Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for Regional UdviklingpilUdvalget for Regional Udvikling - Referat - 05. december 2017

Udvalget for Regional Udvikling - Referat - 05. december 2017

Mødedato
05-12-2017 kl. 15:30 - 16:25

Mødested
Mødeværelse 5

Deltagere
 • Bo Libergren, V
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Holger Gorm Petersen, D
 • John Lohff, C
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Carsten Abild, V
 • Poul Andersen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Hans Winther, F

 • Afbud
 • Preben Friis-Hauge, V

 • Luk alle punkter Referat


  1. Arbejdet med uddannelsesruter
  2. Anmodning om opbakning til en indsats for at sænke rejsetiden mellem Fyn og Lolland
  3. Genbesættelser i Syddansk Mobilitetsråd
  4. Kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum 2018-2021
  5. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hf-udbydere 2018-19
  6. Foreløbig optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2018
  7. Høringssvar - indgåelse af driftsoverenskomster VUC Vest
  8. Høringsvar - indgåelse af driftsoverenskomster VUC Syd
  9. Nyt fra trafikselskaberne
  10. Eventuelt


  Sagsnr. 17/31431
  1. Arbejdet med uddannelsesruter
  fold dette punkt ind Resume

  På udvalgets møde den 13. november 2017 gennemgik Sydtrafik en vurdering af mulighederne for at nedbringe transporttiden til specielt erhvervsuddannelserne.

  Udvalget besluttede at drøfte sagen på ny på det følgende udvalgsmøde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Arbejdet med uddannelsesruter baserer sig på budgetaftalen for 2016, hvor følgende tekst definerer opgaven: ”Samtidig anmodes Sydtrafik om, at udarbejde forslag til udviklingsprojekt vedrørende uddannelsesruter for unge uddannelsesøgende med lang transporttid til uddannelsesinstitutionen. Region Syddanmark lægger vægt på at projektet omfatter medvirken fra kommuner og uddannelsesinstitutioner”.

  Udvalget opfatter det som meget væsentligt at få undersøgt alle muligheder for uddannelsesruter.

  Det foreslås, at det videre arbejde omfatter en samlet præsentation af rammebetingelser og muligheder for at nedbringe transporttiden til ungdomsuddannelserne. Arbejdet skal omfatte hele Region Syddanmarks geografi.

  Som grundlag for arbejdet anvendes allerede foreliggende materiale fra trafikselskaberne, materiale vedrørende uddannelsesområdet samt hidtidige erfaringer med uddannelsesruter hos trafikselskaber (også uden for Syddanmark), kommuner, uddannelsessøgende og uddannelsesinstitutioner.

  Arbejdet forankres i Region Syddanmarks administration, idet der forudsættes en tæt koordination med de to trafikselskaber. Arbejdet skal resultere i et notat med forslag til mulige indsatsområder for at lette transporten til uddannelse, primært for elever med lang transporttid. Notatet præsenteres for udvalget senest på mødet i februar 2018, med henblik på at det kan indgå i forbindelse med trafikselskabernes kommende trafikplanlægning samt dialogen med kommuner og uddannelsesinstitutioner.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017

  Til orientering.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/40050
  2. Anmodning om opbakning til en indsats for at sænke rejsetiden mellem Fyn og Lolland
  fold dette punkt ind Resume

  Lolland, Guldborgsund, Langeland og Svendborg Kommuner, har sendt vedlagte fælles henvendelse til Region Sjælland og Region Syddanmark, hvor der anmodes om opbakning til en indsats for at sænke rejsetiden mellem Fyn og Lolland. Der peges på såvel en kortere færgetid som vejforbedringer.

  Kommunerne ønsker politisk opbakning til projektet og til den fælleskommunale indsats.

  Regionsrådsformanden har svaret de fire kommuner, at der vil ske en drøftelse af sagen i Udvalget for Regional Udvikling, og at Region Syddanmark derefter vil vende tilbage.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektet består i en fremskudt havn i Tårs og ikke nærmere specificerede forbedringer af vejforbindelsen mellem Svendborg og Maribo. Den samlede rejsetid mellem Svendborg og Maribo forventes dermed at kunne sænkes fra ca. 2 timer til godt én time.

  Projektet og dets effekter er beskrevet i vedlagte brev.

  I brevet oplyses endvidere, at Sund & Bælt netop har igangsat en samfundsøkonomisk vurdering af projektet og mulighederne.

  Forbedring af forbindelsen Svendborg-Maribo indgår ikke i de fælles syddanske prioriteter i Det Gode Liv-strategien, regional vækst- og udviklingsstrategi. I Byregion Fyns nye infrastrukturstrategi ”Fyn i bevægelse”, er der peget på fire overordnede, fælles fynske prioriteringer (Tredje spor på E20, timemodellen, tredje og parallel forbindelse over Lillebælt og letbane i Odense), og forbedring af forbindelsen Fyn-Lolland er således ikke en del af prioriteringen.

  Strategi- og Analyse har bistået de fire kommuner med vedlagte analyse af virkningerne på arbejdsmarkedet for de berørte områder i Syddanmark.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter sagen, og at udvalgsformanden bemyndiges til at svare kommunerne på baggrund af udvalgets drøftelse af sagen.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017

  Udvalgsformanden bemyndiges til at svare kommunerne på baggrund af udvalgets drøftelse af sagen.

  Preben Friis-Hauge og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/39417
  3. Genbesættelser i Syddansk Mobilitetsråd
  fold dette punkt ind Resume

  Direktør Jørgen Egeskov og direktør Ole M. Daugbjerg har meddelt, at de pga. pensionering og jobskifte forlader Mobilitetsrådet. Desuden indtræder ITD’s direktør, Carina Christensen, i stedet for ITD’s hidtidige repræsentant Poul Bruun.

  Udpegning af nye medlemmer til Syddansk Mobilitetsråd foretages af Regionsrådet.

  Udvalget drøfter mulige kandidater.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Direktør Jørgen Egeskov og direktør Ole M. Daugbjerg har meddelt, at de pga. pensionering og jobskifte forlader Mobilitetsrådet. Desuden indtræder ITD’s direktør, Carina Christensen, i stedet for ITD’s hidtidige repræsentant Poul Bruun.

  Med de ledigblevne pladser i Mobilitetsrådet er der således mulighed for at genbesætte med personer, der repræsenterer henholdsvis transport- og logistikbranchen og interesseorganisationer.

  Udvalget anmodes om at pege på personer til de ledigblevne pladser i Mobilitetsrådet. Efterfølgende vil der ske henvendelse til disse med henblik på en indstilling til Regionsrådet.

  I øvrigt vil der i forbindelse med konstitueringen i kommuner og region, blive udpeget repræsentanter til den kommende periode for region, kommuner og trafikselskaber.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget drøfter mulige kandidater til de ledige pladser i Mobilitetsrådet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017

  Udvalget tiltrådte, at DI og DTL anmodes om at udpege et medlem til Mobilitetsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/40628
  4. Kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum 2018-2021
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet besluttede den 25. september 2017, at videreføre Syddansk Uddannelsesaftale efter 2017 i en revideret form. Administrationen har med opbakning fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, udarbejdet et udkast til kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum. Syddansk Uddannelsesforum er tænkt som den organisering, der skal videreføre Syddansk Uddannelsesaftale, foreløbigt for perioden 2018-2021.

  I forlængelse af regionsrådets godkendelse af kommissoriet, lægges der op til, at regionsrådet skriver ud til de relevante aktører på uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på, at udvælge repræsentanter til Syddansk Uddannelsesforum.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Syddansk Uddannelsesaftale blev etableret i 2009 for en 4-årig periode, og i 2013 blev aftalen videreført for en ny 4-årig periode (2013-2017). Regionsrådet besluttede den 25. september 2017 at videreføre aftalen efter 2017, dog i en revideret form.

  Beslutningen om at videreføre aftalen skal ses i lyset af, at der blandt aftalens parter fortsat er opbakning. Det stod klart på styregruppemødet i Syddansk Uddannelsesaftale i juni 2017, hvor der dog også var enighed om, at aftalens form og indhold skulle revideres. Det blev bl.a. påpeget fra styregruppens side, at:

  • Styregruppens formål og snitflade til regionsrådet skal præciseres.
  • Det skal konkretiseres hvilke opgaver, der skal udføres af styregruppen.
  • Styregruppens sammensætning bør overvejes på ny.
  • Mødekadencen bør nedsættes.
  • Navnet bør udskiftes til noget mere sigende.

  Med afsæt i de konkrete input og anbefalinger fra styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale, og på baggrund af regionsrådets beslutning, har administrationen udarbejdet et udkast til kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum, der er tænkt som en videreførelse af Syddansk Uddannelsesaftale. Kommissorieudkastet er vedlagt som bilag.

  Kommissoriets indhold
  Foruden det nye navn, indebærer udkastet til det nye kommissorium bl.a. følgende:

  • Syddansk Uddannelsesforum nedsættes for perioden 2018-2021.

  • Der lægges fortsat op til en vis repræsentativitet for at sikre ejerskab og implementeringskraft.

  • Syddansk Uddannelsesforum skal rådgive regionsrådet i forhold til udarbejdelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, handlingsplaner og øvrige uddannelsespolitiske initiativer.

  • Syddansk Uddannelsesforum skal holde to frem for tre møder om året, og ét eller begge møder afholdes således, at der vil være mulighed for at fremlægge og drøfte relevante problemstillinger med det regionsudvalg, der arbejder med uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet. 

  Kommissoriet lægger op til, at Syddansk Uddannelsesforum er rådgivende i forhold til regionsrådet for så vidt angår vækst- og udviklingsstrategien og uddannelsespuljen, idet regionsrådet her er tillagt kompetencen i lovgivningen. Samtidig er regionsrådet afhængig af de uddannelses- og arbejdsmarkedspolitiske aktører for at gennemføre regionens politikker og realisere målene. Derfor er det vigtigt, at regionsrådet og Syddansk Uddannelsesforum er enige om og tager ejerskab til målsætningerne, og anerkender behovet for konkrete løsninger på de udfordringer, man samlet set står overfor. Derimod behøver alle aktører ikke at stå bag de konkrete aktiviteter, der skal bidrage til målsætningerne, idet aktørerne i Syddansk Uddannelsesforum her i et vist omfang vil have forskellige interesser.

  Kommissorieudkastet for Syddansk Uddannelsesforum blev behandlet af styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale i oktober 2017, der bakkede op om dette. Der blev bl.a. set positivt på den tættere tilknytning til det fremtidige regionsrådsudvalg, der arbejder med uddannelse, og det forventes, at det vil give grobund for gensidigt inspirerende og oplysende drøftelser, der kan resultere i nye, relevante initiativer på uddannelsesområdet.

  Proces frem mod nedsættelsen af Syddansk Uddannelsesforum

  Vedlagte udkast til kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum behandles af Udvalget for Regional Udvikling den 5. december 2017, med henblik på godkendelse af regionsrådet i januar 2018 (forventeligt den 22. januar).

  Regionsrådets repræsentanter i Syddansk Uddannelsesforum udpeges på regionsrådsmødet den 22. januar 2018. Derudover lægger administrationen op til, at de i kommissoriet nævnte aktører selv udvælger deres respektive repræsentanter til Syddansk Uddannelsesforum. Der vedlægges udkast til henvendelse til aktørerne med anmodning om udpegning af et medlem og en suppleant til Syddansk Uddannelsesforum. I brevet til aktørerne nævnes det, at første møde i Syddansk Uddannelsesforum afholdes i foråret 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedlagte udkast til kommissorium for Syddansk Uddannelsesforum.

  At godkende vedlagte udkast til brev til aktørerne på uddannelsesområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/27897
  5. Studieretninger og fagpakker på de almene gymnasier og hf-udbydere 2018-19
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet skal koordinere den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen for at sikre sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet af studieretninger og fagpakker på gymnasierne og hos øvrige hf-udbydere. De almene gymnasier og hf-udbydere i Region Syddanmark har indmeldt deres studieretninger og fagpakker for skoleåret 2018-19. Administrationen vurderer, at udbuddet indeholder den fornødne bredde og geografiske spredning.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet koordinerer den samlede indsats inden for ungdomsuddannelser i regionen. Regionsrådet skal i den forbindelse sikre, at der er sammenhæng i udbuddet af ungdomsuddannelser, herunder at udbuddet er geografisk spredt og at der er et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge og voksne i regionen.

  De almene gymnasier og øvrige hf-udbydere inden for de fire forpligtende samarbejder i regionen har indberettet oplysninger til regionsrådet om de stx-studieretninger og hf-fagpakker, der udbydes til skoleåret 2018-19. Oplysningerne er indmeldt i overensstemmelse med indholdet i gymnasieformen fra juni 2016, hvor antallet af mulige studieretninger blev væsentligt reduceret.

  Studieretninger på stx
  Gymnasiereformen fra 2016 giver mulighed for i alt 18 forskellige stx-studieretninger fordelt på fire hovedkategorier. Der er tale om seks naturvidenskabelige studieretninger, fire samfundsvidenskabelige, fire sproglige og fire kunstneriske studieretninger.

  Samtlige 18 studieretninger udbydes i Syddanmark. Derudover kan det konstateres, at alle gymnasier vil udbyde mindst én studieretning inden for hver af de fire hovedkategorier.

  Sammenlignet med 2017, er der tale om et lidt mindre udbud af studieretninger for næste skoleår (ca. 5% mindre). Dette vurderes at være en naturlig konsekvens af den erfaring gymnasierne har gjort sig i forbindelse med de nuværende 1. års elevers valg af studieretninger ved første udbudsrunde i indeværende skoleår.

  I bilag 1 vises en samlet oversigt over studieretningerne på de i alt 28 almene gymnasier i Syddanmark.

  Fagpakker på hf
  Den toårige hf-uddannelse blev ændret mærkbart i forbindelse med gymnasiereformen. Uddannelsen skal bl.a. være målrettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, og dette skal bl.a. gøres ved udbud af særlige fagpakker, der ligger på andet år og retter sig mod disse uddannelser.

  De syddanske hf-udbydere har indmeldt oplysninger om, hvilke fagpakker de udbyder for de elever, der starter op i august 2018. Hf-udbyderne har samtidig oplyst hvilke uddannelser/uddannelsestyper, de enkelte fagpakker vil rette sig imod.

  Sammenlignet med 2017, er der tale om et lidt større udbud af fagpakker for næste skoleår (ca. 10% større).

  I bilag 2 vises en samlet oversigt over hf-fagpakkerne hos de i alt 24 hf-udbydere i Syddanmark.

   

  Administrationens vurdering
  Det er administrationens vurdering, at der både ift. stx-studieretninger og hf-fagpakker, er en stor bredde og geografisk spredning i udbuddet, og at udbuddet derigennem bidrager til, at sikre et varieret uddannelsestilbud til regionens unge.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At gymnasiernes og hf-udbydernes udbud af studieretninger og fagpakker tages til efterretning, idet det vurderes, at der er den fornødne bredde og geografiske spredning i udbuddet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/27897
  6. Foreløbig optagelseskapacitet på de almene gymnasier og hos hf-udbydere 2018
  fold dette punkt ind Resume

  De almene gymnasier og hf-udbydere i Syddanmark, har indmeldt deres foreløbige optagelseskapacitet for nye 1. års klasser i 2018. Den endelige optagelseskapacitet skal indmeldes senest den 15. december 2017 til regionsrådet og indberettes senest den 1. februar 2018 til Undervisningsministeriet. På baggrund af de foreløbige kapacitetstal sammenholdt med den forventede demografiske udvikling, forventes der en del ledig kapacitet på de almengymnasiale uddannelser flere steder i regionen igen til næste år.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I henhold til optagelsesbekendtgørelsens § 24 stk. 4, skal regionsrådet senest den 1. februar 2018 give Undervisningsministeriet besked om den samlede fastsættelse af optagelseskapacitet i regionen for skoleåret 2018-2019, herunder om man i givet fald vil anmode ministeren om et kapacitetsloft på en eller flere institutioner.

  Den samlede optagelseskapacitet i 2018 er foreløbig på 365 1. års klasser. Optagelseskapaciteten på de almengymnasiale uddannelser i Syddanmark er dermed samlet set én klasse højere for 2018 end for 2017. Der blev oprettet 319 1. års klasser i august 2017, og skolerne har dermed samlet set mulighed for at optage 46 ekstra klasser i 2018 sammenlignet med det antal 1. års klasser, der blev oprettet i indeværende skoleår. Den ledige kapacitet består af 14 stx klasser og 32 hf klasser, og den fordeler sig geografisk med 15 klasser i Trekantområdet, 16 i Sønderjylland, 11 i Sydvestjylland, og fire på Fyn. 

  Optagelseskapaciteten for 2018 skal ses i lyset af den forventede demografiske udvikling fra 2017 til 2018.

  Rekrutteringsgrundlaget for stx opgøres her som antallet af 15-16-årige i Syddanmark. Her forventes der samlet set et fald frem mod 2018 på 3% i forhold til 2017. Der forventes et fald i Sønderjylland (3%), Sydvestjylland (4%) og Fyn (4%), mens antallet forventes stort set uændret i Trekantsområdet (0%).

  Eleverne på hf er typisk et eller flere år ældre end dem på stx. Derfor opgøres rekrutteringsgrundlaget her som antallet af 16-19-årige i regionen. Her forventes der samlet set et fald på 2% fra 2017 til 2018. Nedgangen forventes i alle fire geografiske områder: Fyn (2%), Trekantområdet (1%), Sydvestjylland (3%) og Sønderjylland (3%).  

  Ovenstående demografiske udvikling dækker over en vis variation på kommunalt niveau.

  Set i lyset af udsigten til et generelt set faldende rekrutteringsgrundlag for udbyderne af de gymnasiale uddannelser, er det administrationens vurdering, at den ledige kapacitet i 2018 kun i begrænset omfang vil blive udnyttet. Vurderingen bygger på en antagelse om en uændret søgefrekvens til de almengymnasiale uddannelser.

  Danske Regioner præsenterede i sensommeren 2017 et udspil om fremtidens ungdomsuddannelser under titlen ”Færre unge og øget konkurrence”. Her fremgår det bl.a., at der forventes at være ca. 9.000 færre unge mellem 16 og 19 år i Region Syddanmark i 2030 sammenlignet med i dag. Administrationen vil i 2018 orientere udvalget nærmere herom, herunder betydningen for udbuddet af ungdomsuddannelser i Syddanmark.

  Bilag 1 indeholder foreløbige kapacitetstal mv. pr. institution og område. Bilag 2 er et notat med detaljeret information om den foreløbige optagelseskapacitet og historikken i hvert af de fire forpligtende samarbejder. Endelig er vedlagt et udkast til brev til ministeriet, der omhandler regionsrådets behandling af optagelseskapaciteten på de gymnasiale uddannelser i Syddanmark i 2018 (bilag 3). Brevet skal sendes til ministeriet sammen med indberetningen af optagelseskapaciteten for 2018. Brevet opdateres med de endelige tal efter den 15. december 2017.

  Proces frem mod indberetningen til ministeriet

  Institutionerne i de fire forpligtende samarbejder skal foretage den endelige indberetning af næste skoleårs optagelseskapacitet til regionsrådet senest den 15. december 2017. Af tidsmæssige årsager får udvalget derfor forelagt de endelige tal til orientering på mødet i januar 2018.

  Ligeledes forelægges de endelige kapacitetstal samt udkast til brev til ministeriet med de endelige kapacitetstal for forretningsudvalget og regionsrådet på møderne i januar 2018.

  Der forventes ikke væsentlige ændringer i de endelige kapacitetstal sammenholdt med de foreløbige tal. På første møde i 2018 fremlægges desuden kapacitetstallene for de erhvervsrettede gymnasier, som også skal indberettes til ministeriet.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at udvalget anbefaler regionsrådet:

  At godkende vedlagte forslag til brev til Undervisningsministeriet vedr. kapaciteten på gymnasierne og hos hf-udbyderne 2018.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Friis-Hauge og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43472
  7. Høringssvar - indgåelse af driftsoverenskomster VUC Vest
  fold dette punkt ind Resume

  Esbjerg Forberedende Erhvervsskole har ansøgt VUC Vest om driftsoverenskomst i hhv. ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Ifølge bekendtgørelsen skal regionsrådet høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster på FVU og OBU.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  FVU og OBU udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU og OBU er kurser i læsning, skrivning og regning målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, som skal til, for at den pågældende voksne kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne og læse.

   

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbuddet af forberedende voksenundervisning til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 1776 af 27/12/2016, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om voksenuddannelsescentrenes FVU-planer. Regionsrådet skal ligeledes høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster.

  Udvalget for Regional Udvikling har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, og udvalget afgiver derfor høringssvar på vegne af regionsrådet.

  Esbjerg Forberedende Erhvervsskole har ansøgt VUC Vest om indgåelse af driftsoverenskomster i Varde, Vejen og Ribe. Esbjerg Forberedende Erhvervsskole ansøger om driftsoverenskomst i FVU, og ifølge VUC Vest er det sandsynliggjort, at der vil kunne opnås 5 årskursister inden for de første 2 år. Esbjerg Forberedende Erhvervsskole ansøger om driftsoverenskomst i OBU, og i deres ansøgning sandsynliggøres, at der vil kunne opnås 2 årskursister inden for de første 2 år.

  Regionsrådet vurderede på baggrund af VUC Vests FVU-plan i juni 2017, at der er et tilstrækkeligt udbud i VUC Vests geografiske dækningsområde. Antallet af FVU-kursister i 2016 svarer til 6% af antallet af læsesvage i VUC Vests geografiske dækningsområde (godt 1.750). Der er tale om en markant stigning set i forhold til årene 2012-2015, hvor antallet af kursister har svinget mellem knap 900 og godt 1.200. Region Syddanmark arbejder ud fra en målsætning om, at 7% af antallet af regionens læsesvage skal deltage i FVU-forløbene. Det svarer ud fra PIAAC estimatet på 144.147 svage læsere i hele regionen til 10.090 FVU-kursister årligt.

  Det er administrationens generelle vurdering, at et øget udbud af FVU og OBU bidrager til at flere i målgruppen kan nås. En forøgelse af antallet af driftsoverenskomstparterne vil således alt andet lige kunne bidrage til at fastholde og styrke udbuddet af FVU og OBU i regionen. Udvalget har på vegne af regionsrådet tidligere afgivet positive høringssvar vedr. indgåelse af driftsoverenskomstpartnerne til VUC Vest, Kolding HF og VUC samt HF & VUC Fyn, hvor de to sidstnævnte i 2016 også var over kursistmålet.

  Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre den 13. oktober 2017 indgået ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Der er bl.a. enighed om at omlægge en række forberedende tilbud og uddannelser og erstatte dem med den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det må forventes at betyde, at en del af de FVU og OBU kursister, som er under 25 år, fremover vil blive opkvalificeret i FGU-regi.

  Uddannelsesudvalget ved VUC Vest har indstillet begge driftsoverenskomstansøgninger til godkendelse. Det bemærkes dog i den forbindelse, at imødekommelsen begrænses til den del af Esbjerg Forberedende Erhvervsskoles ansøgning, som vedrører udbud i Esbjerg. Uddannelsesudvalget imødekommer således ikke eventuelle udbud uden for Esbjerg. Dette skyldes, at Esbjerg Forberedende Erhvervsskole ikke har udbud af undervisning eller undervisningssteder uden for Esbjerg. Dette er et krav for at indgå driftsoverenskomst.

  Administrationens samlede vurdering er, at begge driftsoverenskomster bør indstilles til godkendelse. Administrationen vurderer samtidig, at driftsoverenskomsterne, jf. beslutningen i VUC Vests uddannelsesudvalg, udelukkende gælder Esbjerg Forberedende Erhvervsskole i Esbjerg og ikke udbud udenfor Esbjerg.

  Samtidig vil administrationen følge området, herunder betydningen af FGU for FVU og OBU.

  Det er samtidig administrationens vurdering, at en opsøgende indsats blandt virksomheder er afgørende i forhold til, at øge kendskabet til FVU og dermed søgningen til tilbuddet, hvorfor VUC Vest opfordres til, at fortsætte deres gode indsats i forbindelse med indgåelsen af ovenstående driftsoverenskomster.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender vedlagte udkast til høringssvar til VUC Vest.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 16/43472
  8. Høringsvar - indgåelse af driftsoverenskomster VUC Syd
  fold dette punkt ind Resume

  Haderslev Sprogcenter, Haderslev Handelsskole og EUC Syd har ansøgt VUC Syd om driftsoverenskomster i hhv. ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU). Ifølge bekendtgørelsen skal regionsrådet høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster på FVU og OBU.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  FVU og OBU udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt deres driftsoverenskomstparter. FVU og OBU er kurser i læsning, skrivning og regning målrettet voksne, som ikke har de nødvendige basale færdigheder, som skal til, for at den pågældende voksne kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne og læse.

   

  Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbuddet af forberedende voksenundervisning til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder. Regionsrådet skal ifølge bekendtgørelse nr. 1776 af 27/12/2016, jf. lov om forberedende voksenundervisning, årligt høres om voksenuddannelsescentrenes FVU-planer. Regionsrådet skal ligeledes høres ved indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster.

  Udvalget for Regional Udvikling har kompetence til at varetage regionsrådets opgaver inden for FVU-området, og udvalget afgiver derfor høringssvar på vegne af regionsrådet.

  Haderslev Sprogcenter, Haderslev Handelsskole og EUC Syd har ansøgt VUC Syd om indgåelse af driftsoverenskomster. Haderslev Sprogcenter, Haderslev Handelsskole og EUC Syd (med udbud i Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg) ansøger om driftsoverenskomst i FVU, og ifølge begge er det sandsynliggjort, at der vil kunne opnås 5 årskursister inden for de første 2 år. Haderslev Handelsskole og EUC Syd (med udbud i Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg) ansøger om driftsoverenskomst i OBU, og i deres ansøgning sandsynliggøres, at der vil kunne opnås 2 årskursister inden for de første 2 år.

  Regionsrådet vurderede på baggrund af VUC Syds FVU-plan i juni 2017, at der er et tilstrækkeligt udbud i VUC Syds geografiske dækningsområde. Antallet af FVU-kursister i 2016 svarer til 10% af antallet af læsesvage i VUC Syds geografiske dækningsområde (knap 2.800). Set i forhold til årene 2012-2015 har antallet af kursister svinget mellem godt 2.200 og knap 3.300. Region Syddanmark arbejder ud fra en målsætning om, at 7% af antallet af regionens læsesvage skal deltage i FVU-forløbene. Det svarer ud fra PIAAC estimatet på 144.147 svage læsere i hele regionen til 10.090 FVU-kursister årligt.

  Det er administrationens generelle vurdering, at et øget udbud af FVU og OBU bidrager til at flere i målgruppen kan nås. En forøgelse af antallet af driftsoverenskomstparterne vil således alt andet lige kunne bidrage til at fastholde og styrke udbuddet af FVU og OBU i regionen. Udvalget har på vegne af regionsrådet tidligere afgivet positive høringssvar vedr. indgåelse af driftsoverenskomstpartnerne til VUC Vest, Kolding HF og VUC samt HF & VUC Fyn, hvor de to sidstnævnte i 2016 også var over kursistmålet.

  Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre den 13. oktober 2017 indgået ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Der er bl.a. enighed om at omlægge en række forberedende tilbud og uddannelser og erstatte dem med den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det må forventes at betyde, at en del af de FVU og OBU kursister, som er under 25 år, fremover vil blive opkvalificeret i FGU-regi.

  Administrationens samlede vurdering er, at alle fem driftsoverenskomster bør indstilles til godkendelse. Samtidig vil administrationen følge området, herunder betydningen af FGU for FVU og OBU.

  Uddannelsesudvalget ved VUC Syd har indstillet de fem driftsoverenskomstansøgninger til godkendelse.

  Det er samtidig administrationens vurdering, at en opsøgende indsats blandt virksomheder er afgørende i forhold til, at øge kendskabet til FVU og dermed søgningen til tilbuddet, hvorfor VUC Syd opfordres til, at fortsætte deres gode indsats i forbindelse med indgåelsen af ovenstående driftsoverenskomster.    

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At udvalget godkender vedlagte udkast til høringssvar til VUC Syd.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017

  Indstillingen blev tiltrådt.

  Preben Friis-Hauge og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/103
  9. Nyt fra trafikselskaberne
  fold dette punkt ind Resume

  Direktør Carsten Hyldborg fra Fynbus vil på mødet orientere om udviklingen i passagerantallet for de regionale ruter.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017

  Fynbus orienterede udvalget om passagerfaldet i de regionale ruter som følge af især letbaneprojektet i Odense.

  Udvalget anmodede Fynbus om, at gå i dialog med Odense kommune om konsekvenserne af letbanebyggeriet for den offentlige bustrafik, herunder evt. afhjælpende foranstaltninger i forhold til bussernes fremkommelighed.

  At der hurtigst muligt sker almindelige, driftsmæssige tilpasninger i forhold til det eksisterende rutenet med henblik på at begrænse den økonomiske ubalance.

  At der senest i forbindelse med den kommende trafikplanlægning sker en yderligere tilpasning af den regionale busdrift, jf. de regionale principper, så der genskabes økonomisk balance i forhold til den økonomiske ramme til regional busdrift.

  Preben Friis-Hauge deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/103
  10. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for Regional Udvikling den 05-12-2017

  Intet.

  Preben Friis-Hauge og Simon Hempel-Jørgensen deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 13-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap