Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilInnovationsudvalgetpilInnovationsudvalget - Referat - 14. december 2017

Innovationsudvalget - Referat - 14. december 2017

Mødedato
14-12-2017 kl. 15:00 - 16:30

Mødested
Mødelokale 2

Deltagere
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Sonny Berthold, V
 • John Lohff, C
 • Bjarne Jensen, O
 • Peder Hvejsel, V
 • Henning Ravn, V
 • Andrea Terp, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Peter Christensen, A

 • Afbud
 • John Lohff, C
 • Peter Christensen, A

 • Luk alle punkter Referat


  1. Indplacering af Steno Diabetes Center i Kløvervænget 10
  2. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2018
  3. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for sundheds- og velfærdsinnovation
  4. Afrapportering af midler til Offentlig Privat Innovation
  5. Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvt. 2017
  6. 23. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2017
  7. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  8. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  9. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  10. Siden sidst
  11. Eventuelt
  12. LUKKET PUNKT - Rapportering Kolding Sygehus
  13. LUKKET PUNKT - Nyt OUH


  Sagsnr. 17/27590
  1. Indplacering af Steno Diabetes Center i Kløvervænget 10
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet godkendte den 22. august 2016 visionen for Steno Diabetes Center Odense (SDCO) som ramme for det videre samarbejde om konkretisering. Derudover godkendte Regionsrådet den 27. februar 2017 etablering af en byggeorganisation, som organisatorisk blev forankret i Projektorganisationen for Nyt OUH.

  Som en del af kontrakten forpligtes regionen på primo 2018 at etablere rammer til opstart og foreløbig placering af centret frem til indflytning i den nye bygning på Nyt OUH.  

  Der foreslås indplacering af Steno Diabetes Center i faciliteter beliggende ved eksisterende Odense Universitetshospital, Kløvervænget 10 frem til Steno Diabetes Center Odense står klar ved Nyt OUH

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Der skal ske en begyndende etablering af Steno Diabetes Center ved eksisterende Odense Universitetshospital fra primo 2018 startende med etablering af fysiske faciliteter til patientaktivitet.

  Målet er også for den foreløbige placering, at kunne samle så stor en del af den eksisterende diabetesaktivitet i Afdeling M, sammen med ny patientaktivitet og stab/forskning afledt af Steno Diabetes Center, i samme bygning på eksisterende Odense Universitetshospital. Konkret peges der på samling af aktiviteterne på Kløvervænget 10, etage 3, 4 og 5. Etage 6 rummer i forvejen diabetesaktivitet i Afdeling M.

  Planerne for de forskellige etager er: 
  Etage 3 frigøres til patientaktivitet og indrettes med undersøgelsesrum.

  Etage 5 frigøres til ny stab/forskning.

  Etage 4 bør frigøres for at samle eksisterende diabetes patientaktivitet.

  Kløvervænget 10 er oprindeligt ikke en bygning opført med henblik på klinisk aktivitet. Der vil derfor indledningsvis være behov for en række fælles bygningsarbejder som forberedelse til at rumme en større patientaktivitet. I den sammenhæng bemærkes specielt, at der skal etableres den påkrævede ventilation i undersøgelsesrum, ligesom elevatorerne skal forsynes med automatik. 

  Udgifterne til den bygningsmæssige renovering af de fysiske faciliteter til Steno Diabetes Center bliver 7,615 mio. kr., heraf går ca. 3,14 mio. kr. til tværgående bygningsforbedringer og ca. 4,5 mio. kr. til renovering af de 4 etager.

  Eventuelle udgifter til udstyr og inventar afholdes inden for eksisterende rammer eller projekter med Steno Diabetes Center.

  Opstart af Steno Diabetes Center i Kløvervænget 10 vil ske henover det kommende år. De nuværende aktiviteter vurderes at kunne indplaceres inden for OUH/Svendborg’s eksisterende bygningsmasse. Udflytningsprojektet skal nærmere planlægges og projekteres. Der er i anlægsbudgettet afsat lidt midler til genhusning af de nuværende funktioner, men den nærmere projektering vil vise, hvorvidt det er tilstrækkeligt.

  Det er vurderet væsentligt at regionen lever op til kontrakten med en hurtig opstart af Steno Diabetes Centret i midlertidige rammer, hvorfor sagen forelægges allerede nu før de endelige afledte genhusningsudgifter kendes.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At byggeprogram vedr. nødvendige, bygningsmæssige tilpasninger med henblik på at huse midlertidige faciliteter til Steno Diabetes Center Odense på OUH frem til 2023 godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 7,615 mio. kr. (indeks 143,1) til formålet som tillæg til den meddelte bevilling til byggeorganisation for Steno Diabetes Center Odense.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 7,615 mio. kr. hertil, heraf 4,3 mio. kr. i 2017, i første omgang finansieret af konsolideringsrammen, anlæg. Beløbet tilbageføres til rammen, når de budget- og bevillingsmæssige konsekvenser af tilskuddet fra Novo Nordisk Fonden er indarbejdet.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/40862
  2. Udvendig bygningsvedligeholdelse på sundhedsområdet i 2018
  fold dette punkt ind Resume

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. Udmøntningen af puljen i 2018 på 31,637 mio. kr. forelægges til godkendelse.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På sundhedsområdets driftsbudget er der afsat en årlig pulje til udvendig bygningsvedligeholdelse af regionens somatiske og psykiatriske sygehuse. I samarbejde med de tekniske chefer på sygehusene har regionens bygningsafdeling foretaget den årlige bygningsgennemgang med henblik på at udmønte puljen for 2018. Puljen er på 31,637 mio. kr. i 2018. Regionens bygninger på sundhedsområdet udgør ca. 933.000 m2.

  Ved bygningsgennemgangen og prioriteringen er der i henhold til gældende retningslinjer fokuseret på udbedring af forhold, der relaterer sig til sikkerhed, tæthed, energiforbrug og sikring mod nedbrydning af konstruktioner. Der udføres så vidt muligt konstruktionsforbedringer, således at nye bygningsdele opfylder nugældende isoleringskrav m.v. Retningslinjerne for arbejdet med den systematiske vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm fremgår af ”Oplæg til organisering af udvendig vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm”, som er godkendt af Regionsrådet i februar 2007.

  På den baggrund er der udarbejdet en prioriteret liste over behovene for udvendig bygningsvedligeholdelse i 2018. Overordnet set foreslås puljen udmøntet således:

  2018

  Pulje, udvendig bygningsvedligehold

  Mio. kr.

  Almindelig bygningsvedligeholdelse

  6,00

  Større vedligeholdelsesprojekter

  24,70

  Uforudseelige udgifter & 5-års eftersyn

  0,94

  I alt

  31,64

  Større vedligeholdelsesprojekter omfatter primært fortsættelsen af facadeudskiftningen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, som afsluttes i 2018. Endvidere fortsætter to tagrenoveringsprojekter på sygehusene i henholdsvis Svendborg og Kolding. Udskiftningen af gamle vinduer på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg fortsætter også. Som nævnt i forbindelse med udmøntningen af puljen for 2017, jf. Regionsrådets møde den 19. december 2016, igangsættes i 2018 en efterisolering af facader på Sygehus Lillebælt i Kolding. 

  Det vurderes, at puljen sikrer en tilfredsstillende udvendig vedligeholdelse af sundhedsområdets bygninger, og at ca. 90 % af bygningsmassen vil have et middel vedligeholdelsesniveau eller derover ved udgangen af 2018.

  I bilagene findes en oversigt over indholdet af de prioriterede større og almindelige vedligeholdelsesprojekter.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At udmøntningen af puljen til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2018 godkendes.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/26976
  3. Orientering om OPI-ansøgninger til Vækstforum inden for sundheds- og velfærdsinnovation
  fold dette punkt ind Resume

  Formandskabet for Syddansk Vækstforum besluttede på sit møde den 7. november 2017 at give tilsagn til to projekter inden for forretningsområdet sundheds- og velfærdsinnovation under Syddansk OPI-pulje.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  PLUMA robot test (Patient, Lifting, Utility and Moving semi-Autonomous robot)

  Ansøger og partner: Multi Tower Company IVS, Projekt Universitetshospital Køge, Odense Universitetshospital samt Syddansk Universitet.

   

  Kort resumé:
  Virksomheden Multi Tower Company vil i projektet teste og videreudvikle en forflytnings- og genoptræningsrobot, bl.a. om løsningen med hensyn til funktion, sikkerhed, komfort og økonomi er et alternativ til loftslifte, mobile lifte og bækkenstole m.v. i hospitalsdriften.

  Virksomheden har gennem et forstudie i samarbejde med Projekt Universitetshospital Køge udviklet en helt ny forflytningsteknologi, som er målrettet patientstuer og tilknyttede forflytningssituationer på hospitaler. Løsningen er en semi-autonom robotløsning, der kan bruges til forflytning og genoptræning ved sengen og ved gangbesvær. Robotten forventes produceret i en ”single-room” variant samt i en ”multi-room” variant og ligner i driftsklar position en firkantet tårn på hjul, mens den i hvileposition kan køres ned til størrelsen af en stor kuffert. Løsningen består også af et nyudviklet sejl, der sammen med ”tårnet” muliggør forflytning af halvsidelammede eller til mere værdig løft af bariatriske patienter.

  I projektet skal robotløsningen testes i samarbejde med bl.a. klinikere og borgere på såvel Projekt Universitetshospital Køge som OUH. I alt vil 49 personer blive inddraget i afprøvningen, der vil foregå over 2 måneder på hvert af de deltagende hospitaler.

  Det er kun godt et år siden, at virksomheden blev etableret som en spin-out fra Odense-virksomheden Blue Ocean Robotics, der forsat er i ejerkredsen. Til gengæld kan virksomheden trække på moder-virksomheden, og produktet vurderes at være meget innovativt.

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

  Omsætningsvækst

  6 mio. kr.

  501 mio. kr.

  Jobvækst

  4 ansatte

  100 ansatte

  Økonomi:
  Det samlede budget er på 1.145.771 kr. Heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI-pulje på 859.328 kr., mens 286.443 kr. er egenfinansiering.

   

  VR Buddies
  Ansøger og partner: Tutee Aps, Welfare Denmark ApS, Børneafdelingen Sydvestjysk Sygehus samt Syddansk Universitet.

  Kort resumé:
  Virksomhederne Tutee og Welfare Denmark vil i projektet teste og videreudvikle en fleksibel læringsplatform, der vil kunne gavne indlagte langtidssyge eller kronisk syge børn ved anvendelse af ny teknologi i undervisningen.

  Løsningen består af en fleksibel elektronisk læringsplatform, der i kombination med en Virtual Reality-brille og et 360-graders kamera muliggør, at indlagte børn kan fastholde deres faglige og sociale tilknytning til klassen. Kameraet skal kontinuerligt filme og streame i realtid fra klasseværelset eller gruppearbejdet.

  Virksomheden har efter en tidligere investering fra Syddansk OPI-pulje bragt en online læringsplatform på markedet og har således teknisk erfaring med den del af løsningen samt kommerciel erfaring. Samarbejdspartneren Welfare Denmark har kommerciel erfaring med Virtual Reality.

  Under forudsætning af at testforløbet forløber godt, vurderer virksomheden at opnå følgende effekter:

  1 år efter projektet

  I alt 5 år efter

  Omsætningsvækst

  20,3 mio. kr.

  33,2 mio. kr.

  Jobvækst

  1 ansat

  7 ansatte

  Økonomi:
  Det samlede budget er på 1.806.580 kr. heraf er der søgt om medfinansiering fra Syddansk OPI-pulje på 1.354.935kr., mens 451.645 kr. er egenfinansiering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  Til orientering.

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/35770
  4. Afrapportering af midler til Offentlig Privat Innovation
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  I budgetaftale 2017 for Region Syddanmark blev der afsat 8,6 mio. kr. årligt til fortsat finansiering af Offentlig Privat Innovation (OPI) i Syddansk Sundhedsinnovation. Midlerne er finansiering med 8,3 mio. kr. fra Regional Udvikling og 0,3 mio. kr. fra sundhedsområdet. Der afrapporteres en gang årligt for anvendelsen af disse midler, og sagen redegør således herfor.

  Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) er Region Syddanmarks stabsfunktion inden for sundhedsinnovation og arbejder bredt med at omsætte den regionale innovationsstrategi og den regionale erhvervs- og udviklingsstrategi til værdiskabende handlinger. Sygehusene, de sociale centre og det præhospitale område understøttes i at udvikle ydelser og services, så de modsvarer nuværende og fremtidige udfordringer i sundhedsvæsenet. Desuden understøtter funktionen den syddanske vækstindsats på sundheds- og velfærdsinnovation.

  SDSIs rolle er at afdække behov og opsamle og formidle viden, som bringes i spil gennem konkrete projektaktiviteter i samarbejde med driften og i offentlig private innovationssamarbejder. Endvidere har SDSI en central funktion i at understøtte og deltage i konkrete aktiviteter inden for OPI, herunder udviklingsprojekter.

  SDSI anvender midlerne inden for en række forskellige områder, der på forskellig vis understøtter offentlig privat innovation i Region Syddanmark.
  Det er områder som:

  • Forudsætninger/rammer for OPI.
  • Videncenter.
  • Projektaktiviteter.
  • Formidling/branding.

  Forudsætninger/rammer for OPI
  Midlerne anvendes til at finansiere, at SDSI har en administrativ organisation til at understøtte og skabe rammerne for det virksomhedsrelaterede arbejde. Dette indbefatter elementer som eksempelvis ledelse, sekretariat, udvalgsbetjening og kommunikation. Dertil kommer, at midlerne anvendes til at finansiere driften af 1.900 m2 innovationsfaciliteter i forskerparken i Odense, der anvendes til test og udvikling.

  Videncenter
  Midlerne anvendes til SDSIs funktion som videncenter på området. Konkret er det blandt andet elementer som metodeudvikling og kompetenceudvikling, således at sygehuse og virksomheder bliver mødt af kompetent vejledning og sparring. Det indbefatter også, at der arbejdes på at identificere og formidle viden om behov fra driften/sygehusene til virksomheder via eksempelvis klyngeorganisationen Welfare Tech og andre erhvervsfremmeorganisationer.

  Projektaktiviteter
  En stor andel af SDSIs aktiviteter indeholder forskellige former for virksomhedsinvolvering, hvorigennem virksomhederne opnår viden om sygehusenes behov og dermed mulighed for - på kvalificeret vis - at udvikle produkter målrettet dette. Aktiviteterne er ofte eksternt finansieret via forskellige fonde, hvor der fordres medfinansiering, eller hvor SDSIs omkostninger ved at deltage ikke dækkes fuldt ud.

  Midlerne til OPI anvendes derfor også til at finansiere disse omkostninger samt udgifter til projektunderstøttende aktiviteter som eksempelvis porteføljestyring/ledelsesinformation.

  Formidling/branding
  SDSIs innovationshaller er et eftertragtet mødested for OPI-samarbejde. Således er der i 2017 per medio november gennemført 33 danske og udenlandske delegationsbesøg med 435 deltagere. Aktiviteterne rummer alt fra INTERREG over ministerielle/styrelsesbesøg til virksomheder, branchenetværk og uddannelsesinstitutioner – ofte beslutningstagere på højt politisk eller administrativt niveau. Besøgene bidrager til at brande Region Syddanmarks indsats inden for sundhedsinnovation og OPI og giver adgang til netværk, der kan anvendes eksempelvis til at igangsætte fælles aktiviteter.

  Udvalgte eksempler på konkrete OPI-indsatser
  I 2017 har SDSI blandt andet fokuseret på:

  ·       Understøtte gennemførelsen af vidensfestivalen WHINN (Week of Health and INNovation) gennem arrangementer, stand, debatmøde, guidede ture, planlægning og koordinering. WHINN havde i 2017 2.423 unikke deltagere fra 40 lande – både virksomheder og offentlige parter.

  ·       Ansøgningsaktiviteter (funding) samt medfinansiering af SDSIs deltagelse i konkrete OPI-projektaktiviteter. Eksempler herpå er dansk-tysk samarbejde om robotteknologi i plejesektoren (HealthCat, Interreg 5), udvikling og afprøvning af sundheds- og velfærdsteknologier målrettet mennesker med demens (Demantec, Interreg 5), udvikling af velfærdsteknologi til behandling hjemmefra  (Patient@home, Styrelsen for Forskning og Innovation og  Region Syddanmark/ Syddansk Vækstforum), styring Af Robotiseret Transport (START-projekt, Syddansk OPI-pulje) med flere.

  ·       Facilitering af strategiske samarbejdsaftaler med virksomheder.

  Fremadrettede aktiviteter
  Syddansk Vækstforum har afsat midler til udvikling af koncept for et nationalt besøgscenter inden for sundheds- og velfærdsinnovation i Forskerparken i Odense. Der er indledt dialog med Healthcare Denmark om mulighederne for at etablere besøgscenteret i dele af SDSIs faciliteter. I samspil med besøgscenteret på Nyt OUH forventer SDSI således at bidrage til at tiltrække og involvere relevante internationale virksomheder i sundhedsinnovationsarbejdet.

  Sagen forelægges Regionsrådet til orientering.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  Til orientering.

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 10/15339
  5. Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvt. 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Projektstatus på sygehusbyggerier 3. kvartal 2017.

  2. kvartal 2017
  I forhold til 1. kvartal 2017 er det de samme projekter med opdateret status.

  3. kvartal 2017
  Beskrevne projekter:

  1. Generalplan Svendborg.
  2. Generalplan Vejle.
  3. Masterplan Sygehus Lillebælt, Kolding.
  4. P-hus Kolding.
  5. Fase 2, Sønderborg.
  6. Ambulatorietorv, Sønderborg.
  7. Oversigt over projekter, der mangler godkendelse af anlægsregnskab i Regionsrådet.
  8. Oversigt over afsluttede byggerier.

  Udbygning af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg fremgår af særskilt rapportering sammen med kvalitetsfondsprojekterne.

  Status forelægges Innovationsudvalget kvartalsvis.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  Til orientering.

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/12015
  6. 23. rapportering for udbygningen af Esbjerg Sygehus for 3. kvartal 2017
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet har besluttet, at der skal ske en periodisk rapportering til Regionsrådet om fremdriften i Region Syddanmarks store sygehusbyggerier.

  Denne sag indeholder rapporteringen for 3. kvartal 2017 for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Rapporteringen følger rammerne for kvalitetsfondsprojekter, der er fastsat af Sundheds- og Ældreministeriet. Kvartalsrapporten sendes ikke til ministeriet, idet udbygningen af Esbjerg Sygehus ikke modtager finansiering fra Kvalitetsfonden.

  Generalplanen for udbygningen af Esbjerg Sygehus forventes fortsat gennemført inden for den fastsatte økonomi, tid og kvalitet.

   

  Fase 1
  Generalplanens Fase 1 er hovedsageligt gennemført. Således blev den Fælles Akutmodtagelse (FAM) taget planmæssigt i brug i maj 2016. Der udestår et projekt til etablering af ambulatorie og forskningsklynge, som forventes færdiggjort og taget i brug i 4. kvartal 2017. Ibrugtagningen vil strække sig ind i januar 2018 af hensyn til at kunne opretholde patientbehandlingen i flytteperioden.

   

  Fase 2 – ny sengebygning
  Status for Fase 2 – ny sengebygning rapporteres uændret gul vedrørende tid. Økonomi og kvalitet rapporteres fortsat som grøn. Byggeriet er fortsat forsinket, men situationen er forbedret siden seneste rapportering. Totalentreprenøren oplyser fortsat, at projektet vil blive afsluttet i 2. kvartal 2019 i overensstemmelse med kontrakttidsplanen, men senere end tidligere forventet. Totalentreprenøren har siden seneste rapportering etableret råhuset i fuld højde og har overholdt den sanktionsgivende mellemtermin ”Lukket råhus” pr. 21. november 2017. Bygherre har forsat skærpet opmærksomhed omkring fastholdelse af tidsplanen.

   

  Fase 3
  Fase 3 omfatter etablering og tilpasning af ambulant og dagkirurgisk kapacitet i bygningerne 02, 11 og 12. Sydvestjysk Sygehus forventer at kunne fremlægge byggeprogram med indstilling til Regionsrådet om at give anlægsbevilling til projektet i 1. kvartal 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

   

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Til orientering.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  Til orientering.

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/10207
  7. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvis rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring og Det Tredje Øje-rapportering (DTØ), indeholdende projektchefens bemærkninger til vurderingen.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende materialet til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Status på Nyt OUH
  Økonomi, tid og kvalitet rapporteres uændret grøn med de tiltag som regionsrådet besluttede den 24. oktober 2016 og den 19. december 2016, samt den fremdrift som de igangværende delprojekter har.

  De indledende arbejder (DP01) på byggegrunden er udført, på nær asfaltarbejdet som afleveres sammen med DP02 i 2018. Aflevering til Odense Letbane er sket den 1. november 2017.

  Byggemodningen (DP02) består af 3 udbud, byggemodning, belysning og rør. Der har været en del nedbør, så der er varslet vejrlig på råjorden, og der har været udfordringer med rørarbejdet. Dette har medført, at tidsplanen er ændret til aflevering i august 2018, hvilket ikke har indflydelse på den endelige aflevering i 2022, da det fremskudte projekt ikke ligger på den kritiske vej. Licitation på belysningsdelen forventes afholdt primo 2018.

  For Vidensaksen (DP03) og behandlings- og sengeafsnit (DP04) har der været afholdt tre dialogmøder med de tre tilbageværende totalentreprenører. Udbudsmaterialet er sendt ud den 1. november 2017 og svarfrist for udbuddet er den 4. december 2017.

  Anmodninger om prækvalifikation på klyngerne (DP05 – DP08) fra fire totalentreprenører blev modtaget den 12. oktober 2017. Tre totalentreprenører ønskede at blive prækvalificeret til alle 4 klynger, mens 1 totalentreprenør ønskede at blive prækvalificeret til DP05 og DP08.

  Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Innovationsudvalget vil få en orientering om risikoarbejdet på Nyt OUH på mødet den 14. december af Projektorganisationen for Nyt OUH.

  Det Tredje Øje
  Det Tredje Øje (DTØ) rapporten indeholdende projektdirektørens kommentarer har haft fokus på processen for den konkurrenceprægede dialog og de dialogmøder, som er afholdt mellem Nyt OUH og tilbudsgiverne på DP03 og DP04.

  Rapportens anbefalinger vedr. udbudsproces drejer sig om dialogmøder, incitamentsmodeller, bygherreleverancer og tilbudsproces. Endvidere indeholder rapporten anbefalinger vedr. brugerrelationer, risiko- og økonomistyring. Endelig indeholder rapporten projektledelsens feedback på de 11 nye anbefalinger på de ovenfor nævnte områder.

  Projektledelsen er enig i vigtigheden af disse anbefalinger. Projektledelsen har på mange måder allerede indrettet sig på og taget højde for disse og vil fortsætte dette fokus fremadrettet.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH forelægges hermed til godkendelse med henblik på at fremsende rapporten til Sundheds- og Ældreministeriet.

  Innovationsudvalget har tidligere efterspurgt en oversigt over beslutninger vedrørende Nyt OUH-projektet, og til orientering er derfor vedlagt en beskrivelse af beslutningerne fordelt på tid, funktionalitet, økonomi og andet.  

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/9508
  8. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til Regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa forelægges til godkendelse med henblik på fremsendelse til ministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet
  Projektet i Aabenraa er inddelt i to faser, hvoraf Fase 1 blev taget i brug i efteråret 2014, og regnskabet blev lukket i 2015.

  Fase 2 gennemføres inden for de fastlagte overordnede rammer i tidsplanen, som blev godkendt af Regionsrådet den 29. februar 2016. I forbindelse med indgåelse af hovedentreprisekontrakt i april 2017 blev der inden for rammerne af tidsplanen udarbejdet en mere detaljeret hovedtidsplan, som projektet følger.

  Byggeriet af Fase 2 blev igangsat i sommeren 2017. Der er etableret nye parkeringspladser. Ombygninger til vagtværelser og etablering af ny ambulancehal er færdig, og var en forudsætning for igangsætning af byggeriet af den nye sengebygning.

  Udgravningen til den nye sengebygning er påbegyndt. Som følge af blandt andet meget nedbør siden opstart af Fase 2-byggeriet, som har besværliggjort jordarbejdet, har hovedentreprenøren varslet 25 dages tidsfristforlængelse for det næste halve års arbejder, frem til april 2018. Varslingen om tidsfristforlængelse er under vurdering af regionen og dens rådgivere i forhold til antal berettigede dage. Om og i givet fald hvor meget det vil påvirke ibrugtagningen af sengebygningen og færdiggørelsen af det samlede projekt ultimo 2020 er endnu for tidligt at fastslå. En eventuel forsinket aflevering på de varslede op til 25 dage vil fortsat være inden for rammerne af den af Regionsrådet godkendte tidsplan, hvorfor tid fortsat rapporteres ”grøn”.          

  Økonomien er fortsat inden for budgettet, og kvaliteten er uforandret.

  Statusmarkeringen i kvartalsrapporten for tid, økonomi og kvalitet er derfor fortsat grøn.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/12014
  9. Rapportering nr. 28 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding
  fold dette punkt ind Resume

  Den revisorpåtegnede rapportering for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges til regionsrådets godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Region Syddanmark skal kvartalsvist rapportere til Sundheds- og Ældreministeriet om status på de kvalitetsfondsprojekter, som har fået godkendt udbetalingsanmodning. Kvartalsrapporterne skal indsendes til ministeriet sammen med en revisorerklæring, en ledelseserklæring, en uvildig risikovurdering, samt projektchefens bemærkninger til den uvildige risikovurdering.

  Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding forelægges hermed til godkendelse med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Revisorerklæringen indeholder ingen supplerende oplysninger.

  Status på projektet
  Der er foretaget officiel indvielse af Kolding Sygehus den 24. november 2016 for at markere, at de væsentligste dele af kvalitetsfondsprojektet, det vil sige den Fælles Akutmodtagelse (FAM) og den nye sengebygning, er afleveret til sygehusdrift og taget i brug. Fredericia Sygehus er solgt og overdraget til Fredericia Kommune.

  Økonomien for det samlede projekt rapporteres uændret i gul. Projektet har et reduceret, men stadig positivt resultat af slutstadevurderingen. Den primære økonomiske risiko består i, hvordan de uafklarede tvister falder ud.

  Projektet rapporterer en færdiggørelsesgrad for hele projektet på 97 %. Der udestår nu færdiggørelse af Fase 4 projekter, samt mangeludbedring vedrørende Fase 3.

  Sygehus Lillebælt forventer at kunne aflægge regnskab for kvalitetsfondsprojektet samtidig med årsregnskabet for Region Syddanmark for 2017.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at Innovationsudvalget indstiller til Regionsrådet:

  At rapporteringen for 3. kvartal 2017 for kvalitetsfondsprojektet i Kolding godkendes med henblik på fremsendelse til Sundheds- og Ældreministeriet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 06-12-2017

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Preben Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/579
  10. Siden sidst
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  -

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/579
  11. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  Risikostyring, Nyt OUH:

  Direktør Torben Hedegaard Jensen, OUH, orienterede om risikostyring på Nyt OUH.

  FAM, Aabenraa:

  Afdelingschef Torben Kyed Larsen orienterede om status for FAM, Aabenraa Sygehus, jf. Innovationsudvalgets møde den 14. november 2017.

   

  Formanden takkede for samarbejdet.

   

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  12. LUKKET PUNKT - Rapportering Kolding Sygehus
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  -

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr.
  13. LUKKET PUNKT - Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017

  -

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 15-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |