Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilDagsordner og referaterpilReferater 2017pilForretningsudvalgetpilForretningsudvalget - Referat - 18. december 2017

Forretningsudvalget - Referat - 18. december 2017

Mødedato
18-12-2017 kl. 14:00 - 15:00
 
Mødested
Mødelokale 7
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • John Lohff, C
 • Lasse Krull, C
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Thies Mathiasen, O
 • Bo Libergren, V
 • Sonny Berthold, V
 • Preben Jensen, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø

 • Afbud
   

   

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Indplacering af Steno Diabetes Center i Kløvervænget 10
  2. Status på kunst - Nyt OUH
  3. LUKKET - udbud


  Sagsnr. 17/27590
  1. Indplacering af Steno Diabetes Center i Kløvervænget 10
  fold dette punkt ind Resume
   

  Regionsrådet godkendte den 22. august 2016 visionen for Steno Diabetes Center Odense (SDCO) som ramme for det videre samarbejde om konkretisering. Derudover godkendte regionsrådet den 27. februar 2017 etablering af en byggeorganisation, som organisatorisk blev forankret i Projektorganisationen for Nyt OUH.

  Som en del af kontrakten forpligtes regionen på primo 2018 at etablere rammer til opstart og foreløbig placering af centret frem til indflytning i den nye bygning på Nyt OUH.  

  Der foreslås indplacering af Steno Diabetes Center i faciliteter beliggende ved eksisterende Odense Universitetshospital, Kløvervænget 10 frem til Steno Diabetes Center Odense står klar ved Nyt OUH

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der skal ske en begyndende etablering af Steno Diabetes Center ved eksisterende Odense Universitetshospital fra primo 2018 startende med etablering af fysiske faciliteter til patientaktivitet.

  Målet for den foreløbige placering er også, at kunne samle en stor del af den eksisterende diabetesaktivitet i Afdeling M, sammen med ny patientaktivitet og stab/forskning afledt af Steno Diabetes Center, i samme bygning på eksisterende Odense Universitetshospital. Konkret peges der på samling af aktiviteterne på Kløvervænget 10, etage 3, 4 og 5. Etage 6 rummer i forvejen diabetesaktivitet i Afdeling M.

  Planerne for de forskellige etager er: 
  Etage 3 frigøres til patientaktivitet og indrettes med undersøgelsesrum.

  Etage 5 frigøres til ny stab/forskning.

  Etage 4 bør frigøres for at samle eksisterende diabetes patientaktivitet.

  Kløvervænget 10 er oprindeligt ikke en bygning opført med henblik på klinisk aktivitet. Der vil derfor indledningsvis være behov for en række fælles bygningsarbejder som forberedelse til at rumme en større patientaktivitet. I den sammenhæng bemærkes specielt, at der skal etableres den påkrævede ventilation i undersøgelsesrum, ligesom elevatorerne skal forsynes med automatik. 

  Udgifterne til den bygningsmæssige renovering af de fysiske faciliteter til Steno Diabetes Center bliver 7,615 mio. kr., heraf går ca. 3,14 mio. kr. til tværgående bygningsforbedringer og ca. 4,5 mio. kr. til renovering af de 4 etager.

  Eventuelle udgifter til udstyr og inventar afholdes inden for eksisterende rammer eller projekter med Steno Diabetes Center.

  Opstart af Steno Diabetes Center i Kløvervænget 10 vil ske henover det kommende år. De nuværende aktiviteter vurderes at kunne indplaceres inden for OUH/Svendborg’s eksisterende bygningsmasse. Udflytningsprojektet skal nærmere planlægges og projekteres. Der er i anlægsbudgettet afsat lidt midler til genhusning af de nuværende funktioner, men den nærmere projektering vil vise, hvorvidt det er tilstrækkeligt.

  Det er vurderet væsentligt, at regionen lever op til kontrakten med en hurtig opstart af Steno Diabetes Centret i midlertidige rammer, hvorfor sagen forelægges allerede nu, før de endelige afledte genhusningsudgifter kendes.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Det indstilles, at forretningsudvalget anbefaler regionsrådet:

  At byggeprogram vedrørende nødvendige, bygningsmæssige tilpasninger med henblik på at huse midlertidige faciliteter til Steno Diabetes Center Odense på OUH frem til 2023 godkendes.

  At der meddeles anlægsbevilling på 7,615 mio. kr. (indeks 143,1) til formålet som tillæg til den meddelte bevilling til byggeorganisation for Steno Diabetes Center Odense.

  At der afsættes og frigives rådighedsbeløb på 7,615 mio. kr. hertil, heraf 4,3 mio. kr. i 2017, i første omgang finansieret af konsolideringsrammen, anlæg. Beløbet tilbageføres til rammen, når de budget- og bevillingsmæssige konsekvenser af tilskuddet fra Novo Nordisk Fonden er indarbejdet.

  At koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte økonomiske ramme.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-12-2017
   

  Indstilling tiltrådt.

  Peter Christensen og John Lohff deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-12-2017
   

  Indstillingen anbefales over for regionsrådet.

  Enhedslisten stemte imod.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr. 17/36252
  2. Status på kunst - Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume
   

  Ved beslutning i regionsrådet den 20. januar 2014 blev den nuværende repræsentation i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND udpeget. Kunstudvalget for Nyt OUH fremlægger her en aktuel status for Kunst på Nyt OUH.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
   

  Der blev i 2012 af regionsrådet udpeget 4 deltagere til at indgå i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND (Nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet ved SDU). Det Fælles Kunstudvalg har til formål at indgå i et samarbejde om kunstnerisk udsmykning og gennemgående kunst som en måde at binde de to byggerier sammen på både i og uden for bygningerne.

  Det Fælles Kunstudvalg har udarbejdet en fælles kunststrategi, så kunsten opleves sammenhængende for de to byggerier – ”Kunst & Funktion”. Kunstudvalget har med strategien lagt vægt på kunst, der forholder sig til værdier så som liv, lys, lyd og natur. Endvidere er der lagt vægt på, at kunsten integreres i den arkitektoniske udformning af projekterne tidligt i projektfaserne, således at kunst og arkitektur kan berige og understøtte hinanden samt bidrage til at skabe de bedste rammer om helings- og læringsprocesser. Kunststrategien blev godkendt i regionsrådet den 25. november 2013.


  Ved beslutning i regionsrådet den 20. januar 2014 blev den nuværende repræsentation i Kunstudvalg Nyt OUH og i Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND udpeget. Endvidere blev det præciseret, at de 4 medlemmer fra regionsrådet bemyndiges til at udvælge kunstprojekter til Nyt OUH og udmønte de samlede midler, der er afsat i projekt Nyt OUH til kunst.


  Implementering af strategien og udvælgelse af kunstprojekter til Nyt OUH og SUND har efterfølgende kørt i to parallelle spor med udarbejdelse af handleplaner for henholdsvis fælles kunstprojekter SUND – Nyt OUH og kunstprojekter for hver af de to institutioner. Kunststrategien er gældende for alle tre delområder.
   

  Kunstudvalget for Nyt OUH fremlægger her en aktuel status for Kunst på Nyt OUH, jf. bilag. Status omfatter en kort gennemgang af de fire fælles kunstprojekter mellem Nyt OUH og Nyt SUND, udvalgt af Det Fælles Kunstudvalg Nyt OUH/Nyt SUND. De fælles opgaver betegnes som pejlemærker, der er store, markante kunstneriske manifestationer. Pejlemærkerne synliggør og manifesterer den kunstneriske vision – både for den enkelte bruger, for de to institutioner og for omverdenen. De Fælles opgaver er placeret i byggeriernes centrale og mest offentlige områder Koblingszonen, Vidensaksen, Nyt SUND Hovedindgang og Nyt OUH Hovedindgang.

  Derudover er der af Kunstudvalg Nyt OUH vedtaget en handlingsplan for kunstprojekter på Nyt OUH. Der gives en kort status på de udvalgte områder i handlingsplanen. To kunstprojekter i henholdsvis det nordlige og sydlige klyngestrøg, udendørs kunst, bearbejdning og berigelse af den eksisterende samling på OUH og Psykiatrien samt kunst-detalje.

  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Innovationsudvalget den 14-11-2017
   

  Direktør Torben Hedegaard orienterede om status på kunst. Oplæg vedhæftet.

  Bjarne Jensen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og Socialudvalget den 28-11-2017
   

  Til orientering. Oplæg vedhæftet.

  Vibeke Syppli Enrum deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Beslutning i Forretningsudvalget den 18-12-2017
   

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Bilag
   

  Sagsnr.  
  3. LUKKET - udbud
  fold dette punkt ind Resume
     
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
     

   


  Siden er sidst opdateret 19-12-2017.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |