Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilKontaktforum for handicappilKontaktforum for Handicap - Referat - 14. december 2017

Kontaktforum for Handicap - Referat - 14. december 2017

Mødedato
14-12-2017 kl. 14:00 - 16:00

Mødested
Regionshuset, mødelokale 3, Damhaven 12, Vejl

Deltagere
 • Bente Gertz, A
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Ida Damborg, F
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ole Lennart Hansen
 • Anita Fjerbæk
 • Børge Larsen
 • Tina Brandt Jensen
 • Ib Poulsen

 • Afbud
 • Ida Damborg, F
 • Holger Gorm Petersen, D
 • Anita Fjerbæk

 • Luk alle punkter Referat


  1. Godkendelse af referat fra møde 21. september 2017
  2. Den Syddanske Forbedringsmodel på Socialområdet
  3. Orientering om Vidensteam for Velfærdsteknologi
  4. Udpegning af medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité
  5. Status og evaluering Kontaktforum for Handicap
  6. Brugerfora 2018 - tidsplan og proces
  7. Gensidig orientering
  8. Eventuelt


  Sagsnr. 17/84
  1. Godkendelse af referat fra møde 21. september 2017
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 14-12-2017

  Godkendt.

  Holger Gorm Petersen, Anita Fjerbæk og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/28589
  2. Den Syddanske Forbedringsmodel på Socialområdet
  fold dette punkt ind Resume

  Leder af forbedringsteamet Peter Dalsgaard Karlsen vil give en orientering om arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

   

  Det sociale område har udvalgt nogle strategiske indsatsområder:

  • Et socialområde
  • Vækst i fagligheden
  • Den Syddanske Forbedringsmodel

  Udgangspunktet er, at borgeren er i centrum. Det betyder, at forbedringer i det daglige arbejde må være drevet af et ønske om at kvalificere vores tilbud til borgeren. Arbejdet med forbedringsmodellen er et kulturprojekt med fokus på, hvad der giver værdi for borgeren. Vi inviterer borgerne og samarbejdspartnere til at medvirke. Der er iværksat et stort uddannelsesprojekt hvor man introduceres til de metoder og tilgange, der har fokus på at skabe forbedringer for borgerne.

  Kontaktforum for Handicap vil blive orienteret om indhold, organisering og indhøstede erfaringer.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 14-12-2017

  Orientering om Den Syddanske Forbedringsmodel, herunder om tilpasning til socialområdet, lederuddannelse og kulturændring, flow, spild og forbedringsworkshops samt om inddragelse af brugere og pårørende. Drøftedes. Oplæg vedhæftet.

  Holger Gorm Petersen, Anita Fjerbæk og Ida Damborg deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/28589
  3. Orientering om Vidensteam for Velfærdsteknologi
  fold dette punkt ind Resume

  Orientering om Vidensteamets arbejde.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  En del af det strategiske ledelsesgrundlag på det sociale område er udmøntet i en række strategier. Her kan nævnes:

  • Vækst i fagligheden
  • Et Socialområde
  • Skabe en forbedringskultur
  • Tværsektorielt samarbejde

  Udførelse af strategierne sker blandt andet gennem nedsættelsen af Vidensteams. Vidensteamet for Velfærdsteknologi er besat af medarbejdere på tværs af centrene.

  Teamet skal være med til at skabe dialog om implementering af ny teknologi på tværs af det sociale område i regionen.

  Et andet af teamets formål er at drøfte og dele viden om udfordringer samt muligheder og erfaringer med teknologier i hverdagspraksis på de forskellige centre. Ud fra disse drøftes det i teamet, hvilke relevante øvrige aktører der skal inddrages.

  Teamets formand Betina Sand, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi vil give en orientering om teamets arbejde.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 14-12-2017

  Projektchef Dorte Dalkjær orienterede om Vidensteamets arbejde. Drøftedes, herunder koordinering af velfærdsteknologi på tværs af region og kommuner. Oplæg vedhæftet.

  Holger Gorm Petersen, Anita Fjerbæk, Ida Damborg og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 17/32338
  4. Udpegning af medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité
  fold dette punkt ind Resume

  Kontaktforum Handicap anmodes om at udpege et medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité, der mødes i marts 2018.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Baggrund
  Regionsrådet vedtog den 23. februar 2015 en frivillighedsstrategi, der skal udbygge samarbejdet med de frivillige, som via deres indsats kan skabe værdi for patienter og borgere.

  I forlængelse af frivillighedsstrategien godkendte Regionsrådet den 22. juni 2015 indstiftelsen af en frivillighedspris på 50.000 kr. samt en pris på 10.000 kr. for ”Den gode idé” – til et projekt eller idé, der fremmer frivillighed i regionen i løbet af det kommende år.

  Sidste år, blev frivillighedsprisen uddelt den 3. maj 2017. Vindere af prisen på 50.000 kr. blev Headspace, et rådgivningscenter for børn og unge der har det svært. Røde Kors i Esbjerg fik prisen for Den Gode Idé, på 10.000 kr. for deres indsats med at strikke varme, skridsikre sokker til patienter med dårligt blodomløb i benene på Sydvestjysk Sygehus.

  Frivillighedsprisen 2018 uddeles den 25. april.

  Dommerkomité
  Der sammensættes en dommerkomité bestående af otte medlemmer:

  ·Regionsrådet (to medlemmer)

  ·Organisationer med stort frivillig-engagement (ét medlem)

  ·Sundhedsbrugerrådet (ét medlem)

  ·Psykiatrisk Dialogforum (ét medlem)

  ·Kontaktforum for Handicap (ét medlem)

  ·Repræsentant fra sygehus- eller socialområdet (ét medlem)

  ·Pressen (ét medlem).

   

  Komitéen får indstillinger til priserne tilsendt primo marts 2018 og mødes ultimo marts 2018 og afgør, hvem der skal nomineres, og hvem der skal vinde priserne.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles:


  At Kontaktforum for Handicap udpeger et medlem til Frivillighedsprisens dommerkomité. 

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 14-12-2017

  Kontaktforum for handicap udpegede Børge Larsen.

  Holger Gorm Petersen, Anita Fjerbæk, Ida Damborg og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  5. Status og evaluering Kontaktforum for Handicap
  fold dette punkt ind Resume

  Der gøres status på arbejdet i Kontaktforum for Handicap 2017.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På mødet gøres status på arbejdet i Kontaktforum for Handicap 2017, herunder medlemmernes vurdering af opgaver og indsats.

  Kontaktforum for Handicap har peget på følgende mulige emner til dagsordenen i 2018:

  • Rapport fra det sociale tilsyn (en gang om året)
  • Oversigt over indberettede voldsepisoder
  • Eventuelt invitere/kontakte lokale handicapråd
  • Takststrukturen på det sociale område – status
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 14-12-2017

  Der blev udtrykt stor tilfredshed med arbejdet i kontaktforum for handicap. Der har været gode drøftelser om relevante emner, hvilket også opleves som givtigt i forhold til de lokale handicapråd.

  Forummet foreslår, at det nye kontaktforum for handicap inviterer lokale handicapråd til et temamøde. Endvidere foreslås, at såvel rammeaftale som byggeri sættes på dagsordenen i 2018.

  Holger Gorm Petersen, Anita Fjerbæk, Ida Damborg og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  6. Brugerfora 2018 - tidsplan og proces
  fold dette punkt ind Resume

  Der gives en orientering om tidsplan og proces for nedsættelse af brugerfora i den kommende valgperiode, det vil sige perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Det nye regionsråd beslutter i januar 2018, hvilke brugerfora der skal være i Region Syddanmark i den kommende valgperiode, det vil sige perioden fra 1. januar 2018 til 31. december 2021.

  Med det formål at forberede en stillingtagen ved den nye valgperiodes begyndelse pr. 1. januar 2018 angående organisatorisk og overordnet inddragelse af patienter/brugere og pårørende, har de fire brugerfora i maj 2017 afgivet bemærkninger. De fire nuværende brugerfora er: Patientinddragelsesudvalget, Sundhedsbrugerrådet, Kontaktforum for handicap og Psykiatrisk dialogforum. De fire brugerfora er generelt positive over for den nuværende organisering, dog er der i Patientinddragelsesudvalg og Sundhedsbrugerråd ønske om, at møderne i disse to fora slås sammen.

  Regionsrådet behandlede sagen på sit møde den 25. september 2017. Regionsrådet anbefaler over for det nye regionsråd pr. 1. januar 2018, at der ud over det lovbestemte patientinddragelsesudvalg nedsættes tre regionale brugerfora, Sundhedsbrugerrådet, Psykiatrisk dialogforum og Kontaktforum for handicap, og at udkast til kommissorier godkendes. Se eventuelt uddybning, udkast til kommissorier m.v. i dagsorden til regionsrådsmøde den 25. september 2017, pkt. 15.

  Tidsplan for beslutningen er, at det nye regionsråd på et møde i januar 2018 vil behandle forslag om nedsættelse af brugerfora 2018-2022. Når Regionsrådet har truffet beslutning om, hvilke brugerfora der skal nedsættes, og hvordan de skal sammensættes, vil de berørte patient/bruger- og pårørendeforeninger i februar blive anmodet om at indstille medlemmer til de pågældende brugerfora. Regionsrådet forventes at udpege medlemmer til brugerfora på regionsrådsmødet i marts 2018, således at de første møder i de valgte brugerfora kan holdes i april-maj 2018.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 14-12-2017

  Til orientering.

  Holger Gorm Petersen, Anita Fjerbæk, Ida Damborg og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  7. Gensidig orientering
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 14-12-2017

  Orientering om emner i Kommune Kontakt Rådet (KKR) gennem de seneste fire år.

  Orientering om brugergruppens arbejde med patientstuer ved Nyt OUH.

  Der blev forespurgt om tidspunkt for et lokalt møde for brugerrepræsentanter angående adgangsforhold på Kolding Sygehus. Administrationen undersøger.

  Orientering om økonomien i kommunale og regionale tilbud.

  Holger Gorm Petersen, Anita Fjerbæk, Ida Damborg og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 17/84
  8. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Kontaktforum for Handicap den 14-12-2017

  Intet.

  Holger Gorm Petersen, Anita Fjerbæk, Ida Damborg og Mette Bossen Linnet deltog ikke i sagens behandling.


  Siden er sidst opdateret 15-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |