtte identitet og særpræg, både i byer og på landet, med indsatser, som gerne må være involverende og aktiverende.

  Målet er, at kulturindsatsen bidrager til at gøre Region Syddanmark til et attraktivt sted at leve, bo og besøge. Kulturindsatsen skal bero på merværdi i forhold til målgruppens oplevelse af området, synergi med områdets andre kulturtilbud, natur- og kulturressourcer og opbakning og involvering fra aktører med betydning for indsatsens succes og effekt. 

  Ovennævnte mål og principper er udgangspunkt for forslag til kriterier for tildeling af kulturmidler. Derudover foreslås bl.a., at kulturprojekter skal bidrage til at samle aktører om koordinerede satsninger, at de skal styrke eller skabe innovative kulturmiljøer, at de skal have et stort besøgspotentiale og skal øge tiltrækning af turister og øge turismeomsætningen. Det foreslås videre, at kulturprojekter skal være nyskabende og originale, og at de skal række ud over en enkelt kommune. Derudover indeholder handlingsplanen fakta om kulturpuljen og praktiske oplysninger.

  Ved projektafslutning indsender projekterne en evalueringsrapport. Region Syddanmark har fra 2016 indgået aftale med en ekstern evaluator om evaluering af projekter dels på baggrund af indsendte evalueringsrapporter, dels på baggrund af interviews med centrale projektpartnere. Evalueringsprocessen tager sigte på at belyse output og effekter af de enkelte projekter. Dataindsamlingen sammenfattes i rapporter for projekter bevilget i et år ad gangen. Evalueringsrapporterne vil blive forelagt løbende til orientering.

  Der er årligt afsat ca. 7 mio. kr. til kulturområdet, hvoraf regionsrådet kan vælge at reservere et beløb til markante initiativer med international kvalitet og med udgangspunkt i de syddanske særpræg.

  For 2018 har regionsrådet afsat 1 mio. kr. til fejring i 2020 af 100-året for at Sønderjylland igen blev en del af Danmark. Disse midler supplerer de 2 mio. kr. som blev afsat i budgetaftalen for 2017 til samme formål. Midlerne skal gå til aktiviteter, der markerer genforeningen og samtidigt understøtter regionsrådets kulturstrategi.

  For 2018 er der desuden afsat 0,8 mio. kr. af Kulturpuljen til fejring af Koldinghus 750 års jubilæum i 2018. Midlerne skal anvendes til aktiviteter og events, som understøtter regionens kulturstrategi.

  Til at understøtte den videre udvikling af vadehavsprodukter og –oplevelser, herunder potentialerne ved østersforekomsterne, er der ligeledes i 2018 afsat 0,5 mio. kr. af kulturpuljen. Administrationen vil snarest tage initiativ til dialog med relevante aktører om udvikling af en ansøgning til dette formål.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At forslag til Kulturhandlingsplan 2018-2019 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-11-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet med tilføjelse af kulturarvsarbejdet i Det trilaterale Vadehavssamarbejde.  

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen fra Udvalget for Regional Udvikling anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/36918
  21. Ansøgninger til uddannelsespuljen september 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Der er to ansøgningsfrister til uddannelsespuljen i 2017. Der er indkommet otte ansøgninger til ansøgningsfristen i september 2017, og der indstilles fem projekter til støtte på i alt 12.083.578 kr.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Uddannelsespuljen anvendes til realisering af mål og indsatser i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2016-17.

  Regionsrådet har tidligere besluttet, at de to årlige ansøgningsrunder i handlingsplanperioden 2016-2017 skal være åbne for alle gode projektidéer, der kan bidrage til, at realisere handlingsplanen for 2016-17. Dertil skal der være øget fokus på anvendelsen af eksisterende viden og best practice samt på implementering og forankring af indsatserne i uddannelsespuljeprojekterne.

  Der er årligt afsat 20 mio. kr. til uddannelsespuljen, hvortil kommer evt. tilbageløb. I denne anden af to ansøgningsrunder i 2017 er der indkommet otte ansøgninger til ansøgningsfristen den 15. september 2017. Samlet set søges der om 16.485.079 kr.

  Ansøgningerne er:

  • En digital fremtid.
  • Karrierematch: til SOSU-uddannelse og job.
  • Passion for at skabe med teknologi.
  • Praksisnære projektuger som bro til de videregående uddannelser.
  • Projekt Gastrolab.
  • Projekt Klimalandmand.
  • Uddannelse og Bildung i Grænseregionen.
  • Voyager - Fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg.

  Ansøgerne bag hhv. ”En digital fremtid” og ”Projekt Klimalandmand” har efterfølgende valgt at trække deres respektive ansøgninger tilbage.

  Projekterne er først vurderet ud fra, om de lever op til kravene for regionens uddannelsespulje.

  Dernæst vurderes det, i hvor høj grad projekterne lever op til kriterierne for regionens uddannelsespulje:

  • Projektets forventede effekter på en eller flere af regionens fire målsætninger (se nedenfor).
  • I hvilken grad projektet bidrager til at realisere handlingsplanen 2016-17.
  • I hvilken grad der sker en implementering og forankring af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne.
  • I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og best practice.
  • I hvilken grad projektet fremmer samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale.
  • I hvilken grad projektets leverancer/viden/koncepter formidles og stilles til rådighed for alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale.

  Regionens fire målsætninger er følgende:

  • 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
  • 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse.
  • 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020.
  • Andelen, der vælger en science uddannelse, skal stige 20 %.

  På baggrund af ovenstående og administrationens sagsbehandling vurderes, at nedenstående fem af de tilbageværende seks projekter alle lever op til uddannelsespuljens krav og kriterier i tilstrækkelig grad, og at de bidrager til at opfylde regionens og Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan:

  • Karrierematch: til SOSU-uddannelse og job.
  • Passion for at skabe med teknologi.
  • Praksisnære projektuger som bro til de videregående uddannelser.
  • Uddannelse og Bildung i Grænseregionen.
  • Voyager - Fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg.

  Administrationen vurderer, at ”Projekt Gastrolab” ikke i tilstrækkelig grad lever op til uddannelsespuljens krav og kriterier.

  Der henvises til bilaget for en nærmere gennemgang og præcisering af de enkelte indstillinger.

  Såfremt indstillingerne på projekterne følges, og alle fem ansøgninger får tilsagn om støtte, vil der være bevilget støtte for 12.083.578 kr. fra uddannelsespuljen i september 2017. Dermed vil det samlede bevilgede beløb for 2017 være 24.800.609 kr.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At ansøgningen ”Karrierematch: til SOSU-uddannelse og job” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.817.203 kr.

  At ansøgningen ”Passion for at skabe med teknologi” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 3.333.972 kr.

  At ansøgningen ”Praksisnære projektuger som bro til de videregående uddannelser” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.698.386 kr.

  At ansøgningen ”Uddannelse og Bildung i Grænseregionen” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 2.610.573 kr.

  At ansøgningen ”Voyager - Fra grundskole til uddannelses- og erhvervsvalg” modtager tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje på 1.623.445 kr.

  At ansøgningen ”Projekt Gastrolab” modtager afslag om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  Administrationen vil tage kontakt til den ansøger, der modtager afslag, med henblik på afklaring af fremtidige projektmuligheder under Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-11-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14074
  22. Partnerskabsaftale vedr. 100-året for Genforeningen
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har afsat i alt 3 mio. kr. af Kulturpuljen til at understøtte fejringen af 100-året for Genforeningen i 2020, jf. budgetaftale 2017 og 2018. Forslag til partnerskabsaftale for den fælles markering af 100-året for Genforeningen samt udmøntning af en del af de reserverede kulturpuljemidler forelægges derfor til politisk behandling med henblik på godkendelse i regionsrådet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I 2020 er det 100 år siden, at det nuværende Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Baggrunden for den nye grænsedragning var folkeafstemninger på begge sider af den nuværende dansk-tyske grænse.

  Med henblik på en markering af 100-året er der oprettet et præsidium, der har til opgave at være politisk og strategisk styregruppe for markeringen af 100-året, hvor bl.a. regionsrådsformanden deltager. Der er desuden nedsat et sekretariat, der skal understøtte præsidiets arbejde. På statsligt niveau er der nedsat en styregruppe med deltagelse fra flere ministerier. Styregruppen skal bidrage til, at fejringen også bliver en national begivenhed samt understøtter den sønderjyske projektorganisation, som Aabenraa Kommune er hjemstedskommune for.

  Regionsrådet har i alt afsat 3 mio. kr. fra regionens kulturpulje til at understøtte fejringen af 100-året for Genforeningen, jf. budgetaftale 2017 og 2018. I henhold til budgetaftale 2017 udarbejder udvalget for dansk-tysk samarbejde forslag til dette, og det blev forudsat, at regionen blev en del af partnerskabet omkring fejringen. Regionen er blevet en del af partnerskabet, Præsidiet for Genforeningen, sammen med bl.a. de sønderjyske kommuner. I henhold til budgetaftale 2018 skal midlerne gå til aktiviteter, der markerer genforeningen og samtidigt understøtter regionsrådets kulturstrategi.

  Forslag til, hvordan regionen kan understøtte fejringen, er vedlagt i form af forslag til partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Aabenraa Kommune som hjemstedskommune for projektorganisationen om den fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020.  

  Aftalens formål er at sætte rammerne for udmøntning af de af Region Syddanmark reserverede midler samt sikre en god sammenhæng mellem markeringen af 100-året for Genforeningen og målsætningerne i den regionale vækst- og udviklingsstrategi og regionens kulturhandlingsplan.

  Af forslag til partnerskabsaftale fremgår det bl.a., at parterne er enige om, at markeringen af genforeningen sker i et attraktivt, synligt og sammenhængende program af berigende oplevelser på lokalt, regionalt og nationalt niveau i hele Danmark, som hovedsageligt finder sted fra og med en markant optakt i starten af 2020, fremhæver afstemningsdagene i februar og marts og når sit officielle højdepunkt på de historiske mærkedage 10.-12. juli 2020 i Sønderjylland. Derudover er man enige om, at de af Region Syddanmark afsatte midler anvendes til 3 formål:

  • Forberedende kommunikative aktiviteter: 350.000 kr.
  • Fyrtårnsinitiativer: 1,95 mio. kr.
  • Pulje til mindre initiativer: 700.000 kr.

  Administrationen finder, at forslag til partnerskabsaftale sætter rammerne for, hvordan Region Syddanmark vil understøtte fejringen af 100-året for Genforeningen.

  Projektsekretariatet for den fælles markering af 100-året for Genforeningen har i vedlagte ansøgning søgt om 350.000 kr. af de i alt 3 mio. kr. af kulturpuljemidlerne, der er afsat i budget 2017 og 2018 til 100-året for Genforeningen, til forberedende kommunikative aktiviteter, herunder udarbejdelse af en kommunikationsplatform. Aktiviteterne omfatter konkret udviklingen af en visuel identitet, en hjemmeside og en basisflyer, som kan bruges i forberedelsesfasen. Ansøger angiver, at kommunikationsplatformen skal synliggøre temaerne for markeringen og dermed inspirere meget forskellige aktører i hele landet til at udvikle aktiviteter, der synliggør jubilæet og Sønderjylland på en relevant og vedkommende måde.

  Administrationen vurderer, at kommunikationsplatformen er et centralt arbejdsværktøj for at opnå præsidiets høje ambitionsniveau for markeringen. Det vurderes, at ansøgningen understøtter målsætningerne og kriterierne for tilskud i ”Kulturhandlingsplan 2016-2017”, og ansøgningen indstilles derfor til tilsagn.

  Udmøntning af de afsatte midler fra Kulturpuljen sker ved, at udvalget for regional udvikling anbefaler et projekt til støtte over for regionsrådet. Det sker efter konkret ansøgning.

  Udvalget for dansk-tysk samarbejde godkendte på mødet den 31. oktober 2017 forslag til partnerskabsaftale med det opstillede forslag i partnerskabsaftalen til regionens understøttelse af den fælles markering af 100-året for Genforeningen i 2020.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At projektsekretariatet for den fælles markering af 100-året for genforeningen modtager tilsagn om tilskud på 350.000 kr. som ansøgt fra de afsatte kulturmidler på 3 mio. kr.

  At forslag til partnerskabsaftale med det opstillede forslag i partnerskabsaftalen til regionens understøttelse af den fælles markering af 100-året for genforeningen i 2020 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for dansk-tysk samarbejde den 31-10-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Jens Møller deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-11-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/122
  23. Vanguard Initiativet - status og ny organisation
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark meldte sig i marts 2015 ind i Vanguard Initiativet (VI), et europæisk netværk hvor 27 regioner samarbejder om smart specialisering og klyngeudvikling inden for udvalgte områder. Der gives en orientering om udviklingen i initiativet siden sidste afrapportering på udvalgsmødet den 15. januar 2016. Derudover skal der tages stilling til medlemskab, herunder kontingent for 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vanguard har nu samlet set været i gang i 2½ år, og der er etableret følgende pilotprojekter:

  • Advanced manufacturing for Energy Related Applications in Harsh Environments.
  • High-Performance Production through 3D-printing.
  • Efficient and sustainable Manufacturing.
  • Bioeconomy – Interregional cooperation on innovative use of non-food Biomass.
  • Nano Technology.

  Offshoreenergy.dk deltager i det første pilotprojekt.

  De hidtidige erfaringer med deltagelse i Vanguards aktiviteter viser en række gevinster i form af kontakt til relevante klynger, muligheder for at indgå i partnerskaber om ansøgning af EU-midler, videndeling med andre klynger, idéudvikling, videnopbygning og indblik i trends og teknologisk udvikling samt muligheden for at profilere danske virksomheder.

  På virksomhedsniveau er der fordele i form af mulighed for netværk og kontakt til andre europæiske virksomheder indenfor samme felt, mulighed for at deltage i projekter med udenlandske virksomheder, deltagelse i fælles konferencer, videndeling og indsigt i konkurrenceforhold på europæisk plan, samt øget mulighed for synliggørelse.

  Ulemperne har hidtil været EU-systemets kompleksitet og de langtrukne processer. Disse ulemper har dog til dels været opvejet ved, at deltagerne i de enkelte pilotprojekter på egen hånd indgår i mindre samarbejder indenfor gruppen.

  Der vedlægges et statusnotat, der giver en mere detaljeret status på aktiviteterne i Vanguardinitiativet.

   

  Vanguard ændrer juridisk status

  Vanguard har hidtil været et uformelt netværk af regioner. I februar 2016 blev regionsrådet dog orienteret om, at der fra belgisk side var rejst forslag om, at initiativet skulle omdannes til en selvstændig juridisk person, en såkaldt ASBL (non-profit organisation). Formålet var, at initiativet som ASBL ville kunne modtage tilskud til aktiviteter på deltagernes eller projekternes vegne, indgå kontrakter om f.eks. lokaleleje m.m.

  Regionsrådet godkendte på mødet den 29. februar 2016 de overordnede principper for den nye organisering af Vanguard og finansiering af initiativet. Stillingtagen til Region Syddanmarks eventuelle konkrete fremtidige medfinansiering af Vanguard ville senere blive forelagt regionsrådet til godkendelse.

  Der har siden da været arbejdet på en løsning på administrativt niveau. Processen har været langvarig, bl.a. fordi parterne har haft forskellige krav til rammerne for den nye ASBL, herunder spørgsmål om beslutningskompetencer og medlemsbetaling.

  På møde i den administrative gruppe i juni 2017 blev den nye Vanguard ASBL endeligt vedtaget. Regionsrådet skal på den baggrund tage stilling til fortsat medlemskab under den nye organisering. De nye vedtægter for initiativet vedlægges. 

   

  Fremtidig finansiering af initiativet

  Som led i den nye organisering blev det besluttet, at indføre medlemskontingent samt betaling for deltagelse i de enkelte pilotprojekter. Det sker bl.a. for at sikre bæredygtighed og forankring i forhold til deltagelse i de enkelte pilotprojekter. Hidtil har udgifterne typisk været finansieret af de mest involverede regioner i de enkelte pilotprojekter. Den nye model sikrer at alle deltagere betaler en andel til initiativet, og kræver samtidig at styregruppen i de enkelte pilotprojekter lægger et budget og en aktivitetsplan.

  Region Syddanmark har undervejs især arbejdet for at sikre:

  • At medlemskontingentet kun kan gå til aktiviteter, regionen lovligt kan støtte.
  • At regionen er sikret politisk indflydelse på strategiske beslutninger, f.eks. om start og lukning af pilotprojekter.

  Med den vedtagne model vurderes det, at legaliteten er sikret og at regionen vil have indflydelse på den strategiske udvikling i initiativet, herunder hvilke pilotprojekter der fremadrettet sættes i gang. Dette er væsentligt i forhold til interessen for at deltage i initiativet fremadrettet, da de eksisterende pilotprojekter alene har haft interesse for offshoreområdet.

  Initiativets nye status som ASBL kræver, at alle medlemmer bekræfter deres fortsatte medlemskab, herunder godkender kontingentet. Kontingentet fastsættes årligt, og vil fremover blive forelagt regionsrådet til godkendelse for et år ad gangen. Beslutning om deltagelse i konkrete pilotprojekter forelægges løbende.

  Kontingentet for 2017 er fastlagt til 10.500 € (78.144 kr.).

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At fortsat medlemskab af Vanguard Intiative ASBL, herunder nye vedtægter, godkendes.

  At kontingentet for 2017 på 10.500 € godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 13-11-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Holger Gorm Petersen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten tog forbehold for sagens behandling i regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/14946
  24. Opfølgning på Det Gode Liv-strategien: Overdragelse til det nye regionsråd
  fold dette punkt ind Resume

  Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, strækker sig fra midten af indeværende valgperiode til midten af næste valgperiode og er derfor knap halvvejs. I forbindelse med overdragelsen til et nyt regionsråd, har Udvalget for Regional Udvikling gjort status på Det Gode Liv-strategien og giver udvalgets bemærkninger videre til det nye regionsråd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet godkendte den 29. februar 2016 Det Gode Liv som vækstskaber, regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-19. Visionen er Det gode liv og målet er et attraktivt, aktivt og produktivt Syddanmark. Strategien er udarbejdet med input fra en lang række regionale nøgleaktører og i et tæt samarbejde med de syddanske kommuner, der også er medunderskriver af strategien. Syddansk Vækstforum har udarbejdet erhvervsbidraget ligeledes med en bred regional inddragelse.

  På udvalgsmøderne den 9. oktober 2017 og den 13. november 2017, gjorde Udvalget for Regional Udvikling midtvejsstatus over de målsætninger og politiske resultater, der er opnået, samt de kommende og de aktuelle indsatser, der er påbegyndt under vækst- og udviklingsstrategiens aktivitetsområder (bilag 2).

  Derudover havde udvalget en drøftelse af anbefalinger og erfaringer om strategi og proces, herunder bemærkninger til forskellige emner, som det nye regionsråd kan tage med i det videre opfølgningsarbejde. Der er udarbejdet et bilag med udvalgets bemærkninger (bilag 1).

   

  Opfølgningen på erhvervsbidraget sker i Vækstforum.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At udvalgets status og bemærkninger til opfølgning på Det gode liv-strategien overdrages til det nye regionsråd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/107
  25. Indstillinger fra Vækstforum december 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Syddansk Vækstforum behandler på mødet den 4. december 2017 8 sager vedr. regionale erhvervsudviklingsmidler. De drejer sig om 2 konkrete ansøgninger samt 6 yderligere sager om bevilling af regionale erhvervsudviklingsmidler. 

  Der tages forbehold for Vækstforums behandling af sagerne på mødet den 4. december 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Økonomipunkt

  På nuværende tidspunkt kan det forudses, at de to rammer af regionale erhvervsudviklingsmidler for 2017, som regionsrådet i marts 2017 reserverede dels til medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 3, Social Inklusion (4 mio. kr.), dels til medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse- og videregående uddannelse (4 mio. kr.), ikke disponeres i 2017.

  Imidlertid er der fortsat behov for, at kommende ansøgere kan søge en mindre regional medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler, når de søger om støtte fra Socialfondens prioritet 3 og 4. Derfor foreslås det, at der fortsat reserveres i alt 8 mio. kr. til de samme formål og at Vækstforum samtidig bemyndiges til at udmønte midlerne.

  Som følge af uforbrugte midler på andre bevillingsområder indenfor Regional Udviklings samlede ramme i budgetåret 2017 foreslås det endvidere, at regionsrådets bevilling på 9,2 mio. kr. til Det Syddanske EU-kontor, som Vækstforum indstillede til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018, af tekniske årsager ændres, så bevillingen i stedet finansieres af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017.

  Vækstforum indstiller, at der fortsat reserveres regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 3 og 4 samt at bevillingen af regionale erhvervsudviklingsmidler til Det Syddanske EU-kontor ændres, således at bevillingen finansieres af regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017.

   

  Ansøgning: Vækstrettet Kompetenceudvikling

  Væksthus Syddanmark søger medfinansiering til projektet Vækstrettet Kompetenceudvikling. Formålet med projektet er at sikre private virksomheder inden for robotbranchen, den stålproducerende branche og fødevarebranchen kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere.

  Projektet etablerer branchepartnerskaber og brancheakademier inden for hver af de tre brancher med henblik på at efteruddanne og opkvalificere virksomhedernes egne medarbejdere. For at udnytte de faglige miljøer og kursustilbud i det eksisterende offentlige voksen- og efteruddannelsessystem har projektet valgt en model for matchning af virksomhedernes kompetencebehov med uddannelsesleverandører, hvor de starter med at afdække om der er uddannelsesinstitutioner, der kan levere et målrettet og fleksibelt tilbud, og kun når det ikke kan lade sig gøre, så afsøges det private marked.

  Hertil etableres advisory boards, som skal give sparring til projektledelsen og branchepartnerskaberne om bl.a. uddannelsesinstitutionernes tilbud og kompetencefonde. Der etableres dels et overordnet advisory board og dels et advisory board til hver af de tre brancher.

  Ansøgningen er indstillet til tilsagn, herunder at Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen at projektet modtager 20 mio. kr. fra EU’s socialfond.

  Samarbejde om digitalisering gennem design

  Designmetoder kan på effektiv vis anvendes til at omsætte ny teknologi til nye produkter, services og digitale forretningsmodeller, og det er baggrunden for, at digitalisering gennem designanvendelse indgår i den nye vækstpartnerskabsaftale mellem regeringen og Syddansk Vækstforum. Heri er det aftalt at fremme udviklingen af nye teknologier og forretningsmuligheder ved at understøtte SMV’ers anvendelse af design og at parterne hver især ville søge at tilvejebringe op til 5 mio. kr. årligt i 2018-2020, i alt 30 mio. kr., til formålet.

  Vækstforum indstiller, at regionsrådet bevilger en ramme på 15 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til udmøntning af initiativet og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte midlerne under forudsætning af, at staten tilvejebringer en tilsvarende finansiering.

  Reservation af midler til medfinansiering af nationale innovationsnetværk

  Det nationale Innovationsnetværk Danmark-program er den primære nationale finansieringskilde til den danske klynge- og netværksindsats. Eksisterende bevillinger til Innovationsnetværk (til blandt andet Offshoreenergy.dk, CLEAN, Welfare Tech og Robocluster) udløber medio 2018. Uddannelses- og forskningsministeriet har dog besluttet at give mulighed for forlængelse (med merbevilling) af eksisterende innovationsnetværk til udgangen af 2018. Det forventes, at uddannelses- og forskningsministeriet udbyder programmet på ny primo 2018.

  Innovationsnetværksprogrammet er et centralt redskab for udvikling af klyngerne og kan bidrage til at understøtte samordning og forenkling af erhvervsfremmeindsatsen.

  Vækstforum indstiller, at der reserveres 20 mio. kr. til medfinansiering af innovationsnetværk i perioden 2019-2022, at medfinansiering af innovationsnetværk i den nye periode forudsætter en stærkere og forenklet landsdækkende klyngeorganisering og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte reservationen

   

  Samarbejde med Væksthus Syddanmark og Udenrigsministeriet om udstationering af medarbejder i Syddanmark

  Væksthus Syddanmark søger om midler til medfinansiering af en medarbejder fra Udenrigsministeriet i perioden 2018 – 2021. Medarbejderen udstationeres i Region Syddanmark med arbejdssted ved Væksthus Syddanmark og skal arbejde med eksportfremmende aktiviteter i regionen, herunder eksportarrangementer, råd og vejledning ved eksportrådet og udlandsbesøg. Medarbejderen vil have kontakt til alle relevante aktører i Region Syddanmark, herunder også klyngeorganisationerne, som tilbydes samarbejde.

  Det indstilles, at Væksthus Syddanmark modtager tilsagn.

   

  Regional medfinansiering af Early Warning

  Væksthus Syddanmark søger om midler til medfinansiering af den regionale indsats under initiativet Early Warning i 2018-2020 svarende til i alt 1.2 mio. kr.  Early Warning er et nationalt initiativ, hvor der via de regionale væksthuse ydes gratis, fortrolig og uvildig rådgivning til ejerledede virksomheder i økonomisk krise. Initiativet går ud på, at virksomheder via tilknyttede frivillige rådgivere kan få omkostningsfri og uvildig rådgivning i krisesituationer, som potentielt kan lukke virksomheden og dermed medføre tab af arbejdspladser, tab af skatteindtægter mv.

  Det indstilles, at Væksthus Syddanmark modtager tilsagn for perioden 2018-19 svarende til 800.000 kr. og at støtteperioden matcher Vækstforums handlings- og investeringsplansperiode.

  Yderområdeindsats – status 2017 og ny yderområdepulje

  Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med midlerne er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af indsatser, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. I Vækstforums handlings- og investeringsplan for 2016-17 har Vækstforum afsat 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2017.

  Der er pr. 5. oktober 2017 bevilget ca. 1,3 mio. kr. til tre projekter. De resterende midler i 2017 kan søges frem til årets udgang. Sekretariatet er i dialog med ansøgere om potentielle projekter. Det forventes, at yderligere ca. 0,5 mio. kr. vil blive udmøntet inden årets udgang.

  Puljen foreslås videreført i 2018 i Vækstforums handlings- og investeringsplan, og det foreslås at Region Syddanmark som hidtil bemyndiges til at bevilge midlerne på direktørniveau efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe.

   

  Status på den særlige ramme til sekretariatet samt ny ramme for 2018

  Vækstforum har i de forløbne år afsat en årlig ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. Rammen forventes på nuværende tidspunkt disponeret næsten fuldt ud i 2017 til blandt andet analyserne SMV’ers digitalisering og morgendagens kompetencer, videnbroer samt initiativet Healthcare Denmark Innovation Plus. Det foreslås, at der afsættes en ramme på 1 mio. kr. til lignende formål i 2018.

  Der vedlægges et bilag med uddybende beskrivelser af alle indstillingssagerne.

  Det bemærkes, at alle sagsfremstillinger er med forbehold for behandlingen på Vækstforums møde den 4. december 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Vækstforum indstiller:

  Vedr. økonomipunktet indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådets beslutning af 24. april 2017 om at reservere en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til regional medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 3, Social Inklusion fastholdes, og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte midlerne. 
  • At regionsrådets beslutning af 24. april 2017 om at reservere en ramme på 4 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til regional medfinansiering af kommende ansøgninger om støtte fra Socialfondens prioritet 4, Erhvervsuddannelse- og videregående uddannelse fastholdes, og at Vækstforum bemyndiges til at udmønte midlerne.
  • At regionsrådets beslutning af 30. oktober 2017 vedr. bevillingen til Det Syddanske EU-kontor 2018-2019 på 9.200.000 kr. ændres, så bevillingen ikke finansieres af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018, men i stedet finansieres af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017.

  Vedr. Ansøgning: Vækstrettet Kompetenceudvikling indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver projektet tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på 5.000.000,00 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 12,50 % af de godkendte støtteberettigede udgifter. 
  • At det er en forudsætning for bevillingen, at projektet ved hver halvårlig afrapportering giver en status på, hvordan det går med at inddrage det eksisterende uddannelsessystem og deres tilbud og med at samordne virksomhedernes kompetencebehov og etablere fælles uddannelsesforløb, samt hvordan projektet vil imødekomme eventuelle udfordringer hermed.

  Vedr. punktet Samarbejde om digitalisering gennem design indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet bevilger en ramme på 15 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til udmøntning af initiativet.
  • At Vækstforum bemyndiges til at udmønte midlerne under forudsætning af, at staten tilvejebringer en tilsvarende finansiering.

  Vedr. punktet Reservation af midler til medfinansiering af nationale innovationsnetværk indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet reserverer 20 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 til medfinansiering af relevante innovationsnetværk i perioden 2019-2022.
  • At medfinansiering af innovationsnetværk i den nye periode forudsætter en stærkere og forenklet landsdækkende klyngeorganisering.
  • at Vækstforum bemyndiges til at udmønte reservationen.

  Vedr. punktet Samarbejde med Væksthus Syddanmark og Udenrigsministeriet om udstationering af medarbejder i Syddanmark indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2017 på i alt 800.000 kr. til medfinansiering af, at en medarbejder fra Udenrigsministeriet udstationeres i Region Syddanmark i perioden 2018-2019, således at støtteperioden er synkroniseret med Vækstforums handlings- og investeringsplan.

  Vedr. punktet Regional medfinansiering af Early Warning indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet giver tilsagn fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på i alt 800.000 kr. til medfinansiering af Early Warning, i perioden 2018 – 2019, svarende til handlings- og investeringsplan-perioden.
  • At medfinansieringen er betinget af national medfinansiering i begge år.

  Vedr. punktet Yderområdeindsats – status 2017 og ny yderområdepulje indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet bevilger 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 til puljen til projektudvikling i yderområderne i 2018.
  • At Region Syddanmark på direktørniveau bemyndiges til at bevilge midler fra denne pulje efter indstilling fra Vækstforums Sekretariatsgruppe.

  Vedr. punktet Status på den særlige ramme til sekretariatet samt ny ramme for 2018 indstiller Vækstforum:

  • At regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2018 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2018.
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/107
  26. Orienteringer fra Vækstforum
  fold dette punkt ind Resume

  På Vækstforums møde den 4. december 2017 er der lagt op til drøftelse af en række sager, herunder Vækstforums handlings- og investeringsplan, etablering af regional teknologipagt og styregruppe i Vestdansk Erhvervssamarbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Vækstforums handlings- og investeringsplan

  Handlings- og investeringsplanen for 2018-19 tager udgangspunkt den regionale vækst- og udviklingsstrategi og skal udmønte de erhvervsrettede dele heraf i konkrete initiativer, der skal skabe øget vækst og flere arbejdspladser i Syddanmark. Handlings- og investeringsplanen udgør således et prioriteringsredskab for Vækstforum. Den angiver rammerne for de initiativer og udviklingsaktiviteter, Vækstforum ønsker at udvikle, igangsætte og indstille til medfinansiering gennem EU-strukturfondsmidler og regionale erhvervsudviklingsmidler.

  I handlings- og investeringsplanen for 2018-2019 indgår robotteknologi som en ny søjle i den specialiserede strategi, sammen med bæredygtig energi, sundheds- og velfærdsinnovation og oplevelseserhverv. Der vil fortsat være fokus på brede indsatser, som er tilbud til virksomheder inden for alle brancher, f.eks. kvalificeret arbejdskraft og automatisering. 

  Digitalisering/Industri 4.0 indgår som en bred indsats og Vækstforum besluttede den 27. september 2017 at igangsætte en ny bred indsats inden for fødevarer. Endeligt er der i handlings- og investeringsplanen et øget fokus på forenkling og samordning af indsatser.

  Det indstilles, at Vækstforum godkender udkastet til handlings- og investeringsplan 2018-19.

  Etablering af regional teknologipagt

  Regeringen vil etablere en teknologipagt inspireret af Nederlandene, for at understøtte udviklingen af de kompetencer, som erhvervslivet i stigende grad har behov for i takt med den teknologiske og digitale omstilling. Målet med en dansk teknologipagt er, at flere skal tage en uddannelse eller få kompetencer inden for STEM (Science, Technology, Engineering og Math).

  Det skal understøtte øget vækst gennem udvikling og anvendelse af nye teknologier til innovation og nye forretningsmodeller. Regeringen forventes at invitere alle, der byder ind med en indsats, der kan fremme teknologipagtens formål, til at deltage i teknologipagten. Det er centralt for teknologipagten, at virksomhederne og private aktører samarbejder med uddannelsessektoren for at bidrage til udvikling af STEM-kompetencer. En tættere kobling mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal bringe efterspørgsel og udbud tættere sammen i takt med den teknologiske og digitale omstilling.

  Det forventes, at der i første omgang etableres en national teknologipagt, hvorefter der kan etableres regionale teknologipagter. De endelige rammer for en national teknologipagt er imidlertid ikke fastlagte. Det forventes, at regeringen præsenterer teknologipagten primo 2018.

  På mødet i Vækstforum er der lagt op til en politisk drøftelse af forventningerne til en regional teknologipagt.

  Styregruppemøde i Vestdansk Erhvervssamarbejde

  Styregruppen for Vestdansk Erhvervssamarbejde, som består af formandskaberne for de tre vestdanske vækstfora, holdt sit tredje møde den 2. oktober 2017. Styregruppen behandlede blandt andet forslag til forenkling og samordning af klyngestrukturerne inden for fødevareområdet samt inden for sundheds- og velfærdsinnovationsområdet. Det blev aftalt, at henholdsvis Vækstforum Midtjylland og Syddansk Vækstforum påtager sig en tovholderrolle i det videre forenklingsarbejde inden for de to områder.

  På området for vindenergiteknologi blev det endvidere besluttet at indbyde de involverede virksomheder til et møde og en nærmere dialog om, hvordan klyngeorganisationerne kan styrkes og fremtidssikres i overensstemmelse med virksomhedernes ønsker og behov.

  Endeligt drøftede styregruppen de erhvervsmæssige potentialer i de fire mega-datacentre, som forventes etableret i Vestdanmark i den nærmeste fremtid, herunder i forhold til udnyttelse af overskudsvarme, kompetenceudvikling, samt branding af og mulig synergi i forhold til andre danske styrkepositioner såsom vindenergi, robotteknologi og big data.

   

  Det indstilles, at Vækstforum tager referatet fra styregruppemødet i Vestdansk Erhvervssamarbejde til orientering samt godkender forslagene til udmøntning af samarbejdet herunder styregruppens anbefalinger i forhold til det fortsatte forenklings- og samordningsarbejde inden for fødevareområdet, sundheds- og velfærdsinnovationsområdet samt energiområdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Til orientering.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/17703
  27. Afrapportering på pejlemærke - den gode og attraktive arbejdsplads
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har godkendt pejlemærker som en ramme for Region Syddanmarks virke. Et af pejlemærkerne handler om, at Region Syddanmark skal være en god og attraktiv arbejdsplads. Dette er den første afrapportering på dette pejlemærke.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der skal som led i pejlemærkerne afrapporteres til regionsrådet om ”Den gode arbejdsplads”. Hermed fremlægges den første afrapportering. Der er tale om en bred afrapportering med inddragelse af forskellige indikatorer.

  Der er i Region Syddanmark vedtaget otte pejlemærker, som skal skabe sammenhæng og retning. Et af pejlemærkerne handler om Region Syddanmark som en god arbejdsplads. Den gode arbejdsplads er vigtig, fordi den skaber gode resultater for borgeren.

  Pejlemærkets udgangspunkt er, at ledelse og samarbejde skal baseres på Region Syddanmarks personalepolitiske værdier. Herudover betones dialog og samarbejde mellem ledere og medarbejdere, som skal baseres på gensidig tillid, retfærdighed og respekt. Det beskrives, at det skal sikres, at ansatte har de nødvendige kompetencer til at løse kerneopgaverne og at Region Syddanmark skal være en rummelig arbejdsplads, der giver plads til ansatte med særlige behov.

  Der gives her en bred rapport, som kommer omkring følgende overordnede temaer:

  • Overordnet vurdering af arbejdspladsen
  • Rekruttering og fastholdelse
  • Uddannelse
  • Det rummelige arbejdsmarked – Ansatte på særlige vilkår
  • Kompetenceudvikling
  • Ledelse og samarbejde
  • Arbejdsmiljø.

  Der gives en tilsvarende afrapportering en gang årligt. Der afrapporteres således igen ultimo 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Til orientering.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/37199
  28. Afrapportering af målbilleder og udvalgte indikatorer for Region Syddanmark (3. afrapportering)
  fold dette punkt ind Resume

  Der forelægges 3. afrapportering af udvalgte målbilleder og indikatorer til regionsrådet. Baggrunden er, at det i budgetaftalen for Region Syddanmark for 2017 blev beskrevet, at der skal udarbejdes et forslag til opfølgning på nationale og regionale mål. Forslaget er baseret på et oplæg, som blev præsenteret på regionsrådets budgetseminar i marts 2017, og modellen blev endeligt tiltrådt på regionsrådsmødet i maj 2017 med første afrapportering i juni 2017 og anden afrapportering i september 2017.  

  Afrapporteringen tager afsæt i de pejlemærker for regionens samlede drift- og udviklingsarbejde, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet forelægges med denne sag den første afrapportering af udvalgte målbilleder og indikatorer. Konceptet for afrapportering til regionsrådet tager udgangspunkt i mål og målsætninger, der allerede monitoreres. Formålet med afrapporteringen er at danne et billede af regionens status i forhold til målopfyldelsen på udvalgte indikatorer med afsæt i de vedtagne pejlemærker.

  Modellen blev tiltrådt af regionsrådet på rådets møde i maj 2017. Udgangspunktet er, at nationale mål, der måtte være retningsgivende på Region Syddanmarks respektive opgaveområder, som udgangspunkt indgår i konceptet. Konceptet er udarbejdet med sigte på at give overblik og vise sammenhæng i forhold til de pejlemærker, som regionsrådet vedtog i efteråret 2016. Afrapportering vil ske til regionsrådet sideløbende med henholdsvis aflæggelse af årsrapport og afrapportering af økonomi og aktivitet. De enkelte udvalg vil som hidtil løbende få den afrapportering på deres respektive områder, som er fastlagt og vedtaget i udvalgene.

  Konceptet er baseret på to typer af afrapportering:

  1) Der vil være faste kvartalsvise, kvantitative afrapporteringer. Afrapporteringen indeholder både indikatorer for nationale mål og indikatorer, der er udvalgt for Region Syddanmark. Det er denne afrapportering, der forelægges nu. Indikatorerne er fordelt på områderne sundhed, socialområdet og regional udvikling. Indikatorerne afrapporteres i Nemlis, som er et Ipad baseret afrapporteringssystem. Der er vedlagt en udskrift fra Nemlis af de tilgængelige data.

   

  Der er vedlagt et notat, der beskriver de overordnede tendenser, som de udvalgte indikatorer viser. Indikatorerne vil kunne justeres løbende, hvis der eksempelvis er fokusområder fra de årlige budgetaftaler, som ønskes fulgt via specifikke indikatorer, eller hvis der er indikatorer, der stabiliseres over lang tid på det ønskede niveau, og derfor ikke længere behøver følges kvartalsvis.

  2) Temaafrapporteringer. I forbindelse med konceptet vil der også løbende være temaafrapporteringer på områder, hvor der med fordel kan være en mere kvalitativ afrapportering om status og fremdrift. Der er tale om temaerne sygehusbyggeri, forbedringskultur, nærhed og sammenhæng, attraktiv arbejdsplads samt patientsamarbejde og kvalitet i sociale tilbud.

  Dette er begrundet i, at der kan være temaer og særlige emner, som det med passende intervaller giver god mening at give uddybende orientering om. Samtidig er det ikke alle områder, der kan afrapporteres meningsfuldt med korte intervaller, ligesom ikke alle aspekter af pejlemærkerne kan kvantificeres meningsfuldt med løbende data, men forudsætter en kvalitativ afrapportering. 

  De første temaafrapporteringer er planlagt til at foregå i løbet andet halvår 2017. Der er tale om:

  • Nærhed og sammenhæng – afrapporteret på regionsrådsmødet i november 2017.
  • Attraktiv arbejdsplads – afrapporteres på regionsrådsmødet i december 2017.
  • Kvalitet i de sociale tilbud – afrapporteres primo 2018, (oprindeligt forventet afrapporteret inden årsskifte).

  Sygehusbyggeri, Forbedringskultur og Patientsamarbejde afrapporteres første gang i 2018.

  Sammenhæng til budgetproces og sundhedsplan

  Afrapporteringen af målbilleder er tænkt sammen med den proces, der er for budgetlægningen. Den løbende opfølgning er med til at kvalificere og understøtte den proces, hvor der udvælges temaer til budgetprocessen og fokusområder for indsatsen i regionens arbejde i det kommende år.

  Sammenhængen mellem de to processer kan bidrage til at sikre, at de temaer, der allerede er udvalgt og prioriteret i de foregående års budgetprocesser, følges og afrapporteres. På sundhedsområdet kan temaer fra budgetprocessen ligeledes indgå de indsatsområder, der en gang årligt skal vedtages i regionsrådet som en del af den nye sundhedsplan. Indsatsområderne forelægges på regionsrådsmødet i december.

  Samlet set understøtter processen, at de temaer der arbejdes med:

  • Har sammenhæng til pejlemærkerne.
  • Tager bestik af den løbende udvikling på økonomi og aktivitetsområdet.
  • Sikrer sammenhæng til temaer, som foreslås prioriteret ud fra en driftsmæssig synsvinkel.
  • Integrerer de elementer, som regionen er forpligtiget til, som følge af de årlige økonomiaftaler.  
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Til orientering.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/29268
  29. Status på arbejdet med lønkrav fra tidligere BIOS-medarbejdere
  fold dette punkt ind Resume

  Forretningsudvalget orienteres i denne sag om status for arbejdet med opgørelsen af lønsagerne for de overførte medarbejdere fra BIOS til Ambulance Syd.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På møde den 15. november 2017 blev forretningsudvalget orienteret om status pr. 3. november 2017, hvor der var afsluttet 148 sager og fremsendt 175 sager til de faglige organisationer.

  Status pr. 24. november 2017 er, at der er afsluttet 154 sager. Supplerende kan oplyses, at 180 sager er fremsendt til de faglige organisationer og således under behandling heraf 157 sager, hvor regionen afventer tilbagemelding fra de faglige organisationer og 23 sager, hvor de faglige organisationer er vendt tilbage med bemærkninger eller ønske om yderligere oplysninger, og som derfor beror på yderligere sagsbehandling i regionen.

  Om de 154 sager kan oplyses, at:

  • 97 sager er afsluttet med, at medarbejderen modtager et beløb til udbetaling. Det samlede beløb til udbetaling udgør 952.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.
  • 57 sager er afsluttet med et resultat, hvor medarbejderen skal tilbagebetale et beløb. Det samlede beløb til tilbagebetaling udgør 300.000 kr. efter fradrag af skat og tidligere acontoudbetalinger.

  Regionens samlede merudgift til de 154 afsluttede sager udgør kr. 2.055.000 (før skat).

  Forretningsudvalget vil på de kommende møder tilsvarende blive orienteret om status for arbejdet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017


  Til orientering.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/37410
  30. Status på praktikpladsområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Som opfølgning på budgetaftalen for 2017 gives hermed en status på praktikpladsområdet.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2017 er det indskrevet, at:

  ”Ligeledes er der enighed om, at kompetenceudvikling, elev- og praktikpladser m.v. indgår som tema for en fælles drøftelse med Hovedudvalget i marts 2017. I forlængelse af den netop indgåede trepartsaftale følges op i forretningsudvalget på Region Syddanmarks ansvar i forhold til praktikpladsindsatsen.”

  I forlængelse heraf har regionsrådet og medlemmer af Hovedudvalget i juni 2017 haft en temadrøftelse om kompetenceudvikling.

  Indsatsen for flere praktikpladser eller flere elevansættelser kan handle om en lang række uddannelser, med forskellige vilkår og rammer. En samlet afgrænsning er, at det handler om erhvervsuddannelserne (EUD). Ved siden af denne opgave bidrager Region Syddanmark også med praktikpladser til studerende på de videregående uddannelser.

  Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA)

  Den største uddannelsesmæssige opgave på erhvervsuddannelsesområdet løftes for uddannelsen af social- og sundhedsassistenter, som er en dimensioneret opgave.

  Den seneste dimensioneringsaftale indebærer, at der indenfor Region Syddanmark og de syddanske kommuner hvert år ansættes et fast antal social- og sundhedsassistentelever.

  Region Syddanmark ansætter og aflønner 292 af disse elever i hele uddannelsen, som løber over knapt 3 år. De syddanske kommuner ansætter mindst 781 elever, men kan vælge at gøre brug af en frivillig pulje og ansætte op til 64 ekstra elever om året. Således ansættes der samlet i Region Syddanmark omkring 1100 social- og sundhedsassistentelever. Alle elever (uanset ansættelsessted) har 12 ugers somatisk sygehuspraktik sidst i uddannelsen og en mindre del (omkring 30 %) har 18 ugers psykiatripraktik indenfor Region Syddanmarks psykiatriområde.

  Kommunerne har hårdt brug for uddannede social- og sundhedsassistenter, hvorfor dimensioneringsaftalen for 2017-2018 har øget antallet af elevansættelser til denne uddannelse.

   

  Elever og praktikpladser

  Udover Social- og sundhedsassistentuddannelsen ansætter Region Syddanmarks arbejdspladser hvert år EUD-elever til de erhvervsrettede uddannelser.  De spænder over uddannelser som lægesekretær, serviceassistent, ambulanceuddannelser, håndværkerlærlinge og andre uddannelser.  Der kan både være tale om ansættelser til en hel EUD-uddannelse og om delaftaler, hvor eleven får en mindre del af sin uddannelse i Region Syddanmark. Det sidste kan eksempelvis være relevant der, hvor regionens arbejdspladser ikke kan opfylde alle krav til en praktikplads, som eksempelvis en kokkelærling, som kan være i et sygehuskøkken i en periode, men også skal være på en egentlig restaurant, for at få en hel kokkeuddannelse.

  Erhvervsuddannelse på Region Syddanmarks arbejdspladser kan udover egentlige elevansættelser også ske ved, at der ansættes ufaglærte medarbejdere, som opkvalificeres til faglært niveau som led i deres ansættelse (eksempelvist ved regionens rengørings- og servicefunktioner).

  Endelig kan der være en praktikpladsopgave for elever ansat af en anden arbejdsgiver, som eksempelvist de kommunalt ansatte social- og sundhedsassistenters sygehuspraktik.

  Af budgetforliget for 2018 fremgår det, at aftaleparterne ønsker, at regionen også har fokus på at ansætte lærlinge i håndværksuddannelser i det omfang, der fagligt og opgavemæssigt er basis for at etablere lærepladser/kombinationslærepladser.

   

   

  Opfølgning på trepartsaftalen

  Der blev i 2016 indgået en trepartsaftale, som skal øge antallet af praktikpladser på både offentlige og private arbejdspladser i Danmark. Aftalen skal implementeres ved hjælp af udmeldte måltal og incitamenter

  Med trepartsaftalen forventes det, at Region Syddanmark fremadrettet skal opfylde måltal om antallet af praktikpladser til erhvervsuddannelserne. Der forventes en udmelding af arbejdsgivermåltallet for Region Syddanmark i foråret 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Til orientering.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/17498
  31. Orientering om ansættelser og afskedigelser
  fold dette punkt ind Resume

  Der orienteres i denne sag om ansættelser og afskedigelser af direktører, sygehusledelser og centerledere i november måned 2017, jf. tidligere beslutning herom.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet har besluttet, at regionsrådet og forretningsudvalget skal orienteres om ansættelser og afskedigelser af direktører, centerledere og direktører i sygehusledelserne.

  I november måned 2017 er der sket følgende ansættelse:

  • Jan Erik Henriksen er ansat som centerdirektør ved Steno Diabetes Center Odense pr. 1. december 2017.
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Til orientering.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/36360
  32. Anvendelse af økologiske fødevarer i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume

  Den 22. maj 2017 behandlede regionsrådet en forespørgsel fra Alternativet vedrørende økologisk kost. Konklusionen blev at sagen skulle belyses yderligere med henblik på en senere politisk behandling. Der forelægges nu en sag til drøftelse i regionsrådet i den forbindelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet behandlede i maj 2017 en sag vedrørende anvendelse af økologisk kost på sygehuse og sociale centre i Region Syddanmark, på foranledning Alternativet. Konklusionen blev, at sagen skulle forelægges til politisk behandling senere. Redegørelsen, der lå til grund for sagen, er vedlagt som bilag.

  Sygehuskøkkenerne i Region Syddanmark har helt overordnet fokus på kostens ernæringsmæssige værdi for patienten med udgangspunkt i patientens konkrete diætbehov.

  Det er i en ernæringsmæssig sammenhæng ikke entydigt et mål i sig selv, at øge den økologiske andel i sammensætningen af kosten. Men der kan være hensyn til at imødekomme ønsker hos patienter og beboere på sociale centre, der konkret efterspørger økologisk kost eller andre hensyn, som ikke er afledt af ernæringsmæssige krav til kosten.

  Samtidig skal man være opmærksom på, at konventionelle råvarer ikke i alle tilfælde umiddelbart kan kunne udskiftes med økologiske uden en tilpasning af produktionen.

  Partnerskab for Offentlige Grønne indkøb

  Region Syddanmark er medlem af Partnerskab for Offentlige grønne indkøb. Regionen tilsluttede sig partnerskabet på 2014, efter beslutning i regionsrådet i oktober 2014.  Der er udarbejdet nye indkøbsmål for fødevareområdet som skal afløse de eksisterende i partnerskabet, der i øjeblikket er til godkendelse. Af de nye indkøbsmål fremgår: ”det anbefales, at medlemmerne opnår målsætningen om minimum 30 % økologi i hele medlemsorganisationen senest ved udgangen af 2018, og minimum 60 % økologi i hele medlemsorganisationen senest i 2020.” Der er tale om mere omfattende målsætninger, en de oprindelige i partnerskabet.

  Anvendelse af økologi i Region Syddanmark

  Af redegørelsen der lå til grund for sagen fremgik det blandt andet, at der anvendes forskellige grader af økologi på sygehuse og sociale centre i Region Syddanmark på baggrund af lokale forhold og tilrettelæggelse af produktion.

  Af Region Syddanmarks pejlemærker fremgår det at ”Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler samt stabil og decentral drift”, og at det vises ved at ”lade de enkelte enheder disponere og håndtere den daglige drift.” Det giver plads til, at tilrettelæggelsen af madproduktionen på de enkelte sygehuse og sociale centre kan tage udgangspunkt i de lokale forhold. Det betyder også at, der kan være forskellige forudsætninger for at inddrage økologiske råvarer i madproduktionen på de enkelte sygehuse og sociale centre.

  Vedlagte notat, ”Anvendelse af økologiske fødevarer i Region Syddanmark”, redegør for en aktuel status for anvendelse af økologiske fødevarer i Region Syddanmark, samt beskriver perspektiverne for højere andele af økologi.

  Oversigt over andele af økologi

   

  Sygehusområdet

   

  Sygehusenhed

  Økologiandel

  Sydvestjysk Sygehus

  20 %*

  Sygehus Sønderjylland

  ca. 5-10 %

  Sygehus Lillebælt

  ca. 7-8 %

  OUH/Svendborg Sygehus

   40 % **

   

  *Dette er en stigning siden opgørelsen som regionsrådet fik i maj 2017, hvor andelen på Sydvestjysk Sygehus var på 15 %.

   

  **Dette er en stigning siden opgørelsen som regionsrådet fik i maj 2017, hvor andelen var 16 %, og hvoraf det fremgik, at der arbejdes på at øge andelen med det formål at opnå økologisk bronzemærke. Der tildeles bronzemærke i december 2017.

  Overordnet set er den samlede andel af økologiske fødevarer på sygehusene i Region Syddanmark altså øget siden orienteringen i maj. Det skal bemærkes at Psykiatrisygehuset forsynes med kost fra køkkenerne på de somatiske sygehuse.

  Socialområdet

   

  Center

  Økologiandel

  Specialcenter for Unge og Voksne

  8-10 %

  Handicapcenter Storebælt

  25-30 %

  Børne- og Autismecenter

  Afdeling Æblehaven: Så vidt mulig kun økologiske varer

   

  Afdeling Stjernen:

  35-40 %

  Andre afdelinger køber økologisk, når det økonomisk kan forsvares.

  Handicapcenter Nordøstfyn

  Ca. 20-25 %

  På Socialcenter Lillebælt anvendes ikke økologiske produkter

  På baggrund af vedlagte notat kan følgende opsummeres:

  Overordnet set er det muligt at øge andelen af økologi i køkkenerne.  Men alt efter hvilket niveau man ønsker for andelen af økologi, samt hvilken grad af økologi, der allerede findes i det enkelte køkken og hvilket driftsmæssigt udgangspunkt det enkelte køkken har, vil det kunne medføre meromkostninger.  

  Erfaringer fra omlægningen i ét køkken eller i andre regioner kan således ikke umiddelbart overføres direkte til alle køkkener i Region Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Sagen oversendes til regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43336
  33. Meddelelser
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Under punktet blev orienteret om:

  Behandling af sag om forskning i ”Projekt Danmark redder liv”

   

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 16/43336
  34. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Forskellige problemstillinger i forhold til afhentning af hjælpemidler blev drøftet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  35. LUKKET - udbudsmodel
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Sagsnr.
  36. LUKKET - rapportering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Siden er sidst opdateret 07-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |