Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilUdvalget for miljø, jordforurening og råstofferpilUdvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 13. december 2017

Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer - Referat - 13. december 2017

Mødedato
13-12-2017 kl. 13:00 - 16:00

Mødested
Mødeværelse 3

Deltagere
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Peter Christensen, A
 • Preben Jensen, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • William Jensen, A

 • Afbud

  Luk alle punkter Referat


  1. Ansøgning om råstofindvinding på Fanø
  2. Orientering om pesticid-partnerskab
  3. Orientering om status for Shells havneterminal i Fredericia
  4. Orientering om aktuelle sager
  5. Eventuelt


  Sagsnr. 17/20715
  1. Ansøgning om råstofindvinding på Fanø
  fold dette punkt ind Resume

  Ønaf Entreprenør har den 6. juni 2017 fremsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af 10.000 m3 sand pr. år på 1 ha af stranden på Fanø.

  Det ansøgte areal ligger i sin helhed uden for graveområde i Råstofplan 2016. Administrationen vurderer, at det vil være i strid med råstofplanen at meddele tilladelse til det ansøgte, da indvindingen ikke kan foregå uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser i området, og da råstoffet ikke kan betragtes som særligt værdifuldt.

  Det indstilles derfor, at Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer beder administrationen meddele et afslag til tilladelse til råstofindvinding på det ansøgte areal.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der er fremsendt en ansøgning om tilladelse til indvinding af sand på 1 ha af stranden på Fanø. Det ansøgte areal fremgår af bilag 1 (oversigtskort) samt bilag 2 (selve arealet). Der ansøges om tilladelse til indvinding af 10.000 m3 sand årligt, men det forventes af ansøger, at den årlige indvinding kun vil være ca. 1.000 m3. Det er ikke oplyst hvornår indvindingen forventes afsluttet, men tilladelse til indvinding af råstoffer gives som udgangspunkt op til 10 år.

  Der er ansøgt om at grave 0,2 m under nuværende terrænkote i form af en afskrabning af sand fra strandkanten, der oversvømmes igen ved højvande. Der graves ikke i dybden. Det oplyses, at arealet ikke som sådan vil blive efterbehandlet, idet naturlig tilstrømning af sand ved flod og ebbe betyder, at der ikke efterlades permanente terrænændringer.

  Den primære årsag til, at man ønsker at indvinde på Fanø, er at man på den måde har mulighed for lokal forsyning. Det pointeres af ansøger, at en lokal forsyning også forventes at nedbringe lastbiler med færgen mellem Esbjerg og Fanø.

  Det daværende Ribe Amt har i 1999 givet en tilladelse til råstofindvinding på samme matrikel. Tilladelsen udløb i 2004.

  Det ansøgte areal ligger i sin helhed uden for graveområderne i Råstofplan 2016. Det fremgår af retningslinje 6.4.1 i Råstofplan 2016, at der kan meddeles råstofindvindingstilladelser uden for de udlagte graveområder, såfremt denne kan gives uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser og:

  · hvis der søges om forlængelse eller udvidelse af en eksisterende gravetilladelse,

  · hvis der søges om udnyttelse af restforekomster,

  · ved indvinding af et sjældent eller særligt værdifuldt råstof,

  · ved kortvarig indvinding i forbindelse med større vejprojekter

  Regionen vurderer i denne sag, at der ikke er nogle af de ovenstående fire forudsætninger der er opfyldt. Der findes ikke en gældende tilladelse, som enten kan forlænges eller udvides. Der er ikke tale om udnyttelse af restforekomster. Slutteligt er der ikke tale om indvinding af et sjældent eller særligt værdifuldt råstof i Region Syddanmark.  Administrationen bemærker, at der ikke er anden form for indvinding på Fanø, hvorfor indvindingen kan betragtes som værende værdifuld på selve Fanø, der ikke er brofast med fastlandet. Administrationen vurderer imidlertid, at råstoffet ikke kan betragtes som særligt værdifuldt i Region Syddanmark, idet råstoffet kan findes på fastlandet eller ved indvinding fra havet.

  Ud fra retningslinjen fremgår det endvidere, at eventuelle tilladelser ikke må tilsidesætte andre væsentlige interesser. Den ansøgte indvinding ligger inden for klitfredningslinjen samt inden for Natura 2000 området Vadehavet.

  Det er Kystdirektoratet (KDI) der er myndighed for klitfredningslinjen, og de har derfor været adspurgt i denne sag. KDI har i deres høringssvar pointeret at klitfredningsbestemmelserne administreres restriktivt. Endvidere har de vurderet, at der i denne sag ikke er særlige forhold der kan begrunde en råstoftilladelse, og det vil derfor være vanskeligt at opnå dispensation fra klitfredningen. KDI har også vurderet, at der ud fra et kystteknisk synspunkt ikke er problemer i forhold til en eventuel indvinding, da der løbende sker aflejring på arealet.

  Det er regionen, der er myndighed for Natura 2000 områderne i råstofsager. Natura 2000 områderne udpeges med baggrund i habitatreglerne. Habitatreglerne er naturbeskyttelsesregler, som bygger på forbudsbestemmelser. Deres fokus er således biologiske og økologiske faktorer. Modsat fx råstofreglerne, hvor der findes en lovhjemlet hensynsafvejning. Umiddelbart vurderes det, at Natura 2000 udpegningen i sig selv er en væsentlig interesse.

  En eventuel sagsbehandling med henblik på at give gravetilladelse vil bl.a. indebære en væsentlighedsvurdering ift., om Natura 2000-området påvirkes væsentligt. Hvis denne vurdering viser, at det ansøgte kan have en væsentlig påvirkning, er der krav om at udarbejde en konsekvensvurdering, hvori det vurderes om Natura-området vil skades. Kan en eventuel skade ikke afvises, må der meddeles afslag på ansøgningen.

  Sideløbende hermed skal regionen igennem en screeningsafgørelse vurdere, om ansøger skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport (VVM), og en eventuel råstoftilladelse skal samordnes med Kystdirektoratet (KDI). KDI skal både give en dispensation til berigtigelsen af matriklen inden for klitfredningen og til selve råstoftilladelsen inden for klitfredningen.

  Fanø Kommune har i deres høringssvar oplyst, at de finder det ønskeligt at der gives tilladelse til råstofindvinding, hvor der dagligt tilføres nyt sand til stranden. Kommunen finder, at dette vil bidrage positivt til begrænsning af råstofindvindingen fra grusgrave, og de mindre transportafstande vil reducere udledningen af kulilte fra lastbiler og færger. Der er ikke modtaget høringssvar fra Sydvestjyske Museer.

  Samlet set finder administrationen, at det vil være i strid med råstofplanen at meddele tilladelse til det ansøgte, da ingen af forudsætningerne i retningslinje 6.4.1. er opfyldt, samt at der ved en eventuel tilladelse tilsidesættes væsentlige interesser.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At der udarbejdes et afslag til indvinding på det ansøgte areal, der ligger uden for de udlagte graveområder i Råstofplan 2016.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-12-2017

  Udvalget anmodede på baggrund af, at Fanø er ikke-brofast, administrationen om at undersøge nærmere om en indvindingstilladelse vil kunne gives, jf. Råstofplanens retningslinie 6.4.1., herunder uden at tilsidesætte andre væsentlige interesser.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/163
  2. Orientering om pesticid-partnerskab
  fold dette punkt ind Resume

  Administrationen giver en orientering om pesticid-partnerskaber.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning.

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-12-2017

  Orienteringen blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 14/43579
  3. Orientering om status for Shells havneterminal i Fredericia
  fold dette punkt ind Resume

  Administrationen orienterer om status for situationen på Shells havneterminal efter det politiske følgegruppemøde den 21. juni 2017, herunder tidsplan for det videre arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:

  At orienteringen tages til efterretning

  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-12-2017

  Orienteringen blev taget til efterretning.


  Sagsnr. 17/163
  4. Orientering om aktuelle sager
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-12-2017

  Administrationen orienterede om:

  ·         Møde afholdt af indvinder med naboer mv. ved Viuf og Almind om gravetilladelse i Viuf1 . Der efterbehandles til natur.  

  ·         Brev til miljø- og fødevareministeren om arbejdet med klæg til digerne i et samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne i Vadehavet. 

  ·         Overvejelser om at lave en handleplan 3 for forureningen i Grindsted.


  Sagsnr. 17/163
  5. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer den 13-12-2017

  Formanden takkede udvalget og administrationen for et godt samarbejde.

  Udvalget takkede formanden og administrationen for deres arbejde. 


  Siden er sidst opdateret 15-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |